Journalnummer marts Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland."

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: mail: - Internet-adresse: Advokatfirmaet Gorrissen Frederspiel Att.: Advokat Anne Kirkegaard Bech-Bruun Advokatfirma Att.: Advokat Tina Braad Journalnummer Dato marts 2015 Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland. Ved brev af 30. januar 2015 har Ion Beam Applications S.A. ( IBA ) klaget over Region Midtjyllands afslag af 23. januar 2015 på at give aktindsigt i ifølge Region Midtjylland interne, fortrolige evalueringsdokumenter vedrørende bedømmlsen efter det kvalitative underkriterium kriterium Quality of equipment. De pågældende dokumenter er i udbudsklagesagen fremlagt for klagenævnet som bilag A-H. Ved af 2. februar 2015 har klagenævnet meddelt, at klagenævnet opfatter klagen som en anmodning om partsaktindsigt efter forvaltningsloven i bilag A-H. Klagenævnet bemærker i tilslutning hertil, at klagenævnet er opmærksom på, at regionens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedsloven. Da dokumenterne imidlertid er fremlagt i klagesagen, og da IBA ønsker aktindsigt i dokumenterne, har klagenævnet fundet det hensigtsmæssigt (også) at tage stilling til, om der kan meddeles IBA partsaktindsigt efter forvaltningslovens bestemmelser. Region Midtjylland har ved brev af 10. februar 2015 fastholdt, at der ikke skal gives aktindsigt i de pågældende dokumenter. Regionen har samtidig meddelt, at regionen i det konkrete tilfælde er enig i den af

2 2. klagenævnet valgte fremgangsmåde, hvorefter der tages udgangpunkt i forvaltningslovens regler om partsaktindsigt. Klagenævnet har i en af 11. februar 2015 anmodet om navnlig Region Midtjyllands oplysning om, hvorvidt visse af deltagerne i arbejdsgruppern(e)/projektgruppen var ansat andre steder end i regionen/universitetshospitalet. Regionen har ved af 18. februar 2015 oplyst: Med henvisning til Klagenævnet for Udbuds af 12. februar 2015 kan jeg oplyse følgende vedrørende de personer, der har medvirket ved evalueringen af tilbuddene: Evalueringen af tilbuddene er foretaget af apparaturgruppen (den i udbudsbetingelsernes pkt. 2.4 benævnte working group covering procurement and commissioning of equipment), der har fremlagt det samlede evalueringsresultat for projektgruppen. Projektgruppen (DCPT Project Group headed by the DNU Project Director) har på den baggrund og i overensstemmelse med angivelserne i udbudsbetingelserne truffet endelig beslutning om tildeling af kontrakten til Varian. For en god ordens skyld skal det præciseres, at de som bilag A-G [H] fremlagte interne arbejdsdokumenter ikke er forelagt for projektgruppen, men udelukkende har dannet grundlag for de interne drøftelser i evalueringsgruppen (apparaturgruppen). Evalueringsgruppen bestod af: Ansatte på Aarhus Universitetshospital/Region Midtjylland: Christian Skou Søndergaard, fysiker Jørgen Breede Baltzer Petersen, fysiker Klaus Seiersen, fysiker Lars Hjorth Præstegaard, fysiker Morten Høyer, professor, læge Cai Grau, professor, læge Ole Nørrevang, cheffysiker Ansatte i Region Midtjylland:

3 3. Sidsel Marcussen, jurist Ansatte på Aarhus Universitet med arbejdssted på Aarhus Universitetshospital: Ludvig Paul Muren, professor, fysiker: I forbindelse med evalueringen af de kvalitative krav har Ludvig Paul Muren været med til evaluering af Research and Education (bilag H). Markus Lothar Alber, professor, fysiker: I forbindelse med evalueringen af de kvalitative krav har Markus Lothar Alber været med til evaluering af couch (bilag B), Pencil Beam Scanning (bilag C) og organ motion management (bilag E). Ansatte på Aarhus Universitet uden eksplicit tilknytning til Aarhus Universitetshospital: Niels Bassler, lektor, fysiker: I forbindelse med evalueringen af de kvalitative krav har Niels Bassler været med til evaluering af Research and Education (bilag H). Søren Pape Møller, centerleder, fysiker: I forbindelse med evalueringen af de kvalitative krav har Søren Pape Møller været med til evaluering af Pencil Beam Scanning (bilag C) og Research and Education (bilag H). Bilagene A-G [H] er udarbejdet af Ole Nørrevang, Cai Grau og Lars Hjorth Præstegaard i forbindelse med dialogen i evalueringsgruppen. Alle medlemmer i evalueringsgruppen har deltaget i diskussionen af alle emner og har i den forbindelse set bilagene A-G [H], men de pågældende dokumenter er ikke rundsendt eller på anden vis udleveret til evalueringsgruppens medlemmer. Det beror således på en misforståelse fra min side, når det i svarskriftet, side 7, andensidste afsnit anføres, at bilag A-G [H] er blevet udvekslet mellem medlemmerne i undergrupperne og medlemmerne i den samlede evalueringsgruppe. De betragtninger vedrørende dokumenternes interne karakter, der fremgår af side 4 i mit brev af 10. februar 2015 til Klagenævnet for Udbud vedrørende aktindsigtsspørgsmålet, er derfor uanset sammensætningen af evalueringsgruppen fortsat relevante.

4 4. Ved af 19. februar 2015 har regionen berigtiget oplysningerne som følger: I min af 18. februar 2015 har jeg. anført, at de pågældende dokumenter ikke er rundsendt eller på anden vis udleveret til evalueringsgruppens medlemmer... Denne angivelse er desværre ikke korrekt. I min af 18. februar 2015 er det angivet, i hvilket omfang de medlemmer af evalueringsgruppen (apparaturgruppen), der er ansat på Aarhus Universitet, har medvirket ved evalueringen. Region Midtjylland har i den forbindelse oplyst, at de dele af evalueringen, som de pågældende ansatte på Aarhus Universitet har medvirket ved evalueringen i, er fremsendt til kommentering pr. til de pågældende personer. Konkret drejer det sig om bilagene B, C, E og H. Samtlige bilag er dog som angivet i min af 18. februar 2015 udarbejdet af Ole Nørrevang, Cai Grau og Lars Hjorth Præstegaard, som er ansat på Aarhus Universitetshospital/Region Midtjylland, og de endelige versioner af bilagene, som er fremsendt til Klagenævnet for Udbud, er ligeledes færdiggjort af de medlemmer af evalueringsgruppen (apparaturgruppen), der er ansat på Aarhus Universitetshospital/Region Midtjylland. Regionen har oplyst, at der den 18. februar 2015 er truffet afgørelse om den resterende del af IBA s aktindsigtsanmodning. Af afgørelsen, som regionen har fremsendt til klagenævnet, fremgår, at en række oplysninger er blevet undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2. IBA er ved af 20. februar 2015 fremkommet med yderligere bemærkninger i lyset af regionens svar på klagenævnets spørgsmål. Region Midtjylland er fremkommet med et yderligere indlæg den 24. februar 2015.

5 5. På klagenævnets yderligere forespørgsel har Region Midtjylland ved af 26. februar 2015 oplyst følgende: De specialister fra Aarhus Universitet, der har deltaget i apparaturgruppen, er udpeget i kraft af deres personlige egenskab af specialister og som følge af deres særlige tilknytning til projektet. De pågældende personer er således udpeget af Region Midtjylland direkte og ikke gennem Aarhus Universitet. Baggrunden for at Region Midtjylland har udpeget de pågældende specialister til at deltage i apparaturgruppen er i øvrigt, at de pågældende specialister har været med til at udarbejde den ansøgning, som ligger til grund for, at Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland blev udpeget som hjemsted for det nationale partikelterapicenter. Der henvises i den forbindelse til CV erne i den af Region Midtjylland i samarbejde med Aarhus Universitet udarbejdede ansøgning, der forefindes på følgende link: 0web/Småtterier/Det%20Nationale%20Center%20for%20Partik elterapi% pdf Samtlige medlemmer af apparaturgruppen (evalueringsgruppen) har været underlagt Region Midtjyllands instruktioner i relation til, hvorledes evalueringsopgaven skal gribes an, og har været underlagt fuld fortrolighed om såvel de afgivne tilbud som evalueringen af disse. Medlemmerne af apparaturgruppen (evalueringsgruppen) har således ikke været berettiget til at delagtiggøre og drøfte tilbuddene, herunder vurderingen af disse, med personer uden for apparaturgruppen (evalueringsgruppen). Dog har cheffysiker Ole Nørrevang som formand for apparaturgruppen (evalueringsgruppen) og bistået af udbudsjurist Sidsel Marcussen haft mulighed for at orientere projektgruppen om tilbuddene og evalueringen af disse. Der foreligger ikke skriftlige instrukser eller lignende om vilkårene for deltagelse i evalueringen, herunder fortrolighedsaftaler eller lignende. Fortrolighedsforpligtelsen er derimod løbende og gentagne gange mundtligt præciseret i forbindelse med de afholdte evalueringsmøder.

6 6. Til yderligere dokumentation for at de af apparaturgruppens medlemmer, der er ansat på Aarhus Universitet (Søren Pape Møller, Ludvig Paul Muren, Markus Lothar Alber og Niels Bassler), har været underlagt fuld tavshed og fortrolighed i forhold til arbejdet og drøftelserne i evalueringsgruppen fremsendes s fra de pågældende medlemmer, hvoraf fremgår, at tilbuddene og evalueringen af disse ikke er drøftet med personer uden for apparaturgruppen mv. Desuden fremsendes cheffysiker Ole Nørrevangs af 25. februar 2015 med besvarelse af spørgsmålene i Klagenævnet for Udbuds af 24. februar 2015 samt Region Midtjyllands evalueringsplan for arbejdet i apparaturgruppen og regionens udbudsstrategi for udbuddet af protonterapianlægget. Indholdet af en fra Ole Nørrevang svarer til det, som er anført i regionens svar. I de vedlagte s fra medlemmerne af apparturgruppen bekræfter de pågældende, at de har været underlagt fuld tavshed og fortrolighed i forhold til arbejdet og drøftelserne i evalueringsgruppen, at de ikke har drøftet arbejdet i gruppen med personer uden for apparaturgruppen, og at det materiale, de har modtaget som led i evalueringen, ikke er journaliseret. IBA har afgivet et afsluttende indlæg den 27. februar Parternes synspunkter IBA har gjort gældende, at udgangspunktet efter forvaltningslovens 9 er, at IBA har adgang til samtlige dokumenter og indførelser i journaler, der vedrører sagen, medmindre dokumenterne er undtaget i medfør af forvaltningslovens Evalueringsdokumenterne er ikke som hævdet af Region Midtjylland interne. Den nedsatte project group og de personer, som har deltaget i undergruppen, er således ikke ansat i regionen, men primært på Aarhus Universitets Hospital. Da dokumenterne er sendt til universitetshospitalet, har de mistet deres interne karakter, jf. FOB (om dokumenter udvekslet mellem et direktorat og en følgegruppe uden for direktoratet). Under alle omstændigheder har dokumenterne mistet deres interne karakter ved at blive sendt til de

7 7. personer i undergruppen, som ikke er ansat i enten regionen eller på universitetshospitalet. Det afgørende kriterium er i den forbindelse ikke, om dokumenterne er sendt fysisk til personer uden for regionen. Det afgørende er således, at medlemmerne af evalueringsgruppen har haft adgang til at se dokumenterne, jf. blandt andet Mohamed Assan i Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, side 412, og Niels Fenger i Forvaltningsloven med kommentarer, 2013, side 391. Evalueringsgruppen er ikke som hævdet af regionen en særmyndighed, hvis dokumenter kan udveksles mellem arbejdsgruppens medlemmer uden at miste deres interne karakter. Hertil kræves for eksempel, at særmyndigheden har eget brevpapir, og at det udtrykkeligt er fastlagt, hvilke personer der er tilknyttet særmyndigheden, jf. herom FOB og FOB At noget sådant er sket, eller at gruppen har ageret med en selvstændig myndigheds autonomi, er ikke på nogen måde godtgjort. Hvis evalueringsgruppen havde været en selvstændig myndighed, ville udvekslingen af evalueringsdokumenterne med regionen og regionens oprettelse af visse af dokumenterne under alle omstændigheder indebære, at dokumenterne havde mistet deres interne karakter. Det er heller ikke ved det fremlagte godtgjort, at de udenforstående medlemmer er udpeget i en personlig egenskab. Hvis dokumenterne anses for interne, er der tale om endelige dokumenter, der har udgjort grundlaget for afgørelsen om tildeling. Der skal derfor gives aktindsigt i dokumenterne efter forvaltningslovens 13, jf. FOB (om aktindsigt i vurderingsskemaer). Endelig følger det af reglerne om meroffentlighed i forvaltningslovens 10, at regionen burde have givet IBA (mer)aktindsigt, jf. FOB , hvorefter afslag på meroffentlighed kræver en reel, saglig og konkret forklaring på afvisningen. I denne sag er der ingen modstående hensyn til konkurrecemæssige forhold, tavshedspligt eller andet, som kan begrunde, at der ikke gives aktindsigt, jf. også FOB

8 8. Det er klart uberettiget, når regionen i sin om afslaget af 23. januar 2015 henviser til, at der er indgået non-disclosure aftaler med tilbudsgiverne. Region Midtjylland har gjort gældende, at Aarhus Universitetshospital er en enhed under Region Midtjylland. Udveksling af dokumenter mellem regionen og hospitalet er dermed ikke en afgivelse til udenforstående efter forvaltningslovens 12, stk. 1 og stk. 2, jf. også lovbemærkningerne til offentlighedslovens 23. Der henvises desuden til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. september 2011, GE Healthcare Danmark A/S mod Region Midtjylland, hvori klagenævnet tiltrådte, at notater udarbejdet af en brugergruppe sammensat af medarbejdere fra de enkelte hospitaler havde karakter af interne arbejdsdokumenter, som ikke er undergivet aktindsigt efter forvaltningslovens 12. Tilsvarende følger af Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 7. januar 2013 i sagen Fresenius Medical Care Danmark A/S. For det tilfælde at Klagenævnet for Udbud mod forventning måtte finde, at Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland er forskellige offentlige myndigheder i forvaltningslovens forstand, er forholdet under alle omstændigheder, at dokumenterne ikke er oversendt fra Aarhus Universitetshospital Forholdet er, at en række personer tilknyttet Aarhus Universitetshospital i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud har repræsenteret regionen. Der er således ikke tale om, at Aarhus Universitetshospital har udarbejdet og journaliseret et dokument (hvortil alle medarbejdere på Aarhus Universitetshospital har adgang) som derefter er overført til regionen til brug for evalueringen af de indkomne tilbud. Evalueringsgruppen har afgivet sine vurderinger direkte til Region Midtjylland, som har oprettet evalueringsdokumenterne og jounaliseret dem i regionens system. Dokumenterne er således ikke på noget tidspunkt oversendt fra én myndighed til en anden, og dokumenterne er derfor ikke ophørt med at være interne. I FOB er det også forudsat, at en person ansat i en myndighed konkret kan repræsentere en anden myndighed, og at det kun er, hvis der sker en journalisering, der er åben for alle

9 9. medarbejdere i den pågældende udlånende myndighed, at der vil være tale om dokumenter udarbejdet af en anden myndighed. Regionen har endvidere anført, at fremsendelse af dokumenterne til de af evalueringsgruppens medlemmer, der er ansat på Aarhus Universitet, udelukkende er sket i kraft af deres deltagelse i evalueringsgruppen (apparaturgruppen), og at dokumenterne i den forbindelse har været underlagt fuld fortrolighed. Dokumenterne er derfor fortsat at betragte som interne dokumenter, jf. Folketingets Ombudsmands udtalelse i sag , og derfor friholdt fra aktindsigtsadgangen efter forvaltningslovens 12. Evaluringsgruppen må desuden betragtes som en selvstændig myndighed svarende til, hvad der var tilfældet i FOB , om interministerielt samarbejde i særlige organer, som er oprettet i et specielt øjemed. Under alle omstændigheder er alle medlemmerne af evalueringsgruppen specifikt udpeget i deres personlige egenskab og har været underkastet regionens instruktioner og har skulle behandle evalueringen og det modtagne materiale fortroligt, herunder i forhold til deres sædvanlige arbejdsgiver. Også de eksterne medlemmer må således i relation til arbejdet med evalueringen anses for at indgå i Region Midtjylland med den virkning, at evalueringsdokumenterne er regionens interne arbejdspapirer. Hvis IBA s synspunkt om, hvornår dokumenter ophører med at være interne, var korrekt, ville det kraftigt begrænse ordregiveres mulighed for at foretage indkøb sammen i indkøbsfællesskaber eller i øvrigt, jf. også de særskilte bestemmelser om fælles udbud i det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov. Konsekvensen ville således være, at enhver form for fælles intern evaluering ville være offentligt tilgængelig. Dokumenterne er heller ikke endelige dokumenter, der har udgjort grundlaget for den samlede afgørelse om tildeling, jf. forvaltningslovens 13, nr. 1 (som regionen går ud fra, er den bestemmelse i 13, som IBA påberåber sig), hvorefter dokumenter,

10 10. der "alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse", er omfattet af reglerne om aktindsigt. En gennemgang af dokumenterne afslører i sig selv, at de, jf. deres form og fremtoning, ikke er endelige. Bland andet indeholder dokumenterne pointtildeling fra konkrete evalueringspersoner. Disse pointtildelinger indgår ikke i den endelige evalueringsscore, og allerede derfor er dokumenterne ikke endelige. FOB drejede sig om vurderinger i nogle dokumenter, som ifølge ombudsmanden indeholdt oplysninger "vedrørende sagens faktiske omstændigheder", ligesom dokumenterne i deres form fremtrådte som selvstændige, endelige dokumenter. De dokumenter, der her er tale om, har ikke samme karakter. De "faktiske omstændigheder", der ligger til grund for dokumenterne, er i øvrigt i sig selv undtaget fra aktindsigt, da der tale om forretningshemmeligheder. Regionen finder det dog på nuværede tidspunkt ikke hensigtsmæssigt at udtale sig yderligere om den fortrolige karakter af dokumenterne, før høringen af tilbudsgiverne er tilendebragt, og regionen har truffet afgørelse om omfanget af aktindsigt i tilbuddene. Region Midtjylland har overvejet, om der er grundlag for at give IBA adgang til de dele af de interne evalueringsdokumenter, der omtaler IBA s eget tilbud efter reglerne om meroffentlighed. Under hensyntagen til de hensyn, der ligger bag forvaltningslovens undtagelsesbestemmelser vedrørende interne dokumenter, er det regionens opfattelse, at der ikke bør gives aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. Evalueringsgrupper bestående af flere personer bør således i forbindelse med offentlige udbud have mulighed for at foretage grundige evalueringer. Det er en forudsætning herfor, at de personer, der forestår evalueringen af detaljerede, omfangsrige og teknisk komplicerede tilbud, skal have mulighed for at anføre deres umiddelbare antagelser for derefter i fællesskab med de øvrige dele af evalueringsgruppen at nå frem til de endelige evalueringer. Såfremt de arbejdsdokumenter, en evalueringsgruppe udarbejder i denne proces, var omfattet af reglerne om aktindsigt, ville det væsentligt lægge

11 11. begrænsninger på evalueringspersonernes handlefrihed og mulighed for at foretage en korrekt og grundig evaluering. Det bemærkes også, at myndigheden efter indholdet i offentlighedslovens 14 (og forvaltningslovens 10) er tillagt et bredt skøn, som klagenævnet ikke bør tilsidesætte, jf, i øvrigt også FOB , hvor ombudsmanden ikke konkluderer, at der skulle have været givet aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed, men blot udtaler en vis forundring over myndighedens afgørelse. Klagenævnets begrundelse og resultat De dokumenter, klagen vedrører, er udarbejdet af en arbejdsgruppe ( apparaturgruppen ) under den projektgruppe, som omtales i udbudsbetingelserne ( Request for Tender ). Efter forvaltningslovens 9, stk. 1 og 2, har en part med de undtagelser, der følger af lovens c, ret til aktindsigt i blandt andet alle dokumenter, der vedrører sagen. Tilsvarende har enhver efter offentlighedslovens 7, stk. 1, jf. stk. 2, ret til blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed mv., som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed med de i nævnte undtagelser. Interne dokumenter Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter, jf. forvaltningslovens 12, stk. 1, og offentlighedslovens 23, stk. 1. Interne dokumenter er, jf. forvaltningslovens 12, stk. 1, 2. pkt., og offentlighedslovens 23 stk. 1, nr. 1, dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Ifølge regionsloven, jf. lov nr. 187 af 27. februar 2014, 5, stk. 1, nr. 1, har regionerne til opgave i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer de nævnte områder, at varetage sygehusvæsenets opgaver og tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner, herunder varetage opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver på sundhedsområdet.

12 12. Sundhedslovens afsnit VI indeholder den nærmere regulering af sygehusydelser. Kapitel 16 i afsnit VI regulerer Regionsrådets opgaver. Blandt disse er, jf. 74, stk. 1, ansvaret for at varetage sygehusvæsenets opgaver. Herunder yder Regionsrådet, jf. 79, stk. 1, sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse og yder efter 80 akut behandling til personer, der ikke har bopæl i regionen. Af 74, stk. 2, følger, at til en regions sygehusvæsen hører regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v. Dokumenter, som udveksles mellem Region Midtjylland og regionens egne sygehuse, herunder de deltagere i projektgruppen og arbejdsgruppen, som er medarbejdere ved disse sygehuse, må efter sundhedslovens angivelse af regionernes (regionsrådenes) opgaver anses for interne dokumenter efter bestemmelserne forvaltningslovens 12, stk. 1, og offentlighedslovens 23, stk. 1. Visse af deltagerne i underarbejdsgruppen var ifølge det, som regionen har oplyst, ikke medarbejdere ved regionens hospitaler. De pågældende er efter det oplyste eksperter, som i en personlig egenskab var tilknyttet arbejdsgruppen som følge af deres særlige ekspertise på det pågældende område. Projektgruppen med den tilhørende undergruppe kan ikke anses for etableret med en så fast struktur og selvstændige beføjelser, at den kan anses for en ad hoc nedsat selvstændig myndighed med den virkning, at de foreløbige evalueringsdokumenterne, der er udarbejdet i projektgruppens regi, anses for projektgruppens interne dokumenter. Efter beskrivelsen i udbudsbetingelserne og det, som regionen i øvrigt har oplyst, har de eksperter, som ikke er ansat i Region Midtjylland, imidlertid udført evalueringen med regionen som opdragsgiver. De pågældende har fuldt ud været underkastet Region Midtjyllands instruktioner i relation til evalueringen og har i den forbindelse været pålagt at behandle de oplysninger, de har modtaget, og det arbejde, de har udført i relation til evalueringen, fortroligt, herunder også i forhold til deres sædvanlige arbejdsgiver. De oprettede

13 13. evalueringsdokumenter er udfærdiget i regi af regionen og er alene journaliseret i regionen. Uanset at visse af deltagerne i projektgruppen og undergruppen ikke har haft ansættelse i regionen, herunder på regionens sygehuse, må de pågældende anses for at have deltaget i evalueringen i deres personlige egenskab af eksperter på det pågældende område og ikke som ansatte på deres hovedarbejdsplads, herunder således at den myndighed eller virksomhed, de pågældende i øvrigt er ansat i, ikke har modtaget evalueringsdokumenterne. Klagenævnet finder under disse omstændigheder, at det forhold, at der under evalueringen har medvirket udenforstående eksperter, og at de pågældende har haft adgang til og også modtaget evalueringsdokumenterne, ikke betyder, at dokumenterne kan anses for at have været afgivet til udenforstående, jf. forvaltningslovens 12, stk. 1, 2. pkt., og offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, jf. om tilfælde, hvor en person modtager et dokument i anden egenskab end som ansat i en forvaltningsmyndighed, jf. herved afsnit i Komissionsbetænkning 1501/2009 om offentlighedsloven, hvor det anføres: Det bemærkes, at et dokument efter gældende ret ikke anses for indgået til en forvaltningsmyndighed, hvis en offentlig ansat har modtaget dokumentet i anden egenskab end ansat ved vedkommende forvaltningsmyndighed. Det følger således af ombudsmandens praksis, at en offentlig ansat som led i varetagelsen af eksterne opgaver - eksempelvis som bestyrelsesmedlem i et selskab, der varetager offentlige opgaver - kan modtage materiale og opbevare det på den pågældendes hovedarbejdsplads, uden at materialet derved anses for indgået til denne myndighed. Kommissionen finder, at denne retstilstand bør videreføres, jf. pkt. 6.1 ovenfor. Endelig beslutning eller endelig faglig vurdering Ifølge udbudsbetingelserne ville bedømmelsen efter det kvalitative underkriterium, Quality of equipment, være baseret på de konkurrenceparametre, der var angivet i Annex 4, som knyttede sig til de enkelte delkriterier til underkriteriet. Det fremgår ikke af udbudsbetingelserne og kan heller ikke anses for forudsat, at evalueringen skulle ske efter en detaljeret matematisk model, hvorefter der først skulle tildeles point på

14 14. konkurrenceparameterniveau, således at pointtildelingen vedrørende hvert enkelt delkriterium og for underkriteriet herefter ville være baseret på en matematisk sammentælling og vægtning af pointene på konkurrenceparameterniveau. Klagenævnet har gennemgået evalueringsdokumentene (bilag A-H) og har konstateret, at der fremgår bedømmelse og tildeling af (del)point på konkurrenceparameternivau. Dokumenterne fremstår i indhold og form som foreløbige arbejdspapirer. Evalueringsdokumenterne og de heri indeholdte vurderinger på konkurrenceparameterniveau må herefter anses for foreløbige arbejdspapirer, som ikke udtrykker indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse", jf. forvaltningslovens 13, stk. 1, nr. 1, og offentlighedslovens 26, stk. 1, nr. 1, og heller ikke en intern faglig vurdering i endelig form, jf. forvaltningslovens 14 b, henholdsvis en endelig faglig vurdering, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1. Region Midtjyllands endelige beslutning og endelige faglige vurdering må således anses for at være den bedømmelse, der er kommet til udtryk i evalueringsrapporten. Meroffentlighed Klagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Region Midtjyllands skøn, hvorefter der ikke efter offentlighedslovens 14 om meroffentlighed er givet IBA aktindsigt i evalueringsdokumenterne, herunder de dele, der vedrører IBA selv. Der er heller ikke efter forvaltningslovens 10 grundlag for at give IBA aktindsigt i evalueringsdokumenterne, herunder de dele, der vedrører IBA selv. Det af Region Midtjylland påberåbte hensyn til at sikre en åben foreløbig drøftelse om bedømmelsen af de enkelte tilbud som grundlag for den endelige bedømmelse, der kommer til udtryk i evalueringsrapporten, må således veje tungere end IBA s interesse i at få aktindsigt i de interne foreløbige vurderinger, der er foretaget i arbejdsgrupperne. For så vidt angår den del, som vedrører de øvrige tilbudsgivere, bemærkes, at evalueringsdokumenterne gengiver elementer fra

15 15. tilbuddene, som ifølge Region Midtjylland må antages i ikke ubetydeligt omfang at være forretningshemmeligheder, som er undtaget fra aktindsigt i medfør af forvaltningslovens 15 b, nr. 5, og offentlighedslovens 30, stk. 1, nr. 2 hvilket også er sket i regionens afgørelse af 18. februar Klagenævnet har ikke fundet anledning til og har heller ikke haft fornødent grundlag for at tage stilling til, hvorvidt gengivelse i evalueringsdokumenterne af oplysninger, som stammer fra de øvrige tilbud, også ville skulle undtages fra aktindsigt i medfør af de nævnte bestemmelser. Sagsbehandlingstid for så vidt angår den udestående del af IBA s anmodning om aktindsigt IBA har i brevet af 30. januar 2015 anført, at den af regionen i e- mailen af 23. januar 2015 oplyste forventede sagsbehandlingstid for så vidt angår den aktindsigt i de øvrige tilbud, som IBA også har begæret, indebærer, at IBA ikke vil få indsigt i disse dokumenter, før klagenævnet har truffet afgørelse om opsættende virkning. Regionen har i en oplyst, at regionen først forventer at kunne tage stilling hertil i uge 8 i Region Midtjylland har afvist, at der er grundlag for at kritisere regionens sagsbehandlingstid. Regionen har særligt henvist til, at det materiale, IBA har anmodet om aktindsigt i ( Documentation regarding the evaluation method employed and the carried out evaluation with the scoring of evaluation criteria set out in Appendix 4, The winning tender from Varian and the tender submitted by Hitachi og Correspondence, if any exchanged between Region Midtjylland and the winning tenderer,varian ), er særdeles omfattende. Tilbuddene omfatter for hver tilbudsgiver flere hundrede sider komplekst materiale, som i vid udstrækning består af tekniske angivelser og beskrivelser, hvis forståelse kræver involvering af særlig fagkundskab. Vurderingen vil følgelig være forbundet med et ikke ubetydeligt tidsforbrug. IBA s anmodning om aktindsigt i både Varians og Hitachis tilbud har ført til, at disse tilbudsgivere har anmodet om tilsvarende aktindsigt i de to andre tilbud. Dermed omfatter de samlede aktindsigtbegæringer i alt

16 16. ca sider. Det følger direkte af forarbejderne til offentlighedslovens 30, nr. 2, at forvaltningsmyndigheder bør indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, for at få belyst, om en udlevering af oplysninger om forretningsforhold m.v. vil medføre risiko for økonomisk skade. Endvidere har indklagede påtaget sig en forpligtelse hertil i forbindelse med indgåelse af non-disclosure aftalerne. Selvom aftalerne ikke kan begrunde, at oplysninger undtages fra aktindsigt i videre omfang, end hvad der allerede følger af undtagelsesreglerne i offentligheds- og forvaltningsloven, viser aftalerne, som er indgået efter ønske fra alle tilbudsgivere, at der er tale om strengt fortroligt materiale. Som anført i en af 23. januar 2015 til IBA så regionen efter begæring fra den vindende tilbudsgiver, Varian, og som følge af dokumenternes omfang, følsomhed og kompleksitet, sig nødsaget til at udskyde fristen for tilbudsgivernes bemærkninger til aktindsigtsspørgsmålet til fredag den 6. februar Som ligeledes anført besluttede regionen at behandle alle tre aktindsigtsanmodninger samtidig af hensyn til at sikre en ensartet beslutning vedrørende aktindsigt for alle tre tilbudsgivere. Da denne endelige vurdering af aktindsigtsadgangen skulle foretages på baggrund af tilbudsgivernes bemærkninger hertil, kunne vurderingen først påbegyndes efter udløbet af fristen for tilbudsgivernes bemærkninger den 6. februar Som anført i en forventede Region Midtjylland at træffe afgørelse om aktindsigt i uge 8 (16. februar februar 2015). Regionen har dermed alene forbeholdt sig fem til ti arbejdsdage til sin egen vurdering af, om de oplysninger, tilbudsgiverne ønsker friholdt, kan undtages fra aktindsigtsadgangen. Da IBA s anmodning om aktindsigt blev modtaget den 13. januar 2015, ville regionens behandling af aktindsigtsanmodning vare arbejdsdage, hvilket henset til sagens omfang og kompleksitet må betegnes som rimeligt. IBA er som krævet efter offentlighedslovens 36, stk. 2, blevet underrettet om sagsbehandlingstiden, om årsagen til forsinkelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes at være færdigbehandlet, jf. regionens af 23. januar Det fremgår af forarbejderne til offentlighedslovens 36, stk. 2, at hvor aktindsigtsanmodningen omfatter et meget stort antal

17 17. dokumenter, eller hvor anmodningen rejser f.eks. juridiske spørgsmål af ganske kompliceret karakter, skal det tilstræbes, at anmodningen færdigbehandles senest inden for 40 arbejdsdage efter, den er modtaget. Region Midtjylland har på denne baggrund ikke kunnet og har heller ikke været forpligtet til at behandle anmodningen inden for den sædvanlige 7-dagsfrist i offentlighedslovens 36, stk. 2. Den sagsbehandlingstid, der bliver tale om, kan endvidere ikke give grundlag for kritik. Klagenævnets bemærkninger Klagenævnet har ikke umiddelbart opfattet det, som er anført af IBA om sagsbehandlingstiden, som en klage. Da Region Midtjylland har kommenteret spørgsmålet indgående, finder klagenævnet imidlertid anledning til at bemærke, at der af de grunde, som regionen har anført, ikke er grundlag for at anse sagsbehandlingstiden for stridende mod offentlighedslovens 36, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at regionen har truffet afgørelse den 18. februar 2015, inden for den bebudede tidshorisont. ---oo0oo--- Der erindres om de frister, der er fastsat i klagenævnets brev af 11. februar for Katja Høegh Kristian Aagaard Bach Mortensen fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 11.03.2015 DER ER FORTSAT GRÆNSER FOR AKTINDSIGTEN 11.3.2015 Interne arbejdsdokumenter er fortsat undtaget fra krav om aktindsigt, og det ændres ikke, selvom der deltager eksterne eksperter

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Orientering om Udbudsret - Uge Forum for kontrakter og udbud

Orientering om Udbudsret - Uge Forum for kontrakter og udbud Orientering om Udbudsret - Uge 27-28 Forum for kontrakter og udbud 1 2 INTRODUKTION Siden sidste Orientering er der offentliggjort tre kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Kendelse af 25. juni 2015, Svend

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen.

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003934 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006 K E N D E L S E S-Card A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt

Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt mellem Samsø Kommune og Samsøtrafikken A/S 14-07- 2010 Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Journalnummer januar Vedr.: Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet.

Journalnummer januar Vedr.: Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Birger

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere