CO SØFART Nummer 5 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Oktober Temanummer: Vi beklager over for medlemmerne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART Nummer 5 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Oktober 2009. Temanummer: Vi beklager over for medlemmerne:"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 5 Oktober 2009 Temanummer: Vi beklager over for medlemmerne: Teksten i dette blad er blevet ret så teknisk. Det skyldes ønsket om at bidrage til debatten om værdien af DIS. Dette nummer af fagbladet er præget af 30. september. På side giver vi et beregningsforslag til skatteværdien af DIS. Side 4-11 gennemgås beskæftigelsessituationen fra 1988 til i dag. Side er udvalgte presseklip fra 30. september. Og på sin vis kan man tage side med, om påstået lalleglæde ved at være sømand. Henrik Mikkelsen DFDS-kalender SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART 27. oktober "Crown" fra Københ. 29. oktober "Pearl" fra Oslo

2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Telefon: Fax: Forside: Statue på Flådestation Korsør af den lysblonde nordiske sømand, som er på vej til at blive kørt bort. R E D A K T I O N E N CO-Søfart Formand Ole Philipsen Sekret.ch. John Ibsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Fag. kons. vacant Kontorass. Susanne Holmblad Økonomias s. Barno Jensen adresser: (f.eks.: o.s.v.) Hjemmeside: Søværnets Konstabelforening: Formand Bjarne K.-Petersen Forretningsf. Bjarne M. Olsen Redaktør Carsten Melhaven Kontorass. Vinni Nielsen adresser: - - DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Søren V. Nielsen fax Mail A-kasse: 2 af dette nummer sluttet den 11. oktober 2009 Næste nummer: afleveres postvæsenet ca. 4. december på nettet (www.co-sea.dk) d. 29. november Stof til december-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 13/ , eller efter aftale. I N D H O L D Leder... 3 Beskæftigelsen i dansk skibsfart... 4 Igen klædte Mærsk dansk skibsfart i Nekrolog over to af de sidste fyrbødere 14 MS-internt Månedens foto DSRF-internt Det gode arbejdsliv til søs Rundt om Grønland, boganmeldelse Så meget koster DIS skatteyderne Faglige sager og noter With-fonden, TJM-forsikring Sommerhus Månedens citat og Albert Engström Kontorferier og lukkedage Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eks. kontrolleret FMK/DF ISSN:

3 L E D E R SÅ DIRREDE RUDERNE IGEN I SKIBSFARTENS HUS Februar 2008 skrev vi i lederen: A. P. Møller er blevet bare nok et selskab uden ånd og troværdighed, hvorefter vi stillede spørgsmålstegn ved den fortsatte politiske opbakning til DIS-loven. Nu kan vi sige: Startstregen 1988 er fuldgyldigt passeret baglæns. I en årrække efter 1988 var det stille og roligt goddag til tusinder af nye udenlandske kollegaer på internationale lønninger, mens den danske beskæftigelse holdt sig nogenlunde stabilt med skindet på næsen i en støt voksende flåde. Februar 2008 varslede Mærsk at de ikke længere ønskede danske hovmestre og skibsassistenter på den ordinære langfart, og indledte en afviklingsproces. Og nu oktober 2009 er der så varslet afvikling af foreløbigt 170 danske styrmænd og maskinmestre, hvor der pænt startes i bunden af hierarkiet. I de kommende år vil vi opleve et jævnt fald af danskere beskæftiget i DIS-flåden, og når det italesatte opsving i BNP-målestokken kommer, ved vi alle at de ikke bliver budt tilbage. Udviklingen er nu selvforstærkende og balancerne som holdt DIS sammen kan ikke mere splejses holdbart sammen. Det er muligt det må være sådan, og det er muligt den danske sømand skal forsvinde fra verdenshavene. Men alting har en pris, og prisen må være at DIS-loven ophæves, eller ændres og tilpasses radikalt. Vismænd, og andre forstandige økonomer, har i årevis konstateret at DIS-loven var en dårlig forretning for det danske samfund. Mens rederiforeningerne på deres side har travet Folketingets gange tynde med deres voluminøse papirer om valutabalancer og international prestige for Dannebrog. Økonomer har givetvis svært ved at regne på prestige. Men for os er regnestykket simpelt. Uden danske ansatte må det danske skibserhverv finansiere sig selv. Formentlig vil både politikere og rederierhverv slutte sig sammen om at hjælpe de danske navigatører og mestre videre. Men det ændrer ikke på at 1988-historien er slut. DIS kan med sikkerhed ikke længere svare sig for hverken det danske samfund eller de danske søfarende. Dette nummer af fagbladet er i vid udstrækning helliget nogle påtrængende diskussionsemner vedrørende DIS-flåden. Vi vil gerne bidrage til at det ikke kun er rederierhvervets sandheder som bliver viderebragt af avisredaktioner og fra talerstole. AOP 3

4 BESKÆFTIGELSEN I DANSK SKIBSFART 2004 "Siden DIS-lovens vedtagelse har statistikkerne for påmønstrede og beskæftigede i den danske handelsflåde, ofte været et varmt emne. Senest i 2003 har de samme talkolonner, været brugt af forskellige, til at konkludere i vidt forskellige verdenshjørner. Har DIS-loven virket efter hensigten, når det gælder bevarelse af de danske arbejdspladser?"... "til gengæld er der nok rimelig enighed om, at DIS satte effektive bremser i udflagningslysten". Sådan skrev vi indledningsvis i Sø-Restaurationens fagblad På det tidspunkt påbegyndte vi et større granskningsarbejde af Søfartsstyrelsens eksisterende mønstringsstatistikker. Vi satte tusindvis af tal ind i egne regneark og gengav hovedresultater i diagramform, som f.eks. den vist på modsatte side her. Danmarks Rederiforening på deres side, udgav kvartalsvis beskæftigelsesstatistikker baseret på det samme basismateriale. Hvor mønstringsstatistikkerne skulle vise antal påmønstrede på skibene i et givet splitsekund, skulle beskæftigelsesstatistikkerne vise det samlede antal beskæftigede. De tal blev simpelt udregnet på baggrund af nogle faktorer som blev aftalt i DIS-Kontaktudvalget. I eksemplet på side 5 har vi anvendt lidt regulerede faktorer som følger: Officerer danske: 1,83 Menige danske: 1,4 Udlændinge: 1,2 Faktorerne er selvfølgelig et valg - det er ren matematik, og der findes ikke noget statistisk belæg for de resulterende tal. Søfartsstyrelsens grundlæggende tal er - eller rettere var - baseret på den lovpligtige indsendelse af hyrekontrakt-kopier til styrelsen. Baggrunden for lovkravet er registrering af sejltid til brug for diverse certifikat-udstedelser til de søfarende. Det viste sig imidlertid hurtigt at der var ikke uvæsentlig usikkerhed omkring tallene, og mange fejlkilder når de skulle bruges og forstås politisk, i relation til beskæftigelsesudviklingen efter Efter foreningens opfattelse, var og er disse tal en vigtig forudsætning for forståelse af den politiske sammenhængskraft i DIS-loven overordnet set. Efterfølgende vores indledende arbejde med statistikkerne, fik vi nedsat et miniudvalg i DIS-Kontaktudvalgets regi, bestående af en repræsentant fra Søfartsstyrelsen, en fra Danmarks Rederiforening, og en fra DSRF. Udvalget afgik ved en stille død i eftersommeren

5 DIS - beskæftigede Danskere da repræsentanten fra Danmarks Rederiforening flyttede teltpæle til Bruxelles, og samtidig ophørte Danmarks Rederiforening med at bearbejde tallene fra Søfartsstyrelsen til detaljerede kvartalsvise beskæftigelsesstatistikker. På samme tidspunkt i 2007, efterlod DRrepræsentanten et ufuldstændigt afsluttende notat fra vores arbejde. Efter CO- Søfart nu her i 2009 har genoptaget en diskussion om statistikkerne, er det aftalt at vi skal have gjort notatet færdigt. Udlændinge Tilbage til 2004 og tiden derefter, var der enighed om en lang række fejlkilder i statistikkerne, men også en fælles opfattelse af at de overordnet set var retvisende i hovedtræk. En af de tungere fejlkilder var indberetninger og registreringer af søfarende i DFDS. I visse perioder antager Søfartsstyrelsen at DFDS-ansatte er indgået med dobbelt vægt, og i det hele taget har der været en del problemer med indberetninger og tolkning af tal fra færgefarten. I alt Kurvemæssigt spillede det også en mærkbar, og stadig irriterende rolle at statsskibene først blev omfattet af mønstringsbekendtgørelsen i I fagblad fulgte vi op på artiklen fra , og viste herunder nogle kurveforløb for DIS-flådens serviceafdeling (eksempel side 6 øverst), som overbevisende illustrerede, at de grundlæggende statistikker var behæftede med en række fejlkilder, og således allerhøjst i deres total-billede kunne anvendes som retvisende for udviklingen. Sådan var status ultimo

6 DANSKERE I ALT... SERVICEAFD... HOVM./PURSERE KOKKE... KABYS I ØVRIGT.. DIS påmønstrede 2006 I 2006, illustreret og forklaret i fagbladene CO-Søfart og , genoptog vi arbejdet med statistikkerne. Søfartsstyrelsens mønstringsstatistikker var nu blevet reviderede og opdaterede, og visse fejl eliminerede. Går man til de detaljerede statistikker, viser disse stadig uforståelige udsving som må være baseret på grundlæggende fejlkilder til databaserne. Ser man imidlertid på de overordnede statistikker for hele handelsflåden (DIS + DAS), så er der et mere roligt mønster som indikerer grundlæggende troværdighed. Som eksempel på 2006-statistikker er på side 7 vist alle danskere påmønstrede i DIS + DAS, fordelt på 1) officerer dæk og maskine og 2) alle øvrige. Bølgegangen kan forklares med sæsonudsving i passagerflåden. At statsskibene indgår i mønstringsbekendtgørelsen fra 1997 ses særlig tydeligt på denne samlede fremstilling. AKTUELT Netop statistikken øverst side 7 er udvalgt, som en kommentar til udtalelser for nylig fra Danmarks Rederiforening, i forbindelse med Mærsk-varslingen af ønsket om udskiftning af en ny gruppe danskere med udlændinge. Vicedirektør Jan Fritz Hansen slår ud med armene, og siger at danske beskæftigede søfarende er steget siden Udsagnet er ikke sandt uanset om man ser på DIS-flåden seperat (se kurven side 5 øverst), eller DIS og DAS tilsammen. Beskæftigelsen stiger og falder I 1997 hopper kurven fordi statsskibene pludselig omfattes af mønstringsbekendtgørelsen, hvorefter der igen kan konstateres et støt fald frem til Hvis man korrigerer for de ekstra skibe som omfattes i 1997, er der tale om et samlet fald fra , med uafbrudt fald fra Så, hvor er de flere danske beskæftigede på skibene henne, Jan Fritz Hansen? 6

7 DIS + DAS PÅMØNSTREDE DANSKERE Hvis man finder tilsvarende tal fra Søfartsstyrelsens nyeste reviderede statistikker vil de for DIS+DAS, påmønstrede danskere vise i alt for marts-2006 og for marts D. +M.off. = Dæks- + maskinofficerer Øvrige = Skibsassistenter + servicepersonale. PRESSEMEDDELELSE FRA CO-SØFART 1/10 I forbindelse med gårsdagens udmelding fra Mærsk Line om at de ønsker fratrædelse af 170 danske officerer, udtalte vicedirektøren for Danmarks Rederiforening, Jan Fritz Hansen, til Business.dk: "DIS-ordningen har gjort, at antallet af dansk-beskæftigede på skibene er steget siden 1988." Vicedirektøren taler mod bedre vidende og det er ikke sandt at den danske beskæftigelse er steget. CO-Søfart har beskæftiget sig en del med statistikker over beskæftigelsen i dansk søfart, og både i to fagblade i 2004 og to blade i 2006, har vi bragt en række illustrative kurver over denne beskæftigelse med udgangspunkt i 1988 hvor DIS-ordningen blev aftalt. Der er en del tekniske problemer med statistikkerne, og de har aldrig fået den opmærksomhed som de egentlig fortjener, taget deres betydning for en politisk vurdering af DIS-lovens konsekvenser i betragtning. Når det kommer til absolutte tal er statistikkerne fra uden overbevisende kontinuitet. Hvis man læser næste nummer af fagbladet, vil man kunne overbevise sig selv om at beskæftigelsen i absolutte tal af danskere er faldet i perioden , mens den var stigende i perioden Meget groft kan man tale om en stabil beskæftigelse af danskere i hele perioden, men slet ikke om at "antallet af dansk-beskæftigede på skibene er steget siden 1988". 7

8 2009 Fra og med marts 2006 har Søfartsstyrelsen lagt de kvartalsvise mønstringsstatistikker på nettet. På denne og den følgende side er regnearkene bragt på kurveform. SFS gætter ikke på tilhørende antal beskæftigede, og i kurverne her er der valgt en faktor 2 for danskere og en faktor 1,125 for udlændinge. Antagelsen er at stort set alle danskere sejler i en 1:1-ordning, og stort set alle udlændinge er kun beskæftigede når de er ombord, men udbetales 12,5% i feriepenge når de går fra borde. For en del danskere vil den reelle faktor være højere end 2 fordi der er ansatte som overlapper ved sygdom og lignende, mens den i småskibsfart typisk vil være en del lavere. Der er en vigtig bemærkning til talmaterialet. Fra 1. maj 2008 trådte en ny mønstringsbekendtgørelse i kraft. Herefter skal passagerskibe i rutefart ikke længere indberette til SFS. Det oplyses fra SFS at indberetninger for disse skibe herefter er frivillige, men flere rederier har oplyst at styrelsen ligefrem frabeder sig indberetninger. Dette forhold besværliggør vores muligheder for at forstå og bruge statistikkerne i politisk sammenhæng betydeligt. I det hele taget agtes disse statistikker som værktøj for at kunne følge den danske beskæftigelse tilsyneladende ikke Alle kurver side 8-9: Kvartalsstatistik fra marts 2006 til og med marts 2009 Kurverne for kabys- og servicepersonale er for det første disharmoniske og for det andet "mærkelige". Det kan delvist tilskrives sæsonudsving i passagerfarten og delvist den ændrede mønstringsbekendtgørelse fra maj Hvis statistikkerne skulle tilpasses behov for politisk vurdering af beskæftigelsen i dansk skibsfart, ville en anden grundopdeling være hensigtsmæssig: 1) Holddrift i passagerfart, 2) Mønstrede i passagerfart og 3) Alle andre - (hver fordelt på jobart). Marts 2006 Marts 2007 DIS beskæftigede Alle Marts 2008 Danskere Danskere Udlændinge I alt I alt Marts

9 Marts 2006 DIS beskæftigede Off. dæk og maskine Marts 2007 Danskere Udlændinge I alt Marts 2008 Danskere Udlændinge I alt Marts Danskere 0 Danskere Udlændinge I alt 1 2I alt Udlændinge DIS beskæftigede Menige, dæk og maskine Danskere Danskere Udlændinge I alt 1 2 3Udlændinge I alt DIS beskæftigede Kabys og service

10 10 Afslutningsvis bringes her nogle statistikker i kurveform fra Søfartsstyrelsens hjemmeside, over relationer mellem danskere og udlændinge, for hele DIS-perioden Statistikkerne omfatter både DIS og DAS.

11 SITUATIONEN FOR NORSKE SØFARENDE I NIS Kilde: Maritim Logg (fælles fagblad for de norske søfartsfagforeninger), nr Hvordan gik det egentlig med de norske stillinger i Norsk Internationalt Skibsregister, efter det blev oprettet i 1987? Slet ikke som man havde håbet, siger specialrådgiver Tore Gjestrum fra Norsk Sjøofficersforbund. Der er stadig færre nordmænd på NIS-skibene. Totalt var antallet af norske stillinger i 2001 (mønstrede) 2.027, medens det tilsvarende tal pr. 1. juni 2009 er på 907 mønstrede på totalt 600 NIS-skibe. Antal nordmænd beskæftigede i NIS i visse stillingskategorier, udregnet med en faktor 2 ud fra de tal som er opgivet for mønstrede i artiklen Matroser Maskinister Styrmænd Skibsførere Totalt "Det hører med til historien at antal stillinger var langt højere tilbage i 1990'erne". Norsk Sjømannsforbund var helt naturligt de ivrigste modstandere af NIS. Som søofficererne så det, var problemstillingen enkel, uden NIS ville skibene blive udflaget. Når talen falder på de norske skibsførere, som er sikret stillinger ved lov, tilføjer Tore Gjestrum, at ingen havde troet der ville komme så mange dispensationsansøgninger, og at de ville glide så let igennem. Matroser Maskinister Styrmænd Skibsførere Totalt 11

12 Århus Stiftstidende 30/ IGEN KLÆDTE MÆRSK DANSK SKIBSFART I SORT Danske skibsofficerer for dyre til Mærsk 30. SEPTEMBER :59 Maersk Line vil skifte 170 danske skibsofficerer på containerskibe ud med billig asiatisk arbejdskraft for at spare lønkroner. Det oplyser rederiet til Ritzau. Maersk Line vil skifte 170 danske skibsofficerer på containerskibe ud med billig asiatisk arbejdskraft for at spare lønkroner. Det oplyser rederiet til Ritzau. /ritzau/ Fyens Stiftstidende Studerende i Marstal boykotter undervisning 30. september :04 Af RITZAU De studerende på skibsofficer-uddannelsen på Marstal Navigationsskole er bange for, at de uddanner sig til arbejdsløshed efter onsdagens melding fra A.P. Møller-Mærsk om, at rederiet vil forsøge at erstatte de danske skibsofficerer med udenlandsk arbejdskraft. - Frederiksborg Amts Avis 30. september :24 Af RITZAU Minister: Mærsk gør det eneste rigtige Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) vil ikke protestere over for A.P. Møller- Mærsks planer om at udflage 170 danske arbejdspladser. Lene Espersen (K) vil ikke slå i bordet over for A.P. Møller-Mærsk, selv om rederiet vil udskifte 170 danske søofficerer med billigere udenlandsk arbejdskraft. Og økonomi - og erhvervsministeren har heller ikke tænkt sig at røre ved rederiernes DIS-ordning, der giver dem en række skattefordele, som netop skal forhindre, at danske job udflages. - Når en virksomheds indtægter viser et stort fald, er det sund fornuft, at reagere på det. Det handler om, at tilpasse sig krisen og være klar, når udviklingen vender. Det gælder også rederierne, siger Lene Espersen i en skriftlig kommentar. Espersen slår fast, at økonomiske rammebetingelser er afgørende for rederiernes internationale konkurrenceevne og dermed for at fastholde rederiaktiviteter i Danmark og skibe under dansk flag. Derfor vil hun ikke pille ved DIS-ordningen, der ifølge ministeren fortsat udgør en væsentlig rammebetingelse for danske rederier. - Men selv med gode rammebetingelser kan der ikke kompenseres for en global økonomisk krise. A.P. Møller-Mærsk har i meget stort omfang løftet både dansk beskæftigelse og rekrutteret danskere, fastslår ministeren. Hun vil dog bede Søfartsstyrelsen om at drøfte eventuelle behov for efteruddannelse og omskoling af de berørte skibsofficerer med de to berørte forbund, Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere. KOMMER IKKE BAG PÅ CO-SØFART Formanden for CO-Søfart, Ole Philipsen, siger, at det ikke kommer bag på ham, at A. P. Møller - Mærsk nu vil skille sig af med 170 danske dæks- og maskinofficerer. Han forudser, at alle danske søfarende i en ikke fjern fremtid, vil være forsvundet fra rederiets skibe. "Fratrædelsesordningerne for danske hovmestre, stewardesser og skibsassistenter som blev forhandlet på plads i foråret 2008, var første skridt på en Mærsk-rejse, hvor alle danske søfarende på et tidspunkt, i en ikke fjern fremtid, vil være forsvundet", siger formanden for CO- Søfart, Ole Philipsen. "Rederiet har valgt at bruge en midlertidig økonomisk krisestemning, til at skære så dybt som muligt i de forpligtelser til det danske samfund, hele den massive subsidieordning til Dansk Internationalt Skibsregister er baseret på. Og der ønskes ikke nogen rute tilbage", siger Ole Philipsen. "Måned for måned bliver det mere og mere påtrængende at forholde sig til de samfundsmæssige incitamenter til at bevare DIS-ordningen, tonnageordninger osv. Den danske rederifest som international førende søfartsnation, må uden danske søfarende finansiere sig selv", siger formanden for CO-Søfart, Kilde: CO-Søfart Studerende - Skagen Skipperskole 50 studerende holdt torsdag morgen møde om situationen. Der var fuld opbakning til udmeldingerne fra Skibsofficersstuderendes Landsråd. Herudover beklages at erhvervets minister bakker rederiet op. De studerende mener det bør få konsekvenser for rederiets brug af DIS-ordningen. 12

13 Søfartens Ledere NU MÅ DE DANSKE REDERIER OG DANMARKS REDERIFORENING VISE, AT DE ER ALLE SKATTEKRONERNE OG DE GUNSTIGE RAMMEVILKÅR VÆRD A.P. Møller Mærsk skærer 170 danske skibsofficerer væk i containerskibene gennem frivillig fratræden, fordi rederiet har store tab i containermarkedet. De 170 skibsofficerer som nu formentlig vil blive skiftet ud med billigere asiatisk arbejdskraft, skal tilbydes andet arbejde i Det Blå Danmark. I hvert fald hvis Søfartens Ledere skal kunne se fremtid og værdi i de mange skattekroner som Danmark har pumpet i dansk skibsfart, mener formand Peer Bøje Brandenborg, Søfartens Ledere. I henhold til reglerne for Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) sparer rederierne skatteindbetalingen på de søfarendes lønninger. Hertil har rederierne en såkaldt tonnageskatteordning, hvorefter man ikke betaler selskabsskat efter hvor meget man tjener, men i stedet betaler det, der kan sammenlignes med en registreringsafgift for hvert enkelt skib i DIS. - Søfartens Ledere har bakket op om regeringens politik og udviklingsplaner for dansk skibsfart som førende i Europa og siden i hele verdenen. Vi har kæmpet for at få rederierne til at rekruttere nye unge til vores erhverv. Vi har bakket op om satsningen på at få danske juniorofficerer som en investering i nye ledende seniorofficerer til den hastigt voksende flåde under DIS, understeger Peer Bøje Brandenborg. De seneste år op har væksten været så stor, at rederierne Torm A/S og Herning Shipping a.s. i 2007 og 2008 ansøgte Søfartsstyrelsen og Erhvervsministeren om og fik dispensation for kravet om dansk eller EU indfødsret for skibsførere i dansk skib, fordi de ikke kunne få danske officerer nok. Søfartens Ledere havde disse ansøgningerne i høring, og ved derfor at de to rederier alene har begrundet deres ansøgninger med, at der ikke kunne skaffes dansk arbejdskraft. De to rederier har klart afvist, at dispensationerne var begrundet i et ønske om at ansætte billigere arbejdskraft. Fakta er, at der i dag sejler 50 skibe i Torm A/S og Herning Shipping a.s. uden én eneste dansker om bord men med Dannebrog i agterenden. - Derfor finder jeg det helt naturligt, at Danmarks Rederiforening og deres medlemmer er parate til at løfte i flok og sikre beskæftigelsen for danske skibsofficerer. Der skal derfor sættes penge af til efteruddannelse og omplacering af de 170 officerer fra A. P- Møllers containerskibe til tankskibe, offshore og supply skibe og andre segmenter, siger formanden for Søfartens Ledere. Han mener, at rederierne i modsat fald vil få et stort forklaringsproblem overfor de mange unge danskere, som rederierne i de seneste to år har rekrutteret til erhvervet og de maritime uddannelser under sloganet: Lønnen er i top, og ikke to dage er ens. Du rejser hele verden rundt, og du får adgang til lederjobs både til lands og til vands. Danmarks økonomiske satsning på skibsfart med gode rammevilkår, forpligter rederierne til også at levere danske arbejdspladser. Hvis de ikke evner at omsætte det i praksis, må sagen naturligvis rejses politisk, afslutter Peer Bøje Brandenborg. S-ordfører: I strid med indgåede aftaler Der er indgået en aftale mellem folketing og regering på den ene side og rederiforeningen og alle rederier på den anden, om at skulle rekruttere flere danske søfarende. Og nu er det anden gang Mærsk sender 200 danskere i land, siger socialdemokratiets søfartspolitiske ordfører Niels Sindal. Sindal mener Mærsk-udviklingen er i strid med indgåede aftaler og frygter for dansk beskæftigelse til søs. Tilsyneladende er der lagt en strategi som på sigt vil betyde at vi ikke har rederier i Danmark, ligesom vi heller ikke har skibsværfter, siger Niels Sindal. Efter Sindal's opfattelse kan man regne med at dele af A.P. Møller-Mærsk efterhånden flytter til Fjernøsten. DR Fyn, 2/ Rederier mister 60 milliarder i indtjening Onsdag den 30. september Danske rederier er hårdt presset af krisen. Valutaindsejlingen falder til 130 milliarder i år mod 190 milliarder sidste år Havet derude er blodrødt. Det er ikke for tøsedrenge, men vi er rustet til det, siger Jan Fritz Hansen. Hvad koster rederistøtten? Hvad koster rederistøtten spørger SF Ole Sohn fra SF har nu bedt Lene Espersen - økonomi- og erhvervsminister - om at beregne tallene for, hvad støtten til de danske rederier koster det danske samfund. Spørgsmålet kommer som en reaktion på, at Mærsk Line har varslet ønske om at skille sig af med 170 danske skibsofficerer til fordel for billig asiatisk arbejdskraft. Ole Sohn kalder det en skandale at ministeren blåstempler udflagning af danske arbejdspladser. Med positiv særbehandling følger selvfølgelig et samfundsansvar, siger SF's gruppeformand til ritzau, og tilføjer at vi ikke kan tolerere at dansk arbejdskraft udskiftes med underbetalt asiatisk. Ministeren bliver også bedt om at undersøge hvad uddannelsen af danske skibsofficerer koster det danske samfund. Danmarks Radio, 2/ , 13

14 NEKROLOG over to af de sidste søfyrbødere Svend Fønsskov, f. 9/ er afgået ved døden d. 31/ Formand fra Svend Borg f. 31/ er afgået ved døden d. 24/ Næstformand fra Svend Fønsskov: Efter endt skolegang i 1937 kom Fønsskov til søs og sejlede på dækket indtil han i 1939 skiftede til maskinen. I 1951 indvalgt i forbundets hovedbestyrelse og forretningsudvalg, og i 1960 valgt som næstformand. Blev pensioneret i 1986 og slog sig ned i Nysted på Lolland, hvor han blev formand for den lokale sejlklub. Efter Fønsskov blev pensioneret trak han sig helt tilbage fra fagbevægelsen. Svend Borg Tjenestedreng på landet og første gang til søs i Læste i vinteren til Kedel- og maskinpasser på Københavns Maskinskole. I 1955 i søfyrbødernes forhandlingsudvalg og i 1957 indvalgt i hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Svend Borg blev pensioneret i 1984 og stiftede efterfølgende Metal Søfarts seniorklub. Her sad han som formand indtil 2000, hvor han nedlagde hvervet af helbredsgrunde (se side 18). I de sidste år havde han det svært, på grund af store problemer med lyd fra andre mennskers tale, som "rungede i hovedet" på ham. Svend Borg skrev livet igennem en lang række bøger og hæfter. Her kan vi nævne: * Søfyrbødere gav deres liv for demokratiet - mindeskrift om den spanske borgerkrig. * Hvem torpederede "Hilma Lau" * Fra Fyrplads til Forbundskontor 14

15 Fra "Faklen" nr På alle billeder af Svend Borg ses han med usædvanlig rank ryg, og som en fynsk journalist engang bemærkede, lignede han mere en bankfuldmægtig end en gammel søfyrbøder. * Søfyrbødere - et farverigt folkefærd Svend Borg oplevede både at blive minesprængt under 2. verdenskrig, og at modtage Dannebrogsordenen i 1982 på indstilling fra Sø- og Handelsretten. Få måneder før han døde skrev han et lille hæfte "Erindringer fra Fortiden - hvorfor og telepati" om mange, som han syntes, besynderlige sammentræf i hans liv. Det mest besynderlige var måske, at Svend Fønsskov skulle afgå ved døden en uge efter ham selv. Forbundet Fønsskov og Borg bestred det længste formandsskab i hele forbundets historie fra 1897 at regne. I deres tid transformerede forbundet fra søfyrbødere til motormænd og metalarbejdere, under tre forskellige navne. Det var også i deres tid et voldsomt og bittert opgør med Sømændenes Forbund blev taget i 70'erne, efter de to forbund i årtier havde samarbejdet om afdelinger i ud- og indland. Svend Fønsskov svarer i Faklen nr på spørgsmål om hvorfor Dansk Maskinbesætningsforbund skal sluttes sammen med Dansk Metal. Særlig mange spørgsmål handler om alternativet Sømændenes Forbund/SID. 15

16 Fønsskov og Borg inkarnerede om nogen hele forbundets historie i det 20'ende århundrede. De var selv søfyrbødere og havde lang og forskelligartet sejlerfaring. De førte forbundet ind i Dansk Metal som metalarbejdere. Æret være deres minde Dansk Metal/Metal Søfart I det følgende nogle udvalgte klip fra fagbladet "Faklen". Faklen, leder, nr Fønsskov havde tydeligvis kun hån tilovers for de unges 60'er oprør - tilsvarende majoriteten af dansk fagbevægelse, som måske var irriterede over at dagsordenen var taget fra dem - for en tid. Faklen nr Faklen nr

17 Faklen nr Faklen nr En tidlig drøm. Faklen nr Sag rejst af Dansk Maskinbesætningsforbund (DM) mod Sømændenes Forbund. Vedrører et fælles afdelingskontor i Århus, hvor der ved et kasseeftersyn i 1974 konstateres "uoverensstemmelser" og herefter ruller en strid mellem de to forbund. Landsretten udtaler at DM ville have handlet uansvarligt hvis de ikke havde taget skridt til at få fjernet Århusrepræsentanten fra jobbet. Sømændenes Forbund idømmes en bod på kroner bl.a. til efterbetalinger til... Faklen nr Faklen nr

18 SVEND BORG Lørdag d. 29. august måtte Metal Søfart/Dansk Maskinbesætningsforbund sige farvel til en af forbundets store kæmper. Svend Borg var især for os gamle en forbundsmand af format. Altid tilstede med sin store faglighed og lune menneskelighed. En mand med stor interesse i de mange mennesker han kom i kontakt med via sin sejltid, og mindst sit faglige virke. Hans mange små hæfter med anekdoter og historier fra sit liv til søs og fra sit faglige virke, vil altid blive husket og værdsat, nok specielt af os gamle. Derfor vil vi også sige en dybfølt tak og et farvel fra os, ikke kun til en god og dygtig forbundsmand, men til en god kammerat og ven. METAL SØFARTS SENIORKLUB Leif Andersen Hans C. Rossen formand Klub 8 har i løbet af sommeren afholdt et par hyggelige komsammen -møder, og vi slutter året med en JULEFROKOST for kontingentbetalende medlemmer hos Viggo. Det vil finde sted den 16. december i beboerlokalet ISTEDGADE 122 st.th. København Vesterbro Adgang fra kl spisning kl. 13 Metal Søfart Region Hovedstaden Klub 8 Venligst giv besked om du kommer til: VIGGO NIELSEN Istedgade 120/2./th 1650 Købehavn V Tlf.: Tlf.: Eller til KLUB 8 formand. Bestyrelsen H.C. Rossen & Helmut KONTINGENTSATSER pr. 1/ Månedligt kontingent Metal Søfart, excl. klub og efterlønsbidrag: DIS-hyre kr. og derover Kr. 973,75 DIS-hyre kr. og derunder Kr. 613,50 DAS-hyre kr. og derover Kr. 968,25 DAS-hyre kr. og derunder Kr. 608,00 Dagpengesats 595 kr. og derover Kr. 973,75 Dagpengesats 594 kr. og derunder Kr. 613,50 Lærlinge Kr. 194,75 Efterlønsbidrag (pr. 5/1) Kr. 423,00 Det er dit eget ansvar, at du betaler det rigtige kontingent i forhold til hyre eller dagpenge. Husk derfor altid at give afdelingen besked, når din hyre ændres

19 Runde fødselsdage i perioden til Tillykke 60 år Erik Emil Nielsen fylder 60 år den 6. november 2009 Harry Bekker Jensen fylder 60 år den 6. november 2009 Ib Martin Vistesen fylder 60 år den 11. november 2009 Niels Albert Nygaard Petersen fylder 60 år den 14. december 2009 Tillykke 65 år John Tegl Rasmussen fylder 65 år den 10. november 2009 Jan Correll fylder 65 år den 5. december 2009 John Renius Rasmussen fylder 65 år den 10. december 2009 Tillykke 70 år Niels Rolnad Holk fylder 70 år den 2. november 2009 Carl Alfred Nielsen fylder 70 år den 3. december 2009 Arne Dinesen fylder 70 den 7. december 2009 Svend Haagensen fylder 70 år den 13. december 2009 Tillykke 75 år Louis Pedersen fylder 75 år den 23. november 2009 JUBILÆUM Egun Grønlund har 70 års jubilæum i Dansk Metal/Søfart den 30. oktober 2009 Carl Emil Olsen har 50 års jubilæum i Dansk Metal/Søfart den 3. december 2009 > 19 19

20 "Krølle" på 63 år, har boet 26 år på sin husbåd "Kærlingen". Længst har han boet i Kalkbrænderihavnen i København. De seneste år i Fiskerihavnen i Københavns Nordhavn. 20

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) og SØFARTENS LEDERE Gældende pr. 1. april 2012 For offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere