Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området"

Transkript

1 AC - Sekretariatet Den 21. marts 2010 RC Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området I dette notat beregnes de økonomiske konsekvenser ved det nye LVU-udbud, som trådte i kraft 1. marts Det nye LVU-udbuds udformning er bl.a. en konsekvens af de såkaldte ungeregler (fra 1. august 2009), som dikterer en fremrykket aktivering i 6 måneder for personer under 30 år. De nye regler om tidlig lang aktivering har fremrykket tidspunktet, hvorpå de ledige overgår til anden aktør. Det nye LVU-udbud er således en fundamental anden måde at anvende andre aktører i beskæftigelsesindsatsen på i forhold til det ellers relativt velfungerende gamle anden aktør-spor. Notatet viser, at der sker en massiv stigning i udgifterne til udlicitering af beskæftigelsesindsatsen, fordi de andre aktører med det nye udbud kan høste bonusudbetaling fra de bedst rustede ledige, som hurtigt går i job enten efter endt uddannelse eller efter afskedigelse. Selv optimistiske forventninger til de andre aktørers evne til at afkorte ledighedsforløbene (og dermed spare de offentlige kasser for dagpengeudbetalinger) ændrer ikke ved, at de nye udbud netto kommer til at koste adskillige ekstra skattekroner. Konklusionen er således, at den nye udliciteringsmodel betyder en mindre efficient indsats. Udbuddet beslaglægger offentlige midler, som kunne være anvendt mere effektivt til en tidlig individuel indsats, hvis man inddrog de andre aktører mere intelligent. For uddybende konklusion og perspektivering henvises til notatets afslutning. Baggrund 1. marts 2010 trådte det nye LVU-udbud i kraft. Udbuddet er et paradigmeskifte i forhold til, hvordan man tidligere har anvendt andre aktører i beskæftigelsesindsatsen til ledige akademikere. Paradigmeskiftet består bl.a. i, at der er sket en massiv fremrykning af tidspunktet, hvorpå det private firma overtager indsatsen til den ledige akademiker, i forhold til tidligere udbud. 1 Dette betyder i praksis, at de private aktører udover at stå for indsatsen til de ledige, som er risiko for langtidsledighed, også overtager ansvaret for de ledige, som kun i kort tid er inde i ledighedssystemet, fx umiddelbart efter færdiggjort uddannelse, for så at gå i beskæftigelse. 1 En anden væsentlig ændring er, at for personer under 30 år er indsatsen detailreguleret i de såkaldte ungeregler, dvs. de andre aktørers metodefrihed er indskrænket for denne persongruppe. I det hele taget er det en ny filosofi at dele ledige akademikere op efter alder et parameter som ellers paradoksalt nok ikke har betydning for den lediges risikoprofil (i modsætning til fx uddannelse, CV, jobsøgningsindsats m.fl.)

2 Tabel 1: Oversigt over visitationstidspunkterne i det nye og gamle udbud Det gamle udbud (maj 2007 feb 2010) Det nye udbud (marts ) Målgruppe 1: Udvalgte uddannelsesgrupper som fx humanister, arkitekter mv. - overgik til anden aktør efter 4 måneders ledighed. Målgruppe 1: Personer under 30 år overgår til anden aktører efter 1,5 måneds ledighed Målgruppe 2: Øvrige akademiske uddannelser overgik til anden aktør efter 7 måneders ledighed Målgruppe 2: Personer over 30 år overgår til anden aktør efter 3 måneders ledighed. Der er imidlertid ikke ændret ved betalingsmodellen. 2 De private firmaer får samme bonussats for at få en kortvarigt ledig og en langtidsledig i job. Da det er de kortvarige ledige, som er den nye gruppe, der kommer over til anden aktør, betyder det et langt større antal bonusbetalinger. Det nye er altså med andre ord, at de andre aktører nu også får de selvhjulpne, omkostnings-lette kunder i butikken, som automatisk vil generere bonusudbetalinger til en udifferentieret bonussats. I figuren nedenfor er der vist afgangen til beskæftigelse blandt samtlige ledighedsramte akademikere i perioden 4. kvartal 2007 til 3. kvartal Af figuren fremgår, at der en stejl afgang til beskæftigelse frem til fjerde ledighedsmåned. Personerne i denne gruppe er de kortvarigt ledige, som med det nye LVU-udbud bliver flyttet ud til anden aktør enten efter 6 uger eller efter 3 måneder alt afhængig af alder, i modsætning til det gamle LVU-udbud, hvor man først blev visiteret til anden aktør, hvis man var ledig i fire måneder eller mere. Figur 1: Afgang til beskæftigelse for alle ledige akademikere i perioden 4. kvartal kvartal 2008 Personer Målgruppe 1 Overgang til anden aktør - nyt udbud Målgruppe 2 Målgruppe 1 Overgang til anden aktør - gamle udbud Målgruppe Måneder Kilde: Særkørsel på AC s ledighedsstatistik 2 De andre aktører modtager 25 pct. af deres forløbspris i driftstilskud; de resterende 75 pct. udbetales i bonus, hvis de ledige opnår 13 sammenhængende ugers beskæftigelse. 3 Denne periode er valgt, fordi det er seneste årgang, hvor vi kan måle mindst 15 måneder frem i tid fra visitationstidspunktet, hvilket er nødvendigt, når der senere i notatet skal opgøres de totale bonusudbetalinger til anden aktør. 2

3 Hvad koster det nye LVU-udbud ift. det gamle? Omkostningerne til det nye LVU-udbud kan estimeres ved at beregne, hvad det ville have kostet at anvende det nye udbud i stedet for det gamle i en given periode under det gamle LVU-udbud. Først laves en alt andet lige beregning med udgangspunkt i alle ledighedsramte i 4. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008, hvor der antages samme afgangskurve (figur 1) til beskæftigelse, som under det gamle udbud. Senere nedenfor præsenteres beregninger på, hvilke ekstra effekter/besparelser til dagpengeudbetalinger man skal opnå i forhold til det gamle udbud, for at det nye udbud vil blive en rentabel løsning i den givne måleperiode. I nedenstående oversigtstabel fremgår det, at af de ledighedsramte i den givne periode, så vil blive visiteret til anden aktør mod personer under det gamle udbud. De ekstra 4303 personer går dog alle i job, hvilket er med til at fordoble de andre aktørers bonusandele. Tabel 2: Oversigt over antal forløb og bonusandele ved hhv. det gamle og det nye udbud i perioden 4. kvartal kvartal 2008 Population Antal påbegyndte forløb hos anden aktør Bonusandele 15 mdr. efter forløbsstart (i pct.) Nyt udbud Målgruppe 1: Under 30 år ,4 Målgruppe 2: Over 30 år ,1 I alt ,6 Gamle udbud Målgruppe 1:Udsatte grupper ,4 Målgruppe 2: Øvrige ,2 I alt ,3 Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger baseret på AC's Ledighedsstatistik De andre aktører har budt ind med lavere priser ved det nye udbud. Prisspændet mellem aktørerne i det nye udbud er dog på ca. 100 pct. 4 Derfor er gennemsnitsprisen påvirket af, hvor meget jobcentrene anvender de billigste aktører. Under det gamle udbud var den gennemsnitlige pris per forløb hhv kr. og kr. for målgruppe 1 og 2 i den pågældende periode. Jobcentrene visiterede hhv. 49 pct. og 39 pct. af de to målgrupper til de to billigste aktører. AC skønner, at jobcentrene under det nye udbud i endnu større omfang vil anvende de billigste aktører, bl.a. fordi kommunernes budgetter vil presse jobcentrene til at tænke endnu mere økonomisk i deres visitationspraksis. Til beregningen af udgifterne til det nye udbud anvendes derfor gennemsnitlige priser baseret på, at 65 pct. af personer under 30 år visiteres til de to billigste aktører, og 60 pct. af personerne over 30 år visiteres til de to billigste. 5 Det giver gennem- 4 De konkrete forløbspriser hos hver af de andre aktører under hhv. det gamle og det nye udbud må af konkurrencemæssige hensyn ikke oplistes i offentligt tilgængelige notater. AC er bekendt med både den gamle og den nye prisliste. Gennemsnitspriserne i dette notat er altså beregnet ud fra den rigtige prisstruktur. 5 Der skønnes en lidt mindre udnyttelse af de to billigste aktører for målgruppen med de over 30 årige i forhold til målgruppen med de under 30 årige. Det skyldes, at der er indgået rammeaftaler med lidt flere 3

4 snitlig forløbspriser på hhv kr. og kr. for de to målgrupper, hvor af 25 pct. udbetales til driftstilskud ved forløbsstart og 75 pct. udbetales i bonus, hvis den ledige går i mindst 13 ugers sammenhængende beskæftigelse. Selvom det antages, at jobcentrene vil visitere markant mere til de billigste aktører under det nye udbud, så vil fordoblingen af bonusudbetalinger stadig betyde en udgiftsstigning på 43 pct. (55 mio. kr.) jf. figur 1. Figur 1: Udgifter til anden aktør under hhv. det gamle og det nye udbud beregnet på ledighedsgruppen 4. kvartal 2007 til 3. kvartal ,0 160,0 Samlet udgiftsstigning: 43% 120,0 129,0 Mio. kr. 69,3 80,0 40,0 58,8 54,0 0,0 Gamle LVU-udbud Nyt LVU-udbud Driftstilskud Bonusudbetaling Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger baseret på AC's Ledighedsstatistik I det omfang jobcentrene ikke lykkes med i højere grad at anvende de billigste så vil udgiftsstigningen blive endnu højere jf. tabel 3 (næste side). Tilsvarende skal det bemærkes, at hvis jobcentrene formår at presse makskapaciteten hos de billigste aktører, så de to billigste overtager ansvaret for hhv. 80 pct. og 75 pct. af de to målgrupper, så vil det stadig betyde en markant udgiftsstigning på 32 pct. Dette scenarie er dog ikke særlig sandsynligt, da jobcentrene i så fald vil udtømme markedet og dermed få højere priser og færre aktører at vælge imellem ved fremtidige udbud. aktører for målgruppen med de over 30 årige, og visitationen derfor må forventes at blive bredt lidt mere ud i forhold til målgruppen med de under 30 årige. 4

5 Tabel 3: Robusthedstest af udgiftsberegning i forhold til visitationspraksis Visitationspraksis - udnyttelse af de billigste aktører Gennemsnitlig pris per forløb Udgiftsstigning ift. gamle udbud Under 30 år: 80 pct. til de to billigste kr. +32 pct. (41 mio. kr.) AC s skøn Over 30 år 75 pct. til de to billigste Under 30 år: 65 pct. til de to billigste Over 30 år 60 pct. til de to billigste Under 30 år: 50 pct. til de to billigste kr kr kr kr. +43 pct. (55 mio. kr.) +54 pct. (69 mio. kr.) Over 30 år 45 pct. til de to billigste kr. Hvad meget skal jobeffekten øges? Det står således klart, at der vil opstå store udgiftsstigninger med mindre de andre aktører markant kan accelerere de lediges afgang til beskæftigelse og dermed spare de offentlige kasser for udbetaling til dagpenge. Nedenstående beregninger viser dog, at det vil kræve urealistiske høje jobeffekter, hvis det nye udbud bare skal blive omkostningsneutralt ift. det gamle udbud. Dermed er det helt usandsynligt, at det nye udbud vil give en positiv cost-benefit kalkule for staten og kommunerne. Hvis fx de ekstra omkostninger til anden aktør skal dækkes ind ved, at de andre aktører formår at få de nye kunder dvs. de personer, som under det gamle udbud ikke kom over til anden aktør - endnu hurtigere i arbejde, så skulle personerne gå 3,85 uge tidligere i job (jf. tabel 4). Dette kan selvsagt ikke lade sig gøre, da denne gruppe hovedsagligt består af personer, der går i job indenfor de første 1,5-4 måneder af deres ledighedsperiode. Hvis alle disse personer skulle gå 3,85 uge tidligere i job, ville mange slet ikke nå tidspunktet, hvor de skulle visiteres til anden aktør. Tabel 4: Hvor mange uger tidligere skal alle personer, som ikke før ville blive visiteret til Andre Aktører, i beskæftigelse, hvis det nye udbud skal være omkostningsneutralt i forhold til det gamle? Samfundsmæssigt tab hvis ingen ekstra jobeffekt kr. Samfundsmæssig gevinst hvis alle ekstra visiterede ift. det gamle udbud kommer 3,85 uge hurtigere i job (4.303 personer) Balance kr kr. Skal de andre aktører være de ekstra skattekroner værd, så skal de formå enten at få alle visiterede personer både de personer, som i forvejen blev visiteret til anden aktør, og de personer, som ikke ville blive visiteret under det gamle udbud hurtigere i job, eller de skal primært formå at skabe højere jobeffekter for deres gamle kunder ved at overtage indsatsen for dem tidligere end under det gamle udbud. 5

6 Som det fremgår af tabel 5 og 6, så vil disse to scenarie forudsætte, at de andre aktører enten formår at få alle visiterede personer ca. 1 uge hurtigere i arbejde i forhold til den frekvens, de ledige gik job med i perioden 4. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008, eller få alle de i forvejen visiterede personer 1,4 uge tidligere i job som et resultat af, at de nu vil få en tidligere indsats. Tabel 5: Hvor mange uger tidligere skal alle personer hos Andre Aktører i beskæftigelse, hvis det nye udbud skal være omkostningsneutralt i forhold til det gamle? Samfundsmæssigt tab hvis ingen ekstra jobeffekt kr. Samfundsmæssig gevinst hvis alle visiterede kommer 1,02 uge hurtigere i job ved at få en tidlig indsats ( personer) Balance kr kr. Tabel 6: Hvor mange uger tidligere skal alle personer, som i forvejen ville blive visiteret til Andre Aktører i beskæftigelse, hvis det nye udbud skal være omkostningsneutralt i forhold til det gamle? Samfundsmæssigt tab hvis ingen ekstra jobeffekt kr. Samfundsmæssig gevinst hvis de i forvejen visiterede under det gamle udbud kommer 1,4 uge hurtigere i job ved at få en tidligere indsats ( personer) Balance kr kr. Begge scenarier (tabel 5 og 6) vil dog være meget optimistiske, da en række forhold vil stå i vejen for, at de andre aktører kan og vil sætte massive ressourcer af til at afkorte ledighedsforløbene i så stort omfang, som det vil være nødvendigt for, at det nye udbud bliver omkostningsneutralt: De andre aktører aflønnes ikke efter, om de får de ledige hurtigst muligt i job de andre aktører aflønnes derimod efter, om de får de ledige i job indenfor en et-årig periode; om personen går i job i den første uge eller 52. uge hos anden aktør betyder ikke noget for bonusstørrelsen. 6 De andre aktører har budt ind med markant lavere priser i forhold til det gamle udbud; denne prisrabat bygger på to forretningsmodeller fællestrækket for modellerne er, at de ikke giver mulighed for en bred indsats og dermed næppe kan realisere de jobeffekter, som er nødvendige i forhold til scenarier i tabel 5 og 6: o De billigste aktører kan tilbyde den lave pris, fordi de forudsætter, at deres attraktive pris kombineret med tidlig overtagelse af de ledige betyder, at de får visiteret selvhjulpne ledige nok til at få en tilstrækkelig bund i bonusudbetalingerne, qua at de selvhjulpne ledige er bonusudløsende af sig selv kort tid efter, at de er blevet visiteret til anden aktør. For aktørerne med denne prisstrategi gælder det om at 6 De andre aktører har selvfølgelig nogle indirekte økonomiske incitamenter til at sikre en relativ hurtig afgang til job, dels fordi de så ikke skal forbruge så mange ressourcer på kontaktsamtaler, vejledningsforløb mm., og dels fordi erfaring viser, at der er større chance for at komme i job i første del af ledighedsforløbet, da langtidsledighed har en selvforstærkende effekt. De pressede priser betyder dog, at det er stærkt begrænset, hvad anden aktør har af ressourcer til at lave en intensiv indsats. 6

7 bruge så få ressourcer som mulig (udover overholdelse af krav til samtaler og aktivering), da budgetterne ikke rummer plads til lønninger, kurser mv. ud over minimumsforpligtelserne. o For de relativt dyrere aktører vil der være lidt økonomisk råderum til at gøre en ekstra indsats for de ledige, som er i risiko for ikke at gå i job indenfor et år, dvs. i risiko for ikke at blive bonusudløsende. Disse aktører vil fokusere indsatsen på de ledige med flest udfordringer og lade de selvhjulpne klare sig selv. De andre aktørers metodefrihed er væsentlig indskrænket i det nye udbud i forhold til indsatsen for personer under 30 år. De andre aktører skal administrerer de nye såkaldte ungeregler, hvor de unge skal aktiveres i en 6 måneders periode kort tid efter, at de kommer over til anden aktør. Da der er dokumentation for, at så lang en aktiveringsperiode vil være med til at fastholde de unge på dagpenge, da de unge vil nedsætte deres jobsøgningsfrekvens efter ustøttet arbejde i aktiveringsperioden, vil det være vanskeligt for de andre aktører at accelerere de unge lediges afgang til ordinær beskæftigelse. Det skal desuden nævnes, at kravet til en ekstra realiseret jobeffekt vil blive endnu højere, hvis jobcentrene ikke får øget visitationen til de billigste aktører (jf. ovenfor hvor der antages, at hhv. 65 pct. og 60 pct. af de to målgrupper visiteres til de to billigste aktører). Hvis fx jobcentrene kun ender med at anvende de to billigste aktører indenfor hver målgruppe i samme omfang, som under det tidligere udbud, så skal ekstra jobeffekter skabe besparelser for ca. 70 mio. kr., hvilket svarer til, at alle personer skal gå 1,3 uge hurtigere i job, eller at de i forvejen visiterede under det gamle udbud skal gå 1,8 uge tidligere i job. Kravene til den ekstra jobeffekt kan altså sagtens blive endnu større end skitseret i tabel 4-6. Opsummering vedr. problemernes karakter Den danske beskæftigelsesindsats er i de seneste år blevet beskyldt for at være for bagtung, dvs. at indsatsen gives for langt henne i ledighedsforløbet. Cost-benefit analysen af det nye LVU-udbud ovenfor viser imidlertid, at indsatsen også kan blive for fortung, så det ender med at blive en underskudsforretning for staten og kommunerne. Det nye udbud har med andre ord ikke ramt balancen mellem en tidlig indsats og en mekanisk overdragelse af de ressourcestærkeste ledige, som allerede står med den ene fod indenfor i en konkret jobåbning. Fremrykningen af overgangen til anden aktør har altså været for vidtgående, hvilket efter al sandsynlighed kommer til at koste mange skattekroner, som ellers ville kunne bruges til en forstærket indsats overfor gruppen af personer med risiko for langtidsledighed. Det nye udbud er konstrueret, så det er utilfredsstillende for alle parter: Analysen har sandsynliggjort et spild af skattekroner på udvalgte dele af beskæftigelsesindsatsen De andre aktører tvinges ud i en forretningsmodel med risiko for systematisk underskud på de grupper, som reelt har behov for en intensiv indsats, mens de andre aktører til gengæld kan få en næsten gratis indtægt fra selvhjulpne ledige, som historisk set selv finder job. De andre aktører udsættes for en høj grad af vilkårlighed, da de anvendte visitationskriterier ikke giver præcis pejling på, hvilket miks af hhv. selvhjulpne og udsatte kunder, de andre aktører vil modtage; en manglende transparens som nødvendigvis må slå igennem i de andre aktørers prissætning. 7

8 De ledige får ikke en differentieret beskæftigelsesindsats efter behov og udfordringer; samtidig betyder ungereglerne, at mange af de selvhjulpne ledige får uhensigtsmæssige aktiveringstilbud Tendensen til meningsløs aktivering og opbevaring på seks ugers jobsøgningskurser intensiveres yderligere af de andre aktørers forretningsmodel, hvor der ikke er økonomisk råderum for individuel tilpasning og kvalitet i aktiveringstilbuddene. Kommuner, der gerne vil gøre en særlig indsats over for ledige akademikere, er forhindret i dette, da kommunerne skal sende alle ledige tidligt over til anden aktør; kommunernes metodefrihed er altså stærkt begrænset Man har således valgt en meget dyr udliciteringsmodel, hvor det fra start var ganske sikkert, at omkostningerne ville stige markant, men man samtidig ikke havde evidens, der kunne pege i retning af, disse udgiftsstigninger ville blive modsvaret af højere jobeffekter. Dette høje spil med offentlige midler har været unødvendigt, da man med det gamle udbud havde fundet en udliciteringsmodel, som havde opnået rimelige effekter. De gamle udbuds-betingelser med småjusteringer havde således potentialet til at udvikle sig til et succes-eksempel på anvendelse af andre aktører på beskæftigelsesområdet. Et unuanceret iver efter at skabe tidlig aktiveringsindsats for alle (herunder vedtagelsen af ungereglerne) har desværre betydet en for dyr og ubalanceret udliciteringsløsning. Skal udlicitering af beskæftigelsesindsatsen på akademikerområdet blive efficient, så tyder det på, at balancen mellem en tidlig overdragelse til anden aktør og en fornuftig anvendelse af ressourcerne, nærmere rammes med visitationstidspunkt et sted mellem 4. og 6. ledighedsmåned, end efter hhv. 1,5 måneds og 3 måneders ledighed, som det sker i det nye LVU-udbud. Appendiks Tabel 6: Hvor meget spares i gennemsnit, hvis én person kommer en uge hurtigere i job? Anslået gennemsnitsydelse pr. uge (i kr.) Andel Sats Vægtet andel Dimittendsats 42% ,7 Dagpenge, maks sats 50% Supplerende dagpenge, dimittend 4% 1542,5 61,7 Supplerende dagpenge, maks sats 4% ,2 Gennemsnitsydelse 3312,6 8

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge. Rebild Kommune

2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge. Rebild Kommune 212 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...2 2. UNGE LEDIGE MED EN UDDANNELSE...7 3. UNGE LEDIGE MED UDDANNELSESPOTENTIALE...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat om jobcentrets lønsum og udgifter til offentlig forsørgelse

Notat om jobcentrets lønsum og udgifter til offentlig forsørgelse BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 26. november 2014 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Sagsnr.: 00.15.00-A00-22-14 Notat om jobcentrets lønsum og udgifter

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

Investering i længerevarende uddannelsesindsats. Kolding Kommune

Investering i længerevarende uddannelsesindsats. Kolding Kommune 2013 Investering i længerevarende uddannelsesindsats for dagpengemodtagere Kolding Kommune Under 40 pct. 40-80 pct. 80-100 pct. I alt 1. Introduktion I løbet af 2011 og 2012 modtog en gruppe af langtidsledige

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR

LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR September 212 LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Jørgen Bang-Petersen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: September

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring færre passive uger om året.

Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring færre passive uger om året. Analyse Aktivering af unge forsikrede ledige I denne analyse undersøges varigheden af de ledighedsforløb, som går forud for aktivering af unge forsikrede ledige under 30 år, og sandsynligheden for at disse

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Dette regneark beregner de forventede økonomiske gevinster ved kontaktcenterløsning med Jobcenterområdet og 20 selvvalgte artikler fra hver kommune. Dette faneblad

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere