S. A. Andersen. 13. maj januar 1969

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S. A. Andersen. 13. maj 1901-28. januar 1969"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 97 tf S. A. Andersen 13. maj januar 1969 I sommeren 1920 dimitteredes fra Sorø Akademi to unge vordende naturhistorikere, der begge senere har gjort sig særdeles bemærkede indenfor hvert sit specialområde; deres navne var Anton Fr. Bruun (medlem af DGF, død 1961), der blev en meget bekendt - for ikke at sige berømt - fiskeribiolog og oceanograf, den anden var vor kollega, geologen Svend Aage Andersen, der afgik ved døden d. 28. januar i år. 7 D.G.F. Årsskrift

2 98 SIGURD HANSEN: S. A. Andersen De to kammerater var i Sorø i skoleårene under påvirkning af det særegne lokal-miljø, der synes at have været frugtbart for naturfagsstudier (tidligere var en fremtrædende kvartærgeolog - der førte istidsteorien til officiel anerkendelse herhjemme - prof. F. J. Johnstrup, lektor ved Akademiet ( )). De to havde som inspirerende lærer i naturfag lektor Kristen Simonsen, der var overmåde geologisk interesseret (ivrigt medlem af vor forening ), og da S. A. Andersen tilmed havde sit barndomshjem i Lynge Eskildstrup, tæt syd for Sorø, hvor hans fader Anders L. A. var gårdejer, og hvor han kom til verden d. 13. maj 1901, kan det ikke undre, at hans tidlig vakte interesse for kvartær- og glacialgeologi i første omgang blev knyttet netop til denne hans hjemegn. Lynge Eskildstrup ligger nede i den subglaciale tunneldal, der rummer Tystrup-Bavelse søerne. Andersens allerførste geologiske afhandling er fra april 1923:»Senglaciale Relikter i postglacial Tørv ved Lynge Eskildstrup«(DGF, bd. 6), og allerede året efter publicerede han smstds. de resultater, han fra 1921 havde fået ud af terrænmæssige og blokmæssige studier i egnen:»kvartærgeologiske Iagttagelser i Egnen Syd for Sorø. Med særlig Henblik paa Storebæltsgletscheren«. Han beskrev heri den allerede af V. Milthers antydede (1916) interlobat ved Sorø mellem østflanken af Storebæltsgletscheren og den midtsjællandske is og udredede i detaljer afløbsforholdene for isens smeltevand til og gennem interlobatområdet mod nord op til Aamoselavningen i NV. Sjælland. Disse små ungdomsarbejder fra studentertiden, som han udarbejdede i års alderen, var på en måde en retningspil for hans interessefelt; hele sit liv beskæftigede han sig med særlig glæde med fødeøens kvartær- og glacialgeologi. Universitetsstudiet i København afsluttede Andersen med magisterkonferens i geologi med specialet istidsgeologi. Samtidig med studiet havde han deltaget i DGU's sommerarbejder i Sønderjylland (1922 og 24) som assistent for statsgeologerne V. Nordmann og Axel Jessen, ligesom han studerede gletschere og deres moræner og smeltevandsaflejringer på en rejse til Island i Blandt universitetslærerne var det docent Poul Harder, der havde størst betydning for hans studium. Efter magisterkonferensen (juni 1926) studerede Andersen et år ved Stockholms Hogskola, hvor han satte sig ind i professor Gerard De Geer's studier over varv i senglacialtidens vandaflejrede, glaciale sedimenter (nu kalder man dem glaciolacustrine - glaciomarine), ligesom jeg havde gjort året før. Københavns Universitet udsatte samtidig en prisopgave om årsvarvene i det danske smeltevandsler fra istiden, som Andersen besvarede efter udstrakte undersøgelser, især på Sjælland (og Fyn). For besvarelsen fik han universitetets guldmedalje i 1929.

3 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 99 Andersen fortsatte imidlertid energisk sin uddannelse, først med studierejser til Syd-Tyskland og Schweiz og derefter i til U.S.A., hvor han studerede i Ann Arbor hos den bekendte professor W. H. Hobbs og også fik lejlighed til geologiske studier i andre, fjernere dele af staterne. Ind imellem var han et år lærer på Birkerød Statsskole og boede derefter på Elers' Kollegium, hvor han bearbejdede sine resultater fra flere års studier over Susaa-områdets isafsmeltningshistorie ud fra de varvige leraflejringer og smeltevandsåsene i Syd-Sjælland. Det blev til afhandlingen:»om Aase og Terrasser inden for Susaa's Vandområde og deres Vidnesbyrd om Isafsmeltningens Forløb«, der udkom 1931 (DGU, Il.r.nr. 54) og i marts 1932 blev forsvaret for den filosofiske doktorgrad (disputatsudgaven var dediceret mindet om den i 1931 afdøde docent Harder). S. A. Andersen var i novbr blevet ansat som assistent ved DGU, og det var direktør, dr. Victor Madsen sammen med prof. Bøggild, der havde antaget afhandlingen og var officielle opponenter. Ex auditorio opponerede dr. V. Nordmann, hvis indlæg formede sig som en meget skarp kritik, især mod Andersens opfattelse af dødisens optræden som udstrakte dødisdækker; dødis som mindre klumper og udfyldninger af mange af de nuværende søhuller i landskabet var accepteret af N. V. Ussing (1903) samt af V. Milthers og Hartz allerede omkring århundredskiftet (K. J. V. Steenstrup 1882: Recent dødis i Grønland), men først prof. R. F. Flint anvendte (1929) tanken om store sammenhængende dødisdækker, der overhyllede dale og plateauer i Ny-England staterne. S. A. Andersen hjembragte fra U.S.A. Flints ideer om dødis og overførte dem til Sjælland. Især hans eksempel med forsøg på at beregne dødisbræmmens bredde (fra Sorø til Grenaa) blev kraftigt imødegået af Nordmann. Et andet punkt, der dengang og senere har vakt modsigelse, var Andersens opdeling af de SØ-sjællandske åse i åscentre eller åskærner med de midtsvenske åse som forbillede. De sjællandske åse er principielt supramarine (supraaquatiske), medens de svenske er subaquatiske, afsat nede ved havbunden, successivt under den stejle ismurs tilbagerykning mod nord ved hver sommers tilbagesmeltning. Hans forsøg på opdeling af lagserien i de østsjællandske åse i vinter- og sommerlag er heller ikke blevet accepteret af eftertiden. Derimod kan vi nu - 40 år efter - se at Andersen i spørgsmålet om dødisbælterne havde principielt ret over for Nordmann. Andersens andet store arbejdsfelt i ungdomsårene var varvene (årslagene) i de sjællandske og fynske aflejringer af smeltevandsier fra sidste nedisnings afsmeltningsperiode. Her samlede han et stort iagttagelsesmateriale, hvoraf en væsentlig del er behandlet i hans ikke publicerede prisopgavebesvarelse fra 1929, men ellers kun fremstillet i en lille afhandling i GFF 1928 og i et par foredragsreferater. Ligesom jeg ved mine undersøgelser - og vi måtte arbejde uafhængigt af hinanden, da det var samme prisopgave, 7*

