fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte"

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9 mars 924 ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige sider kr ved henvendelse til Fiskeridirektr rens kontor. Nr. 2 fiskeutbytte indtil 5. mars 924 (De store fiskerier). Sto r s i l d i hl.: opfisket , iset , saltet , anvendt til sildolje 8972, hjemmeforbrukt Værdi kr S i l d fis k e t i S o g n og f jo r dan e i hl.: opfisket 58 28, iset 8 67, saltet Værdi kr Va a r sil d i hl.: opfisket , iset , saltet , anvendt til sildolje 45000, anvendt til hermetik hjemmeforbrukt Værdi kr Fet s i d i hl.: opfisket 70986, saltet 9735, anvendt til sildolje 28785, anvendt til hermetik Tor s k (skrei) i stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , anvendt til klipfisk , Biprodukter i hl.: darnprnedicintran 29078, lever til andre transorter 4794, rogn Fisket. Uke n 9 5m a r s. Anmeldt ukefangst: Vaarsild hl., sild fisket i Sogn og Fjordene 2054 hl., storsild 8499 hl., skrei stk. Vaarsildfisket hadde en god uke særlig for garnfiskets vedkommende. første halvdel av uken foregik et rikt sildefiske paa strækningen mellem Hidra paa grænsen mot VestAgder og Jæderen samt utenfor Tananger og omkring Kvitingsøy, men nordenfor var fisket mindre. ukens 3 første dage blev der opfisket hl. garnsild, middel pris kr og hl. snurpenotsild, middelpris kr pr. hl. Senere i uken var fisket mere ujevnt, dog hadde man gode fangster paa sæuegarn utenfor Egersund. alt blev der i sidste halvdel av uken optat yderligere hl. garn sild. Landnotfisket var mindre godt og snurpenøterne gjorde heller ikke nogen større fangster de sidste dage. Prisen paa garnsild var lørdag i Haugtsund kr pr. h ektoli ter. Den samlede efangst buklev hl. Herav er opfisket med garn hl., landnot hl. og snurpenot hl. Værdien av ukens fangst er beregnet til kr , hvorav falder paa garnsilden kr , paa landnotsilden kr. 97, og paa snurpenotsilden kr alt er der til 5. mars for hele sæsongen opfisket hektoliter vaarsild i søndre distrikt. Herav er hl. garnsild, hl. landnotsild og hl. snurpenotsild. fjor var til samme tid opfisket hl, hvorav 607 5~0 hl. med garn, hl. med landnot og hl. med snurpenot. Av aarets fangst er der iset for eksport hl. (ifjor 50000), saltet hl. (ifjor ), anvendt Ul hermetik hl. (ifjor ), til sildoljeindustrien hl. (ifjor 20000) og til hjemmeforbruk hl. (mot ifjor hl). Middelprisen for hele sæsongen er av opsynet be

2 ~ 26 FSKETS GANG 9 mars 924 regnet for garnsild kr pr. hl. (ifjor 3.75), for landnotsild kr (ifjor 6.00) og for snurpenotsild kr pr. hl. (ifjor 4.00). Værdien av aarets vaarsildfiske kan saaledes beregnes til henimot 8,5 millioner kroner mot 4,8 ifjor, 4,0 i 922, 2,3 i 92 og 7,8 mill. kr. i 920. Lørdag var der gode utsigter for sildefisket utenfor Bergenskysten mellem Fedje og Hernar. Torskefisket i vaarsilddistriktet har endnu git et mindre utbytte end' ifjor. Der er opfisket stk. torsk og stk. sei, middelpris torek kr..45 og sei kr pr. stk. Av torsken er saltet og anvendt til hermetik stk. torsk og stk. sei, resten til hjemmeforbruk. Sogn og Fjordane var sildefisket meget hindret av uveir. Ukefangsten blev hl, hvorav saltet 2030 hl. Prisen var kr og nedover til 7 kr. pr. hl. alt er her nu opfisket hl., hvorav iset 8 67 hl, saltet hl. og hjemmeforbruk 7 6 hl. fjor var der opfisket hl., hvorav saltet hl. V ærdien av sildefisket i Sogn og Fjordane er beregnet til kr mot kr ifjor. Sto r s i l d fis k et gaven ukefangst av 8499 hektoliter, hvorav til Aalesund 065 og som efterrneding fra BramsnesKornstad 4200 hl. Totalfangst iaar nordenfor Stat hektoliter, hvorav iset hl. saltet hl, solgt til sildoljefabrikker hl. og anvendt til hjemmeforbruk hl. fjor var der opfisket hl.,hvorav saltet og iset hl. V ærdien av ukens fangst er beregnet til ca. kr og værdien for hele sæsongens storsildfiske nordenfor Stat er beregnet henimot 6,2 milion~r kr. mot ifjor 2,3 millioner kr. Sildefisket paa Østlandet faldt bra i sidste uke for Kristiansand. Ukefangsten blev 5020 hl, hvorav til Kristiansand hl., Langesund 865 hl. og til Fredriksværn 360 hl. Prisene varierte mellem 58 kr. pr. hl. alt er nu opfisket hl. sild til en beregnet værdi av kr Fetsildfisket drives enkelte steder i Troms og Finmark fylker. Der er i løpet av de sidste par uker sat flere mindre stæng i Kongsfjord og Komagfjord og i Talvik i Finmark, hovedsagelig fabrikvare og til agn. Kvæfjord i Troms er siden sidste beretning optat 520 hl., i Hillesøy 2 hl., i Skjærvøy 3 05 hl. Mesteparten er solgt til hermetik. Siden ny ta ar er der ialt opfisket hektoliter fetsild, hvorav saltet h., solgt til sildoljefabrikker hl. og til hermetik hl. Skreifisket er fremdeles smaat overalt. Lofoten er partiet iaar bare 6, l mill. stk. mot 9,9 ifjor og 6,4 i 922. Utsigtene synes nu bedre, saa man endnu kan faa et godt Lofotfiske. Deltagelsen er iaar større end i en række foregaaende aar. Ved ukens slutning var der tilstede baater mot 5 2 ifjor og i 922. Man maa helt tilbake til 97 for at finde et større belæg end ifjor. Av baatene iaar er l 029 garnbaater. Østlofoten er stationert 3 69 baater, i Henningsvær 89, i Vestlofoten 784 og i Værøy og Røst 22 baater. Lofoten er nu tilvirket 457 hl. dampmedicintran mot hl. ifjor. Leverpartiet utgjør l 483 hl. og rognpartiet er h. Prisen var i Lofoten for usløiet fisk kr pr. stk. mot kr ifjor. Leverprisen er iaar 5075 øre pr. liter mot 2430 ifjor. Der foreligger nu opgave for vinterfisket i Finmark for februar maaned. Opfisket blev torsk beregnet til stk., hvorav stk. hængt og stk. saltet. Desuten hyse, kveite og uer. Fra l oktober til 29 februar er opfisket i Finmarken stk. torsk mot ifjor. Troms er partiet stk. mot 506 ifjor. SørTrøndelag er partiet stk. mot ifjor, i Vikten iaar stk. mot ifjor. Møre er fisket endnu smaat, bare l stk. mot ifjor og i Sogn og Fjordane stk. mot l stk. ifjor. Det samlede skreikvantum for hele landet utgjør til 5 mars 2,9 mill. stk., hvorav 2,7 hængt, 9, saltet, hl. dampmedicintran, hl. lever og hl. rogn mot ifjor henholdsvis 9,2 5,7 2, ~ og i 922 )5, 4, 0, Fisket utenlands. Det sko t s k e v in ter f is k e. Vinterfisket paa vestkysten av Skotland er nu praktisk talt slut, hovedmængden av driverne reiste hjem i slutten av fon. uke. Der blev fremdeles gjort gode fangster ved Shetlandsøerne. det hele tat har fisket fortsat godt, og tiltro ds for tap av fiskeredskaper paa grund av forskjellige aarsaker har fiskerne hat gode indtægter. Lerwick har hat en god sæson, fangsten i februar beløp sig til 9000 crans. Hele maaneden blev der solgt til fordelagtige priser, gjennemsnitlig til 20 pr. cran. Rapportene viser at vinterfisket har været bedre end paa mange aar og har været drevet i langt større skala end tidligere. (Fish Trades Gazette 5/3.) Det sve n s k e s i de fis k e. Om fisket i den forløpne uke var der ikke kommet nogen rapport ved redaktionens avslutning tirsdag aften.

3 959 4 Tr an: Bergen. Uklareil dampfran, nordlands pr. tønde,, finmarks Prima koldklaret damptran pr. kilo Sildolje, brunblank irundfisk: fyldig vestre, hollænder.... pr. vegt A lmindelig.... Bremer.... Samfængt taliener finmarks, gr over Tittling: finmarks, gr Hollænder Bremer Gemeatittling.... Rotskjær: Zartfisk V ækkerfisk... 24/ /27.00 Høkkerfisk Danskfisk Sei: Afrikasei 50/ do. 40/ /9.75~9.50/9.75 Smaasei 30/ F S K E T S GAN O 27 Fiskemarkedet indenlands. lh Kr. Brosmer: flekket Rund Hyser: Sa'llL vaarhyse 40/ Almindelig do. 30/ Afrika høsthyse 40/ do. hyse 30/ (Nominelle prisnoteringer). Længer: uh Skruelænger..., Kr Fetsild: Skjæresild, fiskepakket pr. Storsild: fiskepakket, rund... 9/2.00 9/2.00 pr. tønde Vaarsild: Fiskepakket, rund Tr an: Kristiansund N. Uklaret damptran pr. td. Bruntran / /0.80 pr. S i d: Storsild / /0.26 pr. Saltfisk: Torsk /0.60 Sei /0.40 Aalesund. Tran: Uklaret darnptran, Søndmørs eller Nordlands.... Do. finmarks.... Koldklaret damptran.... Kr. Sh Kr Totalfangst 63. Saltfisk: Søndmørsk torsk sei.... S i d: pr. kilo Storsild, eksportpakket pr. td. Kr pr /3 Kr pr. tønde 6.00 Distrikt Uke. fangst Stoksund.... Valdersund.... Halten Sulen.. 20 Titran Kristiansund... Bramsl. Korn st.! 200 Bjørnsundværene! 495 Romsdalsværene : 00 N. Søndmør... Storsildfisket 924. ; Til 5 mars hl. hl. 272f set hl ' ! cc Derav Saltet hl Aalesund... lo S. Søndmør o ~_~0~i :3~0_~40 ~ 000 Tils:lmmen Vaars ildfisket 924 indtil 5. mars.. Uke Total. Totaol tilsvarende uker i Uk fangst fangst. ~ en som endte ,~ oo o o.o ~ ~ l! ' hl. hl. J ! 920/99 ;~~~uar... : l i ' li februar ! ~ :::::! ~ill ~~!~ ~; ~~ 2~~ ~~~ : mars.::::::!i il l il

4 28 FS KE TS GAN G 9 mars 924 P ris ene angaar omsætning fra utenlandsk importør til grossist og detaljist..k l i P fis k p ris ene noteres i Spanien i pesetas (ptas.) pr. kvintal (kv.). Kvintalen har forskjellig vegtindhold paa de forskjellige spanske markeder. Den er i Bilbao, Vigo, ~~ntander, Kartagena og Malaga = 50, i Barcelona og Taragona = 40 Portugal noteres prisen i escudos (esc.) pr. v.vintal = 60 Paa de oversjøiske markeder angis prisen pr. kasse (ks.). Havana noteres prisen i kubanske dollars ($) pr. kasse = 45, i Buenos Aires i pesos pr. kasse = 45 og i Rio de Janeiro i milreis pr. kasse = 58 K li P fis k_ og tør fis k p ris ene i talien noteres i lire pr. 00 Fiskemarkedet utenlands. De tyske f e r skf i s k p ris e r noteres i mark (M) pr. pund = :Y:i Fersksildprisene noteres pr. kasse = 8500 kg. Prisen paa indført saltsild til det tyske marked noteres for tiden i vedk. utførselslands mynt. Pristallene i parantes angir den ved FiskeridirektørerLs kontor foretatte omregning til norsk mynt og vegt i øre pr. nor s ken het (, m. v.) efter valutakursene paa den dag, som prisene antas at gjælde for. Denne dag er i almindelighet den, hvortil beholdningsopgavene refererer. Paa grund av de ustabile værdiforhold mellem de forskjellige landes penger maa disse tal kun opfattes som et i forskjellig grad efter omstændighetene o m tre n t l i guttrykk fol!' de faktiske priser. Klipfisk og tørfisk. Bilbao: Konsulatet beretter 2/3: ngen uketilførsel. Beholdning 0000 kvintaler islandsk, 500 norsk. Priser uforandret. Kurs pund 34.90, francs Gen u a: Generalkonsulatet beretter 3/3: Siden sidste rapport av 6 febr. er der ankommet hertil: Tø rf i s k: Fra Norge..., bundter K l i P ti s k: Fra sland tons Frankrike Danmark (islandsk) Holland Forbruket saavel av tørfisk som av klipfisk har været meget tilfredsstillende, og efterspørslen har som følge herav været ualmindelig livlig. Prisene fortsatte at stige specielt forleden uke efter at man har faat visshet for at beholdningene av fisk i Frankrike er knap. tiden fremover behøver man derfor ikke at frygte nogen generende konkurranee av den franske lavee. Beholdningene er paa langt nær saa store som ifior og man kan gaa ut fra at alle lagre blir fuldstændig tømt forinden det nye produkt kommer frem. Nedenfor hitsættes som vanlig engrosprisene pr. 00 frit paa kjøperens jernbanestation. Tør fis k: Tynd westre (superieur) mangler. Fyldig westre... L. 650 (99 øre pr. ),, (69,, ) taliener (38,, ). Finmarksfisk alle størrelser 475 (46 ) Høstfisk (3,,) Klipfisk og saltfisk: slandsk fuldvirket smaafisk. L. Labrador st yle... Stor saltfisk.... Smaa.... Fransk Lavee (46 øre pr ) 375 (5 ) 375 (5,,) 325 (00,,) 350 (08 ) Havana: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 8/28/2 meddeles følgende: ndførselen androg til l 375 kasser og 0 tabaler. Beholdningen pr. 22/2 var anslaat til: 3 50 kasser fisk ialt, hvorav kasser norsk fisk og 50 kanadisk. Prisene var ifølge Revista oficial for norsk fisk $ 0.75$ Kurser for kubansk mynt eller U. London 60 div. $ 4.26 Paris 3 div. $ U. S. A. 3 div. /32 P. fersk fisk og sild. S. Cy: pr. ±: pr. 5 fr. G e e ste m ti n d e. Fiskeriagenten beretter 4/3: uken fra 6 til 3 ds. ankom til Geestemtinde fiskemarked 32 trawlere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 6 fra sland med pund, gjennemsnitlig ca pund, 3 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig] ca pund og 3 fra østersjøen med pund, gjennemsnitlig ca pund. Fersksildtilførslene fra til 7 ds. androg til ca pund og siden er fra Norge ankommet videre ca pund. Auktionspriserne var: Hyse... M. 0.22/0.90 pr pund /0.88,, Torsk /0.40,, /0.28,, Sei /0.27,, Rødspætter... o 0.5/0.83,, Pigvar ,,.60/2.63,, Kveite /.40,, Til HamburgAltona var ingen tilførsler av fersk fisk fra Norge.

5 9 mars 924 fis KETS o A N O 29 Hamburg: Fiskeriagenten beretter 2/3: Ankomne fersksildlaster blir losset ved samfundshjælpen, ingen tilførsler idag. Fiskeriagenten beretter 3/3: ngen fersksildtilførsler. Pris 4 / 25 pfennig pundet (68 øre pr. ) Streiken vedvarer. Fiskeriagenten beretter 4/3: ukens løp 94 mars ankom fra Norge 0 baater med fersk vaarsild, dels løs og dels i kasser og med ruteskibene ca. 800 kasser. Fra Sverige ankom 3 baater med ca kasser og 300 kasser fra Skotland. Tirsdag utbrøt havnearbeiderstreik og flere baater, som ventet paa losning, blev utlosset ved samfundshjælpen. Prisen for norsk sild holdt sig mellem 4/2 pf. og 5 pl pr. pund. For svensk sild blev betalt 7 til 8 pl pundet. Paa Altona fiskemarked sogtes ved auktion (H. Koser) 207 kasser norsk sild, hovedsagelig fra Kristiansand S., som opnaadde fra 6 til 8 /2 pf. pundet. (En guldmark er idag kr..76). Grundet streiken blev flere baater underveis til HamburgAltona omdirigert til Cuxhaven, hvor der foreløbig ikke streikes. Da samfundshjælpen kun kommer i betragtning for de fersksildlaster, som var ankommet ved streikens utbrud og ikke faar tilladeise til at losse nye ankommende laster, er importen hertil umuliggjort saa længe streiken varer. Fiskeriagenten beretter 5/3: Litt fersksild ankommet via Cuxhaven 5 /2 pfennig pundet (9 øre pr. ). Fiskeriagenten beretter 7/3: Mindre tilførsler iset vaarsild ankommet med jernbane fra Cuxhaven, 5 /2 6 pfennig pundet (92 øre pr. ). Hull: Konsulatet beretter 2/3: 3 baater losser vaarsild, 74 shilling (kr ) helkasser, for halve kasser 7 /2 8 shilling (kr ). 2 baater overligger. Konsulatet beretter 3/3: 2 baater 5000 kasser notsi d 97 shilling (kr ) kassen, flau avsætning. Konsulatet beretter 4/3: 2000 kasser bedste notshd delvis solgt 22 shilling (kr ) kassen. Konsulatet beretter 7/3: En baat notsild delvis solgt 22 shilling (kr ), 2 baater garnsild fra Egersund 86 shilling (kr ), restlast fra lørdag 5 /29 shilling (kr. 24, ) kassen. Konsulatet beretter 8/3: 2 baater garnsild fra Egersund 64 shilling (kr. 25.Z822.2) kassen, meget usolgt, rester fra igaar 205 shilling (kr ). Antwerp en: Sekretær Jakobsen beretter 4/3: Mandag direkte baat 900 kasser vaarsild, pris 0 francs (kr ) kassen. Rutebaaten tirsdag 300 kasser, trægt salg, mesteparten 8590 francs (kr. 2~ ) kassen. Varmere veir, forbruket avtagende. Salt sild. Ha m burg: Fiskeriagenten beretter 4/3: Tilførsler 6 Ob5 tønder, derav norsk, forretningen flau. Skjæresild kroner 9092 tønden, øvrige noteringer uforandret. Streiken vedvarer. Fiskeriagenten beretter 4/3: Tilførslene androg til 6065 idr. Derav 3284 fra Norge, 2 59 fra Skotland, 99 fra Sverige og 9 fra Amerika. Forretningen var uforandret flau og som fremholdt ved tidligere anledninger kan en hedring i efterspørselen først paaregnes, saasnart de store fersksildtilførsler ophører. En anden faktor, som igjen gjør sig sterkt gjældende, er mangelen paa utenlandske betalingsmidler. Kjøperne faar sig ikke tildelt den nødvendige utenlandske valuta, kan saaledes vanskelig efterkomme sine forpligtelser og maa indskrænke sine indkjøp. For skjæresild noteres kr. 90/92, ellers er noteringene for norsk sild uforandret. Skulde havnearbeiderstreiken bli av længere varighet, og tilførslene av den grund utebli, vil formodentlig priserne for loco vare stramme sig litt. Konigsberg: Konsulatet beretter /3: Av norsk sild er hittil kjøpt ca , og underhandlinger skal paagaa angaaende videre partier. Hittil er ingen partier, antagelig grundet ishindringer i østersjøen ankommet. De ventede partier fra Great Yarmouth og Stornoway er heller ikke ankommet, da de betr. dampere ogsaa grundet ismassene ikke er kommet frem. Forretningen er for øieblikket grundet mangel paa vare temmelig stille, og samtlige priser uorandret. Vaarsildens fettindhold. Vaarsild, fisket ved Feie, indkjøpt paa torvet 7/3, indeholdt 6.22% fett og 75,25% vand, meddeler Statens Fiskeriforsøksstation.

6 30 FS KET S GAN G 9 mars 924 Utenlandsk klipfisk. Ny fundlandsk klipfisk. følge Trade Review, St. John's er der utført: 06 febr. Til Oporto Vestndien Spanien Brazilien U. S. A. England Andre havner 7 23 febr. Til Spanien (Sevilla) Oporto kvintaler l alt kvintaler Vestndien 584 Brazilien kvintaler 4234 alt kvintaler Trade Review meddeler for 6. febr., at de nyfundlandske beholdninger er meget smaa. Der skal kun være tilbake ca kvintaler for det europæiske marked og der antydes, at der bør komme en fordelagtig prisstigning.. Den fisk, som er bestemt til Brazilien, indgaar ikke i ovennævnte mængde. Brazilien skal der være en meget stor efterspørsel, men det kvantum, som staar til disposition er litet og med 67 skibsladninger vil det være slut. Om det nyfundlandske torskefiske siger bladet at deltagelsen vil bli mindre end foregaaende aar, at dømme efter oplysningene fra LUilenburg. Mange baater er blit solgt til brændevinssmuglere og de to sidste aars slette fortjeneste har drevet en hel del fiskere over i andre livsstillinger. Der vil antagelig gaa en eller to sæsonger med det gamle gode utbytte, før fiskeflaatens antal kommer op i høide med hvad det var for nogen aar tilbake. slandsk klipfisk. henhold til de av generalkonsulatet i Reykjavik i aaret 923 til statens fiskecentral og fiskeridirektøren oversendte halvmaanedlige opgaver over slands klipfiskeksport i aaret 923 har denne ialt utgjort tons. End videre er opgit til generalkonsulatet som eksportert i nævnte aar ca tons saltfisk, men det tør h a været en god del mere, da de herom modtagne opgaver vistnok ikke har været uttømmende. Klipfiskutførselen fordelte sig med tons paa Spanien, paa!talien og paa andre land; av det sidstnævnte kvantum, hvorav betydelige mængder blev sendt til Danmark og Storbritannien, maa det antages at en væsentlig del fandt avsætning i klipfiskforbrukende land. Paa grundlag av indberetninger fra toldmyndighetene har slands statistiske byraa meddelt, at der i aaret 923 blev utført 4 98 tons virket saltfisk samt tons uvirket saltfisk. Det vil herav sees, at det av generalkonsulatet opgivne tal ligger 0 pct. under den her anførte utførselsmængde. Til sammenligning hitsættes en av det statistiske byraa likeledes meddelt opgave over klipfiskeksporten i aaret 923 paa grundlag av overvrakemes indberetninger for vedkommende distrikter: Overvrakerdistrikt : Reykjavik safjord Akureyri Seydisfjord Vestmannøyene Mængde tols: Tilsammen to~. Herav var: Fanget og virket tom~. Fanget 922, men virket Fanget og virket Overvrakernes samlede eksportkvantum er som det fremgaar av foranstaaende 650 tos mitdre end den av toldmyndighetele opgivne utførselsmængde. Det statistiske byraa har angaaende denne forskjei meddelt, at overvrakernes opgave tør gi nærmest uttryk for' det i virkeligheten utførte kvantum klipfisk, idet det er mulig, at noget uvirket fisk er medtat i toldmyndighetenes opgave over virket fisk eller at et og samme parti S0 følge av omladning er medregnet i utførselsopgaven i to distrikter. Paa den anden side er det ikke utænkelig, at klipfisk kan være blit utført uten at overvrakerne har hat kjendskap hertil, da de.avgav sine wpporter. Beholdningene ved seneste aarsskifte har sikkert været betydelig mindre end ifjor. henhold til de generalkonsulatet meddelte opgavei fandtes ved aarsskiftet paa sland ialt ca tons virket fisk mot mere end det dobbelte ifjor; de 4500 tons fordelte sig paa efternævnte distrikter saaledes: Reykjavik tolls. Patriksfjord 240 safjord 500 Akureyri 48 Seydisfjord 744 Vestmannøyene 270 Det meste herav var storfisk; av beholdningen i Reykjavik var saalede~ tons storfisk og resten smaafisk. Av uvirket fisk henlaa ved aarsskiftet ifølge mottatte opgaver herover ca. 700 tons, hvorav det meste angivelig fandtes i safjord. Seydisfjord og paa Vestmannøyene henlaa ingen uvirket fisk ved seneste aarsskifte. De fra forrige aar gjenliggende klipfiskmængder er naar dette skrives (ultimo februar)

7 9 mars 924 FS KETS o A N O 3 forlængst i sin helhet solgt paa produsentenes hænder og vistnok ogsaa med undtagelse av anslagsvis l 000 tons avskibet fra sland. Generalkonsulatet beretter 23/2: første halvdel av februar maaned d. a. er eksportert fra sland ialt '~392 tons klipfisk samt 00, tons vaatsaltet fisk. b~stemmelsesstedene for klipfiskkvantummet var følgende: Spanien for ordre Bilbao Bilbao og/eller Barcelona Barcelona Tarragona Santander Genova talien Konge Bergen Leith Leith og Kjøbenhavn for ordre Kjøbenhavn 299,9 tons. 20,9 70,8 29,9 65, 4, ,4 20 8,9 43,9 59 5,6 Tilsammen tons. De forannævnte 00, tons vaatsaltet fisk blev sendt til Leith og Kjøbenhavn. Av det eksporterte klipfiskkvantum, 2392 tons, stammet 558 tons fra Reykjavik og omliggende pladser og denne utførsel fordelte sig med hensyn til be stemmelsessteder og fiskesorter som følger: Spanien: Storfisk Brosme 296,2 tons 3,7 299,9 tons Genova: Smaafisk Labrador Bergen: Smaafisk Hyse Sei Labrador Leith og Kjøbenhavn: Storfisk Hyse 36,6 tons 43,6 3,7 tons,4 2,3,5 80,2 8,9 50, tons 8,8 59 _._ Tilsammen 558 tons slands torskefiskerier 923 ug ved begyndelsen av 924. Angaaende utbyttet av torskefiskeriene til forskjellige aarstider i aaret 923 har slands statistiske byraa offentltiggjort endelopgaver. disse opgaver er ikke medregnet den fisk som de islandske trawlerdampskibe har utført til Storbritannien i iset tilstand. De indbragte fangstmængder er angit i skippund (a 60 ) i beregnet tørret tilstand, altsaa uten hensyn til om al fisk blir virket eller ikke. For trawlerdampskibenes vedkommende er utbyttet utregnet paa grundlag av antallet av de av samme iland bragte fat lever. Fangsttidene er inddelt i vinterfisket, vaar og sommerfisket samt høstfisket; utbyttet ifjor inden vedkommende tidsrum utgjorde for de efternævnte steder følgende mængder: Vinterfisket. Reykjavik: Trawlerdampskibene fat lever skpd. Dæksfartøier 2 00 Havnefjord 8740 Faksebukten 6922 Sydkysten (Grindavik, Selvog, Thorlakshavn, Eyrarbakki og Stokkseyri) 3482 Vestmannøyene Olafsvik og Sandur (ut i Juli) 625 Vestkysten (fra Flatey til Gjøgur, til slutningen av mai) Østkysten (til slutningen av mai) Vinterfisket ialt skpd. Vaar og sommerfisket. Reykjavik: Dæksfartøier (til slutningen av sept.) 903 skpd. Stykkisholm: Dæksfartøier (til 5. juli)~ 870 Vestkysten (til slutningen av august) l 27 Nordkysten ( september) 528 Østkysten ( august) Vaar og sommerfisket ialt skpd. Vestkysten Ø'stkysten Høstfisket. 549 skpd Høstfisket ialt 8 49 skpd. Hele aaret 923: skpd. Det er sandsynlig, at utbyttet av fjoraarets torskefiskerier har i virkeligheten været større og at dette har ligget omkring skippund. Vinterfisket 924, som foregaar fra de ovenfor nævnte steder, er paabegyndt. De vigtigste pladser, hvortil fangsten indbringes, er Reykjavik og Vestmannøyene, hvor farigstmængdene ifjor utgjorde mere end halvparten av vinterfiskets utbytte. De islandske traw, lerdampskibe som i vinterens løp hittil har bragt fangsten i is til britiske markeder, utrustes nu i februar maaned for deltagelse i det heromhandlede fiske, under hvilket fangsten saltes ombord. slands trawlerdampskibsflaate omfatter 28 fartøier. Det antages at to i Trangisvaag paa Færøyene hjemmehørende trawlerdampskibe vil delta i torskefisket utenfor sydkysten og bringe fangsten til Reykjavik.

8 Foretagendets bestyrer skal være en i landet bosat mand og foretagendet skal ha værneting ihavnefjord. Foranledningen til forslagets fremsætteise er følgende: ~ pr. skippund (60 ) prima storfisk fob. _ ll!) OOOOl!)OOOl!)OO J2 Fiskeeksportører. fiskere. fiske tilvirkere og fiskekjøpere~ av trawlerdampskib for at nyttiggjøre sig anlægget i Havnefjord, men ba~kene har ikke kunnet gjøre dette. Forslaget tilsigter da ved hjælp av utenlandsk kapital at skaffe befolkningen i nævnte by beskjæftigelse som rør under torskefisket; dets vedtagelse er paakrævet, idet islandsk lov om ret til fiskeri paa sjøterritoriet av 9. juni 922 (se Fiskets Gang for 5. juli 922, no. 27) stiller sig hindrende i veien for utenlandske fiskefartøiers anvendelse som paatænkt. Om forslagets skjæbne kan meddeles: Et flertal inden vedkommende Altingskomite indstillet paa dets forkastelse og ved 32 FS KETS o A N O 9 mars 924 drevet klipfiskforretning av betydelig omfang i Havnefjord. Selskapet som i sidstnævnte aar gik fal lit, hadde et større anlæg for tilvirkning av klipfisk. Som følge av bedriftens indstilling har mange mennesker mistet sit arbeide. Nu besøkte for en tid siden tre italienske forretningsmænd sland og disse var tilbøielig til at forbindelse med spørsmaalet om utlændingers deltagelse i torskefisket utenfor sland kan det være av interesse at anføre, at en av repræsentantene for Havnefjords distrikt paa det nu forsamlede Alting har frem sat forslag om bemyndigelse for regjeringen til at tillate en enkelt mand eller et selskap at drive fiskeri fra Havnefjord med et antal av indtil 6 utenlandske trawlerdampskibe med islandsk besætning. Fiskeriet skal foregaa utenfor sjøterritorialgrænsen, men fangsten skal bringes i land paa sland og virkes der. Utsigtene for en lønnende avsætning av islandske fiskeri produkter av indeværende aars produktion synes at være de bedste. Hvad der var i behold ved seneste aarsskifte av klipfisk, ca tons, vil sikkert være avskibet, naar ny klipfisk foreligger færdig og det meddeles her at lagrene av klipfisk i forbrukslandene er klipfisk av aarets produktion kunnet avskibes fra sland i sidste halvdel av juli maaned; i de par seneste aar vedkommende forretningsmænd, men disses andragende Et skotsk handelsselskap har i aarene 90 til 922 statsbank (Landsbanki slands), som hadde overtat eiendommen, hvis de kunne opnaa tilladeise til at utruste kjøpe det omhandlede anlæg i Havnefjord av slands samt til at virke fangsten i det nævnte anlæg. Banken fik regjeringens tilladeise til at sælge anlægget til indtil 6 trawlerdampskibe for deltagelse i torskefisket sakens behandling i Altinget blev denne indstilling om utrustning av 6 trawlerdampskibe saa regjeringen sig ikke istand til at bevilge. Man har ogsaa underhandlet med de islandske banker om delvis finansiering vedtat. smaa og at de formentlig for størstedelen vil være rømmet ved ny fisks ankomst. almindelighet har har man dog allerede i midten av juni maaned hat ndenlands koster Fiskets Gang kun kr pr. aar Tegn abonnement paa det ukentlige efterretningsblad for fiskeriene. ~ i ~ is OOOOOl!)OOl!)l!)l!)o:8,... ~ ~ ~~~:;s~~;: ~~~~3 ~ f r:i~~!~ :;::.,~ o Ol!)l!)Ol!)l!)OOOOl!)O is O ~ co ~ c; c:: ~ ~ ~ ~ ~ c; ~ tq C; ~ tq o ;: ~ r~ ~ 'co ~~ ' :::; C'l ' <.O <.O co Ol t co co l!) C'l... CV';) l!) ~, ~,:0 ::t< ::::: _ CV';)~:::~S:! C'l~ OJCV';)C'lOl g '<.0 'Y);::?, ~ ~~~~~~~~~~~~ CV';) CV';)OJt'C'l C'lOJCV';)C'lOJ...,...4N,...,..4 o OOl!)Ol!)CV';)Ol!)OOl!)o:8 '... ; _ ~ :;;:;;:;;:;:;s;:: ~ ;;j :;; :; ::;;:J ::; if ~ ~~ ~ ~ ~ 2i fisk færdig til avskibning. aar haaper man at kunne levere klipfisk i begyndelsen av juni maaned, hvilket dog vil være avhængig av veirforholdene. Salg av l, CV';) c<')ol... t'c'l C'l... 0lCV';)C'l0l o... 7<.0::::: ~'~... C'l ro< CV';)... ;: ~'J CV';) OJ... t C'l C'l... a; CV';) C' a; o ~ :;;;: <.O ;:::.. LY) ' ny klipfisk har allerede rundet sted paa producentelles,.'''4c'9t co ~ hænder; der skal være solgt godt og vel ski p_ pund til priser liggende mellem isl. kr og kr. '

9 9 mars 924 FS K E T S O A N O 33 Norges utførsel av fiskeprodukter i januar 924. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver. Varernes navn Januar 924 Januar 923 Varernes navn Januar 924 Januar 923 Sild, jersk ialt Herav: Vaarsild.... Storsild.... Fetsild.... Brisling.... Fisk, fersk, ialt: Herav: Torsk.... Makrel.... Kveite (hellefisk).. Flyndre.... Laks.... ørret.... Anden.... Tørjis)~ ialt.... Herav: Rotskjær.... Rundfisk.... Lange.... Sei.... Hyse (kolje).... Brosme.... Klipfisk ialt Her,w: Torsk.... Lange.. > Sei.... Hyse (kolje).... Brosme...,...,... Sild, saltet ialt... Herav: Vaarsild..... Storsild (slosild)... Fetsild.... Skjæresild.... Nordsjøsild.... slandssild.... Brisling.... Kryddersaltet, herunder appetitsild. Brisling, kr.saltet (ansjos).... Salt fisk: Torsk.... Makre.... Sild, røkt, fækket og anden.... Hummer stkr. Ræker Hermetik ialt Herav: Røkt smaasild og brisling i olje... Do. i tomat Do. ellers.... Urøkt smaasild og brisling i olje... Do. i tomat..., Do. ellers.... Vaarsild, kippers, (røkt og urøkt) i olje.... Do. i tomat.... Do. ellers.... Makrel.... Fisk forøvrig.... Krabber, ræker, skjæl Rogn (ogsaa kaviar) Fiskeboller, (pudding, kaker o..) Sildemel.... Fiskemel.... Hvalkjøtmel.... Levermel.... Sæl og kobbeskind Hvalbarder.... Fiskeguano.... Hvalguano.... Benmel.... Rogn, saltet: Av torsk.... Anden.... Tran ialt.... Herav: Dampmedicin.... Raamedicin.... Blank.... Brunblank.... Brun.... Av sæl.... Av bottlenose.... Av hval.... kke særskilt opgit Sildetran.... Fra uten!. fangstfelterhjemført tran hl i l l

10 S i de fis k e r i ene Tallene angit t us ene r mængdeenheter. o<j) ~ t:s a O Norge Tysk Skotland England Holland sland Sverigt land i Til Til lland Dand ~~ ~~~~ ~~ OPfiSkeF) set Saltet sild herme Utført Utført Opfisket. Saltet Utført Utført Opfisket! Saltet bragt bragt Saltet Opfisket Saltet fersk saltet ~ olje tik saltet saltet saltet saltet c:::==c='='i=c:::= hl. hl. hl. hl. hl. ks. crans crans hl. hl. t8/ ) 4) 4) 4) ~ ) 9.4 8/8_5/ ) 4) 4) 4) 4) ~ 4) ') o z < t 5 /a ) 4) 4) 4).Jo) i ~) 4) JJJ ~ en ~ Tid i l Torskefiskeriene 923 og 924. (Tallene angit i t u sen e r kilogram). Norge sland Kanada Nyfundland Opfisket i An~i~ndt Anvendt Utført Utført Tilvirket Utført Utført til torsk klipfisk tørfisk Utført Opfi,ket Tilvirket Opfiske! Tilvirket ~!ført Tilsammen klipfisk tørfisk torsk, klipfisk klipfisk torsk! klipfisk klipfisk klipfisk klipfisk klipfisk i i i ) ~ Januar : 740! Februar ') i 3 029') i} 7 887') l 33S5') l, 2 762) ) 4) 736 4) 4) 985 4) Mars... J J! J J 4) 4) 4) 4) 4) i 4) 4) , 4) 4) 4) ) 4)! 4) 4) 4) 4) ' oo:t' N O en f!.:fl M Tid ) Storsild, vaarsild og fetsild. 2) Derav 75 nordsjøsild og 3749 islandssild. 3) Gjælder tiden til 8/a 924 og kvantummet omfatter garnsild vaer omgjort til hl. ( val = 80 stk. = 5 = /20 hl.) Desuten hl. trawlsild og hl. notsild. 4) Uopgit. 486 l) ndtil 5 mars. 2) ndtil 8 mars. 3) ndtil 23 febr. 4) Uopgit. 5) ndtil 5 febr.

11 leverh ~ ~ ~ ~~ _o 20=jC i 9 mars 924 fs KETS o A N O til 5 mars Finmal k Vinterfiske til l 29( , i Troms fylke... i Lofotens opsynsdistr.. li (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden... HelgelandSalten... N. TrøndelagVikna. ~_.. _.~_._ Rapport nr. 8 om skreifisket 924. ) ) S.TrøndelagFosen Nordmøre fogderi. 340 Romsdals fogderi Søndmøre fogderi.. J 300 Sogn og Fjordane fylke Søndenfor Stat Tils;~e;; Mot i 923 til 922 ] / 3 2/ 3 3/ 3 :J!:J 6/ / / 3 3/3 4/ 3 5 / ~ 6/ Lofoten i 923 til 7/ / 3 2/ ' 0378 i s tk. Derav sløiet tørsk Torsk i ~io vegt i 000 tk or.: s. hængt [ saltet dighet 000 stk.[ooo stk. lev stk. er i h l. 5) [ ! Dampmedicintran i hl ! i / /3 ; = !2.~=~_[ i 98 6/ / = J(~=6; ~3 :060 8, l ll i i 95 3/ _ i 94 4/ _ i i 93 5/ _._ pr. stk. 7 i 92 6/ ~ 7826 i l pr. stk. 5=5 30 Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. 5672! Lever tilovers til andre transorter i hl.! l [ Rogn i hl, l Priser for! Tilstede ~;øpe. lever sløiet pr. hl. baalcr torsk far pr. rogn t øler i fiskere pr hl ~2~ i ~~~075] ) 300! ) [ 677 i _ ) = ) 3~~ ) ) o_ i!! i i i l _0 03r~=~~ 26 : '' ~~, 247 lo ,i: _ ~.?~ ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker. 2) omgjort til stykker. 3) Prisen pr. 00 stk. usløiet torsk 0050 kroner i Lofoten, 2550 kroner i Møre, i Sogn og Fjordane 040 kroner og søndenfor 40 kr. 4) Herav 029 garnbaater og 588 doryer fra 933 motorbaater og l dampbaat. 0stlofoten er stationeret 369, i Henningsvær 89, i Vestlofoten 784 J og Værøy og Røst 22 baater. 5) 00 liter lever gav i Lofoten 4555 liter dampmedicintran og i Møre fylke 50,60 liter og i Sogn og Fjordane 5060 liter og 45 liter i Torsken.

12 fiskeutførselen fra januar til 8 mars 924 og uken som endte 8 mars. Toldstecler Fetsild. Klipfisk Vaarsild og skanret Storsild Nor~sJa Brisling slands Klipfisk, slandsk,sild ~lld tdr sild norsk etc..dr. i tdl Rundfisk Rot skjær Sei Hyse, Andeni! rund tarfisk,. Rogn D.m. tran R.m. tran Blank Brun blank Brun Haakjærr. Kristiania ' l Kristansand..! i Egersund ' Stavanger _.; Kopervik Haugesund ) i, 8ergen...! l florø 2 ) i ' 300 i Måløy... l ~~~~~~~?:::: = 2~f 4} ~~~ 75 = ~ ~736i = 33~25 = 5~50 = = ~ ~O ~~O 4~~ Kristiansund ; , Trondhjem.. 8~ ~ O~ _2 Bodø , Svol~ær 5)... =, = = = = = = = = l ~7 32 = = = = = Narvik... r,548 0 Tromsø... 2, Hammerfest.. 'l Vardø Vadsø Andre 6) '~~';~' 48 :~: 5 92~ 23 9~ i ~ ~26 3';49 689:;872 = 3.523;;7 07;;60 l 74;; ~2 \2 i~: :: 225 9~ luken ( Hærdet Fisk Hval Sæl Bottle Sild, Makrei, Makrei, Laks, Sildetran Sild, fersk levende Anden Fisk Fiske Hummer saltet Sildemel Toldsteder hvaltran tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk saltet guano ks. stk. i fartei i Kristiania Kristiansan d Egersund Stavanger Kopervik Hauges und ) Bergen l Florø 2 ) Måløy Aalesund 3 ) ' Molde Kristiansund. _ Trondhjem Bodø... Svolvær 6)... ~~!~i_k~... i _. ;,. ialt,) : Andre G) ~ =_ ~_. i l uken l 39~ 5:28 78 i ~ Sælskind Hermetik _ _540 _ i' i i ) i i ) Desuten 857 ræker. 2) Desuten 480 ræker. 3) Desuten ræker. 4) Herav iset løs i fartøi hl. omgjort til ks 5) Desuten 000 levermel, 2 lever. l) Desuten ræker, ialt ræker 2'3956 ; ialt margarit o 3 3 O

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere