Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF"

Transkript

1 Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af statistiske metoder indgik i et meningsfuldt samspil mellem fagene Ma-B og SA-A. Årsagerne til at planlægge forløbet som et samarbejde mellem 2 gymnasier var både pædagogiske og faglige. Vi håbede på at styrke elevernes motivation, ved at de skulle sammenligne sig selv med elever fra et helt andet sted i landet, og vi håbede på, at resultaterne kunne sige noget fagligt relevant om forskellen på identitetsdannelsen på de to gymnasier. Så vi opstillede følgende formål med forløbet: At undersøge og sammenligne identitetsdannelse og socialisation hos 1.g er på Mariagerfjord Gymnasium og Egedal Gymnasium og HF efterår 2010 Det faglige mål, der kom i spil i samfundsfag skulle være: Socialisation, identitet, familien og det senmoderne samfund.forløbet skulle være med til at opfylde følgende faglige mål: o formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere o anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser o skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier o formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller Følgende emner fra matematik skulle behandles i det konkrete forløb i 1g: Behandling af store mængder data der handler om fænomener fra samfundsfag (hvordan skaffer man sig overblik), grafisk fremstilling, deskriptiv statistik (histogram, sumkurve, middelværdi, kvartilsæt, boksplot. Desuden skjulte variable, population, stikprøve repræsentativitet, systematiske fejl. Og følgende emner kunne behandles i et senere undervisningsforløb i 2g:

2 Vurdering af et givet datamateriale, gennemføre hypotesetest, formulere konklusioner i et klart sprog. Opstille hypoteser, formulere nulhypotese, chi-i anden test på krydstabulerede kategorispørgsmål, vurdering af p-værdi og teststørrelse, konklusion i forhold til nulhypotesen Omstændighederne (de klasser vi havde) gjorde at deltagerne blev: En 1g SA klasse fra Egedal (31 elever) og et 1g SA hold (15 elever i papegøjeklasse) fra Mariagerfjord. Alle 1g-elever på de to skoler blev opfordret til at besvare spørgeskemaet (svarprocent Egedal 78% (170 svar), Mariager 62% (122 svar)). De indsamlede data blev samlet til et datasæt og behandlet på de to skoler i et samarbejde mellem SA og Ma. Undersøgelsen Udarbejdelse af spørgsmål På baggrund af den læste teori om unge i senmoderniteten opstillede lærer og elever nogle fagligt relevante spørgsmålskategorier 1. Socialisation rammerne for svarpersonens liv indtil nu 2. Identitet hvordan ser svarpersonen sig selv nu og især i fremtiden 3. Familie den primære familie og den sekundære familie (herunder traditioner i familien) 4. Det senmoderne samfund informationsteknologi, rejser, arenaer (fritidsaktiviteter) 5. Baggrundsspørgsmål alder, køn, skole, forældres arbejde, Eleverne udarbejdede efterfølgende gruppevis nogle konkrete spørgsmål, indenfor hver kategori, 5 spørgsmål pr. kategori.til hjælp fik de undervisning i, hvad et godt spørgsmål er. Eleverne på de to skoler så hinandens forslag til såvel emner som spørgsmål og udøvede gensidig kritik. De endelige spørgsmålsformuleringer blev efterfølgendebesluttet af lærerne pr. telefon. Under arbejdet talte vi om, hvad en hypotese er, og hvad fordomme er. Udarbejdelse af svarkategorier

3 Elever og lærer udarbejdede sammen svarkategorier og vigtigheden af, at svarkategorier er udtømmende, blev slået fast. Begrebet forforståelse kom i spil.for at kunne overskue svarene opererede vi med radioknapsvar, hvilket vil sige, at derkun kunneanføres et svar på hvert spørgsmål. Svarmulighederne er lukkede. Der opereres med dels kategoriske svarmuligheder (pige, dreng) og dels numeriske svarmuligheder (6 år, 10, år,..). Dette åbner for flere muligheder for databearbejdning. Det er lettere af operere med eksakte tal end med intervaller som svarkategorier. Giver præcise og anvendelige bearbejdningsmuligheder. Oprettelse af spørgeskema Vi valgte at benytte Lectio som spørgeskema, da begge skoler benytter programmet. Ved at lade den ene lærer oprette skemaet og lægge det som global skabelon, vil den anden lærer bare kunne hente skemaet og tilrette det sin skole. Spørgsmålene er således de samme på begge skoler. Se hvordan Undersøgelsens gennemførsel Spørgeskemaet skulle besvares af samtlige 1.g er. For at sikre så høj svarprocent som muligt inddrog vi klassernes samfundsfagslærere, ligesom eleverne selv præsenterede deres undersøgelse på en morgensamling. Erfaringen viste, at dette alene ikke sikrede en høj svarprocent, så det gode råd må lyde på mere opsøgende arbejde i forhold til respondenterne f.eks. ved konkrete besøg i de deltagende klasser med forudgående varsel om at medbringe computer. Begge skoler gemte svarene i en matrix, og lectio-svarene fra de to skoler blev kopieret sammen Eleverne krydstabuleredesvaret på, hvilken skole man gik på med de andre svar et ad gangen for at skaffe sig overblik over, hvor der var umiddelbart synlige forskelle Vi anvendte Excels muligheder for at lave krydstabulering og pivotdiagrammer (hvor svarene omregnes til procent). Se hvordan Eleverne forsøgte at forklare nogle af forskellene ved at se på svarene i andre spørgsmål herunder om der er nogle skjulte variable eksempler. Se et eksempel

4 Eleverne lavede histogrammer, udregnede median og middeltal for de spørgsmål, hvor der var kvantitative svar på spørgsmålenef.eks. spørgsmålet om, hvornår man fik sin første mobiltelefon. Svarene på dette spørgsmål var svære at overskue, især fordi svarene blev sorteret alfabetisk således at år kom før 4-8 år. Mariagerfjord Egedal Gymnasium og HF 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Egedal Gymnasium og HF Mariagerfjord år år år (Tom) Hvor gammel var du da du fik din første mobiltelefon? Vi omregnede derfor tallene til procent for hver skole, udregnede de kumulerede frekvenser, lavede en sumkurve, aflæste kvartilsættet og lavede et boksplot. Mariagerfjord Gymnasium Egedal Gymnasium og hf Hvornår fik du din første mobiltelefon? Selve beregningerne foregik i Excel, og boksplottet blev tegnet med WordMat. Men man kunne have anvendt andre beregningsprogrammer eller have regnet det hele i hånden og derefter tegnet boksplottene på papir. Tilknyttede skriftlige opgaver Opgave i samfundsfag

5 I samfundsfag var der tale om elevernes 1. skriftlige opgave: 1) Redegør kort for 3 af de karakteristiske træk ved det senmoderne samfund (du vælger selv hvilke) Dette vil sige: Find de karakteristiske træk ved senmoderniteten, du vil arbejde med. Forklar hvad de går ud på, og hvad de skyldes. 2) Påvis ud fra tabeller og figurer fra vores spørgeskemaundersøgelse, om 1g er på Egedal og Mariagerfjord Gymnasium besidder disse træk. Dette vil sige: Opstil relevante tabeller og diagrammer, og forklar hvad de viser for hvert af de 3 valgte karakteristiske træk Konkludér om forskelle/ ligheder er tydelige (hvorfor, hvorfor ikke). Opgave i matematik Nogle af jer har arbejdet med en større spørgeskemaundersøgelse i samfundsfag, hvor elever på Egedal Gymnasium og Mariagerfjord Gymnasium blandt andet svarede på, hvor mange timer de bruger på henholdsvis arbejde og motion, og hvor gamle de var, da de fik deres første mobiltelefon. o Sammenlign resultaterne fra de to skoler ved hjælp af de statistiske begreber og grafiske fremstillinger, vi har talt om. o Kommenter på resultaterne. Begge dele skal indgå i jeres besvarelse. o Desuden skal hver gruppe lave en planche til ophængning. Muligheder for at arbejde videre med materialet Det er oplagt at anvende datamaterialet i et forløb om statistiske test senere. Man kan anvende χ2-test til at undersøge, om nogle af de konstaterede sammenhænge er så store, at man må gå ud fra, at der er forskel på eleverne fra de to skoler, eller om de bare er udtryk for statistisk tilfældighed. Som eksempel ses på spørgsmålet om, hvorvidt religion og traditioner spiller en stor rolle for svarpersonens familie. Først formuleres nulhypotesen - der er ingen forskel på betydningen af religion/traditioner for eleverne fra de to skoler Dernæst den alternative hypotese - der er forskel på, hvor meget religion/traditioner betyder for eleverne på de to skoler.

6 Vi vil nu undersøge sandsynligheden for at se den forskel, vi så eller en større forskel, hvis nulhypotesen er sand.først udregnes χ 2 -teststørrelsen som et mål for den observerede forskel. Dernæst udregnes sandsynligheden for denne teststørrelse den såkaldte p-værdi. Se her hvordan: optælling foretaget af Excel - pivottabel Antal af Hvad betyder Hvad betyder religion/traditioner hjemme religion/traditioner hos dig? hjemme hos dig? Hvilket Gymnasium går du på? Ikke noget særligt Intet Lidt, men vi fejrer religiøse helligdage Meget Hovedtotal Egedal Gymnasium og HF Mariagerfjord Hovedtotal ovenstående data kopieret og indsat med menupunktet - sæt ind indsæt værdier - observerede værdier Hvilket Gymnasium går du på? Ikke noget særligt Intet Lidt, men vi fejrer religiøse helligdage Meget Hovedtotal Egedal Gymnasium og HF Mariagerfjord Hovedtotal forventede værdier beregnet ud fra observerede værdier Hvilket Gymnasium går du på? Ikke noget særligt Intet Lidt, men vi fejrer religiøse helligdage Meget Hovedtotal Egedal Gymnasium og HF 52, , , , Mariagerfjord 36, , , , Hovedtotal p-værdien 0, P-værdien er sandsynligheden for få den forskel som de observerede værdier viser eller en større forskel, hvis nulhypotesen er sand.(målet for, hvor troværdig 0-hypotesen er). I de fleste tilfælde vil man acceptere nulhypotesen og forkaste den alternative hypotese, hvis p-værdien er mere end 0,05 eller 5 %. Dette kaldes signifikansniveauet, og er sandsynligheden for at forkaste en sand nulhypotese.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere