Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø"

Transkript

1 Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

2

3 Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller Christiansen, CASA

4 I n d h o l d Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere - et overblik Overblik over udviklingen siden Selve arbejdet: Krav, roller og indflydelse Krav i arbejdet Kvantitative krav i arbejdet Beslutningskrav Rolleforventninger i arbejdet Indflydelse og medbestemmelse Beslutningskontrol Indflydelse på arbejdssituationen Positive udfordringer i arbejdet Det organisatoriske og sociale niveau på arbejdspladsen Ledelse Opmuntrende/udviklende ledelse Fair ledelse Social interaktion Ledelsesstøtte Støtte fra kolleger Organisationskultur og socialt klima på arbejdspladsen Socialt klima Et fornyende og kreativt (innovativt) klima på arbejdspladsen Forskelsbehandling på arbejdspladsen Personalepleje Engagement og håndtering af krav i arbejdet Engagement i arbejdspladsen Mestring af arbejdet... 32

5 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Denne delrapport er baseret på undersøgelsen Midt i en omstillingstid FTFernes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen er iværksat af FTF og udført af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). Spørgeskemaundersøgelsen er en 5 års opfølgning på en lignende undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø blandt FTFs medlemmer i Undersøgelsen er bl.a. baseret på en række standardiserede skalaspørgsmål fra spørgeskemaet Nordisk spørgeskema (QPS-Nordic) om psykiske og sociale forhold i arbejdet. Mange af spørgsmålene går igen i 26-undersøgelsen, hvilket muliggør sammenligninger over tid. Nærværende undersøgelse er gennemført i september-oktober 26. Medlemsorganisationer under FTF med mere end 1. medlemmer indgår i undersøgelsen 2, hvoraf Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening, BUPL og Finansforbundet er langt de største. Alle, der er i beskæftigelse på undersøgelsestidspunktet, og som er op til 67 år, indgår undersøgelsespopulationen. Det omfatter i alt cirka. medlemmer fordelt på 28 faglige organisationer under FTF. Herudaf er der udvalgt en tilfældig stikprøve på personer, hvoraf 68 % har svaret på det postomdelte spørgeskema. Ud fra sammenligninger findes deltagerne i undersøgelsen at afspejle den oprindelige population på tilfredsstillende vis, og stikprøven vurderes at være repræsentativ. Det anvendte fællesnordiske spørgeskema om psykiske, sociale og organisatoriske faktorer i arbejdet (QPS- Nordic) er udviklet og afprøvet af forskningsinstitutioner i Skandinavien inden for de seneste år. De psykosociale faktorer i arbejdet fremstilles i en række forskellige skalaer. I denne delrapport præsenteres skalaresultaterne. Materialet er analyseret ud fra følgende variable: Branchegruppe, køn, alder og funktion. Se tabel 1 for yderligere oplysninger om de anvendte variable. 1 Christiansen, Jørgen Møller: FTFernes arbejde er udfordrende men det slider på sjælen. CASA & AMI. Udgivet af FTF (1. og 2. udgave) Enkelte medlemsorganisationer har valgt ikke at indgå i undersøgelsen, da de på undersøgelsestidspunktet var travlt optaget af andre ting, havde andre aktiviteter kørende eller ikke ønskede at belaste deres medlemmer unødigt med yderligere undersøgelser. Det gælder bl.a. Dansk Politiforbund og Jordemoderforeningen.

6 Tabel 1.1 De anvendte variable Procent N Branchegruppe a) Undervisning 463 Sundhedsvæsen Service- og tjenesteydelser 154 Dag- og døgninstitutioner Bank og forsikring Køn Kvinde Mand Alder - 29 år år år år Funktion b) Leder med personaleansvar Leder uden personaleansvar 6 85 Medarbejder a) Med undtagelse af branchegruppen for service- og tjenesteydelser er grupperne sammenlignelige med branchegrupperne fra 21-undersøgelsen. I 21-undersøgelsen var branchegruppen for service- og tjenesteydelser opdelt i to: Service og tjenesteydelser og andet administrativt arbejde. b) 85 respondenter har ikke besvaret dette spørgsmål, og de er udelukket af de krydsanalyser, der vedrører jobfunktionen. I analyserne præsenteres kun forskelle, der er statistisk sikre med et signifikansniveau på <.5 beregnet ud fra gennemsnitsværdier og spredning. I det følgende præsenteres indledningsvis en oversigt over udviklingen fra 21 til 26. Der er fokus på udviklingen inden for de forskellige branchegrupper (med undtagelse af service- og tjenesteydelser, se note i tabel 1). I gennemgangen af undersøgelsens resultater henvises der løbende til oversigten. Dernæst følger en gennemgang af undersøgelsens resultater, der er beskrevet i følgende tre kapitler: Selve arbejdet: krav, roller og indflydelse. Ledelse, organisation og sociale forhold. Engagement og håndtering af krav i arbejdet.

7 1. Overblik over udviklingen siden 21 Figur 1.1 nedenfor illustrerer udviklingen på de forskellige skalaer fra 21 til 26 inden for de forskellige branchegrupper. Et gult felt er udtryk for, at der ikke er signifikante forskelle i resultaterne fra 21 til 21. Et grønt felt er udtryk for en statistisk signifikant udvikling i positiv retning, mens et rødt felt omvendt er udtryk for en statistisk signifikant udvikling i negativ retning. Tabel 1.1 Udviklingen siden 21 fordelt på branchegrupper 3 Kvantitative krav Beslutningskrav Rolleklarhed Rollekonflikter Beslutningskontrol Indflydelse Positive udfordringer Opmuntrende ledelse Fair ledelse Støtte fra leder Støtte fra kolleger Socialt klima Innovativt klima Ulighed Personalepleje Engagement Mestring Under- Sundheds- Dag- og Bank og Total visning væsen døgninst. forsikring Udvikling i positiv retning Ingen ændring Udvikling i negativ retninga Med undtagelse af branchegruppen for service- og tjenesteydelser er grupperne sammenlignelige med branchegrupperne fra 21-undersøgelsen. I 21-undersøgelsen var branchegruppen for service- og tjenesteydelser opdelt i to: Service og tjenesteydelser og andet administrativt arbejde. Branchegruppen for service- og tjenesteydelser er derfor ikke medtaget i figuren.

8 Et hurtigt blik på figuren viser, at der på en lang række områder er sket en positiv udvikling siden 21. De grønne felter dominerer; kun enkelte røde felter dukker op. Læses figuren horisontalt er der sket forbedringer inden for en eller flere branchegrupper på samtlige psykosociale områder (skalaer), der er blevet undersøgt, med undtagelse af skalaen for kvantitative krav. Det er dog ikke alle forbedringer, der har været stærke nok til at manifestere sig som en ændring for FTF-total. Med fokus på den udvikling, der manifesterer sig for FTFerne samlet set, er der sket følgende: Større rolleklarhed. Flere positive udfordringer i arbejdet. Mere opmuntrende/udviklende ledelse. Mere støtte fra kolleger. Bedre socialt klima. Mere innovativt klima. Bedre personalepleje. Større individuelt engagement i arbejdspladsen. Bedre mestring af arbejdssituationen. Til trods for, at der er sket forbedringer, er det vigtigt at være opmærksom på, at der stadig er plads til forbedringer. For eksempel viser analyserne, at hver fjerde FTFer kun synes, at der er meget lidt eller lidt opmuntrende ledelse. Også hvad angår personalepleje er der rum for forbedring, idet mere end halvdelen vurderer, at personaleplejen er enten middel, ringe eller meget ringe. Vi opfordrer til, at der tages særskilt stilling til hvert enkelt resultat med en vurdering af, om resultatet synes tilfredsstillende, uanset om der er sket en positiv udvikling eller ej. Læses skemaet vertikalt, viser der sig nogle forskelle de forskellige branchegrupper imellem. Inden for bank og forsikring er det slående, at der er sket en statistisk signifikant positiv udvikling inden for næsten alle områder. Dag- og døgninstitutionsområdet er det område, der mest ligner sig selv, som det så ud i 21. Der er sket en udvikling i retning af færre beslutningskrav, større rolleklarhed, mere støtte fra kolleger og mindre ulighed på arbejdspladsen. Inden for sundhedsvæsenet er der sket en positiv udvikling inden for de kollegiale, ledelsesmæssige og individuelle forhold, og figur 1.1 viser, at de også oplever en større grad af rolleklarhed. Dog oplever de inden for sundhedsvæsenet også en større grad af ulighed i dag, end de gjorde for 5 år siden. Også inden for undervisningsområdet er der sket en positiv udvikling inden for de kollegiale og ledelsesmæssige forhold. Dertil kommer, at de ansatte i dette brancheområde har oplevet en stigning i beslutningskontrollen. Engagementet i arbejdspladsen var højt i 21, og det er det stadig i 26. Her er givet et overblik over udviklingen siden 21 i mere skematisk form. I det følgende præsenteres de anvendte skalaer nærmere, og resultaterne fra undersøgelsen i 26 uddybes med analyser i forhold til køn, alder og funktion.

9 2. Selve arbejdet: Krav, roller og indflydelse I nærværende kapitel belyses resultaterne vedrørende: Krav i arbejdet (kvantitative krav, beslutningskrav, læringskrav og emotionelle krav). Rolleforventninger, rolleklarhed og rollekonflikter. Indflydelse i arbejdet. Udfordringer i arbejdet. 2.1 Krav i arbejdet Ved krav i arbejdet forstås de hændelser, omstændigheder og betingelser i arbejdet og på arbejdspladsen, der lægger pres på og udfordrer individet. Det er faktorer, som er indbygget i vore arbejdsbetingelser og arbejdsop gaver, og som kan føre til udvikling og arbejdsglæde, men også til stressreaktioner, afhængigt af vilkårene og ressourcerne. Krav i arbejdet inddeles ofte i forskellige typer af krav, der har forskelligt indhold. Der kan skelnes mellem kvantitative krav og kvalitative krav. For store kvantitative krav kan fx være for mange arbejdsopgaver eller for tunge arbejdsoperationer. For store kvalitative krav kan være arbejdsopgaver, der er for komplekse, og for små kvalitative krav kan være mangel på udfordringer i arbejdet, mangel på mulighed for at bruge sine evner og kundskaber eller manglende evne til at mestre sine opgaver. For store krav og for små krav kan føre til henholdsvis overload og underload, som begge indebærer en risiko for stress. Risikoen opstår, når der er ubalance mellem kravene i arbejdet og individets evne til at håndtere disse krav. En af de mest anvendte modeller inden for arbejdsmiljøforskningen de seneste årtier har været den såkaldte krav-kontrol model (job-strain modellen 4 ), der siger, at for store krav i arbejdet i kombination med ringe kontrol/ indflydelse over ens arbejde kan medføre psykiske eller fysiske helbredsproblemer som bl.a. stress eller hjertekar-sygdomme. For små krav kombineret med ringe kontrol over eget arbejde kan medføre, at folk bliver inaktive, passive. Krav i arbejdet er i denne undersøgelse inddelt i to forskellige former for krav. Det drejer sig om kvantitative krav og beslutningskrav Kvantitative krav i arbejdet Skalaen kvantitative krav i arbejdet indeholder spørgsmål: om arbejdsmængden hober sig op, om man er nødt til at arbejde over, om man skal arbejde i et meget højt tempo, om man har for meget at lave på sit arbejde. Skalaen over kvantitative krav i arbejdet (jf. figur 2.1) viser, at 35 % af FTFs medlemmer føler, at de kvantitative krav i arbejdet er store eller meget store. Det vil sige, at hver tredje virkelig føler, at der er et stort tidspres i arbejdet, arbejdsmængden er stor og hober sig op, og man kan være nødt til at arbejde over for at nå det hele. På den anden side er der en del (23 %), som synes, at de kvantitative krav i arbejdet er små eller meget små. Begge dele B for meget som for lidt B kan være en belastning, som det er værd at være opmærksom på i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Der er ingen signifikante forskelle i forekomsten af kvantitative krav i forhold til 21. Heller ikke inden for de forskellige branchegrupper er der sket nogen udvikling (figur 1.1). Så der er altså fortsat god plads til forbedringer på dette område. Der synes ikke at være væsentlige forskelle mellem mænds og kvinders oplevelse af de kvantitative krav i arbejdet. 4 Karasek R.A., Therorell T Healthy work. New York: Basic Books.

10 1 Figur 2.1 Kvantitative krav i arbejdet 5 42 Percent Meget små Små Middel Store Meget store Aldersmæssigt angiver grupperne mellem -39 år, -49 år og 5-59 år hyppigst, at de oplever meget store kvantitative krav i deres arbejde. Det gælder for %. Små krav angives især blandt personalet over 59 år, hvor 36 % synes, at kravene er små eller meget små. Det kan tolkes som et udtryk for, at de ikke bliver brugt godt nok. En anden mulig tolkning kan være, at det er deres mangeårige opsamlede arbejdsmæssige erfaringer, som udtrykkes i deres svar. Lederne angiver hyppigere end medarbejderne, at de har store eller meget store kvantitative krav i arbejdet: 54 % blandt ledere med personaleansvar og 41 % blandt ledere uden personaleansvar mod 33 % blandt almindelige medarbejdere. Inden for de anvendte branchegrupper er forekomst af meget store eller store kvantitative krav i arbejdet mest udbredt inden for service- og tjenesteydelser, hvor næsten halvdelen (47 %) siger, at det er gældende i deres arbejde. Bank og forsikring er et andet område, der er placeret over gennemsnittet på 35 % for samtlige FTFere. Inden for bank og forsikring angiver %, at de er udsat for meget store eller store kvantitative krav. I den laveste ende er personalet inden for dag- og døgninstitutioner placeret. Her er det kun godt hver fjerde af de ansatte, der synes, at de er udsat for meget høje eller høje kvantitative krav i arbejdet. Resultaterne her afspejler i høj grad vilkår (normeringer og arbejdsbetingelser i arbejdet). Fx er det ikke forventeligt, at arbejdet hober sig op i pædagogisk arbejde, men snarere at der kræves en her-og-nu indsats.

11 Beslutningskrav Skalaen beslutningskrav omfatter: om man skal tage hurtige beslutninger, om arbejdet kræver maksimal opmærksomhed, om man skal træffe komplicerede beslutninger. Mange af FTFs medlemmer har job, hvor beslutningskravene er høje. 24 % af samtlige FTF-medlemmer finder, at der er meget store beslutningskrav i deres arbejde, og 39 % synes, at de er store, jf. figur 2.2. Der er stort set ingen forskel på mænds og kvinders angivelser om beslutningskrav. Aldersmæssigt er det gruppen af -49, der hyppigst oplever meget store eller store beslutningskrav (68 %), mens den tilsvarende andel blandt de ældste (6 +) er på 57 %. De øvrige aldersgrupper ligger på gennemsnittet omkring de 63 %. Figur 2.2 Beslutningskrav i arbejdet Percent Meget små Små Middel Store Meget store Lederne angiver hyppigere end medarbejderne, at de har store beslutningskrav i arbejdet (7 % blandt ledere med personaleansvar, 68 % blandt ledere uden personaleansvar og 62 % blandt menige medarbejdere har meget store eller store beslutningskrav). Inden for de anvendte branchegrupper er store beslutningskrav mest udbredt inden for undervisning (7 % har store eller meget store beslutningskrav) og mindst udbredt inden for bank og forsikring, hvor den tilsvarende andel er på 53 %. De øvrige branchegrupper ligger på gennemsnittet. Figur 1.1 viser, at der siden 21 er sket en positiv udvikling i forekomsten af beslutningskrav, der er faldende inden for dag- og døgninstitutionsområdet, men den er ikke stærk nok til at ændre det samlede billede af udviklingen på dette område for FTFerne.

12 Rolleforventninger i arbejdet Rolleforventninger dækker over de forventninger og krav, som man i arbejdet har til en given medarbejder i forbindelse med udførelse af et bestemt stykke arbejde. Kravene og forventningerne kan komme enten fra overordnede eller underordnede, fra kolleger eller samarbejdspartnere, kunder og klienter. Rollestress opstår, når man bliver mødt med krav og forventninger, som man ikke kan honorere. Det kan skyldes, at forudsætningerne ikke er til stede, eller at man stilles over for urimelige krav. Rollekonflikter og rolleuklarhed er vigtige kilder til rollestress. Rollekonflikter kan opstå, hvis en person ønsker at gøre arbejdet anderledes, end de gældende instruktioner eller forventninger tilsiger, det skal gøres. Eller det kan skyldes, at arbejdstageren mødes med forskellige forventninger fra en og samme person, og at disse forventninger er i konflikt med hinanden, fx at der både ydes høj service samtidig med, at budgetter overholdes. Det kan også dreje sig om, at forskellige personer stiller modstridende krav til en person. Rollekonflikter kan også dække over konflikter mellem roller, som en og samme person skal varetage, fx arbejdstagerrolle, ægtemage- og forældrerolle, der kan komme i karambolage med hinanden. Rolleuklarhed kan opstå, hvis en arbejdstager ikke har fået tilstrækkelig information eller instruktion om, hvad der forventes i arbejdet udførelse som arbejdsresultat. Det kan også dreje sig om den enkeltes bekymring for sin status på arbejdspladsen og bekymring for, om måden man udfører sit arbejde på og selve resultatet tilfredsstiller de ønskede mål, som er fastlagt formelt som uformelt af organisationen. Rollekrav og rollestress kan endelig hænge sammen med egne forventninger til sig selv i arbejdsrollen. Urealistiske forventninger til, hvad man kan udrette på arbejdet, kan føre til udbrændthed. Meget ambitiøse og karrierefokuserede personer med en urealistisk tro på egen kompetence og egne færdigheder kan også let komme til at opleve stress i deres arbejdsrolle. Rolleforventninger belyses i undersøgelsen med dimensionerne rolleklarhed og rollekonflikt. Skalaen rolleklarhed omfatter spørgsmål: om der er klare mål for arbejdet, et klart defineret ansvarsområde, om man har en klar viden om, hvilke forventninger der stilles til en i ar-bejdet. Som det fremgår af figur 2.3, er der kun ganske få, der findes at have lille rolleklarhed i deres arbejdssituation. Der er ingen nævneværdig forskel på mænds og kvinders angivelser. Der findes som tendens, at de unge oplever mere uklarhed omkring deres rolle sammenlignet med de ældre, hvilket kan afspejle forskellig grad af erfarenhed. Stor rolleklarhed er som sagt udbredt også inden for de 5 branchegrupper. Det topper for sundhedsvæsnet og er mindst inden for service- og tjenesteydelser. Samlet set er der siden 21 sket en positiv udvikling i form af større rolleklarhed for FTFerne. Denne udvikling skyldes mest en positiv udvikling inden for sundhedsvæsenet og dag- og døgninstitutioner (se figur 1.1). Der findes ikke at være væsentlige forskelle ledere og medarbejdere imellem i forhold til rolleklarhed/-uklarhed.

13 1 3 Figur 2.3 Rolleklarhed Percent Meget lille Lille Middel Stor Meget stor Den anden del af rolleforventningerne var skalaen rollekonflikter. Rollekonflikter belyses ud fra: om man i sit arbejde skal gøre ting, som man egentlig synes burde gøres anderledes, om man får arbejdsopgaver, uden at man får de nødvendige ressourcer, om man stilles over for uforenelige krav fra to eller flere personer.

14 1 4 Figur 2.4 Rollekonflikter Percent Meget lidt Lidt Middel Stor Meget stor 5 Af figur 2.4 ses, at 42 % ikke føler sig udsat for særlige store rollekonflikter i deres arbejde. 15 % i alt synes dog, at de befinder sig i store eller endog meget store rollekonflikter. Det er især spørgsmålene: Om man får arbejdsopgaver, som man ikke får de nødvendige ressourcer til at kunne udføre, samt: Om man skal gøre ting i arbejdet, som man synes burde gøres anderledes, der bidrager til rollekonflikter. Henholdsvis 27 % og 19 % angiver ved de to spørgsmål, at det sker ofte eller meget ofte. Der er ingen forskel på, om man er mand eller kvinde med hensyn til oplevelsen af rollekonflikter. Oplevelsen af meget store rollekonflikter er mest udbredt blandt de yngste (under ), hvor det angives af 19 %. De ældste (over 6 år) har færrest ( %). Der er betydelige forskelle branchegrupperne imellem. I forhold til 21-undersøgelsen er forskellene dog udlignet en smule. Forekomst af rollekonflikter findes stadig mest udbredt i undervisningssektoren, hvor 19 % (mod 22 % i 21) og dag- og døgninstitutioner (17 % mod 18 % i 21) og lavest i bank og forsikring med 6 % (mod 9 % i 21). Der er ingen sikre forskelle mellem ledere og medarbejdere. 2.3 Indflydelse og medbestemmelse Indflydelses- og kontrolbegrebet omfatter arbejdstagerens objektive eller oplevede mulighed for selv at kunne kontrollere, regulere, lede og/eller tage beslutninger om sit arbejde. Kontrol drejer sig om muligheden for at benytte egne færdigheder og kompetencer og om at have indflydelse på beslutninger, som tages på et overordnet niveau.

15 1 5 Forskningen viser, at kontrol er vigtig som buffer for jobkrav. Ved at øge mulighederne for kontrol eller indflydelse kan man øge jobkvaliteten uden nødvendigvis at ændre på jobkravene. Høj grad af medbestemmelse i arbejdet er associeret med høj grad af jobtilfredshed, engagement og motivation og med lav grad af fysiske symptomer, følelsesmæssig stress og med rollestress. I undersøgelsen måles kontrol/indflydelse ud fra to skalaer: 1) Kontrol over beslutninger og 2) Kontrol over egen arbejdssituation Beslutningskontrol Skalaen, der måler kontrol over beslutninger, omfatter spørgsmålene: om man selv kan bestemme, hvordan man vil gøre sit arbejde, om man har indflydelse på arbejdsmængden, om man har indflydelse på, hvem man skal arbejde sammen med, om man selv kan bestemme, hvornår man har kontakt med kunder/klienter, om man har indflydelse på beslutninger, der er vigtige for ens arbejde. Figur 2.5 Beslutningskontrol Percent Meget lille Lille Middel Stor Meget stor Af figur 2.5 fremgår det, at 28 % af samtlige FTFere synes, at de har lille beslutningskontrol i deres arbejde. Inden for de 5 branchegrupper er oplevelsen af beslutningskontrol signifikant forskellig brancherne imellem. Tabel 2 viser, at lille beslutningskontrol især angives inden for sundhedsvæsenet og bank og forsikring. Stor beslutningskontrol er især angivet inden for service- og tjenesteydelser og dag- og døgninstitutioner.

16 1 6 Tabel 2 Beslutningskontrol fordelt efter brancher. Andele i procent Meget lille/ Middel Meget stor/ N lille stor Undervisning Sundhedsvæsen Service- og tjenesteydelser Dag- og døgninstitutioner Bank og forsikring Total Der er signifikant forskel på mænds og kvinders angivelse omkring indflydelse på beslutninger i deres arbejde (se figur 2.6). Kvinder angiver i højere grad end mænd, at de har meget lille og lille beslutningskontrol, mens mændene i højere grad end kvinderne synes, at de har stor beslutningskontrol i deres arbejde. Udviklingen siden 21 går i retning af, at springet mellem mænd og kvinder med lille beslutningskontrol er øget. I dag er forskellen på 12 procentpoint, hvor den i 21 var på. Til gengæld er forskellene i forhold til FTFere med stor beslutningskontrol formindsket, hvilket tyder på, at nogle kvinder haler ind på mændene på dette område. I dag er forskellen på 2 procentpoint, mens den i 21 var på 5 procentpoint i mændenes favør. En del af de fundne forskelle mellem kønnene skyldes formentlig forskellige vilkår brancherne imellem, da nogle brancher er mere kvindedominerede end andre. For eksempel er 97 % inden for sundhedsvæsenet kvinder. Ser man på muligheden for kontrol over beslutninger fordelt på alder, ses det som tendens, at dem under i lighed med 21-undersøgelsen er den gruppe, der i størst omfang angiver, at de har meget lille eller lille beslutningskontrol (mellem 29 % og %). Andelen med lille beslutningskontrol er faldende med alder og lavest blandt dem, der er over 59 år (21 %). Forskellene er dog ikke statistisk signifikante. Der findes endvidere at være betydelig forskel i oplevelsen af beslutningskontrollen afhængig af, om man er leder eller medarbejder. 46 % af lederne med personaleansvar, 27 % af lederne uden personaleansvar og 17 % af medarbejderne oplever således, at de har stor eller meget stor beslutningskontrol. Billedet er lige modsat i forhold til manglende beslutningskontrol. 4 % af ledere med personaleansvar har lille eller meget lille beslutningskontrol. Det er tankevækkende set i lyset af, at uddelegering af ansvar og kompetence har været på dagsordenen på mange af FTFernes arbejdspladser de senere år at andelen er markant højere blandt gruppen af menige medarbejdere, hvor 31 % oplever, at de har meget lille eller lille beslutningskontrol.

17 1 7 Figur 2.6 Beslutningskontrol fordelt efter køn 7 Kvinde Mand Percent Meget lille/lille Middel Middel Meget stor/stor

18 Indflydelse på arbejdssituationen Indflydelse (skalaen kaldes også for kontrol over egen arbejdssituation) belyses ud fra spørgsmål: om man selv kan bestemme sit arbejdstempo, om man selv kan bestemme, hvornår man ønsker at holde pauser, om man selv kan bestemme sin arbejdstid (fx om man har flekstid). Alt i alt indikerer skalaen altså noget om de frihedsgrader, man opererer med på sit arbejde i forhold til det arbejde, man skal udføre. De samlede resultater ud fra skalaen fremgår af figur 2.7. Figur 2.7 Kontrol over arbejdssituation 28 Percent Meget lille Lille Middel Stor Meget stor Branchemæssigt er der markante forskelle, der utvivlsomt afspejler de givne rammer og arbejdsbetingelser i branchegrupperne (se tabel 3). Mere end tre ud af fire i undervisningssektoren synes, at de har meget lille eller lille indflydelse på arbejdssituationen (dvs. manglende indflydelse på arbejdstempo, pauser og arbejdstid). Tilsvarende andel er også høj i dag- og døgninstitutioner og i sundhedssektoren og lavest inden for andet service- og tjenesteydelser, hvor kun hver femte findes at have lille indflydelse på arbejdssituationen.

19 1 9 Tabel 3 Indflydelse fordelt efter brancher. Andele procent Meget lille/ Middel Meget stor/ N lille stor Undervisning Sundhedsvæsen Service- og tjenesteydelser Dag- og døgninstitutioner Bank og forsikring Total Som figur 1.1 viste, er der ikke samlet set sket nogen udvikling i graden af indflydelse for FTFerne. Dette dækker dog over, at ansatte inden for bank og forsikring har fået mere indflydelse, mens udviklingen inden for dag- og døgninstitutionsområdet er gået den anden vej altså i retning af mindre indflydelse/kontrol over arbejdssituationen. Resultaterne vedrørende indflydelse på egen arbejdssituation viser signifikante forskelle i relation til køn og alder. Som en tendens falder andelene med lille indflydelse med alderen: fra 69 % blandt dem under år til 57 % blandt de ældste over 59 år. Gruppen af 5-59-årige afviger dog fra denne tendens, idet andelene med lille indflydelse her er lavere end blandt de ældste, nemlig på 53 %. Også hvad angår mænds og kvinders angivelse af indflydelse på egen arbejdssituation, er der klare og signifikante forskelle. Mænd oplever i langt højere grad end kvinder meget stor indflydelse eller kontrol (henholdsvis 16 % mænd og 7 % kvinder), og omvendt har kvinder i langt højere grad end mænd meget lille indflydelse på deres arbejdssituation (henholdsvis 32 % kvinder og 23 % mænd). I tidligere afsnit fandt vi, at der var stor afstand mellem andelen af lederne og medarbejderne, der synes, at de har god beslutningskontrol. Tilsvarende findes ved oplevelsen af at have indflydelse på egen arbejdssituation. 47 % af lederne (med personaleansvar) synes, at den er meget stor eller stor. Blandt medarbejderne er der kun 2 %, der siger ligeså. Og for lederne uden personaleansvar er andelen 38 % Positive udfordringer i arbejdet Positive udfordringer i arbejdet omhandler: om man kan bruge sin viden og sine færdigheder i sit arbejde, om arbejdet udfordrer en på en positiv måde, om man synes, at ens arbejde er meningsfyldt. Som det ses af figur 2.8, synes næsten samtlige, at de har store positive udfordringer i deres arbejde.

20 2 Figur 2.8 Positive udfordringer i arbejdet Percent 2 7 Meget små Små Middel Store Meget store Kvinder (65 %) oplever i højere grad end mænd (53 %), at de har meget store positive udfordringer i arbejdet. Aldersmæssigt er der ingen væsentlige forskelle. Der findes heller ikke væsentlige forskelle ledere og medarbejdere imellem i forhold til positive udfordringer i arbejdet. Inden for branchegrupperne ligger ansatte inden for dag- og døgninstitutioner, sundhedssektoren og undervisning højest, hvor henholdsvis 65 %, 67 % og 66 % synes, at de har meget store udfordringer i arbejdet sammenlignet med gennemsnittet på 63 % for FTF-total. I service- og tjenesteydelser og bank og forsikring er der færrest (hhv. 51 % og 52 %), der angiver meget store udfordringer i arbejdet. Bank og forsikring har dog siden 21 oplevet markant stigende andele med meget store positive udfordringer i arbejdet (fra 38 % i 21 til 52 % i 26). Se i øvrigt figur 1.1.

21 Det organisatoriske og sociale niveau på arbejdspladsen Her beskrives det organisatoriske og sociale niveau i undersøgelsen, der dækker over: Ledelsesforhold. Social interaktion. Organisationskultur og klima. 3.1 Ledelse Et stort antal undersøgelser viser samstemmende, at ledelse og ledelsesformer har afgørende betydning for, om det psykiske arbejdsmiljø opleves som godt eller dårligt. Ledelse og ledelsesformen belyses i nærværende undersøgelse ud fra to skalaer: 1) Udviklingsledelse og 2) Fair ledelse Opmuntrende/udviklende ledelse Skalaen om opmuntrende/udviklende ledelse omfatter spørgsmål: om den nærmeste leder opmuntrer til, at man tager del i vigtige beslut-ninger, om man bliver opmuntret af sin nærmeste leder til at give udtryk for det, hvis man har en anden mening, om ens nærmeste leder gør noget for, at man kan udvikle sine færdigheder. Figur 3.1 Opmuntrende/ udviklende ledelse 5 41 Percent Meget lidt Lidt Middel Stor Meget stor

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Generelt set er der sket en positiv udvikling i FTF ernes psykiske arbejdsmiljø fra 21 til 26. Det viser

Læs mere

midt i en Forandringstid

midt i en Forandringstid www.ftf.dk/stress FTF s tema om stress og forebyggelse www.ftf.dk/detheleliv FTF s tema om arbejdsliv og familie RESONANS FTF s analytiske magasin om arbejdsmarkedet Tilmeld dig på www.ftf.dk/abonnement

Læs mere

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse NR. 9-2009 Trivsel på FTF erne FTF-panelundersøgelse Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colorbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Oktober

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø på handelsskolerne - En spørgeskemaundersøgelse af Handelsskolernes Lærerforenings medlemmer

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø på handelsskolerne - En spørgeskemaundersøgelse af Handelsskolernes Lærerforenings medlemmer Trivsel og psykisk arbejdsmiljø på handelsskolerne - En spørgeskemaundersøgelse af Handelsskolernes Lærerforenings medlemmer April 2007 Inge Larsen og Jørgen Møller Christiansen CASA Trivsel og psykisk

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Sødt, surt køkken Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i storkøkkenerne

Sødt, surt køkken Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i storkøkkenerne Sødt, surt køkken Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i storkøkkenerne April 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Sødt, surt køkken Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i storkøkkenerne

Læs mere

FTF ernes arbejde er udfordrende

FTF ernes arbejde er udfordrende FTF ernes arbejde er udfordrende - men det slider på sjælen en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø FTF ernes arbejde er udfordrende -mendetslider på sjælen en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv

Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv September 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv September 2007 Jørgen Møller Christiansen

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

De smiler stadig - men hvad ligger der bag smilet?

De smiler stadig - men hvad ligger der bag smilet? De smiler stadig - men hvad ligger der bag smilet? En undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt Finansforbundets medlemmer 2001 September 2002 Jørgen Møller Christiansen CASA De smiler stadig -

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve

Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve September 2009 Ane Kolstrup og Anne Rytter Hansen CASA Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve September 2009 Ane Kolstrup og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere