Drev SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning"

Transkript

1 Drev SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 Driftsvejledning

2 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning Gyldighedsområde for denne vejledning: Denne vejledning gælder for drev beregnet til styringsenheder, SA SA 48.1, styringsenheder SAR SAR Vejledningen gælder kun for højredrejende lukning, dvs. den drevne aksel drejer med uret for at lukke armaturet. Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedshenvisninger Anvendelsesområde Kort beskrivelse Idriftsætning (El-tilslutning) Vedligeholdelse Advarsler Øvrige henvisninger Tekniske data Transport og opbevaring Montage på armatur / gear Manuel betjening Elektrotilslutning El-diagram Afbrydelsesmetode Styring AUMA MATIC / AUMA MATIC MC Mikroswitch Montage af rundstik Indstilling af vejkontakter Indstilling af vejkontakt ZU (lukket) (sort område) Indstilling af vejkontakt AUF (åben) (hvidt område) Indstilling af DUO-mellemstillingskontakt (option) Indstilling af bevægelsesretning ZU (lukket) (sort område) Indstilling af bevægelsesretning AUF (åben) (hvidt område) Indstilling af momentkontakt Testkørsel Indstilling af mekanisk stillingsvisning (Option) Indstilling af potentiometer (Option) Indstilling af elektronisk stillingsgiver RWG (Option) Indstilling 2-leder-system 4-20 ma og 3- / 4-leder-system 0-20 ma Indstilling 3- / 4- leder-system 4-20 ma Vedligeholdelse Eksploderet tegning SA SA 16.1 Reservedelsliste SA SA Konformitetserklæring og fabrikanterklæring Stikordsfortegnelse AUMA bureau- og agenturadresser

3 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Sikkerhedshenvisninger 1.1 Anvendelsesområde AUMA drev er beregnet til betjening af industriarmaturer, f.eks. ventiler, skydere, klapper, og haner. Anden anvendelse kræver fabrikantens tilladelse. Ved anvendelse til ikke godkendte formål og derved eventuelle forårsagede skader fralægger fabrikanten sig ethvert ansvar. Risikoen påhviler alene operatøren. Overholdelse af denne driftsvejledning er del af den korrekte anvendelse. 1.2 Kort beskrivelse AUMA-drev af typerne SA SA 48.1 og SAR SAR 30.1 er opbygget som modulenheder. Vejbegrænsning af reguleringen sker via vejafbrydere i begge grænsestillinger. En afbrydelse via drejningsmomentkontakter kan ligeledes ske i begge grænsestillinger. Afbryderens type bestemmes af armatur-fabrikanten. 1.3 Idriftsætning (Eltilslutning) Ved drift af elektriske apparater står visse dele tvangsmæssigt under farlig spænding. Arbejder på elektriske anlæg eller driftsmidler må kun udføres af uddannede elektrikere eller personer, der har fået tilsvarende undervisning, under vejledning og opsyn af en uddannet elektriker og iht. gældende elektrotekniske forskrifter. 1.4 Vedligeholdelse Vedligeholdelsesanvisninger (se side 18) skal overholdes, idet drevets pålidelige funktion ellers ikke længere kan garanteres. 1.5 Advarsler Tilsidesættelse af advarselshenvisningerne kan medføre svære personeller tingskader. Fagligt kvalificeret personale skal være fortroligt med alle de advarsler, som findes i denne driftsvejledning. Fagmæssig transport, faglig optimal opbevaring, opstilling, montage samt omhyggelig idriftsætning er forudsætninger for pålidelig og sikker drift. For at fremhæve sikkerhedsrelevante processer i denne driftsvejledning gælder følgende sikkerhedshenvisninger, hvor hver enkelt henvisning er mærket med et passende piktogram. Dette tegn betyder: Henvisning! Henvisning markerer aktiviteter eller fremgangsmåder, som har væsentlig indflydelse på en hensigtsmæssig drift. Ved tilsidesættelse, kan der under visse omstændigheder opstå følgeskader. Dette tegn betyder: Elektrostatisk farlige komponenter! Når dette tegn er anbragt ved platiner, forefindes der komponenter, som ved elektrostatisk afladning kan beskadiges eller ødelægges. Hvis det ved justeringsarbejder, målinger eller udskiftning af print er nødvendigt at berøre komponenterne, skal der umiddelbart før sørges for en afladning ved berøring af en jordet, metallisk overflade (f.eks. ved huset). Dette tegn betyder: Advarsel! Advarsel henviser til aktiviteter eller hændelser, som ved ikke reglementeret gennemførelse kan udgøre en sikkerhedsrisiko for personer eller værdier. 1.6 Øvrige henvisn. Dette tegn betyder: Arbejder som måske allerede er udført fra armaturfabrikantens side! Når drev udleveres påmonteret armaturet, sker montagen MOV på armaturfabrikken. En test af indstillingen skal foretages ved idriftsætningen! M 3

4 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 2. Drev SA SA 48.1 og SAR SAR 30.1 Driftsformer SA: Standard: Korttidsdrift S2-15 min (Iht. IEC 34-1/ VDE 0530) Option: Korttidsdrift S2-30 min SAR: Standard: Intermitterende drift S4-25 % ED. Tilladelig koblingshyppighed -se tekn. datablad for SAR Endestop: Tællehjul-tørnegear for endestop LUKKET / ÅBEN Momentkontakt: Trinløs justerbar momentkobling for lukke- og åbningsretning Omdrejningstal: Se tekn. datablad for SA og SAR Varmelegeme i kontaktrum: 5-20 W Motorer: Trefaset-motor, enfaset motor-vekselstrømsmotor, eller jævnstrømsmotor Motorværn: Standard: 3 termoafbrydere Option: 3 koldledere El-tilslutning: Standard: Op til udførelse størrelse SA(R) 16.1: AUMA rundstik med skruetilslutning Fra udførelse størrelse SA(R) 25.1: Motortilslutning med tilslutningsklemmer Styring med AUMA rundstik Omgivelsestemperatur: SA: SAR: 25 C op til + 80 C (med RWG eller med AUMA MATIC op til + 70 C) 25 C op til + 60 C Tæthedsgrad: Standard: IP 67 (Iht. EN ) Option: IP 68 Overfladebehandling: Standard: Tokomponentlak med jernglimmer 3. Transport og opbevaring Transport til montagestedet i fast emballage. Løftegrejet må ikke fastgøres på håndhjul. Når drev er påmonteret armaturet, skal løftegrej fæstnes til armaturet og ikke til drevet. Oplagring i godt gennemluftede, tørre lokaler. Beskyttelse mod fugtighed fra gulv ved oplagring i reol eller på trærist.. Der beskyttes mod støv og snavs. Blanke flader beskyttes med egnet korrosionsbeskyttelsesmiddel. Når drev skal opbevares gennem længere tid (mere end 6 måneder), skal følgende punkter derudover under alle omstændigheder iagttages: Før opbevaring: Blanke flader, i særdeleshed på drivende dele og montageflader beskyttes med langtids korrosionsbeskyttelsesmiddel.. I et interval på 6 måneder kontrolleres for korrosionsdannelse. Hvis der findes tegn på korrosion, skal korrosionsbeskyttelsen fornys. Efter påbygning af drevet skal den elektriske forbindelse straks etableres, så varmelegemet kan forhindre dannelse af kondensvand. 4

5 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Montage på armatur/ gear MOV M. Før montagen skal drevet kontrolleres for skader.. Beskadigede dele skal erstattes med originale reservedele. Montagen er mest enkel, når armaturets aksel/ gearets aksel peger lodret opefter. Montagen kan dog ske i en hvilken som helst position. Drevet udleveres fra fabrikken i stillingen ZU (lukket) ( endestoppet ZU [lukket] er aktiveret).. Check, om tilslutningsflangen passer til armaturet/gearet. Centreringen af flangerne skal udføres som pasning med slør! Tilslutningsformerne B1, B2, B3 eller B4 (Billede A) leveres med boring og not (normalt iht. ISO 5210). Billede A Tilslutningsudform B 1 / B 2 Bøsning Tillslutningsudform B 3 / B 4 Boring med not Ved tilslutningsform A (Billede B) skal gevind og armaturets spindel stemme overens. Medmindre der ikke udtrykkeligt er bestilt med gevind, er gevindbøsningen ved afsendelse fra fabrikken ikke boret eller boret for. Vedr. Færdigbearbejdning af gevindbøsningen: se næste side. Kontroller om boring og not på armaturets eller gearets tilgangsaksel stemmer overens. Tilslutningsflangernes tilslutningsflader på drev og armatur/gear skal affedtes grundigt.. Tilgangsakslen på armatur/gear indfedtes let. Drevet påsættes armatur/gear og fastgøres. Bolte (min. kvalitet 8.8, se Tab. 1) spændes ensartet krydsvis. Tabel T A (Nm) M 8 25 M M M M M M

6 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning Færdigbearbejdning af gevindbøsningen (Tilslutningsform A): Billede B Tilslutningsform A Gevindbøsning / Udgangsflangen skal ikke fjernes fra drevet. Centrerringen (80.2, Billede B) drejes ud af tilslutningsflangen vha. en tapnøgle eller lignende. Gevindbøsningen (80.3) tages ud sammen med aksial-nålekransen (80.01) og aksiallejeskiven (80.02). Aksial-nålekransen og aksiallejeskiven tages af gevindbøsningen. Gevindbøsningen bores, drejes ud, og der skæres gevind. Ved opspænding skal rund- og planløb iagttages! Den færdigbearbejdede gevindbøsning renses. Aksial-nålekrans og aksiallejeskiver smøres med kuglelejefedt og sættes på gevindbøsningen. Gevindbøsningen indsættes sammen med aksiallejerne i tilslutningsflangen. Vær opmærksom på, at kløerne griber rigtigt ind i hulakslens not.. Centrerringen skrues i og drejes fast til anslag. Med en fedtpresse presses rigeligt kuglelejefedt ind i smøreniplen. Beskyttelsesrør for stigende armaturspindel Ved beskyttelsesrør, som medleveres løst, omvikles gevind med hamp eller teflonbånd. Beskyttelsesrøret skrues i gevind og spændes. Ved korrosionsbeskyttelse KS/ KX skydes akseltætningsringen ned til kontakt med huset.. Evt. lakskader udbedres. Kontroller om endekappen er til stede og er ubeskadiget. 6

7 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Manuel betjening Manuel drift må kun anvendes, når motoren står stille. Omkobling ved løbende motor kan forårsage skader på drevet (Billede C)!. Omkoblingsarmen løftes i håndhjulets centrum til maksimalt 85, samtidig drejes håndhjulet let frem og tilbage, indtil håndbetjeningen kommer i indgreb (Billede D). Billede C Billede D Håndkraft er tilstrækkelig til betjening af omkoblingsarmen. Anvendelse af en forlænger er hverken nødvendig eller tilladt. For stor kraftanvendelse kan medføre beskadigelse af omkoblingsmekanismen.. Omkoblingsarmen slippes (svinger tilbage til udgangsstillingen ved hjælp af fjederkraft). Hvis omkoblingsarmen ikke svinger tilbage, hjælpes til med hånden, således at omkoblingsarmen kommer i sin udgangsposition. (Billede E). Billede E Billede F. Håndbetjeningen forbliver i indgreb, indtil motoren atter tilkobles. Derefter følger automatisk omskiftning til motordrift.. Håndhjulet drejes i den ønskede retning (Billede F). Manuel drift må kun ske, når omkoblingsarmen er i udgangsposition!. Håndbetjeningen udkobles automatisk, når motoren kobles til. 7

8 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 rundstik NORM Driftsvejledning 6. Elektrotilslutning Arbejder på elektriske anlæg eller driftsmateriel må kun udføres af en faguddannet elektriker eller af personer, der har fået undervisning og er under vejledning og opsyn af en uddannet elektriker samt iht. de til enhver gældende regler i stærkstrømsreglementet. Billede G1 AUMA rundstik (Kundetilslutning XK) Mærkeplade Motor Til beskyttelse af armaturet og drevet må udkoblingsforsinkel- sen, dvs. tiden fra aktivering af vej- eller momentafbry- dere til motoren er spændingsløs, maksimalt udgøre 50 ms. Det anbefales at afbryde det relevante retningsrelæ direkte via tilsvarende vej- eller momentafbrydere. Dæksel Kontaktrum Billede G2: AUMA Rundstik med Skruetilslutning (Standard) Stikdæksel For drevene skal der installeres en elektrisk styring (venderelæ). Den elektriske nettilslutning op til udførelse SA(R) 16.1 tilvejebringes som standard via rundstik med skruetilslutning. Fra udførelse SA(R) 25.1udføres motortilslutning via klemmer i drevets tilslutningskasse. Styringen fortrådes på AUMA rundstik. Kontroller, om strømart, netspænding og frekvens stemmer overens med motordata (se typeskilt på motoren).. Rundstikdæksel (AUMA rundstik) fjernes (Billede G2). Cylinderskruerne løsnes og bøsningsdelen tages ud af rundstikdækslet. Mærkeplade gear. Kabelforskruninger passende til tilslutningslederne monteres. Bøsningsdel. Tæthedsgrad IP 67 eller IP 68 garanteres kun, når der anvendes egnede kabelforskruninger.. Ledningsføringer, som ikke benyttes, forsynes med egnede propper. 6.1 El-diagram. Ledninger tilsluttes iht. ordrerelateret el-diagram KMS TP.... Det tilhørende el-diagram lægges ved leveringen sammen med denne driftsvejledning i en vejrfast taske, som fæstnes til drevets håndhjul. Hvis dette el-diagram ikke længere er tilgængeligt, kan det rekvireres ved angivelse af kommissionsnummeret (se mærkepladen for drevet). Ledningstværsnit: Styreledninger: max. 2,5 mm 2, Motorledning SA SA 16.1: max. 6 mm 2. Motorledning SA SA 48.1: 16 mm 2 til 70 mm 2 afhængig af motor effekt.. Varmelegeme for at undgå kondensdannelse tilsluttes.. Termokontakt tilsluttes. Fuld beskyttelse af motor opnås kun ved korrekt tilslutning af termokontakten. Er termokontakten ikke tilsluttet, bortfalder garantien for motoren.. For tilslutning af stillingsgivere (potentiometer, RWG) skal der anvendes skærmede ledninger. 8

9 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Afbrydelsesmetode MOV. Armaturfabrikanten fastlægger, om stop ved endepositionerne skal ske via vejkontakter eller drejningsmomentkontakter. M 6.3 Styring AUMA MATIC / AUMA MATIC MC Hvis de nødvendige venderelækontakter ikke skal installeres i eltavlen, kan styringen AUMA MATIC eller AUMA MATIC MC for udførelserne SA(R) SA(R) 16.1 også senere med lethed påbygges drevet. Ved forespørgsler, skal vores ordrenummer (se mærkeplade drev) oplyses. 6.4 Mikrokontakt Over de to koblingskredse i hver mikroswitch (vej- og drejningsmomentkontakt) må der kun kobles samme potentiale. Hvis forskellige potentialer skal kobles samtidig, skal der anvendes tandem-kontakter. Udførelser med guldbelagte mikrokontakter (option) må kun belastes med lavspænding (< 50 V DC / 400 ma). For ekstern signalgivning anvendes tandemkontaktens 1. kontaktsæt. For udkobling anvendes 2. kontaktsæt. I Enkelt kontakt RD BK II Tandemkontakt Signalgivning RD 11 BK 13 RD 21 Udkobling BK 23 NO NC NC NO Mekanisk levetid = 2 x 10 6 kontaktfunktioner Strømart Kontaktevne I max 30 V 125 V 250 V RD BK RD 12 BK 14 DSR 1 / DÖL 1 WSR 1 / WÖL 1 RD 22 BK 24 DSR / DÖL WSR / WÖL Vekselstrøm (ind. belastn.) cos phi = 0,8 Jævnstrøm (ohmsk belastning) Med forgyldte kontakter 5 A 5 A 5 A 2 A 0,5 A 0,4 A min. 5 V, max. 50 V Strøm min. 4 ma, max. 400 ma. Tætningsflader på stikkontakten (AUMA rundstik) renses, og det kontrolleres om O-ringen er i orden. Tætningsflader fedtes let ind med syrefri fedt (f.eks. vaseline).. Dækslet påsættes og de 4 skruer spændes jævnt krydsvis.. Kabelforskruninger spændes for at sikre, at tæthedsgrad IP 67 eller IP 68 er garanteret. 6.5 Montage af rundstik. Bøsningsdelen indsættes i rundstikkets dæksel og fæstnes (Billede G2). 9

10 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 7. Indstilling af vejkontakter Billede H1 Følgende beskrivelse gælder kun for højredrejende lukning, dvs. den drevne aksel drejer med uret for at lukke armaturet.. Håndbetjening aktiveres som beskrevet på side 7, punkt 5.. Dækslet til kontraktrummet tages af og viserskiven trækkes af, hvis den forefindes (Billede H1). Der anvendes gaffelnøgle (ca. 10 mm) til fiksering. 7.1 Indstilling af vejkontakt ZU (lukket) (sort område) MOV M. Håndhjulet drejes med uret, indtil armaturet er lukket. Indstillingsspindlen A (Billede H2) drejes i pilens retning, samtidig med at den trykkes ind vha. en skruetrækker (5 mm), viseren B iagttages. Viseren B springer hver gang 90, og der høres og mærkes en skralden. Står viseren B 90 foran punkt C, må der kun drejes langsomt videre. Når viseren B springer til punkt C, drejes der ikke længere, og indstillingsspindlen slippes. Hvis der ved en fejltagelse er blevet drejet for langt, drejes indstillingsspindlen videre, og punkt C opsøges på ny. Billede H2 T B P E C L* F H * *) Option A G* K* D 10

11 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 MOV M. Håndhjulet drejes mod uret, indtil armaturet er åbnet. Derefter drejes ca. 1/2 omdrejning tilbage.. Indstillingsspindlen D (Billede H2) drejes i pilens retning, samtidig med at den trykkes ind vha. en skruetrækker (5 mm), viseren E iagttages. Viseren E springer hver gang 90, og der høres og mærkes en skralden. Står viseren E 90 foran punkt F, må der kun drejes langsomt videre. Når viseren E springer til punkt F, drejes der ikke længere, og indstillingsspindlen slippes. Hvis der ved en fejltagelse er blevet drejet for langt, drejes indstillingsspindlen videre, og punkt F opsøges påny. 7.2 Indstilling af vejkontakt AUF (åben) (hvidt område) De røde testknapper T og P (Billede H2) er til betjening af mikrokontakterne for drejningsmoment- og vejkontakt. 8. Indstilling af DUO-mellemstillingskontakt (option) MOV M For indstilling af kontaktpunktet (mellemstilling) skal der køres frem til positionen fra samme retning som senere i elektrisk drift. Via de to mellemstillingskontakter kan en vilkårlig anvendelse tileller frakobles. Til- eller frakoblingsfunktionen etableres ved en dertil svarende implementering af de tilsvarende åbnings- eller lukkekontakter.. Armaturet køres i den ønskede mellemstilling. 8.1 Indstilling for kørselsretning ZU (lukket) (sort område). Indstillingsspindlen G (Billede H2) drejes vha. en skruetrækker (5 mm) i pilens retning, viseren H iagttages. Viseren H springer hver gang 90, og der høres og mærkes en skralden. Står viseren H 90 foran punkt C, drejes kun langsomt videre. Når viseren H springer til punkt C, drejes ikke længere og indstillingsspindlen slippes. Hvis der ved en fejltagelse er blevet drejet for langt, drejes indstillingsspindlen videre, og punkt C opsøges påny. 8.2 Indstilling for kørselsretning AUF (åben) (hvidt område). Indstillingsspindelen K (Billede H2) drejes vha. en skruetrækker (5 mm) i pilens retning, viseren L iagttages. Viseren L springer hver gang 90, og der høres og mærkes en skralden. Står viseren L 90 foran punkt F, drejes kun langsomt videre. Når viseren L springer til punkt F, drejes ikke længere og indstillingsspindlen slippes. Hvis der ved en fejltagelse er blevet drejet for langt, drejes indstillingsspindlen videre, og punkt F opsøges påny. 11

12 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 9. Indstilling af momentkontakt MOV M Det indstillede drejningsmoment skal være afstemt efter armaturet! Når drevet er blevet leveret af armaturfirmaet, sker indstillingen ved prøvekørslen.. Ændringer af indstillingen må kun udføres med armaturfabrikantens samtykke! Billede J Indstilling ZU (lukket) Indstilling AUF (åben) O P O P. Begge sikringsskruer O på viserskiven løsnes (Billede J). Skalaskiven P indstilles ved drejning til det nødvendige drejningsmoment (1 da Nm = 10 Nm). Eksempel: I billede J er indstillet: 3,5 da Nm = 35 Nm for retning ZU (lukket) 3,5 da Nm = 35 Nm for retning AUF (åben). Sikringsskruerne O spændes igen..også ved mauel drift kan drejningsmomentkontakten betjenes. Ved efterfølgende elektrisk drift vil momentkontakten fortsat være aktiveret, og derved forhindres elektrisk igangsætning i en bestemt retning.. Momentkontakterne tjener som overbelastningsbeskyttelse for hele indstillingsvejen, også ved vejafhængig frakobling i endepositionerne. Billede K DSR DOL T WSR WOL P WDR WDL 12

13 Driftsvejlening Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Testkørsel Check af styring: Motoren gøres spændingsfri (Motorsikringerne fjernes).. Styrespænding sluttes. Styring checkes vha. de røde testknapper T og P (Billede K). De røde testknapper bruges til at aktivere mikrokontakterne til drejningsmoment- og vejkontakter. Check af omdrejningsretning: Håndbetjening bringes i indgreb, som beskrevet på side 7, punkt 5. Såfremt der forefindes en viserskive, sættes den på akslen og indstilles som beskrevet under punkt 11. Drevet køres manuelt i mellemstilling eller i tilstrækkelig afstand fra grænsestillingen. Motorsikringer indsættes. Netspænding tilsluttes.. Drevet indkobles via stryringen i løberetning ZU (lukket). Drejer viserskiven med uret, stemmer omdrejningsretningen.. Ved forkert omdrejningsretning skal der straks afbrydes, eller gennemføres en øjeblikkelig afbrydelse ved at dreje begge testknapper T og P (Billlede K) i vilkårlig retning.. Faserækkefølgen på motortilslutningen korrigeres.. Testkørslen gentages.. Tætningsflader på dæksel og hus renses. O-ring kontrolleres. Tætningsflader indfedtes let med syrefrit fedt.. Dækslet påsættes kontaktrummet, og sekskantskruerne spændes ensartet krydsvis. 11. Indstilling af mekanisk stillingsvisning (Option) MOV Viserskiven drejes under gennemkørslen af reguleringsvejen fra AUF (åben) til ZU (lukket) eller omvendt med ca M Et passende reduktionsgear er blevet indbygget på fabrikken. Hvis omdrejninger/vandring senere ændres, skal reduktionsgearet eventuelt udskiftes. Armaturet køres til grænsestilling ZU (lukket). Den bagerste viserskive drejes, indtil symbolet ZU(lukket) stemmer overens med dækslets visermarkering (Billede L).. Drevet køres i grænsestilling AUF (åben). Den bagerste viserskive ZU (lukket) holdes fast, og den forreste skive med symbolet AUF (åben) drejes, indtil den stemmer overens med visermærket på dækslet. Billede L Viserskive Dæksel Visermærke 13

14 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 12. Indstilling af potentiometer (Option) Armaturet køres i endeposition ZU (lukket). Dækslet på kontaktrummet tages af, og viserskiven trækkes af, såfremt den forefindes, som beskrevet under punkt 7, side 10.. Potentiometeret (R2) bringes i endepositionen ved drejning i urets retning. Endepositionen ZU (lukket) svarer til 0 %; endepositionen AUF (åben) til 100 %. Betinget af udvekslingsspring af reduktionsgearet for stillingsgiver gennemkøres ikke altid hele modstandsområdet/vandringen. Derfor skal der installeres en ekstern udligningsmulighed (indstillingspotentiometer). Finindstilling af 0-punktet på det eksterne indstillingspotentiometer gennemføres. Viserskiven, såfremt den forefindes, sættes på akslen og indstilles som beskrevet under punkt 11, side 13. Tætningsflader på dæksel og hus renses. O-ring kontrolleres. Tætningsflader indfedtes let med syrefrit fedt.. Dækslet påsættes kontaktrummet og spændes. Billede M Afdæknings-plade R2 DSR DOL WSR WOL WDR WDL 14

15 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Indstilling af elektronisk stillingsgiver RWG (Option) For fjernvisning eller ekstern regulering Den elektroniske stillingsgiver indstilles på fabrikken iht. det i ordren nævnte signalområde. Iht. Punkt 13.1 eller 13.2 skal der gennemføres en finjustering. Efter montage af drevet på armaturet checkes indstilingen ved at måle udgangsstrømmen på de dertil bestemte målepunkter (se punkt 13.1 eller 13.2), og der foretages evt. en finjustering. Tabel 2 Tekniske Data El-diagrammer KMS TP.. 4 /... RWG 4020 KMS TP. 4. /... KMS TP. 5. /... 2-leder-system 3-/ 4-leder-system Udgangsstrøm I 0-20 ma, 4-20 ma 4-20 ma U v 24 V DC, ± 15 % 14 V DC + (I x R B ), max. 30 V I 24 ma ved 20 ma udgangsstrøm 20 ma R B 600 Ω (Uv - 14 V) / 20 ma Stillingsgiver-printet (Billede N) findes under afdæknings-pladen (Billede M). Billede N: Stillingsgiver-print max (0/4 ma) (20 ma) N R2 M Forsyningsspænding Max. strømforbrug Max. belastning 3- og 4- Leder system Målepunkt 1 Målepunkt 2 2- Leder system + - 0/4-20 ma Ved omkobling skal fortrådningen ændres. Ved omvendt drift byttes tilslutningerne 7 (rød/rd) og 5 (sort/bk) på stillingsgiver-printet (Billede N). 15

16 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 13.1 Indstilling af 2-leder-system 4-20 ma og 3- / 4-leder-system 0-20 ma Spændingen for stillingsgiver tilsluttes.. Armaturet køres i yderstillingen ZU (lukket). Dækslet på kontaktrummet tages af, og viserskiven trækkes af, såfremt den forefindes, som beskrevet under punkt 7, side 10. Ved drev, hvor målepunkterne ikke er tilgængelige udefra, skrues afdæknings-pladen af (Billede O).. Måleinstrumentet for 0-20 ma tilsluttes målepunkterne (Billede N, side 15, eller billede O). I yderstilling ZU (lukket) ved 3- og 4- leder-system udgør værdien efter indstillingen 0 ma, ved 2-leder-system 4 ma. Strømkredsen (ekstern last) skal være tilsluttet (max. belastning R B skal iagttages), eller de tilsvarende poler på AUMA rundstik (se el-diagram KMS TP...) skal være luset. Ellers kan der ikke måles nogen værdi.. Potentiometeret (R2) bringes med uret i udgangsposition. Potentiometeret (R2) drejes med faldende udgangssignal indtil anslag kan mærkes. Indstillings-potentiometret (N) drejes mod højre, indtil udgangsstrømmen stiger.. Indstillings-potentiometret (N) drejes tilbage, indtil en reststrøm på ca. 0,1 ma (eller 4,1 ma ved 2-leder-system) opnås. Derved sikres, at det elektriske 0-punkt ikke underskrides. Armaturet køres i stilling AUF (åben). Vha. indstillings-potentiometeret (M) indstilles til slutværdi 20 ma. Grænsestillingen ZU (lukket) opsøges påny, og minimalværdien (0 ma eller 4 ma) kontrolleres. Der korrigeres om nødvendigt. Hvis afdæknings-pladen (Billede O) blev fjernet, påskrues denne igen. Viserskiven, såfremt den forefindes, sættes på akslen og indstilles som beskrevet under punkt 11, side 13. Tætningsflader på dæksel og hus renses. O-ring kontrolleres. Tætningsflader indfedtes let med syrefrit fedt.. Dækslet på kontaktrummet påsættes og skrues fast. Hvis den maksimale værdi ikke opnås, skal valget af reduktionsgearet checkes. Billede O N (0/4 ma) R2 M (20 ma) DSR DOL Afdæknings-plade WSR WOL Målepunkt 1 (+) 0/4-20 ma WDR WDL Målepunkt 2 (-) 0/4-20 ma 16

17 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Indstilling 3- / 4- leder-system 4-20 ma. Spænding for stillingsgiver tilsluttes.. Armaturet køres i yderstilling ZU (lukket).. Dækslet på kontaktrummet tages af, og viserskiven trækkes af, såfremt den forefindes, som beskrevet under punkt 7, side 10. Ved drev, hvor målepunkterne ikke er tilgængelige udefra, skrues afdæknings-pladen af (Billede O).. Måleinstrumentet for 0-20 ma tilsluttes målepunkterne. (Billede N, side 15, eller billede O). Strømkredsen (ekstern last) skal være tilsluttet (max. belastning R B skal iagttages), eller de tilsvarende poler på AUMA rundstik (se el-diagram KMS TP...) skal være luset. Ellers kan der ikke måles nogen værdi.. Potentiometeret (R2) bringes i udgangsposition i urets retning. Potentiometeret (R2) drejes med faldende udgangssignal indtil anslag kan mærkes. Indstillings-potentiometret (N) drejes mod højre, indtil udgangsstrømmen stiger. Indstillings-potentiometret (N) drejes tilbage, indtil en reststrøm på ca. 0,1 ma opnås. Armaturet køres i stilling AUF (åben). Indstillings-potentiometeret (M) indstilles til 16 ma.. Armaturet køres i stilling ZU (lukket) Indstillings-potentiometeret (N) på 0,1 ma indstilles til 4 ma. Derved forskydes slutværdien med 4 ma, således at området 4-20 ma køres igennem. Begge yderstillinger opsøges påny, og indstillingen checkes. Der korrigeres om nødvendigt. Hvis afdæknings-pladen (Billede O) blev fjernet, påskrues denne igen. Viserskiven, såfremt den forefindes, sættes på akslen og indstilles som beskrevet under punkt 11, side 13. Tætningsflader på dæksel og hus renses. O-ring kontrolleres. Tætningsflader indfedtes let med syrefrit fedt.. Dækslet på kontaktrummet påsættes og skrues fast. Hvis den maksimale værdi ikke opnås, skal valget af reduktionsgearet checkes. 17

18 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning 14. Vedligeholdelse Efter idriftsætning kontrolleres drevet for lakskader. For at forhindre korrosion, udbedres omhyggeligt. Originalfarver leveres af AUMA i mindre portioner. AUMA drev kræver kun lidt vedligeholdelse. En forudsætning for pålidelig drift er rigtig idriftsætning. Tætningselementer af elastomerer ældes og skal derfor med regelmæssige intervaller kontrolleres og i givet fald udskiftes. Det er også vigtigt, at O-ringene ilægges rigtigt ved dækslerne, og at kabelforskruningerne spændes godt for at forhindre indtrængen af snavs og fugt. Vi anbefaler: Ved sjælden betjening at gennemføre en prøvekørsel hver 6. måned, for at sikre konstant driftsberedskab.. Ca. 6 måneder efter idriftsætning og derefter en gang årligt kontrolleres spændeskruerne mellem el-drev og armatur/drev for fast tilspænding. Om nødvendigt, efterspændes der med de i tabel 1, side 5 opgivne tilspændingsmomenter.. Ved drev med tilslutningsudførelse A presses der med 6 måneders interval tilstrækkeligt kuglelejefedt ind i smøreniplerne med en fedtpresse.. Vi anbefaler at anvende AUMA smøremidler. Gearrummet er af fabrikken blevet fyldt med smøremiddel. Udskiftning af fedtstof anbefales efter følgende driftstider:. Ved sjælden betjening efter år. Ved hyppig betjening efter 6-8 år. Smøring af armaturspindelen skal ske separat. 18

19 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Eksploderet tegning og reservedelsliste Reservedelsliste SA 07.1 SA 16.1 SAR 07.1 SAR 16.1 Moduler og enkeltdele S2 S S A D B3 / B4 / E S S2 S2 S2 SA SA07.1 SA S2 S2 S1 / S S1 / S S2 27 S1 / S2 S1 / S / S S1 / S S2 S DO D B1 / C 19

20 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning Henvisning: Ved alle reservedels-bestillinger skal drevets type og vores ordrenummer opgives (se mærkeplade drev). Nr. Art Betegnelse 012 E Kærvstift 019 E Cylinderskrue 020 E Spændeskive 053 E Undersænket skrue 1.0 B Hus kompl. 2.0 B Lejeflange kompl. 3.0 B Hulaksel kompl. (uden snekkehjul) 5.0 B Snekkeaksel kompl. 5.7 E Motorkobling 5.8 B Håndkobling kompl E Gevindstift 5.32 E Koblingsstift 5.37 B Trækwire kompl. 6 E Snekkehjul 9.0 B Planetdrev kompl. håndhjulside 10.0 B Lejetrykflange kompl. 14 E Omskifterarm 15.0 B Dæksel kompl. for kontaktrum 17.0 B Aftrækkerarm kompl. 18 E Tandsegment 19.0 B Kronehjul kompl B Svingvinge kompl B Kobling II kompl B Drevhjul vejkontakt kompl. 24 E Drevhjul vejkontakt 24.0 B Mellemhjul vejkontakt kompl E Sikringsblik 27 E Gevindprop 30.0 B Håndhjul med håndknap 39 E Lukkeskrue ) B Bøsningsdel kompl. motorrundstik 50.0 B Rundstikdæksel kompl B Bøsningsdel kompl. (Komplet monteret) 52.0 B Rundstik (uden stifter) 53.0 B Bøsningsstik for styring 54.0 B Bøsningsstik for motor 55.0 B Bøsningsstik for PE 56.0 B Stikben for styring 57.0 B Stikben for motor Art B = Modul Art E = Enkeltdel Nr. Art Betegnelse 58.0 B Kabelstreng for PE ) B 60.0 B Stiftkontakt for motor og termokobler i motorrundstik Styreenhed kompl. Uden målehoveder for indstilling og kontakter 61.0 B Målehoved for momentindstilling 70.0 B Motor ) B Motorrundstik stikdel (uden stiftkontakte) ) B Planetdrev kompl. motorside ) B ) E Aksial-nåleleje Tilslutningsform A (Uden gevind i gevindbøsning) ) E Gevindbøsning (uden gevind) ) B Udgangsaksel B ) E Spændering ) B Udgangsaksel D ) E Låsering 100 B B Kontakt for vej- og Drejningsmoment (inklusive stiftkontakte) Blinkkontakt inklusive stiftkontakte (uden impulsskive og isolerplade) B Stagbolt for kontakt 107 E Afstandstykke B Varmeelement ) B Potentiometer (uden glidekobling) ) B Glidekobling potentiometer ) B RWG kompl ) B Potentiometer for RWG (uden glidekobling) ) B Glidekobling RWG ) B Printplade RWG ) B Kabelmodul for RWG ) B Reduktionsgear ) B Mekanisk stillingsviser ) E Beskyttelsesrør (uden beskyttelsekappe) ) E Beskyttelseskappe S1 S Pakningssæt - lille S2 S Pakningssæt - stor Art S = sæt kpl. = komplet 1) SA 16.1 med omdrejningstal 32 til /min uden motorstikforbindelse; motor fortrådet direkte til stiftdel (Nr. 52.0). 2) ikke til stede ved alle omdrejningstal 3) ikke indeholdt i basisudførelsen Eksplosionstegning og reservedelsliste for størrelserne SA SA 48.1 kan rekvireres separat. 20

21 Driftsvejledning Drev SA SA 48.1 / SAR SAR Konformitetserklæring og fabrikanterklæring 21

22 Drev SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Driftsvejledning Stikordsfortegnelse A Afbrydelsesmetode 9 B Beskyttelsesrør 6 D Driftsart 4 DUO-vejkontakt 11 E Eksploderet tegning (SA 07.1-SA 16.1) 19 Elektrisk tilslutning 8 Elektronisk stillingsgiver RWG 15 2-leder-system 15,16 3-/4-leder-system 16 F Fabrikanterklæring 21 Færdigbearbejdelse af gevindbøsning 6 Fjernvisning 15 H Håndbetjening 7 Håndhjul 7 I Inversibel drift af RWG 15 K Koldleder 4 Konformitetserklæring 21 Korrosionsbeskyttelse 4 Korttidsdrift 4 M Mekanisk stillingsvisning 13 Mikro-kontakt 9 Momentkontakt 12 Montage på armatur/drev 5 Motortilslutning 8 Motorværn 4 O Omgivelsestemperatur 4 Opbevaring 4 Opvarmning 4 P Potentiometer 14 R Reservedelsliste (SA SA 16.1) 20 S Sikkerhedshenvisninger 3 Smøring 18 Stikkontakt rund 4,8 Stillingsgiver RWG 15 Styring AUMA MATIC 9 T Tandem-switch 9 Testkørsel 13 Tekniske data 4 Termoafbryder 4,8 Tilslutningsarter 5 Tilslutningsplan 8 Transport 4 Typeskilt 8 V Vedligeholdelse 3,18 Vejkontakt 4,10,11 Viserskive 10,13 Informationer også på internet: Tilslutningsplan, testprotokol og yderligere informationer vedrørende drevet kan ved at angive ordrenummer eller KOM NR. (Se mærkeplade) downloades direkte fra internettet. Vores hjemmeside: 22

23 Driftsvejledning Tyskland / Germany Werk Müllheim Postfach 1362 DE Müllheim Tel Fax Werk Ostfildern-Nellingen Postfach 1151 DE Ostfildern Tel Fax Service-Center Magdeburg Am Stadtberg 1 DE Niederndodeleben Tel Fax Service-Center Köln Toyota-Allee 44 DE Köln Tel Fax Service-Center Bayern Robert-Bosch-Strasse 14 DE Garching-Hochbrück Tel Fax Büro Nord, Bereich Schiffbau Tempowerkring 1 DE Hamburg Tel Fax Büro Nord, Bereich Industrie Krelingen 150 DE Walsrode Tel Fax Büro Ost Am Stadtberg 1 DE Niederndodeleben Tel Fax Büro West Rathausplatz 7 DE Sprockhövel Tel Fax Büro Süd-West Mozartstraße 4 DE Birkenau Tel Fax Büro Württemberg Postfach 1151 DE Ostfildern Tel Fax Büro Baden Hochstiftstrasse 3 DE Rheinzabern Tel Fax Büro Kraftwerke Postfach 1362 DE Müllheim Tel Fax Büro Bayern Kagerberg 12 DE Teugn/Niederbayern Tel Fax Europa / Europe AUMA Armaturenantriebe GmbH Handelsstraße 14 AT 2512 Tribuswinkel Tel Fax AUMA (Schweiz) AG Chörrenmattstrasse 43 CH 8965 Berikon Tel Fax AUMA Servopohony spol. s.r.o. Kazanská 121 CZ Praha 10 Tel Fax OY AUMATOR AB PI 21 / Hyljekuja 5 FI Espoo 27 Tel Fax AUMA France Z.A.C. Les Châtaigniers III FR Taverny Cédex Tel Fax AUMA ACTUATORS Ltd. Britannia Way GB Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel Fax AUMA ITALIANA S.r.l. Via Don Luigi Sturzo, 29 IT Lainate Milano Tel Fax AUMA BENELUX B.V. Le Pooleweg 9 NL 2314 XT Leiden Tel Fax AUMA Polska Sp. zo. o. UI. Legionów Polskich 17 PL Dabrowa Górnicza Tel Fax AUMA Priwody OOO 7a, Stroitelny proezd, building 28, office 116 RU Moscow Tel Fax GRØNBECH & SØNNER A/S Scandiagade 25 DK 2450 Copenhagen SV Tel Fax IBEROPLAN S.A. Marques de Hoyos, 10 ES Madrid Tel Fax D. G. Bellos & Co. O.E. 86, Konstantinoupoleos St. GR Acharnai Athens Tel Fax SIGURD SØRUM A. S. Postboks 85 Jongsasveien 3 NO 1301 Sandvika Tel Fax INDUSTRA 5 Centro Empresarial Sintra-Estoril Bloco A3, Estrada de Albarraque - Linhó PT Sintra Tel Fax Drehantriebe SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 SE TR ERICHS ARMATUR AB Box 9144 Travbanegatan Malmö Tel Fax MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. Cetin Emec Bulvari 6.CAD 78.SK. 17/ Övecler Ankara Tel Fax Nordamerika / North America AUMA ACTUATORS INC. 4 Zesta Drive US PA Pittsburgh Tel Fax TROY-ONTOR Inc. 230 Bayview Drive, Unit 1 A CA L4N 5E9 Barrie Ontario Tel Fax IESS DE MEXICO S. A. de C. V. Av. cuitlahuac 1422, Col. Aguilera, Delegacion Atzco. MX C.P Mexico D.F. Tel Fax Sydamerika / South America AUMA Chile Respresentative Office Avenida Larrin 6642, Of. 304 CL La Reina Santiago de Chile Tel Fax LOOP S. A. Piedras 1930 AR C1140ABP Buenos Aires Tel Fax Asvotec Termoindustrial Ltda. Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, km 01 BR Monte Mor/ SP. Tel Fax Ferrostaal de Colombia Ltda. Apartado Aereo 7384 Avenida Eldorado No CO Bogotá D.C. Tel Fax PROCONTIC Procesos y Control Automático Av. América # 567 y Carondelet Edifico Marriot - 3 er Piso - Suite 1 EC Quito Tel Fax Multi-Valve Latin America S. A. Amador Merino Reyna 496, OF 301 PE San Isidro Lima 27 Tel Fax PASSCO Inc. P.O. Box PR San Juan Tel Fax Suplibarca Centro Comercial Carmen, Avenia La Limpia Local 1-2 # VE Maracaibo Edo, Zulia Tel Fax Afrika / Africa AUMA South Africa (Pty) Ltd. P.O. Box 1283 ZA 1560 Springs Tel Fax A.T.E.C. 5, Road No. 101 Maadi EG Cairo Tel Fax Asien / Asia AUMA (India) Ltd. Plot No. 39-B, II Phase Peenya Industrial Area IN Bangalore Tel Fax AUMA JAPAN Co., Ltd Kyoumachi JP Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel Fax AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. 32, Ang Mo Kio Industrial Park 2 #01-02, Sing Industrial Complex SG Singapore Tel Fax AUMA Middle East Representative Office P.O. Box AE Sharjah Tel Fax AUMA Beijing Representative Office Room 202, Yuanchenxin Building, 12 Yumin Road, Madian Chaoyang District CN Beijing Tel Fax PERFECT CONTROLS Ltd. Suite 202, Block 1, Hofai Commercial Centre 218 Sai Lau Kok Road HK Tsuen Wan, Kowloon Tel Fax DONG WOO Valve Control Co., Ltd. P.O. Box , Youi Do-Dong, Yeong Deung Po-Ku KR Seoul Korea Tel Fax AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. P.O. Box 391 KW Salmiyah Tel Fax BEHZAD Trading P.O. Box 1123 Rayyan Road QA Doha Tel Fax Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. 232/13 Yen-A-Kart Soi 2 TH Yannawa Bangkok Tel Fax Top Advance Enterprises Ltd. 2nd Fl., No. 32, Lane 308, Section 3, Ho-Ping East Road TW Taipei Tel Fax Australien / Australia BARRON GJM Pty. Ltd. P.O. Box Dickson Avenue AU NSW 1570 Artarmon Tel Fax

24 Drev SA 07.1 SA 16.1 / SA 25.1 SA 48.1 Drejningsmoment fra 10 til Nm Omdrejningstal fra 4 til 180 min -1 Styring AUMA MATIC med El-drev SA/ SAR Drejningsmoment fra 10 til Nm Omdrejningstal fra 4 til 180 min -1 Lineærenheder LE med drev SA Diagonaltryk fra 4 kn til 217 kn Vandring til 500 mm Reguleringstider fra 20 til 360 mm/min Drev 90 0 Drev AS 6 AS 50 Drejningsmoment fra 25 til 500 Nm Reguleringstid for 90 fra 4 til 90 s 90 0 Drev SG 05.1 SG 12.1 Drejningsmoment fra 100 til Nm Reguleringstid for 90 fra 4 til 180 s Snekkegear GS 40.3 GS GS 160 GS 500 Drejningsmoment til Nm Keglehjuldrev GK 10.2 GK 40.2 Drejningsmoment til Nm Snekkegear med udgangsarm GF 50.3 GF GF 160 GF 250 Drejningsmoment til Nm Cylindrisk tandhjulsudveksling GST 10.1 GST 40.1 Drejningsmoment til Nm WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P. O. Box 1362 D Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/ WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P. O. Box 1151 D Ostfildern Tel +49 (0)711 / Fax +49 (0)711 / Y /043/1.01/da

El-Drev SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 med AUMATIC AC 01.1

El-Drev SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 med AUMATIC AC 01.1 El-Drev SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 med AUMATIC AC 01.1 Driftsvejledning DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 AUMATIC AC 01.1 Driftsvejledning Gyldighedsområde: Denne vejledning gælder

Læs mere

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Montage - og betjeningsanvisning Udgave: DK1 Gældende fra: 15.06.2002 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik BK2... -G300-230V AC For komfortventilation Montage og installation kun for

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Fig.1 Pneumatisk aktuator Type 3372-04xx Fig.2 Ventil V2001-IP Elektropneumatisk aktuator Type 3372-0511/0531 med Ventil Type Montage- og Betjeningsvejledning

Læs mere

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005 Dørlukker med glideskinne DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 Teknisk information 2006 DORMA TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design afprøvet efter DIN DS/EN 1154

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater FAG PowerTherm.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater A Member of the Schaeffler Group FAG PowerTherm Undgå lejeskader ved korrekt lejemontage Opvarmning? Mange rulningslejer og andre rotationssymmetriske

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher EZstrip TR Muncher Stort tilgangsdæksel Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? NOV Mono påbegyndte produktionen af ekscentersnekkepumper i 1935, efterfulgt af et sortiment af NOV Mono Muncher neddelere i 1981

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse 4 622 Spjældmotorer SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12 Driftsspænding AC 230 V eller AC 24 V, 3-punktsstyring, nominel drejevinkel 90, nominelt drejningsmoment 6 Nm, elmotor med akselkoblingsbøsning, kan

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V BC Spjældmotorer serie NM Oversigt 8 Nm NM2(-F) NM230(-2)(-F) NM2-SR(-F) NM2-SRS Nominel spænding DC 2 V AC 230 V Drejetid 75...150 s 150 s Styring On-Off 1-leder 2-leder Modulerende DC 0...10 V Drejemåde

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4 ERL 6- LRG 6- Driftsvejledning 80767-00 Ledningsevneelektrode ERL 6-, LRG 6- ERL 6-, LRG 6- Dimensioner Pg max. 60 C Pg max. 60 C 99 0 Gevind RG ¾ DIN 8 Pakningsring 7 x DIN 760 DN Flange Flangemm tykkelse

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere