Beslutninger fra mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Borgerservice Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) meddelte, at Venstre har udpeget Kjeld Holm (V), der træder ind i 17, stk. 4 udvalget vedrørende Rungsted Havn i stedet for Ove Petersen (V). Borgmesteren orienterede om, at folketingsvalget den 13. november 2007, medfører en række udgifter, som der ikke er bevilling til i 2007-budget. Økonomiudvalget vil derfor den 15. november 2007 behandle en tillægsbevilling. Udgiften skønnes til at blive i alt ca kr. Som følge af valgets udskrivelse, meddelte Borgmesteren endvidere, at retningsliner for ophængningen af valgplakater er blevet godkendt. Oprindeligt var det planlagt at forelægge retningslinierne for TMU den Retningslinierne blev fredag den sendt til alle partiformænd og desuden lagt på kommunens hjemmeside. Retningslinier for ophængning af plakater vil blive evalueret og forelagt Kommunalbestyrelsen inden kommunevalget i Borgmesteren meddelte, at repræsentanter fra kommunens grønlandske venskabsby Christianshåb den november 2007 besøger kommunen og opfordrede i denne forbindelse så mange som muligt af kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at deltage. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-11/07-B Kompetence til anmodning om værgemål Ved ansøgning om værgemål er det kommunens pligt at udfærdige ansøgningen, når borgeren ikke har pårørende, eller når de pårørende ikke vil involveres i ansøgningen. Ansøgningen skal underskrives af en medarbejder med tildelt kompetence til anmodning om værgemål. Administrationen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om at udnævne kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Beslutning: Godkendte Kirsten Jensen, Iben K. Larsen, Jeanne Bertelsen som kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Side 10 KB-12/07-B Takster til budget 2008 På baggrund af det vedtagede budget for har administrationen udregnet takster for året Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Stigningerne skyldes beslutning om at pris- og lønfremskrive taksterne, at der indarbejdes øget anlægsaktivitet i taksterne samt at Kloakforsyningens kassebeholdning nu er nedbragt. Taksterne for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen i rammeaftalerne. Beslutning: Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november Side 12 ØU-74/07-O Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen Side 3

4 Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Beslutning: Side 14 ØU-109/07-B Udkast til mødeplan for 2008 Administration har til Økonomiudvalget udarbejdet forslag til mødeplan for afholdelse af politiske møder i Beslutning: Side 17 ØU-116/07-B Den gl. byrådssal, renovering Kommunalbestyrelsesmøderne flyttede i marts 2007 fra det gamle rådhus til Borgerservice. Administrationen har udarbejdet forslag om ændring af byrådssalen, således at den fremover kan anvendes dels af Hørsholm Musikskole til bl.a. koncerter, dels til kommunens officielle receptioner og arrangementer samt vielser. Der er udarbejdet to forslag til indretning af byrådssalen, der begge kan tilgodese den foreslåede fremtidige anvendelse. Beslutning: Økonomiudvalgets indstilling om forslag 2 blev godkendt. Der bevilges kr. som afholdes af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen Side 4

5 Side 21 ØU-117/07-B Overdragelse af kørselskontrakter til Movia KKR Hovedstaden har anbefalet overdragelse af kommunernes fælles kørselsordning til Movia. I den forbindelse spørges kommunerne, om der er interesse for at overdrage andre dele af den kommunale siddende befordring. Beslutning: Side 24 ØU-118/07-B Samarbejdet med Nordsjællands Politi, Kredsråd 1. Viceborgmesteren deltog den Kredsrådsmøde for Nordsjællands Politi, hvor blandt andet politikredens borgmestre deltager. På mødet orienterede politiet om organisering af det fremtidige samarbejde med kommunerne efter politikredsreformen. Beslutning: Side 27 BEU-35/07-O Orientering om brugen af de tidligere amtskommunale revalideringstilbud Den 1. januar 2007 overtog kommunerne ansvaret for de amtskommunale revalideringstilbud. I den forbindelse skal der indsendes en redegørelse til beskæftigelsesregionen om kommunens behov for og forventede forbrug af de revalideringstilbud som amtskommunerne indtil 1. januar selv har drevet eller har haft aftale med selvejende institutioner om. Beslutning: Taget til efterretning. Side 29 BSU-56/07-B Masterplan for skoleudbygning/renovering i Hørsholm I budgetaftalen for 2007 og overslagsårene er der sat penge af til en Kommunalbestyrelsen Side 5

6 udvidelse af kapaciteten på skoleområdet, til renovering og modernisering af eksisterende bygninger samt renovering og modernisering af skolernes udearealer. Der er afsat i alt 35 millioner i budgetaftalen fordelt over årene. Tegnestuen Nielsen og Rubow har udarbejdet en masterplan for alle skolerne med kapacitetsudvidelse og moderniseringsforslag for bygninger og udearealer. Beslutning: Side 31 BSU-58/07-B Dagplejens fremtidige placering I budgetforliget i 2006 blev det besluttet, at Dagplejens Hus skal sælges i På Børne- og Skoleudvalgets møde den 19. juni 2007 blev det besluttet at indstille til den øvrige Kommunalbestyrelse, at Dagplejens Hus ikke sælges, men bevares til fortsat anvendelse indenfor børne- og skoleområdet. Fra den 1. januar 2008 er dagplejen en del af områdeledelse. Af hensyn til de ansatte og brugerne, samt for at få områderne Nord og Syd endeligt defineret, skal dagplejens fremtidige placering afklares snarest muligt. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at Dagplejens hus ikke sælges, men overtages af Slusen, således at Slusen kan udvides og dagplejen kan overtage Slusens bygninger på Stadionallé 8. Beslutning: Side 34 BSU-61/07-B Normering skoler og SFO for skoleåret 2007/2008 Budgettet for 2007 reguleres i forhold til den nye normering pr. 1/ For de sidste 5 måneder sker en opnormering af lærerstillinger på 2,00, samt en nednormering af SFO med 1,81 pædagogstillinger. Finansieringen sker via udgiftspreskontoen. Beslutning: Godkendt med stemmerne 17-2, idet Socialdemokraterne stemte imod. Socialdemokraterne ønskede følgende tilført protokollen: Socialdemokraterne kan ikke acceptere en nednormering på 1,81 Kommunalbestyrelsen Side 6

7 pædagogstilling for skoleåret 2007/2008, da vi mener det er udtryk for forringelse. Side 37 BSU-59/07-B Kvalitetsrapport Ifølge Folkeskolelovens 40 a skal Kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger Kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Den første kvalitetsrapport for kommunens fire skoler og for det samlede kommunale skolevæsen har nu været i høring i de respektive skolebestyrelser. Høringssvarene foreligger til orientering, og den samlede rapport skal herefter sendes videre til Kommunalbestyrelsen med de bemærkninger, udvalget har. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til kvalitetsrapporten senest 15. oktober Beslutning: Side 40 KFU-85/07-B Revidering af lokaleregulativ Administrationen anbefaler en revision af lokaleregulativet, som gør det muligt for blandt andre lokale grundejerforeninger og grupper af borgere, der mødes til non-profit aktiviteter at låne kommunale lokaler vederlagsfrit. Beslutning: Side 42 TMU-88/07-B Støjvolde/boligprojekt Hørsholm Kommune har modtaget et projekt til udstykning af 25 parceller, opførelse af 25 enfamiliehuse og opførelse af støjvold på Kommunalbestyrelsen Side 7

8 arealet mellem Bakkehusene/Ringvejen og Helsingørmotorvejen. Ansøger anmoder en tilkendegivelse om, hvorvidt Hørsholm Kommune ønsker at fremme en sådan udstykning. Beslutning: Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november Side 44 TMU-92/07-B Vedtagelse af Busplan for Hørsholm Kommune Administrationen har i samarbejde med Movia udarbejdet en Busplan for Hørsholm Kommune Busplanen har været fremlagt på biblioteket og rådhuset i 3 uger, og planen har været omtalt i de lokale aviser. Der er modtaget 9 bemærkninger til Busplanen inkl. Seniorrådets tidligere bemærkninger. Beslutning: Hanne Lommer (A). Side 50 TMU-93/07-B Trafiksanering af Alsvejskvarteret etape 2 Teknik- og Miljøudvalget har gennem en årrække afsat midler til trafiksanering af lokalområder i kommunen. I 2005 blev der udarbejdet en trafiksaneringsplan for områderne omkring Alsvej. Planen har været fremlagt på 2 borgermøder, hvorefter der er udarbejdet et revideret forslag. Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2005 den reviderede trafiksaneringsplan, opdelt i etape 1 og etape 2, for Alsvejs-området. Etape 1 blev udført i Administrationen foreslås nu etape 2 udført i efteråret Beslutning: Side 54 Kommunalbestyrelsen Side 8

9 TMU-95/07-B Revision af "Regulativ for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune" Hørsholm Kommune ønsker at revidere det nuværende overkørselsregulativ fra 1977, væsentligst på grund af mange borgerhenvendelser med ønske om anlæggelse af bredere overkørsler, gerne op til 5m bredde, til deres ejendom. Det nuværende regulativ tillader kun enkelt-overkørsler, i 2,5m bredde. Administrationen ønsker med det reviderede regulativ lettere at kunne imødekomme og afvise mange borgerønsker, med klare regler på et område, der er i hastig stigning. Beslutning: Side 57 Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Fra: Ældre og Sundhed Punkt: KB-11/07-B Sagsbehandler: Linda Taudal Hede Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kompetence til anmodning om værgemål Resume Ved ansøgning om værgemål er det kommunens pligt at udfærdige ansøgningen, når borgeren ikke har pårørende, eller når de pårørende ikke vil involveres i ansøgningen. Ansøgningen skal underskrives af en medarbejder med tildelt kompetence til anmodning om værgemål. Administrationen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om at udnævne kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Forslag Administrationen fremlægger valg af kompetencepersoner til anmodning om værgemål overfor kommunalbestyrelsen. Bilag Sagsfremstilling Kommunen kan søge om værgemål for borgere, der ikke selv kan tage vare på eksempelvis økonomiske anliggender, og hvor ingen andre pårørende, familie eller lign. er behjælpelige med ansøgning om værgemål. En ansøgning udfærdiges i samarbejde mellem den medarbejder, der tager initiativ til ansøgningen og ÆSU eller SOA, hvor oplysninger indsamles. Når kommunen anser det for nødvendigt at ansøge statsforvaltningen om tildeling af en værge til den pågældende borger, skal ansøgningen underskrives af en person i kommunen, som har kompetence til at anmode om værgemål, jf. værgemålslovens 16 stk. 1. Sagens tidligere behandling Et forslag om valg af kompetencepersoner til anmodning om værgemål blev fremsat for Kommunalbestyrelsen den 21. maj Som den ene af disse blev Susanne Olsson udpeget, men er efterfølgende fratrådt. Kommunalbestyrelsen Side 10

11 Sagens principielle betydning Kommunalbestyrelsen udpeger en medarbejder med kompetence til at ansøge om værgemål, og da en af de to nuværende valgte kompetencepersoner, som nævnt, ikke længere arbejder i kommunen, søger administrationen om udpegning af 2 kompetencepersoner fra Ældre og Sundhed og bibeholdelse af kompetenceperson fra Social og arbejdsmarked. Administrationen anbefaler Kirsten Jensen og Iben K. Larsen fra Ældre og Sundhed, Administrationsgruppen og Jeanne Bertelsen fra Social og Arbejdsmarked, Socialcentret. Kirsten Jensen, Iben K. Larsen og Jeanne Bertelsen udsender et ansøgningsskema til den pågældende medarbejder, der tager initiativ til ansøgningen. Derefter indsamler de alle krævede oplysninger i forbindelse med udfyldelsen af ansøgningsskemaet, og indsender anmodningen om værgemål til statsforvaltningen. Med 3 kompetencepersoner er der mulighed for, at den medarbejder med mest faglig indsigt i den pågældende sag kan underskrive. Tre kompetencepersoner gør ligeledes ferieperioder mindre sårbare. Endelig vil Jeanne Bertelsen, Kirsten Jensen og Iben K. Larsen kunne bruge hinanden som sparringspartnere. Lovgrundlag Værgemålsloven 16, stk. 1 Beslutning Godkendte Kirsten Jensen, Iben K. Larsen, Jeanne Bertelsen som kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KB-12/07-B Sagsbehandler: Simon Lund Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Takster til budget 2008 Resume På baggrund af det vedtagede budget for har administrationen udregnet takster for året Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Stigningerne skyldes beslutning om at pris- og lønfremskrive taksterne, at der indarbejdes øget anlægsaktivitet i taksterne samt at Kloakforsyningens kassebeholdning nu er nedbragt. Taksterne for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen i rammeaftalerne. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for Bilag Takstoversigt Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 8. oktober 2007 budget Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2008 i forhold til den takstoversigt, der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget Takstoversigten kommer til at indgå i det trykte budget. Sagens fakta Takster på forsyningsområdet Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Det svarer til stigning på kr. for en husstand med en årlig vandafledning på 150 m 3. Fremover vil taksterne årligt blive pris- og lønfremskrevet, så Kommunalbestyrelsen Side 12

13 udviklingen i taksterne følger udviklingen i udgifterne. Takststigningerne skyldes tre årsager: 1. Der har ikke tidligere været foretaget årlige pris- og lønfremskrivninger af taksterne på niveau med pris- og lønstigningen i udgifterne. 2. Der er fremover behov for yderligere anlægsaktiviteter på spildevandsområdet, for at kunne leve op til kravene i den eksisterende lovgivning og kravene i det kommende vandrammedirektiv. I de kommende år er det endvidere nødvendigt at foretage systematiske renoveringer af Usserød Renseanlæg pga. anlæggets alder. 3. Vandledningsafgiften har været fastsat med et ønske om at nedbringe Kloakforsyningens kassebeholdning, hvilket er sket ved udgangen af Der er derfor behov for justering for fremover at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Takster for tidligere amtsinstitutioner De beregnede takster for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen, der er fastsat i Rammeaftalerne med Region H. Beslutning Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Fra: Ældre og sundhed Punkt: ØU-74/07-O Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Resume Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Forslag Administrationen fremlægger derfor nu det samlede materiale om seniorpolitikken (temabeskrivelser og opfølgning) til godkendelse. Økonomiudvalget : Punktet blev oversendt til Social- og Sundhedsudvalget. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Social- og Sundhedsudvalget : Punktet godkendt, idet der i bilaget under punkt 2,3 tilføjes noget om frivillighedscentret. Økonomiudvalget : Udsat. Kommunalbestyrelsen Side 14

15 Økonomiudvalget : Sagen oversendes til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets udtalelse. Morten Slotved (C). Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget : Seniorpolitikken godkendes, men Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med at lave et afsnit om seniorer og arbejdsmarkedet, der herefter indarbejdes som et tillæg til seniorpolitikken. Økonomiudvalget : Godkendt, idet bemærkningerne fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal indarbejdes i et selvstændigt afsnit i Seniorpolitikken. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Bilag 1. Seniorpolitik i Hørsholm Kommune. 2. Seniorpolitik i Hørsholm Kommune - Opfølgning på temaer og indsatser. Sagsfremstilling I Seniorpolitikken indeholder 4 temabeskrivelser, som organisatorisk er placeret under Social og Sundhedsudvalget. Områderne er: Forebyggelse og sundhedsfremme Aktiviteter Frivillige Pleje og omsorg for svage borgere Efter udarbejdelsen af seniorpolitikken i slutningen af 2005 har de aktuelle områder under Ældre og Sundhed arbejdet med forslagene til initiativer og indsatsområder. Ældre og Sundhed har nu fulgt op på seniorpolitikken med papiret, Seniorpolitik i Hørsholm Kommune opfølgning på temaer og indsatser. Her tegnes et statusbillede af de fire temaer, og det beskrives hvilke foreslåede indsatsområder, der er igangsat. Kommunalbestyrelsen Side 15

16 I Seniorpolitikken listes en række temaer, som er relevant i forhold til seniorpolitikken, og som ligger ud over Ældre og Sundheds område. Disse er: Tilgængelighed, veje og adgangsforhold Bolig og miljø Trafik og transport Kultur Fritid Teknik og Miljøudvalget har derfor udarbejdet fire temabeskrivelser, som berører seniorer i kommunen. Disse temabeskrivelser indledes med en gennemgang af generelle politikker på området. Derefter beskrives indsatserne, mål, visioner og forslag til initiativer på områderne: Fysisk planlægning og byggesag Vej og park Miljø og forsyning Kommunale ejendomme Kultur og Fritidsudvalget har ligeledes udarbejdet en beskrivelse over temaer og indsatser for Kultur og fritidsområdet. Kultur og Fritidsudvalget indleder ligeledes med en beskrive området, derefter beskrives vision og målsætning på området, og afslutningsvist listes en række generelle forslag til initiativer, der kan forbedre området for kommunens seniorer. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-109/07-B Sagsbehandler: Birgitte Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Udkast til mødeplan for 2008 Resume Administration har til Økonomiudvalget udarbejdet forslag til mødeplan for afholdelse af politiske møder i Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler den reviderede mødeplan for 2008 overfor Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget : Godkendt, idet fagudvalgenes udtalelser indarbejdes, og idet Økonomiudvalget har følgende ændringer: Økonomiudvalgsmøderne starter kl og slutter kl Undtagelsesvis vil der være dagsordner, hvor det vil kunne forudses, at mødet ikke vil kunne holdes inden for tidsrummet. I disse tilfælde vil det blive meddelt forinden mødet. Der fastlægges et ekstra Økonomiudvalgsmøde den 21. august Kommunalbestyrelsesmødet den 23. juni 2008 flyttes til tirsdag den 24. juni 2008 Kommunalbestyrelsesmødet den 22. september 2008 flyttes til den 15. september Kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2008 flyttes til den 6. oktober Økonomiudvalgsmødet den 11. september 2008 flyttes til den 4. september Økonomiudvalgsmødet den 2. oktober 2008 flyttes til den 25. september Kommunalbestyrelseskonferencen den 25./26. april 2008 flyttes til fredag den 25. april Kommunalbestyrelseskonferencen den 29./30. august 2008 flyttes til den 21./22. august Der udarbejdes revideret mødeplan til brug for sagens videre behandling på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Der er fremkommet følgende udtalelser fra fagudvalgene: Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget : Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møder fastlægges som udgangspunkt til tidspunktet Kultur- og Fritidsudvalget : KFU ønsker fortsat at mødes onsdage kl KFU henledte opmærksomheden på, at der er planlagt møde i KB den 23. juni, som er Skt. Hans-aften. Ingen Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale en placering af BSU's møder kl. 14 en af dagene mandag til torsdag under hensyntagen til at der ikke placeres 2 udvalgsmøder samme dag for et eller flere af udvalgets medlemmer. CKF henledte opmærksomheden på, at der er planlagt møde i KB den 23. juni, som er skt. Hans-aften. Anders Borgen Social- og Sundhedsudvalget : Udvalget godkendte udkast til mødeplan for Camilla Kann Fjeldsøe (C) henledte opmærksomheden på, at der lægges op til et møde i KB den 23. juni 2008, som er Sankt Hans aften. Ingen Økonomiudvalget besluttede den : Udsat, idet forslag til mødeplan sendes til udtalelse i fagudvalgene. Isabella Meyer (C). Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Bilag Revideret mødeplan for 2008 af den Sagsfremstilling Udkast til mødeplan for 2008 er udarbejdet ud fra samme principper, som også ligger til grund for den mødeplan, der fulgte i 2007: Antallet af møder for Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg er generelt fastholdt. Dag og tidspunkt for Kommunalbestyrelsens- og fagudvalgenes møder er fastholdt. Tidsintervallet mellem de koordinerende møder, fagudvalgsmøder, Økonomiudvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder er fastholdt. Principper for afleveringsfrister vil også blive fastholdt. Alle møder er fastlagt uden om skoleferier og helligdage. Udkast til mødeplanen for 2008 lægger op til to ændringer i forhold til mødeplanen for 2007: Økonomiudvalget afholder 2 møder færre på årsbasis. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møder ligger alene om onsdagen kl , og ikke på forskellige dage og tidspunkter. Som udgangspunkt vil mødefrekvensen og den politiske sagsbehandlingstid være uændret i forhold til På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene har administrationen udarbejdet en revideret mødeplan. Fagudvalgene vil, i henhold til den reviderede mødeplan, have mødedag følgende dage indenfor samme uge: Social- og Sundhedsudvalget = mandag eftermiddag Børne- og Skoleudvalget = tirsdag eftermiddag Teknik- og Miljøudvalget = onsdag morgen Kultur- og Fritidsudvalget = onsdag eftermiddag Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget = torsdag eftermiddag Det bemærkes dog, at et møde i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget afholdes en uge senere end de andre fagudvalg (den frem for den ). Endvidere vil Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets beslutninger to gange i 2008 (mødet den og ) ikke kunne nå at blive udsendt med Økonomiudvalgets dagsorden. Desuden flyttes August-konferencen til den , ligesom budgetbehandlingen rykkes en uge, således at Økonomiudvalget har 1. behandling den og 2. behandling den og Kommunalbestyrelsen har 1. behandling den og 2. behandlingen den Kommunalbestyrelsen Side 19

20 Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 20

21 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-116/07-B Sagsbehandler: Birgitte Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Den gl. byrådssal, renovering Resume Kommunalbestyrelsesmøderne flyttede i marts 2007 fra det gamle rådhus til Borgerservice. Administrationen har udarbejdet forslag om ændring af byrådssalen, således at den fremover kan anvendes dels af Hørsholm Musikskole til bl.a. koncerter, dels til kommunens officielle receptioner og arrangementer samt vielser. Der er udarbejdet to forslag til indretning af byrådssalen, der begge kan tilgodese den foreslåede fremtidige anvendelse. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvilket forslag administrationen skal gennemføre og samtidig indstiller til bevilling af midler hertil. Såfremt forslag 1 vælges, foreslås, at Økonomiudvalget indstiller, at der bevilges en tillægsbevilling på kr. (eller kr. såfremt elevator fravælges), og såfremt forslag 2 vælges, foreslås, at Økonomiudvalget indstiller, at der bevilges en tillægsbevilling på kr. Økonomiudvalget : Godkendt, idet forslag 2 indstilles. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Bilag 1. Ændret anvendelse af den gamle Byrådssal med tilliggende lokaler (forslag 1 og 2). 2. Overslagspriser. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Administrationen har efter beslutning om flytning af Kommunalbestyrelsens møder fra det gamle rådhus til Borgerservice i det nuværende rådhus udarbejdet forslag til to indretningsprojekter, der begge muliggør, at den gamle byrådssal med tilliggende lokaler Kommunalbestyrelsen Side 21

22 fremover kan anvendes af Hørsholm Musikskole til især koncerter. Endvidere kan lokalerne anvendes til kommunens officielle receptioner og arrangementer samt vielser. De to projektforslag indebærer, at de eksisterende borde ( hestesko -bordsætning) fjernes og enten placeres i en anden kommunal ejendom (evt. menighedshuset) eller doneres til egnsmuseet eller til en forening i kommunen. Derudover omfatter begge forslag renovering af gulve, maling af vægge, lofter og træværk samt opsætning af lydvæg mellem byrådssalen og lokale bag ved salen. Endvidere opsættes garderobestativer i tilliggende lokale. De to projektforslag adskiller sig på følgende måde: Det første projektforslag omfatter indkøb af nye stole (Arne Jakobsen 7 er) samt opsætning af ny belysning til koncert-anvendelse. Der etableres elevator, og det eksisterende toilet nedlægges og erstattes af to nye toiletter, heraf ét handicaptoilet. Endvidere renoveres det nuværende køkken. Dette projektforslag beløber sig til i alt kr. eksklusive moms og uden etablering af elevator, og kr. inklusive elevator. Det andet projektforslag tager udgangspunkt i det resterende beløb af det allerede godkendte beløb til indretning af den gamle byrådssal. I forhold til det første projektforslag indkøbes færre og billigere stole samt en billigere belysning. Endvidere fravælges etablering af nyt toilet og elevator. Endelig vælges billigere køkkenelementer og hvidevare. Dette projektforslag vil beløbe sig til kr. eksklusive moms og udgifter til gulv-, træværk-, og malerarbejder, der afholdes over budgettet for almindelig vedligeholdelse. Økonomi Økonomiudvalget godkendte den 6. april 2006, at der kunne disponeres op til 0,5 mio. kr. til indretning af det gamle rådhus. Der er i 2006 forbrugt 0,1 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. er ved en fejl ikke blevet overført fra 2006 til 2007, hvorfor der søges om fuldstændig finansiering af projektet via kassebeholdningen. Såfremt det første projekt vælges, søges om en tillægsbevilling på kr. inklusive etablering af elevator. Hvis elevator fravælges søges om kr. Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Anlæg Politikområde: ( ) I alt Anlægsbevilling: Kommunalbestyrelsen Side 22

23 (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Politikområde: ( ) I alt ( ) Såfremt projekt 2 vælges, søges om en tillægsbevilling på kr. Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Anlæg Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Politikområde: I alt Beslutning Økonomiudvalgets indstilling om forslag 2 blev godkendt. Der bevilges kr. som afholdes af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen Side 23

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.09.2006 kl. 19.30. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.09.2006 kl. 19.30. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 19.30 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 23.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 23.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 23.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere