Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området"

Transkript

1 AC - Sekretariatet Den 21. marts 2010 RC Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området I dette notat beregnes de økonomiske konsekvenser ved det nye LVU-udbud, som trådte i kraft 1. marts Det nye LVU-udbuds udformning er bl.a. en konsekvens af de såkaldte ungeregler (fra 1. august 2009), som dikterer en fremrykket aktivering i 6 måneder for personer under 30 år. De nye regler om tidlig lang aktivering har fremrykket tidspunktet, hvorpå de ledige overgår til anden aktør. Det nye LVU-udbud er således en fundamental anden måde at anvende andre aktører i beskæftigelsesindsatsen på i forhold til det ellers relativt velfungerende gamle anden aktør-spor. Notatet viser, at der sker en massiv stigning i udgifterne til udlicitering af beskæftigelsesindsatsen, fordi de andre aktører med det nye udbud kan høste bonusudbetaling fra de bedst rustede ledige, som hurtigt går i job enten efter endt uddannelse eller efter afskedigelse. Selv optimistiske forventninger til de andre aktørers evne til at afkorte ledighedsforløbene (og dermed spare de offentlige kasser for dagpengeudbetalinger) ændrer ikke ved, at de nye udbud netto kommer til at koste adskillige ekstra skattekroner. Konklusionen er således, at den nye udliciteringsmodel betyder en mindre efficient indsats. Udbuddet beslaglægger offentlige midler, som kunne være anvendt mere effektivt til en tidlig individuel indsats, hvis man inddrog de andre aktører mere intelligent. For uddybende konklusion og perspektivering henvises til notatets afslutning. Baggrund 1. marts 2010 trådte det nye LVU-udbud i kraft. Udbuddet er et paradigmeskifte i forhold til, hvordan man tidligere har anvendt andre aktører i beskæftigelsesindsatsen til ledige akademikere. Paradigmeskiftet består bl.a. i, at der er sket en massiv fremrykning af tidspunktet, hvorpå det private firma overtager indsatsen til den ledige akademiker, i forhold til tidligere udbud. 1 Dette betyder i praksis, at de private aktører udover at stå for indsatsen til de ledige, som er risiko for langtidsledighed, også overtager ansvaret for de ledige, som kun i kort tid er inde i ledighedssystemet, fx umiddelbart efter færdiggjort uddannelse, for så at gå i beskæftigelse. 1 En anden væsentlig ændring er, at for personer under 30 år er indsatsen detailreguleret i de såkaldte ungeregler, dvs. de andre aktørers metodefrihed er indskrænket for denne persongruppe. I det hele taget er det en ny filosofi at dele ledige akademikere op efter alder et parameter som ellers paradoksalt nok ikke har betydning for den lediges risikoprofil (i modsætning til fx uddannelse, CV, jobsøgningsindsats m.fl.)

2 Tabel 1: Oversigt over visitationstidspunkterne i det nye og gamle udbud Det gamle udbud (maj 2007 feb 2010) Det nye udbud (marts ) Målgruppe 1: Udvalgte uddannelsesgrupper som fx humanister, arkitekter mv. - overgik til anden aktør efter 4 måneders ledighed. Målgruppe 1: Personer under 30 år overgår til anden aktører efter 1,5 måneds ledighed Målgruppe 2: Øvrige akademiske uddannelser overgik til anden aktør efter 7 måneders ledighed Målgruppe 2: Personer over 30 år overgår til anden aktør efter 3 måneders ledighed. Der er imidlertid ikke ændret ved betalingsmodellen. 2 De private firmaer får samme bonussats for at få en kortvarigt ledig og en langtidsledig i job. Da det er de kortvarige ledige, som er den nye gruppe, der kommer over til anden aktør, betyder det et langt større antal bonusbetalinger. Det nye er altså med andre ord, at de andre aktører nu også får de selvhjulpne, omkostnings-lette kunder i butikken, som automatisk vil generere bonusudbetalinger til en udifferentieret bonussats. I figuren nedenfor er der vist afgangen til beskæftigelse blandt samtlige ledighedsramte akademikere i perioden 4. kvartal 2007 til 3. kvartal Af figuren fremgår, at der en stejl afgang til beskæftigelse frem til fjerde ledighedsmåned. Personerne i denne gruppe er de kortvarigt ledige, som med det nye LVU-udbud bliver flyttet ud til anden aktør enten efter 6 uger eller efter 3 måneder alt afhængig af alder, i modsætning til det gamle LVU-udbud, hvor man først blev visiteret til anden aktør, hvis man var ledig i fire måneder eller mere. Figur 1: Afgang til beskæftigelse for alle ledige akademikere i perioden 4. kvartal kvartal 2008 Personer Målgruppe 1 Overgang til anden aktør - nyt udbud Målgruppe 2 Målgruppe 1 Overgang til anden aktør - gamle udbud Målgruppe Måneder Kilde: Særkørsel på AC s ledighedsstatistik 2 De andre aktører modtager 25 pct. af deres forløbspris i driftstilskud; de resterende 75 pct. udbetales i bonus, hvis de ledige opnår 13 sammenhængende ugers beskæftigelse. 3 Denne periode er valgt, fordi det er seneste årgang, hvor vi kan måle mindst 15 måneder frem i tid fra visitationstidspunktet, hvilket er nødvendigt, når der senere i notatet skal opgøres de totale bonusudbetalinger til anden aktør. 2

3 Hvad koster det nye LVU-udbud ift. det gamle? Omkostningerne til det nye LVU-udbud kan estimeres ved at beregne, hvad det ville have kostet at anvende det nye udbud i stedet for det gamle i en given periode under det gamle LVU-udbud. Først laves en alt andet lige beregning med udgangspunkt i alle ledighedsramte i 4. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008, hvor der antages samme afgangskurve (figur 1) til beskæftigelse, som under det gamle udbud. Senere nedenfor præsenteres beregninger på, hvilke ekstra effekter/besparelser til dagpengeudbetalinger man skal opnå i forhold til det gamle udbud, for at det nye udbud vil blive en rentabel løsning i den givne måleperiode. I nedenstående oversigtstabel fremgår det, at af de ledighedsramte i den givne periode, så vil blive visiteret til anden aktør mod personer under det gamle udbud. De ekstra 4303 personer går dog alle i job, hvilket er med til at fordoble de andre aktørers bonusandele. Tabel 2: Oversigt over antal forløb og bonusandele ved hhv. det gamle og det nye udbud i perioden 4. kvartal kvartal 2008 Population Antal påbegyndte forløb hos anden aktør Bonusandele 15 mdr. efter forløbsstart (i pct.) Nyt udbud Målgruppe 1: Under 30 år ,4 Målgruppe 2: Over 30 år ,1 I alt ,6 Gamle udbud Målgruppe 1:Udsatte grupper ,4 Målgruppe 2: Øvrige ,2 I alt ,3 Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger baseret på AC's Ledighedsstatistik De andre aktører har budt ind med lavere priser ved det nye udbud. Prisspændet mellem aktørerne i det nye udbud er dog på ca. 100 pct. 4 Derfor er gennemsnitsprisen påvirket af, hvor meget jobcentrene anvender de billigste aktører. Under det gamle udbud var den gennemsnitlige pris per forløb hhv kr. og kr. for målgruppe 1 og 2 i den pågældende periode. Jobcentrene visiterede hhv. 49 pct. og 39 pct. af de to målgrupper til de to billigste aktører. AC skønner, at jobcentrene under det nye udbud i endnu større omfang vil anvende de billigste aktører, bl.a. fordi kommunernes budgetter vil presse jobcentrene til at tænke endnu mere økonomisk i deres visitationspraksis. Til beregningen af udgifterne til det nye udbud anvendes derfor gennemsnitlige priser baseret på, at 65 pct. af personer under 30 år visiteres til de to billigste aktører, og 60 pct. af personerne over 30 år visiteres til de to billigste. 5 Det giver gennem- 4 De konkrete forløbspriser hos hver af de andre aktører under hhv. det gamle og det nye udbud må af konkurrencemæssige hensyn ikke oplistes i offentligt tilgængelige notater. AC er bekendt med både den gamle og den nye prisliste. Gennemsnitspriserne i dette notat er altså beregnet ud fra den rigtige prisstruktur. 5 Der skønnes en lidt mindre udnyttelse af de to billigste aktører for målgruppen med de over 30 årige i forhold til målgruppen med de under 30 årige. Det skyldes, at der er indgået rammeaftaler med lidt flere 3

4 snitlig forløbspriser på hhv kr. og kr. for de to målgrupper, hvor af 25 pct. udbetales til driftstilskud ved forløbsstart og 75 pct. udbetales i bonus, hvis den ledige går i mindst 13 ugers sammenhængende beskæftigelse. Selvom det antages, at jobcentrene vil visitere markant mere til de billigste aktører under det nye udbud, så vil fordoblingen af bonusudbetalinger stadig betyde en udgiftsstigning på 43 pct. (55 mio. kr.) jf. figur 1. Figur 1: Udgifter til anden aktør under hhv. det gamle og det nye udbud beregnet på ledighedsgruppen 4. kvartal 2007 til 3. kvartal ,0 160,0 Samlet udgiftsstigning: 43% 120,0 129,0 Mio. kr. 69,3 80,0 40,0 58,8 54,0 0,0 Gamle LVU-udbud Nyt LVU-udbud Driftstilskud Bonusudbetaling Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger baseret på AC's Ledighedsstatistik I det omfang jobcentrene ikke lykkes med i højere grad at anvende de billigste så vil udgiftsstigningen blive endnu højere jf. tabel 3 (næste side). Tilsvarende skal det bemærkes, at hvis jobcentrene formår at presse makskapaciteten hos de billigste aktører, så de to billigste overtager ansvaret for hhv. 80 pct. og 75 pct. af de to målgrupper, så vil det stadig betyde en markant udgiftsstigning på 32 pct. Dette scenarie er dog ikke særlig sandsynligt, da jobcentrene i så fald vil udtømme markedet og dermed få højere priser og færre aktører at vælge imellem ved fremtidige udbud. aktører for målgruppen med de over 30 årige, og visitationen derfor må forventes at blive bredt lidt mere ud i forhold til målgruppen med de under 30 årige. 4

5 Tabel 3: Robusthedstest af udgiftsberegning i forhold til visitationspraksis Visitationspraksis - udnyttelse af de billigste aktører Gennemsnitlig pris per forløb Udgiftsstigning ift. gamle udbud Under 30 år: 80 pct. til de to billigste kr. +32 pct. (41 mio. kr.) AC s skøn Over 30 år 75 pct. til de to billigste Under 30 år: 65 pct. til de to billigste Over 30 år 60 pct. til de to billigste Under 30 år: 50 pct. til de to billigste kr kr kr kr. +43 pct. (55 mio. kr.) +54 pct. (69 mio. kr.) Over 30 år 45 pct. til de to billigste kr. Hvad meget skal jobeffekten øges? Det står således klart, at der vil opstå store udgiftsstigninger med mindre de andre aktører markant kan accelerere de lediges afgang til beskæftigelse og dermed spare de offentlige kasser for udbetaling til dagpenge. Nedenstående beregninger viser dog, at det vil kræve urealistiske høje jobeffekter, hvis det nye udbud bare skal blive omkostningsneutralt ift. det gamle udbud. Dermed er det helt usandsynligt, at det nye udbud vil give en positiv cost-benefit kalkule for staten og kommunerne. Hvis fx de ekstra omkostninger til anden aktør skal dækkes ind ved, at de andre aktører formår at få de nye kunder dvs. de personer, som under det gamle udbud ikke kom over til anden aktør - endnu hurtigere i arbejde, så skulle personerne gå 3,85 uge tidligere i job (jf. tabel 4). Dette kan selvsagt ikke lade sig gøre, da denne gruppe hovedsagligt består af personer, der går i job indenfor de første 1,5-4 måneder af deres ledighedsperiode. Hvis alle disse personer skulle gå 3,85 uge tidligere i job, ville mange slet ikke nå tidspunktet, hvor de skulle visiteres til anden aktør. Tabel 4: Hvor mange uger tidligere skal alle personer, som ikke før ville blive visiteret til Andre Aktører, i beskæftigelse, hvis det nye udbud skal være omkostningsneutralt i forhold til det gamle? Samfundsmæssigt tab hvis ingen ekstra jobeffekt kr. Samfundsmæssig gevinst hvis alle ekstra visiterede ift. det gamle udbud kommer 3,85 uge hurtigere i job (4.303 personer) Balance kr kr. Skal de andre aktører være de ekstra skattekroner værd, så skal de formå enten at få alle visiterede personer både de personer, som i forvejen blev visiteret til anden aktør, og de personer, som ikke ville blive visiteret under det gamle udbud hurtigere i job, eller de skal primært formå at skabe højere jobeffekter for deres gamle kunder ved at overtage indsatsen for dem tidligere end under det gamle udbud. 5

6 Som det fremgår af tabel 5 og 6, så vil disse to scenarie forudsætte, at de andre aktører enten formår at få alle visiterede personer ca. 1 uge hurtigere i arbejde i forhold til den frekvens, de ledige gik job med i perioden 4. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008, eller få alle de i forvejen visiterede personer 1,4 uge tidligere i job som et resultat af, at de nu vil få en tidligere indsats. Tabel 5: Hvor mange uger tidligere skal alle personer hos Andre Aktører i beskæftigelse, hvis det nye udbud skal være omkostningsneutralt i forhold til det gamle? Samfundsmæssigt tab hvis ingen ekstra jobeffekt kr. Samfundsmæssig gevinst hvis alle visiterede kommer 1,02 uge hurtigere i job ved at få en tidlig indsats ( personer) Balance kr kr. Tabel 6: Hvor mange uger tidligere skal alle personer, som i forvejen ville blive visiteret til Andre Aktører i beskæftigelse, hvis det nye udbud skal være omkostningsneutralt i forhold til det gamle? Samfundsmæssigt tab hvis ingen ekstra jobeffekt kr. Samfundsmæssig gevinst hvis de i forvejen visiterede under det gamle udbud kommer 1,4 uge hurtigere i job ved at få en tidligere indsats ( personer) Balance kr kr. Begge scenarier (tabel 5 og 6) vil dog være meget optimistiske, da en række forhold vil stå i vejen for, at de andre aktører kan og vil sætte massive ressourcer af til at afkorte ledighedsforløbene i så stort omfang, som det vil være nødvendigt for, at det nye udbud bliver omkostningsneutralt: De andre aktører aflønnes ikke efter, om de får de ledige hurtigst muligt i job de andre aktører aflønnes derimod efter, om de får de ledige i job indenfor en et-årig periode; om personen går i job i den første uge eller 52. uge hos anden aktør betyder ikke noget for bonusstørrelsen. 6 De andre aktører har budt ind med markant lavere priser i forhold til det gamle udbud; denne prisrabat bygger på to forretningsmodeller fællestrækket for modellerne er, at de ikke giver mulighed for en bred indsats og dermed næppe kan realisere de jobeffekter, som er nødvendige i forhold til scenarier i tabel 5 og 6: o De billigste aktører kan tilbyde den lave pris, fordi de forudsætter, at deres attraktive pris kombineret med tidlig overtagelse af de ledige betyder, at de får visiteret selvhjulpne ledige nok til at få en tilstrækkelig bund i bonusudbetalingerne, qua at de selvhjulpne ledige er bonusudløsende af sig selv kort tid efter, at de er blevet visiteret til anden aktør. For aktørerne med denne prisstrategi gælder det om at 6 De andre aktører har selvfølgelig nogle indirekte økonomiske incitamenter til at sikre en relativ hurtig afgang til job, dels fordi de så ikke skal forbruge så mange ressourcer på kontaktsamtaler, vejledningsforløb mm., og dels fordi erfaring viser, at der er større chance for at komme i job i første del af ledighedsforløbet, da langtidsledighed har en selvforstærkende effekt. De pressede priser betyder dog, at det er stærkt begrænset, hvad anden aktør har af ressourcer til at lave en intensiv indsats. 6

7 bruge så få ressourcer som mulig (udover overholdelse af krav til samtaler og aktivering), da budgetterne ikke rummer plads til lønninger, kurser mv. ud over minimumsforpligtelserne. o For de relativt dyrere aktører vil der være lidt økonomisk råderum til at gøre en ekstra indsats for de ledige, som er i risiko for ikke at gå i job indenfor et år, dvs. i risiko for ikke at blive bonusudløsende. Disse aktører vil fokusere indsatsen på de ledige med flest udfordringer og lade de selvhjulpne klare sig selv. De andre aktørers metodefrihed er væsentlig indskrænket i det nye udbud i forhold til indsatsen for personer under 30 år. De andre aktører skal administrerer de nye såkaldte ungeregler, hvor de unge skal aktiveres i en 6 måneders periode kort tid efter, at de kommer over til anden aktør. Da der er dokumentation for, at så lang en aktiveringsperiode vil være med til at fastholde de unge på dagpenge, da de unge vil nedsætte deres jobsøgningsfrekvens efter ustøttet arbejde i aktiveringsperioden, vil det være vanskeligt for de andre aktører at accelerere de unge lediges afgang til ordinær beskæftigelse. Det skal desuden nævnes, at kravet til en ekstra realiseret jobeffekt vil blive endnu højere, hvis jobcentrene ikke får øget visitationen til de billigste aktører (jf. ovenfor hvor der antages, at hhv. 65 pct. og 60 pct. af de to målgrupper visiteres til de to billigste aktører). Hvis fx jobcentrene kun ender med at anvende de to billigste aktører indenfor hver målgruppe i samme omfang, som under det tidligere udbud, så skal ekstra jobeffekter skabe besparelser for ca. 70 mio. kr., hvilket svarer til, at alle personer skal gå 1,3 uge hurtigere i job, eller at de i forvejen visiterede under det gamle udbud skal gå 1,8 uge tidligere i job. Kravene til den ekstra jobeffekt kan altså sagtens blive endnu større end skitseret i tabel 4-6. Opsummering vedr. problemernes karakter Den danske beskæftigelsesindsats er i de seneste år blevet beskyldt for at være for bagtung, dvs. at indsatsen gives for langt henne i ledighedsforløbet. Cost-benefit analysen af det nye LVU-udbud ovenfor viser imidlertid, at indsatsen også kan blive for fortung, så det ender med at blive en underskudsforretning for staten og kommunerne. Det nye udbud har med andre ord ikke ramt balancen mellem en tidlig indsats og en mekanisk overdragelse af de ressourcestærkeste ledige, som allerede står med den ene fod indenfor i en konkret jobåbning. Fremrykningen af overgangen til anden aktør har altså været for vidtgående, hvilket efter al sandsynlighed kommer til at koste mange skattekroner, som ellers ville kunne bruges til en forstærket indsats overfor gruppen af personer med risiko for langtidsledighed. Det nye udbud er konstrueret, så det er utilfredsstillende for alle parter: Analysen har sandsynliggjort et spild af skattekroner på udvalgte dele af beskæftigelsesindsatsen De andre aktører tvinges ud i en forretningsmodel med risiko for systematisk underskud på de grupper, som reelt har behov for en intensiv indsats, mens de andre aktører til gengæld kan få en næsten gratis indtægt fra selvhjulpne ledige, som historisk set selv finder job. De andre aktører udsættes for en høj grad af vilkårlighed, da de anvendte visitationskriterier ikke giver præcis pejling på, hvilket miks af hhv. selvhjulpne og udsatte kunder, de andre aktører vil modtage; en manglende transparens som nødvendigvis må slå igennem i de andre aktørers prissætning. 7

8 De ledige får ikke en differentieret beskæftigelsesindsats efter behov og udfordringer; samtidig betyder ungereglerne, at mange af de selvhjulpne ledige får uhensigtsmæssige aktiveringstilbud Tendensen til meningsløs aktivering og opbevaring på seks ugers jobsøgningskurser intensiveres yderligere af de andre aktørers forretningsmodel, hvor der ikke er økonomisk råderum for individuel tilpasning og kvalitet i aktiveringstilbuddene. Kommuner, der gerne vil gøre en særlig indsats over for ledige akademikere, er forhindret i dette, da kommunerne skal sende alle ledige tidligt over til anden aktør; kommunernes metodefrihed er altså stærkt begrænset Man har således valgt en meget dyr udliciteringsmodel, hvor det fra start var ganske sikkert, at omkostningerne ville stige markant, men man samtidig ikke havde evidens, der kunne pege i retning af, disse udgiftsstigninger ville blive modsvaret af højere jobeffekter. Dette høje spil med offentlige midler har været unødvendigt, da man med det gamle udbud havde fundet en udliciteringsmodel, som havde opnået rimelige effekter. De gamle udbuds-betingelser med småjusteringer havde således potentialet til at udvikle sig til et succes-eksempel på anvendelse af andre aktører på beskæftigelsesområdet. Et unuanceret iver efter at skabe tidlig aktiveringsindsats for alle (herunder vedtagelsen af ungereglerne) har desværre betydet en for dyr og ubalanceret udliciteringsløsning. Skal udlicitering af beskæftigelsesindsatsen på akademikerområdet blive efficient, så tyder det på, at balancen mellem en tidlig overdragelse til anden aktør og en fornuftig anvendelse af ressourcerne, nærmere rammes med visitationstidspunkt et sted mellem 4. og 6. ledighedsmåned, end efter hhv. 1,5 måneds og 3 måneders ledighed, som det sker i det nye LVU-udbud. Appendiks Tabel 6: Hvor meget spares i gennemsnit, hvis én person kommer en uge hurtigere i job? Anslået gennemsnitsydelse pr. uge (i kr.) Andel Sats Vægtet andel Dimittendsats 42% ,7 Dagpenge, maks sats 50% Supplerende dagpenge, dimittend 4% 1542,5 61,7 Supplerende dagpenge, maks sats 4% ,2 Gennemsnitsydelse 3312,6 8

Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere

Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere Forsidetegning: Stine Illum Tegningen må ikke publiceres i trykte eller digitale medier uden forudgående aftale med tegneren 2 FORORD I en tid, hvor arbejdsløsheden

Læs mere

Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere

Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere Undersøgelse udarbejdet af Akademikernes Centralorganisation i samarbejde med de fem akademiske a-kasser (AAK, IAK, MA, CA og AJKS)

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 Brian Krogh Graversen Bodil Damgaard Anders Rosdahl HURTIGT I GANG EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 HURTIGT I GANG Evaluering af

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode...

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode... Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7 3. Evalueringens metode...14 4. Kvalitativ undersøgelse...17 4.1 Styringssystemet som helhed...18

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere