Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation."

Transkript

1 rssn Commission of the Eu ropea n Communities Kommissionen for De europeiske Fallesskaber h: Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den okonomiske situation i Fellesskabet Published monthly MAnedlig publikation

2 This publication appears monthly. lt is intended, by means of graphs and brief commentaries, to provide a continual analysis of the development of the main economic indicators in the Community. n each issue an introductory commentary, devoted to a subject of current or special interest, is always accompanied by the following graphs and notes. A1 ndustrial production A2 Rate of unemployment A3 Consumer prices A4 Balance of trade The other graphs and notes appear periodically, alternating as follows : Denne publikation udkommer mhnedligt. Den har til formal ved diagrammer og korte kommentarer at fremlegge en fortlobende analyse af de vesentligste konjunkturindikatorers forlob i Fallesskabet. En kortfattet kommentar vedrorende et emne af sarlig aktualitet eller interesse efterfolges i hvert nummer altid at nedennavnte fire diagrammer og kommentarer'. A1 ndustriproduktion A2 Arbejdsloshedsprocent A3 Forbrugerpriser A4 Handelsbalance De ovrige diagrammer og kommentarer forekommer kun periodisk som anlart'. January, April, JulY, October Januar, april, iuli, oktober B1 Exports 82 Trade between member countries 83 Discount rate and callmoney rates 84 Money supply 85 Effective exchange rates B1 Eksport 82 Handel mellem medlemslandene 83 Diskontosatsogpengemarkedsrente 84 Pengeforsyning 85 Effektive valutakurser February, May, AugustSeptember, November Februar, maj, augusvseptember, november C1 lmports C2 Terms of trade C3 Wholesale prices C4 Retail sales C5 Wages C 1 lm port C2 Bytteforhold C3 Engrospriser C4 Detailomsetning C5 Lonninger March, June, Augushseptember, December Marts, juni, augususeptember, december D1 Output in the metal products industries D2 Dwellings authorized D3 Central Government Budget D4 Share prices D5 Longterm interest rates D1 Produktion i metalindustri D2 Boliger hvortil der er givet byggetilladelse D3 Statsbudgettet D4 Aktiekurser D5 Langfristede rentesatser Results of the monthly business survey carried out among heads of enterprises in the Community are to be found immediately after the graphs and notes. The symbol A 3 signifies a threemonth moving average; for further observations on the graphs see last page. Resultater af den manedlige konjunkturundersogelse indhentet blandt virksomhedsledelser i Fallesskabet findes umiddelbart efter diagrammerne og kommentarerne. 3 betegner et tremaneders labende gennemsnit ; yderligere bemarkninger til diagrammerne findes pa sidste side. Reproduction is subject to acknowledgement of the sourcc Gengivelse er tilladt med kildeangivelse

3 Commission of the Eugopean Communities DirectorateGeneral for Economic and Financial Affairs Directorate for National Economies and Economic Trends Rue de la Loi Bruxelles GRAPHS AND NOTES ON THE ECONOMC STUATON N THE COMMUNTY DAGRAMMER OG KOMMENTARER TL STUATON FELLESSKABET Kommissionen for De europeiske Frellesskaber Generaldirekto r^tet for Akonomiske og Finansielle Anliggender Direkto ratet for og Konjunkturudvikling Rus<le la Loi Bruxelles

4 MPROVED BUSNESS CLMATE BUT GROWNG DSPARTES To judge from the latest business surveys, the general business climate in the Community improved further during the first quarter. However, this overall trend masks wider divergencies between countries. The revival in confidence has been sharpest in, where the improvement is apparent in all main sectors and is particularly clear in the consumer goods industries; it has gathered additional momentum during the last two months, partly, it would appear as a result of noneconomic factors. n the Netherlands too, the outlook is becoming brighter, while optimistic assessments still outweigh pessimistic ones in the United Kingdom,rn andin ltaly,, though the number of favourable replies has been declining for some months. n Belgium,by contrast, reports on order books and stocks of finished products indicate that demand has remained very weak. The outlook is still far from encouraging. n the Federal Republic of Germany, production expectations have deteriorated since JanuaryFebruary, in all main industries, while signs of a slowdown have been evident on the demand side. The situation is much the same tn Luxembourg. t would thus appear that the results of the business surveys carried out during the first quarter point to an indifferent trend in industrial activitv in thd Community over the next few months. Brussels, J8 April KLMAET NDUSTREN ER FORBEDRET, MEN FORSKELLENE ER BLEVET STORRE At dsmme efter resultaterne af konjunkturundersogelserne er det generelle klima i Faellesskabets industri blevet yderligere forbedret i lobet af forste kvartal. Denne generelle tendens drekker imidlertid over temmelig forskellige udviklingsforlob fra land til land. Frankrig er det land i Frellesskabet, hvor forbedringen af tilliden har vreret mest udtalt. Fremgangen gor sig geldende inden for alle hovedsektorer, men navnlig i forbrugsgodeindustrierne. Tilsyneladende kan den kraftige forbedring i de to seneste mineder kun delvis tilskrives okonomiske faktorer. Ogsfl i Nederlandene bliver forventningerne sikrere, medens der stadig er en vis overvegt af optimistiske bedommelser r Det forenede Kongerige, rland og ltalien, selv om denne har veret mindre fremherskende i nogle mflneder. Belgien peger bedommelserne af ordrebeholdninger og frerdigvarelagre, derimod pfl at eftersporgslen fortsat er meget lav. Udsigterne er stadig lidet opmuntrende. Forbundsrepublikken Tyskland er produktionsforventningerne siden januarfebruar blevet forvrerret i samtlige hovedsektorer, medens eftersporgselssiden udviser tegn pi afdrempning. En tilsvarende situation er registreret i Luxembourg. Resultaterne af konjunkturundersogelserne som gennemfsrtes i lobet af fsrste kvartal synes derfor i de narmeste mineder at varsle en sterkt varierende industriel aktivitetsudvikling i Frellesskabet. Bruxelles, den 28. april 1978.

5 A NDUSTRAL PRODUCTON NDUSTRPRODUKTON ndustry as a whole Unadjusted indices 1970 : Den samlede industri lkke sasonkorrigerede tal 100 Capital goods Adjusted indices Kapitalgoder Sesonkorrigerede tal CEEGEC CE.EGEC { 1977 :rf ; l 1975 ff,v, f{"i t { =* '^ +r+rr 7 )Y, tl,j1' J.2 J Adjusred indices a3 Sasonkorrigerede tal CE. EG EC ntermediate goods Adjusted Halvfabrikata Sasonkorrigerede tal 1977 CEEGEC. 7n _ a?. a.gr, '. gr 1975 t The revival of industrial activity in the Community, first noted last autumn, has continued in the period JanuaryFebruary 1978, the seasonally adjusted Eurostat index of industrial production in the Community rose at an annual rate of some 5.Scompared with the previous two months. Even so, industrialproduction in the early months of 1978 was only marginally higher than the average for last year. Moreover, the figures still fell short of those recorded in the same period of 1977.n contrast to the similar, though shortlived, upturn observed at the beginning of l977,the new revival has been accompanied by some improvement in order books and by a tendency for stocks of finished products to return to normal. However, with trends likely to vary between Member States, these favourable factors are not yet sufficient to ensure sustained expansion of industrial activity in the Community during the months ahead. Den opadgiende tendens for Faellesskabets industri, som indledtes i lobet af sidste efterir er fortsat; i januarfebruar 1978 steg det af EUROSTAT beregnede sresonkorrigerede produktionsindeks for industrien med ca. 5,,5?i pi Srsbasis i torhold til de to foregflende mineder. midlertid hur Fae llesskabets industriproduktion i de fsrste mineder af l97tt kun i beskedent onrlirng oversteget det gennemsnitlige niveitu lbr foregiende ir. Resultaterne er i ovrigt fortsat ringere end tilfeeldet for samme periode i modsretning til den tilsvarcnde, men kortvarige bedring i begyndelsen af 1977 fulgtes opsvinget denne gang afen vis forbedring af ordrebeholdningerne og en tendens til normalisering af frerdigvarelagrene. midlertid kan man endnu ikke pi grundlag af disse gunstige faktorer i bc'tragtning af de udviklingsforskelle mellem medlemsstaterne. som utvivlsomt vil vise sig have vished for en fortsat udvidelse af Fellesskabets industiielle aktivitet i lobet af de nreste mineder.

6 NDUSTRAL PRODUCTON NDUSTRPRODUKTON A Adjusted indices SemiLog. scale 1970 : Sesonkorrigerede tal Semilog. skala CEEGEC BR Deutschland r talia Nederland BelgiqueBelgi6 Luxembourg United Kingdom E USA Changes at annilal rates " Arli J ASOND

7 A2 RATE OF UNEMPLOYMENT ARBEJDSLOSHEDSPROCENT o o oo 11, t1975t CEEGEC 8R Deutschland talia Nederland BelgiqueBelgid E Luxembourg United Kingdom,t r. r lr 7g 11 t., a? 2 {.. * Y.F r 1,b J 7 t, t. F' ^ r t v tl tl tt rl tl tl The employment situation in the Community as a whole has shown little or no sign of improvement. The number of wholly unemployed, seasonally adjusted, increased slightly in March, while the unemployment rate remained unchanged al 5.6 for the sixth consecutive month. However, in, taly and particularly Denmark, the underlying rise in the number of wholly unemployed took the unemployment rate to higher levels than in February. Given the trend in job vacancies, there would seem to be little hope, at least in the short term, of a reversal of the tendency on the Community labour market. The ratio of the number of unfilled vacancies, to the number of unemployed rose slightly in only two countries, the Netherlands and the United Kingdom. For the Community as a whole, the seasonally adjusted ratio remained at about l4'i" in March. n other respects the labour market situation seems to have been affected by a number of specific factors such as particularly bad weather. Beskreftigelsessituationen i Fellesskabet som helhed viser ikke tegn pi bedring. Antallet af fuldtidsarbejdslose, i sresonkorrigerede tal, steg svagt i marts mined; alligevel holdt arbejdslsshedsprocenten sig pi 5,67o, hvilket er det samme niveau som i de foregiende fem mineder. midlertid har tendensen til stigende fuldtidsarbejdsloshed i Frankrig, talien og iser i Darimark medfsrt en stigning i disse landes arbejdsloshedsprocent i forhold til februar mined. Udviklingen i antallet af ledige ubesatte stillinger lader formode, at der ikke, i hvert fald pi kort sigt, kan imsdeses et omslag i tendensen pi Fellesskabets arbejdsmarked. Forholdet mellem antallet af ledige ubesatte stillinger og antallet af arbejdslose er kun svagt forbedret i Nederlandene og Det forenede Kongerige. For Frellesskabet som helhed holdt det sig i marts pi omkring l4 7"i sresonkorrigerede tal. ovrigt synes situationen pi arbejdsmarkedet bersrt af visse serlige faktorer si som usadvanlig hirde klimatiske forhold.

8 CONSUMER PRCES FORBRUGERPRSER A3 CEEGEC r BR Deutschland talia Nederland EelgiqueBelgid Luxembourg United Kingdom.., 7 ' '19 t7' 7,. ' a4.., 7a? ' tv Monthly variations in 1970 : 100 7' lvlinpdlig cndring i o,. o T + 2,0 rl, z a,'j,. 7 z l'.v 4 <. l9 8', { t '. ffi V + 1,5 + 1,0 + 0,5 0 0,5 't,0 1,5 + 2,0 + 1,5 + 1,0 + 0,5 0 0,5 1,0 _ 1q Latest figures confirm the impression that the phase of rapid falling inflation rates is gradually coming to an end. For the Community as a whole, the monthly rate of consumer price increases in March was 0.7, the same as in February. The Federal Republic of Germany and Belgium were the only Communitycountries in which the rate continued to fall, while it remained unchanged in two other countries and actually showed an upturn in foui Member States. (For reland, only quarterly figuris are available.) n some cases, the price trend may have been influenced by seasonal factors, such as, in the clothing industry, the fixingof new prices for the summer collections. This was probably parily responsible for the sharp increase recorded in the Netheilands. n, the acceleration in price rises may also have owed something to the implementation of increases which had previously been deferred. n addition, it must be expected thai the index in during the next few months will reflect the impact of a number of increases in public _service charges. n the Federal Republic of Germany and_ the United Kingdom, the movement olfood prices again lqlpgd to curb the risein the overall index. The l2month rate of inflation for the Community as a whole has continued to slacken and is now 8.2%. De seneste resultater synes at bekre fte, at den hurtige nedbringelse af inflationen er ved at ni sin afslutning. Den minedlige stigningstakt i forbrugerpriserne var siledes pi fallesskabsniveau den samme i marts mined som i februar, dvs. 0,7 7".Mens Forbundsrepublikken Tyskland og Belgien er de eneste fallesskabslande, hvor denne procent fortsat er aftaget, er den forblevet uendret i to andre lande og endog steget i fire medlemsstater (for rlands vedkommende rider man kun over kvartalsvise oplysninger). visse tilfrclde kan prisudviklingen vere pivirket af sesonbestemte faktorer, i bekledningssektoren siledes fastsrettelsen af nye priser for sommerkollektionerne. Dette skulle v&re en del af forklaringen pi den kraftige stigning, som er blevet registreret i Nederlandene. For Frankrigs vedkommende kunne den hurtigere prisstigning ogsi have sin forklaring i gennemforelsen af hidtil udsatte prisforhojelser. de kommende hineder kan det forventes, at det franske indeks herudover vil blive pivirket af visse reguleringer af offentlige takster. For Forbundsrepublikken Tysklands og Det forenede Kongeriges vedkommende har udviklingen i fodevarepriserne mediirkdt til at bremse stigningen i det samlede indeks. Pi irsbasis er inflationstakten for Fallesskabet som helhed fortsat aftaget og andrager for tiden 8,2 7,.

9 A4 BALANCE OF TRADE HANDELSBALANCE Mio CEEGEC BR Deutschland. talia r, Nederland UEBL United Kingdom t o il t t lt t At the beginning of the spring, a growing divergence in the development of trade balances of the Member States went hand in hand with a more hesitant behaviour of the overall Community figure. n, the favourable swing in the external balance was maintained in March, in spite of the deficit on food products, with French exports expanding much more rapidly than imports. A similar pattern was observed in and in ltaly. Although stocks were being replenished, imports into taly still lacked vigour, so that the trade balance remained almost in equilibrium. The Netherlands' trade deficit was unchanged, mainly because of the sluggish trend in imports. The United Kingdom's balance of trade, by contrast, was back in deficit:. imports, especially food imports, seem to have been increasing more rapidly than exports over the past few months, in spite of the major boost provided by the sale of petroleum products. The trade balance of the FederalRepublic of Germany showed a substantial surplus in March, mainly because imports failed to expand. Ved forirets begyndelse fulgtes tiltagende forskelle i udviklingen pi medlemsstaternes handelsbalance med en mindre positiv udvikling pi Frellesskabets samlede balance. For Frankrigs vedkommende bekreftedes forbedringen af udlandssaldoen i marts mined trods handelsunderskud for fsdevarer. Udviklingen i Frankrigs eksport har siledes vist sig at foregi betydelig hurtigere end importforogelsen. En lignende udvikling er blevet registreret i rland og talien. mporten til sidstnevnte land er ikke steget trods opbygning af lagrene, hvorfor handelsbalancen fortsat kunne udvise tilnrermelsesvis ligevregt. Nederlandenes handelsunderskud har ikke aendret sig, hvilket forst og fremmest skyldes importens ringe omfang. derimod fik Det forenede Kongerige pi ny underskud pi handelsbalancen i marts mined. Dette lands import og i serlig grad dets indkob af fsdevarer synes i nogle mineder at have udviklet sig hurtigere end eksporten trods omfattende salg af olieprodukter. Hvad angir Forbundsrepublikken Tysklands handelsbalance, udviste denne et betydeligt overskud i marts mined, hovedsagelig som folge af stagnerende import.

10 EXPORTS to nonmember countries Mio EUAERE EKSPORT til ikkemedlemslande B Semilog. scale Semilog. skala CEEGEC BR Deutschland talia Ndderland UEBL United Kingdom t t tt J t During the early months of 1978, Community exports to nonmember countries, seasonally adjusted and expressed in European Units of Account have contributed little or no stimulus to the economic perfonnance of Member States. However, the figures in national currencies show some progress in, taly and reland. Exports by the United Kingdom were boosted both by deliveries to North America (which revived following the end of strikes in the American ports) and by sales to noneuropean industrialized countries. Exports by the Federal Republic of Germany to nonmember countries were marking time at the beginning of 1978 after expanding briskly during the closing months of Generally speaking, the lack of buoyancy of Community exports reflects the stagnation, and in some cases the decline of sales to other industrialized countries in Western 'Europe. ln addition, exports to nonoil developing countries seem to have slackened appreciably and deliveries to OPEC countriesapart from those by the United Kingdom have made little if any progress. lsbet af de fsrste mineder af 1978 havde Frllesskabets eksport til ikkemedlemslande udtrykt i europaeiske regningsenheder og korrigeret for sasonudsving kun i ringe grad stimuleret det skonomiske forlsb imedlemsstaterne. Udtrykt i national valuta er der dog tale om visse fremskridt i Frankrig, talien og rland. Det lorenede Kongerige er afsetningen til udlandet blevet understottet af sivel leverancerne til Nordamerika der voksede kraftigt efter afslutningen af strejkerne i de amerikanske havne som afsatningen til de ikkeeuropeiske industrilande. Forbundsrepublikken Tysklands eksport til tredjelande stagnerede i begyndelsen af 1978 efter den hurtige stigning i de sidste mineder af Som helhed kan tregheden i Fellesskabets eksport tilskrives stagnationen eller endog tilbageslaget i afsetningen til de ovrige vesteuropeiske industrilande. Desuden synes der at v&re indtredt en ret kraftig opbremsning af eksporten til de ikkeolieproducerende udviklingslande. Der har ikke vaeret nogen stigning af betydning i afsetningen til OPEClandene undtagen hvad angir leverancerne fra Det forenede Kongerige.

11 B2 TRADE BETWEEN MEMBER COUNTRES Mio EUAERE Basis: imports HANDEL MELLEM MEDLEMSLANDENE Basis: import Semilog. scale Semilog, skala t ceegec BR Deutschland G= talia Nederland UEBL United Kingdom q! a ffi T ] ) r.trl_ r=! i r : :, = t tl During the first months of the year, trade between member countries contracted a little. On a seasonally adjusted basis and measured in EUA, the value of imports dropped by about 3in average between NovemberDecember 1977 and January February n February, it was about 8 higher than in February ln some countries, however, imports from the rest of the Community showed a further moderate increase. Purchases by the United Kingdom, whose deficit on intra Community trade tended to shrink in the fourth quarter of 1977, began to pick up again during the first quarter. Among the Member States that improved their trade position with the other Community countries, experienced a slower rise in imports, while its exports continued to progress. Similarly, taly's trade balance with the other Member States improved steadily, partly because of a falloff in imports and partly because of the gro*tti in exports. mports by the Federil Republic of Germany, which increased appreciably in December. have since slackened. irets fsrste mineder er der registreret en svag nedgang i handelen mellem medlemslandene. mportverdien udtrykt i europeiske regningsenheder og korrigeret for sresonudsving faldt i perioden januarfebruar med omkring 3 i forhold til de to sidsie mineder af februar li den ca. 8, over niveauet pi samme tidspunkt i$etfsr. Der har dog til stadighed veret tale om moderat stigning i visse landes import fra andre medlemslande. Det forenede Kongeriges ksb i de ovrige fellesskabslande er siledes atter begyndt at stige i fsrste kvartal; der har for ovrigt siden fjerde kvartal 1977 veret tendens til, at dette lands underskud i handelen med de avrige medlemslande har veret aftagende. Blandt de medlemsstater, som har fiet forbedret resultatet af deres handel med de avrige fallesskabslande optrader Frankrig med aftagende import og en fortsat eksportfremgang. Ogsi taliens handel med de avrige medlemsstater har givet stadig bedre nettoresultat som folge af en opbremsning af importen og en samtidig stigning i salgene til udlandet. Hvad angir Forbundsrepublikken Tysklands import, der var vokset kraftigt i december, er denne aftaget en del siden da.

12 DSCOUNT RATE DSKONTOSATS CALL MONEY RATES PENGEMARKEDSRENTE B3,19171 ' 1 7gl t978 BR Deutschland talia Nederland BelgiqueEelgid United Kingdom. r! L lr t_ 1 L 'l T! t t L +! t 1 J f.';: 'rt At the beginning of spring 1978, the trend of shortterm interest rates in the Community was generally downward. The Banque de, which had earlier increased its rates to support the franc, reduced them during the second half of March and resumed transactions involving the acceptance of securities under onemonth repurchase agreements. Similarly, in midmarch, the Bundesbank, after a fourmonth suspension, reactivated its facility of offering tenday repurchase agreements, because of the strains in evidence on the German money market. The talian authorities continued the policy, which they have been purusing for nearly ayear, of gradually and cautiously reducing interest rates. n the Benelux countries. the increases in interest rates introduced last autumn under the pressure of external economic factors have since been largely reversed. n Belgium, the discount rate was lowered at the end of March for the fifth time since the beginning of the year; it now stands at 5.5., i.e. at the same level asln mid1973.ln the Netherlands, half of the increase in the discount rate introduced in the autumn of 1977 was cancelled in the second half of April, bringing the rate down to 4,,. By contrast, in the United Kingdom, where the fall in interest rates had been continuing at the beginning of the year, the minimum lending rate was raised from 6.5 to 7.5", in midapril. Pi tarsklen til foriret 1978 udviklede de kortfristede rentesatser sig generelt i nedadgiende retning inden for Fellesskabet. Banque de, som tidligere havde forhojet satserne for at stotte franc'en, nedsatte dem atter i anden halvdel af marts og begyndte pi ny at modtage enmineds indl6n. Ogsi Bundesbank begyndte midt i marts efter fire mineders pause at acceptere tidages indlin som folge af spandinger pi det tykse pengemarked. De italienske myndigheder har for deres del viderefort den politik med gradvis og forsigtig rentenedsrettelse, de nu har fulgt i nesten et ir. Beneluxlandene er renteniveauet efter de forhojelser, som gennemfortes i efteriret 1977 som folgte af udefra kommende skonomiske irsager, atter i alt vresentligt tilbage i det gamle lege. Belgien sankedes diskontoen sidst i marti for femte gang siden irets begyndelse; den er nu pi 5,5 7o, dvs. pi samme niveau som i midten af Nederlandene blev halvdelen af diskontoforhojelsen fra efteriret 1977 skiret bort i anden halvdel af april, hvorved diskontoen nedsattes til Det forenede Kongerige, hvor rentefaldet var blevet fortsat ved irets begyndelse, endredes >minimum lending rate< derimod midt i april fra 6,5 til 7,5 7,.

13 t19 B4 1197s BR Deutschland talia rd Nederland Nederland l BelgiqueBelgid United Kingdom t ' l' MONEY SUPPLY (annual change) n itt { X n_,!i L { v t rl t, '1r ^ t,l,^ l : f^ ( [,, V( N t...t <1 q t t ii it,'j {ul v L PENGEFORSYNNG (nrlig rcndring) Y _ Xt J J '8 1 FT n most Community countries, domestic liquidity increased sharply during the winter. Generally speaking this trend was apparent in all measures of money supply, although at present money supply narrowly defineddepicted in the graph aboveshows higher growth rates in most of the Member States than money supply including time deposits and savings deposits (M2 and M3). n the Federal Republic of Germany and the United Kingdom, however, the most recent figures (covering March) point to some slowdown in the growth of liquidity, due to the fact that money creation resulting from central bank purchases of foreign currency has virtually come to an end. n ltaly. the growth of money supply (both M and M2) is continuing at an annual rate of 20,. n, the slowdown observed previously was followed in December by renewed expansion at a faster rate. Money supply growth was rapid in reland, slight in the Benelux countries and particularly low in Denmark, where monetary policy remained restrictive. Generally speaking, loan demand from the private sector is at present relatively moderate. Quantitative credit restrictions were extended until March 1979 in the Netherlands and until July 1978 in ltaly. Controls on lending also continue to apply in, and in Denmark, where the ceiling was raised by 3"" at the beginning of March. de fleste fellesskabslande er den indenlandske likviditet vokset kraftigt i lsbet af vinteren. almindelighed gor denne tendens sig galdcnde for samtlige pengemengdedefinitioner, omend pengemrengden i snever forstand, som er vist i diagrammet ovenlbr, i de fleste medlemsstater har haft hojere stigningstakt end de begrebsstorrelser, der omfatter indlln pi opsigelse og opsparingskonti (M2 og M3). Forbundsrepublikken Tyskland og Det forenede Kongerige kan der imidlertid i de seneste tal (for marts) spores en tendens til deempning af likviditetens stigningstakt fordi pengeskabelsen i forbindelse med centralbankens valutakob praktisk talt ikke lrengere spiller nogen rolle. ltalien ligger pengeforsyningens stigningstakt (bide Ml og M2) stadig p& 20 ')i irligt. Frankrig fulgtes den tidligere opbremsing af en fornyet kraftig stigning i december. Desuden har stigningen i pengefbrsyningen vreret hurtig i lrland, mindre udtalt i Beneluxlandene og seerdeles langsom i, hvor pengepolitikken er forblevet restriktiv. Generelt er der i ojeblikket tale om forholdsvis moderat krediteftersporgsel i den private sektor. De kvantitative begrrensninger for kreditten forlengedes i Nederlandene til marts 1979 og i talien til juli Kreditten er ligeledes fortsat begrrenset i Frankrig og i, hvor udlinsloftet forhojedes med 3 1); i begyndelsen af marts.

14 EXCHANGE RATES (weighted change in '" since lst Quarter 1972) VEKSELKURSER (vejet endringi. i forhold til 1. kvartal1972) B5 % r1975r BR Deutschland Nederland talia UEBL BLEU _ United Kingdom EUAUCEUS $ USA l l 19, rg O r z (." L At a a. a a.l F. ;7 ' J 50 tl The unrest on the exchange markets continued in March, with very marked fluctuations in the exchange rates of some currencies. However, from the beginning of the month, the dollar stopped depreciating against the'snake' currencies and actually recbvered itrongly in ihe second half of April. Although the announcement of new gold sales by the United States Government was a contributing factor, this would appear to have been mainlv due to the clearer determination of the American autho;ities to combat inflation. Of the currencies not participating in the Community exchange rate system, thelira moved closely in line with the dollar up to midapril. By contrast, following the general elections in the second half of March' the French fianc strengthened distinctly, not only against lhe dollar, but also against all the other European currencies. The pound sterling showed a downward tendency in March; this has since continued, despite the raising of the minimum lending rate following the budget in April. The United Kingdom authorities intervened sporadlcally to support the pound, and the foreign exchange reserves fell ilightly. All in a,ll, a,s shown in the gr?p.h, the shaip upward tendeniy in the weighted exchange ratesof the Community currencies did not continue in Aplil. n an international context, it should also be noted that, during March, the yen appreciated by about l0 against the dollar. Den hektiske aktivitet pi valutamarkederne fortsatte ind i marts, og nogle valutaer udsattes stadig for meget kraftige kurssvingninger. Ved minedens begyndelse standsede dollaren dog sit fald over for >slange<valutaerne. anden halvdel af april hevdedes den endog bra1. Dette kan delvis forklares ved,, at De^ forenede Staters relering bebudede nye salg af guld, men hovedirsagen er snarere, a1 de amerikanske myndigheder gav mere beslutsomt udtryk for at ville bekaempe inflationen. Blandt de valutaer, som ikkedeltager i Fellesskabets valutasystem, fulgte lirenmeget noje dollarkursen indtil midten af april. Til gengreld bedredes den franske francs stilling klart efter parlamentsvalgene i anden halvdel af marts ikte alene over for dollaren, men ogsi i forhold til alle de ovrige europeiske valutaer. Sterling udviste i marts tendens til svaghed; svaekkelsen har holdt sig siden da trods den forhojelse af >minimum lending rate(, der i april blev foretaget efter budgetforeleggelsen. De britiske myndigheder har foietaget spredte stotteinterventioner, og valutareserverre er faldet en anelsb. Som det fremgir af diagrammet, er den udtalte tendens til stigning i fellesskabsvalutaernes vejede kurser som helhed ikke viderefsrt i april. Om de internationale valutaforhold skal det tilfojes, at yen'en i lsbet af marts steg med n&sten l0 7, i forhold til dollaren.

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber 1 1 19,75 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske sit.uation

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community >mmission of the European Communities ommissionen for De europreiske Frellesskaber 3 1977 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Danmark ligger flot på balancer og gæld

Danmark ligger flot på balancer og gæld vs. ligger flot på balancer og gæld har indtil de senere år haft stærkere offentlige finanser end. Den danske offentlige gæld er derfor i dag markant lavere end den tyske. Målt fra begyndelsen af 9 erne

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere