EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150"

Transkript

1 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150

2 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah

3 Send kommentarer og rettelser, heriblandt trykfejl, til CES Curriculum, 50 E. North Temple Street, Floor 8, Salt Lake City, UT , USA Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original godkendt: 8/03 Godkendt til oversættelse: 8/03 Oversættelse af The Gospel and the Productive Life Teacher Manual Danish

4 iii INDHOLD Indledning til Lærerens hæfte v 1 Frelsesplanen for vor himmelske Faders børn Åndens vejledning Sæt mål og administrér din tid Klog administration af økonomiske ressourcer Tro på Jesus Kristus giver os styrke til at sørge for os selv og andre Sørg for dig selv, familien og andre Opdag og udfold talenter og evner Vi kan alle bidrage til at opbygge Guds rige på jorden Uafhængighed på Herrens måde Stræb efter at lære ved studium og ved tro At vælge og være en evig ægtefælle Efterlev sundhedslovene »Alt dette skal give dig erfaring« Efterlev pagterne Tjen hinanden

5

6 v INDLEDNING TIL LÆRERENS HÆFTE Formålet med dette kursus er at hjælpe eleverne til at forbedre deres liv både timeligt og åndeligt ved at følge inspireret vejledning. De lærer, at kendskab til de åndelige sandheder, som vi bliver undervist i gennem vor himmelske Faders frelsesplan, kan være en hjælp for dem i deres jordiske udfordringer. Når de anvender de evangeliske principper i deres timelige liv, indser de nødvendigheden af at uddanne sig inden for et erhverv, der sætter dem i stand til at sørge for deres familie. Forbedringer, der bygger på de evangeliske principper, hjælper dem til at opfylde deres formål med livet på jorden og øger deres evne til at tjene Herren og hans børn. Brug materialet i dette hæfte, når du forbereder dig til at undervise klassen. Hvert kapitel indeholder følgende afsnit:»indledning«giver et overblik over formålet med lektionen og dens værdi for dine elever.»principper«opregner de principper, der skal undervises i.»undervisningsforslag«indeholder forslag til undervisningen i de enkelte principper.»forslag til elevopgaver«indeholder opgaver, som eleverne kan lave hjemme. De er udtryk for de kompetenceforventninger, der er til dette kursus (dvs. det eleverne forventes at kunne efter deltagelse i dette kursus). Udvælg de undervisningsforslag, som du ønsker at anvende. Tegnet ( ) angiver begyndelsen af et undervisningsforslag, som kan anvendes selvstændigt. Nogle af undervisningsforslagene indeholder udtalelser fra generalautoriteter, som ikke er trykt i elevhæftet. Disse udtalelser fungerer som yderligere materiale, som lærerne kan anvende i undervisningen, og de er markeret med grå skygge, så de let kan genkendes. Brug eller tilpas undervisningsforslagene, så de møder dine elevers behov og passer til din undervisningsstil. Indarbejd om nødvendigt andre idéer til undervisningen, som underbygger temaet eller princippet. Giv dine elever mulighed for i løbet af undervisningen at finde frem til, forklare og bære vidnesbyrd om lærdomme og principper i hver lektion. Elevhæftet (katalognr ) anvendes sammen med dette lærerhæfte. Hvert kapitel i elevhæftet indeholder følgende afsnit:»indledning«.»principper«opregner de principper, kapitlet behandler.»underbyggende skriftsteder og udtalelser«til hvert princip i lektionen, herunder udtalelser fra sidste dages profeter og apostle og andre af Kirkens ledere.»anvendelse og eksempler«indeholder hypotetiske situationer og tilhørende spørgsmål.»ting til overvejelse«indeholder yderligere spørgsmål, som hjælper eleverne til at forstå og anvende principperne.

7 vi I NDLEDNING TIL L ÆRERENS HÆFTE»Noter og indtryk«giver eleverne plads til at nedskrive den indsigt, de har opnået, og besvare spørgsmål. FULDFØRELSE AF KURSET Evangeliet og et udbytterigt liv er et kursus, der varer et semester. Det består at 15 lektioner á 100 minutter eller 30 lektioner á 50 minutter. Hvis der undervises 30 gange, skal du beslutte, hvor du vil opdele kapitlerne, så de hver tager to lektioner. For at modtage anerkendelse for deltagelse, skal eleverne have deltaget i mindst 75% af undervisningen. FORBERED UNDERVISNINGEN God undervisning kræver, at du beslutter dig for, hvad du vil undervise i og hvordan (se Undervisning i evangeliet: En håndbog for lærere og ledere i Kirkens uddannelsessystem, 2001, katalognr , s ). Find frem til de principper og lærdomme, du føler er vigtige for dine elever, når du studerer undervisningsmaterialet, og vær lydhør over for Åndens tilskyndelser. (Dette er hvad, der undervises i). Vælg derefter en idé til undervisningen eller en aktivitet til hvert princip eller hver lærdom. Indarbejd pointer fra»løbende fokus på undervisningen i Kirkens Uddannelsessystem«(dette er hvordan, der undervises). Overvej følgende spørgsmål og forslag, når du forbereder og præsenterer hver lektion: Hvad skal eleverne gøre i løbet af lektionen? Anvend metoder og aktiviteter, der opfordrer til elevdeltagelse. Hvordan kan jeg fastholde mine elevers interesse? Skift undervisningsmetode så ofte, at du hjælper eleverne til at fastholde interessen? Hvilken indsigt, hvilke løsninger og hvilke resultater kan der komme ud af denne lektion? Hjælp eleverne til at anvende evangeliets lærdomme og principper i deres liv. Følg Åndens inspiration i det, du siger og gør. Hjælp eleverne til at forstå, at de skal bede om at få Ånden og leve sådan, at de indbyder Ånden til at være med dem, mens de deltager i undervisningen. Stil spørgsmål og bring emner på banen, der opfordrer til drøftelser i klassen og opbygger tro (se L&P 38:23; 88:77-80, 122; se også Undervisning i evangeliet: En håndbog, s ). For at anspore eleverne til at besvare de spørgsmål, du stiller, bør du afholde dig fra selv at besvare dem. Giv eleverne tid til at tænke og selv opnå indsigt. Lyt opmærksomt til dine elever og svar på det, de siger. Bær dit vidnesbyrd og anspor dine elever til at bære deres vidnesbyrd. Udøv tro på Gud og hans ords styrke for at vække interessen hos dine elever og velsigne dem (se 2 Ne 32:3; Alma 31:5). Hav tillid til dine elever og til Herrens evne til at hjælpe dig med at blive en god lærer.

8 1 1 FRELSESPLANEN FOR VOR HIMMELSKE FADERS BØRN Den evige stad, af Keith Larson. INDLEDNING Dine elever står ofte over for verdens falske filosofier angående formålet med deres tilværelse. Når du underviser i frelsesplanen, bør du bidrage til at tydeliggøre formålet med livet på jorden og hvordan vor himmelske Faders plan giver vejledning og mening med livet. Når dine elever forstår frelsesplanen, vil de forstå, hvordan prøvelser, glæde, arbejde og opretholdelse af fysisk styrke spiller en vigtig rolle i deres oplevelser i dagligdagen. Når vi følger Frelserens eksempel, er vi lykkeligere og i stand til at velsigne vores families liv og dem, vi tjener. PRINCIPPER Vor himmelske Fader har udarbejdet en plan for frelse. Den lærer os, hvor vi kom fra, hvorfor vi er her, og hvor vi skal hen efter livet på jorden. Hvis vi forstår vores plads i frelsesplanen, hjælper det os med at udvikle tro og finde glæde i en verden med stor uretfærdighed. Vi kan bruge vores viden om frelsesplanen som hjælp i vore jordiske udfordringer. UNDERVISNINGSFORSLAG Vor himmelske Fader har udarbejdet en plan for frelse. Den lærer os, hvor vi kom fra, hvorfor vi er her, og hvor vi skal hen efter livet på jorden. Spørg, om nogen af eleverne kan citere Moses 1:39 (mesterskriftsted). I så fald gives en elev muligheden, og derefter beder du klassen om at fremsige det sammen en eller to gange. Bed en elev om at forklare, hvad dette skriftsted betyder for ham eller hende. Skriv planen på tavlen. Skriv følgende skriftstedshenvisninger nedenunder uden at skrive ordene i parenteserne: 2 Ne 9:6 (»den store skabers barmhjertige plan«) 2 Ne 9:13 (»vor Guds plan«) Alma 24:14 (»frelsesplanen«) Alma 34:16 (»den store og evige forløsningsplan«) Alma 42:16 (»planen for lykke«)

9 2 F RELSESPLANEN FOR VOR HIMMELSKE F ADERS BØRN Bed eleverne om at læse disse vers og finde og markere nogle af navnene på vor himmelske Faders plan for sine børn. Hjælp eleverne til at opdage, at de navne, som planen har fået, beskriver vor himmelske Faders hensigter med os. Skriv følgende tre begreber på tavlen, som angiver de tre faser af vores eksistens: Forudtilværelsen, det jordiske liv og det efterjordiske liv. Bed eleverne om at fortælle, hvad de ved om hver af faserne i vor himmelske Faders plan. Henvis dem til skrifterne og udtalelser fra profeterne, når der er behov for at hjælpe dem med at forstå følgende begreber: Forudtilværelsen Vor himmelske Fader er et celestialt væsen med et herliggjort legeme af kød og knogler (se L&P 130:22. Mesterskriftsted: L&P 130:22-23). Han er vores ånds Fader (se Rom 8:16-17; Hebr 12:9). Vi levede hos ham som åndelige børn (se Abr 3:22-23, mesterskriftsted). I»Familien: En proklamation til verden«erklærer Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum:»Alle mennesker mænd og kvinder er skabt i Guds billede. Hver enkelt er en højt elsket søn eller datter af himmelske forældre, og som sådan besidder hver enkelt guddommelige egenskaber og muligheder I den førjordiske verden kendte og tilbad åndelige sønner og døtre Gud som deres evige Fader og accepterede hans plan, hvorved hans børn kunne opnå et fysisk legeme og opnå jordiske erfaringer for at udvikle sig frem mod fuldkommenhed og til sidst realisere deres guddommelige skæbne som arving til evigt liv«(stjernen, jan. 1996, s. 101). Vor himmelske Fader underviste os i sin frelsesplan (se L&P 138:56). Hans plan lod os komme til jorden og få et legeme og lære lydighed (se Abr 3:24-26). Planen krævede en Frelser og Forløser: Jesus Kristus blev af vor himmelske Fader forudordineret til at blive vor Frelser og Forløser (se Moses 4:2; Abr 3:27). Vi glædede os, da vi begyndte at forstå vor himmelske Faders plan (se Job 38:4-7. Profeterne i de sidste dage har lært os, at vers 7 henviser til den glæde, vi følte i forudtilværelsen, da vi modtog frelsesplanen. Se fx ældste Richard G. Scotts udtalelse på s. 1 i elevhæftet). Satan satte sig op imod vor himmelske Faders plan og fremsatte en alternativ plan, der ville begrænse vores handlefrihed. Han og hans tilhængere blev kastet ud (se Åb 12:7-11; L&P 29:36; 76:25-27; Moses 4:1, 3-4). Det jordiske liv Vi bestod vores»første prøvestand«ved at være trofaste i forudtilværelsen. Vores»anden prøvestand«begyndte med vores jordiske liv (se Abr 3:26). På grund af Adam og Evas fald påbegyndte vi vores liv på jorden i en falden tilstand. Faldet og vores jordiske tilstand er nødvendige dele af planen (se 2 Ne 2:22-25 [mesterskriftsted: 2 Ne 2:25]; L&P 29:40; Moses 5:10-11). Jesus Kristus forløste os fra faldet. Uden hans forsoning kunne vi ikke genopstå og ville for evigt leve i elendighed med Satan (se 2 Ne 2:26; 9:6-10).

10 F RELSESPLANEN FOR VOR HIMMELSKE F ADERS BØRN 3 Vore oplevelser i livet på jorden gør det muligt for os at bruge vores handlefrihed til at træffe valg og erfare konsekvenserne deraf (se 2 Ne 2:11-13, 27; Alma 34:32-34, mesterskriftsted; L&P 58:27-28 [mesterskriftsted: L&P 58:26-27]). Etablering og undervisning af evige familier er noget af det, der er fokus på i frelsesplanen (se L&P 93:40; 131:1-4 [mesterskriftsted]; 138:47-48; Moses 2:28). Uanset, hvilken viden og intelligens vi opnår i vores jordiske liv gennem vores flid og lydighed, opstår den sammen med os i opstandelsen (se L&P 130:18-19, mesterskriftsted). Det efterjordiske liv Når vi dør, går vores ånd til åndeverdenen og afventer opstandelsen. Der fortsætter vi med at lære (se Alma 40:11-14; L&P 138:10-22). Herren dømmer os efter, hvordan vi levede vores liv, og efter vores hjertes ønsker (se Joh 5:22, 30; Alma 41:3; L&P 137:9. Mesterskriftsted: L&P 137:7-10). De, der følger vor himmelske Faders plan, vender tilbage for at leve som han gør i hans nærhed (se L&P 76:92-96; 93:16-20). Lad eleverne drøfte følgende spørgsmål: Hvorfor er hver af disse tre faser af vores eksistens vigtige, for at vi kan blive som vor himmelske Fader? Hvordan hjælper det dig til at indse dit guddommelige potentiale, at du ved, at du er Guds søn eller datter? Hvilke åndelige egenskaber hjælper os til at blive mere lig vor himmelske Fader? (Tro, lydighed, ydmyghed osv.) Hvad får vi ud af at følge vor himmelske Faders plan? (Vi bliver, som han er, modtager en fylde af glæde osv.) Hvis vi forstår vores plads i frelsesplanen, hjælper det os til at udvikle tro og finde glæde i en verden med stor uretfærdighed. Bed eleverne om at læse følgende skriftsteder og forklar, hvorfor det bringer lykke at leve i overensstemmelse med Guds plan: 2 Ne 2:25 (mesterskriftsted) Mosi 2:41 Alma 19:6 Forklar, at selv om vi lever i overensstemmelse med den store frelsesplan, kan dele af det jordiske liv være meget svært og indeholde svære prøvelser. Alligevel bør vi huske på, at vor himmelske Fader ønsker, at vi skal finde glæde og fred ved at holde hans befalinger. Bed eleverne om at nævne nogle skuespil, de har set eller læst, som har mere end en akt. Hvorfor er det vigtigt at vide, hvad der skete i første akt af et stykke med tre akter? Hvordan ville manglende viden om vores forudtilværelse føre til misforståelser angående, hvem vi er, og hvad vores evige potentiale er?

11 4 F RELSESPLANEN FOR VOR HIMMELSKE F ADERS BØRN Læs følgende beskrivelse, som præsident Boyd K. Packer gav, da han sammenlignede frelsesplanen med»et stort skuespil i tre akter«:»første akt har titlen Forudtilværelsen. Skrifterne beskriver det, som vores første prøvestand (se Judas Brev 1:6; Abraham 3:26, 28). Anden akt, fra fødslen til opstandelsen kaldes Den anden prøvestand. Og tredje akt kaldes Livet efter døden eller Evigt liv. I livet på jorden er vi som skuespillere, som træder ind på scenen, netop som tæppet går op for anden akt. Vi har glemt første akt. Produktionen har så mange intriger og underintriger, som er vævet ind i hinanden, at det er svært at finde ud af, hvem der har forbindelse til hvem, og hvad der har forbindelse til hvad, og hvem der er heltene, og hvem der er skurkene. Det bliver yderligere kompliceret af, at vi ikke blot er tilskuere, men skuespillere, at vi er midt på scenen og lige midt i det hele! Mindet om vores liv i forudtilværelsen, 1. akt, er som del af den evige plan dækket af et slør. Da vi indtræder i livet på jorden ved begyndelsen af 2. akt uden noget minde om 1. akt, er det ikke noget under, at det er vanskeligt at forstå, hvad det er der foregår«(the Play and the Plan, tale til Unge Voksne, 7. maj 1995, s. 2). Hvorfor er vi nødt til at udøve tro på Herren, fordi vi har glemt»1. akt«(forudtilværelsen)? Hvordan kan det hjælpe os, når livet er svært, at vi ved, at vi kom til jorden og påbegyndte livet på jorden som en del af en guddommelig plan? Læs følgende fra præsident Packer:»Sommetider tænker vi: Hvis planen virkelig er den store plan for lykke, hvorfor skal vi så kæmpe for at finde lykken i livet på jorden? Hvis I forventer kun at finde lethed, fred og lyksalighed i 2. akt, så vil I helt sikkert opleve frustration. I vil da kun forstå lidt af det, som sker, og hvorfor tingene får lov til at være, som de er. Men husk dette! Vendingen: Og de levede lykkeligt til deres dages ende, blev aldrig skrevet i anden akt. Denne replik hører til i tredje akt, hvor mysterierne er løst og alt er bragt i orden I vil ikke forstå livets uligheder, før I ser det brede perspektiv i dette store drama. Nogle er født med så lidt og andre med så meget. Nogle er født i fattigdom, med handicap, smerter og lidelser. Nogle oplever tidlig død, ja, endog uskyldige børn. Livet er fyldt med naturens brutale og utilgivende kræfter og menneskets brutalitet Tro ikke, at Gud med vilje forårsager det, som han tillader af hensyn til sine egne hensigter. Når I kender planen og hensigten med det hele, vil selv disse ting vidne om en kærlig himmelsk Fader«(The Play and the Plan, s. 2).

12 F RELSESPLANEN FOR VOR HIMMELSKE F ADERS BØRN 5 Gennemgå præsident Packers udtalelse:»i vil ikke forstå livets uligheder, før I ser det brede perspektiv i dette store drama.«spørg eleverne, hvordan de kan anvende deres viden om frelsesplanen til at besvare følgende udtalelser og spørgsmål: Min far døde, før jeg var gammel nok til at lære ham at kende. Skal jeg nogensinde se ham igen? Jeg har en ven, som gør alle mulige dårlige ting, og han virker ganske lykkelig. Hvorfor skal jeg holde Guds befalinger? Min forlovede og jeg er blevet enige om, at vi ikke vil have børn de er for stor en økonomisk og følelsesmæssig byrde. Vi bliver lykkeligere uden en familie. Vi kan bruge vores viden om frelsesplanen til at hjælpe os i vore jordiske udfordringer. Hjælp eleverne til at forstå, at vi udviklede talenter og færdigheder i forudtilværelsen, og at kendskab til forudtilværelsen bør anspore os til fortsat trofasthed og udvikling af vore talenter og færdigheder i livet på jorden. Læs følgende udtalelser fra generalautoriteterne og drøft de efterfølgende spørgsmål med eleverne for at hjælpe dem til at forstå disse principper. Vi udviklede talenter og færdigheder i forudtilværelsen. Ældste Bruce R. McConkie, som var medlem af De Tolvs Kvorum, har udtalt:»i livet før dette, denne førjordiske eksistens, denne forudtilværelse, udviklede vi forskellige evner og talenter. Nogle udviklede dem på et område og nogle på et andet. Det vigtigst af alle områder var det åndelige evnen til og talentet for at genkende sandheden«(making Our Calling and Election Sure, Brigham Young University Speeches of the Year, 25. mar. 1969, s. 5-6). Hvorfor tror I, at åndelighed er»det vigtigste af alle områder«? Hvordan kan åndelighed påvirke vores evne til at forstå timelig viden? Kendskab til forudtilværelsen bør anspore os til fortsat trofasthed og udvikling af vore talenter og færdigheder i livet på jorden. Bed eleverne om at nævne nogle almindelige timelige udfordringer, man oplever i livet på jorden (fx at finde et job, at have tilstrækkelige midler til at opfylde grundlæggende behov, at bevare sit gode helbred og at forstå prøvelser). Ældste Neal A. Maxwell, medlem af De Tolv Apostles Kvorum, har sagt:»da vi gik ind på at indtræde i denne anden prøvestand, var det derfor som på forhånd at gå med til bedøvelse den bedøvelse, som er glemslen. Læger vækker jo ikke en patient midt under en bedøvelse, som de forud var enige om, for igen at spørge om det er i orden, at han fortsætter bedøvelsen. Vi gik med til at komme til verden for at opnå visse erfaringer på visse betingelser«(se Stjernen, oktoberkonferencen 1985, s ).

13 6 F RELSESPLANEN FOR VOR HIMMELSKE F ADERS BØRN Hvordan påvirker jeres viden om, at I i forudtilværelsen villigt underkastede jer visse betingelser på jorden den måde, hvorpå I accepterer og håndterer prøvelser? Hvordan kan vores viden om, at vi udviklede forskellige talenter og færdigheder i forudtilværelsen være med til at motivere os til også at udvikle dem i dette liv? FORSLAG TIL ELEVOPGAVER Bed eleverne om at forklare frelsesplanen for deres familie til en familieaften. Bed eleverne om i deres elevhæfte at nedskrive svarene på følgende spørgsmål: Hvordan kan en forbedring af vores uddannelse og vore jobfærdigheder være med til at opfylde formålet med vores liv på jorden? Hvordan kan det velsigne vores familie og andre både åndeligt og timeligt, hvis vi uddanner os bedre?

14 7 2 ÅNDENS VEJLEDNING INDLEDNING PRINCIPPER Fordi der er mange falske røster, der råber på vores opmærksomhed, skal vi være i stand til at genkende personlig åbenbaring fra Gud. Det er en forudsætning for åndelig kommunikation, at vi forbereder os korrekt til at modtage Ånden. Helligånden trøster og giver fred og vejledning i vores liv angående både det timelige og det åndelige. Hjælp dine elever til at forstå Helligåndens rolle, og hvordan man kan genkende Åndens tilskyndelser. Når vi lærer at genkende og følge Åndens vejledning, kan vi undgå det, der er spild af tid og uden større betydning. Helligånden kan give os trøst, fred og vejledning i livet. Helligåndens vejledning er tilgængelig for alle værdige medlemmer af Kirken. Bøn er et middel til at modtage Åndens vejledning. UNDERVISNINGSFORSLAG Helligånden kan give os trøst, fred og vejledning i livet. Fordel følgende skriftsteder blandt eleverne. Bed dem læse skriftstedet og fortælle resten af klassen, hvad det fortæller om Helligånden. Skriv deres svar på tavlen under overskriften Helligåndens funktioner. Joh 14:26 Joh 16:13 Rom 5:5 2 Ne 31:17 2 Ne 31:18 L&P 6:15 Bed eleverne om at fortælle om en personlig oplevelse, der belyser en af Helligåndens funktioner. Læs 2 Ne 32:5 sammen med eleverne. Skriv på tavlen:»helligånden vil vise jer alt det, som I skal gøre«(2 Ne 32:5). Giv eleverne et minut til at lære sætningen og henvisningen udenad. Slet derefter sætningen, og bed to eller tre frivillige om at citere sætningen og nævne henvisningen. Bed eleverne om at nedskrive tre eller fire af de vigtigste beslutninger, de står over for i deres liv i afsnittet»noter og indtryk«i deres elevhæfte. Læs L&P

15 8 Å NDENS VEJLEDNING 90:24 og bed dem om at sammenfatte, hvad de bør gøre for at få Herrens Ånds hjælp til hver af de nævnte beslutninger. Læs følgende udtalelse af ældste Joseph B. Wirthlin, medlem af De Tolvs Kvorum:»Helligånden er åbenbarer og lærer, som formidler information til vores ånd med langt større sikkerhed end det, der er muligt med vore naturlige sanser. Han kan vejlede os i ethvert valg og vil aldrig bedrage eller vildlede os. Han trøster os og bringer fred til vores sjæl i vanskelige tider«(»dybe rødder«, Stjernen, jan. 1994, s. 74). Hvad sagde ældste Wirthlin om, hvor korrekt den information, vi kan modtage fra Helligånden, er? Helligåndens vejledning er tilgængelig for alle værdige medlemmer af Kirken. Læs følgende:»helligåndens kraft kan virke på et menneske, inden det bliver døbt, og vidne om, at evangeliet er sandt. Men retten til at have Helligåndens stadige ledsagelse, når man er værdig dertil, er en gave, som man kun kan modtage ved håndspålæggelse af en bærer af det melkisedekske præstedømme, efter at man ved behørig dåb er blevet optaget i Jesu Kristi sande Kirke«(Guide til Skrifterne,»Helligånden«, s. 75). Hvad er nøglen til at have Helligåndens stadige ledsagelse? (Værdighed). Bed eleverne om at læse ældste Henry B. Eyrings udtalelse på s. 8 i elevhæftet. Hvad kan vi gøre for at være værdige til Helligåndens påvirkning? Bed en elev om at læse de to sidste afsnit af ældste Joseph B. Wirthlins udtalelse på s. 8 i elevhæftet. Spørg så: Hvad kan ifølge ældste Wirthlin hindre Helligånden i at påvirke vores liv? Hvad har I erfaret, at I skal gøre regelmæssigt for at indbyde Ånden? (Svarene kan omfatte retfærdig levevis, skriftstudium, bøn, at følge de levende profeter, holde dåbspagterne, næstekærlighed og kontrol med af vore tanker. Bed eleverne om at skrive svar på tavlen. Bed dem om at forklare betydningen af hvert forslag. Anspor dem til at tage noter fra drøftelsen under»noter og indtryk«i deres elevhæfte): Bøn er et middel til at modtage Åndens vejledning. Hvis du brugte det sidste spørgsmål fra det foregående undervisningsforslag, kan du eventuelt henvise eleverne til den liste over handlinger, som de foreslog, kunne indbyde Ånden i deres liv. Læs præsident James E. Fausts udtalelse på s. 9 i elevhæftet sammen med dem. Hvilke handlinger fremhævede præsident Faust i både punkt tre og fire? Var bøn med på din liste over handlinger, der indbyder Ånden? Hvorfor eller hvorfor ikke?

16 Å NDENS VEJLEDNING 9 Bed en elev læse følgende udtalelse af præsident Heber J. Grant:»I samme øjeblik et menneske holder op med at bønfalde Gud for hans ånd og vejledning, begynder han at blive fremmed for ham og hans værk. Når mennesker ophører med at bede om Guds ånd, sætter de deres lid til deres egen ubehjælpsomme fornuft, og de mister gradvist Guds ånd, på samme måde som gode og nære venner bliver fremmede for hinanden, når de aldrig skriver eller besøger hinanden. Vi bør bede til, at Gud aldrig vil lade os alene i ét eneste øjeblik uden hans ånd til at hjælpe og bistå os i at modstå synd og fristelse«(i Conference Report, okt. 1944, s. 9). Hvorfor er bøn vigtigt, hvis man ønsker Åndens vejledning? Læs følgende udtalelse fra præsident Ezra Taft Benson angående forholdet mellem bøn og Ånden. Bed eleverne om at lytte efter de spørgsmål, han stiller, og tænke over, hvad de ville svare, mens du læser denne profets råd.»når I beder når I taler med jeres himmelske Fader taler I så virkelig ud med ham om jeres problemer? Fortæller I ham om jeres følelser, forbehold, usikkerhed, glæder og inderste ønsker, eller er bøn bare en vane med de samme ord og sætninger? Tænker I over, hvad I virkelig ønsker at sige? Tager I jer tid til at lytte til Åndens tilskyndelser? Svar på bøn kommer for det meste i form af en sagte stemme og kan genkendes med jeres dybeste, inderste følelser. Jeg siger jer, at I kan kende Guds vilje med jer selv, hvis I tager jer tid til at bede og lytte«(»to the Rising Generation «, New Era, juni 1986, s. 8). (Bemærk: Det følgende undervisningsforslag fremhæver værdien af at lære at høre Ånden, så man kan genkende Herrens svar på vore bønner. På grund af dets længde, tager det måske størstedelen af undervisningstiden. Ældste Richard G. Scotts råd er særlig relevant for unge voksne, fordi de står over for mange skilleveje, hvor de skal træffe beslutninger, der vil få varig indflydelse på deres eget og deres fremtidige families liv. Hjælp dine elever til at blive fortrolige med Herrens svar på deres bønner, så de dagligt vil henvende sig til ham i ydmyghed). Inden undervisningen kan du eventuelt skrive de første to eller tre underspørgsmål, som du finder i ældste Richard G. Scotts generalkonferencetale, på tavlen (se elevhæftet, s ). Spørg eleverne, om de nogensinde har overvejet disse spørgsmål. Brug ældste Scotts konferencetale som kilde til at besvare de ti underspørgsmål, som er indsat i talen i elevhæftet. Du kan eventuelt inddele klassen i grupper og bede hver gruppe om at finde svarene på et eller flere spørgsmål. Bed grupperne om at fortælle resten af klassen, hvad de har lært. Skriv spørgsmålene op på tavlen under dem, du allerede har skrevet, i takt med, at I behandler dem. FORSLAG TIL ELEVOPGAVER Bed eleverne om at gennemgå afsnittet»anvendelse og eksempler«i elevhæftet og besvare de dér stillede spørgsmål. Bed eleverne om at overveje, hvordan de kan indbyde Ånden i deres liv. Bed dem om at nedskrive deres tanker i afsnittet»noter og indtryk«i deres elevhæfte.

17 10 3 SÆT MÅL OG ADMINISTRÉR DIN TID INDLEDNING Mange mennesker kæmper med at sætte sig mål og administrere deres tid klogt. Hjælp dine elever til at forstå, hvordan målsætning og klog administrering af tiden kan forbedre deres liv og også hjælpe dem til bedre at tjene andre. PRINCIPPER Gode målsætninger giver vores liv retning. Vi bør sætte mål på adskillige områder. Når vi administrerer vores tid, får vi kontrol over vores liv, så vi kan tjene endnu bedre. UNDERVISNINGSFORSLAG Gode målsætninger giver vores liv retning. Læs følgende uddrag af en landmands dagbog:»besluttede mig for at høste hø. Begyndte at spænde hestene for og opdagede, at seletøjet var i stykker. Jeg tog det med hen til kornkammeret for at reparere det, og så nogle tomme sække, der lå og flød. Sækkene mindede mig om, at der skulle fjernes spirer på nogle kartofler i kælderen. Jeg gik ned i kælderen for at ordne det og bemærkede, at rummet trængte til at blive fejet. Jeg gik ind i huset for at hente en kost og så, at brændekurven var tom. Jeg gik hen til brændestablen og lagde bemærkede nogle syge kyllinger. De så så sørgelige ud, at jeg besluttede at hente medicin til dem. Eftersom jeg var løbet tør for medicin, sprang jeg ind i bilen og satte kurs mod apoteket. På vejen løb jeg tør for benzin.«hvad afsporede landmanden fra hans mål om at høste hø? Hvorfor opfører vi os sommetider som landmanden? Hvad er et mål? Hvorfor er det vigtigt at holde fokus på et mål? Hvorfor er det vigtigt at sætte mål? Hvordan når vi vore mål?

18 S ÆT MÅL OG ADMINISTRÉR DIN TID 11 Fortæl om følgende udsagn, som kan hjælpe os til at lære os at sætte gode mål: Et mål er en forventet bedrift. Værdien af et mål bestemmer dets prioritet. Når man prioriteret sine mål, sætter man dem i en ønsket orden. En kalender hjælper os med at skemalægge alt det, man ønsker at opnå. De fleste fremgangsrige mennesker sætter mål. Målsætning hjælper os med at planlægge og giver os retning i livet. Skriv følgende på tavlen: Langsigtede mål, Delmål, Umiddelbare mål og Daglige gøremål. Hvad anser I for langsigtede mål? Hvad anser I for delmål? Hvad anser I for kortsigtede mål? Nævn nogle eksempler på daglige gøremål. Skriv svarene på tavlen under den tilhørende overskrift (se eksemplerne på følgende skema). Langsigtede mål Øge mine færdigheder, så jeg kan blive forfremmet på mit job. Blive værdig til ophøjelse og blive som min himmelske Fader. Delmål Fuldføre kurser eller fag svarende til et årsværk med henblik på at gennemføre en uddannelse. Modtage tempelordinancerne. Tjene i riget. Kortsigtede mål Indskrive sig og gennemføre kurser svarende til et semester med henblik på at gennemføre en uddannelse. Betale tiende og offerydelser regelmæssigt. Være trofast med hensyn til hjemme- og besøgsundervisning hver måned. Daglige gøremål Lave lektier til næste dag. Læse i skrifterne 30 minutter hver morgen. Bede morgen og aften.

19 12 S ÆT MÅL OG ADMINISTRÉR DIN TID Hvorfor kan en liste over»daglige gøremål«være en hjælp til at nå vore mål? Hvorfor er det vigtigt at gennemgå vore daglige gøremål i forbindelse med vore langsigtede mål? Hvordan kan kortsigtede mål hjælpe os med at nå langsigtede akademiske og åndelige mål? Hvordan er de nævnte langsigtede mål, delmål, kortsigtede mål og daglige gøremål forbundet med hinanden? Det siges, at et mål, der ikke er skrevet ned, kun er et ønske. Hjælp eleverne til at forstå, at når de nedskriver deres mål, kan det hjælpe dem med at huske og nå dem. Læs følgende råd fra ældste Franklin D. Richards, dengang assistent til De Tolv Apostles Kvorum:»Mål bør ikke kun være umagen værd, men også realistiske. De bør opmuntre til en effektiv arbejdsindsats. Derfor bliver det at sætte og nå realistiske mål en vigtig del af den store evige fremgang«(i Conference Report, okt. 1969, s. 123). Hvordan kan vi finde ud af, om et mål er realistisk? Vi bør sætte mål på adskillige områder. Bed to elever om at komme op til tavlen. Bed den ene om at skrive timelig og den anden om at skrive åndelig. Bed en tredje elev om at læse historien om den unge John Widtsoe fortalt af ældste G. Homer Durham, som står på s. 18 i elevhæftet. Bed eleverne ved tavlen om at skrive John Widtsoes mål op under timelig eller åndelig. Spørg eleverne, under hvilken kategori (timelig eller åndelig), de ville placere følgende begreber: Tjeneste i Kirken, tjeneste i lokalsamfundet, familie, uddannelse, karriere, missionering, økonomi, slægtshistorie, motion, fritid. Bed eleverne om at nævne specifikke mål, der passer til hvert punkt på den foregående liste (fx med hensyn til slægtshistorie, at indsende et navn til templet, økonomi og at opstille et budget). Når vi administrerer vores tid, får vi kontrol over vores liv, så vi kan tjene endnu bedre. Drøft følgende spørgsmål: Hvor mange af jer ville ønske, at dagen havde flere timer? Hvorfor? Hvorfor mister vi kontrollen over vores tid? Skriv på tavlen: Vi får kontrol over vores liv, når vi får kontrol over vores tid. Hvorfor er det vigtigt, at vi aktivt sætter kursen i vores liv i stedet for blot at lade tingene ske? Læs L&P 60:13 sammen. Hvorfor er det vigtigt ikke at spilde vores tid?

20 S ÆT MÅL OG ADMINISTRÉR DIN TID 13 Læs følgende udtalelse af ældste M. Russell Ballard, medlem af De Tolvs Kvorum. Fra en opregning af enkle ting, som unge mennesker kan gøre for at holde sig»rene, ædle og tapre«, så de kan tage på mission, sagde han:»begræns den tid, I bruger på computerspil. Hvor mange, I kan slå ihjel på ét minut i et computerspil, har ingen indvirkning på jeres evne til at blive gode missionærer«(se»den bedste generation af missionærer«, Liahona, nov. 2002, s. 48). Hvilket princip underviser ældste Ballards udtalelse os i? Hvad spilder vi ofte vores tid på? Hvilken indstilling fører til spild af tid? Hvordan kan moderne opfindelser være enten tidsspildere eller tidsbesparende? Et af de vigtigste redskaber, vi har til at administrere vores tid, er planlægning. Det siges: Planlæg dit arbejde, og arbejd derefter ud fra din planlægning. Planlægning hjælper os til at forudse fremtidige begivenheder nu, så vi kan gøre noget ved dem på forhånd. Skriv følgende enkle regler for god planlægning på tavlen. (Skemaet kan tilpasses, så der er plads til delmål og langsigtede mål så som ugentlige, månedlige eller årlige mål). 1. Lav en liste over alt det, du skal nå i dag. 2. Giv hvert punkt en værdi (fx A = nødvendigt, B = vigtigt, C = af mindre betydning, D = spild af tid). 3. Udfør alle A erne først, derefter B erne osv. Bed eleverne om at læse afsnittet»anvendelse og eksempler«i elevhæftet (s. 20). Læs udtalelserne af præsident Thomas S. Monson og præsident Gordon B. Hinckley på s. 19 i elevhæftet. Bed eleverne om at finde og sammenfatte deres råd angående prioriteter. Skriv dem på tavlen. FORSLAG TIL ELEVOPGAVER Giv dine elever til opgave at afsætte tid i løbet af ugen til at sætte sig et stille sted og nedskrive deres mål i livet, og derefter skriftligt beskrive, hvad de skal gøre i løbet af de næste fem år, det næste år og den følgende uge for at bevæge sig hen imod opnåelsen af et af disse mål i livet. Bed dem om at skrive et afsnit om hvert mål, hvor de beskriver, hvad det betyder for dem. De kan skrive det i afsnittet»noter og indtryk«i deres elevhæfte.

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog, Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Uforanderlige sandheder i skiftende tider

Uforanderlige sandheder i skiftende tider Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Uforanderlige sandheder i skiftende tider Oprettet: 25. september 2007 Vi, som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11 Primary 4 Mormons Bog Alderen 8-11 Primary4 Mormons Bog Tii undervisning af børn i alderen 8-11 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Copyright 1995 Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131.

STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131. DEWidcmsÅe STJERNE Rapport fra den 152. årlige generalkonference i Jesii Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Taler og meddelelser givet i Tabernaklet i Salt Lake City, Utah den 3. og 4. april 1982. Oktober

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Skilsmisse. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 27. juni 2007. Side 1 af 5

Skilsmisse. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 27. juni 2007. Side 1 af 5 Ældste Dallin H. Oaks - De Tolv Apostles Kvorum Skilsmisse Oprettet: 27. juni 2007 Et godt ægteskab kræver ikke en fuldkommen mand eller en fuldkommen kvinde. Det kræver kun en mand og en kvinde, der har

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hjælp til familiens økonomi

Hjælp til familiens økonomi Liahona, april 2000 Hjælp til familiens økonomi Oprettet: 16. marts 2007 Ældste Marvin J. Ashtons berømte tale: 'One for the Money' fra 1975 har beholdt sin aktualitet gennem årene. Læs den i en moderniseret

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. Harold B. Lee. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah

Kirkens præsidenters lærdomme. Harold B. Lee. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kirkens præsidenters lærdomme Harold B. Lee Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og forslag til denne bog er velkomne. Indsend venligst disse til Curriculum

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde,

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere