Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!"

Transkript

1 SA 250/360/601/WB bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt at dokumentere, at drifts og monteringsvejledningen er leveret sammen med maskinen og overdraget til kunden. AGRARTECHNIK KOMMUNALTECHNIK D76545 Sinzheim Postfach 1162 Telefon +49 (0) 7221 / 9850 Telefax +49 (0) 7221 /

2 Forord Kære kunde Vi håber, at sprederens gode egenskaber, svarer til de forventninger, du havde, og den tillid, du viste os, da du købte den. Vi har bestræbt os på at levere dig en effektiv og driftssikker præcisionsspreder. Vi vil gerne bede dig om at læse denne driftsvejledning grundigt igennem, inden du tager sprederen i brug, og om at overholde de heri anførte anvisninger. Driftsvejledningen indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan sprederen skal betjenes, samt en række nyttige anvisninger vedrørende spredning, vedligeholdelse og service. Garantien dækker ikke for skader, der er opstået som følge af forkert betjening eller ukorrekt anvendelse. Bemærk: Notér venligst sprederens maskintype og maskinnummer samt årgang her. Disse oplysninger fremgår af hhv. typeskiltet eller rammen. Ved bestilling af reservedele, ekstratilbehør eller i forbindelse med reklamationer bedes du altid angive disse data. Type: Mask.nr.: Årgang: Tekniske forbedringer Vi bestræber os hele tiden på at forbedre Rauch produkterne. Derfor forbeholder vi os retten til uden forhåndsmeddelelse at udføre alle de forbedringer og ændringer på vores maskiner, vi anser for nødvendige, uden dog samtidig at forpligte os til at implementere disse forbedringer eller ændringer på maskiner, der allerede er solgt. Vi svarer gerne på uddybende spørgsmål. Med venlig hilsen Rauch Landmaschinenfabrik GmbH 2

3 Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 4 Sikkerhedsanvisningernes struktur 4 Bestemmelsesmæssig anvendelse 5 Færdselsregler 5 Bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker 6 Generelle sikkerhedsanvisninger for hydraulikanlægget 8 Advarselspiktogrammer 8 1. Maskindata Tekniske data Overtagelse af sprederen Tilbehør Idrifttagning Tilkobling til traktoren Tilpasning af kardanakslen Kraftudtagets omdrejningstal Hydraulisk drev Praktisk anvendelse Spredning af grus eller kornet gødning Spredning af sand eller salt Indstilling af spredemængde Begrænsninger på spredebredden Indstilling af en symmetrisk spredning/indstilling af spredevinge Spredning i den ene side Indsåningsprøve Spredetabel grus, sand, salt Fjernbetjeninger til doseringsskyder/spredebreddebegrænsning Rengøring og vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse Gearkasse Garantibetingelser Spredetabel (gødning) for spredertype SA Spredetabel (gødning) til vinbjergsspreder WB 30 3

4 Overensstemmelseserklæring Vi Rauch Landmaschinenfabrik GmbH D Sinzheim erklærer på eget ansvar, at produktet enkeltskivespreder SA 250 / 360 / 601 WB 250 opfylder kravene i Rådets maskindirektiv 89/392/EØF og de tilhørende supplerende direktiver Sinzheim Juli 2000 (Norbert Rauch direktør) Sikkerhedsanvisningernes struktur Nedenstående oversigt indeholder en liste over de forskellige piktogrammer sammenholdt med fareklassificeringen. I denne driftsvejledning bruges der altid en sikkerhedsanvisning, når din sikkerhed, andre personers sikkerhed eller maskinens fejlfrie funktion er i fare. Overhold derfor altid alle sikkerhedsanvisninger og alle bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker. Sørg også altid for at give alle sikkerhedsanvisninger og alle bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker videre til andre brugere. Piktogram Fareklassificering ADVARSEL ADVARSEL! Overholdes denne anvisning ikke, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG FORSIGTIG! Overholdes denne anvisning ikke, kan det resultere i lettere kvæstelser eller produktskader. VIGTIGT BEMÆRK VIGTIGT! Overholdes denne anvisning ikke, kan det resultere i skader på produktet eller omgivelserne. BEMÆRK! God råd til optimal udnyttelse af maskinen og andre nyttige informationer. 4

5 Bestemmelsesmæssig anvendelse Denne spreder skal anvendes til udbringning af godt rutschende spredemateriale såsom grus (3/5), sand og salt samt til udbringning af gødning. Afhængigt af det materiale, der skal udspredes, anvendes der forskellige røreapparater. Andre anvendelsesmåder er at betragte som værende ikkebestemmelsesmæssige. En væsentlig bestanddel af den bestemmelsesmæssige anvendelse er derudover også, at man følger producentens anvisninger vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation. Denne spreder må kun anvendes, vedligeholdes og repareres af personer, der er bekendt med sprederens særlige egenskaber og de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Foreskrifter vedrørende forebyggelse af uheld og alle andre generelt anerkendte bestemmelser vedrørende sikkerhed og arbejdsmedicin samt alle færdselsregler skal altid overholdes. Enhver vilkårlig ændring, der udføres på denne maskine, kan fritage producenten for erstatningskrav ved materielle skader eller personskader, der opstår som følge heraf. Færdselsregler Ophængte redskaber skal, i det omfang de deltager i den offentlige trafik, opfylde de relevante krav i færdselsloven (bl.a. vedr. belysning/advarselstavle). Færdselslovens bestemmelser vedrørende vægt og akselbelastninger gælder også for traktorer med ophængte redskaber, der ikke deltager i den offentlige trafik. Vigtigt Vær opmærksom på forakselaflastningen! Køreegenskaber, styre og bremseevne samt kippereaktionen påvirkes af påbyggede gødningsspredere og læsningen. Sørg derfor for tilstrækkelig styre og bremseevne og tilpas arbejdshastigheden til de aktuelle forhold! 5

6 Bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker De fleste ulykker, der sker under arbejdet, vedligeholdelsen eller transport, skyldes primært manglende overholdelse af de mest elementære forsigtighedsregler. Derfor er det vigtigt, at alle personer, der har med denne maskine at gøre, det være sig køberen selv, et familiemedlem eller en ansat, nøje overholder nedenstående primære sikkerhedsregler samt de sikkerhedsanvisninger, der fremgår af maskinmærkaterne. Ud over anvisningerne i denne driftsvejledning skal de alment gældende bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelses af ulykker også overholdes! Hver gang sprederen tages i brug, skal det altid først kontrolleres, at alle fastgørelsesdele sidder ordentligt; det gælder især fastgørelsen af spredeskiver og spredevinger. Gør dig fortrolig med alle anordninger og betjeningselementer og deres funktion, inden arbejdets påbegyndelse. Under arbejdet er det for sent. Der må kun fyldes gødning på sprederen, når der er slukket for traktormotoren, tændingsnøglen er trukket ud, og sprederens doseringsskydere er lukkede. Før der foretages eventuelle indstillingsarbejder eller øvrige arbejder, som f.eks. smøring og rengøring af sprederen, skal der slukkes for kraftudtaget og for traktormotoren, og tændingsnøglen skal trækkes ud. Vent, indtil alle roterende dele er standset helt. Sørg for, at hænder, fødder og tøj aldrig kommer i nærheden af roterende dele Grib ikke ind i spredebeholderen roterende værktøj! Undgå løsthængende tøj! Læg ikke fremmedlegemer i spredebeholderen. Før der tændes for sprederen, og mens den er i gang, skal brugeren forvisse sig om, at der ikke opholder sig personer i sprederens fareområde. Sørg for tilstrækkeligt udsyn! (Børn!) Sprederen må kun anvendes, når alle sikkerhedsanordninger er monteret og anbragt i beskyttelsesstilling (ekstra beskyttelse til kardanaksel, spredebreddebegrænsing, spredevingebeskyttelse). 6

7 Forsigtig Fare på grund af spredemidler, der slynges ud! Sørg for, at der ikke befinder sig personer i sprederens udspredningsområde, inden udspredningsarbejdet påbegyndes. Lad aldrig sprederen arbejde uden opsyn. Det er ikke tilladt at køre med på sprederen under arbejdet eller under transportkørsel. I forbindelse med kontrol eller reparationsarbejder er det vigtigt at forvisse sig om, at der ikke er nogen, der utilsigtet tænder for sprederen. Sæt sprederen ned på jorden, sluk motoren, og træk tændingsnøglen ud, inden traktoren forlades. Ved parkering af spreder uden traktor: Kun med tom beholder på en plan og sikker flade. Det er forbudt at opholde sig mellem traktor og spreder, med mindre traktoren er sikret mod at rulle væk ved hjælp af stopbremsen og/eller kiler! Kontrollér, at traktorens forhjul ikke er belastet. Kørselsadfærd, styre og bremseevne påvirkes af ophængte eller tilkoblede redskaber og ballastvægte. Kontrollér derfor, at styre og bremseevnen er tilstrækkelig! Sørg for at overholde tilladte akselbelastninger og tilladt samlet vægt for det køretøj, der trækker. Vi anbefaler, at du efter hver sæson får din fagforhandler til at kontrollere sprederens tilstand. Ved skader skal der omgående slukkes for sprederen. Træk traktorens tændingsnøgle ud og afhjælp skaden. Skader på kardanakslen skal afhjælpes omgående, inden der arbejdes videre med sprederen. Forkert udspredningsmateriale eller forkert brug af udspredningsmateriale kan resultere i alvorlige skader på personer, dyr, planter og miljø. Vælg derfor altid det rigtige udspredningsmateriale til dit arbejde. Sørg for at behandle dette omhyggeligt. Sørg for omhyggeligt at følge anvisningerne fra producenten af udspredningsmateriale. 7

8 Generelle sikkerhedsanvisninger for hydraulikanlægget Hydraulikanlægget står under højt tryk. Ved tilslutningen af hydraulikcylindre og hydraulikmotorer skal hydraulikslangerne tilsluttes korrekt. Når hydraulikslangerne sluttes til traktorhydraulikken, er det vigtigt at sørge for, at der ikke er tryk på hydraulikken hverken på traktor eller spredesiden. Ved hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og spreder bør koblingsmufferne og koblingsstikkene markeres for at undgå fejlbetjening. Kontrollér hydraulikslangerne jævnligt og skift dem ud, hvis de er beskadigede eller nedslidte. De nye slanger skal opfylde maskinproducentens tekniske krav. Brug egnede hjælpemidler til søgning efter lækager for at undgå tilskadekomst. Væsker, der strømmer ud under højt tryk (hydraulikolie), kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig tilskadekomst. Kontakt straks en læge ved tilskadekomst. Infektionsfare! Sænk sprederen ned, tag trykket af anlægget og sluk for traktormotoren, inden der udføres arbejder på hydraulikanlægget. Slangernes levetid er 6 år fra fremstillingsdato. Slangeledningens fremstillingsdato er angivet på slangearmaturet med måned og år. Også ved korrekt opbevaring og tilladt belastning vil slanger og slangeforbindelser være underlagt en naturlig ældningsproces. Det betyder, at deres opbevarings og levetid er begrænset. Advarselspiktogrammer Advarselspiktogrammer giver vigtige anvisninger til en ufarlig drift af sprederen. Skift advarselspiktogrammerne ud, hvis de mangler eller er ulæselige. Ekstra advarselspiktogrammer kan rekvireres via vores reservedelsservice. Før de nye advarselspiktogrammer sættes på, skal underlaget være rengjort for støv, snavs og fedt og være helt tørt. I forbindelse med nye komponenter, der monteres ved reparationsarbejder, skal disse forsynes med de korrekte advarselspiktogrammer. 8

9 Advarselspiktogrammer på sprederen Forskellige steder på sprederen er der placeret advarselspiktogrammer, der henviser til farer. Disse advarselspiktogrammer, deres placering samt en kort forklarende tekst følger nedenfor. (1) (2) Læs driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne inden idrifttagning, og følg disse. Fare på grund af roterende spredevinger/udspredningsmateriale, der slynges ud! Sørg for, at ingen personer opholder sig i sprederens udkastningszone ved tilkobling af PTOakslen/ spredevingerne! (3) Maksimal nyttelast SA 250/360, WB 250 Maksimal nyttelast SA 601 (4) (5) Omdrejningstal for PTOaksel Typeskilt 9

10 1. Maskinspecifikationer Producent Landstraße 14 Postfach 1162 D76547 Sinzheim D76545 Sinzheim Telefon: +49 (0) 7221 / 9850 Telefax: +49 (0) 7221 / Servicecenter Telefon: +49 (0) 7221 / Telefax: +49 (0) 7221 / Tekniske data SA 250/ SA 601 med SA 360 SA 601 WB 250 forsats Kapacitet ca. liter Maks. nyttelast kg Egenvægt ca. kg Påfyldningshøjde ca. cm Påfyldningsbredde ca. cm x x114 Samlet bredde ca. cm punktsophæng Kat.I Kat.I Kat.II Kat.II Hydraulisk tryk bar maks. 200 bar PTOakslens omdrejningstal 540 o/min Støjniveau 70 db (A) 1.2 Overtagelse af sprederen Kontrollér, om leverancen er komplet, når du modtager sprederen. Standardleverancen omfatter: Driftsvejledning En kardanaksel inkl. driftsvejledning til kardanaksel (bortfalder ved drift ved hjælp af hydraulikmotor) Stik til overstyr med split og sikringskæde Bolt til understyr Indstillelig spredebreddebegrænsning Kontrollér også det bestilte tilbehør. Forsigtig Kontrollér, at møtrikker og skruer sidder godt fast; frem for alt dem, der hører til spredeskive, spredevinge, understyrsbolt og beholder Kontrollér venligst, om der er opstået transportskader eller om der er dele, der mangler. Kun øjeblikkelige reklamationer kan behandles. Få transportselskabet eller speditøren til at bekræfte transportskaden. I tvivlstilfælde kontakt venligst din forhandler eller fabrikken direkte. 10

11 1.3 Tilbehør Røreværk til grus eller kornet gødning Rørekrog til sand eller salt Beholderforsats (400 liter kun ved SA 601) Påfyldningsfilter Afdækningshætte til beholder (PVC) Hydr. drev i stedet for PTOaksel Fjernbetjeninger til åbning og lukning af doseringsskyderne (hydraulisk, elektrisk eller mekanisk) Fjernbetjeninger til indstilling af spredebreddebegrænsning (elektrisk eller mekanisk) 2. Idrifttagning 2.1 Tilkobling til traktoren Forsigtig Ved et trepunktsophæng skal tilkoblingskategorierne for traktoren og sprederen stemme overens eller tilpasses til hinanden! Sørg for at koble sprederen korrekt til traktoren, og fastgør den kun til de dertil beregnede anordninger. SA / WB 250 = Kat. 1, SA 601 = Kat 2 Når sprederen står i transport/spredestilling, skal det altid kontrolleres, at traktorens trepunktsstænger er låst tilstrækkeligt i siden, så det forhindres, at traktoren svinger fra den ene side til den anden under kørsel. Forsigtig Ved spredermodellerne SA 250/360 og vinbjergssprederen WB kan understyrsboltene skrues på i forskellige stillinger. Vær opmærksom på følgende i denne forbindelse: Ved tilkobling af sprederen til traktoren skal understyrsboltene være skruet på i en position, hvor frirummet mellem traktoren og sprederen muliggør en risikofri tilkobling af kardanakslen. BEMÆRK For at nå den maks. spredebredde skal tilkoblingshøjden ligge på ca. 70 cm (afstand: spredeskive/jord). 11

12 2.2 Tilpasning af kardanakslen Kardanakslen skal tilpasses til traktoren ved første tilkobling. For lange kardanakselrør kan føre til skader på kardanakslen og sprederen, når denne løftes op. Ophold i nærheden af den roterende kardanaksel er forbudt. Risiko for tilskadekomst! Overhold kardanakselproducentens driftsvejledning! Af og påmonteringen af kardanakslen må kun udføres, når PTOakslen er koblet fra, der er slukket for motoren, og tændingsnøglen er trukket ud. Sørg altid for korrekt montering og sikring af kardanakslen! Den ende af kardanakslen, der er mærket med symbolet traktoren., skal vende ind mod Kardanakslens beskyttelsesrør og beskyttelsestragt samt den ekstra beskyttelse på sprederens side skal være sat på og være i fejlfri tilstand! Før der tændes for PTOakslen, er det vigtigt at forvisse sig om, at det valgte omdrejningstal for traktorens PTOaksel stemmer overens med det tilladte omdrejningstal for sprederen. Når kardanakslen er afmonteret, skal den lægges på den dertil beregnede holder. Vigtigt Kobl PTOakslen til langsomt ved lave traktormotoromdrejningstal, ellers er der fare for, at røreværksdrevet tager skade. Anvisning vedr. fyldning af sprederen 1. Overskrid ikke den maksimale nyttelast. (Se tekniske data.) 2. Hvis den maksimale nyttelast overskrides, bortfalder garantien. 3. De specifikke vægte varierer alt efter udspredningsmaterialets tilstand (fugtigt eller tørt). 4. Kontrollér den specifikke vægt af dit udspredningsmiddel inden fyldning af beholderen. 5. Vej nøjagtig 1 liter udspredningsmiddel af, vægten er den specifikke vægt kg/liter. 12

13 2.3 Omdrejningstal for PTOaksel Sprederne i serien SA er som standard udstyret med en nedgearet gearkasse (i = 2,31:1). Med denne gearkasse er omdrejningstallet for spredeskiven ca. 234 o/min ved et omdrejningstal for PTOakslen på 540 o/min (spredermodellen WB med en gearkasse i = 1,25:1). For at nå den maksimale spredebredde skal omdrejningstallet for PTOakslen ligge på 540 o/min (spredeskiveomdrejningstal = ca. 234 o/min ved spredermodel SA resp. 432 o/min ved spredermodel WB). Spredeskiven er som standard udstyret med en spredevinge til omdrejningsretningen højre. Vigtigt Omdrejningstal for PTOaksel på over 540 o/min (spredeskiveomdrejningstal: ca. 234 o/min) skal gås især ved udspredning af grus. Øget slitage på røreværket/tragtbunden. 2.4 Hydraulisk drev (tilbehør) Til det hydrauliske drev (i stedet for drev via PTOaksel) er det nødvendigt med en enkeltvirkende styreventil og en olietrykstilslutning på traktoren. Forsigtig Hydraulikanlægget står under højt tryk! Ved tilslutning af hydraulikanlægget skal specifikationerne for den foreskrevne tilslutning for hydraulikslangerne overholdes (hydraulikslange med kontraventil = returløb). Når hydraulikslangerne sluttes til traktorhydraulikken, er det vigtigt at sørge for, at der ikke er tryk på hydraulikken hverken på traktor eller apparatsiden. 1 = (P) tryktilslutning 2 = (R) returløb 3 = kontraventil 13

14 Spredere af typen SA kan udstyres med to forskellige hydraulikmotortyper. (Ved WB 250: kontakt venligst fabrikken.) 1. Hydraulikmotor med 100 cm3 fortrængningsvolumen. Den krævede literydelse er på mindst 20 liter til maks. 40 liter. Dette giver et omdrejningstal for spredeskiven på mindst 230 o/min til maks. 430 o/min. Hvis literydelsen ligger i det i øvre område, anbefaler vi i et sådant tilfælde især ved spredning af grus at arbejde med et reduceret nominelt omdrejningstal for traktoren og dermed med reduceret literydelse. (Mindre slid på røreværket/beholderbunden pga. reduceret omdrejningstal for drivakslen!) 2. Hydraulikmotor med 200 cm3 fortrængningsvolumen. Krævet literydelse for traktoren fra mindst 40 liter til maks. 60 liter. Hvis literydelsen ligger i det øvre område kan man også i dette tilfælde arbejde med et lidt reduceret nominelt omdrejningstal for traktoren. Forsigtig Kontrollér hydraulikslangerne før første ibrugtagning og derefter med jævne mellemrum, som minimum før hver sæsonstart, for mekaniske defekter, f.eks. skære og skuresteder, klemninger, knæk, revner, porøsitet, osv. En defekt ledning skal udskiftes med det samme. Slangernes levetid er 6 år fra fremstillingsdato. Slangeledningens fremstillingsdato er angivet på slangearmaturet med måned og år. Brug egnede hjælpemidler til søgning efter lækager for at undgå tilskadekomst (Beskyttelsesbriller, handsker osv.). Væsker, der strømmer ud under højt tryk (hydraulikolie), kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig tilskadekomst. Ved tilskadekomst kontakt straks en læge! Infektionsfare! 14

15 3. Praktisk anvendelse 3.1 Spredning af grus eller kornet gødning Røreværket skal anvendes ved spredning af grus eller kornet gødning. (Bajonetlukning, for at tage den ud skal røreværket drejes i spredeskivens omdrejningsretning indtil anslag og derefter løftes ud). Røreværk til grus eller kornet gødning. Ved udbringning af grus er der øget slitage på røreværket og beholderbunden samt på spredevingen. Dette slid kan reduceres markant, hvis du er opmærksom på følgende: Overskrid ikke det foreskrevne maks. omdrejningstal for sprederens PTOaksel. Slå traktorens PTOaksel fra ved lukkede doseringsskydere (også ved kort varighed). Åbn som minimum doseringsskyderen så meget, at røreværket kan udsprede gruset uden at male det. Hvis udspredningsmaterialet er frosset til i beholderen i løbet af natten, kan det medføre, at røreakslen tager skade ved tilkobling af PTOakselen. BEMÆRK Ved udspredning af en grussaltblanding kan det afhængigt af den iblandede saltmængde resp. af udspredningsmaterialets fugtighedsgrad ske, at der forekommer tilstopninger over røreværket. Dette problem kan afhjælpes ved at reducere saltandelen eller ved at anvende tørt udspredningsmateriale. 15

16 3.2 Udspredning af sand eller salt Ved udspredning af sand, salt eller en blanding af salt og sand skal der anvendes et krogrøreværk. (Se kap. Anvisninger vedrørende brug af krogrøreværket.) Anvisninger vedrørende brug af krogrøreværk Krogrøreværket er egnet til udbringning af sand, salt, en blanding af sand og salt samt melet gødning. Krogrøreværket må ikke anvendes til grus og kornet gødning. Ved udspredning af klistret, vådt sand anbefales det at stille krogrøreværket lodret ved påfyldning af udspredningsmaterialet. Selvom der anvendes materiale af høj kvalitet slides røreværkets dele (f.eks. gummipåløbsskiven, det støbte hængselsled) mere ved udbringning af disse udspredningsmaterialer. Vedligeholdelse Krogrøreværket kan afmonteres fra drivakslen uden brug af værktøj. (Drej krogrøreværket 1/4 omdrejning i spredeskivens omdrejningsretning, og træk den opad.) For at undgå at krogrøreværket sætter sig fast på drivakslen, skal krogrøreværket afmonteres, og drivakslen smøres med fedt inden en længere stilstandsperiode. Støbt hængselsled Også krogrøreværkets støbte hængselled skal smøres med fedt inden en længere stilstandsperiode. Udskift nedslidte led! Gummipåløbsskive Udskift nedslidte påløbsskiver. I modsat fald beskadiges beholderen på grund af "metalskiven"! Det er muligt at reducere sliddet på krogrøreværket, hvis du er opmærksom på følgende: Undlad at overskride det foreskrevne omdrejningstal for PTOakslen. Ved afbrydelser i udspredningen og/eller lukkede doseringsskydere skal krogrøreværket slås fra. Krogrøreværket skal også slås fra, når beholderen er kørt tom. Anbefaling: Beholderen må ikke køre helt tom; hvis den køres tom, skal den køre med reduceret omdrejningstal for PTOakslen for at undgå, at krogrøreværket "slår" kraftigt og dermed undgå øget slid på beholderen og krogrøreværket. Grib aldrig ind i beholderen ved kørende traktormotor/tilkoblet røreværk! Fare for personskader på grund af det roterende røreværk. Ved afhjælpning af fejl, ved rengørings, vedligeholdelses, istandsættelses samt kontrolarbejder skal du være opmærksom på følgende: Slå PTOakslen fra. Slå traktormotoren fra. Træk tændingsnøglen ud. 3.3 Indstilling af spredemængde 16

17 Spredemængden indstilles gennem åbning af doseringsskyderen (ved hjælp af mængdeindstillingshåndtaget). For eksempel: håndtaget i retning mod højere tal på skalaen: Doseringsskyderen åbnes mere, og dermed opnås en højere spredemængde. 1 = mængdeindstillingshåndtag 2 = skala 3 = indstilleligt mængdeanslag Vigtigt Undgåelse af for små skyderåbninger For små skyderåbninger kan medføre, at udspredningsmaterialet males i stykker resp. beskadiges, at skyderåbningen tilstoppes og at sliddet på røreanordningen øges. Vælg altid en tilstrækkeligt stor skyderåbning, så intet hindrer udspredningsmaterialets frie gennemløb. 3.4 Spredebreddebegrænsning Spredebreddebegrænsningen muliggør pga. de forskellige stillinger forskellige spredebredder fra ca. 0,8 m 6 m, (ca. 9 m ved WB 250, afhængigt af udspredningsmaterialet), ved en påmonteringshøjde (afstand mellem spredeskive og jord) på ca. 70 cm. Hvis sprederen monteres højere eller lavere, er det muligt at arbejde med mellemtrin for spredebredden. BEMÆRK Beskadigede eller bøjede spredebreddebegrænsninger giver en unøjagtig spredning (f.eks. forskellige spredebredder til højre og til venstre). 17

18 3.5 Indstilling af en symmetrisk spredning/indstilling af spredevinge Afhængigt af udspredningsmaterialets type (kornet, grov/fin) og tilstand (fugtig/tør) kan udspredningsområdets position variere (spredemængde til venstre/til højre forskellige). Dette kan udlignes ved hjælp af den indstillelige udløbstragt, der som standard er monteret på sprederen (indstillingssegment). 1 = indstillingssegment 2 = oplåsning 3 = skala Lås udløbstragten op (indstillingssegment), og drej den i den tilsvarende retning. For eksempel: For stor spredemængde i den venstre side (set i køreretningen): Drej udløbstragten mod venstre i retning af højere tal på skalaen. Eller: For stor spredemængde i den højre side (set i køreretningen): Drej udløbstragten mod højre i retning af de mindre tal på skalaen. Hvis det ikke er tilstrækkeligt at dreje udløbstragten for at opnå en symmetrisk spredning, er det muligt også at indstille spredevingerne på spredeskiven. Tilbagestilling: Fremadstilling: (indstil mod drejeskivens drejeretning) betyder, at spredemidlet kastes tidligere. Derigennem øges spredebredden i højre side, set i køreretningen (ved venstredrejende spredeskive). (indstil med drejeskivens drejeretning) betyder, at spredemidlet kastes senere. Derigennem øges spredebredden i venstre side, set i køreretningen (ved venstredrejende spredeskive). Vigtigt Efter indstilling af spredevingerne skal følgende gøres: Drej spredeskiven manuelt rundt. Kontrollér, at den kan dreje frit rundt. Kontrollér, at alle spredevingens skruer (også dem på spredeskiven) er spændt godt til. Defekte skruer/møtrikker skal udskiftes. 18

19 3.6 Spredning i den ene side Spredning kun til højre (set i køreretningen) Kobl de to mængdeindstillingshåndtag fra. 1 = venstre mængdeindstillingshåndtag åbnet 2 = indstilleligt mængdeanslag 3 = udløbstragt (indstillingssegment) låst i stilling 9 4 = højre mængdeindstillingshåndtag Spredning kun til venstre (set i køreretningen) Kobl de to mængdeindstillingshåndtag fra. 1 = højre mængdeindstillingshåndtag åbnet 2 = indstilleligt mængdeanslag 3 = udløbstragt (indstillingssegment) låst i stilling 1 4 = venstre mængdeindstillingshåndtag lukket 19

20 Udspredning i én side uden frakobling af mængdeindstillingshåndtag Korriger doseringsskyderens åbningsstilling (mængdeanslag), foretag ellers en indstilling som beskrevet tidligere, men uden frakobling af mængdeindstillingshåndtagene. Ensidet udspredning til venstre: Begge mængdeindstillingshåndtag åbne Ensidet udspredning til højre: Begge mængdeindstillingshåndtag åbne 3.7 Indsåningsprøve Udbringningsmængden (g/m²) afhænger af: Doseringsskyderens åbningsstilling Kørehastighed PTOakslens omdrejningstal Udspredningsmaterialets tilstand (tørt, kornet, groft/fint) For at kontrollere spredemængden anbefaler vi, at der foretages en indsåningsprøve. Indsåningsprøven kan (med tilkoblet kraftudtag) udføres på en teststrækning ved stilstand eller under kørsel. For at kunne bestemme kørehastigheden nøjagtigt bør du køre en strækning på 100 m og tage tid. Kørehastigheder kan udregnes efter følgende formel: Kørehastighed = 360 tidstagning på 100 m Eks.: sek. = 3 km/t 20

21 Beregning af nominel udløbsmængde pr. minut: Kørehastighed: Arbejdsbredde: Ønsket udbringningsmængde: Krævet udløbsmængde (g/min): 3 km/t 4 m 50 g/m²? Formel: For eksempel: m/t ; 3000 m/t = 50 m/min Formel: For eksempel: m/min x arbejdsbredde; 50 m/min x 4 m = 200 m²/min Formel: For eksempel: g/m² x m²/min ; 50 g/m² x 200 m²/min = g/min Der skal altså løbe 10 kg udspredningsmateriale i minuttet. Gennemfør en indsåningsprøve i følgende trin: 1. Læg film under sprederen. 2. Sænk hydraulikken, og sæt sprederen i den nederste stilling. 3. Sæt spredebreddebegrænsningen i den nederste stilling. 4. Indstil mængdeanslaget iht. spredetabellen eller efter erfaringsværdier. 5. Slå traktormotoren til, og kobl PTOakslen til (overhold omdrejningstallet for PTOakslen). 6. Åbn de to doseringsskydere med mængdeindstillingshåndtag til det indstillede mængdeanslag. 7. Gennemfør en indsåningsprøve efter nøjagtig 60 sekunder. 8. Luk doseringsskyderen, slå PTOakslen fra, sluk for motoren, og træk tændingsnøglen ud. 9. Sammenlign spredemængden med den nominelle mængde. Hvis spredemængden er for lille eller stor, skal du vælge en anden indstilling af doseringsskyderen og gentage indsåningsprøven. Advarsel Pas på roterende dele under indsåningsprøven (spredeskive, røreværk, kardanaksel). Gennemfør kun kontrol og indstillingsarbejder, når motoren og kardanakslen/hydraulikken er slået fra, og tændingsnøglen er trukket ud. 21

22 3.8 Spredetabel BEMÆRK De anførte spredemængder i spredetabellen er vejledende værdier, der afviger mere eller mindre kraftigt afhængigt af spredematerialets art. For at kunne bestemme den nøjagtige spredemængde anbefaler vi, at der foretages en indsåningsprøve. Grus (3/5 mm) g/m² Spredebredde 2 m 4 m 6 m Skalanr

23 Sand (0,3) g/m² Spredebredde 2 m 4 m 5 m Skalanr Salt g/m² Spredebredde 2 m 4 m 5 m Skalanr

24 3.9 Fjernbetjeninger til doseringsskyder/spredebreddebegrænsning Hydraulisk fjernbetjening (doseringsskyder) Hydraulikslangen skal sluttes til en anden lynkobling på stedet (f.eks. tippetilslutning). Denne hydrauliske fjernbetjening arbejder med en enkeltvirkende styreventil. Ved aktivering af en styreventil ved tryk lukkes doseringsskyderne. Hvis styreventilen sættes i svømmestilling, trækker den monterede trækfjeder mængdeindstillingshåndtaget til det tidligere indstillede mængdeanslag på justeringssegmentet. Olietrykket lukker fjedertrækket åbner Efter brug af sprederen skal doseringsskyderne åbnes helt, så trækfjedrene er helt uden spænding. Forsigtig En afdækning, der er lagt ind mellem hydraulikcylinderen og slangetilslutningen ( 0,5 mm), reducerer hydraulikcylinderens bevægelseshastighed. Ved eventuelle forstyrrelser, ved lukning eller åbning, skal du tage afdækningen ud og gøre den ren. Hydraulikcylinderen må kun aktiveres med ilagt afdækning. Elektriske fjernbetjeninger (doseringsskyder/spredebreddebegrænsning) Til den elektriske fjernbetjening (12 V) er det nødvendigt med en 2polet stikkontakt på traktoren. Doseringsskyderen åbnes/lukkes og spredebreddebegrænsningen indstilles ved hjælp af en vippekontakt. Ved hjælp af denne vippekontakt er det også muligt at ændre spredemængde/ spredebredde under udspredningen fra førersædet. Mekaniske fjernbetjeninger (doseringsskyder/spredebreddebegrænsning) Følerdåsen (aktiveringshåndtag) til åbning og lukning af doseringsskyderen/indstilling af spredebreddebegrænsningen fastgøres i førerhuset ved hjælp af den medleverede holdetaske. Ved hjælp af denne følerdåse er det også muligt at ændre spredemængde/spredebredde under udspredningen fra førersædet. Undgå for stærke knæk på træktrykkablet (maks. 60 )! Ved ensidet udspredning kan betjeningen foretages med alle fjernbetjeninger. (Se i denne forbindelse "Ensidet udspredning"). Vigtigt For at alle fjernbetjeninger skal kunne fungere korrekt, er det vigtigt, at alle håndtag og led er smurt godt med fedt. Ved alle fjernbetjeninger skal forlængelsen af det venstre mængdeindstillingshåndtag være skruet af. (Ellers klemmested ved lukning!) 24

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Indhold Side Forord..........................................4 Traktorer........................................6 Hvad er en traktor?...........................6

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 988..80E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere