Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation."

Transkript

1 rssn Commission of the Eu ropea n Communities Kommissionen for De europeiske Fallesskaber h: Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den okonomiske situation i Fellesskabet Published monthly MAnedlig publikation

2 This publication appears monthly. lt is intended, by means of graphs and brief commentaries, to provide a continual analysis of the development of the main economic indicators in the Community. n each issue an introductory commentary, devoted to a subject of current or special interest, is always accompanied by the following graphs and notes. A1 ndustrial production A2 Rate of unemployment A3 Consumer prices A4 Balance of trade The other graphs and notes appear periodically, alternating as follows : Denne publikation udkommer mhnedligt. Den har til formal ved diagrammer og korte kommentarer at fremlegge en fortlobende analyse af de vesentligste konjunkturindikatorers forlob i Fallesskabet. En kortfattet kommentar vedrorende et emne af sarlig aktualitet eller interesse efterfolges i hvert nummer altid at nedennavnte fire diagrammer og kommentarer'. A1 ndustriproduktion A2 Arbejdsloshedsprocent A3 Forbrugerpriser A4 Handelsbalance De ovrige diagrammer og kommentarer forekommer kun periodisk som anlart'. January, April, JulY, October Januar, april, iuli, oktober B1 Exports 82 Trade between member countries 83 Discount rate and callmoney rates 84 Money supply 85 Effective exchange rates B1 Eksport 82 Handel mellem medlemslandene 83 Diskontosatsogpengemarkedsrente 84 Pengeforsyning 85 Effektive valutakurser February, May, AugustSeptember, November Februar, maj, augusvseptember, november C1 lmports C2 Terms of trade C3 Wholesale prices C4 Retail sales C5 Wages C 1 lm port C2 Bytteforhold C3 Engrospriser C4 Detailomsetning C5 Lonninger March, June, Augushseptember, December Marts, juni, augususeptember, december D1 Output in the metal products industries D2 Dwellings authorized D3 Central Government Budget D4 Share prices D5 Longterm interest rates D1 Produktion i metalindustri D2 Boliger hvortil der er givet byggetilladelse D3 Statsbudgettet D4 Aktiekurser D5 Langfristede rentesatser Results of the monthly business survey carried out among heads of enterprises in the Community are to be found immediately after the graphs and notes. The symbol A 3 signifies a threemonth moving average; for further observations on the graphs see last page. Resultater af den manedlige konjunkturundersogelse indhentet blandt virksomhedsledelser i Fallesskabet findes umiddelbart efter diagrammerne og kommentarerne. 3 betegner et tremaneders labende gennemsnit ; yderligere bemarkninger til diagrammerne findes pa sidste side. Reproduction is subject to acknowledgement of the sourcc Gengivelse er tilladt med kildeangivelse

3 Commission of the Eugopean Communities DirectorateGeneral for Economic and Financial Affairs Directorate for National Economies and Economic Trends Rue de la Loi Bruxelles GRAPHS AND NOTES ON THE ECONOMC STUATON N THE COMMUNTY DAGRAMMER OG KOMMENTARER TL STUATON FELLESSKABET Kommissionen for De europeiske Frellesskaber Generaldirekto r^tet for Akonomiske og Finansielle Anliggender Direkto ratet for og Konjunkturudvikling Rus<le la Loi Bruxelles

4 MPROVED BUSNESS CLMATE BUT GROWNG DSPARTES To judge from the latest business surveys, the general business climate in the Community improved further during the first quarter. However, this overall trend masks wider divergencies between countries. The revival in confidence has been sharpest in, where the improvement is apparent in all main sectors and is particularly clear in the consumer goods industries; it has gathered additional momentum during the last two months, partly, it would appear as a result of noneconomic factors. n the Netherlands too, the outlook is becoming brighter, while optimistic assessments still outweigh pessimistic ones in the United Kingdom,rn andin ltaly,, though the number of favourable replies has been declining for some months. n Belgium,by contrast, reports on order books and stocks of finished products indicate that demand has remained very weak. The outlook is still far from encouraging. n the Federal Republic of Germany, production expectations have deteriorated since JanuaryFebruary, in all main industries, while signs of a slowdown have been evident on the demand side. The situation is much the same tn Luxembourg. t would thus appear that the results of the business surveys carried out during the first quarter point to an indifferent trend in industrial activitv in thd Community over the next few months. Brussels, J8 April KLMAET NDUSTREN ER FORBEDRET, MEN FORSKELLENE ER BLEVET STORRE At dsmme efter resultaterne af konjunkturundersogelserne er det generelle klima i Faellesskabets industri blevet yderligere forbedret i lobet af forste kvartal. Denne generelle tendens drekker imidlertid over temmelig forskellige udviklingsforlob fra land til land. Frankrig er det land i Frellesskabet, hvor forbedringen af tilliden har vreret mest udtalt. Fremgangen gor sig geldende inden for alle hovedsektorer, men navnlig i forbrugsgodeindustrierne. Tilsyneladende kan den kraftige forbedring i de to seneste mineder kun delvis tilskrives okonomiske faktorer. Ogsfl i Nederlandene bliver forventningerne sikrere, medens der stadig er en vis overvegt af optimistiske bedommelser r Det forenede Kongerige, rland og ltalien, selv om denne har veret mindre fremherskende i nogle mflneder. Belgien peger bedommelserne af ordrebeholdninger og frerdigvarelagre, derimod pfl at eftersporgslen fortsat er meget lav. Udsigterne er stadig lidet opmuntrende. Forbundsrepublikken Tyskland er produktionsforventningerne siden januarfebruar blevet forvrerret i samtlige hovedsektorer, medens eftersporgselssiden udviser tegn pi afdrempning. En tilsvarende situation er registreret i Luxembourg. Resultaterne af konjunkturundersogelserne som gennemfsrtes i lobet af fsrste kvartal synes derfor i de narmeste mineder at varsle en sterkt varierende industriel aktivitetsudvikling i Frellesskabet. Bruxelles, den 28. april 1978.

5 A NDUSTRAL PRODUCTON NDUSTRPRODUKTON ndustry as a whole Unadjusted indices 1970 : Den samlede industri lkke sasonkorrigerede tal 100 Capital goods Adjusted indices Kapitalgoder Sesonkorrigerede tal CEEGEC CE.EGEC { 1977 :rf ; l 1975 ff,v, f{"i t { =* '^ +r+rr 7 )Y, tl,j1' J.2 J Adjusred indices a3 Sasonkorrigerede tal CE. EG EC ntermediate goods Adjusted Halvfabrikata Sasonkorrigerede tal 1977 CEEGEC. 7n _ a?. a.gr, '. gr 1975 t The revival of industrial activity in the Community, first noted last autumn, has continued in the period JanuaryFebruary 1978, the seasonally adjusted Eurostat index of industrial production in the Community rose at an annual rate of some 5.Scompared with the previous two months. Even so, industrialproduction in the early months of 1978 was only marginally higher than the average for last year. Moreover, the figures still fell short of those recorded in the same period of 1977.n contrast to the similar, though shortlived, upturn observed at the beginning of l977,the new revival has been accompanied by some improvement in order books and by a tendency for stocks of finished products to return to normal. However, with trends likely to vary between Member States, these favourable factors are not yet sufficient to ensure sustained expansion of industrial activity in the Community during the months ahead. Den opadgiende tendens for Faellesskabets industri, som indledtes i lobet af sidste efterir er fortsat; i januarfebruar 1978 steg det af EUROSTAT beregnede sresonkorrigerede produktionsindeks for industrien med ca. 5,,5?i pi Srsbasis i torhold til de to foregflende mineder. midlertid hur Fae llesskabets industriproduktion i de fsrste mineder af l97tt kun i beskedent onrlirng oversteget det gennemsnitlige niveitu lbr foregiende ir. Resultaterne er i ovrigt fortsat ringere end tilfeeldet for samme periode i modsretning til den tilsvarcnde, men kortvarige bedring i begyndelsen af 1977 fulgtes opsvinget denne gang afen vis forbedring af ordrebeholdningerne og en tendens til normalisering af frerdigvarelagrene. midlertid kan man endnu ikke pi grundlag af disse gunstige faktorer i bc'tragtning af de udviklingsforskelle mellem medlemsstaterne. som utvivlsomt vil vise sig have vished for en fortsat udvidelse af Fellesskabets industiielle aktivitet i lobet af de nreste mineder.

6 NDUSTRAL PRODUCTON NDUSTRPRODUKTON A Adjusted indices SemiLog. scale 1970 : Sesonkorrigerede tal Semilog. skala CEEGEC BR Deutschland r talia Nederland BelgiqueBelgi6 Luxembourg United Kingdom E USA Changes at annilal rates " Arli J ASOND

7 A2 RATE OF UNEMPLOYMENT ARBEJDSLOSHEDSPROCENT o o oo 11, t1975t CEEGEC 8R Deutschland talia Nederland BelgiqueBelgid E Luxembourg United Kingdom,t r. r lr 7g 11 t., a? 2 {.. * Y.F r 1,b J 7 t, t. F' ^ r t v tl tl tt rl tl tl The employment situation in the Community as a whole has shown little or no sign of improvement. The number of wholly unemployed, seasonally adjusted, increased slightly in March, while the unemployment rate remained unchanged al 5.6 for the sixth consecutive month. However, in, taly and particularly Denmark, the underlying rise in the number of wholly unemployed took the unemployment rate to higher levels than in February. Given the trend in job vacancies, there would seem to be little hope, at least in the short term, of a reversal of the tendency on the Community labour market. The ratio of the number of unfilled vacancies, to the number of unemployed rose slightly in only two countries, the Netherlands and the United Kingdom. For the Community as a whole, the seasonally adjusted ratio remained at about l4'i" in March. n other respects the labour market situation seems to have been affected by a number of specific factors such as particularly bad weather. Beskreftigelsessituationen i Fellesskabet som helhed viser ikke tegn pi bedring. Antallet af fuldtidsarbejdslose, i sresonkorrigerede tal, steg svagt i marts mined; alligevel holdt arbejdslsshedsprocenten sig pi 5,67o, hvilket er det samme niveau som i de foregiende fem mineder. midlertid har tendensen til stigende fuldtidsarbejdsloshed i Frankrig, talien og iser i Darimark medfsrt en stigning i disse landes arbejdsloshedsprocent i forhold til februar mined. Udviklingen i antallet af ledige ubesatte stillinger lader formode, at der ikke, i hvert fald pi kort sigt, kan imsdeses et omslag i tendensen pi Fellesskabets arbejdsmarked. Forholdet mellem antallet af ledige ubesatte stillinger og antallet af arbejdslose er kun svagt forbedret i Nederlandene og Det forenede Kongerige. For Frellesskabet som helhed holdt det sig i marts pi omkring l4 7"i sresonkorrigerede tal. ovrigt synes situationen pi arbejdsmarkedet bersrt af visse serlige faktorer si som usadvanlig hirde klimatiske forhold.

8 CONSUMER PRCES FORBRUGERPRSER A3 CEEGEC r BR Deutschland talia Nederland EelgiqueBelgid Luxembourg United Kingdom.., 7 ' '19 t7' 7,. ' a4.., 7a? ' tv Monthly variations in 1970 : 100 7' lvlinpdlig cndring i o,. o T + 2,0 rl, z a,'j,. 7 z l'.v 4 <. l9 8', { t '. ffi V + 1,5 + 1,0 + 0,5 0 0,5 't,0 1,5 + 2,0 + 1,5 + 1,0 + 0,5 0 0,5 1,0 _ 1q Latest figures confirm the impression that the phase of rapid falling inflation rates is gradually coming to an end. For the Community as a whole, the monthly rate of consumer price increases in March was 0.7, the same as in February. The Federal Republic of Germany and Belgium were the only Communitycountries in which the rate continued to fall, while it remained unchanged in two other countries and actually showed an upturn in foui Member States. (For reland, only quarterly figuris are available.) n some cases, the price trend may have been influenced by seasonal factors, such as, in the clothing industry, the fixingof new prices for the summer collections. This was probably parily responsible for the sharp increase recorded in the Netheilands. n, the acceleration in price rises may also have owed something to the implementation of increases which had previously been deferred. n addition, it must be expected thai the index in during the next few months will reflect the impact of a number of increases in public _service charges. n the Federal Republic of Germany and_ the United Kingdom, the movement olfood prices again lqlpgd to curb the risein the overall index. The l2month rate of inflation for the Community as a whole has continued to slacken and is now 8.2%. De seneste resultater synes at bekre fte, at den hurtige nedbringelse af inflationen er ved at ni sin afslutning. Den minedlige stigningstakt i forbrugerpriserne var siledes pi fallesskabsniveau den samme i marts mined som i februar, dvs. 0,7 7".Mens Forbundsrepublikken Tyskland og Belgien er de eneste fallesskabslande, hvor denne procent fortsat er aftaget, er den forblevet uendret i to andre lande og endog steget i fire medlemsstater (for rlands vedkommende rider man kun over kvartalsvise oplysninger). visse tilfrclde kan prisudviklingen vere pivirket af sesonbestemte faktorer, i bekledningssektoren siledes fastsrettelsen af nye priser for sommerkollektionerne. Dette skulle v&re en del af forklaringen pi den kraftige stigning, som er blevet registreret i Nederlandene. For Frankrigs vedkommende kunne den hurtigere prisstigning ogsi have sin forklaring i gennemforelsen af hidtil udsatte prisforhojelser. de kommende hineder kan det forventes, at det franske indeks herudover vil blive pivirket af visse reguleringer af offentlige takster. For Forbundsrepublikken Tysklands og Det forenede Kongeriges vedkommende har udviklingen i fodevarepriserne mediirkdt til at bremse stigningen i det samlede indeks. Pi irsbasis er inflationstakten for Fallesskabet som helhed fortsat aftaget og andrager for tiden 8,2 7,.

9 A4 BALANCE OF TRADE HANDELSBALANCE Mio CEEGEC BR Deutschland. talia r, Nederland UEBL United Kingdom t o il t t lt t At the beginning of the spring, a growing divergence in the development of trade balances of the Member States went hand in hand with a more hesitant behaviour of the overall Community figure. n, the favourable swing in the external balance was maintained in March, in spite of the deficit on food products, with French exports expanding much more rapidly than imports. A similar pattern was observed in and in ltaly. Although stocks were being replenished, imports into taly still lacked vigour, so that the trade balance remained almost in equilibrium. The Netherlands' trade deficit was unchanged, mainly because of the sluggish trend in imports. The United Kingdom's balance of trade, by contrast, was back in deficit:. imports, especially food imports, seem to have been increasing more rapidly than exports over the past few months, in spite of the major boost provided by the sale of petroleum products. The trade balance of the FederalRepublic of Germany showed a substantial surplus in March, mainly because imports failed to expand. Ved forirets begyndelse fulgtes tiltagende forskelle i udviklingen pi medlemsstaternes handelsbalance med en mindre positiv udvikling pi Frellesskabets samlede balance. For Frankrigs vedkommende bekreftedes forbedringen af udlandssaldoen i marts mined trods handelsunderskud for fsdevarer. Udviklingen i Frankrigs eksport har siledes vist sig at foregi betydelig hurtigere end importforogelsen. En lignende udvikling er blevet registreret i rland og talien. mporten til sidstnevnte land er ikke steget trods opbygning af lagrene, hvorfor handelsbalancen fortsat kunne udvise tilnrermelsesvis ligevregt. Nederlandenes handelsunderskud har ikke aendret sig, hvilket forst og fremmest skyldes importens ringe omfang. derimod fik Det forenede Kongerige pi ny underskud pi handelsbalancen i marts mined. Dette lands import og i serlig grad dets indkob af fsdevarer synes i nogle mineder at have udviklet sig hurtigere end eksporten trods omfattende salg af olieprodukter. Hvad angir Forbundsrepublikken Tysklands handelsbalance, udviste denne et betydeligt overskud i marts mined, hovedsagelig som folge af stagnerende import.

10 EXPORTS to nonmember countries Mio EUAERE EKSPORT til ikkemedlemslande B Semilog. scale Semilog. skala CEEGEC BR Deutschland talia Ndderland UEBL United Kingdom t t tt J t During the early months of 1978, Community exports to nonmember countries, seasonally adjusted and expressed in European Units of Account have contributed little or no stimulus to the economic perfonnance of Member States. However, the figures in national currencies show some progress in, taly and reland. Exports by the United Kingdom were boosted both by deliveries to North America (which revived following the end of strikes in the American ports) and by sales to noneuropean industrialized countries. Exports by the Federal Republic of Germany to nonmember countries were marking time at the beginning of 1978 after expanding briskly during the closing months of Generally speaking, the lack of buoyancy of Community exports reflects the stagnation, and in some cases the decline of sales to other industrialized countries in Western 'Europe. ln addition, exports to nonoil developing countries seem to have slackened appreciably and deliveries to OPEC countriesapart from those by the United Kingdom have made little if any progress. lsbet af de fsrste mineder af 1978 havde Frllesskabets eksport til ikkemedlemslande udtrykt i europaeiske regningsenheder og korrigeret for sasonudsving kun i ringe grad stimuleret det skonomiske forlsb imedlemsstaterne. Udtrykt i national valuta er der dog tale om visse fremskridt i Frankrig, talien og rland. Det lorenede Kongerige er afsetningen til udlandet blevet understottet af sivel leverancerne til Nordamerika der voksede kraftigt efter afslutningen af strejkerne i de amerikanske havne som afsatningen til de ikkeeuropeiske industrilande. Forbundsrepublikken Tysklands eksport til tredjelande stagnerede i begyndelsen af 1978 efter den hurtige stigning i de sidste mineder af Som helhed kan tregheden i Fellesskabets eksport tilskrives stagnationen eller endog tilbageslaget i afsetningen til de ovrige vesteuropeiske industrilande. Desuden synes der at v&re indtredt en ret kraftig opbremsning af eksporten til de ikkeolieproducerende udviklingslande. Der har ikke vaeret nogen stigning af betydning i afsetningen til OPEClandene undtagen hvad angir leverancerne fra Det forenede Kongerige.

11 B2 TRADE BETWEEN MEMBER COUNTRES Mio EUAERE Basis: imports HANDEL MELLEM MEDLEMSLANDENE Basis: import Semilog. scale Semilog, skala t ceegec BR Deutschland G= talia Nederland UEBL United Kingdom q! a ffi T ] ) r.trl_ r=! i r : :, = t tl During the first months of the year, trade between member countries contracted a little. On a seasonally adjusted basis and measured in EUA, the value of imports dropped by about 3in average between NovemberDecember 1977 and January February n February, it was about 8 higher than in February ln some countries, however, imports from the rest of the Community showed a further moderate increase. Purchases by the United Kingdom, whose deficit on intra Community trade tended to shrink in the fourth quarter of 1977, began to pick up again during the first quarter. Among the Member States that improved their trade position with the other Community countries, experienced a slower rise in imports, while its exports continued to progress. Similarly, taly's trade balance with the other Member States improved steadily, partly because of a falloff in imports and partly because of the gro*tti in exports. mports by the Federil Republic of Germany, which increased appreciably in December. have since slackened. irets fsrste mineder er der registreret en svag nedgang i handelen mellem medlemslandene. mportverdien udtrykt i europeiske regningsenheder og korrigeret for sresonudsving faldt i perioden januarfebruar med omkring 3 i forhold til de to sidsie mineder af februar li den ca. 8, over niveauet pi samme tidspunkt i$etfsr. Der har dog til stadighed veret tale om moderat stigning i visse landes import fra andre medlemslande. Det forenede Kongeriges ksb i de ovrige fellesskabslande er siledes atter begyndt at stige i fsrste kvartal; der har for ovrigt siden fjerde kvartal 1977 veret tendens til, at dette lands underskud i handelen med de avrige medlemslande har veret aftagende. Blandt de medlemsstater, som har fiet forbedret resultatet af deres handel med de avrige fallesskabslande optrader Frankrig med aftagende import og en fortsat eksportfremgang. Ogsi taliens handel med de avrige medlemsstater har givet stadig bedre nettoresultat som folge af en opbremsning af importen og en samtidig stigning i salgene til udlandet. Hvad angir Forbundsrepublikken Tysklands import, der var vokset kraftigt i december, er denne aftaget en del siden da.

12 DSCOUNT RATE DSKONTOSATS CALL MONEY RATES PENGEMARKEDSRENTE B3,19171 ' 1 7gl t978 BR Deutschland talia Nederland BelgiqueEelgid United Kingdom. r! L lr t_ 1 L 'l T! t t L +! t 1 J f.';: 'rt At the beginning of spring 1978, the trend of shortterm interest rates in the Community was generally downward. The Banque de, which had earlier increased its rates to support the franc, reduced them during the second half of March and resumed transactions involving the acceptance of securities under onemonth repurchase agreements. Similarly, in midmarch, the Bundesbank, after a fourmonth suspension, reactivated its facility of offering tenday repurchase agreements, because of the strains in evidence on the German money market. The talian authorities continued the policy, which they have been purusing for nearly ayear, of gradually and cautiously reducing interest rates. n the Benelux countries. the increases in interest rates introduced last autumn under the pressure of external economic factors have since been largely reversed. n Belgium, the discount rate was lowered at the end of March for the fifth time since the beginning of the year; it now stands at 5.5., i.e. at the same level asln mid1973.ln the Netherlands, half of the increase in the discount rate introduced in the autumn of 1977 was cancelled in the second half of April, bringing the rate down to 4,,. By contrast, in the United Kingdom, where the fall in interest rates had been continuing at the beginning of the year, the minimum lending rate was raised from 6.5 to 7.5", in midapril. Pi tarsklen til foriret 1978 udviklede de kortfristede rentesatser sig generelt i nedadgiende retning inden for Fellesskabet. Banque de, som tidligere havde forhojet satserne for at stotte franc'en, nedsatte dem atter i anden halvdel af marts og begyndte pi ny at modtage enmineds indl6n. Ogsi Bundesbank begyndte midt i marts efter fire mineders pause at acceptere tidages indlin som folge af spandinger pi det tykse pengemarked. De italienske myndigheder har for deres del viderefort den politik med gradvis og forsigtig rentenedsrettelse, de nu har fulgt i nesten et ir. Beneluxlandene er renteniveauet efter de forhojelser, som gennemfortes i efteriret 1977 som folgte af udefra kommende skonomiske irsager, atter i alt vresentligt tilbage i det gamle lege. Belgien sankedes diskontoen sidst i marti for femte gang siden irets begyndelse; den er nu pi 5,5 7o, dvs. pi samme niveau som i midten af Nederlandene blev halvdelen af diskontoforhojelsen fra efteriret 1977 skiret bort i anden halvdel af april, hvorved diskontoen nedsattes til Det forenede Kongerige, hvor rentefaldet var blevet fortsat ved irets begyndelse, endredes >minimum lending rate< derimod midt i april fra 6,5 til 7,5 7,.

13 t19 B4 1197s BR Deutschland talia rd Nederland Nederland l BelgiqueBelgid United Kingdom t ' l' MONEY SUPPLY (annual change) n itt { X n_,!i L { v t rl t, '1r ^ t,l,^ l : f^ ( [,, V( N t...t <1 q t t ii it,'j {ul v L PENGEFORSYNNG (nrlig rcndring) Y _ Xt J J '8 1 FT n most Community countries, domestic liquidity increased sharply during the winter. Generally speaking this trend was apparent in all measures of money supply, although at present money supply narrowly defineddepicted in the graph aboveshows higher growth rates in most of the Member States than money supply including time deposits and savings deposits (M2 and M3). n the Federal Republic of Germany and the United Kingdom, however, the most recent figures (covering March) point to some slowdown in the growth of liquidity, due to the fact that money creation resulting from central bank purchases of foreign currency has virtually come to an end. n ltaly. the growth of money supply (both M and M2) is continuing at an annual rate of 20,. n, the slowdown observed previously was followed in December by renewed expansion at a faster rate. Money supply growth was rapid in reland, slight in the Benelux countries and particularly low in Denmark, where monetary policy remained restrictive. Generally speaking, loan demand from the private sector is at present relatively moderate. Quantitative credit restrictions were extended until March 1979 in the Netherlands and until July 1978 in ltaly. Controls on lending also continue to apply in, and in Denmark, where the ceiling was raised by 3"" at the beginning of March. de fleste fellesskabslande er den indenlandske likviditet vokset kraftigt i lsbet af vinteren. almindelighed gor denne tendens sig galdcnde for samtlige pengemengdedefinitioner, omend pengemrengden i snever forstand, som er vist i diagrammet ovenlbr, i de fleste medlemsstater har haft hojere stigningstakt end de begrebsstorrelser, der omfatter indlln pi opsigelse og opsparingskonti (M2 og M3). Forbundsrepublikken Tyskland og Det forenede Kongerige kan der imidlertid i de seneste tal (for marts) spores en tendens til deempning af likviditetens stigningstakt fordi pengeskabelsen i forbindelse med centralbankens valutakob praktisk talt ikke lrengere spiller nogen rolle. ltalien ligger pengeforsyningens stigningstakt (bide Ml og M2) stadig p& 20 ')i irligt. Frankrig fulgtes den tidligere opbremsing af en fornyet kraftig stigning i december. Desuden har stigningen i pengefbrsyningen vreret hurtig i lrland, mindre udtalt i Beneluxlandene og seerdeles langsom i, hvor pengepolitikken er forblevet restriktiv. Generelt er der i ojeblikket tale om forholdsvis moderat krediteftersporgsel i den private sektor. De kvantitative begrrensninger for kreditten forlengedes i Nederlandene til marts 1979 og i talien til juli Kreditten er ligeledes fortsat begrrenset i Frankrig og i, hvor udlinsloftet forhojedes med 3 1); i begyndelsen af marts.

14 EXCHANGE RATES (weighted change in '" since lst Quarter 1972) VEKSELKURSER (vejet endringi. i forhold til 1. kvartal1972) B5 % r1975r BR Deutschland Nederland talia UEBL BLEU _ United Kingdom EUAUCEUS $ USA l l 19, rg O r z (." L At a a. a a.l F. ;7 ' J 50 tl The unrest on the exchange markets continued in March, with very marked fluctuations in the exchange rates of some currencies. However, from the beginning of the month, the dollar stopped depreciating against the'snake' currencies and actually recbvered itrongly in ihe second half of April. Although the announcement of new gold sales by the United States Government was a contributing factor, this would appear to have been mainlv due to the clearer determination of the American autho;ities to combat inflation. Of the currencies not participating in the Community exchange rate system, thelira moved closely in line with the dollar up to midapril. By contrast, following the general elections in the second half of March' the French fianc strengthened distinctly, not only against lhe dollar, but also against all the other European currencies. The pound sterling showed a downward tendency in March; this has since continued, despite the raising of the minimum lending rate following the budget in April. The United Kingdom authorities intervened sporadlcally to support the pound, and the foreign exchange reserves fell ilightly. All in a,ll, a,s shown in the gr?p.h, the shaip upward tendeniy in the weighted exchange ratesof the Community currencies did not continue in Aplil. n an international context, it should also be noted that, during March, the yen appreciated by about l0 against the dollar. Den hektiske aktivitet pi valutamarkederne fortsatte ind i marts, og nogle valutaer udsattes stadig for meget kraftige kurssvingninger. Ved minedens begyndelse standsede dollaren dog sit fald over for >slange<valutaerne. anden halvdel af april hevdedes den endog bra1. Dette kan delvis forklares ved,, at De^ forenede Staters relering bebudede nye salg af guld, men hovedirsagen er snarere, a1 de amerikanske myndigheder gav mere beslutsomt udtryk for at ville bekaempe inflationen. Blandt de valutaer, som ikkedeltager i Fellesskabets valutasystem, fulgte lirenmeget noje dollarkursen indtil midten af april. Til gengreld bedredes den franske francs stilling klart efter parlamentsvalgene i anden halvdel af marts ikte alene over for dollaren, men ogsi i forhold til alle de ovrige europeiske valutaer. Sterling udviste i marts tendens til svaghed; svaekkelsen har holdt sig siden da trods den forhojelse af >minimum lending rate(, der i april blev foretaget efter budgetforeleggelsen. De britiske myndigheder har foietaget spredte stotteinterventioner, og valutareserverre er faldet en anelsb. Som det fremgir af diagrammet, er den udtalte tendens til stigning i fellesskabsvalutaernes vejede kurser som helhed ikke viderefsrt i april. Om de internationale valutaforhold skal det tilfojes, at yen'en i lsbet af marts steg med n&sten l0 7, i forhold til dollaren.

ff$fiafiyl til den i Fallesskabet and Notes Economic Situation in the Gommunity Diagrammer og kommentarer okonomiske situation Graphs on the

ff$fiafiyl til den i Fallesskabet and Notes Economic Situation in the Gommunity Diagrammer og kommentarer okonomiske situation Graphs on the )ommission of the European Communities Kommissionen for De europaiske Fallesskaber ft ff$fiafiyl 7 1977 Graphs on the and Notes Economic Situation in the Gommunity Diagrammer og kommentarer til den okonomiske

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber 7 1975 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation Commission of the Eu ropea n Communities Kommissionen for De europeiske Fallesskaber r0 1977 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den okonomiske situation

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber 1 1 19,75 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske sit.uation

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation tssn 03784398 Commission of the European Communities Kommissionen for De europeiske Fallesskaber Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community 3 1978 Diagrammer og kommentarer til den okonomiske

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community >mmission of the European Communities ommissionen for De europreiske Frellesskaber 6 1976 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagramm.er og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2007 Economic Key Figures 2007

Økonomiske nøgletal 2007 Economic Key Figures 2007 > Økonomiske nøgletal 2007 Economic Key Figures 2007 IT- & Telestyrelsen / National IT and Telecom Agency juli 2008 / June 2008 Indhold > Indledning / Preface 3 Økonomiske forhold / Financial standings

Læs mere

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Gommunity. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Gommunity. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation tssn 03784398 Commission of the Eu ropea n Communities Kommissionen for De europaiske Fellesskaber Graphs and Notes on the Economic Situation in the Gommunity 6 1978 Diagrammer og kommentarer til den okonomiske

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community lmmission of the European Communities.ommissionen for De europreiske Frellesskaber 7 1976 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community >mmission of the European Communities ommissionen for De europreiske Frellesskaber 3 1977 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

ARY. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i F~llesskabet

ARY. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i F~llesskabet ommission of the European Communities ARY ommissionen for De europreiske Frellesskaber 2 1977 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community )mmission of the European Communities ommissionen for De europceiske Fcellesskaber 4 1975 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske si tuation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber 89 1975 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske sit.uation

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community ommission of the European Communities C.ommissionen for De europceiske Fcellesskaber 89 1976 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske sit.uation i Frellesskabet

I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske sit.uation i Frellesskabet Commission of the European Communities Kommissionen for De europreiske Frellesskaber... 12 1975 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske

Læs mere

I I I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i Frellesskabet

I I I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i Frellesskabet Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber 1 1977 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013.

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Changing Employment with a constant Budget. October 2013 Indledning The following three experiments are performed. All of them aim to increase effective full

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

lfffiffiffiffiy Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den okonomiske situation

lfffiffiffiffiy Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den okonomiske situation cmmission of the European Communities.ommissionen for De europaiske Fallesskaber ft lfffiffiffiffiy 89 1977 v Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den

Læs mere

Analyse af Globo Plc.

Analyse af Globo Plc. Analyse af Globo Plc. Historie: Historien omkring Globo er ret vigtig for at forstå selskabet. Hvis man søger på nettet, vil man kunne se at Globo er startet som et græsk teleselskab. Nu lyder græske teleselskaber

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

I I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i FCBIIesskabet

I I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i FCBIIesskabet Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber 1 1 1976 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Equity Market Outlook June 2012

Equity Market Outlook June 2012 Equity Market Outlook June 2012 Arvid Jakobsen June 6 th, 2012 Overview 2 Overview GDP growth 2011 2012 2013 Pct. US Euro area US Euro area US Euro area Consensus 2.3-0.4 2.5 1.0 1.7 1.5 Maj Invest 2.0

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community >mmission of the European Communities ommissionen for De europceiske Fcellesskaber 2 1975 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold FLERE TAL Byggeri og boligforhold Konjunkturbarometer for bygge og anlæg Beskæftigede i bygge og anlæg Byggeomkostningsindeks Omkostningsindeks for anlæg Byggevirksomhed Boligbyggeri Boligtælling 1 Bygningsopgørelse

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Indkomst, forbrug priser Forbruger nettoprisindeks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Ejendomssalgsstatistik Tvangsauktioner Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser: Indkomst, forbrug priser

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

LIB RANt ' I I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i Frellesskabet

LIB RANt ' I I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i Frellesskabet Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber LB RANt 4 1976 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Danmark ligger flot på balancer og gæld

Danmark ligger flot på balancer og gæld vs. ligger flot på balancer og gæld har indtil de senere år haft stærkere offentlige finanser end. Den danske offentlige gæld er derfor i dag markant lavere end den tyske. Målt fra begyndelsen af 9 erne

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Rigets Tilstand PwC nytårskur 2017

Rigets Tilstand PwC nytårskur 2017 Rigets Tilstand PwC nytårskur 2017 Cheføkonom Helge J. Pedersen 10.1.2017 2016 blev overraskelsernes år: Hvad byder 2017 på? Højere økonomisk vækst Det økonomiske temperaturkort for 2016 N/A

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere