INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST"

Transkript

1

2 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne... 3 Ændringer og nyheder... 3 Udviklingen i første halvår af Udsigterne for de finansielle markeder i Risici og risikostyring... 7 Generelle risikofaktorer... 9 Halvårsregnskaber Afdeling Danske Indeks Afdeling Emerging Markets Obligationer Afdeling Global Minimum Variance Afdeling High Yield Obligationer Afdeling Lange Danske Obligationer Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling Rusland Afdeling Sektorallokering Danmark Fælles noter Anvendt regnskabspraksis Nøgletalsdefinitioner Foreningsoplysninger... 54

3 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for første halvår af 2013 for Investeringsforeningen Alfred Berg Invests 13 afdelinger. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni samt resultatet af foreningens og afdelingernes aktiviteter i første halvår af Foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger indeholder retvisende redegørelser for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 22. august 2013 Direktion Caspar Møller Søren Astrup Bestyrelse Morten Riise Knudsen formand Lars Andersen Niels Ulrik Heine 2

4 LEDELSESBERETNING GENERELT OG FÆLLES FOR AFDELINGERNE Resultat og formue Foreningen realiserede i første halvår af 2013 et samlet overskud på 58 mio. kr. mod et overskud på 135 mio. kr. i samme periode i det foregående år. Investeringsforeningens formue udgjorde pr. 30. juni mio. kr. mod en formue på mio. kroner ved årsskiftet. Det samlede nettosalg af investeringsbeviser i Investeringsforeningen udgjorde i første halvår af 2013 netto 108,3 mio. kroner. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ved aflæggelsen af dette årsregnskab ikke konstateret usikkerhed ved indregning og måling, da langt størstedelen af afdelingernes aktiver udgøres af børsnoterede værdipapirer på effektive markeder. Væsentlige begivenheder siden halvårsskiftet Foreningen har ikke i perioden siden balancedagen konstateret forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. ÆNDRINGER OG NYHEDER Investeringsforvaltningsselskab og investeringsrådgiver Foreningens investeringsforvaltningsselskab Alfred Berg Administration A/S blev den 5. juli 2013 købt af Formuepleje Management A/S og har skiftet navn til Formuepleje Fund Management A/S. Hjemsted er ændret til Aarhus kommune. Bestyrelsen er ændret med Niels B. Thuesen, Jørn Nielsen og Lars Andersen som nye bestyrelsesmedlemmer. Lars Andersen fungerer som investorrepræsentant. Søren Astrup er indtrådt i direktionen for selskabet, som herefter består af Caspar Møller og Søren Astrup. Foreningens primære investeringsrådgiver Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S er ligeledes den 5. juli 2013 købt af Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab og har skiftet navn til Absalon A/S, Fondsmæglerselskab. Forvaltere Afdeling Global Minimum Variance skiftede pr. 1. april 2013 forvalter fra BNP Paribas Investment Partners i Boston USA til THEAM S.A.S. i Paris. Ændring af investeringsområde Afdeling Rusland har hidtil kunnet investere i depotbeviser på russiske aktier. Pr. 1. marts 2013 har afdelingen tillige kunnet investere direkte i russiske aktier. Benchmark Foreningens seks PensionPlanner afdelinger skiftede pr. 1. januar 2013 benchmark. De nye benchmark ses under de enkelte afdelinger. Afdeling Danske Indeks ændrede pr. 19. april 2013 benchmark til OMX Copenhagen 20 til OMX Copenhagen 20 CAP. Fusion Den 18. april 2013 blev det besluttet, at fusionere Investeringsforeningen FRR, afdeling Global og Investeringsforeningen Alfred Berg Invest, afdeling Pension Planner 6. Fusionen blev gennemført den 30. juni

5 UDVIKLINGEN I FØRSTE HALVÅR AF 2013 De store centralbanker spillede igen i første halvår af 2013 en afgørende rolle, og investorernes tolkning af udmeldinger fra centralbankerne fik afgørende betydning for udviklingen på de finansielle markeder. Især mod slutningen af halvåret skabte udtalelser fra Centralbanken i USA (Federal Reserve System FED) om en snarlig nedtrapning af obligationsopkøbene (QE3) uro på de finansielle markeder med tab på aktier og kreditobligationer samt stigende statsrenter i USA, Tyskland og Danmark. På trods af tab mod slutningen af halvåret har globale aktier fra de udviklede lande givet et solidt afkast på over 11 pct. i år, mens emerging markets aktier fortsat havde det svært og tabte omkring 5 pct. i lokalvaluta. Japanske aktier har klaret sig bedst i år med et afkast på over 30 pct. i lokalvaluta, mens afkastet i danske kroner har kun været på omkring 14 pct. som følge af den svækkede yen. 10 årige renter fra Tyskland og Danmark nåede ned i rekordlave niveauer i starten af maj, men nervøsitet omkring QE3 fik renterne til at stige markant på begge sider af Atlanten, og den 10 årige danske rente steg derfor alt i alt 0,5 pct. i første halvår. High yieldobligationer havde generelt også givet solide afkast frem til slutningen af halvåret, men blev også ramt af stigende statsrenter samt spændudvidelser mod slutningen af andet kvartal. Sammenlignet med statsobligationer har de givet et fornuftigt afkast i år, da high yield obligationer trods alt har givet et lille plus i år. Emerging Markets obligationer blev hårdt ramt af investorflugt og stigende amerikanske renter, hvorfor de tabte næsten 6 pct. i andet kvartal og har givet et negativt afkast på over 8 pct. i år. Der var stigende optimisme at spore på de finansielle markeder i starten af året som følge af, dels at den finanspolitiske afgrund i USA blev afværget i sidste minut, dels forlængelse af fristen for hvornår gældsloftet rammes i USA, dels bedre end ventede nøgletal fra især Kina og USA og dels solide regnskaber fra USA. Dette medførte pæne aktiestigninger, og samtidigt steg renterne i sikre lande såsom Danmark og Tyskland, og frem til midten af februar var den danske 10 årige rente steget næsten 0,5 pct. Gældskrisen i Europa var i starten af året ikke i fokus, da ECB havde haft succes med at lægge en dæmper på gældskrisen i Europa med nye og utraditionelle tiltag. Valget i Italien i februar skabte dog fornyet politisk uro, da det ikke lykkedes reformvenlige partier at få flertal. Gældskrisen i Europa var igen i fokus i marts, da Cypern blev tvunget til at søge om hjælp hos EU, og EU krævede til gengæld en afgift på alle bankindestående, og på indeståender på under euro, som normalt er dækket af indskydergarantien. Dette skabte frygt for, at andre kriseramte lande ville blive mødt med samme krav for at få nødlån fra EU. Den fornyede uro samt svage nøgletal fra Eurozonen fik renterne til at falde pænt i Danmark og Tyskland, hvorfor den danske 10 årige rente kun steg 0,1 pct. i første kvartal. Mere risikofyldte aktiver klarede sig dog pænt på trods af uroen som følge af den ekstremt lempelige pengepolitik, fornuftig prisfastsættelse og søgen efter afkastmuligheder i et lavrentemiljø. Globale aktier gav derfor et afkast på næsten 10 pct. i første kvartal og high yield obligationer knapt 2 pct. Dog fik stigende bekymring for emerging markets økonomierne denne type obligationer til at falde omkring 2,5 pct. i første kvartal. På trods af halvsløje økonomiske nøgletal i april fortsatte de positive takter på de finansielle markeder, da der var mindre nervøsitet omkring gældssituationen i Eurozonen efter redningen af Cyperns banker. På rentemødet i april fastholdt Den Europæiske Centralbank (ECB) som ventet renten uændret, men Draghi åbnede dog døren på klem for, at der kan komme nye tiltag eller rentenedsættelser. Understøttende for markederne var også, at den nye centralbankchef i Japan overraskede markedet ved at annoncere langt større end ventet pengepolitiske lempelser samt gav udtryk for, at de vil sætte alle sejl ind på at nå inflationsmålet på 2 pct. Den danske 10 årige rente fortsatte ned i starten af maj og nåede ny bundrekord på 1,29 pct. som følge af, at ECB nedsatte renten og indikerede mulighed for flere pengepolitiske lempelser samt negativ indlånsrente. En solid jobrapport fra USA blev dog startskuddet på en periode med stigende renter på begge sider af Atlanten, da den dæmpede bekymringen for en markant afmatning i den amerikanske økonomi. Desuden er nedtrapningen af de kvantitative lempelser (QE3) afhængig af jobskabelsen, hvorfor den gode jobrapport skabte spekulationer om, at FED ville reducere QE3 før end ventet. Markedet tolkede også Bernankes tale i Kongressen som om, at FED snart ville begynde at reducere opkøbene af obligationer. Dette skabte usikkerhed på de finansielle markeder med faldende aktier og stigende renter. Nervøsiteten på de finansielle markeder fortsatte det meste af juni med tab på aktier og kreditobligationer. Også sikre obligationer blev ramt, da investorerne søgte ly i kontanter. Kilden til nervøsitet skulle findes i udtalelser fra FED om en snarlig nedtrapning af obligationsopkøbene, hvorfor der ville komme lidt mindre likviditet ind i økonomien. Globale aktier faldt med over 8 pct. fra den 21. maj og frem til den 24. juni, men steg dog en smule mod slutningen af kvartalet, da flere FED medlemmer var ude og berolige markederne med udtalelser om, at balancen forsat ville udvides. Senest har ECB også udtalt, at der er langt til udgangen. 4

6 UDSIGTERNE FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 Den globale vækst er fortsat halvsløj, men der er dog udsigt til en bedring i andet halvår. Væksten forventes fortsat at være noget lavere end den potentielle vækst. Bedring på arbejds og boligmarkedet samt stigende optimisme blandt forbrugerne forventes at løfte væksten i USA i andet halvår, men væksten for hele 2013 forventes omkring vores antagelser ved årets begyndelse på 2 pct. som følge af svagere vækst i andet kvartal. Eurozonen ser også ud til at vende tilbage til positive vækstrater på en vending i kredit og lagercyklussen samt mindre finanspolitiske opstramninger, og væksten forventes at lande på omkring 0,5 pct. i 2013 mod ventet 1 til 0,5 pct. primo Væksten i Kina har været aftagende, og der er ingen tegn på en snarlig acceleration. Desuden synes den kinesiske regering at være villig til at acceptere lavere vækst nu for at løfte vækstpotentialet på længere sigt. Vi har derfor nedjusteret vores vækstforventninger fra 8,2 pct. til 7,5 pct. for 2013, og væksten i emerging markets landene som helhed forventes også i underkanten af vores tidligere estimat på 5 pct. Den globale vækstrate forventes lidt under vores tidligere estimat på 3 pct., hvilket er mere end 1 pct. under trendvæksten. Inflation er generelt lav og fortsat aftagende, og dette sammenholdt med halvsvage vækstudsigter forventes at få de store centralbanker til at fortsætte med en meget lempelig pengepolitik. FED vil dog så småt begynde med en normalisering af pengepolitikken, men det vil ske i et meget afdæmpet tempo. Forventninger til de finansielle markeder i andet halvår Aktier har generelt gjort det bedre det første halvår, end vi havde forventet ved året start. Vi forventede, at aktier fra udviklede lande ville give et afkast på 10 til 15 pct. i år, dog så vi muligheder for afkast på op mod 25 pct. på japanske aktier. Med et afkast på 11 pct. i løbet af de første seks måneder har globale aktier fra de udviklede lande næsten givet det forventede årsafkast godt hjulpet på vej af japanske aktier, som har givet et afkast på over 30 pct. i japanske yen. Vores forventning om, at japanske aktier ville give det højeste afkast i år, har derfor materialiseret sig indtil videre. Ved årets begyndelse forventede vi også, at emerging markets aktier ville halte efter globale aktier, og med et afkast på 5 pct. har det indtil videre i år også været tilfældet. Aktiemarkederne er steget solidt de sidste to år uden nævneværdig indtjeningsvækst, hvorfor prisfastsættelsen er gået fra billig til neutral. Aktiemarkederne forventes dog fortsat understøttet af en smule bedring i vækstudsigterne, fortsat lempelig pengepolitik samt høj risikopræmie i forhold til obligationer, hvorfor vi ser yderligere potentiale for stigninger på mellem 5 og 10 pct. på de globale aktiemarkeder i andet halvår. Vi ser stadig mest værdi i japanske aktier, hvor afkast forventes i den øvre del af intervallet, da japanske aktier forventes understøttet af aggressiv pengepolitik, retræte af deflationære kræfter samt en svækket yen. Dette vil løfte eksporten og øge indtjeningerne. Afkastet på europæiske aktier forventes i den nedre ende af intervallet på ryggen af svage vækstudsigter, fortsat økonomisk uro i Sydeuropa, samt ECB der fører den mindst lempelige pengepolitik af de store centralbanker. Afkastet på amerikanske aktier forventes omkring midten af intervallet som følge af forbedrede vækstudsigter i andet halvår i USA på ryggen af positive takter på bolig og arbejdsmarkedet, hvilket vil styrke privatforbruget. Desuden forventes husholdningernes konsolidering også at være overstået, da deres gearing er på det laveste niveau siden Emerging markets aktier forventes fortsat at halte efter aktier fra Vesten på trods af en relativt billig prisfastsættelse i forhold til globale aktier (udviklede lande), da der er stor usikkerhed omkring væksten i emerging markets især Kina, svagt cash flowgenerering samt risiko for yderligere outflow. Danske aktier er fair prisfastsat i forhold til globale aktier i et historisk perspektiv, men der forventes gode afkastmuligheder i blandt andet medicinalindustrien som følge af investorinteresse for stabilitet i et relativt svagt vækstscenarie samt moderate forventninger til vækstraterne, og danske aktier forventes at give et afkast på niveau med globale aktier i andet halvår. Obligationsrenterne i AAA segmentet har været mere volatile end forventet de første seks måneder, hvor den 10 årige danske og tyske rente både er steget og faldet med op til 0,5 pct. på relativt kort tid i løbet af første halvår. Med stigninger på henholdsvis 0,5 og 0,4 pct. er den danske og tyske 10 årige rente også tæt på den øvre grænse i det forventede handelsinterval på +/ 0,5 procentpoint fra niveauet ved årets begyndelse. Vi ser lille risiko for massive rentestigninger fra de nuværende niveauer. Centralbankerne synes at have fået stabiliseret markederne efter de seneste udmeldinger. Desuden forventes Europa at kæmpe med lav vækst og inflation de kommende år, hvilket vil holde renterne i ave, og der er mulighed for at de vil falde lidt tilbage på den korte bane. High yield obligationer har givet et lavere end forventet afkast i år, hvilket hovedsageligt skyldes de massive stigninger i statsrenterne. Rentespændet til statsobligationer har nemlig været stort set uændret i år, hvorfor de som forventet trods alt har givet et pænt 5

7 merafkast til statsobligationer som følge af højere løbende renteafkast. Vi er generelt positive på high yield obligationer, da de fundamentale forhold er gode og grundet let og billig adgang til kapital for virksomhederne. High yield giver en attraktiv merrente på grund af udsigt til få konkurser, hvorfor vi forventer et afkast på tre til 4 pct. i andet halvår. Emerging markets obligationer har klaret sig markant dårligere i år end forventet på ryggen af stigende statsrenter samt spændudvidelser. Der er fortsat risiko for kapitalflugt på kort sigt, men solide offentlige balancer, lave gældsniveauer samt en pæn merrente er understøttende for segmentet, hvorfor vi forventer et afkast på tre til 4 pct. resten af året. Risici Den største og mest betydningsfulde risiko til vores forventninger til andet halvår er, hvis markedet reagerer panikagtigt på nedtrapningen af obligationsopkøbene fra FED, som højst sandsynligt vil begynde i efteråret. Dette vil ske, hvis markedet får opfattelse af, at FED begynder at træde på bremsen frem for at lette lidt på speederen. I et sådant scenarie vil statsrenterne stige markant og aktier falde, og samtidig vil vækstudsigterne forværres, og generelt vil alle aktivklasser få negative afkast. Et andet risikoscenarie er, at krisen for alvor vender tilbage i Europa med stigende politisk uro, som kan bremse de igangværende reformer. Dette vil kaste Europa ud i en endnu dybere recession, hvilket vil ramme mere risikofyldte aktiver, mens renterne fra sikre lande vil falde. En uventet vækstnedgang i USA på trods af solide nøgletal og/eller fortsat skuffende nøgletal fra Kina og emerging markets landene samt uvillighed til strukturelle reformer kan kvæle den spirende optimisme, hvilket vil medføre faldende aktier og renter. På positivsiden er risikoen en hurtig tilbagevenden til normalvækst som følge af mindre end ventet effekt af de finanspolitiske opstramninger i USA, reformer og stærkere vækst i Kina og emerging markets landene samt nye politiske stimuli i Japan. Dette vil sandsynligvis øge afkastet i risikofyldte aktiver, men kan føre til kraftigt fald i obligationskurserne. Udsagn om forventninger Disse forventninger til den økonomiske og finansielle udvikling er udtryk for foreningens aktuelle vurderinger, der i sagens natur er forbundet med stor usikkerhed og derfor ikke kan betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er risiko for, at den realiserede udvikling afviger fra foreningens forventninger. Der bør derfor ikke træffes ureflekterede beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner alene med udgangspunkt i foreningens forventninger. Foreningen opfordrer til at søge professionel rådgivning i forbindelse med investeringsbeslutninger og andre større økonomiske dispositioner. Foreningen påtager sig ikke noget ansvar, hvis markederne udvikler sig anderledes end forventet. 6

8 RISICI OG RISIKOSTYRING Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne. Andre især obligationsafdelingerne, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer og den skal investor selv tage højde for er valget af afdelinger. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har danske aktier som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer, som beskrevet herunder. Risici knyttet til investors valg af afdelinger Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine Alfred Berg Invest beviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i afdelingerne med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelingerne for de fleste investorer, sjældent velegnede. Af den enkelte afdelings regnskab fremgår dens risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation. Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering Lav risiko Høj risiko Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 til 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1 til 2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Risici knyttet til investeringsmarkederne Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringspolitikker, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Desuden har Alfred Berg Invest porteføljerådgivere placeret i udvalgte lokale markeder. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Enhver investeringsbeslutning i de aktivt styrede afdelinger er baseret på vores og porteføljerådgiveres forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i halvårsrapporten, har vi for langt de fleste afdelinger udvalgt et benchmark. Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. Vi vurderer, at de respektive indeks er repræsentative for de respektive afdelingers porteføljer og dermed velegnede til at holde afdelingens resultater op imod. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. Afdelinger, for hvilke der ikke findes et velegnet indeks, har intet benchmark. Målet med afdelinger, som følger en aktiv investeringsstrategi er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det respektive benchmark. Når investeringsstrategien er aktiv forsøger vi at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. 7

9 Når investeringsstrategien er passiv også kaldet indeksbaseret betyder det, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Foreningens bestyrelse har fastsat risikorammer for alle afdelinger. I aktieafdelingerne er der som udgangspunkt fastsat en begrænsning på tracking error. Tracking error er et matematisk udtryk som udtrykker, hvor tæt afdelingerne følger deres benchmark. Jo lavere tracking error er, desto tættere forventes afdelingen at følge benchmark. I obligationsafdelingerne er der typisk fastsat begrænsninger på varighed (rentefølsomhed) og særlige begrænsninger på kreditrisikoen via krav til kreditvurderingen (ratings). Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiver, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it området lægges stor vægt på data og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere oplysninger om de enkelte Alfred Berg Invest afdelinger henvises til de gældende prospekter og Central Investorinformation for de pågældende afdelinger. Disse kan downloades fra under produktinformationen om den enkelte afdeling. 8

10 GENERELLE RISIKOFAKTORER Landerisiko Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der risiko for, at samtlige afdelingens investeringer påvirkes negativt af landespecifikke politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder udviklingen i landets valuta og rente, kunne påvirke investeringernes værdiudvikling væsentligt. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører ofte en lavere risiko for den samlede portefølje end investering i enkeltlande eller markeder. Nogle udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for kraftige markedsreaktioner på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold. Desuden medfører investeringer i udlandet en valutarisiko, der kan skabe yderligere afkastvariation målt i danske kroner, se nedenfor. Valuta Den indre værdi af en afdeling med valutaeksponering vil blive påvirket af udsving i valutakurserne. Afdelinger, som udelukkende investerer i danske aktier eller obligationer, har derimod ingen direkte valutarisiko. Afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Afdelinger, hvor foreningen systematisk kurssikrer valutaeksponeringen, har en meget begrænset valutarisiko. Hvis en afdeling anvender systematisk valutakurssikring, vil det fremgå af beskrivelsen af afdelingens investeringsområde i afdelingsberetningen. Selskabsspecifikke forhold Kursudviklingen for aktier og obligationer udstedt af et selskab er mere ujævn end markedets gennemsnitlige kursudvikling. Selskabsspecifikke forhold, herunder selskabets generelle forretningsudvikling, forretningsudviklingen på vigtige områder, finansieringsforhold, følsomheden over for udviklingen i dansk eller udenlandsk rente, følsomheden over for udviklingen i valutakurserne samt ændringer i selskabets regulatoriske og skattemæssige rammebetingelser i såvel Danmark som udlandet, kan fra dag til dag medføre langt større kursudsving på selskabsniveau end markedets gennemsnitlige daglige kursvariation. Da en afdeling kan placere op til 10 pct. af formuen i værdipapirer udstedt af et enkelt selskab, kan nettoværdien af afdelingens formue variere kraftigt som følge af specifikke forhold i de selskaber, som afdelingen har investeret i. I yderste konsekvens kan et selskab gå konkurs, hvorved en eventuel investering vil være tabt. Nye markeder (emerging markets) Betegnelsen nye markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ex. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie og obligationsmarkeder, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici. Eksempelvis indebærer et ustabilt politisk system en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og pengepolitik. For investorerne kan dette betyde, at aktiver nationaliseres, at rådigheden begrænses, eller at der indføres statslige overvågningsog kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store udsving. Nogle lande har indført restriktioner på udførsel af valuta, andre kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være ringe som følge af økonomiske og politiske ændringer eller naturkatastrofer. Særlige risici for obligationsafdelingerne Kursudsving på obligationsmarkedet Obligationsmarkedet kan blive genstand for særlige politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan føre til kursudsving, der påvirker værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige og generelle økonomiske forhold, herunder den globale renteudvikling, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Renteniveauet varierer fra region til region, blandt andet drevet af de regionale inflationsniveauer. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer. Et stigende renteniveau betyder faldende obligationskurser og dermed lavere værdi af afdelingens obligationsinvesteringer. Nøgletallet varighed beskriver, hvor meget obligationskursen falder ved en given rentestigning. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne under en renteændring. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at obligationsudsteder ikke er i stand til at betale rente og afdrag til obligationens terminer. Kreditrisikoen beskrives for mange udstedere af en credit rating, som udarbejdes af et af de internationale kreditvurderingsbureauer. Ratingen bygger blandt andet på en vurdering af sikkerhederne bag obligationen og på udsteders indtjenings og formueforhold. Hvis credit ratingen nedsættes, vil obligationen normalt falde i kurs. Markedet belønner normalt de investorer, der investerer i obligationer med en dårlig credit rating, med en merrente, der kan anses som en kompensation 9

11 (risikopræmie) for den kreditrisiko, som er knyttet til investeringen i forhold til en sammenlignelig statsobligation uden kreditrisiko. Særlige risici for aktieafdelingerne Kursudsving på aktiemarkederne Aktiekurser varierer meget og pludselige, betydelige kursfald forekommer jævnligt. Sådanne kursudsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske eller reguleringsmæssige forhold. De kan også følge af sektorforhold eller regionale, lokale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Særlige risici for blandede afdelinger Blandede afdelinger er påvirket af de faktorer, der påvirker såvel aktie som obligationsafdelingerne. 10

12 HALVÅRSREGNSKABER Investeringsforeningen Alfred Berg Invest består af 13 afdelinger. Hver afdeling aflægger separat halvårsrapportering bestående af et afdelingsregnskab og en afdelingsberetning. Afdelingsregnskabet viser halvårets økonomiske udvikling samt ultimo balancen, mens afdelingsberetningen kommenterer halvårets resultat og andre afdelingsspecifikke forhold. Foreningen håndterer de administrative opgaver og investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden for de rammer, som bestyrelsen har lagt for afdelingerne. Det er med til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. Det hænger også sammen med, at afdelingerne selvom de investerer i forskellige typer af værdipapirer og følger forskellige strategier ofte påvirkes af mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving i den globale vækst påvirke afkast og risiko i de enkelte afdelinger. Derfor har vi valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, de generelle risici og foreningens risikostyring i afsnittet i ledelsens beretning for alle afdelinger i rapporten. Vi anbefaler, at disse afsnit læses i sammenhæng med de specifikke afdelingsberetninger for samlet set at få et fyldestgørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der påvirker de enkelte afdelinger. For yderligere oplysninger om de enkelte afdelinger henvises til foreningens prospekt og til dokumentet Central Investorinformation for hver af afdelingerne. Disse dokumenter kan downloades fra foreningens hjemmeside 11

13 AFDELING DANSKE INDEKS LEDELSESBERETNING Afdelingen, der kan investere i aktier, der er optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen (Københavns Fondsbørs), følger en indeksstrategi, der søger at afspejle afkastudviklingen i OMX C20 CAP indekset så tæt som muligt. Afdelingen har Finanstilsynets tilladelse til at investere op til 35 pct. af formuen i de to koncernforbundne udstedere Novo Nordisk og Novozymes. Instrumentprofil Udloddende, børsnoteret Benchmark OMX Copenhagen 20 CAP Porteføljerådgiver Absalon A/S, Fondsmæglerselskab (tidl. Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S) Etablering Marts 2011 Risikoklassifikation Lav risiko Høj risiko Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Afdelingsspecifikke risici Afdelingen henvender sig til investorer, der frem for at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje ønsker at drage fordel af den risikospredning, som afdelingens portefølje indebærer. Den typiske investor i afdelingen har en investeringshorisont på mindst tre år og betragter investeringen i afdelingen som et af flere elementer i en samlet portefølje. Afdelingens investeringer er først og fremmest følsomme over for følgende risici: Kursudviklingen på aktiemarkederne Selskabsspecifikke forhold Landerisiko (Danmark) Disse risici er nærmere omtalt i afsnittet Generelle Risikofaktorer i denne halvårsrapport. Udviklingen i første halvår af 2013 Afdelingen gav i første halvår af 2013 et afkast på 6,20 pct., mens benchmark gav et afkast på 5,93 pct. Udviklingen i første halvår har været stort set som forventet og beskrevet i årsrapporten for Nationalbankerne har fortsat deres meget stimulerende pengepolitik, og politikerne har levet op til deres ansvar om at forhindre eller inddæmme eventuelle systemiske kriser. Samlet har vi set en aftagende makroøkonomisk risiko, hvilket har understøttet en højere prissætning på aktier. Forventninger til markedet og strategi Ved årets begyndelse forventede vi et afkast på mellem 15 og 20 pct. for afdelingen. Efter et afkast på 6,2 pct. i det første halvår forventer vi et afkast på omkring 15 pct. for hele Forventningen om et fortsat stigende aktiemarked året ud er primært baseret på den fortsat attraktive prissætning sammenlignet med alternativerne, der stort set intet afkast giver. Vi forventer dog også stor volatilitet med store og hurtige ryk op og ned i markedet baseret på politikernes og centralbankernes udmeldinger. Udfordringen er derfor at skabe en dynamisk portefølje, der kan håndtere de skiftende scenarier for aktiemarkedet. Særlige risici ved markedsudviklingen i 2013 Aktiemarkedet er for tiden præget af stabile nøgletal fra både USA og Europa. De amerikanske nøgletal har dog ikke været stærke nok til for alvor at rykke ved den amerikanske centralbanks kvantitative lempelser, hvorfor der stadig pumpes masser af likviditet ud i markedet. Stærkere nøgletal for især det amerikanske arbejdsmarked vil kunne fremrykke udfasningen af støtteopkøbene, hvilket på kort sigt kan gøre aktiemarkedet usikkert og volatilt. I Europa ser det ud til, at det værste er bag os, og der har været meget lidt fokus på den økonomiske krise i Sydeuropa de seneste seks måneder. Selv bankkrisen på Cypern formåede ikke for alvor at skabe uro på markederne, hvilket vi tolker som en stor tiltro fra markedets side til, at Den Europæiske Centralbank har styr på situationen. Den største risiko ser vi i en fortsat skuffende udvikling i Kina, da en mindre vækst end ventet vil have store konsekvenser for råvarerelaterede og eksportorienterede virksomheder, hvilket der findes en stor andel af på det danske aktiemarked. 12

14 AFDELING DANSKE INDEKS HALVÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse Nøgletal pr (1.000 kr.) 1H H 2012 Renter og udbytter Benchmark OM X C20 Kursgevinster og -tab Afdelingsformue t.kr. Administrationsomkostninger Indre værdi 105,60 DKK Cirkulerende mængde stk. Resultat før skat Startdato Seneste udbytte 2,50 DKK/andel Skat 22 7 Halvårets nettoresultat Risiko Opgøres kun for afdelinger, der har eksisteret mere end 36 måneder. Balance Afdelingens ti største beholdninger (%) Novo Nordisk B 13,70 (1.000 kr.) Danske Bank 13,30 Carlsberg B 9,70 AKTIVER Novozymes A/S-B Shares 7,60 A.P. Møller - Mærsk B 6,60 1 Likvide midler A.P. M øller - M ærsk A 6,40 1 Kapitalandele Coloplast A/S 6,20 Andre aktiver DSV 4,30 Nordea 4,30 Aktiver i alt TDC A/S 3,40 PASSIVER Aktivfordeling i afdelingen (%) M edlemmernes formue Sektor Anden gæld M edicinal 33,54 Passiver i alt Finans 24,74 Industri 22,74 Konsumentvarer 9,72 2 Noter. hvortil der ikke henvises Kommunikation 3,39 M aterialer 3,28 * Afdeling Danske Indeks' regnskabsperiode var Varige forbrugsgoder 2,16 Øvrige inkl. kontant 0,43 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 99,52% 99,79% Øvrige finansielle instrumenter 0,48% 0,21% I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) M edlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 105,60 90,56 101,77 Afkast (pct.) 6,20 13,25 27,28 Benchmarkafkast (pct.) 5,93 14,38 27,24 Omkostningspct. 0,25 0,32 0,64 Nøgletal for risiko * Sharpe ratio Standardafvigelse * Opgøres kun for afdelinger der har eksisteret mere end 36 mdr. 13

15 AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER LEDELSESBERETNING Afdeling Emerging Markets Obligationer investerer hovedsageligt i likvide statsobligationer, der er nomineret i USD og EUR og noteret på regulerede markeder i en stat, der er medlem af den Europæiske Union eller noteret på regulerede markeder, der er medlemmer af WFE (World Federation of Exchanges). Hovedparten af udstederlandene i afdelingens investeringsunivers er udviklingslande (emerging markets) med en kreditvurdering, der er ringere end Standard & Poors BBB. Målsætningen er at skabe et merafkast i forhold til sit benchmark. Hovedparten af afdelingens valutapositioner skal være afdækket til danske kroner eller euro. Instrumentprofil Udloddende, børsnoteret Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (DKK) EUR hedged Porteføljerådgiver Fischer Francis Trees & Watts UK Limited Etablering April 2004 Risikoklassifikation Lav risiko Høj risiko Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Afdelingsspecifikke risici Afdelingen henvender sig til investorer, der frem for at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje ønsker at drage fordel af den risikospredning, som afdelingens portefølje indebærer. Den typiske investor i afdelingen har en investeringshorisont på mindst tre år og betragter investeringen i afdelingen som et af flere elementer i en samlet portefølje. Den typiske investor er opmærksom på, at afdelingernes investeringer omfatter obligationer med høj risiko. Afdelingen afdækker valutarisici ved hjælp af afledte finansielle instrumenter, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet. Afdelingens investeringer er først og fremmest følsomme over for følgende risici: Kursudsving på obligationsmarkedet Renterisiko Kreditrisiko Disse risici er nærmere omtalt i afsnittet Generelle Risikofaktorer i denne halvårsrapport. Hertil kommer, at den politiske situation er ustabil i en række af de lande, som afdelingen kan investere i. Kurserne på obligationer udstedt af disse lande kan falde kraftigt som følge af politiske eller reguleringsmæssige indgreb efter et uventet politisk regimeskifte. Alene frygten for, at nye politiske initiativer kan bringe den økonomiske udvikling i et land i fare kan føre til faldende obligationskurser og dermed faldende nettoværdi af afdelingens formue. Investorerne skal også være opmærksomme på, at en del af afdelingens formue kan placeres i kreditobligationer udstedt af selskaber. Kurserne på disse obligationer vil være påvirkelige af en lang række markedsmæssige og selskabsspecifikke forhold herunder selskabets generelle forretningsudvikling, forretningsudviklingen på vigtige områder, finansieringsforhold, følsomheden over for renteudviklingen, følsomheden over for udviklingen i valutakurserne samt ændringer i selskabets regulatoriske og skattemæssige rammebetingelser. Disse forhold har afgørende indflydelse på kreditrisiko og kursudvikling for kreditobligationer udstedt af selskaber og kan derfor have indflydelse på udviklingen i nettoværdien af afdelingens formue. I særlige situationer som fx den globale kreditkrise i efteråret 1998, terrorangrebene i USA i september 2001 samt finanskrisen i 2008/2009 kan de finansielle markeder blive grebet af kollektiv panik, hvor investorernes risikoaversion stiger drastisk. I disse situationer afløses markedernes normale kursudviklingsmønster ofte af et markedsregime med store kursstigninger på likvide statsobligationer fra lande med høj kreditværdighed og massive kursfald og kraftige stigende kursvariation på mere risikobetonede obligationstyper, herunder kreditobligationer udstedt af selskaber med høj kreditrisiko og statsobligationer udstedt eller garanteret af stater med høj kreditrisiko. I disse situationer vil kurserne på de mere risikable obligationsudstedelser tendere til at samvariere modsatrettet mindre risikable statsobligationer. 14

16 Udviklingen i første halvår af 2013 Afdelingen gav i første halvår af 2013 et afkast på 8,33 pct., mens benchmark gav et afkast på 8,01 pct. Afdelingens afkast var således på niveau med benchmark. Renteaktivklassen emerging markets opnåede et stabilt afkast i første kvartal, men kom under pres i andet kvartal. Det skyldes den amerikanske centralbanks antydning af, at den ville begynde at afvikle sine kvantitative lempelser. Det skabte en markant stigning i det amerikanske renteniveau, og emerging market gæld i hård valuta oplevede negative afkast, primært på renterisiko. Forventninger til markedet og strategi Vi forventer, at aktivklassens afkast igen vil komme op på mellem 2 og 3 pct. i andet halvår I betragtning af tabene i første halvår forventer vi et afkast for hele året på mellem 4,8 og 5,8 pct. Med afsæt i vores aktive forvaltningsstrategi satser vi på at øge afkastet med yderligere 1 pct. i andet halvår. Vores strategi er fortsat baseret på en aggressiv strukturel allokering til virksomhedsobligationer, da vi mener, at spændene på de udstedere, vi er eksponeret mod, sandsynligvis vil snævre ind, når markedet i højere grad begynder at differentiere på kreditkvalitet. Særlige risici ved markedsudviklingen i 2013 Efter de markante rentestigninger i markedet i maj og juni forventer vi, at emerging market gæld vil give et afkast over benchmark i de tidlige faser af de pengepolitiske stramninger i USA. Efterhånden som markederne har vænnet sig til de nye forhold, vil rentestigningstakten sandsynligvis flade ud, volatiliteten vil aftage, og appetitten efter risikoaktiver vil sandsynligvis igen stige. Priserne i markedet er også relativt gode, og det kunne være en god grund for investorer, der ønsker eksponering mod denne aktivklasse, til at gå ind i markedet. Fundamentalerne har ikke ændret sig i disse lande, og de kan bruge deres vigtige udenlandske reserver til at opfylde deres forpligtelser. 15

17 AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER HALVÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse Nøgletal pr (1.000 kr.) 1H H 2012 Renter og udbytter Benchmark JP M organ EM BI Global Diversified JP M organ Kursgevinster og -tab EM BI Global Diversified Index (DKK) EUR hedged Administrationsomkostninger Afdelingsformue t.kr. Indre værdi 102,33 DKK Halvårets nettoresultat Cirkulerende mængde stk. Startdato Seneste udbytte 9,25 DKK/andel Balance (60 måneder) Afdeling Benchmark (1.000 kr.) Standardafvigelse (% p.a.) 15,08 12,15 AKTIVER Sharpe ratio 0,32 0,50 1 Likvide midler Noterede obligationer Afdelingens ti største beholdninger (%) 1 Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver ,375% Rep. Colombia 18/03/19 3,20 5,125% Turkey Rep 25/03/22 2,60 Aktiver i alt ,75% Rep of Indon 25/04/2022 2,60 7,125% Rep of Peru 30/03/19 2,30 6,75% Croatia 05/11/19 2,30 PASSIVER 5,2% Rep. of Panama 30/01/2020 2,20 7% Northern Lights 16/08/19 2,20 M edlemmernes formue ,625% United M exican 15/03/22 2,10 1 Afledte finansielle instrumenter ,7% Transneft 07/08/18 2,10 Anden gæld ,375% Rep of Poland 15/07/19 2,00 Risiko Passiver i alt Landeallokering i afdelingen (%) 2 Noter. hvortil der ikke henvises Tyrkiet 7,01 Brasilien 6,72 M exico 5,94 Rusland 5,87 Colombia 4,90 Noter Forenede Arabiske Emirater 4,49 Polen 4,27 1 Finansielle instrumenter (%) Indonesien 4,15 Børsnoterede finansielle instrumenter 96,74% 95,27% Filippinerne 3,38 Øvrige finansielle instrumenter 3,26% 4,73% Sydafrika 3,32 I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Panama 3,22 Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S Venezuela 2,94 Litauen 2,81 Kasakhstan 2,72 Uruguay 2,67 2 Hoved- og nøgletal Argentina 2,52 Kroatien 2,26 Nettoresultat (t.kr.) Peru 2,24 M edlemmernes formue (t.kr.) Angola 2,22 Cirkulerende andele (stk.) M alaysia 1,86 Indre værdi 102,33 110,73 120,95 Den Dominikanske Republik 1,80 Afkast (pct.) -8,33 6,87 16,74 Ungarn 1,78 Benchmarkafkast (pct.) -8,01 6,72 17,27 Kina 1,72 Omkostningspct. 0,63 0,64 1,26 El Salvador 1,68 Nigeria 1,67 Nøgletal for risiko * Sri Lanka 1,63 Sharpe ratio 0,32 0,26 0,40 Chile 1,59 Standardafvigelse 15,08 14,75 14,75 Costa Rica 1,57 Rwanda 1,50 * Er beregnet på 60 mdrs. udvikling. Zambia 1,50 Marokko 1,45 Rumænien 1,36 Libanon 1,30 Elfenbenskysten 0,74 Egypten 0,71 Øvrige inkl. kontant 2,49 I alt 100,00 16

18 AFDELING GLOBAL MINIMUM VARIANCE LEDELSESBERETNING Afdeling Global Minimum Variance investerer i de aktier, som indgår i MSCI World indekset. Afdelingens målsætning er at minimere afkastvariationen og dermed skabe et højt risikojusteret aktieafkast. Instrumentprofil Udloddende, børsnoteret Benchmark MSCI World Index (DKK) NR Porteføljerådgiver THEAM S.A.S., Paris, Frankrig Etablering December Afdelingen hed tidligere Europæiske Aktier, men skiftede navn til Global Minimum Variance i forbindelse med en fusion den 3. oktober Risikoklassifikation Lav risiko Høj risiko Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Afdelingsspecifikke risici Afdelingen henvender sig til investorer, der frem for at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje ønsker at drage fordel af den risikospredning, som afdelingens portefølje indebærer. Den typiske investor i afdelingen har en investeringshorisont på mindst tre år og betragter investeringen i afdelingen som et af flere elementer i en samlet portefølje. Afdelingen afdækker ikke valutarisici. Udsving i valutakurserne påvirker derfor investorernes afkast. Afdelingens investeringer er først og fremmest følsomme over for følgende risici: Kursudsving på aktiemarkedet Selskabsspecifikke forhold Valutarisiko Disse risici er nærmere omtalt i afsnittet Generelle Risikofaktorer i denne halvårsrapport. Hertil kommer en geografisk risiko, der følger af, at afdelingen investerer i aktier fra hele verden. Kursudviklingen på de internationale aktiemarkeder er derfor afgørende for afdelingens værdiudvikling. Såvel specifikke politiske og regulatoriske foranstaltninger som den internationale finansielle og økonomiske udvikling, herunder rente og valutaudviklingen, samt andre aktiekurspåvirkende faktorer er derfor væsentlige risikoelementer for udviklingen i nettoværdien af afdelingens formue, som ikke eller kun delvis kan elimineres ved risikospredning indenfor afdelingens investeringsunivers. Investorer skal også notere, at afdelingen kan have investeret i enkeltmarkeder, der af politiske, økonomiske, finansielle, valutariske, regulatoriske eller andre årsager udvikler sig negativt i forhold til det internationale aktiemarked i almindelighed. at den politiske situation er ustabil i en række af de lande, som afdelingen kan investere i. Kurserne på obligationer udstedt af disse lande kan falde kraftigt som følge af politiske eller reguleringsmæssige indgreb efter et uventet politisk regimeskifte. Alene frygten for, at nye politiske initiativer kan bringe den økonomiske udvikling i et land i fare kan føre til faldende obligationskurser og dermed faldende nettoværdi af afdelingens formue. Endelig skal det bemærkes, at afdelingen baserer sine investeringsbeslutninger på historiske data for aktieafkast, volatilitet og korrelation. Historiske data har begrænset værdi som estimater for aktiernes aktuelle samvariationsmønstre. Modellen er ikke i stand til at opfange strukturelle ændringer i samspillet mellem aktiekurserne i den takt, disse ændringer kan forekomme. Der er derfor en risiko for, at afdelingens investeringsbeslutninger ikke reducerer porteføljens volatilitet så meget, som afdelingen forventer. Udviklingen i første halvår af 2013 Afdelingen gav i første halvår af 2013 et afkast på 10,57 pct., mens benchmark gav et afkast på 9,90 pct. Afdelingen ændrede i maj 2013 strategi fra Minimum Variance til Equity World Low Volatility. Således kan resultatgennemgangen for første halvår deles op i to perioder. Fra ultimo december 2012 til medio maj 2013 leverede Minimum Variance strategien et merafkast på ca. 1,6 pct. Merafkastet skyldtes en afbalanceret fordeling mellem allokering og papirvalg. Afdelingen har en typisk defensiv struktur med stor overvægt af defensive sektorer og undervægt af cykliske sektorer som finans og IT. Fra et allokeringsmæssigt synspunkt drog afdelingen klart fordel af overvægtningen af sundheds og konsumentsektoren, som begge lå i top 3 målt på sektorafkast for perioden. Samtidig havde afdelingen fordel af sin undervægtning 17

19 af it sektoren, som gav periodens dårligste sektorafkast. Ud fra papirvalget leverede konsumentsektoren fortsat det eneste markante positive bidrag blandt de defensivt orienterede papirer (således steg sektorens positive allokeringsbidrag). Modsat leverede papirvalget i it og industri et stærkt bidrag. Udviklingen havde en faldende tendens fra medio maj til ultimo juni, da afdelingen i denne del af perioden havde skiftet strategi til lav volatilitet og gennemgik en usædvanlig periode, hvilket er misvisende i forhold til afdelingens defensive profil. Der var i periodens løb usædvanlige markedsforhold med fortsat udbredt usikkerhed, og hvor investorerne hovedsageligt baserede deres papirvalg på makroøkonomiske forventninger i stedet for på den enkelte akties forventede udvikling. Modsætningsforholdet med lav volatilitet, som baserer sig på typisk investoradfærd ved aktieudvælgelse, medførte, at strategien ikke fik fuld gennemslagskraft. Forventninger til markedet og strategi Det er ikke muligt at give en præcis indikation af en reel stabil markedstrend for andet halvår Med sin defensive strategi med lav volatilitet har afdelingen et godt udgangspunkt til at få del i en markedsstigning, men for at modellen skal kunne generere merafkast, skal aktieudvælgelse igen blive den styrende faktor i markedet. Det misvisende billede i forhold til merafkast kan fortsætte i flere måneder, særligt hvis den stigende tendens fra ultimo juni fortsætter i juli samtidig med, at den økonomiske usikkerhed varer ved. Hvis stemningen skifter til en periode med faldende markeder, vil strategiens defensive træk være en styrke. Under alle omstændigheder vil strategiens styring af tracking error sikre, at afdelingen ikke afviger for meget fra markedsudviklingen. Dette gør, at vi er moderat optimistiske på kort sigt og har tiltro til, at strategien på mellemlangt sigt vil opnå et bedre afkast end benchmark med lavere risiko. Særlige risici ved markedsudviklingen i 2013 Øget økonomisk og finansiel usikkerhed skabte i andet kvartal af 2013 særlige markedsforhold, som hovedsageligt var påvirket af makroøkonomiske tal, og hvor aktieudvælgelse ikke længere udgjorde den primære afkastdriver. Selvom markedsforholdene midlertidigt medførte, at modsætningsforholdet med lav volatilitet ikke fik fuld gennemslagskraft, kunne der i juni observeres et skift, idet aktier med lav volatilitet opnåede et større afkast end de mere volatile papirer. Selvom dette er et positivt tegn, er det fortsat en usædvanlig periode for strategien i forhold til at opnå merafkast. Indtil markederne igen drives af aktieudvælgelse, vil strategien fortsat være forholdsvist misvisende i forhold til merafkast. Den sidste uge af juni kan have været starten på en periode med stigende markeder. Det kan dog ikke udelukkes, at investorerne på trods af de stigende markeder afholder sig fra at gå tilbage til ren aktieudvælgelse. Strategiens modelportefølje bygger på at minimere tracking error i et på forhånd screenet aktieunivers med lav volatilitet, som medfører en portefølje med en ex post tracking error i niveauet 5,5 pct.. 18

20 AFDELING GLOBAL MINIMUM VARIANCE HALVÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse Nøgletal pr (1.000 kr.) 1H H 2012 Renter og udbytter Benchmark M SCI World (DKK) Kursgevinster og -tab Afdelingsformue t.kr. Administrationsomkostninger Indre værdi 65,39 DKK Cirkulerende mængde stk. Resultat før skat Startdato Seneste udbytte 0 DKK/andel Skat Risiko Halvårets nettoresultat Afdeling Global M inimum Variance skiftede benchmark 3/ i forbindelse med at afdelingen blev omlagt fra en europæisk til en global afdeling. Risiko nøgletal beregnes kun for samme strategi i over 36 måneder. Balance Afdelingens ti største beholdninger (%) (1.000 kr.) Berkshire Hathaway 2,10 Air Liquide 2,10 AKTIVER Exxon M obil Corp. 2,00 I.B.M. Corp.Com 2,00 1 Likvide midler Paychex Inc 2,00 1 Kapitalandele Fiserve 2,00 Andre aktiver United Parcel Services - B 2,00 Automatic Data Processing 2,00 Aktiver i alt Hang Seng Bank HKD (11) 2,00 Total 2,00 PASSIVER Aktivfordeling i afdelingen (%) M edlemmernes formue Sektor Anden gæld Finans 26,38 Passiver i alt Informations teknologi 20,43 Varige forbrugsgoder 14,92 M aterialer 13,25 2 Noter. hvortil der ikke henvises Industri 10,86 Energi 9,31 Sundhed 2,20 Kommunikation 1,37 Noter Forsyningsselskaber 0,37 Konsumentvarer 0,30 1 Finansielle instrumenter (%) Øvrige inkl. kontant 0,61 Børsnoterede finansielle instrumenter 99,51% 99,45% Øvrige finansielle instrumenter 0,49% 0,55% I alt 100,00 I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) M edlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 65,39 59,76 59,15 Afkast (pct.) 10,55 7,84 6,73 Benchmarkafkast (pct.) 9,90 8,38 14,52 Omkostningspct. 0,74 0,83 1,65 Nøgletal for risiko * Sharpe ratio Standardafvigelse * Da afdeling Global M inimum Variance skiftede benchmark 3/ i forbindelse med at afdelingen blev omlagt fra en europæisk til en global afdeling, kan risiko nøgletal ikke beregnes, da denne kun opgøres for afdelinger der har eksisteret mere end 36 måneder. 19

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Halvårsrapport 2012 Offentliggjort 23. august 2012

INDHOLDSFORTEGNELSE. Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Halvårsrapport 2012 Offentliggjort 23. august 2012 1 Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2012 Offentliggjort 23. august 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelesespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Generelt for afdelingerne... 4 Udviklingen

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 13 afdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 13 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 13 afdelinger 21. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Foreningen... 5 Afdelingerne... 7 Generelt... 7 Afdeling Danske Indeks... 8 Afdeling

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2 PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Bestyrelseserklæring... 5 Foreningen... 6 Afdelingerne... 8 Generelt...

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 9 afdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 9 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 9 afdelinger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestyrelseserklæring... 4 Foreningen... 5 Afdelingerne... 7 Generelt... 7 Afdeling

Læs mere

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2 FORENINGSOPLYSNINGER Investeringsforeningen Absalon Invest blev stiftet den 14. november 1994. Foreningen hed indtil 1. oktober 2013 Alfred Berg Invest. Ultimo 2013 omfattede foreningen 13 afdelinger:

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport for 2013 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2013 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

halvårsrapport 2013 INvESTERINGSFORENINGEN PFa INvEST /

halvårsrapport 2013 INvESTERINGSFORENINGEN PFa INvEST / halvårsrapport 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 30. august 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning Generelt for afdelingerne 5 Udviklingen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Foreningen... 5 Afdelingerne... 7 Generelt... 7 Afdeling Alfred Berg Rusland... 8 Afdeling Danske Aktier... 12 Afdeling Danske Obligationer... 14 Afdeling Emerging Markets Obligationer...

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Halvårsrapport Fåmandsforeningen BankInvest Vælger. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Fåmandsforeningen BankInvest Vælger. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2013 Fåmandsforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 Halvårs Fåmandsforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Bestyrelseserklæring. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Morten Riise-Knudsen Formand. Side 3

Bestyrelseserklæring. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Morten Riise-Knudsen Formand. Side 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningen... 4 Afdelingerne... 5 Generelt... 5 Afdeling Danske Aktier... 6 Afdeling Danske Obligationer... 8 Afdeling High Yield Obligationer... 11 Afdeling

Læs mere

Foreningen Finanstilsynet: FT.nr: 11080 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr: 18 22 62 43 Afdelingerne

Foreningen Finanstilsynet: FT.nr: 11080 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr: 18 22 62 43 Afdelingerne Indholdsfortegnelse Foreningen... 4 Afdelingerne... 5 Generelt... 5 Afdeling Danske Aktier... 6 Afdeling Danske Obligationer... 8 Afdeling EM Virksomhedsobligationer... 11 Afdeling High Yield Obligationer...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere