og medarbejderindflydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og medarbejderindflydelse"

Transkript

1 L ea og medarbejderindflydelse n

2 Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, København V Telefon September 2009 Layout: Lise Trampedach Oplag: 5000 stk. Tryk: Hellbrandt Trykcenter Redaktion: Bjarne Kjær (DJ), Ole Larsen og Claus Krogh-Hansen ISBN/EAN CO-Meddelelse nr. 2009/093

3 Forord Lean er for længst rykket ind på danske arbejdspladser både i produktionsvirksomheder og i administrationsog servicevirksomheder. Danske virksomheder har altid arbejdet med forbedringer i produktiviteten, der skal være med til at sikre den danske konkurrenceevne på et globaliseret marked. Skal nye produktionsformer blive en succes, forudsætter det, at medarbejderne tages med på råd fra allerførste fase. Erfaringerne viser, at Lean kan blive en gevinst for alle, men resultatet afhænger i høj grad af medarbejdernes opbakning til Lean-processen. Det er derfor helt afgørende, at medarbejderne, lige fra de tillidsvalgte til den enkelte medarbejder ude i den fjerneste krog af virksomheden, involveres. Hvis Lean trækkes ned over hovedet på de ansatte uden de har indflydelse, er der stor risiko for, at det mislykkes. En sådan fremgangsmåde kan skabe frygt, usikkerhed og modstand. Mange tillidsrepræsentanter er i dag hårdt presset og står usikre over for Lean og virksomhedernes krav om mere effektiv produktion. Med denne pjece vil vi gerne bidrage til at give tillidsrepræsentanter og andre interesserede et bedre grundlag til at gå med i processen og sikre, at Lean bliver indført på en måde, så de ansatte bliver hørt og får indflydelse på udmøntningen af Lean. Arne Sørensen Daglig leder CO-industri

4 Lean Lean i danske fremstillingsvirksomheder I alle danske virksomheder arbejdes der konstant med forbedringer af produktiviteten og kundetilfredshed. Ikke alene for at sikre større produktivitet og økonomisk gevinst, men også for at klare sig i en stadig mere globaliseret verden og sikre en fortsat produktion og dermed arbejdspladser i Danmark. Work smarter not harder er blevet det slogan, der for alvor er slået igennem i de seneste år. Og i nogle danske virksomheder har det betydet lettede arbejdsgange og dermed en mindre stresset hverdag. I et sygefraværsprojekt lavet i samarbejde med Dansk Industri viste det sig på en virksomhed, at medarbejderne fik en mere struktureret hverdag ved indførelsen af Lean og at det på den pågældende virksomhed gav mindre sygefravær. Tal fra Teknologisk Institut viser, at mellem 60 og 80 procent af de danske fremstillingsvirksomheder i dag arbejder med Lean i større og mindre grad eller med systemer, der bygger på Lean. Ligeledes viser en undersøgelse, som Mediehuset Ingeniøren gennemførte i 2008, at 36 procent af ingeniørforeningens medlemmer arbejder i virksomheder, der har iværksat et eller flere Lean-projekter. Ifølge undersøgelsen omfatter det hovedsagelig industrivirksomheder. Dansk Industri lavede i 2005 en undersøgelse, der viste, at næsten to tredjedele af DI s medlemsvirksomheder var i gang med eller havde planlagt at gå i gang med en eller anden form for Lean-projekter. Og selv om Lean for alvor først brød igennem i Danmark i 2004, skønnes det nu, at tre ud af fem produktionsvirksomheder arbejder med Lean eller tilsvarende systemer. Erfaringer fra en lang række virksomheder viser, at Lean kan blive en gevinst for alle parter, og der er talrige eksempler på, at der er en klar sammenhæng mellem succes med Lean og graden af medarbejderindflydelse. Jo mere medarbejderne er med fra starten, jo større er succesraten, hvor Lean gavner medarbejdere, kunder og virksomhedens økonomiske resultat. Erfaringer viser, at en af grundene til manglende resultater ved indførelse af Lean er, at resultaterne ikke fastholdes.

5 Hvad er Lean? Lean eller Lean-produktion er en forretningsfilosofi, der er opstået på de japanske Toyota-bilfabrikker i 1960 erne. Selve begrebet er navngivet af de amerikanske forskere James Womack og Daniel Jones i 90 erne i forbindelse med en analyse af den amerikanske bilindustri, der på mange måder haltede langt efter den japanske bilindustri. De fandt ud af, at Toyotas produktion var langt billigere og langt mere effektiv end hos de amerikanske og europæiske bilproducenter, fordi Toyota i hele deres virksomhed havde indført et system, der minimerede spild. Filosofien har oprindeligt taget udgangspunkt i produktionsopgaver, der løses i faste og mekaniske processer. Det vil især sige samlebåndsarbejde, automatiseringer og intern struktur. Toyota Production System (TPS), som Lean er baseret på, er at opretholde et mere effektivt produktionsflow, tilpasset ønsket om at skabe værdi for kunderne. Det er normalt også det der refereres til, når både private og offentlige danske virksomheder indfører Lean i håbet om at kunne forenkle og effektivisere produktionsprocessen. Lean er engelsk og betyder mager/slank. Der findes ikke et dækkende dansk ord, der helt beskriver betydningen af Lean. Derfor anvendes også det engelske begreb i Danmark. Og da store dele af filosofien bag Lean er opstået dels i Japan og dels i USA og Storbritannien, er mange af begreberne omkring produktionsmetoderne japanske og engelske.

6 Lean De 5 principper i Lean Grundtanken bag Lean er at eliminere alle former for spild og skabe mere værdi for kunderne med færre ressourcer. Og dermed også en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de materielle og menneskelige ressourcer. Lean bygger på 5 grundlæggende principper: 1. Identificer de værdiskabende aktiviteter for kunden. Lav kun det kunden vil betale for 2. Kortlæg værdistrømmen og reducer ikke-værdiskabende aktiviteter. - Fjern spild 3. Skab flow i værdistrømmen. Lad produkterne flyde gennem processerne med færrest mulige stop 4. Indfør træk (Pull). Gør produktionen trækstyret, så det er interne og eksterne kunder, der bestemmer hvad og hvornår der skal produceres 5. Stræb efter det perfekte og gennemfør løbende forbedringer. Arbejd med at skabe løbende forbedringer (Kaizen) Med udgangspunkt i disse 5 principper kan man bruge en række Lean-værktøjer. Nogle af værktøjerne kendes i forvejen, andre er nye. Lean ses af mange som gammel vin på nye flasker, men grundlæggende er der tale om en god portion sund fornuft, nogle få værktøjer og metoder samt ikke mindst vilje og tålmodighed. Lean på dansk: Medarbejderinddragelse I USA og Asien er der en helt anderledes topstyret ledelsesform, end i Vesteuropa. Det vil sige, at alle beslutninger store som små træffes af en chef. Hvorimod de fleste lande i Vesteuropa arbejder ud fra en ledelsesform, hvor informationsstrømmen typisk går fra bunden og op til ledelsen. Grundideen bag en dansk Lean-model er en meget høj grad af medarbejderinvolvering, der bygger på aftaler og lovgivning. Det er: Overenskomster Samarbejdsaftalen Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelse om medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer

7 Overenskomster I overenskomsterne findes der regler for tillidsrepræsentanter og regler omkring tillidsrepræsentanternes adgang til at have indflydelse på arbejdsforhold m.m. Overenskomster understøttes normalt af et lokalaftale-kompleks, som tager forbehold for virksomhedsspecifikke forhold. En del tillidsrepræsentanter på virksomheder, hvor der er indført Lean, har brugt lokalaftaler til at lave klare spilleregler for, hvordan Lean indføres i virksomheden og måden den enkelte medarbejder bliver involveret og berørt af implementeringen af Lean. Som eksempel kan nævnes, at der indgås aftaler om, hvordan der laves arbejdsbeskrivelser, om der må bruges foto, video osv., og hvordan den form for materiale må bruges. Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalens kapitel 3 siger: Inddragelse af Samarbejdsudvalget skal ske på så tidligt et tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget. Samarbejdsaftalen Formålet med Samarbejdsaftalen er at styrke virksomhedens konkurrenceevne og styrke de ansattes arbejdstilfredshed. Begge formål er ligeværdige og tillægges i Samarbejdsaftalen samme værdi, man kan ikke tale om det ene uden at have det andet in mente. I Samarbejdsaftalens kapitel 2 omkring information og høring fastslås det, at det påhviler virksomhedens ledelse i forbindelse med bl.a. større ændringer og omlægninger at informere om påtænkte ændringer/ omlægninger på så tidligt et tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget. Samarbejdsaftalen gælder også for virksomheder med under 35 ansatte.

8 Lean Dette gentages i kapitel 3 omkring arbejdsform i Samarbejdsudvalget, hvor der står: Inddragelse af samarbejdsudvalget skal ske på så tidligt et tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget. Før der træffes beslutning om indførelse af Lean i virksomheden, skal det drøftes i Samarbejdsudvalget. Det er vigtigt, at Samarbejdsudvalget får en diskussion om: Hvorfor indføre Lean? Hvad er målet? Hvad gør man, hvis nogle medarbejdere bliver overflødige? Skal vi ændre på lokalaftalen? Hvad skal vi bruge evt. gevinst ved Lean til? Ved at få disse ting på plads før man går i gang med at indføre Lean, får man fjernet en del af den usikkerhed, man mødes med, når der indføres Lean. Med andre ord får Lean-implementeringen en lettere gang på jorden, og ikke mindst opstår der ejerskab til Lean hos både medarbejdere og ledelse. I Samarbejdsudvalget skal man også have en drøftelse af, hvordan inddragelse af medarbejdere i hele implementeringen af Lean skal ske og om dette evt. skal støttes af lokalaftaler, som bliver lavet iht. Industriens Overenskomst 8 og Industriens Funktionæroverenskomst 23. En lang række af Lean-værktøjerne forudsætter, at medarbejderne bliver inddraget og at de deltager positivt og aktivt for at sikre det fulde udbytte af brugen af værktøjet. Det gælder både i analyse-delen og ikke mindst ved driften af de nye standarder. Endelig er der mellem Dansk Industri og CO-industri indgået en aftale om, at Samarbejdsudvalget skal arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og dermed se på, hvordan Lean påvirker den enkelte medarbejders trivsel. Grebet af værktøjer Mange, der begynder fx på Lean-kurser, bliver så grebet af de mange værktøjer og teknikker, at de næsten glemmer, at der også er mennesker med. Når konsulentfirmaer og andre underviser i Lean, undervises der stort set udelukkende i værktøjer, mens menneskene og medarbejderindflydelse stort set ikke er på dagsordenen.

9 Arbejdsmiljøloven I arbejdsmiljølovgivningen er der en række områder, der sikrer, at sikkerhedsgrupper og sikkerhedsorganisation skal inddrages i forandringsprocesser. Sikkerhedsgruppen skal inddrages ved planlægning af: ændring i arbejdets organisering udvidelse eller ombygning af afdelingen anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler herunder indførelse af ny teknologi indkøb af stoffer og materialer herunder overvejelser om mulighed for at bruge mindre farlige stoffer (At-vejledning F ) Sikkerhedsudvalget skal deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende produktion, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx: udvidelse eller ombygning af virksomheden anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler indførelse af ny teknologi indkøb og brug af stoffer og materialer nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder (At-vejledning F ) Arbejdsgiveren skal sikre, at sikkerhedsudvalg og -grupper kan deltage i virksomhedens planlægning, når den vedrører deres områder, herunder i den vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene, der efter lovgivningen skal finde sted gennem en arbejdspladsvurdering. Arbejdsgiveren har pligt til at gøre sikkerhedsorganisationens medlemmer bekendt med alle oplysninger, der har betydning for arbejdsmiljøet inden for sikkerhedsudvalgets og sikkerhedsgruppernes område. (At-vejledning F ) Opfølgning CO-industri har været på en virksomhed, hvor man bruger tavler til at fortælle om alle forbedringer, der er sket. Og hvor man rangerer indsats omkring det psykiske arbejdsmiljø på linje med tekniske forbedringer. Samtidig følger man op på tingene, fx med en handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø. Derved kommer mennesker lige så meget i fokus som teknikken.

10 Lean Planlægning af faste arbejdssteders indretning Ved nyindretning af arbejdspladser og ved væsentlige ombygninger skal der allerede i planlægningsfasen tages hensyn til arbejdsmiljøet i den senere drift. Derfor skal der ved projekteringen klarlægges, hvilke aktiviteter der skal foregå på arbejdspladsen. Det omfatter de arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der vil blive anvendt, og hvilke krav der stilles til disse ifølge arbejdsmiljølovgivningen. De overordnede krav til arbejdspladsen retter sig mod: indretning og dimensionering renholdelse og vedligeholdelse bygningskonstruktioner og -materialer Der bør derfor være et tæt samarbejde mellem den projekterende, arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen. Meget af den viden, der er nødvendig for en god planlægning, skal hentes hos brugerne af det færdige projekt. Det gælder især arbejdsstedets detailindretning, dvs. de enkelte arbejdsrums placering, de enkelte arbejdspladsers indbyrdes placering og indretningen af de enkelte arbejdspladser. (At-vejledning A ) Medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer I aktieselskaber, anpartsselskaber og fonde med mere end 35 ansatte kan et flertal af medarbejderne kræve, at der bliver valgt medarbejdere med plads i virksomhedens bestyrelse. Gennem arbejdet i bestyrelsen vil medarbejdervalgte have indflydelse på virksomhedens strategier og dermed på, under hvilke forudsætninger Lean indføres og udmøntes i den enkelte virksomhed. Arbejdsmiljøloven kræver, at de ansatte gennem sikkerhedsorganisationen skal inddrages allerede i planlægningsfasen af ændringer i den måde, arbejdet er organiseret på. Sikkerhedsorganisationen skal også inddrages i planlægningsfasen af nye maskiner og tekniske hjælpemidler. Det samme gælder, hvis der er tale om udvidelse eller ombygning af virksomheden eller afdelingen og ved indkøb af stoffer og materialer.

11 CO-industri og Lean CO-industri bakker op om Samarbejdsaftalens formål: at styrke konkurrenceevne og medarbejdertrivsel. Her er Lean en af måderne at styrke konkurrenceevne på, men selvfølgelig skal styrket konkurrenceevne og medarbejdertrivsel gå i spand sammen. CO-industri mener, at man ikke kan se på det ene uden at have det andet med. Det betyder, at medlemmerne i Samarbejdsudvalget og sikkerhedsudvalget skal have reel indflydelse på beslutningerne om de fremtidige forandringsprocesser, som virksomheden står over for, og ikke bare møde en allerede truffet beslutning om Lean. Hvis man ikke føler, man får den rette indflydelse på beslutninger om den type forandringsprocesser, kan man rekvirere bistand fra CO-industri, som kan vurdere sagen i forhold til Samarbejdsaftalen og Arbejdsmiljøloven. Når der indføres Lean i virksomhederne, skal det ske med så stor en grad af medarbejderinvolvering på alle niveauer som overhovedet muligt, spændende fra tillidsvalgte til den enkelte medarbejder ude i den fjerneste krog af virksomheden. Det er også særdeles vigtigt, at man får skabt de fornødne kompetencer hos den enkelte medarbejder, så vedkommende kan løse de nye opgaver, han eller hun bliver stillet over for. Samarbejdsudvalget bør understøtte, at medarbejderne får de fornødne kompetencer. Det kan bl.a. ske ved at nedsætte et uddannelsesudvalg, der kan medvirke til uddannelsesplanlægning og systematisk kompetenceudvikling/efteruddannelse. I virkeligheden gælder det om at sikre større produktivitet og øget kundetilfredshed og dermed være med til at sikre fortsat produktion og at der er råd til ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark.

12 Lean 6 gode råd til tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten Her er 6 bud på ting du skal være opmærksom på ved indførelse af Lean. 1. Sørg for at Lean giver dig og dine kolleger en lettere arbejdsdag (work smarter not harder) 2. Afklar hvordan gevinster ved indførelse af Lean skal fordeles 3. Hold øje med det psykiske arbejdsmiljø, fx stress, manglende social kontakt, trivsel m.m. 4. Undgå at det fysiske arbejdsmiljø lider skade, fx EGA m.m. 5. Lav evt. lokalaftaler til at støtte implementeringen af Lean 6. Kontakt dit forbund for at få hjælp (kan henvise til CO-industri) Lean-grundideer En af hovedideerne bag Lean er at undgå eller begrænse spild. Der tales om 3 hovedgrupper af spild: Muda, Mura og Muri. Muda beskriver/omfatter syv former for spild: *For meget ventetid fx i forbindelse med maskintid så der opstår kødannelser Mere effektiv produktion uden afbrydelser Ingen naturlige pauser, pusterum i produktionen *Overproduktion fx at der produceres mere end næste operation er klar til. Det kan eksempelvis betyde, at produktet må lægges på lager og måske senere kasseres eller sælges med tab Sparet økonomi i mellemlagre, forbrug af plads minimeres m.m. Usikkerhed hos medarbejdere p.g.a. manglende lager til uforudsete hændelser

13 *Unødvendig transport transport af varer eller materialer rundt i virksomheden Fjernelse af unødig transport, penge/tid sparet Mindre social kontakt *Overbearbejdning ved at gøre produktet bedre (og dyrere) end nødvendigt Tid og penge sparet på ikke at producere med højere kvalitet end krævet af kunderne Medarbejdernes lyst til at gøre arbejdet så godt som muligt (faglig stolthed) *For store lagre lagerbeholdninger i og uden for produktionen. Der er tale om spild, hvis der produceres varer, der reelt ikke er efterspørgsel til og som derfor lægges på lager Penge og plads sparet når lagre minimeres Forståelse for at man ikke lige har et sikkerhedslager til pludselige ordrer *Unødvendige bevægelser (af mennesker, arme og ben). Fx kan materialer til produktionen ligge for langt fra produktionsstedet Sparet tid, mere effektiv produktion, fjerne unødvendige/belastende løft Manglende bevægelse, mere EGA og manglende social kontakt *For mange fejl så produktet skal kasseres eller genbearbejdes Sparet tid på ombearbejdning og dårlig kvalitet

14 Lean Mura arbejder med procesvariation som spild. Mura er afstanden mellem de ambitioner man har, og de ressourcer man vælger at indsætte for at nå disse. Muri er baseret på filosofien work smarter not harder. Stressede medarbejdere laver fejl, giver øget sygefravær, større risiko for ulykker og personaleomsætning. Det hjælper ikke meget, at man laver en god proces om indførelse af Lean, som minimerer unødige bevægelser, hvis man står tilbage med mere ensidigt, gentaget arbejde (EGA) eller nedslidningsskader med sygemeldinger som resultat. Derfor skal man huske at vurdere alle konsekvenser ved indførelsen af Lean, også de menneskelige konsekvenser. Det vil ligeledes være spild, hvis man ikke sørger for at have folk med den rette uddannelse til at udføre opgaverne. Det er en klassiker, at man indfører Lean, men så ikke får alle medarbejdere uddannet til at løse opgaverne eller at have medarbejdere med kvalifikationer, som man ikke bruger. Andre centrale Lean-begreber er: Cyklustid Tiden hvor et produkt gennemløber en proces, målt ved observation. Det benævnes også som den tid det tager at udføre alle arbejdsfunktioner før disse gentages. Værdiskabende tid Den tid, der bruges til forædling af produktet, som kunden betragter som værdiskabende og er grunden til, at kunden vælger dette produkt frem for et andet. Det betegnes også som de operationer, kunden er parat til at betale for. Ikke-værdiskabende tid er transport, funktioner og egenskaber, som kunden ikke kommer til at benytte, samt i nogen grad kontrol, reparationer m.m. Ikke-værdiskabende tid kan deles i 2 hovedgrupper: *nødvendig ikke-værdiskabende tid (nødvendigt spild) personlig tid ferie frokost m.m. *Ikke nødvendig ikke-værdiskabende tid (overflødigt spild) det vil typisk være elementerne i Muda

15 Gennemløbstid Den tid det tager for et produkt at bevæge sig gennem en hel proces eller værdikæde. Tiden omfatter alle tider i forbindelse med håndtering og ventetider. Om der vælges en proces, en værdikæde eller produktets livscyklus afhænger af værdikædetegningen. Lean-værktøjer Vi vil her kort give en introduktion til nogle af de centrale Lean-værktøjer: 5S 5S bygger på følgende fem grundelementer, der alle har til formål at opnå en velorganiseret og opryddet arbejdsplads: 1. Seiri = Sorter værktøjer, materialer m.v. Behold det nødvendige, fjern det unødvendige 2. Seiton = Styr på tingene/strukturer Sæt alting på plads og marker arealer, arbejdspladser osv. Målet er, at alt det nødvendige er lige ved hånden og alt andet er fjernet 3. Seiso = Systematisk rengøring/skrub og skur Arbejdspladsen skal systematisk holdes fri for skidt og møg hele tiden. 4. Seiketsu = Standardiser og skab sammenhæng Alt skal standardiseres, og standarderne skal gøres synlige, så afvigelser straks opdages. Og informationer skal bredes ud så ingen skal lede efter data, værktøj m.m. 5. Shitsuke = Selvdisciplin/skab vaner Procedurer og standarder skal overholdes, vedligeholdes og forbedres regelmæssigt. Skaber orden, vide, hvor værktøjer findes, kun have det nødvendige og ikke mere, minimere fejl Kan give bedre fysisk arbejdsmiljø Modstand mod at smide væk Modstand mod faste standarder Alt lige ved hånden (ingen naturlige break/pusterum)

16 Lean Kundestyret produktion JIT Just in Time JIT eller kundestyret ordreproduktion sigter på, at produktionen organiseres stramt efter kundens efterspørgsel. Det vil sige, at der kun produceres de varer, der er bestilt. Det betyder, at virksomhederne ikke skal binde kapital i lagre, da der kun sættes gang i den produktion som kunden har bestilt. Omstilling af produktionen til at være ordreproducerende er et af de mest anvendte værktøjer i arbejdet med at trimme virksomhederne og i virkeligheden grundtanken bag Lean-produktion. Målsætningen er, at der arbejdes fejlfrit i samme tempo i hele produktionskæden inklusive underleverandører m.m. Frigøre økonomi ved kun at lave noget der er bestilt Usikkerhed ved ikke at have lagre, stress ved pludselige store ordrer Løbende forbedringer KAIZEN Kaizen er et japansk begreb og betyder løbende forbedringer i mange små skridt hen mod det perfekte, uden nye investeringer. Der er ikke tale om et egentligt værktøj, men snarere en grundidé. Ideen består i, at medarbejderne på alle niveauer fra medarbejdere til ledere hele tiden kommer med nye ideer til forbedringer i det daglige arbejde. Enten i form af en forslagskasse eller en opslagstavle. Altid med dialog og tilbagemelding. Og nok så afgørende er det, at ideerne skal tages alvorligt. På den måde skabes en forbedringskultur, hvor formålet er at effektivisere og komme dyre og uhensigtsmæssige led i produktionen til livs. Målet er at øge værdien af produktionen ved at minimere spild, fejl og lignende. Samtidig med at der kommer forslag til forbedringer, skal der laves en plan for opfølgning. Hele ideen bag Kaizen dør hurtigt, hvis medarbejderne føler, at deres ideer og forslag ikke bliver taget alvorligt og ikke bliver fulgt op. Medinddragelse af alle medarbejdere Give muligheder for at holde processen i gang At få indarbejdet ændringerne, gjort dem til hverdag inden nye ændringer

17 Signalkort KANBAN Kanban betyder på japansk signalkort. Det er et system til at forenkle styringsforløbet i en produktion, lagerstyring m.m. ved kun at producere det antal varer, der er behov for, til rette tid og sted. Det vil være med til at organisere produktionen efter efterspørgslen. Når en vare sendes af sted fra virksomheden eller til næste led i produktionen sikrer Kanban-systemet, at der automatisk gives besked om at en ny og tilsvarende vare skal sættes i produktion. Systemet skal begrænse materialehåndteringen og mængden af varer i produktion og på lager. Det anvendes mest i virksomheder med standard-produktion og stabilt produktionsniveau. Mulighed for at producere i mindre serier Få accept af mindre mellemlagre Hurtige omstillinger SMED SMED står for Single digit Minute Exchange of Die hurtige omstillinger. Det er en metode til at lave hurtige omstillinger på minuttal, der kan beskrives med et enkelt tal, dvs. under 10 minutter. Systemet går ud på, at værktøjet placeres rigtigt første gang med styring. Der er tale om en standardisering af værktøjer samtidig med, at man forbereder omstillinger så meget som muligt. Systemet bruges i virksomheder, der ønsker mindre seriestørrelser og enkeltproduktioner tilpasset kundernes efterspørgsel. Sparet tid ved omstilling, mere effektiv produktion, mulighed for at køre mindre seriestørrelser Få ændret adfærd omkring omstilling af maskiner Værdistrømsanalyse VSM/VCM VSM (Value Stream Mapping) eller VCM (Value Chain Mapping) værdistrømsanalyse (værdikædeanalyse) bruges til at skabe overblik og analysere aktivitets- og informationsstrømme i en virksomheds værdikæde og produktionsflow fra start til slut.

18 Lean Der skabes dermed et grafisk overblik over hele produktionen. I modsætning til en egentlig procesanalyse sker kortlægningen af virksomhedens værdistrømme ud fra kundens perspektiv, dvs. hvad der skaber værdi for kunden, ligesom den også omfatter administrationsdelen. Derved også et overblik over produktionen så alle ikke-værdiskabende led som spild og uhensigtsmæssige rutiner blotlægges og kan fjernes.. At skabe overblik med brug af et stykke papir At man bliver teknikfikseret, at skelne mellem nødvendigt spild og overflødigt spild Flow At skabe flow, få varer i produktionen til at flyde igennem produktionen uden stop. Det vil i praksis betyde, at man arbejder med at afpasse de enkelte operationer, så der ikke opstår ventetid og dermed ophobninger eller mangler i flowet. I arbejdet med at skabe flow, bruger man ofte at lave U-celler, som er en opstilling af maskiner så tæt på hinanden, at man kan undgå transport mellem de forskellige enheder, og som samtidig giver mulighed for at en operatør kan betjene flere maskiner. Som navnet siger er der ofte tale om at stille maskinerne op i en U-formet celle. Sikre at der ikke sker stop i produktionen, der produceres kun det der skal bruges For stor fokus på takttider, ingen muligheder for personlig tid Målstyring tavlemøder Når man arbejder med at forbedre processer, er det altid en god idé at arbejde med tal og data i fuld synlighed, da det er der man typisk vil opnå et større engagement fra medarbejderne. Tavlemøderne afholdes oftest i mindre grupper, netop for at understøtte den lærende og udviklende proces, samt man kan skabe fælles fokus på indsatsområder. Det er vigtigt, at man på tavlemøder kommer rundt om hele processen, altså ikke kun Lean, men også hvordan mennesker trives.

19 Er en god metode til at inddrage alle medarbejdere At lære de ansatte hvordan man afholder tavlemøder (også mellemledere), At få alle fokusområder med og ikke kun produktionstekniske Fejlsikring Poka-Yoke Poka-Yoke er nogle teknikker, der skal sikre, at der ikke opstår uagtsomme menneskelige fejl. Ideen med Pokayoke er at bruge operatørens erfaring og intelligens, så deres opmærksomhed kan anvendes på bedre ting end at overvåge en proces, som kunne have været overvåget automatisk. Det kan enten ske som en automatisk fejlsikring eller bare et signal om, at der er opstået en fejl. At frigøre medarbejdernes evner til mere spændende arbejdsopgaver Udstyrseffektivitet OEE Med udstyrseffektivitet fokuserer man både på at udnytte maskinernes effektivitet samt at minimere fejl. Det beregnes ud af tre parametre: Den tilgængelige operationstid, som er den tid maskinen er sat til nominelt. Herfra trækkes så den tid, der er medgået til nedbrud, op- og omstilling, ventetid og pauser. Dette giver så den faktiske præstationstid. Faktisk præstationstid reduceres med den tid, der går til små stop, tomgangskørsel og hastighedstab. Det vil så udgøre netto produktionstiden, den reduceres så igen med den tid, der går med fejl og ændringer under produktionen. Den tid, der er tilbage, er den effektive produktions tid i procent af planlagt produktionstid. Hvis man bruger OEE, sker det ofte på det man kalder flaskehals-maskiner, da der vil være en større værdi i at forbedre processerne omkring disse maskiner. Få styr på produktionen

20 Lean Fordele/ulemper Siden Lean for alvor rykkede ind på danske arbejdspladser for en halv snes år siden har fordele og ulemper været diskuteret. Er Lean vejen til at modernisere og fremtidssikre organisationer og virksomheder, hvor man finder frem til de arbejdsgange, der giver den højeste værdi for kunderne med færrest mulige ressourcer? Eller bygger Lean på et stærkt forældet menneskesyn og er det komplet udueligt som et ledelsesværktøj? Her er nogle af mulighederne og udfordringerne i Lean: argumenterne for og imod Lean. : Sikrer arbejdspladser/job Mere afvekslende job Mere sikre arbejdspladser Mere indflydelse på jobbet Bedre og billigere produkter Bedre arbejdsmiljø Bedre støtte fra ledelse og kolleger Vedvarende forandringsproces Mere samarbejde Fokus på kunderne Økonomisk gevinst Øget medarbejderglæde Større produktivitet Engagerede medarbejdere Bedre styr på arbejdstempo Mere arbejde på tværs Øge indtjeningen

21 : Mere ensidigt gentaget arbejde Dårligere psykisk arbejdsmiljø Dårligere miljø Mere pres på medarbejderne Mere stress Færre små pauser Højere arbejdstempo Kostbar i forhold til gevinsten Øget kontrol Topstyring og mangelfuld information Systemet frem for mennesker Afskedigelser/besparelser Forældet menneskesyn Bremser sociale samspil/netværk Stopper nytænkning og udvikling Utryghed i ansættelsen Varig proces Når man arbejder med Lean er det vigtigt at huske, at det er en varig proces, man sætter i gang. Der er ikke nemme gevinster at hente. Man skal være varsom med at lave såkaldte quick fix-løsninger. De holder ikke og forvirrer kun medarbejderne, da opnåede resultater ikke når at rodfæste sig inden man finder på nye tiltag. Processen skal være afstemt sådan, at forbedringerne kan nå at blive den nye norm.

22 Lean Konsulentbistand Målet med CO-industris indsats omkring Lean er at klæde tillidsrepræsentanterne på, så de er bedre rustet til at gå ind i diskussion med virksomhedernes ledelse. Ud over fyraftensmøder og kurser tilbyder CO-industri konsulenttjeneste til tillidsrepræsentanterne, hvor CO-industris konsulenter kommer ud til virksomhederne og får en snak med tillidsrepræsentanterne. Mange tillidsrepræsentanter er i dag hårdt presset, og mange står måske usikre over for Lean og de nye krav, der kommer fra ledelserne på virksomhederne om stadig mere effektiv produktion. Derfor vil CO-industri være med til at gøre tillidsrepræsentanterne bedre rustet til at gå med i processen og sikre, at Lean bliver indført på en måde, så de ansatte bliver hørt og får indflydelse fra start. Konsulenter Hvis man vil arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, kan samarbejdskonsulenterne fra Dansk Industri og CO-industri hjælpe den enkelte virksomhed med at kortlægge og udarbejde handlingsplan for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Bøger/publikationer om Lean: 5S bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd. LEAN Produktion Forbundet Træ-Industri-Byg. Effektiv Produktion for at bevare arbejdspladser i Danmark Dansk Metal. Lær at se kortlæg dine værdistrømme for at skabe værdi og fjerne spild af Mike Rother og John Shook. Dansk Industri. God leanledelse i administration og service af Thomas Fischer, Mikkel Eriksen og Lasse Mønsted. Børsens Forlag. LEAN Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation af James Womack og Daniel Jones. S&S Sound Ideas. Lean Solutions. How Companies and Customers Can Create Value and Wealth Together af James Womack og Daniel Jones. Lean Enterprise Institute. Lean uden grænser? Lean i offentlige og private virksomheder af Jan Stentoft Arlbjørn, Merete Nørby, Birgitte Norlyk, Karsten Wiborg og Nanna Holm. Forlaget Academica. Lean: Implementering i danske virksomheder Niels Ahrtengot, Michel Leck, Thomas B. Christiansen. Børsens Forlag The Maschine that changed the World James Womack, Daniel Ross og Daniel T. Jones

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering

Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering Ajour 2104 27.11.2014 Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering Agenda Produktionsoptimering Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi Genefke-Skalaen et beslutningsstøtteværktøj/fælles

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage Målgruppe: Uddannelse: LEAN kørekort LEAN kørekortet er for dig der har et ønske om at få indgående kompetencer indenfor LEAN. Du er måske en nøgleperson i virksomheden med brug for værktøjer til at bidrage

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Lean uden stress. Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 31.102007

Lean uden stress. Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 31.102007 Lean uden stress Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 31.102007 Leanus 2007 1 Leanus - Lean uden stress Et nyt forskningsprojekt i samarbejde

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden

www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden Indhold The Toyota Way 4 Definition af Toyota Production System 5 TPS historie 6 Just-in-Time 8 Jidoka 10 Kaizen 12

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker Kompetenceudviklingsforløb LEAN praktiker HVORFOR SKAL DU DELTAGE? Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring procesoptimeringer

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk 5S LEAN Værktøj 2 Sorter og smid væk Dette første S betyder, at alt i hvert arbejdsområde eller i hver produktionscelle skal gås

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere