Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag Niveau C Jes Vitting (jvi) 2saC614 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Politiske ideologier og politiske partier Medier og politik Det politiske system Livsstile Samfundstyper og socialkarakter Socialisation og identitetsdannelse Velfærdsstatens udvikling og udfordringer Økonomi og velfærd VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 1 af 14

2 1 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Politiske ideologier og politiske partier Kap. 7 Politiske Ideologier og menneskerettigheder, fra Luk Samfundet op Hjemmesiderne: jarlcordua.dk, kulturkloeften.dk og modkraft.dk 6 lektioner - Hvad er en politisk ideologi? - Hvilke tre antagelser indeholder en ideologi? - Hvad er forskellen på en legitimerende, regressiv og progressiv ideologi? - Hvilke ideologier er de tre klassiske ideologier? - Hvad er komparativ metode? - Hvilke tre spørgsmål stilles til ideologier? - Hvem er liberalismens, konservatismens og socialismens fædre? - Kendskab til de forskellige politiske ideologier. - Udarbejdelse af konsistente argumenter inden for en ideologi. - Vurdering af politiske argumenter - SWOT-analyse - Induktiv og deduktiv tilgange Elevoplæg VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 2 af 14

3 2 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Medier og politik Kap. 8 Medier og politik, fra Luk Samfundet op lektioner Lærerplanens mål: Samspillet mellem medier, borgere og politikere er behandlet indgående. I undervisningsforløbet er der vekslet mellem tilegnelse og anvendelse af centrale begreber fra kapitlet og arbejde med den aktuelle nyhedsstrøm, en konstrueret case og små skriveøvelser. Kompetencer: opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge formidle indholdet i enkle modeller formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi Elevoplæg VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 3 af 14

4 3 Særlige fokuspunkter Det politiske system Kap. 6 Det politiske system i Danmark, fra Luk Samfundet op Samfundsstatistik 2009, Forlaget Columbus 2009, side 43, figur 10.8 EU-oplysningen introfilm - De fire film kan ses på Hal Koch: Hvad er demokrati? (1945. uddrag) 8 lektioner Læreplanens mål og progression: Fokus i forløbet er det politiske system. På den politiske styreform (demokrati) som er valgt i Danmark, hvad et politisk system er, hvordan det danske politiske system er opbygget og fungerer, hvordan politiske systemer ser ud i andre lande (USA og EU) og hvordan magten er fordelt i det politiske system. I forløbet belyses det danske demokrati, og hvordan det fungerer, hvilke muligheder den enkelte borger i Danmark har for at påvirke det. I forløbet har vi også arbejdet med de forskellige statsmagter: regeringen, Folketinget og domstolene. Hvordan magtadskillelsen er vigtig for demokratiet. I forløbet er den parlamentariske styringskæde anvendt til dels at forklare, hvilke forskellige funktioner de nævnte aktører har, dels som en operationel model som den enkelte elev systematisk kan anvende i arbejdet med at kunne formidle og analysere på fagets taksonomiske niveau med anvendelse af fagets terminologi (begreber og teorier). Kompetencer: Anvende viden om politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå o Demonstrere viden om fagets identitet og metoder o Skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering o Formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge o Formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber o Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi o På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling. VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 4 af 14

5 Væsentligste arbejdsformer Virtuelle arbejdsformer Anvendelse af fagprogrammer Elevoplæg VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 5 af 14

6 4 Særlige fokuspunkte r Livsstile Kap. 5 Forskellige liv i Danmark, fra Luk Samfundet op Samfundsstatistik 2009/2010 Artikel fra Ugebreveta4 af Lars Olsen: edst.aspx 5 lektioner Læreplanens mål og progression: Formålet med forløbet er, at eleverne skal opnå kendskab til forskellige måder at inddele og analysere den danske befolkning på. Begrebet social differentiering er rammen omkring forløbet Livsstile og sigter på at anskueliggøre diversiteten i den danske population. For selvom det enkelte individ er unikt, er der også mange ligheder mellem forskellige befolkningsgrupper. I forløbet har fokus været på, hvad der adskiller og samler forskellige grupper i det danske samfund. Helt konkret tre forskellige inddelinger: Livsform, livsstil og socialgrupper. De tre inddelinger er blevet suppleret med forskellige teoretiske forklaringsmodeller og en række begreber som habitus, kapital, social arv. Social stratifikation, social marginalisering osv. som skal hjælpe kursisterne til at analysere og kunne forklare de forskellige liv, der er i Danmark. I forbindelse med forløbet er statistisk materiale om der fx er sammenhæng mellem socialgruppe, levealder, indkomstniveau og uddannelsesniveau inddraget og behandlet. Væsentligst e arbejdsform er Kompetencer: Påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre Demonstrere viden om fagets identitet og metoder Formulere samfundsfagslige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer Formulere viden og faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling Virtuelle arbejdsformer Anvendelse af fagprogrammer VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 6 af 14

7 Elevoplæg VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 7 af 14

8 5 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Samfundstyper og socialkarakter Kap. 4 Samfund og individ, fra Luk Samfundet op 6 lektioner Læreplanens mål og progression: Hovedformålet er, at eleverne skal opnå viden om, hvordan det omkringliggende samfund spiller ind på individets identitetsdannelse og socialisation. Da samfund ændrer sig over tid, vil forskellige samfundstyper og deres særlige karakteristika præsenteres og diskuteres med eleverne. Fokus vil primært være på det senmoderne samfund, og den måde som livet organiseres og leves på. Gennem introduktion til faglige begreber som aftraditionalisering, refleksivitet, udlejring af sociale relationer, formbarhed, risici osv. samt centrale sociologiske teorier af Anthony Giddens Thomas Ziehe og Ulrich Beck får eleverne et fagligt begrebsapparat og en teoretisk viden, som de kan anvende direkte i deres analyser af hvordan samfundet påvirker blandt andet unges identitetsdannelse. Kompetencer: Anvende viden om sociologi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå Påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre Demonstrere viden om fagets identitet og metoder Skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering Formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge Formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling Virtuelle arbejdsformer Anvendelse af fagprogrammer Elevoplæg VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 8 af 14

9 6 Særlige fokuspunkter Socialisation og identitetsdannelse Kap. 3 Identitet i forandring, fra Luk Samfundet op Genopdagelse - Familien vender stærkt tilbage, af Per Schultz Jørgensen, Politiken Samfundsstatistik 2010, Columbus lektioner Læreplanens mål og progression: Hovedformålet med forløbet om Socialisation og identitetsdannelse er, at kursisterne får et indgående kendskab til de mekanismer som præger det enkelte individs socialisation og identitetsdannelse. Forløbet er naturligt knyttet til det af fagets kernestof som omhandler identitetsdannelse og socialisation. Socialisationsprocessen vil blive introduceret, og kursisterne vil arbejde med de elementer, der har afgørende betydning for at forstå, hvordan vi mennesker socialiseres. I den forbindelse introduceres til centrale begreber som formelle og uformelle normer, sanktioner, rolle(er), sociale grupper, sociale struktur, position osv. Desuden introduceres eleverne til teorien om identitetsdannelse dels ud fra identitetens 4 niveauer dels ud fra filosoffen og socialpsykologen George Herbert Meads teori om identitetens dannelse gennem imitation og rolleovertagelse. Begreberne og teorierne er det centrale kernestof igennem forløbet Socialisation og identitetsdannelse, men de knyttes hele tiden til elevernes hverdag og levede liv. Kompetencer: Kursisten skal arbejde med at anvende og kombinere viden om sociologi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå Kursisten skal arbejde med at kunne argumentere på et fagligt grundlag for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling Kursisten skal arbejde med at kunne skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder forskellen på beskrivelse og vurdering Kursisten skal arbejde med at kunne tilegne sig og demonstrere viden om fagets identitet og metoder Kursisten skal arbejde med at formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materiale-typer til at dokumentere faglige sammenhænge Kursisten skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller Kursisten skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber Kursisten skal arbejde med at formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 9 af 14

10 Væsentligste arbejdsformer Virtuelle arbejdsformer Anvendelse af fagprogrammer Elevoplæg VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 10 af 14

11 7 Særlige fokuspunkter Velfærdsstatens udvikling og udfordringer Kap. 10 Velfærdsstaten i forandring, fra Luk Samfundet op Uden skattelettelser havde Danmark opfyldt EU-krav, Information d Anne Sophia Hermannsen, folketingskandidat for Liberal Alliances blog på berlingske.dk 6 lektioner Læreplanens mål og progression: Hovedformålet med forløbet er, dels at introducere til den danske velfærdsstat og de udfordringer der knytter sig til denne, dels øge kursisternes forståelse og evne til at bevæge sig på kryds og tværs af de tre fagområder. Velfærdsstaten er under pres og bliver konstant debatteret i offentligheden. Formålet med forløbet er, at kursisterne får viden om velfærdsstaten, og hvad det er der udfordrer velfærdsstaten, som vi kender den i dag, samt gøres i stand til at analysere og tage stilling til velfærdsstatens udfordringer nu og i fremtiden. I forløbet er kursisterne blevet introduceret til forskellige velfærdsmodeller rundt omkring i verden, hvad der kendetegner disse, og hvad der kendetegner den danske. Kursisterne har igennem forløbet fået kendskab til centrale faglige begreber som forsikringsprincip, den offentlige og private sektor, universel, residual og selektive modeller, progressivt skattesystem, empowerment, demografisk udfordring osv. Kompetencer: Kursisten skal arbejde med at anvende og kombinere viden om sociologi, politologi og økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå Kursisten skal arbejde med, at kunne argumentere på et fagligt grundlag for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling Kursisten skal arbejde med at kunne skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder forskellen på beskrivelse og vurdering Kursisten skal arbejde med at kunne tilegne sig og demonstrere viden om fagets identitet og metoder Kursisten skal arbejde med at formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge Kursisten skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer Kursisten skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 11 af 14

12 Væsentligste arbejdsformer Kursisten skal arbejde med at formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling Virtuelle arbejdsformer Anvendelse af fagprogrammer Elevoplæg VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 12 af 14

13 8 Særlige fokuspunkter Økonomi og velfærd Kap.9 Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark, fra Luk Samfundet op Tilståelse: ja, vi tænker langsigtet, Margrethe Vestager (formand Rad.V) og Morten Østergaard (Rad.V) i information d Samfundsstatistik 2010, Columbus lektioner Læreplanens mål og progression: Hovedformålet med forløbet Økonomi og velfærd, er, at øge kursisternes viden om og lyst til at arbejde med de økonomiske spørgsmål og prioriteringer. Kernestoffet i forløbet er det økonomiske kredsløb, de økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter. Undervejs i forløbet er kursisterne blevet introduceret til en række centrale økonomiske begreber som vækst, inflation, betalingsbalance, markedsligevægt, markedsmekanisme, finanspolitik, konjunkturer osv. Det økonomiske kredsløb (teorien om hvordan samfundsøkonomiens enkeltdele er sammenhængende) og konjunkturforløb har været et naturligt omdrejningspunkt i forløbet. Det er ambitionen, at kursisterne har tilegner sig viden om de økonomiske forhold og fået mulighed for at teste deres videns på den danske økonomi gennem øvelser og projekt. Kompetencer: Kursisten skal arbejde med at anvende og kombinere viden om økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå Kursisten skal arbejde med, at kunne argumentere på et fagligt grundlag for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling Kursisten skal arbejde med at kunne skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder forskellen på beskrivelse og vurdering Kursisten skal arbejde med at kunne tilegne sig og demonstrere viden om fagets identitet og metoder Kursisten skal arbejde med at formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge Kursisten skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer Kursisten skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 13 af 14

14 Væsentligste arbejdsformer Kursisten skal arbejde med at formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling Virtuelle arbejdsformer Anvendelse af fagprogrammer Elevoplæg VUC Hvidovre-Amager 2saC614 Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: uni samfundsfag Termin: Juni 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Thomas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15J 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15J 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15J 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C ½ års hold Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau HF Samfundsfag C Lærer(e) Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hfe Samfundsfag C hfe Colm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14e 0813 Samfundsfag C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14e 0813 Samfundsfag C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14e 0813 Samfundsfag C, HFE Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau HF Samfundsfag C Lærer(e) Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag C 1. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 06 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag C Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac16v 0816 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac16v 0816 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac16v 0816 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag ½ års efterår Termin: December 2016 Uddannelse:

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Samfundsfag C-B Kirstine Riiber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Vinter 2015 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2016 Institution Hf og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Samfundsfag C-B Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag niv. C Susanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: December-januar, 2016-2017 VUC Vest, Esbjerg Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 17/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold København Syd HF og VUC Hfe (pæd. og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold AVU HF-Broen Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C>B Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Samfundsfag C Lærer(e) Svante Bram

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2015/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14J 0813 Samfundsfag C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14J 0813 Samfundsfag C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14J 0813 Samfundsfag C, HFE Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C ½ års hold Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Thy-Mors HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C Kristian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF enkeltfag Samfundsfag C

Læs mere

Studieplan (HF2, HFe-spor og pakker)

Studieplan (HF2, HFe-spor og pakker) Hold og skoleår:rpædhd1 1708/ 2017/2018 Studieplan (HF2, HFe-spor og pakker) Underviser(e)/fag:Anna Sisse Krog Lind (samfundsfag), Gitte Lilja (engelsk), Lene Nielsen (Psykologi), Lotte Toft (dansk) Periode

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Kbh Syd HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-Enkeltfag Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 15-16 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-Enkeltfag Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Samfundsfag C, ½ år Lærer(e) Svante

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Gastro-science HTX Samfundsfag C Rune Veigert Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2012 Næstved

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C Mikkel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Teknisk Gymnasium Sønderjylland EUC SYD, Haderslev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Skive-Viborg HF & VUC Hfe Samfundsfag C Lærer(e) Mads Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C B Efterår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Sven Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF enkeltfag Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2012 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-maj 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF enkeltfag Samfundsfag C

Læs mere

Danmark en del af den globale verden

Danmark en del af den globale verden Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Skive-Viborg HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C Tina Brunsgaard Bjerregaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Velfærdsstatens udfordringer: nationalt, regionalt og globalt

Velfærdsstatens udfordringer: nationalt, regionalt og globalt Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2017 Institution Det naturvidenskabelige gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 16/maj 17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Samfundsfag B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2011 VUC Vestegnen

Læs mere