Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!"

Transkript

1 SA 250/360/601/WB bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt at dokumentere, at drifts og monteringsvejledningen er leveret sammen med maskinen og overdraget til kunden. AGRARTECHNIK KOMMUNALTECHNIK D76545 Sinzheim Postfach 1162 Telefon +49 (0) 7221 / 9850 Telefax +49 (0) 7221 /

2 Forord Kære kunde Vi håber, at sprederens gode egenskaber, svarer til de forventninger, du havde, og den tillid, du viste os, da du købte den. Vi har bestræbt os på at levere dig en effektiv og driftssikker præcisionsspreder. Vi vil gerne bede dig om at læse denne driftsvejledning grundigt igennem, inden du tager sprederen i brug, og om at overholde de heri anførte anvisninger. Driftsvejledningen indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan sprederen skal betjenes, samt en række nyttige anvisninger vedrørende spredning, vedligeholdelse og service. Garantien dækker ikke for skader, der er opstået som følge af forkert betjening eller ukorrekt anvendelse. Bemærk: Notér venligst sprederens maskintype og maskinnummer samt årgang her. Disse oplysninger fremgår af hhv. typeskiltet eller rammen. Ved bestilling af reservedele, ekstratilbehør eller i forbindelse med reklamationer bedes du altid angive disse data. Type: Mask.nr.: Årgang: Tekniske forbedringer Vi bestræber os hele tiden på at forbedre Rauch produkterne. Derfor forbeholder vi os retten til uden forhåndsmeddelelse at udføre alle de forbedringer og ændringer på vores maskiner, vi anser for nødvendige, uden dog samtidig at forpligte os til at implementere disse forbedringer eller ændringer på maskiner, der allerede er solgt. Vi svarer gerne på uddybende spørgsmål. Med venlig hilsen Rauch Landmaschinenfabrik GmbH 2

3 Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 4 Sikkerhedsanvisningernes struktur 4 Bestemmelsesmæssig anvendelse 5 Færdselsregler 5 Bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker 6 Generelle sikkerhedsanvisninger for hydraulikanlægget 8 Advarselspiktogrammer 8 1. Maskindata Tekniske data Overtagelse af sprederen Tilbehør Idrifttagning Tilkobling til traktoren Tilpasning af kardanakslen Kraftudtagets omdrejningstal Hydraulisk drev Praktisk anvendelse Spredning af grus eller kornet gødning Spredning af sand eller salt Indstilling af spredemængde Begrænsninger på spredebredden Indstilling af en symmetrisk spredning/indstilling af spredevinge Spredning i den ene side Indsåningsprøve Spredetabel grus, sand, salt Fjernbetjeninger til doseringsskyder/spredebreddebegrænsning Rengøring og vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse Gearkasse Garantibetingelser Spredetabel (gødning) for spredertype SA Spredetabel (gødning) til vinbjergsspreder WB 30 3

4 Overensstemmelseserklæring Vi Rauch Landmaschinenfabrik GmbH D Sinzheim erklærer på eget ansvar, at produktet enkeltskivespreder SA 250 / 360 / 601 WB 250 opfylder kravene i Rådets maskindirektiv 89/392/EØF og de tilhørende supplerende direktiver Sinzheim Juli 2000 (Norbert Rauch direktør) Sikkerhedsanvisningernes struktur Nedenstående oversigt indeholder en liste over de forskellige piktogrammer sammenholdt med fareklassificeringen. I denne driftsvejledning bruges der altid en sikkerhedsanvisning, når din sikkerhed, andre personers sikkerhed eller maskinens fejlfrie funktion er i fare. Overhold derfor altid alle sikkerhedsanvisninger og alle bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker. Sørg også altid for at give alle sikkerhedsanvisninger og alle bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker videre til andre brugere. Piktogram Fareklassificering ADVARSEL ADVARSEL! Overholdes denne anvisning ikke, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG FORSIGTIG! Overholdes denne anvisning ikke, kan det resultere i lettere kvæstelser eller produktskader. VIGTIGT BEMÆRK VIGTIGT! Overholdes denne anvisning ikke, kan det resultere i skader på produktet eller omgivelserne. BEMÆRK! God råd til optimal udnyttelse af maskinen og andre nyttige informationer. 4

5 Bestemmelsesmæssig anvendelse Denne spreder skal anvendes til udbringning af godt rutschende spredemateriale såsom grus (3/5), sand og salt samt til udbringning af gødning. Afhængigt af det materiale, der skal udspredes, anvendes der forskellige røreapparater. Andre anvendelsesmåder er at betragte som værende ikkebestemmelsesmæssige. En væsentlig bestanddel af den bestemmelsesmæssige anvendelse er derudover også, at man følger producentens anvisninger vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation. Denne spreder må kun anvendes, vedligeholdes og repareres af personer, der er bekendt med sprederens særlige egenskaber og de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Foreskrifter vedrørende forebyggelse af uheld og alle andre generelt anerkendte bestemmelser vedrørende sikkerhed og arbejdsmedicin samt alle færdselsregler skal altid overholdes. Enhver vilkårlig ændring, der udføres på denne maskine, kan fritage producenten for erstatningskrav ved materielle skader eller personskader, der opstår som følge heraf. Færdselsregler Ophængte redskaber skal, i det omfang de deltager i den offentlige trafik, opfylde de relevante krav i færdselsloven (bl.a. vedr. belysning/advarselstavle). Færdselslovens bestemmelser vedrørende vægt og akselbelastninger gælder også for traktorer med ophængte redskaber, der ikke deltager i den offentlige trafik. Vigtigt Vær opmærksom på forakselaflastningen! Køreegenskaber, styre og bremseevne samt kippereaktionen påvirkes af påbyggede gødningsspredere og læsningen. Sørg derfor for tilstrækkelig styre og bremseevne og tilpas arbejdshastigheden til de aktuelle forhold! 5

6 Bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker De fleste ulykker, der sker under arbejdet, vedligeholdelsen eller transport, skyldes primært manglende overholdelse af de mest elementære forsigtighedsregler. Derfor er det vigtigt, at alle personer, der har med denne maskine at gøre, det være sig køberen selv, et familiemedlem eller en ansat, nøje overholder nedenstående primære sikkerhedsregler samt de sikkerhedsanvisninger, der fremgår af maskinmærkaterne. Ud over anvisningerne i denne driftsvejledning skal de alment gældende bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelses af ulykker også overholdes! Hver gang sprederen tages i brug, skal det altid først kontrolleres, at alle fastgørelsesdele sidder ordentligt; det gælder især fastgørelsen af spredeskiver og spredevinger. Gør dig fortrolig med alle anordninger og betjeningselementer og deres funktion, inden arbejdets påbegyndelse. Under arbejdet er det for sent. Der må kun fyldes gødning på sprederen, når der er slukket for traktormotoren, tændingsnøglen er trukket ud, og sprederens doseringsskydere er lukkede. Før der foretages eventuelle indstillingsarbejder eller øvrige arbejder, som f.eks. smøring og rengøring af sprederen, skal der slukkes for kraftudtaget og for traktormotoren, og tændingsnøglen skal trækkes ud. Vent, indtil alle roterende dele er standset helt. Sørg for, at hænder, fødder og tøj aldrig kommer i nærheden af roterende dele Grib ikke ind i spredebeholderen roterende værktøj! Undgå løsthængende tøj! Læg ikke fremmedlegemer i spredebeholderen. Før der tændes for sprederen, og mens den er i gang, skal brugeren forvisse sig om, at der ikke opholder sig personer i sprederens fareområde. Sørg for tilstrækkeligt udsyn! (Børn!) Sprederen må kun anvendes, når alle sikkerhedsanordninger er monteret og anbragt i beskyttelsesstilling (ekstra beskyttelse til kardanaksel, spredebreddebegrænsing, spredevingebeskyttelse). 6

7 Forsigtig Fare på grund af spredemidler, der slynges ud! Sørg for, at der ikke befinder sig personer i sprederens udspredningsområde, inden udspredningsarbejdet påbegyndes. Lad aldrig sprederen arbejde uden opsyn. Det er ikke tilladt at køre med på sprederen under arbejdet eller under transportkørsel. I forbindelse med kontrol eller reparationsarbejder er det vigtigt at forvisse sig om, at der ikke er nogen, der utilsigtet tænder for sprederen. Sæt sprederen ned på jorden, sluk motoren, og træk tændingsnøglen ud, inden traktoren forlades. Ved parkering af spreder uden traktor: Kun med tom beholder på en plan og sikker flade. Det er forbudt at opholde sig mellem traktor og spreder, med mindre traktoren er sikret mod at rulle væk ved hjælp af stopbremsen og/eller kiler! Kontrollér, at traktorens forhjul ikke er belastet. Kørselsadfærd, styre og bremseevne påvirkes af ophængte eller tilkoblede redskaber og ballastvægte. Kontrollér derfor, at styre og bremseevnen er tilstrækkelig! Sørg for at overholde tilladte akselbelastninger og tilladt samlet vægt for det køretøj, der trækker. Vi anbefaler, at du efter hver sæson får din fagforhandler til at kontrollere sprederens tilstand. Ved skader skal der omgående slukkes for sprederen. Træk traktorens tændingsnøgle ud og afhjælp skaden. Skader på kardanakslen skal afhjælpes omgående, inden der arbejdes videre med sprederen. Forkert udspredningsmateriale eller forkert brug af udspredningsmateriale kan resultere i alvorlige skader på personer, dyr, planter og miljø. Vælg derfor altid det rigtige udspredningsmateriale til dit arbejde. Sørg for at behandle dette omhyggeligt. Sørg for omhyggeligt at følge anvisningerne fra producenten af udspredningsmateriale. 7

8 Generelle sikkerhedsanvisninger for hydraulikanlægget Hydraulikanlægget står under højt tryk. Ved tilslutningen af hydraulikcylindre og hydraulikmotorer skal hydraulikslangerne tilsluttes korrekt. Når hydraulikslangerne sluttes til traktorhydraulikken, er det vigtigt at sørge for, at der ikke er tryk på hydraulikken hverken på traktor eller spredesiden. Ved hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og spreder bør koblingsmufferne og koblingsstikkene markeres for at undgå fejlbetjening. Kontrollér hydraulikslangerne jævnligt og skift dem ud, hvis de er beskadigede eller nedslidte. De nye slanger skal opfylde maskinproducentens tekniske krav. Brug egnede hjælpemidler til søgning efter lækager for at undgå tilskadekomst. Væsker, der strømmer ud under højt tryk (hydraulikolie), kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig tilskadekomst. Kontakt straks en læge ved tilskadekomst. Infektionsfare! Sænk sprederen ned, tag trykket af anlægget og sluk for traktormotoren, inden der udføres arbejder på hydraulikanlægget. Slangernes levetid er 6 år fra fremstillingsdato. Slangeledningens fremstillingsdato er angivet på slangearmaturet med måned og år. Også ved korrekt opbevaring og tilladt belastning vil slanger og slangeforbindelser være underlagt en naturlig ældningsproces. Det betyder, at deres opbevarings og levetid er begrænset. Advarselspiktogrammer Advarselspiktogrammer giver vigtige anvisninger til en ufarlig drift af sprederen. Skift advarselspiktogrammerne ud, hvis de mangler eller er ulæselige. Ekstra advarselspiktogrammer kan rekvireres via vores reservedelsservice. Før de nye advarselspiktogrammer sættes på, skal underlaget være rengjort for støv, snavs og fedt og være helt tørt. I forbindelse med nye komponenter, der monteres ved reparationsarbejder, skal disse forsynes med de korrekte advarselspiktogrammer. 8

9 Advarselspiktogrammer på sprederen Forskellige steder på sprederen er der placeret advarselspiktogrammer, der henviser til farer. Disse advarselspiktogrammer, deres placering samt en kort forklarende tekst følger nedenfor. (1) (2) Læs driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne inden idrifttagning, og følg disse. Fare på grund af roterende spredevinger/udspredningsmateriale, der slynges ud! Sørg for, at ingen personer opholder sig i sprederens udkastningszone ved tilkobling af PTOakslen/ spredevingerne! (3) Maksimal nyttelast SA 250/360, WB 250 Maksimal nyttelast SA 601 (4) (5) Omdrejningstal for PTOaksel Typeskilt 9

10 1. Maskinspecifikationer Producent Landstraße 14 Postfach 1162 D76547 Sinzheim D76545 Sinzheim Telefon: +49 (0) 7221 / 9850 Telefax: +49 (0) 7221 / Servicecenter Telefon: +49 (0) 7221 / Telefax: +49 (0) 7221 / Tekniske data SA 250/ SA 601 med SA 360 SA 601 WB 250 forsats Kapacitet ca. liter Maks. nyttelast kg Egenvægt ca. kg Påfyldningshøjde ca. cm Påfyldningsbredde ca. cm x x114 Samlet bredde ca. cm punktsophæng Kat.I Kat.I Kat.II Kat.II Hydraulisk tryk bar maks. 200 bar PTOakslens omdrejningstal 540 o/min Støjniveau 70 db (A) 1.2 Overtagelse af sprederen Kontrollér, om leverancen er komplet, når du modtager sprederen. Standardleverancen omfatter: Driftsvejledning En kardanaksel inkl. driftsvejledning til kardanaksel (bortfalder ved drift ved hjælp af hydraulikmotor) Stik til overstyr med split og sikringskæde Bolt til understyr Indstillelig spredebreddebegrænsning Kontrollér også det bestilte tilbehør. Forsigtig Kontrollér, at møtrikker og skruer sidder godt fast; frem for alt dem, der hører til spredeskive, spredevinge, understyrsbolt og beholder Kontrollér venligst, om der er opstået transportskader eller om der er dele, der mangler. Kun øjeblikkelige reklamationer kan behandles. Få transportselskabet eller speditøren til at bekræfte transportskaden. I tvivlstilfælde kontakt venligst din forhandler eller fabrikken direkte. 10

11 1.3 Tilbehør Røreværk til grus eller kornet gødning Rørekrog til sand eller salt Beholderforsats (400 liter kun ved SA 601) Påfyldningsfilter Afdækningshætte til beholder (PVC) Hydr. drev i stedet for PTOaksel Fjernbetjeninger til åbning og lukning af doseringsskyderne (hydraulisk, elektrisk eller mekanisk) Fjernbetjeninger til indstilling af spredebreddebegrænsning (elektrisk eller mekanisk) 2. Idrifttagning 2.1 Tilkobling til traktoren Forsigtig Ved et trepunktsophæng skal tilkoblingskategorierne for traktoren og sprederen stemme overens eller tilpasses til hinanden! Sørg for at koble sprederen korrekt til traktoren, og fastgør den kun til de dertil beregnede anordninger. SA / WB 250 = Kat. 1, SA 601 = Kat 2 Når sprederen står i transport/spredestilling, skal det altid kontrolleres, at traktorens trepunktsstænger er låst tilstrækkeligt i siden, så det forhindres, at traktoren svinger fra den ene side til den anden under kørsel. Forsigtig Ved spredermodellerne SA 250/360 og vinbjergssprederen WB kan understyrsboltene skrues på i forskellige stillinger. Vær opmærksom på følgende i denne forbindelse: Ved tilkobling af sprederen til traktoren skal understyrsboltene være skruet på i en position, hvor frirummet mellem traktoren og sprederen muliggør en risikofri tilkobling af kardanakslen. BEMÆRK For at nå den maks. spredebredde skal tilkoblingshøjden ligge på ca. 70 cm (afstand: spredeskive/jord). 11

12 2.2 Tilpasning af kardanakslen Kardanakslen skal tilpasses til traktoren ved første tilkobling. For lange kardanakselrør kan føre til skader på kardanakslen og sprederen, når denne løftes op. Ophold i nærheden af den roterende kardanaksel er forbudt. Risiko for tilskadekomst! Overhold kardanakselproducentens driftsvejledning! Af og påmonteringen af kardanakslen må kun udføres, når PTOakslen er koblet fra, der er slukket for motoren, og tændingsnøglen er trukket ud. Sørg altid for korrekt montering og sikring af kardanakslen! Den ende af kardanakslen, der er mærket med symbolet traktoren., skal vende ind mod Kardanakslens beskyttelsesrør og beskyttelsestragt samt den ekstra beskyttelse på sprederens side skal være sat på og være i fejlfri tilstand! Før der tændes for PTOakslen, er det vigtigt at forvisse sig om, at det valgte omdrejningstal for traktorens PTOaksel stemmer overens med det tilladte omdrejningstal for sprederen. Når kardanakslen er afmonteret, skal den lægges på den dertil beregnede holder. Vigtigt Kobl PTOakslen til langsomt ved lave traktormotoromdrejningstal, ellers er der fare for, at røreværksdrevet tager skade. Anvisning vedr. fyldning af sprederen 1. Overskrid ikke den maksimale nyttelast. (Se tekniske data.) 2. Hvis den maksimale nyttelast overskrides, bortfalder garantien. 3. De specifikke vægte varierer alt efter udspredningsmaterialets tilstand (fugtigt eller tørt). 4. Kontrollér den specifikke vægt af dit udspredningsmiddel inden fyldning af beholderen. 5. Vej nøjagtig 1 liter udspredningsmiddel af, vægten er den specifikke vægt kg/liter. 12

13 2.3 Omdrejningstal for PTOaksel Sprederne i serien SA er som standard udstyret med en nedgearet gearkasse (i = 2,31:1). Med denne gearkasse er omdrejningstallet for spredeskiven ca. 234 o/min ved et omdrejningstal for PTOakslen på 540 o/min (spredermodellen WB med en gearkasse i = 1,25:1). For at nå den maksimale spredebredde skal omdrejningstallet for PTOakslen ligge på 540 o/min (spredeskiveomdrejningstal = ca. 234 o/min ved spredermodel SA resp. 432 o/min ved spredermodel WB). Spredeskiven er som standard udstyret med en spredevinge til omdrejningsretningen højre. Vigtigt Omdrejningstal for PTOaksel på over 540 o/min (spredeskiveomdrejningstal: ca. 234 o/min) skal gås især ved udspredning af grus. Øget slitage på røreværket/tragtbunden. 2.4 Hydraulisk drev (tilbehør) Til det hydrauliske drev (i stedet for drev via PTOaksel) er det nødvendigt med en enkeltvirkende styreventil og en olietrykstilslutning på traktoren. Forsigtig Hydraulikanlægget står under højt tryk! Ved tilslutning af hydraulikanlægget skal specifikationerne for den foreskrevne tilslutning for hydraulikslangerne overholdes (hydraulikslange med kontraventil = returløb). Når hydraulikslangerne sluttes til traktorhydraulikken, er det vigtigt at sørge for, at der ikke er tryk på hydraulikken hverken på traktor eller apparatsiden. 1 = (P) tryktilslutning 2 = (R) returløb 3 = kontraventil 13

14 Spredere af typen SA kan udstyres med to forskellige hydraulikmotortyper. (Ved WB 250: kontakt venligst fabrikken.) 1. Hydraulikmotor med 100 cm3 fortrængningsvolumen. Den krævede literydelse er på mindst 20 liter til maks. 40 liter. Dette giver et omdrejningstal for spredeskiven på mindst 230 o/min til maks. 430 o/min. Hvis literydelsen ligger i det i øvre område, anbefaler vi i et sådant tilfælde især ved spredning af grus at arbejde med et reduceret nominelt omdrejningstal for traktoren og dermed med reduceret literydelse. (Mindre slid på røreværket/beholderbunden pga. reduceret omdrejningstal for drivakslen!) 2. Hydraulikmotor med 200 cm3 fortrængningsvolumen. Krævet literydelse for traktoren fra mindst 40 liter til maks. 60 liter. Hvis literydelsen ligger i det øvre område kan man også i dette tilfælde arbejde med et lidt reduceret nominelt omdrejningstal for traktoren. Forsigtig Kontrollér hydraulikslangerne før første ibrugtagning og derefter med jævne mellemrum, som minimum før hver sæsonstart, for mekaniske defekter, f.eks. skære og skuresteder, klemninger, knæk, revner, porøsitet, osv. En defekt ledning skal udskiftes med det samme. Slangernes levetid er 6 år fra fremstillingsdato. Slangeledningens fremstillingsdato er angivet på slangearmaturet med måned og år. Brug egnede hjælpemidler til søgning efter lækager for at undgå tilskadekomst (Beskyttelsesbriller, handsker osv.). Væsker, der strømmer ud under højt tryk (hydraulikolie), kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig tilskadekomst. Ved tilskadekomst kontakt straks en læge! Infektionsfare! 14

15 3. Praktisk anvendelse 3.1 Spredning af grus eller kornet gødning Røreværket skal anvendes ved spredning af grus eller kornet gødning. (Bajonetlukning, for at tage den ud skal røreværket drejes i spredeskivens omdrejningsretning indtil anslag og derefter løftes ud). Røreværk til grus eller kornet gødning. Ved udbringning af grus er der øget slitage på røreværket og beholderbunden samt på spredevingen. Dette slid kan reduceres markant, hvis du er opmærksom på følgende: Overskrid ikke det foreskrevne maks. omdrejningstal for sprederens PTOaksel. Slå traktorens PTOaksel fra ved lukkede doseringsskydere (også ved kort varighed). Åbn som minimum doseringsskyderen så meget, at røreværket kan udsprede gruset uden at male det. Hvis udspredningsmaterialet er frosset til i beholderen i løbet af natten, kan det medføre, at røreakslen tager skade ved tilkobling af PTOakselen. BEMÆRK Ved udspredning af en grussaltblanding kan det afhængigt af den iblandede saltmængde resp. af udspredningsmaterialets fugtighedsgrad ske, at der forekommer tilstopninger over røreværket. Dette problem kan afhjælpes ved at reducere saltandelen eller ved at anvende tørt udspredningsmateriale. 15

16 3.2 Udspredning af sand eller salt Ved udspredning af sand, salt eller en blanding af salt og sand skal der anvendes et krogrøreværk. (Se kap. Anvisninger vedrørende brug af krogrøreværket.) Anvisninger vedrørende brug af krogrøreværk Krogrøreværket er egnet til udbringning af sand, salt, en blanding af sand og salt samt melet gødning. Krogrøreværket må ikke anvendes til grus og kornet gødning. Ved udspredning af klistret, vådt sand anbefales det at stille krogrøreværket lodret ved påfyldning af udspredningsmaterialet. Selvom der anvendes materiale af høj kvalitet slides røreværkets dele (f.eks. gummipåløbsskiven, det støbte hængselsled) mere ved udbringning af disse udspredningsmaterialer. Vedligeholdelse Krogrøreværket kan afmonteres fra drivakslen uden brug af værktøj. (Drej krogrøreværket 1/4 omdrejning i spredeskivens omdrejningsretning, og træk den opad.) For at undgå at krogrøreværket sætter sig fast på drivakslen, skal krogrøreværket afmonteres, og drivakslen smøres med fedt inden en længere stilstandsperiode. Støbt hængselsled Også krogrøreværkets støbte hængselled skal smøres med fedt inden en længere stilstandsperiode. Udskift nedslidte led! Gummipåløbsskive Udskift nedslidte påløbsskiver. I modsat fald beskadiges beholderen på grund af "metalskiven"! Det er muligt at reducere sliddet på krogrøreværket, hvis du er opmærksom på følgende: Undlad at overskride det foreskrevne omdrejningstal for PTOakslen. Ved afbrydelser i udspredningen og/eller lukkede doseringsskydere skal krogrøreværket slås fra. Krogrøreværket skal også slås fra, når beholderen er kørt tom. Anbefaling: Beholderen må ikke køre helt tom; hvis den køres tom, skal den køre med reduceret omdrejningstal for PTOakslen for at undgå, at krogrøreværket "slår" kraftigt og dermed undgå øget slid på beholderen og krogrøreværket. Grib aldrig ind i beholderen ved kørende traktormotor/tilkoblet røreværk! Fare for personskader på grund af det roterende røreværk. Ved afhjælpning af fejl, ved rengørings, vedligeholdelses, istandsættelses samt kontrolarbejder skal du være opmærksom på følgende: Slå PTOakslen fra. Slå traktormotoren fra. Træk tændingsnøglen ud. 3.3 Indstilling af spredemængde 16

17 Spredemængden indstilles gennem åbning af doseringsskyderen (ved hjælp af mængdeindstillingshåndtaget). For eksempel: håndtaget i retning mod højere tal på skalaen: Doseringsskyderen åbnes mere, og dermed opnås en højere spredemængde. 1 = mængdeindstillingshåndtag 2 = skala 3 = indstilleligt mængdeanslag Vigtigt Undgåelse af for små skyderåbninger For små skyderåbninger kan medføre, at udspredningsmaterialet males i stykker resp. beskadiges, at skyderåbningen tilstoppes og at sliddet på røreanordningen øges. Vælg altid en tilstrækkeligt stor skyderåbning, så intet hindrer udspredningsmaterialets frie gennemløb. 3.4 Spredebreddebegrænsning Spredebreddebegrænsningen muliggør pga. de forskellige stillinger forskellige spredebredder fra ca. 0,8 m 6 m, (ca. 9 m ved WB 250, afhængigt af udspredningsmaterialet), ved en påmonteringshøjde (afstand mellem spredeskive og jord) på ca. 70 cm. Hvis sprederen monteres højere eller lavere, er det muligt at arbejde med mellemtrin for spredebredden. BEMÆRK Beskadigede eller bøjede spredebreddebegrænsninger giver en unøjagtig spredning (f.eks. forskellige spredebredder til højre og til venstre). 17

18 3.5 Indstilling af en symmetrisk spredning/indstilling af spredevinge Afhængigt af udspredningsmaterialets type (kornet, grov/fin) og tilstand (fugtig/tør) kan udspredningsområdets position variere (spredemængde til venstre/til højre forskellige). Dette kan udlignes ved hjælp af den indstillelige udløbstragt, der som standard er monteret på sprederen (indstillingssegment). 1 = indstillingssegment 2 = oplåsning 3 = skala Lås udløbstragten op (indstillingssegment), og drej den i den tilsvarende retning. For eksempel: For stor spredemængde i den venstre side (set i køreretningen): Drej udløbstragten mod venstre i retning af højere tal på skalaen. Eller: For stor spredemængde i den højre side (set i køreretningen): Drej udløbstragten mod højre i retning af de mindre tal på skalaen. Hvis det ikke er tilstrækkeligt at dreje udløbstragten for at opnå en symmetrisk spredning, er det muligt også at indstille spredevingerne på spredeskiven. Tilbagestilling: Fremadstilling: (indstil mod drejeskivens drejeretning) betyder, at spredemidlet kastes tidligere. Derigennem øges spredebredden i højre side, set i køreretningen (ved venstredrejende spredeskive). (indstil med drejeskivens drejeretning) betyder, at spredemidlet kastes senere. Derigennem øges spredebredden i venstre side, set i køreretningen (ved venstredrejende spredeskive). Vigtigt Efter indstilling af spredevingerne skal følgende gøres: Drej spredeskiven manuelt rundt. Kontrollér, at den kan dreje frit rundt. Kontrollér, at alle spredevingens skruer (også dem på spredeskiven) er spændt godt til. Defekte skruer/møtrikker skal udskiftes. 18

19 3.6 Spredning i den ene side Spredning kun til højre (set i køreretningen) Kobl de to mængdeindstillingshåndtag fra. 1 = venstre mængdeindstillingshåndtag åbnet 2 = indstilleligt mængdeanslag 3 = udløbstragt (indstillingssegment) låst i stilling 9 4 = højre mængdeindstillingshåndtag Spredning kun til venstre (set i køreretningen) Kobl de to mængdeindstillingshåndtag fra. 1 = højre mængdeindstillingshåndtag åbnet 2 = indstilleligt mængdeanslag 3 = udløbstragt (indstillingssegment) låst i stilling 1 4 = venstre mængdeindstillingshåndtag lukket 19

20 Udspredning i én side uden frakobling af mængdeindstillingshåndtag Korriger doseringsskyderens åbningsstilling (mængdeanslag), foretag ellers en indstilling som beskrevet tidligere, men uden frakobling af mængdeindstillingshåndtagene. Ensidet udspredning til venstre: Begge mængdeindstillingshåndtag åbne Ensidet udspredning til højre: Begge mængdeindstillingshåndtag åbne 3.7 Indsåningsprøve Udbringningsmængden (g/m²) afhænger af: Doseringsskyderens åbningsstilling Kørehastighed PTOakslens omdrejningstal Udspredningsmaterialets tilstand (tørt, kornet, groft/fint) For at kontrollere spredemængden anbefaler vi, at der foretages en indsåningsprøve. Indsåningsprøven kan (med tilkoblet kraftudtag) udføres på en teststrækning ved stilstand eller under kørsel. For at kunne bestemme kørehastigheden nøjagtigt bør du køre en strækning på 100 m og tage tid. Kørehastigheder kan udregnes efter følgende formel: Kørehastighed = 360 tidstagning på 100 m Eks.: sek. = 3 km/t 20

21 Beregning af nominel udløbsmængde pr. minut: Kørehastighed: Arbejdsbredde: Ønsket udbringningsmængde: Krævet udløbsmængde (g/min): 3 km/t 4 m 50 g/m²? Formel: For eksempel: m/t ; 3000 m/t = 50 m/min Formel: For eksempel: m/min x arbejdsbredde; 50 m/min x 4 m = 200 m²/min Formel: For eksempel: g/m² x m²/min ; 50 g/m² x 200 m²/min = g/min Der skal altså løbe 10 kg udspredningsmateriale i minuttet. Gennemfør en indsåningsprøve i følgende trin: 1. Læg film under sprederen. 2. Sænk hydraulikken, og sæt sprederen i den nederste stilling. 3. Sæt spredebreddebegrænsningen i den nederste stilling. 4. Indstil mængdeanslaget iht. spredetabellen eller efter erfaringsværdier. 5. Slå traktormotoren til, og kobl PTOakslen til (overhold omdrejningstallet for PTOakslen). 6. Åbn de to doseringsskydere med mængdeindstillingshåndtag til det indstillede mængdeanslag. 7. Gennemfør en indsåningsprøve efter nøjagtig 60 sekunder. 8. Luk doseringsskyderen, slå PTOakslen fra, sluk for motoren, og træk tændingsnøglen ud. 9. Sammenlign spredemængden med den nominelle mængde. Hvis spredemængden er for lille eller stor, skal du vælge en anden indstilling af doseringsskyderen og gentage indsåningsprøven. Advarsel Pas på roterende dele under indsåningsprøven (spredeskive, røreværk, kardanaksel). Gennemfør kun kontrol og indstillingsarbejder, når motoren og kardanakslen/hydraulikken er slået fra, og tændingsnøglen er trukket ud. 21

22 3.8 Spredetabel BEMÆRK De anførte spredemængder i spredetabellen er vejledende værdier, der afviger mere eller mindre kraftigt afhængigt af spredematerialets art. For at kunne bestemme den nøjagtige spredemængde anbefaler vi, at der foretages en indsåningsprøve. Grus (3/5 mm) g/m² Spredebredde 2 m 4 m 6 m Skalanr

23 Sand (0,3) g/m² Spredebredde 2 m 4 m 5 m Skalanr Salt g/m² Spredebredde 2 m 4 m 5 m Skalanr

24 3.9 Fjernbetjeninger til doseringsskyder/spredebreddebegrænsning Hydraulisk fjernbetjening (doseringsskyder) Hydraulikslangen skal sluttes til en anden lynkobling på stedet (f.eks. tippetilslutning). Denne hydrauliske fjernbetjening arbejder med en enkeltvirkende styreventil. Ved aktivering af en styreventil ved tryk lukkes doseringsskyderne. Hvis styreventilen sættes i svømmestilling, trækker den monterede trækfjeder mængdeindstillingshåndtaget til det tidligere indstillede mængdeanslag på justeringssegmentet. Olietrykket lukker fjedertrækket åbner Efter brug af sprederen skal doseringsskyderne åbnes helt, så trækfjedrene er helt uden spænding. Forsigtig En afdækning, der er lagt ind mellem hydraulikcylinderen og slangetilslutningen ( 0,5 mm), reducerer hydraulikcylinderens bevægelseshastighed. Ved eventuelle forstyrrelser, ved lukning eller åbning, skal du tage afdækningen ud og gøre den ren. Hydraulikcylinderen må kun aktiveres med ilagt afdækning. Elektriske fjernbetjeninger (doseringsskyder/spredebreddebegrænsning) Til den elektriske fjernbetjening (12 V) er det nødvendigt med en 2polet stikkontakt på traktoren. Doseringsskyderen åbnes/lukkes og spredebreddebegrænsningen indstilles ved hjælp af en vippekontakt. Ved hjælp af denne vippekontakt er det også muligt at ændre spredemængde/ spredebredde under udspredningen fra førersædet. Mekaniske fjernbetjeninger (doseringsskyder/spredebreddebegrænsning) Følerdåsen (aktiveringshåndtag) til åbning og lukning af doseringsskyderen/indstilling af spredebreddebegrænsningen fastgøres i førerhuset ved hjælp af den medleverede holdetaske. Ved hjælp af denne følerdåse er det også muligt at ændre spredemængde/spredebredde under udspredningen fra førersædet. Undgå for stærke knæk på træktrykkablet (maks. 60 )! Ved ensidet udspredning kan betjeningen foretages med alle fjernbetjeninger. (Se i denne forbindelse "Ensidet udspredning"). Vigtigt For at alle fjernbetjeninger skal kunne fungere korrekt, er det vigtigt, at alle håndtag og led er smurt godt med fedt. Ved alle fjernbetjeninger skal forlængelsen af det venstre mængdeindstillingshåndtag være skruet af. (Ellers klemmested ved lukning!) 24

SA 121 / 71. Driftsvejledning. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

SA 121 / 71. Driftsvejledning. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

UKS 80 / 100 / 120 150 GB / 190 GB / 230 GB 270 GB / 300 GB

UKS 80 / 100 / 120 150 GB / 190 GB / 230 GB 270 GB / 300 GB Driftsvejledning UKS 80 / 100 / 120 150 GB / 190 GB / 230 GB 270 GB / 300 GB Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Til den professionelle glatførebekæmpelse

Til den professionelle glatførebekæmpelse Til den professionelle glatførebekæmpelse RAUCH spredere til spredning af sand, salt og grus Vort krav er præcision RAUCH sprederne opfylder alle de krav, der stilles til moderne professionel glatførebekæmpelse:

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 BRUGSANVISNING Sprederen monteres vandret på traktoren. Afstanden fra spredeskive til vejen skal være ca. 60 cm. Traktorens stabiliseringskæder bør strammes

Læs mere

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150 Brugsanvisning VIPBAR SKOVL Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

AXIS H BRUGSANVISNING 30.2 EMC + W 50.2 EMC + W 30.2 EMC

AXIS H BRUGSANVISNING 30.2 EMC + W 50.2 EMC + W 30.2 EMC BRUGSANVISNING 30.2 EMC 30.2 EMC + W 50.2 EMC + W Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

EMC: Formlen til større doseringspræcision

EMC: Formlen til større doseringspræcision Arbejdsbredde 18 til 50 m EMC: Formlen til større doseringspræcision Innovation for maksimal præcision H-Drive: hydraulisk træk af spredeskiver ISOBUS-styring med CCI-, John Deere- og Müller-terminaler

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Betjeningsvejledning WD 250 M2. Læs omhyggeligt før ibrugtagning! Stand: 02/2013, V1.8. Ref.: 00600-3-035

Betjeningsvejledning WD 250 M2. Læs omhyggeligt før ibrugtagning! Stand: 02/2013, V1.8. Ref.: 00600-3-035 Betjeningsvejledning WD 250 M2 Læs omhyggeligt før ibrugtagning! Stand: 02/2013, V1.8 Ref.: 00600-3-035 2 Kvalitet for Professionelle Det må ikke Betragtes som ubekvemt og besværligt at læse brugsanvisningen

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

BOGBALLE A/S. Hvem er vi? S-line BOGBALLE A/S. Hvem er vi? Vi er en af verdens førende leverandører af salt- og sandspredere. Med afsæt i en stor produktion af gødningsspredere er vores program i saltspredere et særdeles kompetent

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush Redexim Model 1500 Serienummer OPMÆRKSOM PÅ: MED HENBLIK PÅ EN SIKKER DRIFT AF MASKINEN OG DE BEDSTE BETINGELSER ER DER MEGET VIGTIGT AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Moderne planteavl kræver effektive løsninger

Moderne planteavl kræver effektive løsninger Arbejdsbredde 10 til 18 m Moderne planteavl kræver effektive løsninger MDS viser sine styrker i det daglige arbejde Uanset om det er almindelig planteavl med plejesporsystemer op til 18 m eller specialdyrkninger,

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Sand- og Saltspreder TS 125 TS 250 TS 400 Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Korrekt brug... 4 Personalets kvalifikationer... 4 Generelle oplysninger om sikkerhed...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brugsanvisning V-PLOV. Park Ranger 2150

Brugsanvisning V-PLOV. Park Ranger 2150 Brugsanvisning V-PLOV Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SD-600 Drypspreder. Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug

SD-600 Drypspreder. Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Bruger/Betjeningsvejledning Tillæg til original vejledning SD-600 Drypspreder Kunde Kopi DK-TEC A/S, Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon 6612 8222 info@dk-tec.dk

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere