Indledning. Generelle bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Generelle bestemmelser"

Transkript

1 Indledning 1. Hensigten med disse propositioner et, at uddyber det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for DVBF`s Kredsturnering. Endvidere henvises der til øvrige reglementer i DVBF's reglementshåndbog. Turneringsledelsen 2. Turneringsledelse er Dansk Volleyball Forbunds Kredsturneringsleder (KTL). Politisk ansvarlig for turneringen er Kredsturneringsstyregruppen (KTSG) 3. Fortolkning af disse propositioner afgøres af KTL, hvis afgørelse kan appelleres til Kredsturneringsstyregruppen. Daglig administration Al henvendelse vedrørende turneringen skal ske til: DVBFs Kredsturnering Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Mobil: Fax: Generelle bestemmelser Turneringsudskrivning, tilmeldingsfrister, turneringsstart 4. DVBF`s kredsturnering udskrives for damer og herrer. Spillepladsen/hallen 5. Hallens indretning skal følge de retningslinjer der er angivet i DVBF's Hal-, bane- og rekvisitreglement. Det tilstræbes at kampe i Danmarksserien afvikles på langbane i en hal. 6. Samtidig med indbydelse til turneringen fremsendes meddelelse om sidste frist for indsendelse af haltider. Det påhviler den enkelte klub at skaffe den fornødne haltid til afvikling af kampe. Såfremt en klub ikke kan fremskaffe den fornødne haltid, vil klubbens hjemmekampe blive afviklet på udebane. Indbydelse og tilmeldingsfrister 7. Indbydelse Der er fri tilmelding til Danmarksserien (se dog indbydelse) Indbydelse udsendes primo august Sidste frist for tilmelding er søndag den 23. august Dansk Volleyball Forbund Side 1 af 9

2 8. Turneringen starter i uge 39 ( september) Holdfællesskaber 9. Ansøgningsfristen for indgåelser af holdfællesskaber er 29. august 2015 i det år turneringen starter, gældende for Danmarksseriehold. Ansøgninger efter denne dato vil ikke kunne komme i betragtning til sæsonen 2015/2016. Ansøgningen sendes til: DVBF Kredsturnering Turneringsplan 10. Turneringsplan offentliggøres og udsendes i elektronisk form mindst 14 dage før første kamp. Såfremt dette ikke kan overholdes, udsendes en særskilt plan for første spillerunde til de implicerede hold. Turneringsstruktur / Antal hold; 11. Alt efter antallet af tilmeldte hold udarbejder turneringslederen turneringsstruktur der passer til holdene. Turneringsstrukturen meldes ud i forbindelse med udsendelse af turneringsplanen, såfremt antallet af hold tillader det, kan turneringen blive opdelt i et grundspil (efteråret) og et finale- og placeringsslutspil (foråret). Økonomi 12. Tilmelding inkl. licens Danmarksserien 4.400,00 Kr. Alle klubber skal i henhold til de gældende regler betale kredskontingent. Hold der er tilmeldt i Danmarksserien deltager gratis i Kredspokalturneringen. 13. Rejse- og dommerudligning Klubbernes rejse- og dommerudgifter i følgende puljer: 1. Danmarksserien, damer 2. Danmarksserien, herrer Beregningen af udligningsbeløbene klubberne imellem foretages af DVBF Udligningsbeløbene opgøres årligt efter sæsonafslutningen, hvorefter opkrævning og udbetaling af udligningsbeløb foretages. Grundlaget for beregningen af udligningsberettigede rejseudgifter er følgende: To biler fra hjemmebane til spillested og retur: Statens laveste takst jævnfør KRAK.dk, dog udlignes der ikke for de første 25 km. Såfremt et hold fremsender beviser at de har været mere end 10 spillere/trænere til kampen udlignes der for tre bil. Kampe som ikke afvikles grundet afbud/udeblivelse vil indgå i rejseudligningen med kr. 0 Såfremt en klub ikke fuldfører sin deltagelse i turneringen, kan DVBF kræve eventuelt modtaget udligningsbeløb tilbagebetalt. Klubben har i sådant tilfælde ikke krav på tilbagebetaling af et eventuelt erlagt udligningsbeløb. Dansk Volleyball Forbund Side 2 af 9

3 Grundlaget for dommerudligningen. Hjemmeklubben indsender dommerafregningssedlerne til DVBF sammen med kampskema og holdsedler. Såfremt en klub ikke indsender dommerafregningssedlerne vil de indgå i dommerudligningen med kr. 0,- for den aktuelle kamp. * Såfremt holdende i en række ikke spiller lige mange kampe foretages udligningen efter følgende kriterier: A. Der udregnes en gennemsnitspris for dommeromkostningerne i alle kampene B. Holdene udlignes i forhold til antallet af kampe Indbetaling 14. DVBF udsender opkrævningerne, og faktura til brug ved indbetaling af diverse udeståender til DVBF. Indsigelser 15. Eventuelle indsigelser mod bødeforlægget skal indsendes skriftligt til DVBF Kredsturnering. Fristen for indsigelse er 10 dage fra den dato som bøden er dateret. Indsigelsen fritager ikke for betaling. Kampflytning/Udeblivelse/Afbud 16. Kun KTL kan give tilladelse til at kampe flyttes. Kampe kan kun flyttes, hvis de implicerede klubber er enige herom. Kampe kan ikke flyttes fra et turneringshalvår (efterår / forår) til et andet. Procedure for anmodning om at få en kamp flyttet er følgende: 17. Den klub, der ønsker en kampflytning, kontakter modstander klubbers officielle kontaktperson og aftaler ny kampdato/kampsted. Derefter udfyldes kampflytningsblanket, som skal være DVBF Kredsturnering i hænde senest 10 dage før oprindelig kampdato (dog 10 dage før ny kampdato hvis denne falder før oprindelig). Det skal præciseres, at den anmodende klub har ansvaret for rigtigheden af kampflytningsblanketten. Denne korrespondance kan foregå på mail, såfremt mailen indeholder de samme oplysninger. KTL's afgørelse meddeles hurtigst muligt til de implicerede klubber og senest mandag før kampdato/ny kampdato. 18. Kampflytningsgebyret udgør kr. 300,00 pr. kamp. Som opkræves efterfølgende af DVBF. 19. Flyttes en kamp uden KTL's accept, betragtes begge hold som udeblevne og idømmelse af bøder som udeblevet uden afbud. 20. Ved kampflytning er det hjemmeklubben der er ansvarlig for at der stilles dommer til den flyttede kamp Afbud/udeblivelser/udelukkelser 21. Afbud til kampe meddeles hurtigst muligt til: DVBF Kredsturnering, modstandere og Dansk Volleyball Forbund Side 3 af 9

4 stævneleder. Ved afbud 8 dage før kampenes afvikling eller tidligere tabes kampen(ene), der idømmes ikke bøde. Meddeles afbuddet ikke til alle modstander samt DVBF Kredsturnering betragtes det som udeblivelse uden afbud. I tilfælde hvor der køres forgæves på grund af manglende meddelelse om afbud/udeblivelse, er klubben forpligtet til at betale modstanderens kørselsudgifter (Max. 2 biler). Konsekvenser ved afbud/udeblivelser 22. Såfremt et hold udebliver, tabes kampen (0-3), (0-75). Holdet idømmes en bøde på 750,00 kr. Ved gentagelsestilfælde forøges bøde med 750,00 Kr. pr. gang 23. Hvis et hold er dømt som taber af en eller flere kampe som følge af overtrædelse af dette eller andre reglementer, dømmes holdet som taber af den konkrete kamp. Det er alene straffen for en konkret forseelse. Spillerne Aldersgrænser Spillere født 2000 eller senere skal have dispensation for at kunne deltage i Kredsturneringen. Personliglicens 24. Alle spillere, der skal deltage i DVBFs kredsturnering, skal løse personliglicens Op- og nedrykning af spillere indenfor samme aldersgruppe, gælder også divisionshold Med hensyn til op- og nedrykning af spillere gælder følgende regler: - En ansat, men ikke spillet kamp hverken "løser" eller "binder" en spiller. - Ingen spiller kan deltage i mere end ét holds første kamp inden for samme turneringsår. - En spiller må ikke i samme spilleuge (mandag til søndag) deltage på mere end ét seniorhold, der henvises til reglement for Talentspiller. - En spiller kan tidligst rykke fra et højere hold til et lavere hold, hvis det hold, hvortil den pågældende hørte, i mellemtiden har spillet eller i samme spilleuge spiller en kamp, hvori den pågældende ikke deltager. - Efter at have deltaget i mindst 2/3 af den akkumulerede sum af deltagelse på højere rangerende holds oprindeligt fastsatte kampe, kan en spiller ikke i samme turnering deltage på et lavere rangerende hold fra samme klub/holdfællesskab. Eksempel: 1 spiller har deltaget i 7 elitedivisionskampe af 21 = 1/3 og 8 2. divisionskampe af 18 = 4/9 Spilleren har deltaget i 1/3 + 4/9 = 7/9. Da spilleren i eksemplet har spillet mere end 2/3 af først og andet holdets kampe må spilleren ikke længere stille op for tredjeholdet. - Kampe i forbindelse med enhver form for afsluttende slutspil betragtes som ordinære turneringskampe for de pågældende hold. Med hensyn til 2/3-reglen gælder dog, at de nye kampe først medregnes, når den forudgående turnering er færdigspillet og Dansk Volleyball Forbund Side 4 af 9

5 deltagelsen i de afsluttende kampe er officielt bekræftet enten i form af turneringsplanen eller særlig skrivelse herom. Kriterier for at have deltaget i en kamp 25. Kun spillere, der reelt kan deltage i en kamp må påføres holdsedlen. En spiller, der er påført holdsedlen, men som ikke har været anvendt på banen betragtes som ikke at have spillet den pågældende kamp, og er derfor ikke bundet af denne. En spiller, der er påført holdsedlen, men som ikke har været på banen, betragtes som at have spillet denne såfremt spilleren i kampens løb har været sanktioneret i henhold til spillereglernes 21. Navne på spillere der ikke er anvendt, skal ikke overstreges på holdsedlen efter sidste kamp. Specielt for Liberospillere gælder at når de er påført holdsedlen som Libero betragtes de som at have spillet / været på banen. Spillernes påklædning 26. Samtlige spillere på de enkelte hold skal bære ens spilletrøjer, der alle er påtrykte numre. Bemærk specielle trøjeregler er gældende for Liberoen. Numrene skal placeres midt på såvel brystet som ryggen. Alle talværdier mellem 1 og 99 er tilladt. Tallenes farve skal tydeligt afvige fra trøjernes, For Danmarksserien gælder: - Bukserne skal være af samme farve (ensartede). Det tillades at spillerens navn påføres spilletøjet. I øvrigt henvises der til bestemmelserne i de Officielle Volleyballregler. Kampafvikling Stævnearrangør 27. Hjemmeholdet er det først nævnte hold i turneringsplanen. Dette er også arrangør, såfremt ikke andet er anført. Hjemmeholdet er i Danmarksserien ansvarlig for at der er en sekretær der er fortrolig med det internationale kampskema. 28. Den arrangerende klub er stævneleder og ansvarlig for kampenes afvikling herunder rettidig opsætning af banemateriel. Der skal være adgang til hallen/omklædningsrum 1 time før kampstart. Banerne skal være til rådighed 45 minutter før kampstart. Nettet skal være opstillet 30 min. før første kamp. Ved flere kampe starter anden kamp 30 min. efter afslutningen af første kamp. osv. Kampene starter dog tidligst på det i turneringsplanen fastsatte tidspunkt. 29. Stævnelederen skal sørge for at følgende er at finde på spillestedet: Turneringsplan, Officielle spilleregler og nødvendige kampskemaer, samt skriveredskaber. Målepind skal forefindes i hallen og være til rådighed for dommerne. Det er underskriveren der på vegne af klubben er ansvarlig for at holdsedlen har alle relevante oplysninger og underskrifter. Samt at alle underskrifter er påført kampskemaet før kampstart. Det er ikke tilladt at rette på, eller ændre de af arrangørklubben for udfyldte felter på et kampskema. Stævnelederen er ansvarlig for, at kampskemaer samt holdsedler postes samme dag som kampene spilles. Poststemplet er gældende ved fastlæggelse af rettidig indsendelse. Dansk Volleyball Forbund Side 5 af 9

6 30. Endvidere skal arrangørklubben indrapportere resultater af alle kampe via DVBFs resultatformidling senest ½ time efter sidste kamps afslutning i den pågældende hal. 31. Alle kampe spilles til 3 vundne sæt. ( Bedst af 5 sæt. ) Pointgivning/placering 32. Kampresultat Point vinder Point taber Det hold, der har opnået flest point, er vinder af den pågældende række. I tilfælde af pointlighed er sætforskellen afgørende. Er sætforskellen ens, er boldforskellen afgørende. Er boldforskellen også ens, er resultatet af de(n) indbyrdes kamp(e) afgørende. Hvis der stadig er lighed, spilles en ny kamp, hvor hjemmebanefordelen afgøres ved lodtrækning. Nethøjder Damer... : 2,24 meter Herrer... : 2,43 meter 34. Turneringskampe skal spilles på den dag, det tidspunkt og det sted, som er fastlagt af turneringsledelsen. Er et hold grundet forsinkelse ikke spilleberedt på det i turneringsplanen fastsatte tidspunkt, men møder op i hallen skal kampen afvikles hvis der ikke er gået mere end 35 minutter inden kampen påbegyndes. Modstanderholdet kan nedlægge protest, men er tvunget til at spille kampen. Kampskemaer, Holdsedler, Rotations- / opstillingssedler. 35. DVBF's officielle DT-kampskema anvendes i Danmarksserierne. DVBF's officielle kredskampskema anvendes alle rækker under Danmarksserierne. Der anvendes holdsedler. Den af DVBF udarbejdede holdseddel afleveres ved sekretærbordet i udfyldt stand, senest 30 minutter før første kamp. Efter afleveringen kan der ikke ændres på, eller påføres yderligere spillere på holdsedlen. Liberoen påføres holdsedlen inden denne afleveres. Der skal anvendes Rotations- / opstillingssedler ved alle kampe. Dømning af kampe 36. Dommerpåsætning I Danmarksserien er det arrangørklubbens ansvar at finde dommere til kampene, det tilstræbes at 1. dommeren ikke kommer fra en af de involverede klubber. I serie 1 påsættes dommeren fra neutral klub. Følgende krav skal være opfyldt: - I Danmarksserien: 1. dommer med mindst A-dommercertifikat 2. dommer med mindst B-dommercertifikat Dansk Volleyball Forbund Side 6 af 9

7 Særregel I Danmarksserien må 1. dommeren være B-dommer, hvis 2. dommer er DT-dommer Officials. 37. Alle klubber skal til de kampe hvor de er påsat som dommere stille med to dommere med gyldigt dommerkort (dommerkort udløber ikke). Dommeren skal møde 30 minutter før kampstart. Hjemmeklubben udbetaler dommerhonorar og eventuelle rejseudgifter kontant i hallen. Såfremt parterne er enige herom kan penge overføres via netbank, giro eller lignende fra hjemmeklubben til den enkelte dommer. Evt. bankoverførelse skal være foretaget senest 3 dage efter kampen er spillet. Honorar for dømning af Danmarksseriekampe er 200,- kr. pr. kamp for A-dommere. Honorar for dømning af Danmarksseriekampe er 125,- kr. pr. kamp for B-dommere. Befordringstakster følger DVBF's satser (statens laveste) som er: 2,10 kr. pr. km, såfremt dommeren også dømmer en kamp i Danmarksturneringen afregnes kørsel på kampen i Danmarksturneringen. Der udbetales ikke diæter eller opholdspenge. 38. Hjemmeholdet skal stille med sekretær i Danmarksseriekampe. Bolde 39. Der spilles med kampbolde, der er godkendt af FIVB. Arrangørklubben er ansvarlig for, at der bolde tilstede på spillepladsen til opvarmning for begge hold. Dommeren afgør hvilken bold, der skal spilles med. Der skal spilles med farvet bold. Protester 40. Mener anføreren, at dommeren under en kamp har gjort urigtig brug af spillereglerne, skal han umiddelbart efter kendelsens afgivelse over for 1. dommeren på selve spillepladsen protestere mod kendelsen. Et holds protest vedrørende bane, materiel eller andet, der måtte stå holdet klart før kampen, kan kun optages til behandling, hvis anføreren har fremført sin protest over for 1. dommeren inden kampens start. En sådan tilkendegivelse fra holdet fritager dog ikke dette for at spille, hvis 1. dommeren anser det for sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre kampen. Sekretæren noterer på kampskemaet tidspunktet for nedlæggelse af protesten (sæt og stilling), samt hvilket hold, der har nedlagt denne. Eksempel: 3. sæt, 11-13, hold <x>: <protest>. Umiddelbart efter kampen påfører sekretæren den officielle protest på kampskemaet efter diktat fra det protesterende holds anfører. I tilfælde af protest skal dommeren/dommerne samme dag indsende en skriftlig indberetning til KTL. For at en protest kan blive behandlet, skal den være fulgt op af den protesterende klubs bestyrelse senest 1 uge efter, den er fremført overfor dommeren. Dansk Volleyball Forbund Side 7 af 9

8 Opfølgningen skal bestå af dels en skriftlig redegørelse, dels et indbetalt depositum på kr. 300,- pr. protest, som kun tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. En protest skal tages til følge, såfremt dommerens anvendelse af spillereglerne kendes/er kendt ugyldig af DVBF's spilleregelfortolkere - dog under hensyntagen til afvigende bestemmelser i Turneringsreglementet eller Propositionerne. Dersom en protest tages til følge, tilbagebetales det indbetalte depositum. En eventuel omkamp vil kun blive arrangeret, såfremt dette er teknisk muligt - og det protesterende hold ønsker det. Protestkomiteens afgørelse skal foreligge senest 2 uger efter kampdatoen.. Protestkomiteens afgørelse kan ankes til KTSG. Næste ankeinstans er DVBF s bestyrelse og herefter DVBF's amatør-og ordensudvalg. Protestgebyr Udgør kr. 300,- pr. protest. Op- og nedrykningsregler ved sæsonafslutning 41. Danmarksserien Nr. 1 fra finaleslutspillet rykker op i 3. division Fritagelse fra oprykning. Ansøgning om nedrykning. 42. Ansøgning om ekstraordinær nedrykning/fritagelse fra oprykning skal være indsendt til DVBF kredsturnering 1. marts Såfremt tidsfristen ikke overholdes idømmes klubben en bøde. Såfremt en klub/holdfællesskab ønsker at blive indplaceret i en lavere division/serie, end den formelt er berettiget til, kan dette lade sig gøre, i det omfang den/de implicerede turneringsledelser finder det muligt. I givet fald forsøger turneringsledelsen at finde en substitut, som kan rykke op i stedet. Såfremt et hold er dømt til nedrykning, kan det ikke betragtes som oprykningsberettiget, selv om alle højere placerede hold ikke er oprykningsberettigede. Stk. 2 Nedrykning for en klubs hold vil altid betyde ekstraordinær nedrykning for lavere placerede hold, såfremt nedrykningen sker til en række hvor klubben i forvejen er repræsenteret. Ved ekstraordinær ledig(e) plads(er) vurderer KTSG fra sag til sag hvordan pladsen bedst besættes Opløsning af hold 43. Såfremt en klub skriftligt meddeler DVBF Turnering, at et hold ikke længere eksisterer, eller et hold bliver udelukket fra videre deltagelse i en række, trækkes alle dets kampe ud af stillingen, og klubben idømmes en bøde. Klubben mister enhver ret i forhold til sin hidtidige placering og opnåede resultater. Ingen af klubbens hold er berettigede til oprykning til pågældende række ved sæsonafslutning. Dansk Volleyball Forbund Side 8 af 9

9 Godkendelser/dispensationer 44. Ansøgning om godkendelser/dispensationer vedrørende DVBF`s Kredsturnering skal indsendes til DVBF Turnering. HUSK!! Godkendelser/dispensationer/spilletilladelser er kun gyldig for en sæson af gangen, og udløber d. 31/7. Bødestørrelser 45. a. Opløsning/udelukkelse af hold: 500 kr. b. Afbud 1-7 dage før kampens afvikling: Kampen tabes. 250 kr. c. Afbud mindre end et døgn før spilletidspunkt: Kampen tabes. 500 kr. d. Udeblivelse af hold uden afbud (Ved gentagelse, se 22). 750 kr. e. Anvendelse af ulovlig spiller Kampen tabes: 500 kr. f. Mangelfuld eller ukorrekt udfyldt holdseddel: 100 kr. g. Manglende eller brug af ikke godkendt holdseddel: 100 kr. h. Ureglementeret påklædning: Bøde pr. spiller 50 kr. dog max. 300 kr. i. Anvendelse af en ulovlig/ikke registreret dommer: 100 kr. j. Anvendelse af en ulovlig/ikke registreret dommer i gentagelsestilfælde: 150 kr. k. Misligholdelse af arrangørforpligtelser: 250 kr. l. Misligholdelse af dommerforpligtelser: 250 kr. m. Udeblivelse fra dommerforpligtelse: 400 kr. n. For sent indsendt kampskema & holdsedler: 250 kr. o. Mangelfuldt eller ukorrekt udfyldt kampskema: 100 kr. p. For sent eller manglende indtelefonering af resultater: 200 kr. q. Manglende rekvisitter (kampskema, antenner, målepind, bolde, kantbånd, 100 kr. stillingstavle) pr. del r. Manglende porto, og eller afsender på kuverten. (Bøde + portogebyr ) 100 kr. s. For sen anmodning om fritagelse for oprykning til 2. division ( 50) 1000 kr. 46. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan DVBF`s Kredsturneringsstyregruppe dispensere fra ovenstående regler. Vedtaget af Kredsturneringsstyregruppen Dansk Volleyball Forbund Side 9 af 9

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2014/2015.

Indholdsfortegnelse. Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2014/2015. Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Ændringer i forhold til sæsonen 2013/14... 1 Daglig administration... 3 Generelle bestemmelser... 3 Turneringsstruktur...

Læs mere

Fælles Turneringsreglement

Fælles Turneringsreglement Kompetenceforhold 1 Berørte turneringer Dette reglement er fælles for følgende volleyballturneringer, som afvikles efter de Officielle Volleyballregler: Danmarksturneringen for seniorhold. Dansk Volleyball

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 Ændringer i forhold til reglement for KP 2014/15: Generelle bestemmelser 2. I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold.

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Skærpede krav for VolleyLigaen Uddrag af Propositioner for DVBFs Danmarksturnering

Skærpede krav for VolleyLigaen Uddrag af Propositioner for DVBFs Danmarksturnering Skærpede krav for VolleyLigaen 41 Dispensationer Dispensationer skal fremsendes til Turneringsledelsen turnering@volleyball.dk Bemærk at dispensationer udløber pr. 31/7. Som udgangspunkt kan der kun dispenseres

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2016 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Volleyball Danmark udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler og præmier

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Redigeret: 19. marts 2012. Kajakpoloreglement 2012

Redigeret: 19. marts 2012. Kajakpoloreglement 2012 2012 DKF s bestyrelse foretager løbende ændringer. Eventuelle ændringer fremsendes løbende til klubberne. 1 Almindelige bestemmelser a) Amatørbestemmelser, reklameregulativ, vandrepræmier Her gælder samme

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union Dansk Floorball Union Dommerregulativet 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Dommerregulativet... 3 1 Godkendelse af dommere.... 3 2 Dommernes påklædning.... 3 3 Dommernes udstyr.... 3 4 Honorarer

Læs mere

Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2012/2013

Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2012/2013 Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Ændringer i forhold til sæsonen 2011/12...1 Daglig administration...2 Generelle bestemmelser...2 Turneringsstruktur...2

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2016/17

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2016/17 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2016/17 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2015/16 er:... 2 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Hal, Bane og rekvisitreglement

Hal, Bane og rekvisitreglement Spilleområdet 1. 5 8 m. 5 8 m. 28 34 m. Følgende minimumskrav skal opfyldes ved afvikling af alle kamp i Danmarksturneringen og Landspokalturneringerne. Se de i skitsen markerede mål (mål på frizonen er

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING 1 Landspokalturneringen Generelle bestemmelser Der udskrives af DHF en landspokalturnering for seniorhold i såvel en dame- som en herrerække.

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015 Dartturneringen A` Pil-A Pil-A Kolding Årgang 23 2014 / 2015 2 3 REGELSÆT FOR DARTTURNERINGEN PIL`A` KOLDING Der spilles 501 >Straight on< og lukkes med en double. Alle divisioner spiller 4 singler og

Læs mere

Reglement for Danmarksmesterskaber i volleyball for ungdomshold

Reglement for Danmarksmesterskaber i volleyball for ungdomshold Kompetenceforhold 1 Dette reglement er gældende for Volleyball Danmarks fire finalestævner om Danmarksmesterskaberne (U14, U16, U18 og U21). Hvor bestemmelser i dette reglement måtte afvige fra andre reglementer,

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker 1 DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker 1 Almindelige bestemmelser 1.1 Herværende Turneringsreglement gælder for alle turneringer og kampe, der udskrives af a) Dansk Håndbold Forbund

Læs mere

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER 1 Det er det til enhver tid siddende Turneringsudvalg under FHF der udfærdiger de særlige bestemmelser. Hvor der i disse SÆRLIGE BESTEMMELSER skulle forekomme tvivl, træffer Bestyrelsen

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2016-2017 September 2016 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål

Læs mere

DAFFs Turneringskatalog 2014. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014.

DAFFs Turneringskatalog 2014. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014. DAFFs Turneringskatalog 2014 Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014. Version 1.3 Revideret 4. juli 2014 INDHOLD ADMINISTRATION: 1. Kampdatoer, tider,

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER Forår 2013

SÆRLIGE BESTEMMELSER Forår 2013 SÆRLIGE BESTEMMELSER Forår 2013 Særlige bestemmelser Forår - 2013 1. Turneringer. 1. Unionen kan hvert år udskrive følgende turneringer: Ordinær turnering, der består af følgende rækker: Herrer LF-Serien

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER Efterår 2014

SÆRLIGE BESTEMMELSER Efterår 2014 SÆRLIGE BESTEMMELSER Efterår 2014 Særlige bestemmelser Efterår - 2014 1. Turneringer. 1. Unionen kan hvert år udskrive følgende turneringer: Ordinær turnering, der består af følgende rækker: Herrer LF-Serien

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER forår 2014

SÆRLIGE BESTEMMELSER forår 2014 SÆRLIGE BESTEMMELSER forår 2014 Særlige bestemmelser Efterår - 2013 1. Turneringer. 1. Unionen kan hvert år udskrive følgende turneringer: Ordinær turnering, der består af følgende rækker: Herrer LF-Serien

Læs mere