Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!"

Transkript

1 SA 250/360/601/WB bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt at dokumentere, at drifts og monteringsvejledningen er leveret sammen med maskinen og overdraget til kunden. AGRARTECHNIK KOMMUNALTECHNIK D76545 Sinzheim Postfach 1162 Telefon +49 (0) 7221 / 9850 Telefax +49 (0) 7221 /

2 Forord Kære kunde Vi håber, at sprederens gode egenskaber, svarer til de forventninger, du havde, og den tillid, du viste os, da du købte den. Vi har bestræbt os på at levere dig en effektiv og driftssikker præcisionsspreder. Vi vil gerne bede dig om at læse denne driftsvejledning grundigt igennem, inden du tager sprederen i brug, og om at overholde de heri anførte anvisninger. Driftsvejledningen indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan sprederen skal betjenes, samt en række nyttige anvisninger vedrørende spredning, vedligeholdelse og service. Garantien dækker ikke for skader, der er opstået som følge af forkert betjening eller ukorrekt anvendelse. Bemærk: Notér venligst sprederens maskintype og maskinnummer samt årgang her. Disse oplysninger fremgår af hhv. typeskiltet eller rammen. Ved bestilling af reservedele, ekstratilbehør eller i forbindelse med reklamationer bedes du altid angive disse data. Type: Mask.nr.: Årgang: Tekniske forbedringer Vi bestræber os hele tiden på at forbedre Rauch produkterne. Derfor forbeholder vi os retten til uden forhåndsmeddelelse at udføre alle de forbedringer og ændringer på vores maskiner, vi anser for nødvendige, uden dog samtidig at forpligte os til at implementere disse forbedringer eller ændringer på maskiner, der allerede er solgt. Vi svarer gerne på uddybende spørgsmål. Med venlig hilsen Rauch Landmaschinenfabrik GmbH 2

3 Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 4 Sikkerhedsanvisningernes struktur 4 Bestemmelsesmæssig anvendelse 5 Færdselsregler 5 Bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker 6 Generelle sikkerhedsanvisninger for hydraulikanlægget 8 Advarselspiktogrammer 8 1. Maskindata Tekniske data Overtagelse af sprederen Tilbehør Idrifttagning Tilkobling til traktoren Tilpasning af kardanakslen Kraftudtagets omdrejningstal Hydraulisk drev Praktisk anvendelse Spredning af grus eller kornet gødning Spredning af sand eller salt Indstilling af spredemængde Begrænsninger på spredebredden Indstilling af en symmetrisk spredning/indstilling af spredevinge Spredning i den ene side Indsåningsprøve Spredetabel grus, sand, salt Fjernbetjeninger til doseringsskyder/spredebreddebegrænsning Rengøring og vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse Gearkasse Garantibetingelser Spredetabel (gødning) for spredertype SA Spredetabel (gødning) til vinbjergsspreder WB 30 3

4 Overensstemmelseserklæring Vi Rauch Landmaschinenfabrik GmbH D Sinzheim erklærer på eget ansvar, at produktet enkeltskivespreder SA 250 / 360 / 601 WB 250 opfylder kravene i Rådets maskindirektiv 89/392/EØF og de tilhørende supplerende direktiver Sinzheim Juli 2000 (Norbert Rauch direktør) Sikkerhedsanvisningernes struktur Nedenstående oversigt indeholder en liste over de forskellige piktogrammer sammenholdt med fareklassificeringen. I denne driftsvejledning bruges der altid en sikkerhedsanvisning, når din sikkerhed, andre personers sikkerhed eller maskinens fejlfrie funktion er i fare. Overhold derfor altid alle sikkerhedsanvisninger og alle bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker. Sørg også altid for at give alle sikkerhedsanvisninger og alle bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker videre til andre brugere. Piktogram Fareklassificering ADVARSEL ADVARSEL! Overholdes denne anvisning ikke, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG FORSIGTIG! Overholdes denne anvisning ikke, kan det resultere i lettere kvæstelser eller produktskader. VIGTIGT BEMÆRK VIGTIGT! Overholdes denne anvisning ikke, kan det resultere i skader på produktet eller omgivelserne. BEMÆRK! God råd til optimal udnyttelse af maskinen og andre nyttige informationer. 4

5 Bestemmelsesmæssig anvendelse Denne spreder skal anvendes til udbringning af godt rutschende spredemateriale såsom grus (3/5), sand og salt samt til udbringning af gødning. Afhængigt af det materiale, der skal udspredes, anvendes der forskellige røreapparater. Andre anvendelsesmåder er at betragte som værende ikkebestemmelsesmæssige. En væsentlig bestanddel af den bestemmelsesmæssige anvendelse er derudover også, at man følger producentens anvisninger vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation. Denne spreder må kun anvendes, vedligeholdes og repareres af personer, der er bekendt med sprederens særlige egenskaber og de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Foreskrifter vedrørende forebyggelse af uheld og alle andre generelt anerkendte bestemmelser vedrørende sikkerhed og arbejdsmedicin samt alle færdselsregler skal altid overholdes. Enhver vilkårlig ændring, der udføres på denne maskine, kan fritage producenten for erstatningskrav ved materielle skader eller personskader, der opstår som følge heraf. Færdselsregler Ophængte redskaber skal, i det omfang de deltager i den offentlige trafik, opfylde de relevante krav i færdselsloven (bl.a. vedr. belysning/advarselstavle). Færdselslovens bestemmelser vedrørende vægt og akselbelastninger gælder også for traktorer med ophængte redskaber, der ikke deltager i den offentlige trafik. Vigtigt Vær opmærksom på forakselaflastningen! Køreegenskaber, styre og bremseevne samt kippereaktionen påvirkes af påbyggede gødningsspredere og læsningen. Sørg derfor for tilstrækkelig styre og bremseevne og tilpas arbejdshastigheden til de aktuelle forhold! 5

6 Bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker De fleste ulykker, der sker under arbejdet, vedligeholdelsen eller transport, skyldes primært manglende overholdelse af de mest elementære forsigtighedsregler. Derfor er det vigtigt, at alle personer, der har med denne maskine at gøre, det være sig køberen selv, et familiemedlem eller en ansat, nøje overholder nedenstående primære sikkerhedsregler samt de sikkerhedsanvisninger, der fremgår af maskinmærkaterne. Ud over anvisningerne i denne driftsvejledning skal de alment gældende bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelses af ulykker også overholdes! Hver gang sprederen tages i brug, skal det altid først kontrolleres, at alle fastgørelsesdele sidder ordentligt; det gælder især fastgørelsen af spredeskiver og spredevinger. Gør dig fortrolig med alle anordninger og betjeningselementer og deres funktion, inden arbejdets påbegyndelse. Under arbejdet er det for sent. Der må kun fyldes gødning på sprederen, når der er slukket for traktormotoren, tændingsnøglen er trukket ud, og sprederens doseringsskydere er lukkede. Før der foretages eventuelle indstillingsarbejder eller øvrige arbejder, som f.eks. smøring og rengøring af sprederen, skal der slukkes for kraftudtaget og for traktormotoren, og tændingsnøglen skal trækkes ud. Vent, indtil alle roterende dele er standset helt. Sørg for, at hænder, fødder og tøj aldrig kommer i nærheden af roterende dele Grib ikke ind i spredebeholderen roterende værktøj! Undgå løsthængende tøj! Læg ikke fremmedlegemer i spredebeholderen. Før der tændes for sprederen, og mens den er i gang, skal brugeren forvisse sig om, at der ikke opholder sig personer i sprederens fareområde. Sørg for tilstrækkeligt udsyn! (Børn!) Sprederen må kun anvendes, når alle sikkerhedsanordninger er monteret og anbragt i beskyttelsesstilling (ekstra beskyttelse til kardanaksel, spredebreddebegrænsing, spredevingebeskyttelse). 6

7 Forsigtig Fare på grund af spredemidler, der slynges ud! Sørg for, at der ikke befinder sig personer i sprederens udspredningsområde, inden udspredningsarbejdet påbegyndes. Lad aldrig sprederen arbejde uden opsyn. Det er ikke tilladt at køre med på sprederen under arbejdet eller under transportkørsel. I forbindelse med kontrol eller reparationsarbejder er det vigtigt at forvisse sig om, at der ikke er nogen, der utilsigtet tænder for sprederen. Sæt sprederen ned på jorden, sluk motoren, og træk tændingsnøglen ud, inden traktoren forlades. Ved parkering af spreder uden traktor: Kun med tom beholder på en plan og sikker flade. Det er forbudt at opholde sig mellem traktor og spreder, med mindre traktoren er sikret mod at rulle væk ved hjælp af stopbremsen og/eller kiler! Kontrollér, at traktorens forhjul ikke er belastet. Kørselsadfærd, styre og bremseevne påvirkes af ophængte eller tilkoblede redskaber og ballastvægte. Kontrollér derfor, at styre og bremseevnen er tilstrækkelig! Sørg for at overholde tilladte akselbelastninger og tilladt samlet vægt for det køretøj, der trækker. Vi anbefaler, at du efter hver sæson får din fagforhandler til at kontrollere sprederens tilstand. Ved skader skal der omgående slukkes for sprederen. Træk traktorens tændingsnøgle ud og afhjælp skaden. Skader på kardanakslen skal afhjælpes omgående, inden der arbejdes videre med sprederen. Forkert udspredningsmateriale eller forkert brug af udspredningsmateriale kan resultere i alvorlige skader på personer, dyr, planter og miljø. Vælg derfor altid det rigtige udspredningsmateriale til dit arbejde. Sørg for at behandle dette omhyggeligt. Sørg for omhyggeligt at følge anvisningerne fra producenten af udspredningsmateriale. 7

8 Generelle sikkerhedsanvisninger for hydraulikanlægget Hydraulikanlægget står under højt tryk. Ved tilslutningen af hydraulikcylindre og hydraulikmotorer skal hydraulikslangerne tilsluttes korrekt. Når hydraulikslangerne sluttes til traktorhydraulikken, er det vigtigt at sørge for, at der ikke er tryk på hydraulikken hverken på traktor eller spredesiden. Ved hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og spreder bør koblingsmufferne og koblingsstikkene markeres for at undgå fejlbetjening. Kontrollér hydraulikslangerne jævnligt og skift dem ud, hvis de er beskadigede eller nedslidte. De nye slanger skal opfylde maskinproducentens tekniske krav. Brug egnede hjælpemidler til søgning efter lækager for at undgå tilskadekomst. Væsker, der strømmer ud under højt tryk (hydraulikolie), kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig tilskadekomst. Kontakt straks en læge ved tilskadekomst. Infektionsfare! Sænk sprederen ned, tag trykket af anlægget og sluk for traktormotoren, inden der udføres arbejder på hydraulikanlægget. Slangernes levetid er 6 år fra fremstillingsdato. Slangeledningens fremstillingsdato er angivet på slangearmaturet med måned og år. Også ved korrekt opbevaring og tilladt belastning vil slanger og slangeforbindelser være underlagt en naturlig ældningsproces. Det betyder, at deres opbevarings og levetid er begrænset. Advarselspiktogrammer Advarselspiktogrammer giver vigtige anvisninger til en ufarlig drift af sprederen. Skift advarselspiktogrammerne ud, hvis de mangler eller er ulæselige. Ekstra advarselspiktogrammer kan rekvireres via vores reservedelsservice. Før de nye advarselspiktogrammer sættes på, skal underlaget være rengjort for støv, snavs og fedt og være helt tørt. I forbindelse med nye komponenter, der monteres ved reparationsarbejder, skal disse forsynes med de korrekte advarselspiktogrammer. 8

9 Advarselspiktogrammer på sprederen Forskellige steder på sprederen er der placeret advarselspiktogrammer, der henviser til farer. Disse advarselspiktogrammer, deres placering samt en kort forklarende tekst følger nedenfor. (1) (2) Læs driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne inden idrifttagning, og følg disse. Fare på grund af roterende spredevinger/udspredningsmateriale, der slynges ud! Sørg for, at ingen personer opholder sig i sprederens udkastningszone ved tilkobling af PTOakslen/ spredevingerne! (3) Maksimal nyttelast SA 250/360, WB 250 Maksimal nyttelast SA 601 (4) (5) Omdrejningstal for PTOaksel Typeskilt 9

10 1. Maskinspecifikationer Producent Landstraße 14 Postfach 1162 D76547 Sinzheim D76545 Sinzheim Telefon: +49 (0) 7221 / 9850 Telefax: +49 (0) 7221 / Servicecenter Telefon: +49 (0) 7221 / Telefax: +49 (0) 7221 / Tekniske data SA 250/ SA 601 med SA 360 SA 601 WB 250 forsats Kapacitet ca. liter Maks. nyttelast kg Egenvægt ca. kg Påfyldningshøjde ca. cm Påfyldningsbredde ca. cm x x114 Samlet bredde ca. cm punktsophæng Kat.I Kat.I Kat.II Kat.II Hydraulisk tryk bar maks. 200 bar PTOakslens omdrejningstal 540 o/min Støjniveau 70 db (A) 1.2 Overtagelse af sprederen Kontrollér, om leverancen er komplet, når du modtager sprederen. Standardleverancen omfatter: Driftsvejledning En kardanaksel inkl. driftsvejledning til kardanaksel (bortfalder ved drift ved hjælp af hydraulikmotor) Stik til overstyr med split og sikringskæde Bolt til understyr Indstillelig spredebreddebegrænsning Kontrollér også det bestilte tilbehør. Forsigtig Kontrollér, at møtrikker og skruer sidder godt fast; frem for alt dem, der hører til spredeskive, spredevinge, understyrsbolt og beholder Kontrollér venligst, om der er opstået transportskader eller om der er dele, der mangler. Kun øjeblikkelige reklamationer kan behandles. Få transportselskabet eller speditøren til at bekræfte transportskaden. I tvivlstilfælde kontakt venligst din forhandler eller fabrikken direkte. 10

11 1.3 Tilbehør Røreværk til grus eller kornet gødning Rørekrog til sand eller salt Beholderforsats (400 liter kun ved SA 601) Påfyldningsfilter Afdækningshætte til beholder (PVC) Hydr. drev i stedet for PTOaksel Fjernbetjeninger til åbning og lukning af doseringsskyderne (hydraulisk, elektrisk eller mekanisk) Fjernbetjeninger til indstilling af spredebreddebegrænsning (elektrisk eller mekanisk) 2. Idrifttagning 2.1 Tilkobling til traktoren Forsigtig Ved et trepunktsophæng skal tilkoblingskategorierne for traktoren og sprederen stemme overens eller tilpasses til hinanden! Sørg for at koble sprederen korrekt til traktoren, og fastgør den kun til de dertil beregnede anordninger. SA / WB 250 = Kat. 1, SA 601 = Kat 2 Når sprederen står i transport/spredestilling, skal det altid kontrolleres, at traktorens trepunktsstænger er låst tilstrækkeligt i siden, så det forhindres, at traktoren svinger fra den ene side til den anden under kørsel. Forsigtig Ved spredermodellerne SA 250/360 og vinbjergssprederen WB kan understyrsboltene skrues på i forskellige stillinger. Vær opmærksom på følgende i denne forbindelse: Ved tilkobling af sprederen til traktoren skal understyrsboltene være skruet på i en position, hvor frirummet mellem traktoren og sprederen muliggør en risikofri tilkobling af kardanakslen. BEMÆRK For at nå den maks. spredebredde skal tilkoblingshøjden ligge på ca. 70 cm (afstand: spredeskive/jord). 11

12 2.2 Tilpasning af kardanakslen Kardanakslen skal tilpasses til traktoren ved første tilkobling. For lange kardanakselrør kan føre til skader på kardanakslen og sprederen, når denne løftes op. Ophold i nærheden af den roterende kardanaksel er forbudt. Risiko for tilskadekomst! Overhold kardanakselproducentens driftsvejledning! Af og påmonteringen af kardanakslen må kun udføres, når PTOakslen er koblet fra, der er slukket for motoren, og tændingsnøglen er trukket ud. Sørg altid for korrekt montering og sikring af kardanakslen! Den ende af kardanakslen, der er mærket med symbolet traktoren., skal vende ind mod Kardanakslens beskyttelsesrør og beskyttelsestragt samt den ekstra beskyttelse på sprederens side skal være sat på og være i fejlfri tilstand! Før der tændes for PTOakslen, er det vigtigt at forvisse sig om, at det valgte omdrejningstal for traktorens PTOaksel stemmer overens med det tilladte omdrejningstal for sprederen. Når kardanakslen er afmonteret, skal den lægges på den dertil beregnede holder. Vigtigt Kobl PTOakslen til langsomt ved lave traktormotoromdrejningstal, ellers er der fare for, at røreværksdrevet tager skade. Anvisning vedr. fyldning af sprederen 1. Overskrid ikke den maksimale nyttelast. (Se tekniske data.) 2. Hvis den maksimale nyttelast overskrides, bortfalder garantien. 3. De specifikke vægte varierer alt efter udspredningsmaterialets tilstand (fugtigt eller tørt). 4. Kontrollér den specifikke vægt af dit udspredningsmiddel inden fyldning af beholderen. 5. Vej nøjagtig 1 liter udspredningsmiddel af, vægten er den specifikke vægt kg/liter. 12

13 2.3 Omdrejningstal for PTOaksel Sprederne i serien SA er som standard udstyret med en nedgearet gearkasse (i = 2,31:1). Med denne gearkasse er omdrejningstallet for spredeskiven ca. 234 o/min ved et omdrejningstal for PTOakslen på 540 o/min (spredermodellen WB med en gearkasse i = 1,25:1). For at nå den maksimale spredebredde skal omdrejningstallet for PTOakslen ligge på 540 o/min (spredeskiveomdrejningstal = ca. 234 o/min ved spredermodel SA resp. 432 o/min ved spredermodel WB). Spredeskiven er som standard udstyret med en spredevinge til omdrejningsretningen højre. Vigtigt Omdrejningstal for PTOaksel på over 540 o/min (spredeskiveomdrejningstal: ca. 234 o/min) skal gås især ved udspredning af grus. Øget slitage på røreværket/tragtbunden. 2.4 Hydraulisk drev (tilbehør) Til det hydrauliske drev (i stedet for drev via PTOaksel) er det nødvendigt med en enkeltvirkende styreventil og en olietrykstilslutning på traktoren. Forsigtig Hydraulikanlægget står under højt tryk! Ved tilslutning af hydraulikanlægget skal specifikationerne for den foreskrevne tilslutning for hydraulikslangerne overholdes (hydraulikslange med kontraventil = returløb). Når hydraulikslangerne sluttes til traktorhydraulikken, er det vigtigt at sørge for, at der ikke er tryk på hydraulikken hverken på traktor eller apparatsiden. 1 = (P) tryktilslutning 2 = (R) returløb 3 = kontraventil 13

14 Spredere af typen SA kan udstyres med to forskellige hydraulikmotortyper. (Ved WB 250: kontakt venligst fabrikken.) 1. Hydraulikmotor med 100 cm3 fortrængningsvolumen. Den krævede literydelse er på mindst 20 liter til maks. 40 liter. Dette giver et omdrejningstal for spredeskiven på mindst 230 o/min til maks. 430 o/min. Hvis literydelsen ligger i det i øvre område, anbefaler vi i et sådant tilfælde især ved spredning af grus at arbejde med et reduceret nominelt omdrejningstal for traktoren og dermed med reduceret literydelse. (Mindre slid på røreværket/beholderbunden pga. reduceret omdrejningstal for drivakslen!) 2. Hydraulikmotor med 200 cm3 fortrængningsvolumen. Krævet literydelse for traktoren fra mindst 40 liter til maks. 60 liter. Hvis literydelsen ligger i det øvre område kan man også i dette tilfælde arbejde med et lidt reduceret nominelt omdrejningstal for traktoren. Forsigtig Kontrollér hydraulikslangerne før første ibrugtagning og derefter med jævne mellemrum, som minimum før hver sæsonstart, for mekaniske defekter, f.eks. skære og skuresteder, klemninger, knæk, revner, porøsitet, osv. En defekt ledning skal udskiftes med det samme. Slangernes levetid er 6 år fra fremstillingsdato. Slangeledningens fremstillingsdato er angivet på slangearmaturet med måned og år. Brug egnede hjælpemidler til søgning efter lækager for at undgå tilskadekomst (Beskyttelsesbriller, handsker osv.). Væsker, der strømmer ud under højt tryk (hydraulikolie), kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig tilskadekomst. Ved tilskadekomst kontakt straks en læge! Infektionsfare! 14

15 3. Praktisk anvendelse 3.1 Spredning af grus eller kornet gødning Røreværket skal anvendes ved spredning af grus eller kornet gødning. (Bajonetlukning, for at tage den ud skal røreværket drejes i spredeskivens omdrejningsretning indtil anslag og derefter løftes ud). Røreværk til grus eller kornet gødning. Ved udbringning af grus er der øget slitage på røreværket og beholderbunden samt på spredevingen. Dette slid kan reduceres markant, hvis du er opmærksom på følgende: Overskrid ikke det foreskrevne maks. omdrejningstal for sprederens PTOaksel. Slå traktorens PTOaksel fra ved lukkede doseringsskydere (også ved kort varighed). Åbn som minimum doseringsskyderen så meget, at røreværket kan udsprede gruset uden at male det. Hvis udspredningsmaterialet er frosset til i beholderen i løbet af natten, kan det medføre, at røreakslen tager skade ved tilkobling af PTOakselen. BEMÆRK Ved udspredning af en grussaltblanding kan det afhængigt af den iblandede saltmængde resp. af udspredningsmaterialets fugtighedsgrad ske, at der forekommer tilstopninger over røreværket. Dette problem kan afhjælpes ved at reducere saltandelen eller ved at anvende tørt udspredningsmateriale. 15

16 3.2 Udspredning af sand eller salt Ved udspredning af sand, salt eller en blanding af salt og sand skal der anvendes et krogrøreværk. (Se kap. Anvisninger vedrørende brug af krogrøreværket.) Anvisninger vedrørende brug af krogrøreværk Krogrøreværket er egnet til udbringning af sand, salt, en blanding af sand og salt samt melet gødning. Krogrøreværket må ikke anvendes til grus og kornet gødning. Ved udspredning af klistret, vådt sand anbefales det at stille krogrøreværket lodret ved påfyldning af udspredningsmaterialet. Selvom der anvendes materiale af høj kvalitet slides røreværkets dele (f.eks. gummipåløbsskiven, det støbte hængselsled) mere ved udbringning af disse udspredningsmaterialer. Vedligeholdelse Krogrøreværket kan afmonteres fra drivakslen uden brug af værktøj. (Drej krogrøreværket 1/4 omdrejning i spredeskivens omdrejningsretning, og træk den opad.) For at undgå at krogrøreværket sætter sig fast på drivakslen, skal krogrøreværket afmonteres, og drivakslen smøres med fedt inden en længere stilstandsperiode. Støbt hængselsled Også krogrøreværkets støbte hængselled skal smøres med fedt inden en længere stilstandsperiode. Udskift nedslidte led! Gummipåløbsskive Udskift nedslidte påløbsskiver. I modsat fald beskadiges beholderen på grund af "metalskiven"! Det er muligt at reducere sliddet på krogrøreværket, hvis du er opmærksom på følgende: Undlad at overskride det foreskrevne omdrejningstal for PTOakslen. Ved afbrydelser i udspredningen og/eller lukkede doseringsskydere skal krogrøreværket slås fra. Krogrøreværket skal også slås fra, når beholderen er kørt tom. Anbefaling: Beholderen må ikke køre helt tom; hvis den køres tom, skal den køre med reduceret omdrejningstal for PTOakslen for at undgå, at krogrøreværket "slår" kraftigt og dermed undgå øget slid på beholderen og krogrøreværket. Grib aldrig ind i beholderen ved kørende traktormotor/tilkoblet røreværk! Fare for personskader på grund af det roterende røreværk. Ved afhjælpning af fejl, ved rengørings, vedligeholdelses, istandsættelses samt kontrolarbejder skal du være opmærksom på følgende: Slå PTOakslen fra. Slå traktormotoren fra. Træk tændingsnøglen ud. 3.3 Indstilling af spredemængde 16

17 Spredemængden indstilles gennem åbning af doseringsskyderen (ved hjælp af mængdeindstillingshåndtaget). For eksempel: håndtaget i retning mod højere tal på skalaen: Doseringsskyderen åbnes mere, og dermed opnås en højere spredemængde. 1 = mængdeindstillingshåndtag 2 = skala 3 = indstilleligt mængdeanslag Vigtigt Undgåelse af for små skyderåbninger For små skyderåbninger kan medføre, at udspredningsmaterialet males i stykker resp. beskadiges, at skyderåbningen tilstoppes og at sliddet på røreanordningen øges. Vælg altid en tilstrækkeligt stor skyderåbning, så intet hindrer udspredningsmaterialets frie gennemløb. 3.4 Spredebreddebegrænsning Spredebreddebegrænsningen muliggør pga. de forskellige stillinger forskellige spredebredder fra ca. 0,8 m 6 m, (ca. 9 m ved WB 250, afhængigt af udspredningsmaterialet), ved en påmonteringshøjde (afstand mellem spredeskive og jord) på ca. 70 cm. Hvis sprederen monteres højere eller lavere, er det muligt at arbejde med mellemtrin for spredebredden. BEMÆRK Beskadigede eller bøjede spredebreddebegrænsninger giver en unøjagtig spredning (f.eks. forskellige spredebredder til højre og til venstre). 17

18 3.5 Indstilling af en symmetrisk spredning/indstilling af spredevinge Afhængigt af udspredningsmaterialets type (kornet, grov/fin) og tilstand (fugtig/tør) kan udspredningsområdets position variere (spredemængde til venstre/til højre forskellige). Dette kan udlignes ved hjælp af den indstillelige udløbstragt, der som standard er monteret på sprederen (indstillingssegment). 1 = indstillingssegment 2 = oplåsning 3 = skala Lås udløbstragten op (indstillingssegment), og drej den i den tilsvarende retning. For eksempel: For stor spredemængde i den venstre side (set i køreretningen): Drej udløbstragten mod venstre i retning af højere tal på skalaen. Eller: For stor spredemængde i den højre side (set i køreretningen): Drej udløbstragten mod højre i retning af de mindre tal på skalaen. Hvis det ikke er tilstrækkeligt at dreje udløbstragten for at opnå en symmetrisk spredning, er det muligt også at indstille spredevingerne på spredeskiven. Tilbagestilling: Fremadstilling: (indstil mod drejeskivens drejeretning) betyder, at spredemidlet kastes tidligere. Derigennem øges spredebredden i højre side, set i køreretningen (ved venstredrejende spredeskive). (indstil med drejeskivens drejeretning) betyder, at spredemidlet kastes senere. Derigennem øges spredebredden i venstre side, set i køreretningen (ved venstredrejende spredeskive). Vigtigt Efter indstilling af spredevingerne skal følgende gøres: Drej spredeskiven manuelt rundt. Kontrollér, at den kan dreje frit rundt. Kontrollér, at alle spredevingens skruer (også dem på spredeskiven) er spændt godt til. Defekte skruer/møtrikker skal udskiftes. 18

19 3.6 Spredning i den ene side Spredning kun til højre (set i køreretningen) Kobl de to mængdeindstillingshåndtag fra. 1 = venstre mængdeindstillingshåndtag åbnet 2 = indstilleligt mængdeanslag 3 = udløbstragt (indstillingssegment) låst i stilling 9 4 = højre mængdeindstillingshåndtag Spredning kun til venstre (set i køreretningen) Kobl de to mængdeindstillingshåndtag fra. 1 = højre mængdeindstillingshåndtag åbnet 2 = indstilleligt mængdeanslag 3 = udløbstragt (indstillingssegment) låst i stilling 1 4 = venstre mængdeindstillingshåndtag lukket 19

20 Udspredning i én side uden frakobling af mængdeindstillingshåndtag Korriger doseringsskyderens åbningsstilling (mængdeanslag), foretag ellers en indstilling som beskrevet tidligere, men uden frakobling af mængdeindstillingshåndtagene. Ensidet udspredning til venstre: Begge mængdeindstillingshåndtag åbne Ensidet udspredning til højre: Begge mængdeindstillingshåndtag åbne 3.7 Indsåningsprøve Udbringningsmængden (g/m²) afhænger af: Doseringsskyderens åbningsstilling Kørehastighed PTOakslens omdrejningstal Udspredningsmaterialets tilstand (tørt, kornet, groft/fint) For at kontrollere spredemængden anbefaler vi, at der foretages en indsåningsprøve. Indsåningsprøven kan (med tilkoblet kraftudtag) udføres på en teststrækning ved stilstand eller under kørsel. For at kunne bestemme kørehastigheden nøjagtigt bør du køre en strækning på 100 m og tage tid. Kørehastigheder kan udregnes efter følgende formel: Kørehastighed = 360 tidstagning på 100 m Eks.: sek. = 3 km/t 20

21 Beregning af nominel udløbsmængde pr. minut: Kørehastighed: Arbejdsbredde: Ønsket udbringningsmængde: Krævet udløbsmængde (g/min): 3 km/t 4 m 50 g/m²? Formel: For eksempel: m/t ; 3000 m/t = 50 m/min Formel: For eksempel: m/min x arbejdsbredde; 50 m/min x 4 m = 200 m²/min Formel: For eksempel: g/m² x m²/min ; 50 g/m² x 200 m²/min = g/min Der skal altså løbe 10 kg udspredningsmateriale i minuttet. Gennemfør en indsåningsprøve i følgende trin: 1. Læg film under sprederen. 2. Sænk hydraulikken, og sæt sprederen i den nederste stilling. 3. Sæt spredebreddebegrænsningen i den nederste stilling. 4. Indstil mængdeanslaget iht. spredetabellen eller efter erfaringsværdier. 5. Slå traktormotoren til, og kobl PTOakslen til (overhold omdrejningstallet for PTOakslen). 6. Åbn de to doseringsskydere med mængdeindstillingshåndtag til det indstillede mængdeanslag. 7. Gennemfør en indsåningsprøve efter nøjagtig 60 sekunder. 8. Luk doseringsskyderen, slå PTOakslen fra, sluk for motoren, og træk tændingsnøglen ud. 9. Sammenlign spredemængden med den nominelle mængde. Hvis spredemængden er for lille eller stor, skal du vælge en anden indstilling af doseringsskyderen og gentage indsåningsprøven. Advarsel Pas på roterende dele under indsåningsprøven (spredeskive, røreværk, kardanaksel). Gennemfør kun kontrol og indstillingsarbejder, når motoren og kardanakslen/hydraulikken er slået fra, og tændingsnøglen er trukket ud. 21

22 3.8 Spredetabel BEMÆRK De anførte spredemængder i spredetabellen er vejledende værdier, der afviger mere eller mindre kraftigt afhængigt af spredematerialets art. For at kunne bestemme den nøjagtige spredemængde anbefaler vi, at der foretages en indsåningsprøve. Grus (3/5 mm) g/m² Spredebredde 2 m 4 m 6 m Skalanr

23 Sand (0,3) g/m² Spredebredde 2 m 4 m 5 m Skalanr Salt g/m² Spredebredde 2 m 4 m 5 m Skalanr

24 3.9 Fjernbetjeninger til doseringsskyder/spredebreddebegrænsning Hydraulisk fjernbetjening (doseringsskyder) Hydraulikslangen skal sluttes til en anden lynkobling på stedet (f.eks. tippetilslutning). Denne hydrauliske fjernbetjening arbejder med en enkeltvirkende styreventil. Ved aktivering af en styreventil ved tryk lukkes doseringsskyderne. Hvis styreventilen sættes i svømmestilling, trækker den monterede trækfjeder mængdeindstillingshåndtaget til det tidligere indstillede mængdeanslag på justeringssegmentet. Olietrykket lukker fjedertrækket åbner Efter brug af sprederen skal doseringsskyderne åbnes helt, så trækfjedrene er helt uden spænding. Forsigtig En afdækning, der er lagt ind mellem hydraulikcylinderen og slangetilslutningen ( 0,5 mm), reducerer hydraulikcylinderens bevægelseshastighed. Ved eventuelle forstyrrelser, ved lukning eller åbning, skal du tage afdækningen ud og gøre den ren. Hydraulikcylinderen må kun aktiveres med ilagt afdækning. Elektriske fjernbetjeninger (doseringsskyder/spredebreddebegrænsning) Til den elektriske fjernbetjening (12 V) er det nødvendigt med en 2polet stikkontakt på traktoren. Doseringsskyderen åbnes/lukkes og spredebreddebegrænsningen indstilles ved hjælp af en vippekontakt. Ved hjælp af denne vippekontakt er det også muligt at ændre spredemængde/ spredebredde under udspredningen fra førersædet. Mekaniske fjernbetjeninger (doseringsskyder/spredebreddebegrænsning) Følerdåsen (aktiveringshåndtag) til åbning og lukning af doseringsskyderen/indstilling af spredebreddebegrænsningen fastgøres i førerhuset ved hjælp af den medleverede holdetaske. Ved hjælp af denne følerdåse er det også muligt at ændre spredemængde/spredebredde under udspredningen fra førersædet. Undgå for stærke knæk på træktrykkablet (maks. 60 )! Ved ensidet udspredning kan betjeningen foretages med alle fjernbetjeninger. (Se i denne forbindelse "Ensidet udspredning"). Vigtigt For at alle fjernbetjeninger skal kunne fungere korrekt, er det vigtigt, at alle håndtag og led er smurt godt med fedt. Ved alle fjernbetjeninger skal forlængelsen af det venstre mængdeindstillingshåndtag være skruet af. (Ellers klemmested ved lukning!) 24

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Genial og enkel helt enkelt genialt! Arbejdsbredde 12 50 m

Genial og enkel helt enkelt genialt! Arbejdsbredde 12 50 m Genial og enkel helt enkelt genialt! Arbejdsbredde 12 50 m AXIS fremtidens gødningsspredere Med enestående kapacitet sætter AXIS gødningsspredere nye standarder for gødningsspredere til professionel anvendelse:

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere