Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området"

Transkript

1 AC - Sekretariatet Den 21. marts 2010 RC Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området I dette notat beregnes de økonomiske konsekvenser ved det nye LVU-udbud, som trådte i kraft 1. marts Det nye LVU-udbuds udformning er bl.a. en konsekvens af de såkaldte ungeregler (fra 1. august 2009), som dikterer en fremrykket aktivering i 6 måneder for personer under 30 år. De nye regler om tidlig lang aktivering har fremrykket tidspunktet, hvorpå de ledige overgår til anden aktør. Det nye LVU-udbud er således en fundamental anden måde at anvende andre aktører i beskæftigelsesindsatsen på i forhold til det ellers relativt velfungerende gamle anden aktør-spor. Notatet viser, at der sker en massiv stigning i udgifterne til udlicitering af beskæftigelsesindsatsen, fordi de andre aktører med det nye udbud kan høste bonusudbetaling fra de bedst rustede ledige, som hurtigt går i job enten efter endt uddannelse eller efter afskedigelse. Selv optimistiske forventninger til de andre aktørers evne til at afkorte ledighedsforløbene (og dermed spare de offentlige kasser for dagpengeudbetalinger) ændrer ikke ved, at de nye udbud netto kommer til at koste adskillige ekstra skattekroner. Konklusionen er således, at den nye udliciteringsmodel betyder en mindre efficient indsats. Udbuddet beslaglægger offentlige midler, som kunne være anvendt mere effektivt til en tidlig individuel indsats, hvis man inddrog de andre aktører mere intelligent. For uddybende konklusion og perspektivering henvises til notatets afslutning. Baggrund 1. marts 2010 trådte det nye LVU-udbud i kraft. Udbuddet er et paradigmeskifte i forhold til, hvordan man tidligere har anvendt andre aktører i beskæftigelsesindsatsen til ledige akademikere. Paradigmeskiftet består bl.a. i, at der er sket en massiv fremrykning af tidspunktet, hvorpå det private firma overtager indsatsen til den ledige akademiker, i forhold til tidligere udbud. 1 Dette betyder i praksis, at de private aktører udover at stå for indsatsen til de ledige, som er risiko for langtidsledighed, også overtager ansvaret for de ledige, som kun i kort tid er inde i ledighedssystemet, fx umiddelbart efter færdiggjort uddannelse, for så at gå i beskæftigelse. 1 En anden væsentlig ændring er, at for personer under 30 år er indsatsen detailreguleret i de såkaldte ungeregler, dvs. de andre aktørers metodefrihed er indskrænket for denne persongruppe. I det hele taget er det en ny filosofi at dele ledige akademikere op efter alder et parameter som ellers paradoksalt nok ikke har betydning for den lediges risikoprofil (i modsætning til fx uddannelse, CV, jobsøgningsindsats m.fl.)

2 Tabel 1: Oversigt over visitationstidspunkterne i det nye og gamle udbud Det gamle udbud (maj 2007 feb 2010) Det nye udbud (marts ) Målgruppe 1: Udvalgte uddannelsesgrupper som fx humanister, arkitekter mv. - overgik til anden aktør efter 4 måneders ledighed. Målgruppe 1: Personer under 30 år overgår til anden aktører efter 1,5 måneds ledighed Målgruppe 2: Øvrige akademiske uddannelser overgik til anden aktør efter 7 måneders ledighed Målgruppe 2: Personer over 30 år overgår til anden aktør efter 3 måneders ledighed. Der er imidlertid ikke ændret ved betalingsmodellen. 2 De private firmaer får samme bonussats for at få en kortvarigt ledig og en langtidsledig i job. Da det er de kortvarige ledige, som er den nye gruppe, der kommer over til anden aktør, betyder det et langt større antal bonusbetalinger. Det nye er altså med andre ord, at de andre aktører nu også får de selvhjulpne, omkostnings-lette kunder i butikken, som automatisk vil generere bonusudbetalinger til en udifferentieret bonussats. I figuren nedenfor er der vist afgangen til beskæftigelse blandt samtlige ledighedsramte akademikere i perioden 4. kvartal 2007 til 3. kvartal Af figuren fremgår, at der en stejl afgang til beskæftigelse frem til fjerde ledighedsmåned. Personerne i denne gruppe er de kortvarigt ledige, som med det nye LVU-udbud bliver flyttet ud til anden aktør enten efter 6 uger eller efter 3 måneder alt afhængig af alder, i modsætning til det gamle LVU-udbud, hvor man først blev visiteret til anden aktør, hvis man var ledig i fire måneder eller mere. Figur 1: Afgang til beskæftigelse for alle ledige akademikere i perioden 4. kvartal kvartal 2008 Personer Målgruppe 1 Overgang til anden aktør - nyt udbud Målgruppe 2 Målgruppe 1 Overgang til anden aktør - gamle udbud Målgruppe Måneder Kilde: Særkørsel på AC s ledighedsstatistik 2 De andre aktører modtager 25 pct. af deres forløbspris i driftstilskud; de resterende 75 pct. udbetales i bonus, hvis de ledige opnår 13 sammenhængende ugers beskæftigelse. 3 Denne periode er valgt, fordi det er seneste årgang, hvor vi kan måle mindst 15 måneder frem i tid fra visitationstidspunktet, hvilket er nødvendigt, når der senere i notatet skal opgøres de totale bonusudbetalinger til anden aktør. 2

3 Hvad koster det nye LVU-udbud ift. det gamle? Omkostningerne til det nye LVU-udbud kan estimeres ved at beregne, hvad det ville have kostet at anvende det nye udbud i stedet for det gamle i en given periode under det gamle LVU-udbud. Først laves en alt andet lige beregning med udgangspunkt i alle ledighedsramte i 4. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008, hvor der antages samme afgangskurve (figur 1) til beskæftigelse, som under det gamle udbud. Senere nedenfor præsenteres beregninger på, hvilke ekstra effekter/besparelser til dagpengeudbetalinger man skal opnå i forhold til det gamle udbud, for at det nye udbud vil blive en rentabel løsning i den givne måleperiode. I nedenstående oversigtstabel fremgår det, at af de ledighedsramte i den givne periode, så vil blive visiteret til anden aktør mod personer under det gamle udbud. De ekstra 4303 personer går dog alle i job, hvilket er med til at fordoble de andre aktørers bonusandele. Tabel 2: Oversigt over antal forløb og bonusandele ved hhv. det gamle og det nye udbud i perioden 4. kvartal kvartal 2008 Population Antal påbegyndte forløb hos anden aktør Bonusandele 15 mdr. efter forløbsstart (i pct.) Nyt udbud Målgruppe 1: Under 30 år ,4 Målgruppe 2: Over 30 år ,1 I alt ,6 Gamle udbud Målgruppe 1:Udsatte grupper ,4 Målgruppe 2: Øvrige ,2 I alt ,3 Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger baseret på AC's Ledighedsstatistik De andre aktører har budt ind med lavere priser ved det nye udbud. Prisspændet mellem aktørerne i det nye udbud er dog på ca. 100 pct. 4 Derfor er gennemsnitsprisen påvirket af, hvor meget jobcentrene anvender de billigste aktører. Under det gamle udbud var den gennemsnitlige pris per forløb hhv kr. og kr. for målgruppe 1 og 2 i den pågældende periode. Jobcentrene visiterede hhv. 49 pct. og 39 pct. af de to målgrupper til de to billigste aktører. AC skønner, at jobcentrene under det nye udbud i endnu større omfang vil anvende de billigste aktører, bl.a. fordi kommunernes budgetter vil presse jobcentrene til at tænke endnu mere økonomisk i deres visitationspraksis. Til beregningen af udgifterne til det nye udbud anvendes derfor gennemsnitlige priser baseret på, at 65 pct. af personer under 30 år visiteres til de to billigste aktører, og 60 pct. af personerne over 30 år visiteres til de to billigste. 5 Det giver gennem- 4 De konkrete forløbspriser hos hver af de andre aktører under hhv. det gamle og det nye udbud må af konkurrencemæssige hensyn ikke oplistes i offentligt tilgængelige notater. AC er bekendt med både den gamle og den nye prisliste. Gennemsnitspriserne i dette notat er altså beregnet ud fra den rigtige prisstruktur. 5 Der skønnes en lidt mindre udnyttelse af de to billigste aktører for målgruppen med de over 30 årige i forhold til målgruppen med de under 30 årige. Det skyldes, at der er indgået rammeaftaler med lidt flere 3

4 snitlig forløbspriser på hhv kr. og kr. for de to målgrupper, hvor af 25 pct. udbetales til driftstilskud ved forløbsstart og 75 pct. udbetales i bonus, hvis den ledige går i mindst 13 ugers sammenhængende beskæftigelse. Selvom det antages, at jobcentrene vil visitere markant mere til de billigste aktører under det nye udbud, så vil fordoblingen af bonusudbetalinger stadig betyde en udgiftsstigning på 43 pct. (55 mio. kr.) jf. figur 1. Figur 1: Udgifter til anden aktør under hhv. det gamle og det nye udbud beregnet på ledighedsgruppen 4. kvartal 2007 til 3. kvartal ,0 160,0 Samlet udgiftsstigning: 43% 120,0 129,0 Mio. kr. 69,3 80,0 40,0 58,8 54,0 0,0 Gamle LVU-udbud Nyt LVU-udbud Driftstilskud Bonusudbetaling Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger baseret på AC's Ledighedsstatistik I det omfang jobcentrene ikke lykkes med i højere grad at anvende de billigste så vil udgiftsstigningen blive endnu højere jf. tabel 3 (næste side). Tilsvarende skal det bemærkes, at hvis jobcentrene formår at presse makskapaciteten hos de billigste aktører, så de to billigste overtager ansvaret for hhv. 80 pct. og 75 pct. af de to målgrupper, så vil det stadig betyde en markant udgiftsstigning på 32 pct. Dette scenarie er dog ikke særlig sandsynligt, da jobcentrene i så fald vil udtømme markedet og dermed få højere priser og færre aktører at vælge imellem ved fremtidige udbud. aktører for målgruppen med de over 30 årige, og visitationen derfor må forventes at blive bredt lidt mere ud i forhold til målgruppen med de under 30 årige. 4

5 Tabel 3: Robusthedstest af udgiftsberegning i forhold til visitationspraksis Visitationspraksis - udnyttelse af de billigste aktører Gennemsnitlig pris per forløb Udgiftsstigning ift. gamle udbud Under 30 år: 80 pct. til de to billigste kr. +32 pct. (41 mio. kr.) AC s skøn Over 30 år 75 pct. til de to billigste Under 30 år: 65 pct. til de to billigste Over 30 år 60 pct. til de to billigste Under 30 år: 50 pct. til de to billigste kr kr kr kr. +43 pct. (55 mio. kr.) +54 pct. (69 mio. kr.) Over 30 år 45 pct. til de to billigste kr. Hvad meget skal jobeffekten øges? Det står således klart, at der vil opstå store udgiftsstigninger med mindre de andre aktører markant kan accelerere de lediges afgang til beskæftigelse og dermed spare de offentlige kasser for udbetaling til dagpenge. Nedenstående beregninger viser dog, at det vil kræve urealistiske høje jobeffekter, hvis det nye udbud bare skal blive omkostningsneutralt ift. det gamle udbud. Dermed er det helt usandsynligt, at det nye udbud vil give en positiv cost-benefit kalkule for staten og kommunerne. Hvis fx de ekstra omkostninger til anden aktør skal dækkes ind ved, at de andre aktører formår at få de nye kunder dvs. de personer, som under det gamle udbud ikke kom over til anden aktør - endnu hurtigere i arbejde, så skulle personerne gå 3,85 uge tidligere i job (jf. tabel 4). Dette kan selvsagt ikke lade sig gøre, da denne gruppe hovedsagligt består af personer, der går i job indenfor de første 1,5-4 måneder af deres ledighedsperiode. Hvis alle disse personer skulle gå 3,85 uge tidligere i job, ville mange slet ikke nå tidspunktet, hvor de skulle visiteres til anden aktør. Tabel 4: Hvor mange uger tidligere skal alle personer, som ikke før ville blive visiteret til Andre Aktører, i beskæftigelse, hvis det nye udbud skal være omkostningsneutralt i forhold til det gamle? Samfundsmæssigt tab hvis ingen ekstra jobeffekt kr. Samfundsmæssig gevinst hvis alle ekstra visiterede ift. det gamle udbud kommer 3,85 uge hurtigere i job (4.303 personer) Balance kr kr. Skal de andre aktører være de ekstra skattekroner værd, så skal de formå enten at få alle visiterede personer både de personer, som i forvejen blev visiteret til anden aktør, og de personer, som ikke ville blive visiteret under det gamle udbud hurtigere i job, eller de skal primært formå at skabe højere jobeffekter for deres gamle kunder ved at overtage indsatsen for dem tidligere end under det gamle udbud. 5

6 Som det fremgår af tabel 5 og 6, så vil disse to scenarie forudsætte, at de andre aktører enten formår at få alle visiterede personer ca. 1 uge hurtigere i arbejde i forhold til den frekvens, de ledige gik job med i perioden 4. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008, eller få alle de i forvejen visiterede personer 1,4 uge tidligere i job som et resultat af, at de nu vil få en tidligere indsats. Tabel 5: Hvor mange uger tidligere skal alle personer hos Andre Aktører i beskæftigelse, hvis det nye udbud skal være omkostningsneutralt i forhold til det gamle? Samfundsmæssigt tab hvis ingen ekstra jobeffekt kr. Samfundsmæssig gevinst hvis alle visiterede kommer 1,02 uge hurtigere i job ved at få en tidlig indsats ( personer) Balance kr kr. Tabel 6: Hvor mange uger tidligere skal alle personer, som i forvejen ville blive visiteret til Andre Aktører i beskæftigelse, hvis det nye udbud skal være omkostningsneutralt i forhold til det gamle? Samfundsmæssigt tab hvis ingen ekstra jobeffekt kr. Samfundsmæssig gevinst hvis de i forvejen visiterede under det gamle udbud kommer 1,4 uge hurtigere i job ved at få en tidligere indsats ( personer) Balance kr kr. Begge scenarier (tabel 5 og 6) vil dog være meget optimistiske, da en række forhold vil stå i vejen for, at de andre aktører kan og vil sætte massive ressourcer af til at afkorte ledighedsforløbene i så stort omfang, som det vil være nødvendigt for, at det nye udbud bliver omkostningsneutralt: De andre aktører aflønnes ikke efter, om de får de ledige hurtigst muligt i job de andre aktører aflønnes derimod efter, om de får de ledige i job indenfor en et-årig periode; om personen går i job i den første uge eller 52. uge hos anden aktør betyder ikke noget for bonusstørrelsen. 6 De andre aktører har budt ind med markant lavere priser i forhold til det gamle udbud; denne prisrabat bygger på to forretningsmodeller fællestrækket for modellerne er, at de ikke giver mulighed for en bred indsats og dermed næppe kan realisere de jobeffekter, som er nødvendige i forhold til scenarier i tabel 5 og 6: o De billigste aktører kan tilbyde den lave pris, fordi de forudsætter, at deres attraktive pris kombineret med tidlig overtagelse af de ledige betyder, at de får visiteret selvhjulpne ledige nok til at få en tilstrækkelig bund i bonusudbetalingerne, qua at de selvhjulpne ledige er bonusudløsende af sig selv kort tid efter, at de er blevet visiteret til anden aktør. For aktørerne med denne prisstrategi gælder det om at 6 De andre aktører har selvfølgelig nogle indirekte økonomiske incitamenter til at sikre en relativ hurtig afgang til job, dels fordi de så ikke skal forbruge så mange ressourcer på kontaktsamtaler, vejledningsforløb mm., og dels fordi erfaring viser, at der er større chance for at komme i job i første del af ledighedsforløbet, da langtidsledighed har en selvforstærkende effekt. De pressede priser betyder dog, at det er stærkt begrænset, hvad anden aktør har af ressourcer til at lave en intensiv indsats. 6

7 bruge så få ressourcer som mulig (udover overholdelse af krav til samtaler og aktivering), da budgetterne ikke rummer plads til lønninger, kurser mv. ud over minimumsforpligtelserne. o For de relativt dyrere aktører vil der være lidt økonomisk råderum til at gøre en ekstra indsats for de ledige, som er i risiko for ikke at gå i job indenfor et år, dvs. i risiko for ikke at blive bonusudløsende. Disse aktører vil fokusere indsatsen på de ledige med flest udfordringer og lade de selvhjulpne klare sig selv. De andre aktørers metodefrihed er væsentlig indskrænket i det nye udbud i forhold til indsatsen for personer under 30 år. De andre aktører skal administrerer de nye såkaldte ungeregler, hvor de unge skal aktiveres i en 6 måneders periode kort tid efter, at de kommer over til anden aktør. Da der er dokumentation for, at så lang en aktiveringsperiode vil være med til at fastholde de unge på dagpenge, da de unge vil nedsætte deres jobsøgningsfrekvens efter ustøttet arbejde i aktiveringsperioden, vil det være vanskeligt for de andre aktører at accelerere de unge lediges afgang til ordinær beskæftigelse. Det skal desuden nævnes, at kravet til en ekstra realiseret jobeffekt vil blive endnu højere, hvis jobcentrene ikke får øget visitationen til de billigste aktører (jf. ovenfor hvor der antages, at hhv. 65 pct. og 60 pct. af de to målgrupper visiteres til de to billigste aktører). Hvis fx jobcentrene kun ender med at anvende de to billigste aktører indenfor hver målgruppe i samme omfang, som under det tidligere udbud, så skal ekstra jobeffekter skabe besparelser for ca. 70 mio. kr., hvilket svarer til, at alle personer skal gå 1,3 uge hurtigere i job, eller at de i forvejen visiterede under det gamle udbud skal gå 1,8 uge tidligere i job. Kravene til den ekstra jobeffekt kan altså sagtens blive endnu større end skitseret i tabel 4-6. Opsummering vedr. problemernes karakter Den danske beskæftigelsesindsats er i de seneste år blevet beskyldt for at være for bagtung, dvs. at indsatsen gives for langt henne i ledighedsforløbet. Cost-benefit analysen af det nye LVU-udbud ovenfor viser imidlertid, at indsatsen også kan blive for fortung, så det ender med at blive en underskudsforretning for staten og kommunerne. Det nye udbud har med andre ord ikke ramt balancen mellem en tidlig indsats og en mekanisk overdragelse af de ressourcestærkeste ledige, som allerede står med den ene fod indenfor i en konkret jobåbning. Fremrykningen af overgangen til anden aktør har altså været for vidtgående, hvilket efter al sandsynlighed kommer til at koste mange skattekroner, som ellers ville kunne bruges til en forstærket indsats overfor gruppen af personer med risiko for langtidsledighed. Det nye udbud er konstrueret, så det er utilfredsstillende for alle parter: Analysen har sandsynliggjort et spild af skattekroner på udvalgte dele af beskæftigelsesindsatsen De andre aktører tvinges ud i en forretningsmodel med risiko for systematisk underskud på de grupper, som reelt har behov for en intensiv indsats, mens de andre aktører til gengæld kan få en næsten gratis indtægt fra selvhjulpne ledige, som historisk set selv finder job. De andre aktører udsættes for en høj grad af vilkårlighed, da de anvendte visitationskriterier ikke giver præcis pejling på, hvilket miks af hhv. selvhjulpne og udsatte kunder, de andre aktører vil modtage; en manglende transparens som nødvendigvis må slå igennem i de andre aktørers prissætning. 7

8 De ledige får ikke en differentieret beskæftigelsesindsats efter behov og udfordringer; samtidig betyder ungereglerne, at mange af de selvhjulpne ledige får uhensigtsmæssige aktiveringstilbud Tendensen til meningsløs aktivering og opbevaring på seks ugers jobsøgningskurser intensiveres yderligere af de andre aktørers forretningsmodel, hvor der ikke er økonomisk råderum for individuel tilpasning og kvalitet i aktiveringstilbuddene. Kommuner, der gerne vil gøre en særlig indsats over for ledige akademikere, er forhindret i dette, da kommunerne skal sende alle ledige tidligt over til anden aktør; kommunernes metodefrihed er altså stærkt begrænset Man har således valgt en meget dyr udliciteringsmodel, hvor det fra start var ganske sikkert, at omkostningerne ville stige markant, men man samtidig ikke havde evidens, der kunne pege i retning af, disse udgiftsstigninger ville blive modsvaret af højere jobeffekter. Dette høje spil med offentlige midler har været unødvendigt, da man med det gamle udbud havde fundet en udliciteringsmodel, som havde opnået rimelige effekter. De gamle udbuds-betingelser med småjusteringer havde således potentialet til at udvikle sig til et succes-eksempel på anvendelse af andre aktører på beskæftigelsesområdet. Et unuanceret iver efter at skabe tidlig aktiveringsindsats for alle (herunder vedtagelsen af ungereglerne) har desværre betydet en for dyr og ubalanceret udliciteringsløsning. Skal udlicitering af beskæftigelsesindsatsen på akademikerområdet blive efficient, så tyder det på, at balancen mellem en tidlig overdragelse til anden aktør og en fornuftig anvendelse af ressourcerne, nærmere rammes med visitationstidspunkt et sted mellem 4. og 6. ledighedsmåned, end efter hhv. 1,5 måneds og 3 måneders ledighed, som det sker i det nye LVU-udbud. Appendiks Tabel 6: Hvor meget spares i gennemsnit, hvis én person kommer en uge hurtigere i job? Anslået gennemsnitsydelse pr. uge (i kr.) Andel Sats Vægtet andel Dimittendsats 42% ,7 Dagpenge, maks sats 50% Supplerende dagpenge, dimittend 4% 1542,5 61,7 Supplerende dagpenge, maks sats 4% ,2 Gennemsnitsydelse 3312,6 8

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus 11 Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev - Halvårsstatus 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 Halvårsstatus

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr.

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr. Dato: 28-11-2014 Kontaktperson: Jesper Bøtker Mortensen E-mail: jbmo@vejenkom.dk NOTAT Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014,

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere