Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,44 MWh fjernvarme Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G C Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Isolering af pumpehus ved varmtvandsbeholder. 2 Isolering af pumpehus ved varmeveksler. 3 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme 700 kr. 600 kr. 0,9 år 200 kr. 600 kr. 3,2 år kr kr. 20,7 år 4 Udskiftning af glødelamper på bagtrapperne til lavenergipærer. 734 kwh el kr kr. 1,2 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed.

2 SIDE 2 AF 11 Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

3 SIDE 3 AF 11 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 5 Montering af 60 kvm solceller på taget kwh el kr. 6 Udskiftning af termoruder i vinduer til energiruder i gården. 20,65 MWh fjernvarme kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommen er opført i 1925 og har løbende isoleringsmæssigt forbedret ejendommen, bl.a. er vinduerne mod gaden udskiftet til energiruder og vinduer mod gården er udskiftet til nyere termoruder. Ejendommen består af en bygning beliggende på Sognefjordsgade 2,4,6,8,10, Brydes Allé 7 og Gullandsgade 6. Andelsboligforeningen er en solid og veldholdt forrening, som tilsammen har 69 lejligheder. Kælderen er uopvarmet og bliver anvendt til vaskerum, cykelkælder m.m. Loftsrum er også uopvarmet. Boligen har et energiforbrug svarende til et årligt forbrug på 94 kwh/ m², hvilket ligger indenfor middelforbruget af denne type etageejendomme. Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter 2008 version 3. Data er baseret på det foreliggende tegningsmateriale, oplysninger fra vicevært samt egne opmålinger og besigtigelser. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er generelt taget fra Håndbog for Energikonsulenter. Forud for igangsættelse af isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af forholdene, og det skal sikres, at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker svækkelse af konstruktioner eller opstår råd eller fugtskader. Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger indeholder et skøn. Det anbefales, at indhente flere uafhængige tilbud. Dette sikret jer den bedste pris og giver jer et mere præcist billede af det enkelte spareforslag. Nogen energibesparende forslag har lang tilbagebetalingstid og virker måske derfor ikke umiddelbart attraktive at gennemføre, men forslagene kan ofte være forbundet med komfortforbedringer, som f.eks. mindre kuldenedfald fra vægge og vinduer, mindre utilsigtet træk fra vinduer, varmere gulve m.m. Herudover kan gennemførelse af nogen forslag øge interessen fra fremtidige købere og ejendommens/lejlighedernes salgsværdi. Endelig vil eventuelle fremtidige højere energipriser kunne reducere tilbagebetalingstiden for forslagene.

4 SIDE 4 AF 11 Forslagene i rapporten der er lette at udføre er følgende: Udskiftning af glødelamper til sparepære på bagtrappen. Isolering af pumpehus ved varmtvandsbeholder og varmeveksler. Andre forslag som montering af solceller på taget er ikke rentabel, men kan være en mulighed på længere sigt. Solceller bliver bedre, prisen falder og energipriserne stiger, derfor kan den grønne energi være attraktiv. Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug. Det beregnede forbrug på varme er ca. 8% højere end det oplyste forbrug i 2009/2010. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Etageadskillelsen mellem øverste etage og loftrummet består af flere bræddelag med lerindskud, og er efterfølgende blevet efterisoleret ved indblæsning af hulrumsisolering. Ydervægge Ydervæggene fremstår i den oprindelige tykkelse fra 59 cm i stuen og aftagende op til 4 sal. Vinduesbrystningerne består af 24 cm tegl og er blevet isoleret. Vinduer, døre og ovenlys Vinduerne i ejendommen er dannebrogsvinduer, mod gaden er det energiruder og vinduerne i gården er nyere termodruder. Der er stillet forslag til udskiftning af termoruderne til energiruder dette er ikke på nuværende tidspunkt rentabel, men efterhånden som termoruderne forgår bør de udskiftes til energiruder. Forslag 6: Udskiftning af termoruder i vinduer til energiruder i gården med U-værdi mindre end 1,1. Gulve og terrændæk Etageadskillelsen mod kælderen består af flere bræddelag med lerindskud og pudslag. Dele af kælderloftet er efterisoleret med 70 mm mineraluld. Det er op til de enkelte beboere i stueetagen om de vil efterisolere etageadskillelsen, der er stillet forslag til efterisolering, da dette også kan give et bedre indenklima, og det er forholdsvis let at udføre med isoleringsbatt, der monteres mellem bjælkerne i kælderen. Forslag 3: Efterisolering af den uisoleret etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 70 mm mineraluld ophængt under kælderloftet afsluttet med godkendt plade. Rør- og elinstallationer skal friholdes.

5 SIDE 5 AF 11 Kælder Kælderen er uopvarmet og anvendes til beboerrum og der er indrettet vaskerri med tre vaskemaskiner og en tørretumbler alle er industrimaskiner. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med fjernvarme. Installationen er opført efter fjernvarmeværkets krav om inddirekte tilslutning gennem en varmeveksler. Varmeveksleren er dækket med en isolerende kappe og reguleres efter udetemperaturen. Varmt vand Varmt brugsvand produceres i en 3000 L varmtvandsbeholder af fabrikat Reci fra Varmtvandsbeholderen og manddæksel er isoleret med henholdsvis 100 og 50 mm isolering. Brugsvandsrørene og cirkulationsledningerne regnes udført som 3/4" stålrør isoleret med 50 mm mineraluld. På brugsvand cirkulation retur er der monteret en pumpe af fabrikat Grundfos type Alpha Pumpehuset er er uisoleret og der der stillet forslag til isolering. Forslag 1: Isolering af pumpehus ved varmtvandsbeholder med 50 mm isoleringskappe. Fordelingssystem Forslag 2: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Isolering af pumpehus ved varmeveksler med 50 mm isoleringskappe. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. I varmecentralen er der automatik, der regulerer fremløbstemperaturen til radiatorerne efter udetemperaturen.

6 SIDE 6 AF 11 Vedvarende energi Solceller Forslag 5: Montering af solceller på taget mod gården. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystalinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 60 kvm. Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Varmepumper Vi skal i følge Håndbog for Energikonsulenter altid overveje forslag om varmepumper. Vi har overvejet dette, men undlader at stille forslag herom, da der ingen rentabilitet ved et sådant tiltag på en fjernvarmeforsynet ejendom. Forholdet mellem elpris (kr/kwh) og fjernvarmeprisen (kr/kwh) angiver et absolut minimum for varmepumpens effektivitet for at en varmepumpe skal være blot jævnbyrdig med fjernvarme. Der henvises til Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper. Det er svært at opnå rentabilitet af varmepumper ved fjernvarmeforsynede ejendomme. Solvarme Der er ikke foreslået montering af solvarmeanlæg. Det vurderes at solvarme ikke er rentabelt pga. lave varmepriser men kunne eventuelt overvejes af andre årsager end økonomiske. Hvis varmtvandsbeholderen alligevel skal udskiftes, vil investering i solvarme være fordelagtig, da solvarme kan anvendes til fremstilling af varmt brugsvand. Besparelsen vil erfaringsmæssigt andrage ca. 70 % af energiforbruget til opvarmning af det varme brugsvand. El Belysning På hovedtrapperne består belysningen af lavenergipærer som styres med bevægelsesmeldere og belysningen på bagtrappen består af 60 W glødelamper. Der er ikke stillet forslag til udskiftning af glødelamper i kælderen og på loftet, da benyttelstiden er meget lav, men efterhånden som de går ud bør de udskiftes til lavenergipærer da glødepærer ligger i energiklasse E-F og bruger 4 gange så meget strøm som A-pærer. Forslag 4: Udskiftning af glødelamper til lavenergipærer på bagtrapperne. Vand

7 SIDE 7 AF 11 Armaturer Spar på vandet: Sørg for at utætte installationer (toiletter, vandhaner og rør) bliver repareret hurtigst muligt der er penge at spare! - en vandhane, der drypper: langsomt, spilder ca. 20 liter/døgn og koster ca. 220 kr./år. hurtige dryp, spilder ca. 100 liter/døgn og koster ca kr./år. en tynd stråle, spilder ca. 380 liter vand/døgn og koster ca kr./år. - et toilet der løber: meget langsomt, spilder ca. 275 liter vand/døgn og koster ca kr./år. så det ses, spilder ca. 550 liter/døgn og koster ca kr./år. hurtigt, spilder ca liter vand/døgn og koster ca kr./år.

8 SIDE 8 AF 11 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1925 År for væsentlig renovering: 1991 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 4537 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 4537 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 647,00 kr. pr. MWh 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Gullandsgade kr.

9 SIDE 9 AF 11 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Brydes Allé 7, Sognefjordsgade kr. Sognefjordsgade 2, Sognefjordsgade kr. Brydes Allé kr. Gullandsgade kr. Sognefjordsgade 2, kr. Brydes Allé 7, Sognefjordsgade kr. Sognefjordsgade kr. Brydes Allé 7, Sognefjordsgade 4, kr. Sognefjordsgade kr. Gullandsgade kr. Sognefjordsgade 4, kr. Sognefjordsgade kr. Sognefjordsgade 4, kr. Gullandsgade kr. Sognefjordsgade kr. Sognefjordsgade 4, kr. Gullandsgade kr. Sognefjordsgade 10 - erhverv kr.

10 SIDE 10 AF 11 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen, Reglerne fremgår af 34 stk. 2, og 50, stk. 1-3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april Klagen over energimærkningen sendes til: Energistyrelsen Amaliegade København K

11 SIDE 11 AF 11 Læs mere Energikonsulent Firma: EBAS, Energi- og Adresse: Dusager Århus N. Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.