4 100 SIGURD HANSEN: S. A. Andersen vi besvarede - kom også han til det resultat, at prof. De Geer og dr. Ernst Antevs ved deres målinger af lervarv på de danske øer oftest havde målt underafdelinger af den årlige cyclus. Andersen mente at kunne sammenstille en sjællandsk varvrække, dækkende 129 år, men han har aldrig fået publiceret sit udførlige varvmateriale. Jeg har omtalt disse forhold vedrørende uddannelsesår og ungdomsarbejdsområder så forholdvis udførligt, fordi jeg mener, at de giver et godt billede af Andersen som forskerpersonlighed. Det må anerkendes, at han med ildhu gik op i at skaffe sig en første klasses uddannelse og orientering over et bredt felt af kvartærgeologien, og at han var i besiddelse af en veludviklet, frugtbar, konstruktiv fantasi. At en sådan er af overordentlig stor betydning for al forskning er uomtvistelig, men den bør på den anden side afgrænses af en fornøden, forsigtig selvkritik, og det var nok her, at det kneb for S. A. Andersen, hvorfor han adskillige gange blev udsat for en ikke altid uberettiget kritik. Efter ansættelsen ved DGU i efteråret 1931 deltog han på flere områder i institutionens arbejde, bl.a. med geologisk kortlægning i Jylland (Horsens- Silkeborg egnen), hvor han studerede Harders østjydske israndslinie og de senglaciale æoliske aflejringer mellem denne linie og hovedopholdslinien udsendte Andersen:»Det danske Landskabs Historie. Danmarks Geologi i almenfattelig Fremstilling«på Munksgårds Forlag. Denne helhedsoversigt på 275 sider indbragte ham en del kritik fra bestemte sider - som jeg personlig ikke finder helt berettiget, men bogen blev alligevel i løbet af ganske få år udsolgt. I 1937 udsendte han et udmærket arbejde i DGU's Il.række:»De vulkanske Askelag ved Ølst og deres Udbredelse i Danmark«, hvor han mere detailleret end Ussing og Bøggild havde gjort det, undersøgte de eocæne askelags tykkelser uden for molerområdet. Måske delvis på grund af skuffelser, som Andersen led ved besættelse af avancementstillinger, forlod han i 1939 DGU og fik ansættelse ved Danish American Prospecting Co., hvor han i et par år mest arbejdede i NV- Jylland, indtil firmaet nogen tid efter den tyske besættelse af Danmark måtte indstille sin virksomhed her i landet. S. A. Andersen startede derefter som et rent privat foretagende»geologisk Efterforsknings Selskab«; ved dette firma beskæftigede han i hvert fald i de første år én eller flere faggeologer. Resultaterne af arbejderne, der udførtes for private rekvirenter, er normalt ikke publicerede, men han undersøgte i disse krigsår bl.a. de tertiære jærnmalme ved Middelfart, gasforekomster i Vendsyssel og senere hen også grusforekomster f.eks. i Øst-Jylland og forekomster af»glassand«, altsammen med henblik på erhvervsøkonomisk udnyttelse. I nær tilknytning til Efterforskningsselskabet drev han i de sidste krigsår og de følgende årtier:»populær-videnskabeligt Forlag«, oprindelig ved Andersen & Gøtterup, senere alene. Denne opgave må ses i forbindelse med S. A. Andersens ret omfat-

5 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 101 tende virksomhed i retning af at popularisere geologien. Allerede 1937 startede han»naturhistorisk Tidende«, som han udgav for egen regning og risiko indtil 1941, da en kreds af jævnaldrende studiekammerater i foreningen»quum-quam«overtog udgivelse og redaktion, ligesom han var virksom i Folkeuniversitetet og med artikler i det gamle»naturens Verden«. Hans væsentligste indsats i populærgeologien var dog den allerede omtalte»det danske Landskabs Historie«, der som nævnt hurtigt blev udsolgt efter fremkomsten i 1933, hvorfor Andersen i krigsårene forberedte en 2. stærkt forøget udgave; denne lagdes meget stort an, men kun Bind I»Undergrunden«nåede at se dagens lys (1944). Bind II udkom aldrig, vistnok på grund af finansieringsvanskeligheder. Også denne nye udgave mødte nogen kritik, således sluttede den kendte geograf og geomorfolog Johs. Reumert sin anmeldelse:»med sine iøjnefaldende mangler og fortrin er S. A. Andersens bog værd at læse; men den må læses med en meget vågen kritik«. Hans populærvidenskabelige forlag udvidede i årene efter krigen til at arbejde med undervisningsmateriale, geologiske vægkort og geologiske gips-modeller samt indretning og restaurering af skolers geologiske samlinger. Som sidste led i S. A. Andersens populærgeologiske forfatterskab skal nævnes fra de senere år to»geologiske Førere«henholdsvis»over Vendsyssel (1961)«og»over Holmsland og dens klit (1963)«; i begge førere lægger han megen vægt på at gengive sine målinger af strømningsretninger for det vand, der afsatte det øvre smeltevandssand i hver egn. I Holmsland-føreren udvikler han sine ideer om, at Vesterhavet i sidste istid stod 7-12 m højere end det nutidige havspejl, en opfattelse, der er i stik modstrid med alle andre kvartærgeologers meninger om de eustatiske havspejlssvingninger. I forbigående bør vel nok nævnes S. A. Andersens interesse for visse emner udenfor det geologiske felt, for eks. en afhandling (1945) om tolkningen af guldhornene fra Gallehus og en artikel om bogstavsystemets oprindelse. Også i 1940'erne og 1950'erne fortsatte S. A. Andersen - til tider med økonomisk støtte fra Statens Videnskabsfond - sine indsamlinger af glacialgeologiske iagttagelser, f.eks. målinger af skurestriber på løse blokke og strømningsretninger i lagdelte, glaciale sandaflejringer, ligesom han holdt foredrag om strandlinieniveauer fra senglacial tid til nutiden. Blandt afhandlinger fra disse år kan nævnes Raageleje-egnens geologi (1950) og en udmærket fremstilling af»lolland i den sidste istid«(1957) samt»grusgravene i bakkerne ved Kalundborg«(1964). En særlig side af S. A. Andersens aktivitet på det geologiske felt var den polemiske. Visse emner f.eks. lédeblokke og isstrømme har han fortrinsvis behandlet som kritiske anmeldelser; den første så langt tilbage som 1932

6 102 SIGURD HANSEN: S. A. Andersen (H. Gry: Ledeblokke i Skåne) og senere (1945): Keld Milthers: Ledeblokke og Landskabsformer (disputats 1942). Også i de senere år: (1963) Fyns glaciale terrænformer og deres opståen (Per Smed 1962) og endelig en diskussion fra de seneste år (1965) med professor Karl Gripp, Kiel, om»der Verlauf der Eisrandlagen zwischen Grenå und Viborg«. I denne diskussion, der blev ret skarp, tror jeg, at alle danske kvartærgeologer vil slutte sig til Andersens synspunkter. Også min lille oversigt over Danmarks Kvartær (i Rankamas samleværk) er blevet taget under kritisk behandling af S. A. Andersen. For vor forening og dens liv har S. A. Andersen haft væsentlig betydning, selv om han aldrig har deltaget i bestyrelsesarbejdet; det var ved foredrag og diskussionsindlæg i hovedforeningen og vor»kvartærgeologisk Klub«han gjorde sig gældende; af dem i kvartærklubben er der ikke trykt referater i»meddr«. Det drejer sig om ca. en snes foredrag og mindst en halv snes større diskussionsindlæg. Endvidere var han ivrig ekskursionsdeltager og selv leder i mindst en halv snes tilfælde. Den sidste ekskursion han ledede var til Aarhus-Silkeborg egnen i Det er næppe uberettiget at hævde, at hans skriftlige fremstillingsform var væsentlig bedre end hans mundtlige, men alligevel kunne han på ekskursioner gå så livfuldt op i sin skildring af de glacialgeologiske forhold i et landskab, at han - også på de populære ekskursioner, han arrangerede uden for DGF - samlede en intenst lyttende skare om sig. Personlig kunne han i kammeratskabskredse - især i de første årtier - være særdeles charmerende og underholdende, men til andre tider kunne han være sky og tilbageholdende, så det kunne være vanskeligt at komme rigtig på talefod med ham. At udtale sig nærmere nu om varigheden af Andersens indflydelse på studiet af Danmarks kvartærgeologi fremefter vil nok være vanskeligt og utilrådeligt, men vi, der har kendt ham gennem de mere end 45 år, han virkede i dansk geologi's tjeneste, kan nok være enige om, at Dansk Geologisk Forening og dansk kvartærgeologi ved hans død har mistet en markant og ildfuld forskerpersonlighed. Jeg beder derfor medlemmerne om at tilslutte sig et Æret være hans minde! Sigurd Hansen (Mindetale ved Dansk Geologisk Forenings møde 28. april)

7 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 103 Fortegnelse over S. A. Andersen's publikationer Udarbejdet af DGU's bibliotek under medvirken af Niels Løkkegaard 1923: Senglaciale Relikter i postglacial Tørv ved Lynge Eskildstrup. Meddr dansk geol. Foren. 6 (18), : (Foredragsreferat). Grænsen for den sidste Nedisning i Sønderjylland. Meddr dansk geol. Foren. 6, : Kvartærgeologiske Iagttagelser i Egnen Syd for Sorø. Med særligt Henblik på Storebæltsgletscheren. Meddr dansk geol. Foren. 6 (22), : Storebælt i Nutid og Fortid. Geol. Foren. Stockholm Forh. 49, : De danske Varv. Et par foreløbige bemærkninger om deres udvikling og konnektion. Geol. Foren. Stockholm Forh. 50, : Istiden og hvorledes man inddeler den. Naturens Verden 12, : (Foredragsreferat). Nyere Iagttagelser over Afsmeltningens Forløb på Sjælland. Meddr dansk geol. Foren. 7, : (Foredragsreferat). De sjællandske Varv. Meddr dansk geol. Foren. 7, : Uber die danischen autochthonen und allochthonen Warwen. Beretn. om det 18. Skand. Naturforskermøde i København, aug. 1929, : Uber Os-zentren, Winterschichten und die Gliederung in Jahresabschnitte in den siidostseelåndischen Osern und ihren Beweis von der Existens von Wintermoranen. Beretn. om 18. skand. Naturforskermøde i København 1929, : Om Aase og Terrasser inden for Susaa's Vandomraade og deres Vidnesbyrd om Isafsmeltningens Forløb. Danm. geol. Unders., række 2, 54, 201 pp. 1931: The Waning of the last continental Glacier in Denmark as illustrated by varved Clay and Eskers. /. Geol. 39, : Blokstudier og Isstrømme. I anledning af Helge Gry's Afhandling: Undersøgelser over Ledeblokke i Skaane. Meddr dansk geol. Foren. 8, : De Forenede Staters Nationalparker. Ledetraad ved folkelig Universitetsundervisning 16, 4 pp. 1933: Det danske Landskabs Historie. Danmarks Geologi i almenfattelig Fremstilling. 275 pp. Levin og Munksgaard. 1933: Lidt om Jordens Indre. Naturens Verden 17, : Den første Danmarks Geologi. Naturens Verden 19, : En Forekomst af Løss-lignende Finsand ved Hornborg Vest for Horsens. Meddr dansk geol. Foren. 8, : Bornholms Geologi. Min Hjemstavn 1, Hirschsprungs Forlag. 1936: Die eozanen Vulkane des Skagerak. Nordiska (19. skand.) Naturforskarmotet i Helsingfors, augusti : Midtsjællands Geologi. Min Hjemstavn 2, Hirschsprungs Forlag. 1936: Submarine Strandvolde i Faxe Bugt. Meddr dansk geol. Foren. 9, : De vulkanske Askelag i Vejgennemskæringen ved Ølst og deres Udbredelse i Danmark. Danm. geol. Unders, række 2, 59, 52 pp. 1937: Et par ejendommelige Aftryk af Forsteninger fra Moleret ved Ertebølle. Naturhist. Tidende 1937, : Et Vulkanomraades Livshistorie. Geol. Foren. Stockholm Forhandl. 59, : Jordlag og Landskabsformer. Min Hjemstavn 13, Hirschsprungs Forlag. 1937: Løvehovederne paa Bomholm. Naturhist. Tidende 1937, : (Nekrolog). Nicolai Hartz Naturhist. Tidende 1937, : (Anmeldelse). Matti Sauramo: Das System der spatglazialen Strandlinien im siidlichen Finnland. Meddr dansk geol. Foren. 9,

8 104 SIGURD HANSEN: S. A. Andersen 1937: Oligocænet ved Aas. Meddr dansk geol. Foren. 9, : De danske Glassandsforekomster. Ingeniøren 47, : Den isdæmmede Sø, Demmevand i Norge. Naturhist. Tidende 1938, : Die Verbreitung der eozanen vulkanischen Aschenschichten in Danemark und Nordwestdeutschland. Z. Geschiebeforsch. u. Flachlandsgeologie 14, : Hvornaar er Flinten dannet? Naturhist. Tidende 1938, : (Foredragsreferat). Kolindsund i Litorinatiden. Naturhist. Tidende 1938, : Udviklingstanken og Fortidens Planteverden. (Anmeldelse af Heribert Nilssons Foredrag). Naturhist. Tidende 1938, : Blegekridt i Stevns Klint. Naturhist. Tidende, 1939, : Jordens Alder. Naturhist. Tidende 1939, : Den østjyske Israndslinie Nord for Aarhus. Naturhist. Tidende 1940, : Die Herkunft der vulkanischen Aschen im Alttertiar Danemarks und Schleswig- Holsteins. Zentralbl. Min. Geol. u. Paldont. 1940, Abt. B. 3, : Et dansk Jernmalmleje. Naturhist. Tidende 1940, : Skjulte værdier i Danmarks Jord. Dansk Arbejde 31 (14), : Vor Kalender. Naturhist. Tidende 1940, : Østjylland geologisk set. Østjydsk Hjemstavn 1940, : Det danske Hedeselskabs hydrometriske Undersøgelser. Naturhist. Tidende 1941, : En Tur omkring Kalø Vig for Aar siden. Østjydsk Hjemstavn 1941, : Grænsen mellem Midtjylland og Østjylland. Naturhist. Tidende 1941, : Naturgassen ved Frederikshavn. Naturhist. Tidende 1941, : Om Aarsvarvene ved Ruds Vedby og nogle Bemærkninger om Aarsvarvene i Danmark. Meddr dansk geol. Foren. 10, : (Foredragsreferat). Træk af Nordvestjyllands Geologi. Meddr dansk geål. Foren. 10, : (med flere). Diskussion om vore dislocerede Klinters Dannelse. Meddr dansk geol. Foren. 10, : Blygangen ved Spidlegaard og Grønsand ved Læsaa. Naturhist. Tidende 1942, : Blygangen ved Spidlegaard paa Bornholm. Småafhandlinger om Bornholm til Peter Thorsen på hans 70 års fødselsdag den 8. juli 1942, p Bornholmsk Samfund. Rønne. 1942: Et Undergrundsproblem ved Laasby. Østjydsk Hjemstavn 1942, : Nordvestjyllands geologiske Struktur. Naturhist. Tidende 1942, : Om Tertiæret i Nordvestjylland. Naturhist. Tidende 1942, : Raastoffer i Danmarks Undergrund, og hvorledes man finder dem. Ledetraad ved folkelig Universitetsundervisning : (Foredragsreferat og Disk.) Strandlinieniveauer i Danmark fra senglacial Tid til Nutiden og deres Datering. Meddr dansk geol. Foren. 10, : Det danske Landskabs Historie. Danmarks Geologi i almenfattelig Fremstilling. I. Undergrunden. 480 pp. Populær-Vidensk. Forlag. 1944: Guldhornene.iVatør/11'.sf. Tidende 1944, : Guldhornene fra Gallehus. 63 pp. Populær-Vidensk. Forlag. 1945: Isstrømmenes Retninger over Danmark i den sidste Istid, belyst ved Ledeblokundersøgelser. Kritiske Bemærkninger til K. Milthers: Ledeblokke og Landskabsformer i Danmark. (D.G.U. II Rk. Nr. 69) m. svar og gensvar. Meddr dansk geol. Foren. 10, : Saltet ved Kolding. Naturhist. Tidende 1945,

9 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] : Dansk Salt til danske Virksomheder. Erhvervsliv 1 (12), : Det danske Lands Historie fra Istiden til Nutiden. Grundrids ved folkelig Universitetsundervisning 457, : Hvorledes Landet blev til. I: Landet mod Nordvest. Thy og Vester Hanherred 1, C. Brunsgaard og H. E. Pedersen (red.) Forlaget Bauta. 1946: Om Vindenes Afbøjning. Naturhist. Tidende 1946, : Palæozoiske Askelag paa Bornholm. Naturhist. Tidende 1946, : Atlantissagnet. Naturhist. Tidende 1947, : Hvorfor importerer vi aarligt for over 1 Million Kroner Sand? Erhvervsliv 3 (27), , : (Foredragsreferat). Klimavekslinger og Niveauforandringer i Kvartærtiden. Norsk geol. Tidsskr. 27, : Naturgassen ved Frederikshavn. Erhvervsliv 3 (31), 475^477, : Alfabetets gåder. 167 pp. Populær-Vidensk. Forlag. 1949: (Kritik). Den såkaldte tidlig-atlantiske transgression i Danmark. Meddr dansk geol. Foren. 11, : Hvad gemmer den danske jord? Hvilke råstoffer vi kan selvforsyne os med. Vor Viden 1, : Jernmalme. Erhvervsliv 4 (38), , : Naturparken ved Farum Sø. Naturhist. Tidende 1949, : Brunkul. Erhvervsliv 5 (10), , : Da Odsherred fødtes under isen. Det skønne Odsherred, J. Fr. Clausens forlag, Kbhvn. 1950: Hvem >opdagede«køkkenmøddingerne? Naturens Verden 1950, : Kalk og kridt. Erhvervsliv 5 (1), : Rågeleje Egnens Geologi. Meddr dansk geol. Foren. 11, : (Foredragsreferat). Inddelingen af Danmarks Kvartær. Meddr dansk geol. Foren. 12, : Det danske lands historie fra istiden til nutiden. 2. udg. 16 pp. Populær-Vidensk. Forlag. 1952: En ny interstadial marin aflejring ved Lillebælt. Naturhist. Tidende 1952, : G. C. Simpson's teori om årsagerne til Istiderne. Naturhist. Tidende 1952, : Bornholm. Erhvervsliv 8 (1), : Et par Fabelmennesker. Naturhist. Tidende 1954, : Geologi og vandbevægelse. Hedeselsk. Tidsskr. 1955, : Gudenaaen og den østjyske israndslinie. Østjydsk Hjemstavn 1955, : Nyt fra de vestjyske Bakkeøer. Naturhist. Tidende 1955, : De jyske kildedale og deres problemer. Meddr dansk geol. Foren. 13, : En isskuret sten opstillet i Færgegården ved Frederikssund. Naturhist. Tidende 1957, : Lolland i den sidste istid. Meddr dansk geol. Foren. 13, : Vindslebne sten fra Nordsjælland. Naturhist. Tidende 1959, : Geologisk Samling til Undervisningsbrug. Katalog med oplysende Noter. Populær-Vidensk. Forlag. 1960: Vesterhavsfladen. Naturhist. Tidende 1960, : Geologisk fører over Vendsyssel. 207 pp. Historisk Samfund for Hjørring Amt. 1962: (Anmeldelse). Axel Garboe: Geologiens Historie i Danmark. I II. Naturhist. Tidende 1962, D.G.F. Årsskrift

10 106 SIGURD HANSEN: S. A. Andersen 1962: Jyske Ås er ingen randmoræne. Naturhist. Tidende 1962, : Geologisk fører over Holmsland og dens klit. 134 pp. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. 1963: Geologisk samling til undervisningsbrug. 2. udg. 43 pp. Populær-Vidensk. Forlag. 1963: (Foredragsreferat). Nogle aktuelle problemer indenfor Danmarks kvartær. Meddr dansk geol. Foren. 15, : Om Fyns glaciale terrænformer og deres opståen. Kritik af Per Smed: Studier over den fynske øgruppes glaciale landskabsformer (ibid. 1-74), med svar. Meddr dansk geol. Foren. 15, : Et israndsliniekort - en advarsel. Biologi og Geografi 1964 (8), : Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg. Meddr dansk geol. Foren. 15, : Om Israndliniekort i Almindelighed - og Per Smed's Kort i Særdeleshed. Naturhist. Tidende , : Nogle kommentarer til K. Gripps afhandling: Der Verlauf der Eisrandlagen zwischen Grenå und Viborg. (Kritik med svar og gensvar). Meddr dansk geol. Foren. 15, : De såkaldte»hatformige«bakker. Meddr dansk geol. Foren. 16, : En fremstilling af Danmarks kvartærgeologi. Anmeldelse og vurdering af Sigurd Hansen: The Quaternary of Denmark. The Geologic Systems, edited by Kalerwo Rankama. - Interscience publishers, New York London - Sidney, Med svar og gensvar. Meddr dansk geol. Foren. 16, : (Nekrolog). Lauge Koch Naturhist. Tidende 1966, : Om navnene Ikast og Isenvad. Hardsyssels Årbog 60, Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. 1967: Isens bortsmeltning i Limfjordsegnen. Nogle kommentarer til K. Gripps afhandling: Die Eisrandkerbe von Himmerland und der Abbau des wurmzeitlichen Eises im Bereich des Limfjordes. Meddr dansk geol. Foren. 17, : Ekskursion fra Aarhus gennem terrænet vest for byen. Meddr dansk geol. Foren. 18, : Ekskursion til egnen vest for København. Meddr dansk geol. Foren. 18, : Jordbund, i: Danmark. Gyldendals egnsbeskrivelse 2: Nordjylland,

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909.

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Af MEDDELELSER FRA DANSI( OEOLOOlSI(,FORENINO er tidligere udkommet: Nr. 1 (1894): K. J. V. STEENSTRUP. Om Klitternes Vandring. Udsolgt. Nr. 2 (1895): VICTOR MADSEN.

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden

Læs mere

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen Indledning I Nordsjælland ligger der to begravede dale, Søndersø dalen og Alnarp-Esrum dalen. Begge dale har været

Læs mere

Victor Madsen. 1865 1947.

Victor Madsen. 1865 1947. Victor Madsen. 1865 1947. Tirsdag den 15. Juli 1947 afgik Dansk Geologisk Forenings Æresformand, den tidligere Direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelse, Dr. phil. VICTOR MADSEN, ved Døden paa Frederiksbergs

Læs mere

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg af S. A. ANDERSEN Abstract The peninsula of Roesnaes (Røsnæs) on the northwest coast of Zealand has by some authors been regarded as a series of drumlins, by other

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT GUNNAR LARSEN OG ALBERT A. KUYP LARSEN, G. & KUYP, A. A.: Spor efter lokale grundvandsforekomster i ungtertiæret ved Fasterholt. Dansk

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk DECEMBER 2010 Geologisk Tidsskrift udgives én gang årligt i trykt form af Dansk Geologisk Forening, DGF. Artikler om alle aspekter inden for geologien optages efter invitation fra redaktionskomiteen. Tidsskiftet

Læs mere

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Landet omkring Tremhøj Museum

Landet omkring Tremhøj Museum Landet omkring Tremhøj Museum geologien skrevet og illustreret af Eigil Holm tremhøj museum 2014 Indhold Fra istiden til nutiden 3 Jordarterne 10 Dødislandskabet 11 Landhævning og sænkning 12 Den store

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag.

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor?

Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor? Landbrugets stemme Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor? 9.maj 2011 Vagn Lundsteen, direktør Landbrugets stemme Det bedste forsvar, - er et angreb Vi skal lære af Danmarks Naturfredningsforening Vi skal

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse.

Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse. Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse. Det landsdækkende kort i målestoksforholdet 1:200.000 over de overfladenære jordarter blev udgivet som trykt kort i 1989. Dette

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune Grundvandsmagasinerne i Tønder Kommune omfatter dybtliggende istidsaflejringer og miocæne sandaflejringer. Den overvejende del af drikkevandsindvindingen finder sted fra istidsaflejringerne, mens de miocæne

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909.

' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909. :>!Mt. -Æ- ' / i J,* _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909. Carl Christian Gottsche. Mindetale holdt ved Dansk geologisk Forenings Møde den 25. November 1909 af _J VICTOR MADSEN. Ved Professor

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Skifergasi Danmark Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Hvad er skiffer gas? Kulbrintedannelsenbehøver fire komponenter: 1. Moderbjergart 2. Reservoir 3. Forsegling 4. Fælde Moderbjergart? En moderbjergartindeholder

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923.

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Referat af Professor Dr. G. Hevesys Foredrag om Jordens Alder holdt paa Mødet den 13. November 1922. Naar

Læs mere

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse S C I E N C E Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse Vulkanen Mutnovsky i Kamchatka, Rusland, er bare ét eksempel på jordens øjeblikkelige og dramatiske udvikling,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Afrejse fra Kbhvn. KI. 7,00. Efter Ankomsten.til Lj unggård ved

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963 Oversigt over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963 Mødet 28. januar 1963 Hr. Helge Gry holdt foredraget: Noget om Bornholms palæozoikum. I tilknytning til foredraget fremkom indlæg fra

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Anmeldelser og Kritikker.

Anmeldelser og Kritikker. o Anmeldelser og Kritikker. W. RAMSAY'S Teorier om Aarsagen til de sen- og postglaciale Niveauforandringer. Et referende Arbejde 1 ) af Ellen Louise Mertz. INDLEDNING. Gennem en længere Aarrække har der

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kystklinten ved Lodbjerg

Kystklinten ved Lodbjerg Kystklinten ved Lodbjerg Geologi og dannelseshistorie Af Ole Silkjær, Horsens og Helle Guesdon, Aalborg Lodbjergområdet er en landskabsmæssig naturperle med talrige historier at fortælle, og Lodbjerg Kystklint

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941. Mødet 20. Januar 1941. Hr. Victor Madsen holdt Foredrag om: Røgle Klint. Foredraget var en Fremlæggelse af VICTOR MADSEN

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man Gratis tilbud om empatiske samtale til patienter, som du ikke selv har tid til at snakke med. Baggrund for henvendelsen: Vi er bekendt med, at mange læger undertiden siger farvel til en patient, vel vidende,

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere