Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: 1. Baggrund Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten har indgået forlig om de næste 10 års trafikinvesteringer i Danmark. Planen fordeler de 150 mia. kr. med ca. 2/3 til kollektiv trafik og 1/3 til biltrafikken. Den helt overvejende andel af de kollektive midler går til skinner og signaler på statens baner og etablering af nye banetilbud (Kbh.- Ringsted og Metro cityring). Der er dog også afsat betydelige midler til udvikling af den kollektive bustrafik. Movia forventes som landets største trafikselskab at indlevere ansøgninger på en væsentlig del af disse midler. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke færdige ansøgningsprocedurer eller retningslinjer for de enkelte puljer. De mange udviklingsmidler giver ikke kun muligheder men også organisatoriske udfordringer for Movia. Dels kræver nye udviklingsaktiviteter ressourcer og evt. en omprioritering af aktiviteter og dels et salgsarbejde i forhold til kommuner og andre samarbejdspartnere som skal medfinansiere projekterne. Trafikselskabet Movia Direktionen 1/5

2 Tanken er derfor at etablere en koordineringsgruppe, som skal sikre, at Movia får produceret relevante projektideer i samarbejde med kommunerne. Internt skal der opstilles, koordineres og prioriteres projekter og der skal udarbejdes ansøgninger til relevante instanser. Eksternt skal der laves et aktivt salgsarbejde overfor især kommuner, regioner og andre trafikoperatører (DSB, Metro, m.v.). 2. Puljemidler Følgende 2 puljer har primær interesse for Movia: Bedre fremkommelighed for busser 1,0 mia. kr. ( ) Der er tale om en pulje til medfinansiering efter fifty-fifty princippet. I praksis betyder det, at der er 2 mia. kr. til rådighed, hvis kommunerne kan finde et tilsvarende beløb. Det er den største samlede satsning der nogensinde er set på området, og kommunerne i Movias område bør være hovedleverandør af gode og ambitiøse projekter. Det betyder at vi hurtigt skal have gang i salgsarbejdet ude i kommunerne og sammen få udpeget nogle gode projekter. Projekttyperne forventes at være (endnu ikke afklaret blandt forligspartierne): Fremkommelighedsprojekter, herunder ændringer af vejanlæg ITS (Intelligente Transport Systemer) for at sikre bedre busfremkommelighed Busprioritering Forbedringer af knudepunkter og skiftemuligheder, herunder terminaler og stoppesteder Information til brugerne i samspil med andre parter Øgning af bussernes attraktivitet eksempelvis med internet i bussen Trafikale forsøgsordninger eksempelvis direkte buslinjer Forprojekter til ovennævnte Puljen forventes at være forholdsvist bredt defineret. Pulje til fremme af ordninger der øger antallet af buspassagerer 0,3 mia. kr. ( ) Her vil der være mulighed for at søge midler til afprøvning og udbredelse af ordninger der giver flere passagerer. I udgangspunktet kan der søges støtte til hele beløbet, men medfinansiering vil øge muligheden for støtte. Projekttyper forventes at være (endnu ikke afklaret blandt forligspartierne): Incitamentskontrakter Takstforsøg 2/5

3 Bedre sammenhæng mellem transportmidler Bedre service og kvalitet i busserne Bedre kundeinformation herunder realtidsinformation Rejse- og korrespondancegarantier Udvikling af plan- og informationsværktøjer Trafikale forsøgsordninger f.eks. Direkte bus Forprojekter til ovenstående I en række øvrige puljer har Movia direkte eller indirekte mulighed for at fremme bussernes vilkår: Forsøgsprojekter 0,2 mia. kr. ( ) Afprøvning af energieffektive transportløsninger, herunder energieffektive busser og busser på alternative drivmidler. Desuden nævnes partnerskaber med virksomheder og kommuner om transportplaner. Movia og kommunerne vil kunne søge støtte til afprøvning af miljøvenlige bustyper. Pulje til stationsmoderniseringer 0,2 mia. kr. Her nævnes specifikt Enghave og Nordhavn stationer. Her har Movia også busbetjening, som kan styrkes ved en bedre sammenhæng med toget. Der er generelt gode muligheder for at få forbedrede forhold for busserne med afsæt i Masterplan for trafikterminaler i Østdanmark, som er udarbejdet i samarbejde med DSB, Metro, Banedanmark og Trafikstyrelsen. Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og Ring 3 korridoren i hovedstadsområdet 2,0 mia. kr. Her vil der formentlig blive tale om en ny letbane i Århus (1. etape) og en undersøgelse af mulighederne for og etablering af en højklasset busløsning som forløber for en letbane i Ring 3. Her må Movia forventes at få en central rolle, da en sådan forbindelse kan blive første eksempel på en såkaldt BRT (Bus Rapid Transit) i Danmark. Det er en busløsning som ligner en letbane men ikke skal bruge skinner og kørestrøm. Bedre adgang til den kollektive trafik 1,0 mia. kr. ( ) Flere parkeringspladser ved stationer, herunder P&R (Parker & Rejs). Generel god tilgængelighed og særligt hensyn til handicappede. Movia kan ikke søge penge i denne pulje, men alene indgå samarbejde med DSB og Banedanmark, med henblik på at indtænke bussen, når der laves P&R løsninger. 3/5

4 3. Kommende aktiviteter Aktiviteter i forbindelse med investeringsplanen vil udgøre en betydelig del af Movias udviklingsarbejde og i større eller mindre omfang - omfatte de fleste afdelinger i huset. Der etableres en gruppe, som dels kan opstøve projektideer og dels kan koordinere indsatsen på tværs af afdelinger. Det forventes, at Trafikstyrelsen og hvem der i øvrigt kommer til at administrere puljerne, vil satse på et højt tempo i udmøntningen. Det forudses, at der vil blive mere end én årlig ansøgningsrunde, og at den første frist bliver inden sommerferien i indeværende år. Det stiller krav til Movia og de parter, der skal samarbejdes med (kommuner, øvrige trafikselskaber og operatører) om hurtigt initiativ og lav reaktionstid i ansøgningsprocessen. For at komme godt fra start inden sommerferien vil koordineringsgruppen i første runde fokusere på projekter, som allerede er på vej i pipe-linen. Således er et forsøg med direkte busser allerede langt i beskrivelsesfasen, ligesom en del kommuner er begyndt at tænke i større helhedsløsninger for den kollektive trafik. Det vil være nærliggende at rette opmærksomheden mod disse idéer i første omgang, hvor der alt andet lige bør være en god mulighed for den kommunale deltagelse. På bestyrelsesmødet præsenteres nogle af de nærliggende projekter. Det er direktionens forslag, at bestyrelsen kan mødes i april (se dagsordenens punkt 15) for at drøfte og tage stilling til en mere gennemarbejdet strategi, som endvidere skal ses i sammenhæng med Movias kommende trafikplan. Der skal også hurtigt udvikles en fast og konsistent skabelon for samarbejdet mellem Movia og kommuner og regioner om de fælles ansøgninger. Muligheder og begrænsninger for kommunernes deltagelse skal kortlægges. I den forbindelse kan det være relevant at overveje, om de fælles udgifter til specifikke projekter kan/bør fordeles anderledes end vedtægtens bestemmelser om regionernes ensidige finansiering af de fælles udgifter. Succeskriterier såvel for Movia som kommuner/regioner må udvikles med fokus på de fælles succeskriterier. Muligheder for projektfinansiering af forprojekter må klarlægges, herunder revurdering af Movias egne afsatte projektmidler etc. Koordineringsgruppens hovedopgaver er i øvrigt: Etablere en strategisk platform for projektideerne (hvilke kriterier vil vi lægge til grund for prioritering af projekterne er der særlige indsatsområder?) 4/5

5 Løbende identificere mulige projekter Koordinere projektliste og udvælgelse Sørge for at ansøgning udarbejdes Opfølgning (fremdrift, økonomi, m.m.) Kommunikation af resultater Der vil udover ovennævnte interne opgaver også være en lang række eksterne aktiviteter, som f.eks.: Etablere det nødvendige sdamarbejde med kommuner og regioner Samarbejde med de øvrige trafikselskaber om fælles projekter Samarbejde med FFKT (trafikselskabsforeningen) Dialog med Staten (Departement/Styrelse) Samarbejde med andre parter (operatører, DSB, Metroselskabet, Vejdirektoratet ) En del af ovennævnte aktiviteter vil naturligvis foregå i det daglige samarbejde med kommuner og operatører, men der er behov for en koordinering og ensartet tilgang. Det er vigtigt, at vi fremstår som en professionel samarbejdspartner og forstår at kommunikere resultater til glæde for kommunerne, regionerne og folketingets politiske partier. 5/5

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Passagerer med særlige behov

Passagerer med særlige behov Passagerer med særlige behov Fuldmægtig Niels Harne, Transport- & Energiministeriet Seniorkonsulent Lykke Magelund, Tetraplan A/S Transport & Energiministeriet har gennemført en udredning af transportvilkårene

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere