Beslutninger fra mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Borgerservice Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) meddelte, at Venstre har udpeget Kjeld Holm (V), der træder ind i 17, stk. 4 udvalget vedrørende Rungsted Havn i stedet for Ove Petersen (V). Borgmesteren orienterede om, at folketingsvalget den 13. november 2007, medfører en række udgifter, som der ikke er bevilling til i 2007-budget. Økonomiudvalget vil derfor den 15. november 2007 behandle en tillægsbevilling. Udgiften skønnes til at blive i alt ca kr. Som følge af valgets udskrivelse, meddelte Borgmesteren endvidere, at retningsliner for ophængningen af valgplakater er blevet godkendt. Oprindeligt var det planlagt at forelægge retningslinierne for TMU den Retningslinierne blev fredag den sendt til alle partiformænd og desuden lagt på kommunens hjemmeside. Retningslinier for ophængning af plakater vil blive evalueret og forelagt Kommunalbestyrelsen inden kommunevalget i Borgmesteren meddelte, at repræsentanter fra kommunens grønlandske venskabsby Christianshåb den november 2007 besøger kommunen og opfordrede i denne forbindelse så mange som muligt af kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at deltage. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-11/07-B Kompetence til anmodning om værgemål Ved ansøgning om værgemål er det kommunens pligt at udfærdige ansøgningen, når borgeren ikke har pårørende, eller når de pårørende ikke vil involveres i ansøgningen. Ansøgningen skal underskrives af en medarbejder med tildelt kompetence til anmodning om værgemål. Administrationen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om at udnævne kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Beslutning: Godkendte Kirsten Jensen, Iben K. Larsen, Jeanne Bertelsen som kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Side 10 KB-12/07-B Takster til budget 2008 På baggrund af det vedtagede budget for har administrationen udregnet takster for året Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Stigningerne skyldes beslutning om at pris- og lønfremskrive taksterne, at der indarbejdes øget anlægsaktivitet i taksterne samt at Kloakforsyningens kassebeholdning nu er nedbragt. Taksterne for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen i rammeaftalerne. Beslutning: Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november Side 12 ØU-74/07-O Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen Side 3

4 Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Beslutning: Side 14 ØU-109/07-B Udkast til mødeplan for 2008 Administration har til Økonomiudvalget udarbejdet forslag til mødeplan for afholdelse af politiske møder i Beslutning: Side 17 ØU-116/07-B Den gl. byrådssal, renovering Kommunalbestyrelsesmøderne flyttede i marts 2007 fra det gamle rådhus til Borgerservice. Administrationen har udarbejdet forslag om ændring af byrådssalen, således at den fremover kan anvendes dels af Hørsholm Musikskole til bl.a. koncerter, dels til kommunens officielle receptioner og arrangementer samt vielser. Der er udarbejdet to forslag til indretning af byrådssalen, der begge kan tilgodese den foreslåede fremtidige anvendelse. Beslutning: Økonomiudvalgets indstilling om forslag 2 blev godkendt. Der bevilges kr. som afholdes af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen Side 4

5 Side 21 ØU-117/07-B Overdragelse af kørselskontrakter til Movia KKR Hovedstaden har anbefalet overdragelse af kommunernes fælles kørselsordning til Movia. I den forbindelse spørges kommunerne, om der er interesse for at overdrage andre dele af den kommunale siddende befordring. Beslutning: Side 24 ØU-118/07-B Samarbejdet med Nordsjællands Politi, Kredsråd 1. Viceborgmesteren deltog den Kredsrådsmøde for Nordsjællands Politi, hvor blandt andet politikredens borgmestre deltager. På mødet orienterede politiet om organisering af det fremtidige samarbejde med kommunerne efter politikredsreformen. Beslutning: Side 27 BEU-35/07-O Orientering om brugen af de tidligere amtskommunale revalideringstilbud Den 1. januar 2007 overtog kommunerne ansvaret for de amtskommunale revalideringstilbud. I den forbindelse skal der indsendes en redegørelse til beskæftigelsesregionen om kommunens behov for og forventede forbrug af de revalideringstilbud som amtskommunerne indtil 1. januar selv har drevet eller har haft aftale med selvejende institutioner om. Beslutning: Taget til efterretning. Side 29 BSU-56/07-B Masterplan for skoleudbygning/renovering i Hørsholm I budgetaftalen for 2007 og overslagsårene er der sat penge af til en Kommunalbestyrelsen Side 5

6 udvidelse af kapaciteten på skoleområdet, til renovering og modernisering af eksisterende bygninger samt renovering og modernisering af skolernes udearealer. Der er afsat i alt 35 millioner i budgetaftalen fordelt over årene. Tegnestuen Nielsen og Rubow har udarbejdet en masterplan for alle skolerne med kapacitetsudvidelse og moderniseringsforslag for bygninger og udearealer. Beslutning: Side 31 BSU-58/07-B Dagplejens fremtidige placering I budgetforliget i 2006 blev det besluttet, at Dagplejens Hus skal sælges i På Børne- og Skoleudvalgets møde den 19. juni 2007 blev det besluttet at indstille til den øvrige Kommunalbestyrelse, at Dagplejens Hus ikke sælges, men bevares til fortsat anvendelse indenfor børne- og skoleområdet. Fra den 1. januar 2008 er dagplejen en del af områdeledelse. Af hensyn til de ansatte og brugerne, samt for at få områderne Nord og Syd endeligt defineret, skal dagplejens fremtidige placering afklares snarest muligt. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at Dagplejens hus ikke sælges, men overtages af Slusen, således at Slusen kan udvides og dagplejen kan overtage Slusens bygninger på Stadionallé 8. Beslutning: Side 34 BSU-61/07-B Normering skoler og SFO for skoleåret 2007/2008 Budgettet for 2007 reguleres i forhold til den nye normering pr. 1/ For de sidste 5 måneder sker en opnormering af lærerstillinger på 2,00, samt en nednormering af SFO med 1,81 pædagogstillinger. Finansieringen sker via udgiftspreskontoen. Beslutning: Godkendt med stemmerne 17-2, idet Socialdemokraterne stemte imod. Socialdemokraterne ønskede følgende tilført protokollen: Socialdemokraterne kan ikke acceptere en nednormering på 1,81 Kommunalbestyrelsen Side 6

7 pædagogstilling for skoleåret 2007/2008, da vi mener det er udtryk for forringelse. Side 37 BSU-59/07-B Kvalitetsrapport Ifølge Folkeskolelovens 40 a skal Kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger Kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Den første kvalitetsrapport for kommunens fire skoler og for det samlede kommunale skolevæsen har nu været i høring i de respektive skolebestyrelser. Høringssvarene foreligger til orientering, og den samlede rapport skal herefter sendes videre til Kommunalbestyrelsen med de bemærkninger, udvalget har. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til kvalitetsrapporten senest 15. oktober Beslutning: Side 40 KFU-85/07-B Revidering af lokaleregulativ Administrationen anbefaler en revision af lokaleregulativet, som gør det muligt for blandt andre lokale grundejerforeninger og grupper af borgere, der mødes til non-profit aktiviteter at låne kommunale lokaler vederlagsfrit. Beslutning: Side 42 TMU-88/07-B Støjvolde/boligprojekt Hørsholm Kommune har modtaget et projekt til udstykning af 25 parceller, opførelse af 25 enfamiliehuse og opførelse af støjvold på Kommunalbestyrelsen Side 7

8 arealet mellem Bakkehusene/Ringvejen og Helsingørmotorvejen. Ansøger anmoder en tilkendegivelse om, hvorvidt Hørsholm Kommune ønsker at fremme en sådan udstykning. Beslutning: Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november Side 44 TMU-92/07-B Vedtagelse af Busplan for Hørsholm Kommune Administrationen har i samarbejde med Movia udarbejdet en Busplan for Hørsholm Kommune Busplanen har været fremlagt på biblioteket og rådhuset i 3 uger, og planen har været omtalt i de lokale aviser. Der er modtaget 9 bemærkninger til Busplanen inkl. Seniorrådets tidligere bemærkninger. Beslutning: Hanne Lommer (A). Side 50 TMU-93/07-B Trafiksanering af Alsvejskvarteret etape 2 Teknik- og Miljøudvalget har gennem en årrække afsat midler til trafiksanering af lokalområder i kommunen. I 2005 blev der udarbejdet en trafiksaneringsplan for områderne omkring Alsvej. Planen har været fremlagt på 2 borgermøder, hvorefter der er udarbejdet et revideret forslag. Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2005 den reviderede trafiksaneringsplan, opdelt i etape 1 og etape 2, for Alsvejs-området. Etape 1 blev udført i Administrationen foreslås nu etape 2 udført i efteråret Beslutning: Side 54 Kommunalbestyrelsen Side 8

9 TMU-95/07-B Revision af "Regulativ for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune" Hørsholm Kommune ønsker at revidere det nuværende overkørselsregulativ fra 1977, væsentligst på grund af mange borgerhenvendelser med ønske om anlæggelse af bredere overkørsler, gerne op til 5m bredde, til deres ejendom. Det nuværende regulativ tillader kun enkelt-overkørsler, i 2,5m bredde. Administrationen ønsker med det reviderede regulativ lettere at kunne imødekomme og afvise mange borgerønsker, med klare regler på et område, der er i hastig stigning. Beslutning: Side 57 Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Fra: Ældre og Sundhed Punkt: KB-11/07-B Sagsbehandler: Linda Taudal Hede Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kompetence til anmodning om værgemål Resume Ved ansøgning om værgemål er det kommunens pligt at udfærdige ansøgningen, når borgeren ikke har pårørende, eller når de pårørende ikke vil involveres i ansøgningen. Ansøgningen skal underskrives af en medarbejder med tildelt kompetence til anmodning om værgemål. Administrationen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om at udnævne kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Forslag Administrationen fremlægger valg af kompetencepersoner til anmodning om værgemål overfor kommunalbestyrelsen. Bilag Sagsfremstilling Kommunen kan søge om værgemål for borgere, der ikke selv kan tage vare på eksempelvis økonomiske anliggender, og hvor ingen andre pårørende, familie eller lign. er behjælpelige med ansøgning om værgemål. En ansøgning udfærdiges i samarbejde mellem den medarbejder, der tager initiativ til ansøgningen og ÆSU eller SOA, hvor oplysninger indsamles. Når kommunen anser det for nødvendigt at ansøge statsforvaltningen om tildeling af en værge til den pågældende borger, skal ansøgningen underskrives af en person i kommunen, som har kompetence til at anmode om værgemål, jf. værgemålslovens 16 stk. 1. Sagens tidligere behandling Et forslag om valg af kompetencepersoner til anmodning om værgemål blev fremsat for Kommunalbestyrelsen den 21. maj Som den ene af disse blev Susanne Olsson udpeget, men er efterfølgende fratrådt. Kommunalbestyrelsen Side 10

11 Sagens principielle betydning Kommunalbestyrelsen udpeger en medarbejder med kompetence til at ansøge om værgemål, og da en af de to nuværende valgte kompetencepersoner, som nævnt, ikke længere arbejder i kommunen, søger administrationen om udpegning af 2 kompetencepersoner fra Ældre og Sundhed og bibeholdelse af kompetenceperson fra Social og arbejdsmarked. Administrationen anbefaler Kirsten Jensen og Iben K. Larsen fra Ældre og Sundhed, Administrationsgruppen og Jeanne Bertelsen fra Social og Arbejdsmarked, Socialcentret. Kirsten Jensen, Iben K. Larsen og Jeanne Bertelsen udsender et ansøgningsskema til den pågældende medarbejder, der tager initiativ til ansøgningen. Derefter indsamler de alle krævede oplysninger i forbindelse med udfyldelsen af ansøgningsskemaet, og indsender anmodningen om værgemål til statsforvaltningen. Med 3 kompetencepersoner er der mulighed for, at den medarbejder med mest faglig indsigt i den pågældende sag kan underskrive. Tre kompetencepersoner gør ligeledes ferieperioder mindre sårbare. Endelig vil Jeanne Bertelsen, Kirsten Jensen og Iben K. Larsen kunne bruge hinanden som sparringspartnere. Lovgrundlag Værgemålsloven 16, stk. 1 Beslutning Godkendte Kirsten Jensen, Iben K. Larsen, Jeanne Bertelsen som kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KB-12/07-B Sagsbehandler: Simon Lund Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Takster til budget 2008 Resume På baggrund af det vedtagede budget for har administrationen udregnet takster for året Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Stigningerne skyldes beslutning om at pris- og lønfremskrive taksterne, at der indarbejdes øget anlægsaktivitet i taksterne samt at Kloakforsyningens kassebeholdning nu er nedbragt. Taksterne for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen i rammeaftalerne. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for Bilag Takstoversigt Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 8. oktober 2007 budget Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2008 i forhold til den takstoversigt, der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget Takstoversigten kommer til at indgå i det trykte budget. Sagens fakta Takster på forsyningsområdet Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Det svarer til stigning på kr. for en husstand med en årlig vandafledning på 150 m 3. Fremover vil taksterne årligt blive pris- og lønfremskrevet, så Kommunalbestyrelsen Side 12

13 udviklingen i taksterne følger udviklingen i udgifterne. Takststigningerne skyldes tre årsager: 1. Der har ikke tidligere været foretaget årlige pris- og lønfremskrivninger af taksterne på niveau med pris- og lønstigningen i udgifterne. 2. Der er fremover behov for yderligere anlægsaktiviteter på spildevandsområdet, for at kunne leve op til kravene i den eksisterende lovgivning og kravene i det kommende vandrammedirektiv. I de kommende år er det endvidere nødvendigt at foretage systematiske renoveringer af Usserød Renseanlæg pga. anlæggets alder. 3. Vandledningsafgiften har været fastsat med et ønske om at nedbringe Kloakforsyningens kassebeholdning, hvilket er sket ved udgangen af Der er derfor behov for justering for fremover at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Takster for tidligere amtsinstitutioner De beregnede takster for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen, der er fastsat i Rammeaftalerne med Region H. Beslutning Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Fra: Ældre og sundhed Punkt: ØU-74/07-O Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Resume Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Forslag Administrationen fremlægger derfor nu det samlede materiale om seniorpolitikken (temabeskrivelser og opfølgning) til godkendelse. Økonomiudvalget : Punktet blev oversendt til Social- og Sundhedsudvalget. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Social- og Sundhedsudvalget : Punktet godkendt, idet der i bilaget under punkt 2,3 tilføjes noget om frivillighedscentret. Økonomiudvalget : Udsat. Kommunalbestyrelsen Side 14

15 Økonomiudvalget : Sagen oversendes til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets udtalelse. Morten Slotved (C). Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget : Seniorpolitikken godkendes, men Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med at lave et afsnit om seniorer og arbejdsmarkedet, der herefter indarbejdes som et tillæg til seniorpolitikken. Økonomiudvalget : Godkendt, idet bemærkningerne fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal indarbejdes i et selvstændigt afsnit i Seniorpolitikken. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Bilag 1. Seniorpolitik i Hørsholm Kommune. 2. Seniorpolitik i Hørsholm Kommune - Opfølgning på temaer og indsatser. Sagsfremstilling I Seniorpolitikken indeholder 4 temabeskrivelser, som organisatorisk er placeret under Social og Sundhedsudvalget. Områderne er: Forebyggelse og sundhedsfremme Aktiviteter Frivillige Pleje og omsorg for svage borgere Efter udarbejdelsen af seniorpolitikken i slutningen af 2005 har de aktuelle områder under Ældre og Sundhed arbejdet med forslagene til initiativer og indsatsområder. Ældre og Sundhed har nu fulgt op på seniorpolitikken med papiret, Seniorpolitik i Hørsholm Kommune opfølgning på temaer og indsatser. Her tegnes et statusbillede af de fire temaer, og det beskrives hvilke foreslåede indsatsområder, der er igangsat. Kommunalbestyrelsen Side 15

16 I Seniorpolitikken listes en række temaer, som er relevant i forhold til seniorpolitikken, og som ligger ud over Ældre og Sundheds område. Disse er: Tilgængelighed, veje og adgangsforhold Bolig og miljø Trafik og transport Kultur Fritid Teknik og Miljøudvalget har derfor udarbejdet fire temabeskrivelser, som berører seniorer i kommunen. Disse temabeskrivelser indledes med en gennemgang af generelle politikker på området. Derefter beskrives indsatserne, mål, visioner og forslag til initiativer på områderne: Fysisk planlægning og byggesag Vej og park Miljø og forsyning Kommunale ejendomme Kultur og Fritidsudvalget har ligeledes udarbejdet en beskrivelse over temaer og indsatser for Kultur og fritidsområdet. Kultur og Fritidsudvalget indleder ligeledes med en beskrive området, derefter beskrives vision og målsætning på området, og afslutningsvist listes en række generelle forslag til initiativer, der kan forbedre området for kommunens seniorer. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-109/07-B Sagsbehandler: Birgitte Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Udkast til mødeplan for 2008 Resume Administration har til Økonomiudvalget udarbejdet forslag til mødeplan for afholdelse af politiske møder i Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler den reviderede mødeplan for 2008 overfor Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget : Godkendt, idet fagudvalgenes udtalelser indarbejdes, og idet Økonomiudvalget har følgende ændringer: Økonomiudvalgsmøderne starter kl og slutter kl Undtagelsesvis vil der være dagsordner, hvor det vil kunne forudses, at mødet ikke vil kunne holdes inden for tidsrummet. I disse tilfælde vil det blive meddelt forinden mødet. Der fastlægges et ekstra Økonomiudvalgsmøde den 21. august Kommunalbestyrelsesmødet den 23. juni 2008 flyttes til tirsdag den 24. juni 2008 Kommunalbestyrelsesmødet den 22. september 2008 flyttes til den 15. september Kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2008 flyttes til den 6. oktober Økonomiudvalgsmødet den 11. september 2008 flyttes til den 4. september Økonomiudvalgsmødet den 2. oktober 2008 flyttes til den 25. september Kommunalbestyrelseskonferencen den 25./26. april 2008 flyttes til fredag den 25. april Kommunalbestyrelseskonferencen den 29./30. august 2008 flyttes til den 21./22. august Der udarbejdes revideret mødeplan til brug for sagens videre behandling på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Der er fremkommet følgende udtalelser fra fagudvalgene: Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget : Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møder fastlægges som udgangspunkt til tidspunktet Kultur- og Fritidsudvalget : KFU ønsker fortsat at mødes onsdage kl KFU henledte opmærksomheden på, at der er planlagt møde i KB den 23. juni, som er Skt. Hans-aften. Ingen Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale en placering af BSU's møder kl. 14 en af dagene mandag til torsdag under hensyntagen til at der ikke placeres 2 udvalgsmøder samme dag for et eller flere af udvalgets medlemmer. CKF henledte opmærksomheden på, at der er planlagt møde i KB den 23. juni, som er skt. Hans-aften. Anders Borgen Social- og Sundhedsudvalget : Udvalget godkendte udkast til mødeplan for Camilla Kann Fjeldsøe (C) henledte opmærksomheden på, at der lægges op til et møde i KB den 23. juni 2008, som er Sankt Hans aften. Ingen Økonomiudvalget besluttede den : Udsat, idet forslag til mødeplan sendes til udtalelse i fagudvalgene. Isabella Meyer (C). Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Bilag Revideret mødeplan for 2008 af den Sagsfremstilling Udkast til mødeplan for 2008 er udarbejdet ud fra samme principper, som også ligger til grund for den mødeplan, der fulgte i 2007: Antallet af møder for Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg er generelt fastholdt. Dag og tidspunkt for Kommunalbestyrelsens- og fagudvalgenes møder er fastholdt. Tidsintervallet mellem de koordinerende møder, fagudvalgsmøder, Økonomiudvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder er fastholdt. Principper for afleveringsfrister vil også blive fastholdt. Alle møder er fastlagt uden om skoleferier og helligdage. Udkast til mødeplanen for 2008 lægger op til to ændringer i forhold til mødeplanen for 2007: Økonomiudvalget afholder 2 møder færre på årsbasis. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møder ligger alene om onsdagen kl , og ikke på forskellige dage og tidspunkter. Som udgangspunkt vil mødefrekvensen og den politiske sagsbehandlingstid være uændret i forhold til På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene har administrationen udarbejdet en revideret mødeplan. Fagudvalgene vil, i henhold til den reviderede mødeplan, have mødedag følgende dage indenfor samme uge: Social- og Sundhedsudvalget = mandag eftermiddag Børne- og Skoleudvalget = tirsdag eftermiddag Teknik- og Miljøudvalget = onsdag morgen Kultur- og Fritidsudvalget = onsdag eftermiddag Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget = torsdag eftermiddag Det bemærkes dog, at et møde i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget afholdes en uge senere end de andre fagudvalg (den frem for den ). Endvidere vil Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets beslutninger to gange i 2008 (mødet den og ) ikke kunne nå at blive udsendt med Økonomiudvalgets dagsorden. Desuden flyttes August-konferencen til den , ligesom budgetbehandlingen rykkes en uge, således at Økonomiudvalget har 1. behandling den og 2. behandling den og Kommunalbestyrelsen har 1. behandling den og 2. behandlingen den Kommunalbestyrelsen Side 19

20 Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 20

21 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-116/07-B Sagsbehandler: Birgitte Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Den gl. byrådssal, renovering Resume Kommunalbestyrelsesmøderne flyttede i marts 2007 fra det gamle rådhus til Borgerservice. Administrationen har udarbejdet forslag om ændring af byrådssalen, således at den fremover kan anvendes dels af Hørsholm Musikskole til bl.a. koncerter, dels til kommunens officielle receptioner og arrangementer samt vielser. Der er udarbejdet to forslag til indretning af byrådssalen, der begge kan tilgodese den foreslåede fremtidige anvendelse. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvilket forslag administrationen skal gennemføre og samtidig indstiller til bevilling af midler hertil. Såfremt forslag 1 vælges, foreslås, at Økonomiudvalget indstiller, at der bevilges en tillægsbevilling på kr. (eller kr. såfremt elevator fravælges), og såfremt forslag 2 vælges, foreslås, at Økonomiudvalget indstiller, at der bevilges en tillægsbevilling på kr. Økonomiudvalget : Godkendt, idet forslag 2 indstilles. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Bilag 1. Ændret anvendelse af den gamle Byrådssal med tilliggende lokaler (forslag 1 og 2). 2. Overslagspriser. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Administrationen har efter beslutning om flytning af Kommunalbestyrelsens møder fra det gamle rådhus til Borgerservice i det nuværende rådhus udarbejdet forslag til to indretningsprojekter, der begge muliggør, at den gamle byrådssal med tilliggende lokaler Kommunalbestyrelsen Side 21

22 fremover kan anvendes af Hørsholm Musikskole til især koncerter. Endvidere kan lokalerne anvendes til kommunens officielle receptioner og arrangementer samt vielser. De to projektforslag indebærer, at de eksisterende borde ( hestesko -bordsætning) fjernes og enten placeres i en anden kommunal ejendom (evt. menighedshuset) eller doneres til egnsmuseet eller til en forening i kommunen. Derudover omfatter begge forslag renovering af gulve, maling af vægge, lofter og træværk samt opsætning af lydvæg mellem byrådssalen og lokale bag ved salen. Endvidere opsættes garderobestativer i tilliggende lokale. De to projektforslag adskiller sig på følgende måde: Det første projektforslag omfatter indkøb af nye stole (Arne Jakobsen 7 er) samt opsætning af ny belysning til koncert-anvendelse. Der etableres elevator, og det eksisterende toilet nedlægges og erstattes af to nye toiletter, heraf ét handicaptoilet. Endvidere renoveres det nuværende køkken. Dette projektforslag beløber sig til i alt kr. eksklusive moms og uden etablering af elevator, og kr. inklusive elevator. Det andet projektforslag tager udgangspunkt i det resterende beløb af det allerede godkendte beløb til indretning af den gamle byrådssal. I forhold til det første projektforslag indkøbes færre og billigere stole samt en billigere belysning. Endvidere fravælges etablering af nyt toilet og elevator. Endelig vælges billigere køkkenelementer og hvidevare. Dette projektforslag vil beløbe sig til kr. eksklusive moms og udgifter til gulv-, træværk-, og malerarbejder, der afholdes over budgettet for almindelig vedligeholdelse. Økonomi Økonomiudvalget godkendte den 6. april 2006, at der kunne disponeres op til 0,5 mio. kr. til indretning af det gamle rådhus. Der er i 2006 forbrugt 0,1 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. er ved en fejl ikke blevet overført fra 2006 til 2007, hvorfor der søges om fuldstændig finansiering af projektet via kassebeholdningen. Såfremt det første projekt vælges, søges om en tillægsbevilling på kr. inklusive etablering af elevator. Hvis elevator fravælges søges om kr. Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Anlæg Politikområde: ( ) I alt Anlægsbevilling: Kommunalbestyrelsen Side 22

23 (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Politikområde: ( ) I alt ( ) Såfremt projekt 2 vælges, søges om en tillægsbevilling på kr. Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Anlæg Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Politikområde: I alt Beslutning Økonomiudvalgets indstilling om forslag 2 blev godkendt. Der bevilges kr. som afholdes af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen Side 23

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere