Beslutninger fra mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Borgerservice Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) meddelte, at Venstre har udpeget Kjeld Holm (V), der træder ind i 17, stk. 4 udvalget vedrørende Rungsted Havn i stedet for Ove Petersen (V). Borgmesteren orienterede om, at folketingsvalget den 13. november 2007, medfører en række udgifter, som der ikke er bevilling til i 2007-budget. Økonomiudvalget vil derfor den 15. november 2007 behandle en tillægsbevilling. Udgiften skønnes til at blive i alt ca kr. Som følge af valgets udskrivelse, meddelte Borgmesteren endvidere, at retningsliner for ophængningen af valgplakater er blevet godkendt. Oprindeligt var det planlagt at forelægge retningslinierne for TMU den Retningslinierne blev fredag den sendt til alle partiformænd og desuden lagt på kommunens hjemmeside. Retningslinier for ophængning af plakater vil blive evalueret og forelagt Kommunalbestyrelsen inden kommunevalget i Borgmesteren meddelte, at repræsentanter fra kommunens grønlandske venskabsby Christianshåb den november 2007 besøger kommunen og opfordrede i denne forbindelse så mange som muligt af kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at deltage. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-11/07-B Kompetence til anmodning om værgemål Ved ansøgning om værgemål er det kommunens pligt at udfærdige ansøgningen, når borgeren ikke har pårørende, eller når de pårørende ikke vil involveres i ansøgningen. Ansøgningen skal underskrives af en medarbejder med tildelt kompetence til anmodning om værgemål. Administrationen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om at udnævne kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Beslutning: Godkendte Kirsten Jensen, Iben K. Larsen, Jeanne Bertelsen som kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Side 10 KB-12/07-B Takster til budget 2008 På baggrund af det vedtagede budget for har administrationen udregnet takster for året Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Stigningerne skyldes beslutning om at pris- og lønfremskrive taksterne, at der indarbejdes øget anlægsaktivitet i taksterne samt at Kloakforsyningens kassebeholdning nu er nedbragt. Taksterne for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen i rammeaftalerne. Beslutning: Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november Side 12 ØU-74/07-O Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen Side 3

4 Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Beslutning: Side 14 ØU-109/07-B Udkast til mødeplan for 2008 Administration har til Økonomiudvalget udarbejdet forslag til mødeplan for afholdelse af politiske møder i Beslutning: Side 17 ØU-116/07-B Den gl. byrådssal, renovering Kommunalbestyrelsesmøderne flyttede i marts 2007 fra det gamle rådhus til Borgerservice. Administrationen har udarbejdet forslag om ændring af byrådssalen, således at den fremover kan anvendes dels af Hørsholm Musikskole til bl.a. koncerter, dels til kommunens officielle receptioner og arrangementer samt vielser. Der er udarbejdet to forslag til indretning af byrådssalen, der begge kan tilgodese den foreslåede fremtidige anvendelse. Beslutning: Økonomiudvalgets indstilling om forslag 2 blev godkendt. Der bevilges kr. som afholdes af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen Side 4

5 Side 21 ØU-117/07-B Overdragelse af kørselskontrakter til Movia KKR Hovedstaden har anbefalet overdragelse af kommunernes fælles kørselsordning til Movia. I den forbindelse spørges kommunerne, om der er interesse for at overdrage andre dele af den kommunale siddende befordring. Beslutning: Side 24 ØU-118/07-B Samarbejdet med Nordsjællands Politi, Kredsråd 1. Viceborgmesteren deltog den Kredsrådsmøde for Nordsjællands Politi, hvor blandt andet politikredens borgmestre deltager. På mødet orienterede politiet om organisering af det fremtidige samarbejde med kommunerne efter politikredsreformen. Beslutning: Side 27 BEU-35/07-O Orientering om brugen af de tidligere amtskommunale revalideringstilbud Den 1. januar 2007 overtog kommunerne ansvaret for de amtskommunale revalideringstilbud. I den forbindelse skal der indsendes en redegørelse til beskæftigelsesregionen om kommunens behov for og forventede forbrug af de revalideringstilbud som amtskommunerne indtil 1. januar selv har drevet eller har haft aftale med selvejende institutioner om. Beslutning: Taget til efterretning. Side 29 BSU-56/07-B Masterplan for skoleudbygning/renovering i Hørsholm I budgetaftalen for 2007 og overslagsårene er der sat penge af til en Kommunalbestyrelsen Side 5

6 udvidelse af kapaciteten på skoleområdet, til renovering og modernisering af eksisterende bygninger samt renovering og modernisering af skolernes udearealer. Der er afsat i alt 35 millioner i budgetaftalen fordelt over årene. Tegnestuen Nielsen og Rubow har udarbejdet en masterplan for alle skolerne med kapacitetsudvidelse og moderniseringsforslag for bygninger og udearealer. Beslutning: Side 31 BSU-58/07-B Dagplejens fremtidige placering I budgetforliget i 2006 blev det besluttet, at Dagplejens Hus skal sælges i På Børne- og Skoleudvalgets møde den 19. juni 2007 blev det besluttet at indstille til den øvrige Kommunalbestyrelse, at Dagplejens Hus ikke sælges, men bevares til fortsat anvendelse indenfor børne- og skoleområdet. Fra den 1. januar 2008 er dagplejen en del af områdeledelse. Af hensyn til de ansatte og brugerne, samt for at få områderne Nord og Syd endeligt defineret, skal dagplejens fremtidige placering afklares snarest muligt. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at Dagplejens hus ikke sælges, men overtages af Slusen, således at Slusen kan udvides og dagplejen kan overtage Slusens bygninger på Stadionallé 8. Beslutning: Side 34 BSU-61/07-B Normering skoler og SFO for skoleåret 2007/2008 Budgettet for 2007 reguleres i forhold til den nye normering pr. 1/ For de sidste 5 måneder sker en opnormering af lærerstillinger på 2,00, samt en nednormering af SFO med 1,81 pædagogstillinger. Finansieringen sker via udgiftspreskontoen. Beslutning: Godkendt med stemmerne 17-2, idet Socialdemokraterne stemte imod. Socialdemokraterne ønskede følgende tilført protokollen: Socialdemokraterne kan ikke acceptere en nednormering på 1,81 Kommunalbestyrelsen Side 6

7 pædagogstilling for skoleåret 2007/2008, da vi mener det er udtryk for forringelse. Side 37 BSU-59/07-B Kvalitetsrapport Ifølge Folkeskolelovens 40 a skal Kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger Kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Den første kvalitetsrapport for kommunens fire skoler og for det samlede kommunale skolevæsen har nu været i høring i de respektive skolebestyrelser. Høringssvarene foreligger til orientering, og den samlede rapport skal herefter sendes videre til Kommunalbestyrelsen med de bemærkninger, udvalget har. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til kvalitetsrapporten senest 15. oktober Beslutning: Side 40 KFU-85/07-B Revidering af lokaleregulativ Administrationen anbefaler en revision af lokaleregulativet, som gør det muligt for blandt andre lokale grundejerforeninger og grupper af borgere, der mødes til non-profit aktiviteter at låne kommunale lokaler vederlagsfrit. Beslutning: Side 42 TMU-88/07-B Støjvolde/boligprojekt Hørsholm Kommune har modtaget et projekt til udstykning af 25 parceller, opførelse af 25 enfamiliehuse og opførelse af støjvold på Kommunalbestyrelsen Side 7

8 arealet mellem Bakkehusene/Ringvejen og Helsingørmotorvejen. Ansøger anmoder en tilkendegivelse om, hvorvidt Hørsholm Kommune ønsker at fremme en sådan udstykning. Beslutning: Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november Side 44 TMU-92/07-B Vedtagelse af Busplan for Hørsholm Kommune Administrationen har i samarbejde med Movia udarbejdet en Busplan for Hørsholm Kommune Busplanen har været fremlagt på biblioteket og rådhuset i 3 uger, og planen har været omtalt i de lokale aviser. Der er modtaget 9 bemærkninger til Busplanen inkl. Seniorrådets tidligere bemærkninger. Beslutning: Hanne Lommer (A). Side 50 TMU-93/07-B Trafiksanering af Alsvejskvarteret etape 2 Teknik- og Miljøudvalget har gennem en årrække afsat midler til trafiksanering af lokalområder i kommunen. I 2005 blev der udarbejdet en trafiksaneringsplan for områderne omkring Alsvej. Planen har været fremlagt på 2 borgermøder, hvorefter der er udarbejdet et revideret forslag. Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2005 den reviderede trafiksaneringsplan, opdelt i etape 1 og etape 2, for Alsvejs-området. Etape 1 blev udført i Administrationen foreslås nu etape 2 udført i efteråret Beslutning: Side 54 Kommunalbestyrelsen Side 8

9 TMU-95/07-B Revision af "Regulativ for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune" Hørsholm Kommune ønsker at revidere det nuværende overkørselsregulativ fra 1977, væsentligst på grund af mange borgerhenvendelser med ønske om anlæggelse af bredere overkørsler, gerne op til 5m bredde, til deres ejendom. Det nuværende regulativ tillader kun enkelt-overkørsler, i 2,5m bredde. Administrationen ønsker med det reviderede regulativ lettere at kunne imødekomme og afvise mange borgerønsker, med klare regler på et område, der er i hastig stigning. Beslutning: Side 57 Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Fra: Ældre og Sundhed Punkt: KB-11/07-B Sagsbehandler: Linda Taudal Hede Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kompetence til anmodning om værgemål Resume Ved ansøgning om værgemål er det kommunens pligt at udfærdige ansøgningen, når borgeren ikke har pårørende, eller når de pårørende ikke vil involveres i ansøgningen. Ansøgningen skal underskrives af en medarbejder med tildelt kompetence til anmodning om værgemål. Administrationen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om at udnævne kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Forslag Administrationen fremlægger valg af kompetencepersoner til anmodning om værgemål overfor kommunalbestyrelsen. Bilag Sagsfremstilling Kommunen kan søge om værgemål for borgere, der ikke selv kan tage vare på eksempelvis økonomiske anliggender, og hvor ingen andre pårørende, familie eller lign. er behjælpelige med ansøgning om værgemål. En ansøgning udfærdiges i samarbejde mellem den medarbejder, der tager initiativ til ansøgningen og ÆSU eller SOA, hvor oplysninger indsamles. Når kommunen anser det for nødvendigt at ansøge statsforvaltningen om tildeling af en værge til den pågældende borger, skal ansøgningen underskrives af en person i kommunen, som har kompetence til at anmode om værgemål, jf. værgemålslovens 16 stk. 1. Sagens tidligere behandling Et forslag om valg af kompetencepersoner til anmodning om værgemål blev fremsat for Kommunalbestyrelsen den 21. maj Som den ene af disse blev Susanne Olsson udpeget, men er efterfølgende fratrådt. Kommunalbestyrelsen Side 10

11 Sagens principielle betydning Kommunalbestyrelsen udpeger en medarbejder med kompetence til at ansøge om værgemål, og da en af de to nuværende valgte kompetencepersoner, som nævnt, ikke længere arbejder i kommunen, søger administrationen om udpegning af 2 kompetencepersoner fra Ældre og Sundhed og bibeholdelse af kompetenceperson fra Social og arbejdsmarked. Administrationen anbefaler Kirsten Jensen og Iben K. Larsen fra Ældre og Sundhed, Administrationsgruppen og Jeanne Bertelsen fra Social og Arbejdsmarked, Socialcentret. Kirsten Jensen, Iben K. Larsen og Jeanne Bertelsen udsender et ansøgningsskema til den pågældende medarbejder, der tager initiativ til ansøgningen. Derefter indsamler de alle krævede oplysninger i forbindelse med udfyldelsen af ansøgningsskemaet, og indsender anmodningen om værgemål til statsforvaltningen. Med 3 kompetencepersoner er der mulighed for, at den medarbejder med mest faglig indsigt i den pågældende sag kan underskrive. Tre kompetencepersoner gør ligeledes ferieperioder mindre sårbare. Endelig vil Jeanne Bertelsen, Kirsten Jensen og Iben K. Larsen kunne bruge hinanden som sparringspartnere. Lovgrundlag Værgemålsloven 16, stk. 1 Beslutning Godkendte Kirsten Jensen, Iben K. Larsen, Jeanne Bertelsen som kompetencepersoner til underskrivelse af værgemål. Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KB-12/07-B Sagsbehandler: Simon Lund Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Takster til budget 2008 Resume På baggrund af det vedtagede budget for har administrationen udregnet takster for året Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Stigningerne skyldes beslutning om at pris- og lønfremskrive taksterne, at der indarbejdes øget anlægsaktivitet i taksterne samt at Kloakforsyningens kassebeholdning nu er nedbragt. Taksterne for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen i rammeaftalerne. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for Bilag Takstoversigt Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 8. oktober 2007 budget Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2008 i forhold til den takstoversigt, der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget Takstoversigten kommer til at indgå i det trykte budget. Sagens fakta Takster på forsyningsområdet Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Det svarer til stigning på kr. for en husstand med en årlig vandafledning på 150 m 3. Fremover vil taksterne årligt blive pris- og lønfremskrevet, så Kommunalbestyrelsen Side 12

13 udviklingen i taksterne følger udviklingen i udgifterne. Takststigningerne skyldes tre årsager: 1. Der har ikke tidligere været foretaget årlige pris- og lønfremskrivninger af taksterne på niveau med pris- og lønstigningen i udgifterne. 2. Der er fremover behov for yderligere anlægsaktiviteter på spildevandsområdet, for at kunne leve op til kravene i den eksisterende lovgivning og kravene i det kommende vandrammedirektiv. I de kommende år er det endvidere nødvendigt at foretage systematiske renoveringer af Usserød Renseanlæg pga. anlæggets alder. 3. Vandledningsafgiften har været fastsat med et ønske om at nedbringe Kloakforsyningens kassebeholdning, hvilket er sket ved udgangen af Der er derfor behov for justering for fremover at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Takster for tidligere amtsinstitutioner De beregnede takster for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen, der er fastsat i Rammeaftalerne med Region H. Beslutning Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Fra: Ældre og sundhed Punkt: ØU-74/07-O Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Resume Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Forslag Administrationen fremlægger derfor nu det samlede materiale om seniorpolitikken (temabeskrivelser og opfølgning) til godkendelse. Økonomiudvalget : Punktet blev oversendt til Social- og Sundhedsudvalget. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Social- og Sundhedsudvalget : Punktet godkendt, idet der i bilaget under punkt 2,3 tilføjes noget om frivillighedscentret. Økonomiudvalget : Udsat. Kommunalbestyrelsen Side 14

15 Økonomiudvalget : Sagen oversendes til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets udtalelse. Morten Slotved (C). Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget : Seniorpolitikken godkendes, men Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med at lave et afsnit om seniorer og arbejdsmarkedet, der herefter indarbejdes som et tillæg til seniorpolitikken. Økonomiudvalget : Godkendt, idet bemærkningerne fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal indarbejdes i et selvstændigt afsnit i Seniorpolitikken. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Bilag 1. Seniorpolitik i Hørsholm Kommune. 2. Seniorpolitik i Hørsholm Kommune - Opfølgning på temaer og indsatser. Sagsfremstilling I Seniorpolitikken indeholder 4 temabeskrivelser, som organisatorisk er placeret under Social og Sundhedsudvalget. Områderne er: Forebyggelse og sundhedsfremme Aktiviteter Frivillige Pleje og omsorg for svage borgere Efter udarbejdelsen af seniorpolitikken i slutningen af 2005 har de aktuelle områder under Ældre og Sundhed arbejdet med forslagene til initiativer og indsatsområder. Ældre og Sundhed har nu fulgt op på seniorpolitikken med papiret, Seniorpolitik i Hørsholm Kommune opfølgning på temaer og indsatser. Her tegnes et statusbillede af de fire temaer, og det beskrives hvilke foreslåede indsatsområder, der er igangsat. Kommunalbestyrelsen Side 15

16 I Seniorpolitikken listes en række temaer, som er relevant i forhold til seniorpolitikken, og som ligger ud over Ældre og Sundheds område. Disse er: Tilgængelighed, veje og adgangsforhold Bolig og miljø Trafik og transport Kultur Fritid Teknik og Miljøudvalget har derfor udarbejdet fire temabeskrivelser, som berører seniorer i kommunen. Disse temabeskrivelser indledes med en gennemgang af generelle politikker på området. Derefter beskrives indsatserne, mål, visioner og forslag til initiativer på områderne: Fysisk planlægning og byggesag Vej og park Miljø og forsyning Kommunale ejendomme Kultur og Fritidsudvalget har ligeledes udarbejdet en beskrivelse over temaer og indsatser for Kultur og fritidsområdet. Kultur og Fritidsudvalget indleder ligeledes med en beskrive området, derefter beskrives vision og målsætning på området, og afslutningsvist listes en række generelle forslag til initiativer, der kan forbedre området for kommunens seniorer. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-109/07-B Sagsbehandler: Birgitte Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Udkast til mødeplan for 2008 Resume Administration har til Økonomiudvalget udarbejdet forslag til mødeplan for afholdelse af politiske møder i Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler den reviderede mødeplan for 2008 overfor Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget : Godkendt, idet fagudvalgenes udtalelser indarbejdes, og idet Økonomiudvalget har følgende ændringer: Økonomiudvalgsmøderne starter kl og slutter kl Undtagelsesvis vil der være dagsordner, hvor det vil kunne forudses, at mødet ikke vil kunne holdes inden for tidsrummet. I disse tilfælde vil det blive meddelt forinden mødet. Der fastlægges et ekstra Økonomiudvalgsmøde den 21. august Kommunalbestyrelsesmødet den 23. juni 2008 flyttes til tirsdag den 24. juni 2008 Kommunalbestyrelsesmødet den 22. september 2008 flyttes til den 15. september Kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2008 flyttes til den 6. oktober Økonomiudvalgsmødet den 11. september 2008 flyttes til den 4. september Økonomiudvalgsmødet den 2. oktober 2008 flyttes til den 25. september Kommunalbestyrelseskonferencen den 25./26. april 2008 flyttes til fredag den 25. april Kommunalbestyrelseskonferencen den 29./30. august 2008 flyttes til den 21./22. august Der udarbejdes revideret mødeplan til brug for sagens videre behandling på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Der er fremkommet følgende udtalelser fra fagudvalgene: Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget : Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møder fastlægges som udgangspunkt til tidspunktet Kultur- og Fritidsudvalget : KFU ønsker fortsat at mødes onsdage kl KFU henledte opmærksomheden på, at der er planlagt møde i KB den 23. juni, som er Skt. Hans-aften. Ingen Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale en placering af BSU's møder kl. 14 en af dagene mandag til torsdag under hensyntagen til at der ikke placeres 2 udvalgsmøder samme dag for et eller flere af udvalgets medlemmer. CKF henledte opmærksomheden på, at der er planlagt møde i KB den 23. juni, som er skt. Hans-aften. Anders Borgen Social- og Sundhedsudvalget : Udvalget godkendte udkast til mødeplan for Camilla Kann Fjeldsøe (C) henledte opmærksomheden på, at der lægges op til et møde i KB den 23. juni 2008, som er Sankt Hans aften. Ingen Økonomiudvalget besluttede den : Udsat, idet forslag til mødeplan sendes til udtalelse i fagudvalgene. Isabella Meyer (C). Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Bilag Revideret mødeplan for 2008 af den Sagsfremstilling Udkast til mødeplan for 2008 er udarbejdet ud fra samme principper, som også ligger til grund for den mødeplan, der fulgte i 2007: Antallet af møder for Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg er generelt fastholdt. Dag og tidspunkt for Kommunalbestyrelsens- og fagudvalgenes møder er fastholdt. Tidsintervallet mellem de koordinerende møder, fagudvalgsmøder, Økonomiudvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder er fastholdt. Principper for afleveringsfrister vil også blive fastholdt. Alle møder er fastlagt uden om skoleferier og helligdage. Udkast til mødeplanen for 2008 lægger op til to ændringer i forhold til mødeplanen for 2007: Økonomiudvalget afholder 2 møder færre på årsbasis. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møder ligger alene om onsdagen kl , og ikke på forskellige dage og tidspunkter. Som udgangspunkt vil mødefrekvensen og den politiske sagsbehandlingstid være uændret i forhold til På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene har administrationen udarbejdet en revideret mødeplan. Fagudvalgene vil, i henhold til den reviderede mødeplan, have mødedag følgende dage indenfor samme uge: Social- og Sundhedsudvalget = mandag eftermiddag Børne- og Skoleudvalget = tirsdag eftermiddag Teknik- og Miljøudvalget = onsdag morgen Kultur- og Fritidsudvalget = onsdag eftermiddag Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget = torsdag eftermiddag Det bemærkes dog, at et møde i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget afholdes en uge senere end de andre fagudvalg (den frem for den ). Endvidere vil Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets beslutninger to gange i 2008 (mødet den og ) ikke kunne nå at blive udsendt med Økonomiudvalgets dagsorden. Desuden flyttes August-konferencen til den , ligesom budgetbehandlingen rykkes en uge, således at Økonomiudvalget har 1. behandling den og 2. behandling den og Kommunalbestyrelsen har 1. behandling den og 2. behandlingen den Kommunalbestyrelsen Side 19

20 Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 20

21 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-116/07-B Sagsbehandler: Birgitte Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Den gl. byrådssal, renovering Resume Kommunalbestyrelsesmøderne flyttede i marts 2007 fra det gamle rådhus til Borgerservice. Administrationen har udarbejdet forslag om ændring af byrådssalen, således at den fremover kan anvendes dels af Hørsholm Musikskole til bl.a. koncerter, dels til kommunens officielle receptioner og arrangementer samt vielser. Der er udarbejdet to forslag til indretning af byrådssalen, der begge kan tilgodese den foreslåede fremtidige anvendelse. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvilket forslag administrationen skal gennemføre og samtidig indstiller til bevilling af midler hertil. Såfremt forslag 1 vælges, foreslås, at Økonomiudvalget indstiller, at der bevilges en tillægsbevilling på kr. (eller kr. såfremt elevator fravælges), og såfremt forslag 2 vælges, foreslås, at Økonomiudvalget indstiller, at der bevilges en tillægsbevilling på kr. Økonomiudvalget : Godkendt, idet forslag 2 indstilles. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Bilag 1. Ændret anvendelse af den gamle Byrådssal med tilliggende lokaler (forslag 1 og 2). 2. Overslagspriser. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Administrationen har efter beslutning om flytning af Kommunalbestyrelsens møder fra det gamle rådhus til Borgerservice i det nuværende rådhus udarbejdet forslag til to indretningsprojekter, der begge muliggør, at den gamle byrådssal med tilliggende lokaler Kommunalbestyrelsen Side 21

22 fremover kan anvendes af Hørsholm Musikskole til især koncerter. Endvidere kan lokalerne anvendes til kommunens officielle receptioner og arrangementer samt vielser. De to projektforslag indebærer, at de eksisterende borde ( hestesko -bordsætning) fjernes og enten placeres i en anden kommunal ejendom (evt. menighedshuset) eller doneres til egnsmuseet eller til en forening i kommunen. Derudover omfatter begge forslag renovering af gulve, maling af vægge, lofter og træværk samt opsætning af lydvæg mellem byrådssalen og lokale bag ved salen. Endvidere opsættes garderobestativer i tilliggende lokale. De to projektforslag adskiller sig på følgende måde: Det første projektforslag omfatter indkøb af nye stole (Arne Jakobsen 7 er) samt opsætning af ny belysning til koncert-anvendelse. Der etableres elevator, og det eksisterende toilet nedlægges og erstattes af to nye toiletter, heraf ét handicaptoilet. Endvidere renoveres det nuværende køkken. Dette projektforslag beløber sig til i alt kr. eksklusive moms og uden etablering af elevator, og kr. inklusive elevator. Det andet projektforslag tager udgangspunkt i det resterende beløb af det allerede godkendte beløb til indretning af den gamle byrådssal. I forhold til det første projektforslag indkøbes færre og billigere stole samt en billigere belysning. Endvidere fravælges etablering af nyt toilet og elevator. Endelig vælges billigere køkkenelementer og hvidevare. Dette projektforslag vil beløbe sig til kr. eksklusive moms og udgifter til gulv-, træværk-, og malerarbejder, der afholdes over budgettet for almindelig vedligeholdelse. Økonomi Økonomiudvalget godkendte den 6. april 2006, at der kunne disponeres op til 0,5 mio. kr. til indretning af det gamle rådhus. Der er i 2006 forbrugt 0,1 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. er ved en fejl ikke blevet overført fra 2006 til 2007, hvorfor der søges om fuldstændig finansiering af projektet via kassebeholdningen. Såfremt det første projekt vælges, søges om en tillægsbevilling på kr. inklusive etablering af elevator. Hvis elevator fravælges søges om kr. Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Anlæg Politikområde: ( ) I alt Anlægsbevilling: Kommunalbestyrelsen Side 22

23 (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Politikområde: ( ) I alt ( ) Såfremt projekt 2 vælges, søges om en tillægsbevilling på kr. Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Anlæg Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13. Bygningsvedligeholdelse Politikområde: I alt Beslutning Økonomiudvalgets indstilling om forslag 2 blev godkendt. Der bevilges kr. som afholdes af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen Side 23

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 28.08.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30. Ekstaordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30. Ekstaordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30 Ekstaordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.12.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status for erhvervsaktiviteter

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere