EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/ /0159(COD))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/2001 2000/0159(COD))"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 1. marts 2002 PE /5-24 ÆNDRINGSFORSLAG 5-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE ) Karl-Heinz Florenz Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/ /0159(COD)) Rådets fælles holdning Ændringsforslag Ændringsforslag af Karin Scheele Ændringsforslag 5 Betragtning 9 a (ny) (9 a) Arbejdstagere, der er beskæftiget med indsamling og håndtering af affald, er udsat for en særlig lang række sundhedsfarlige faktorer. For at undgå sundheds- og sikkerhedsproblemer for disse personer bør der i forbindelse med gennemførelsen også tages højde for forebyggelsesprincipperne i artikel 6 i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet 1. Stoffer, der i affaldsbehandlingen bliver til farlige agenser, bør om muligt allerede undgås ved fremstillingen af elektrisk og elektronisk udstyr. 1 EFT L 183 af , s. 1. AM\ doc PE /5-24

2 Genindsættelse af ændring 3 fra Europa-Parlamentets førstebehandling. Or. de Ændringsforslag af Kathleen Van Brempt Ændringsforslag 6 Betragtning 10 (10) Der bør tages hensyn til den tekniske udvikling af elektrisk og elektronisk udstyr uden tungmetaller, PBDE og PBB. Så snart der foreligger nye videnskabelige data, bør det under hensyn til forsigtighedsprincippet undersøges, om det er muligt at forbyde andre farlige stoffer og substituere dem med mere miljøvenlige alternative stoffer, der sikrer forbrugerne mindst samme beskyttelsesniveau. (10) Der bør tages hensyn til den tekniske udvikling af elektrisk og elektronisk udstyr uden tungmetaller og bromerede flammehæmmere. Så snart der foreligger nye videnskabelige data, bør det under hensyn til forsigtighedsprincippet undersøges, om det er muligt at forbyde andre farlige stoffer og substituere dem med mere miljøvenlige alternative stoffer, der sikrer forbrugerne mindst samme beskyttelsesniveau. Ved revisionen bør man derfor være særlig opmærksom på muligheden for at substituere hydrofluorcarboner (HFC'ere) og andre halogenerede flammehæmmere i elektrisk og elektronisk udstyr Genindsættelse af ændring 5 og en del af ændring 4 fra førstebehandlingen. Mange halogenerede flammehæmmere har vist sig at være persistente, bioakkumulative og toksiske. Sikrere alternativer til forskellige anvendelsesformål er allerede udviklet eller under udvikling. HFC'ere har et højt gwp (global warming potential). De kan i stor udstrækning substitueres med forbindelser som f.eks. hydrocarboner (HC'ere) eller med alternative teknologier og fremgangsmåder. PE /5-24 2/18 AM\ doc

3 Ændringsforslag af Heidi Anneli Hautala, Alexander de Roo og Nuala Ahern Ændringsforslag 7 Betragtning 10 (10) Der bør tages hensyn til den tekniske udvikling af elektrisk og elektronisk udstyr uden tungmetaller, PBDE og PBB. Så snart der foreligger nye videnskabelige data, bør det under hensyn til forsigtighedsprincippet undersøges, om det er muligt at forbyde andre farlige stoffer og substituere dem med mere miljøvenlige alternative stoffer, der sikrer forbrugerne mindst samme beskyttelsesniveau. (10) Der bør tages hensyn til den tekniske udvikling af elektrisk og elektronisk udstyr uden tungmetaller og bromerede flammehæmmere. På grundlag af videnskabelige data bør det under hensyn til forsigtighedsprincippet undersøges, om det er muligt at forbyde andre farlige stoffer som f.eks. hydrofluorcarboner (HFC'ere) og halogenerede flammehæmmere og substituere dem med mere miljøvenlige alternative stoffer, der sikrer forbrugerne mindst samme beskyttelsesniveau. Første del: Genindsættelse af ændring 5 fra førstebehandlingen. De miljø- og sundhedsmæssige problemer ved flammehæmmere rækker videre end til PBDE og PBB. Der findes en række andre bromerede flammehæmmere, som også er problematiske. Af hensyn til beskyttelsen af miljøet og folkesundheden bør der tages hensyn til den tekniske udvikling af alternativer til alle bromerede flammehæmmere og ikke kun til udviklingen af alternativer til PBDE og PBB. Anden del: Rådet har indført en ny formulering med hensyn til grundlaget for yderligere forbud. Det er uacceptabelt udelukkende at begrænse undersøgelsen af yderligere restriktioner til nye videnskabelige data. Der bør også tages hensyn til eksisterende videnskabelige data. Tredje del: Genindsættelse af en del af ændring 4 fra førstebehandlingen. Der bør nævnes relevante eksempler på farlige stoffer, som bør undersøges med henblik på at forbyde dem. AM\ doc 3/18 PE /5-24

4 Ændringsforslag af Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Karl-Heinz Florenz, Hans Blokland, Alexander de Roo og Jules Maaten Ændringsforslag 8 Artikel 2, stk. 2 a (nyt) 2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse på genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter herfra, som markedsføres før den i artikel 4, stk. 1, nævnte dato. Dette omfatter genbrug af disse komponenter i nyt elektrisk og elektronisk udstyr, som markedsføres. Formålet med dette ændringsforslag er at afhjælpe uoverensstemmelsen mellem RoHSdirektivet og WEEE-direktivet med hensyn til genbrug af WEEE. En af prioriteringerne i WEEE-direktivet (og det europæiske affaldshierarki) er genbrug af udstyr i komplet stand eller hele komponenter (se f.eks. WEEE-direktivets artikel 1,4 og 6). Genbruget af komponenter fra udstyr, som markedsførtes, før forbuddet mod visse stoffer trådte i kraft, kunne måske hæmmes, hvis der ikke er fastsat en klar undtagelse fra direktivets anvendelsesområde. Bortskaffelse og destruktion på et tidligt stadium af elektrisk og elektronisk udstyr og komponenter herfra, som teknisk set meget vel kan genanvendes, vil forårsage en unødvendig og undgåelig miljøbelastning, hvis følger også vil kunne mærkes i årene efter den i artikel 4, stk. 1, nævnte dato. Erstatning af det bortskaffede, genanvendelige elektriske og elektroniske udstyr og komponenter herfra kræver, at der fremstilles nye komponenter og nyt udstyr, hvilket også vil føre til en belastning af miljøet, som kunne undgås. PE /5-24 4/18 AM\ doc

5 Ændringsforslag af Heidi Anneli Hautala, Alexander de Roo, Chris Davies og Nuala Ahern Ændringsforslag 9 Artikel 4 1. Senest den 1. januar 2007 sikrer medlemsstaterne, at nyt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres, ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og/eller polybromeret diphenylether (PBDE). 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de anvendelser, der er opført i bilaget. 1. Medlemsstaterne sikrer, at nyt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres, fra den 1. januar 2006 ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) eller polybromeret diphenylether (PBDE). Medlemsstaterne kan opretholde eksisterende forbud mod ovennævnte stoffer eller indføre sådanne forbud før den 1. januar Stk. 1 finder ikke anvendelse på de anvendelser af bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom, der er opført i bilaget. 3. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager, så snart de nødvendige videnskabelige data foreligger, og uden at det berører Kommissionens beføjelser, at forbyde andre farlige stoffer og substituere dem med mere miljøvenlige alternative stoffer, der mindst garanterer forbrugeren det samme beskyttelsesniveau. Stk. 1 (første del): Genindsættelse af ændring 22 fra førstebehandlingen. Forbuddet bør træde i kraft i 2006 og ikke først i Stk. 1 (anden del): Rådet indførte fleksibilitet for medlemsstaterne, så de på et tidligere tidspunkt kan fastsætte begrænsninger. Denne fleksibilitet bør udtrykkeligt fremgå af bestemmelserne. Stk. 2: Genindsættelse af den oprindelige ordlyd af Kommissionens tekst. Undtagelserne bør kun finde anvendelse på disse stoffer. Stk. 3: Delvis genindsættelse af ændring 10 fra førstebehandlingen. For at undgå misforståelser bør det være klart, at yderligere forbud udtrykkeligt bør behandles efter den fælles beslutningsprocedure og ikke via komitologiproceduren. AM\ doc 5/18 PE /5-24

6 Ændringsforslag af Kathleen Van Brempt Ændringsforslag 10 Artikel 4 1. Senest den 1. januar 2007 sikrer medlemsstaterne, at nyt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres, ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og/eller polybromeret diphenylether (PBDE). 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de anvendelser, der er opført i bilaget. 1. Senest den 1. januar 2006 sikrer medlemsstaterne, at nyt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres, ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) eller polybromeret diphenylether (PBDE). 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de anvendelser af bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom, der er opført i bilaget. 3. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager, så snart de nødvendige videnskabelige data og resultaterne af risikoanalyserne foreligger, og uden at det berører Kommissionens beføjelser, at forbyde andre farlige stoffer og substituere dem med mere miljøvenlige alternative stoffer, der mindst garanterer forbrugeren det samme beskyttelsesniveau. Stk. 1 og 3: Genindsættelse af ændring 10 fra førstebehandlingen. Forbuddet bør indføres tidligere, da der i de fleste tilfælde allerede er adgang til substitutionsstoffer, og hvis der ikke er adgang hertil, er der fastsat undtagelsesbestemmelser i bilaget. Rådets formulering "senest" indebærer, at medlemsstaterne kan opretholde deres eksisterende lovgivning vedrørende forbuddet mod visse stoffer. Stk. 2: Genindsættelse af den oprindelige ordlyd af Kommissionens tekst. De anvendelser, direktivet ikke finder anvendelse på, bør kun vedrøre disse stoffer. Vi er modstandere af, at octa- og deca-bde muligvis på et senere tidspunkt undtages fra direktivets krav, og vi er ligeledes modstandere af, at lyspærer er undtaget fra direktivets bestemmelser. Hvis man fastsætter undtagelsesbestemmelser for octa- og deca-bde, ville forbuddet mod PBB og PBDE være overflødigt, da der overalt vil blive indført forbud mod PBB og 5-BDE. PE /5-24 6/18 AM\ doc

7 Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Pernille Frahm Ændringsforslag 11 Artikel 4, stk Senest den 1. januar 2007 sikrer medlemsstaterne, at nyt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres, ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og/eller polybromeret diphenylether (PBDE). 1. Senest den 1. januar 2006 sikrer medlemsstaterne, at nyt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres, ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og/eller polybromeret diphenylether (PBDE). Harmoniseringen af udfasningen af disse farlige stoffer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, er blevet fremrykket med et år. Ordene "senest" bør bibeholdes, for at en række medlemsstater kan opretholde deres mere restriktive lovgivning på dette område, indtil EF-bestemmelserne er vedtaget. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 12 Artikel 4, stk. 2 a (nyt) Genindsættelse af ændring 10 fra førstebehandlingen. 2a. På grundlag af et forslag fra Kommissionen vedtager Europa- Parlamentet og Rådet, så snart de videnskabelige data foreligger, i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i kemikaliestrategien, at forbyde andre farlige stoffer og substituere dem med mere miljøvenlige alternative stoffer, der mindst garanterer forbrugeren det samme beskyttelsesniveau. Or. nl AM\ doc 7/18 PE /5-24

8 Ændringsforslag af Heidi Anneli Hautala, Alexander de Roo og Nuala Ahern Ændringsforslag 13 Artikel 5 1. Efter proceduren i artikel 7, stk. 2, vedtages ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling med henblik på nedenstående formål: a) efter behov at opstille de maksimale koncentrationsværdier, op til hvilke forekomsten af de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer i bestemte materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr kan tolereres, b) at undtage materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, hvis det ikke er teknisk eller videnskabeligt muligt at undgå at anvende de i samme stykke nævnte stoffer i disse materialer og komponenter, eller hvis den negative miljøog/eller sundhedsbelastning forårsaget af substitutionen er større end de mulige miljøog/eller sundhedsfordele herved, c) at tage hver enkelt undtagelse i bilaget op til overvejelse mindst hvert fjerde år eller fire år efter, at et element er tilføjet på listen, med henblik på at overveje at udelade materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bilaget, hvis det er muligt at undgå at anvende de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer, forudsat at den negative miljø- og/eller sundhedsbelastning som følge af substitutionen ikke er større end de mulige miljø- og/eller sundhedsfordele herved. 1. Efter proceduren i artikel 7, stk. 2, vedtages ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling med henblik på nedenstående formål: a) efter behov at opstille de maksimale koncentrationsværdier, op til hvilke forekomsten af de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer i bestemte materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr kan tolereres, b) at undtage materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, hvis det ikke er teknisk eller videnskabeligt muligt at eliminere eller substituere dem ved hjælp af designændringer eller materialer og komponenter, der ikke kræver anvendelse af de i samme stykke nævnte materialer eller stoffer, eller hvis den negative miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige belastning forårsaget af substitutionen er større end de mulige miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele herved, c) at tage hver enkelt undtagelse i bilaget op til overvejelse mindst hvert fjerde år eller fire år efter, at et element er tilføjet på listen, med henblik på at overveje at udelade materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bilaget, hvis det er teknisk eller videnskabeligt muligt at eliminere eller substituere dem ved hjælp af designændringer eller materialer og komponenter, der ikke kræver anvendelse af de i artikel 4, stk. 1, nævnte materialer eller stoffer, forudsat at den negative miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige belastning som følge af substitutionen ikke er større end de mulige miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele PE /5-24 8/18 AM\ doc

9 2. Kommissionen hører bl.a. producenterne af elektrisk og elektronisk udstyr, genvindingsvirksomheder, behandlingsvirksomheder, miljøorganisationer og arbejdstager- og forbrugersammenslutninger, inden den ændrer bilaget efter den i stk. 1 omhandlede procedure. Bemærkninger sendes til det udvalg, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1. herved. 2. Kommissionen hører bl.a. producenterne af elektrisk og elektronisk udstyr, genvindingsvirksomheder, behandlingsvirksomheder, miljøorganisationer og arbejdstager- og forbrugersammenslutninger, inden den ændrer bilaget efter den i stk. 1 omhandlede procedure. Bemærkninger sendes til det udvalg, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1. Kommissionen giver en redegørelse for de oplysninger, den har modtaget. Genindsættelse af dele af ændring 11 og 33 samt en del af ændring 12. Muligheden for substituering (eller manglende mulighed for substituering) som en grund til at foretage slettelser (eller tilføjelser) i bilaget bør være bredere end blot den specifikke anvendelse af stoffer i specifikke materialer og komponenter. Den af Kommissionen foreslåede ordlyd åbner måske nok mulighed for at undtage materialer og komponenter, hvis design kræver anvendelse af de i artikel 4, stk. 1, anførte stoffer eller materialer, mens et andet design eller anvendelsen af andre materialer og komponenter faktisk kunne substituere de i artikel 4, stk. 1, anførte stoffer eller materialer. Der bør ikke blot tages hensyn til negative, men også til positive indvirkninger på sundheden, og der bør ligeledes tages hensyn til forbrugerbeskyttelsesmæssige aspekter. Oplysninger fra de forskellige berørte parter bør gøres offentligt tilgængelige. 1. Efter proceduren i artikel 7, stk. 2, vedtages ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling med henblik på nedenstående formål: a) om nødvendigt at opstille koncentrationsgrænser for indholdet af de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer i specifikke Ændringsforslag af Robert Goodwill og John Bowis Ændringsforslag 14 Artikel 5, stk Efter proceduren i artikel 7, stk. 2, vedtages ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling med henblik på nedenstående formål: a) om nødvendigt og indledningsvis senest ét år efter direktivets ikrafttræden at opstille koncentrationsgrænser for indholdet af de i AM\ doc 9/18 PE /5-24

10 materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr b) at undtage materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, hvis det ikke er teknisk eller videnskabeligt muligt at undgå at anvende de i samme stykke nævnte stoffer i disse materialer og komponenter, eller hvis den negative miljø- og/eller sundhedsbelastning forårsaget af substitutionen er større end de mulige miljøog/eller sundhedsfordele herved, c) at tage hver enkelt undtagelse i bilaget op til overvejelse mindst hvert fjerde år eller fire år efter, at et element er tilføjet på listen, med henblik på at overveje at udelade materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bilaget, hvis det er muligt at undgå at anvende de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer, forudsat at den negative miljø- og/eller sundhedsbelastning som følge af substitutionen ikke er større end de mulige miljø- og/eller sundhedsfordele herved. artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer i specifikke materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr b) at undtage materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, hvis det ikke er teknisk eller videnskabeligt muligt at undgå at anvende de i samme stykke nævnte stoffer i disse materialer og komponenter, eller hvis den negative belastning forårsaget af substitutionen, hvad angår miljø, sundhed, forbrugersikkerhed, sikkerhed i produktionsprocessen, produktets ydeevne og/eller økonomiske aspekter, er større end de mulige miljø- og/eller sundhedsfordele herved, c) at tage hver enkelt undtagelse i bilaget op til overvejelse mindst hvert fjerde år eller fire år efter, at et element er tilføjet på listen, med henblik på at overveje at udelade materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bilaget, hvis det er teknisk eller videnskabeligt muligt at undgå at anvende de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer, forudsat at den negative belastning som følge af substitutionen, hvad angår miljø, sundhed, forbrugersikkerhed, sikkerhed i produktionsprocessen, produktets ydeevne og/eller økonomiske aspekter, ikke er større end de mulige miljøog/eller sundhedsfordele herved. a) Formålet hermed er at tage hensyn til, at disse stoffer findes som urenheder i mange materialer (f.eks. indeholder træ naturligt en vis mængde bly), og træffe foranstaltninger i overensstemmelse hermed. b) Kræver ingen nærmere forklaring. c) Kræver ingen nærmere forklaring. Genfremsættelse af ændringsforslag 10 fra førstebehandlingen, som blev vedtaget af Europa- Parlamentet. PE / /18 AM\ doc

11 Ændringsforslag af Heidi Anneli Hautala, Alexander de Roo og Nuala Ahern Ændringsforslag 15 Artikel 6 Kommissionen tager inden...* foranstaltningerne i dette direktiv op til revision for, om nødvendigt, at tage hensyn til ny videnskabelige dokumentation. Kommissionen skal navnlig inden denne dato fremsætte forslag om, at udstyr, der henhører under kategori 8 og 9 i bilag I A til direktiv 2001/ /EF (WEEE), medtages under dette direktivs anvendelsesområde. Kommissionen skal også undersøge behovet for at tilpasse listen over stoffer i artikel 4, stk. 1, på grundlag af ny videnskabelig dokumentation og under hensyn til forsigtighedsprincippet og om nødvendigt fremsætte forslag til sådanne tilpasninger. Kommissionen tager inden...* foranstaltningerne i dette direktiv op til revision for, om nødvendigt, at tage hensyn til ny videnskabelige dokumentation. Kommissionen skal navnlig inden denne dato fremsætte forslag om, at udstyr, der henhører under kategori 8 og 9 i bilag I A til direktiv 2001/ /EF (WEEE), medtages under dette direktivs anvendelsesområde. Kommissionen skal også undersøge behovet for at tilpasse listen over stoffer i artikel 4, stk. 1, på grundlag af videnskabelig dokumentation og under hensyn til forsigtighedsprincippet og om nødvendigt fremsætte forslag til sådanne tilpasninger for Europa-Parlamentet og Rådet. Ved revisionen bør man være særlig opmærksom på indvirkningen på miljøet og menneskers sundhed af andre farlige stoffer og materialer i elektrisk og elektronisk udstyr, navnlig hydrofluorcarboner (HFC'ere), PVC og andre halogenerede flammehæmmere. Kommissionen undersøger muligheden for at substituere sådanne stoffer og materialer og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet forslag om at skærpe kravene i artikel 4 om fornødent. * To år efter dette direktivs ikrafttræden. * To år efter dette direktivs ikrafttræden. Genindsættelse af en del af ændring 35, 34 og 15. For at undgå enhver misforståelse bør det være klart, at listen over stoffer i artikel 4, stk. 1, bør vedtages efter den fælles beslutningsprocedure og ikke via komitologiproceduren. Mange halogenerede flammehæmmere har vist sig at være persistente, bioakkumulative og toksiske. Nogle er observeret i menneskeligt væv, og nogle kan have hormonforstyrrende virkninger. Sikrere alternativer til forskellige anvendelsesformål er allerede udviklet eller AM\ doc 11/18 PE /5-24

12 under udvikling. PVC skaber mangfoldige farer under produktion, anvendelse og bortskaffelse på grund af dets indhold af chlor og behovet for farlige tilsætningsstoffer. Sikrere alternativer er tilgængelige til alle anvendelsesformål i elektrisk og elektronsik udstyr. HFC'ere har et højt gwp (global warming potential). De kan i stor udstrækning substitueres med forbindelser som f.eks. hydrocarboner (HC'ere), ammoniak, luft eller vand eller med alternative teknologier og fremgangsmåder Ændringsforslag af Kathleen Van Brempt Ændringsforslag 16 Artikel 6 Kommissionen tager inden...* foranstaltningerne i dette direktiv op til revision for, om nødvendigt, at tage hensyn til ny videnskabelige dokumentation. Kommissionen skal navnlig inden denne dato fremsætte forslag om, at udstyr, der henhører under kategori 8 og 9 i bilag I A til direktiv 2001/ /EF (WEEE), medtages under dette direktivs anvendelsesområde. Kommissionen skal også undersøge behovet for at tilpasse listen over stoffer i artikel 4, stk. 1, på grundlag af ny videnskabelig dokumentation og under hensyn til forsigtighedsprincippet og om nødvendigt fremsætte forslag til sådanne tilpasninger. * To år efter dette direktivs ikrafttræden. Kommissionen tager inden...* foranstaltningerne i dette direktiv op til revision for, om nødvendigt, at tage hensyn til ny videnskabelige dokumentation. Kommissionen skal navnlig inden denne dato fremsætte forslag om, at udstyr, der henhører under kategori 8 og 9 i bilag I A til direktiv 2001/ /EF (WEEE), medtages under dette direktivs anvendelsesområde. Ved revisionen foreslår Kommissionen, at bromerede flammehæmmere substitueres, hvis der findes effektive brandforebyggende alternativer, medmindre det kan påvises, at bromerede flammehæmmere ikke giver anledning til bekymring i overensstemmelse med principperne i kemikaliestrategien Ved revisionen bør man være særlig opmærksom på indvirkningen på miljøet og menneskers sundhed af andre farlige stoffer og materialer i elektrisk og elektronisk udstyr, navnlig hydrofluorcarboner (HFC'ere), PVC og andre halogenerede flammehæmmere. Kommissionen undersøger muligheden for at substituere sådanne stoffer og materialer og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet forslag om at skærpe kravene i PE / /18 AM\ doc

13 artikel 4 om fornødent. Genindsættelse af dele af ændring 35, 34 og 15. Problemerne med bromerede flammehæmmere er ikke begrænset til PBB og PBDE. De udgør kun en mindre del af de bromerede flammehæmmere, der anvendes, og industrien kunne substituere disse med andre bromerede flammehæmmere som f.eks. HBCDD og TBBPA, der frembyder de samme problemer: De er bioakkumulative og persistente, der dannes dioxiner og furaner, når de forbrændes, og det er godtgjort, at de har skadelige sundhedsvirkninger. Tilstedeværelsen af bromerede flammehæmmere i plastic gør genvinding mere vanskelig osv. Mange halogenerede flammehæmmere har vist sig at være persistente, bioakkumulative og toksiske. HFC'ere har et højt gwp (global warming potential). Derfor anmoder vi Kommissionen om at foreslå et forbud mod bromerede flammehæmmere og være særlig opmærksom på disse stoffer ved revisionen af dette direktiv. Ændringsforslag af Hans Blokland Ændringsforslag 17 Bilag, punkt 5 5. Bly i glasset til billedrør, elektroniske komponenter og lysstofrør. 5. Bly i glasset til billedrør, elektroniske komponenter, lyspærer og lysstofrør. Genindsætter undtagelsen for bly i lyspærer i henhold til det oprindelige kommissionsforslag (KOM (2000)347), som Europa-Parlamentet godkendte ved førstebehandlingen. AM\ doc 13/18 PE /5-24

14 Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 18 Bilag, punkt 7, led 1 - Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. tin-bly-loddelegeringer med over 85 vægtprocent bly) - Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt Det bør overlades til komitologiproceduren i henhold til RoHS-direktivet og Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling som omhandlet i artikel 7 at definere, hvad der forstås ved loddemateriale med højt smeltepunkt. Hvis man fastsætter en grænseværdi, kvæler man pr. definition innovative tiltag med henblik på at fremstille mere miljøvenligt elektrisk og elektronisk udstyr. Det nuværende marked for dette udstyr kræver mere grønne produkter. Dette er ikke blot et konkurrencespørgsmål, men også et spørgsmål om at fremme de hurtigst mulige miljøforbedringer af produkterne med indførelsen af hver generation af ny teknologi. (Se også begrundelsen til ændringsforslag 2 til punkt 7, led 2, i bilaget). Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 19 Bilag, punkt 7, led 2 - Bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array lagringssystemer (undtagelse indtil 2010) - Bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array lagringssystemer Det bør overlades til komitologiproceduren i henhold til RoHS-direktivet og Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling som omhandlet i artikel 7 at tage undtagelserne op til fornyet behandling i hvert enkelt tilfælde, når der sker nye teknologiske udviklinger. Hvis udfasningstidspunktet for servere og lagringsudstyr vilkårligt fastsættes til 2010 som foreslået af Rådet, vil det føre til en situation, hvor producenterne må begynde at anvende mindre pålidelig teknologi, da der ikke er nogen pålidelige alternativer til bly, som i øjeblikket anvendes i højtydende udstyr som f.eks. servere. I direktivet om udrangerede køretøjer fastsattes der ikke en grænseværdi for bly i loddemateriale, men det blev overdraget til ovennævnte udvalg at vurdere den teknologiske udvikling og fastsætte datoer og grænseværdier. PE / /18 AM\ doc

15 Ændringsforslag af Astrid Thors Ændringsforslag 20 Bilag, punkt 7, led 2 - Bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array lagringssystemer (undtagelse indtil 2010) - Bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array lagringssystemer Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive et præcist tidspunkt for udfasning af bly i disse anvendelser. Fastsættelse af tidsfrister bør derfor overlades til komitologiproceduren som omhandlet i artikel 5 og 7, stk. 2, i RoHS-direktivet. Der bør gælde samme bestemmelser for servere som for netværkinfrastruktur, hvor der ikke er fastsat nogen præcis tidsfrist. Begge undtagelser granskes nøje som led i komitologiproceduren. Ændringsforslag af Robert Goodwill Ændringsforslag 21 Bilag, punkt 7, led 1 og 2 - Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. tin-bly-loddelegeringer med over 85 vægtprocent bly) - Bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array lagringssystemer (undtagelse indtil 2010) - Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt - Bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array lagringssystemer Det bør overlades til det udvalg, der er nævnt i direktivforslagets artikel 7, at træffe afgørelse om et udfasningstidspunkt for anvendelsen af bly. Hvis udfasningstidspunktet vilkårligt fastsættes til 2010 som foreslået af Rådet, vil det føre til en situation, hvor producenterne må begynde at anvende mindre pålidelig teknologi. Loddemateriale skal kunne modstå de høje forarbejdningstemperaturer, som er nødvendige for at lodde komponenterne fast på de trykte AM\ doc 15/18 PE /5-24

16 kredsløbsplader, der samles til det endelige produkt. Derfor bør "loddemateriale med højt smeltepunkt" være undtaget fra direktivets krav, og eventuelle definitioner bør fastsættes af et teknisk udvalg som led i komitologiproceduren. Kommissionen foretager efter proceduren i artikel 7, stk. 2, først og fremmest en evaluering af anvendelser af Ændringsforslag af Kathleen Van Brempt Ændringsforslag 22 Bilag, punkt 9, afsnit 2 Kommissionen foretager efter proceduren i artikel 7, stk. 2, først og fremmest en evaluering af anvendelser af - octa-bde og deca-bde - kviksølv i lysstofrør til særlige formål og - kviksølv i lysstofrør til særlige formål og - bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array lagringssystemer, netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation (med henblik på at fastsætte en specifik tidsgrænse for denne undtagelse), og - lyspærer for snarest muligt at fastslå, om disse skal ændres tilsvarende. - bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array lagringssystemer (med henblik på at fastsætte en tidligere tidsgrænse for denne undtagelse), netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation (med henblik på at fastsætte en specifik tidsgrænse for denne undtagelse), og for snarest muligt at fastslå, om disse skal ændres tilsvarende. Dette er en ny bestemmelse i den fælles holdning. Der bør ikke være nogen undtagelse for octa- og deca-bde eller for lyspærer. En normal lyspære indeholder mellem 0,3 og 1,0 g bly i bly-tin-loddelegeringen og mellem 0,5 og 1,0 g blysilicat i glasset. Groft anslået andrager den samlede mængde bly i lyspærer, der hvert år markedsføres i EU, mellem og t. Sammenlignet med mængderne af bly i andet elektrisk udstyr, f.eks. bly i trykte kredsløbsplader, der anslås til t i EU, er der således tilnærmelsesvis tale om den samme størrelsesorden. Visse producenter (Philips) har blyfrie pærer på markedet, og der findes i dag tekniske løsninger med hensyn til blyfri lodning i lamper. PE / /18 AM\ doc

17 Kommissionen foretager efter proceduren i artikel 7, stk. 2, først og fremmest en evaluering af anvendelser af Ændringsforslag af Avril Doyle og Robert Goodwill Ændringsforslag 23 Bilag, punkt 9, afsnit 2 Kommissionen foretager efter proceduren i artikel 7, stk. 2, først og fremmest en evaluering af anvendelser af - octa-bde og deca-bde - octa-bde og deca-bde - kviksølv i lysstofrør til særlige formål og - kviksølv i lysstofrør til særlige formål og - bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array lagringssystemer, netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation (med henblik på at fastsætte en specifik tidsgrænse for denne undtagelse), og - lyspærer - lyspærer for snarest muligt at fastslå, om disse skal ændres tilsvarende. - bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array lagringssystemer, netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation (med henblik på at fastsætte en specifik tidsgrænse for denne undtagelse), og - bly i loddemateriale med højt smeltepunkt for snarest muligt at fastslå, om disse skal ændres tilsvarende. Det bør overlades til komitologiproceduren i henhold til RoHS-direktivet og Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling som omhandlet i artikel 7 at definere, hvad der forstås ved loddemateriale med højt smeltepunkt. Hvis man fastsætter en grænseværdi, kvæler man pr. definition innovative tiltag med henblik på at fremstille mere miljøvenligt elektrisk og elektronisk udstyr. Det nuværende marked for dette udstyr kræver mere grønne produkter. Dette er ikke blot et konkurrencespørgsmål, men også et spørgsmål om at fremme de hurtigst mulige miljøforbedringer af produkterne med indførelsen af hver generation af ny teknologi. (Se også begrundelsen til ændringsforslag 2 til punkt 7, led 2, i bilaget). Ændringsforslag af ordføreren Ændringsforslag 24 Bilag, punkt 9, afsnit 2, led 4 a (nyt) AM\ doc 17/18 PE /5-24

18 - Kommissionen fastsætter desuden grænseværdier for de stoffer, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, Der bør via komitéproceduren i artikel 7, stk. 2, fastsættes tærskelværdier/grænseværdier for de stoffer, der er nævnt i artikel 4, stk. 1. Uden sådanne tærskelværdier/grænseværdier vil man støde på alvorlige praktiske problemer ved gennemførelsen af bestemmelserne, da f.eks. forureninger med de stoffer, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, skal medregnes. Desuden er grænseværdier nødvendige for at sikre sammenhængen med andre EU-retsakter som f.eks. direktiv EØF/76/769 om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater, hvori der er fastsat sådanne grænseværdier. Or. de PE / /18 AM\ doc

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EF L 37/19 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EF af 27. januar2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1518 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 13.3.2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 328 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2018 C(2018) 1076 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 1.3.2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 301.055/15-28 ÆNDRINGSFORSLAG 15-28 UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris Davies

Læs mere

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 158 O Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljøministeriet ksk/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet, EU-K GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 6.4.2017 2017/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2018 C(2018) 7525 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 16.11.2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2018 C(2018) 1079 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 27.2.2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 809 endelig 2008/0240 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 4. marts 2002 PE 312.625/22-113 ÆNDRINGSFORSLAG 22-113 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 312.625)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2018 C(2018) 1080 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 27.2.2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2018 C(2018) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 16.11.2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2018 C(2018) 1094 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 1.3.2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 30. januar 2003 PE 319.407/6-15 ÆNDRINGSFORSLAG 6-15 Udkast til betænkning (PE 319.407) Anne Ferreira Sødestoffer

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. november 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. november 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. november 2018 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) 17217/1/10 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) 17217/1/10 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD) 17217/1/10 REV 1 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERET NOTE fra: generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.4.2004 KOM(2004) 351 endelig 2002/0124 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

Læs mere

Disse delegerede direktiver fornyer syv undtagelser, som fremgår af bilag 3, nr. 6.a og 6.a.I, 6.b, 6.b.I og 6.b.II, 6.c, 7.a, 7c-1, 24 og 34.

Disse delegerede direktiver fornyer syv undtagelser, som fremgår af bilag 3, nr. 6.a og 6.a.I, 6.b, 6.b.I og 6.b.II, 6.c, 7.a, 7c-1, 24 og 34. Se vedlagte høringsliste Kemikalier Ref. MAQUA Den 4. oktober 2018 Høring vedrørende bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) EUROPEAN PARLIAMENT 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 15. marts 2004 PE 340.787/54-267 ÆNDRINGSFORSLAG 54-267 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2018 COM(2018) 275 final 2018/0130 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 31.3.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 31.3.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2015 C(2015) 2067 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 31.3.2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så

Læs mere

Side 3: Vejledende oversigt: de foreslåede artikler vedrørende medlemskab af Unionen i forhold til de eksisterende traktater

Side 3: Vejledende oversigt: de foreslåede artikler vedrørende medlemskab af Unionen i forhold til de eksisterende traktater DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 2. april 2003 (03.04) (OR. fr) CONV 648/03 NOTE fra: til: Vedr.: præsidiet konventet Afsnit X: Medlemskab af Unionen Dokumentets indhold: Side 2: De

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU L 174/88 Den Europæiske Unions Tidende 1.7.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***I

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***I P7_TA-PROV(2010)0431 Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr 10.3.2017 A8-0013/ 001-033 ÆNDRINGSFORSLAG 001-033 af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Betænkning Simona Bonafè A8-0013/2017 Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 23. september 2003 PE 331.667/4-9 ÆNDRINGSFORSLAG 4-9 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 331.667)

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 407 Offentligt Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007 Miljøministeriet pgr/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU 10.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 329/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU af 20. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/2005 2003/0189A(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/2005 2003/0189A(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.9.2005 PE 362.664v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 18-76 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 360.264v01-00) Avril Doyle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

(Anvendelse af visse farlige stoffer)

(Anvendelse af visse farlige stoffer) BEK nr 1019 af 15/08/2013 Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00014 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet

Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 30. maj 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 71/02 NOTE fra: til: Vedr.: Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet

Læs mere