Journalnummer marts Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland."

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: mail: - Internet-adresse: Advokatfirmaet Gorrissen Frederspiel Att.: Advokat Anne Kirkegaard Bech-Bruun Advokatfirma Att.: Advokat Tina Braad Journalnummer Dato marts 2015 Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland. Ved brev af 30. januar 2015 har Ion Beam Applications S.A. ( IBA ) klaget over Region Midtjyllands afslag af 23. januar 2015 på at give aktindsigt i ifølge Region Midtjylland interne, fortrolige evalueringsdokumenter vedrørende bedømmlsen efter det kvalitative underkriterium kriterium Quality of equipment. De pågældende dokumenter er i udbudsklagesagen fremlagt for klagenævnet som bilag A-H. Ved af 2. februar 2015 har klagenævnet meddelt, at klagenævnet opfatter klagen som en anmodning om partsaktindsigt efter forvaltningsloven i bilag A-H. Klagenævnet bemærker i tilslutning hertil, at klagenævnet er opmærksom på, at regionens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedsloven. Da dokumenterne imidlertid er fremlagt i klagesagen, og da IBA ønsker aktindsigt i dokumenterne, har klagenævnet fundet det hensigtsmæssigt (også) at tage stilling til, om der kan meddeles IBA partsaktindsigt efter forvaltningslovens bestemmelser. Region Midtjylland har ved brev af 10. februar 2015 fastholdt, at der ikke skal gives aktindsigt i de pågældende dokumenter. Regionen har samtidig meddelt, at regionen i det konkrete tilfælde er enig i den af

2 2. klagenævnet valgte fremgangsmåde, hvorefter der tages udgangpunkt i forvaltningslovens regler om partsaktindsigt. Klagenævnet har i en af 11. februar 2015 anmodet om navnlig Region Midtjyllands oplysning om, hvorvidt visse af deltagerne i arbejdsgruppern(e)/projektgruppen var ansat andre steder end i regionen/universitetshospitalet. Regionen har ved af 18. februar 2015 oplyst: Med henvisning til Klagenævnet for Udbuds af 12. februar 2015 kan jeg oplyse følgende vedrørende de personer, der har medvirket ved evalueringen af tilbuddene: Evalueringen af tilbuddene er foretaget af apparaturgruppen (den i udbudsbetingelsernes pkt. 2.4 benævnte working group covering procurement and commissioning of equipment), der har fremlagt det samlede evalueringsresultat for projektgruppen. Projektgruppen (DCPT Project Group headed by the DNU Project Director) har på den baggrund og i overensstemmelse med angivelserne i udbudsbetingelserne truffet endelig beslutning om tildeling af kontrakten til Varian. For en god ordens skyld skal det præciseres, at de som bilag A-G [H] fremlagte interne arbejdsdokumenter ikke er forelagt for projektgruppen, men udelukkende har dannet grundlag for de interne drøftelser i evalueringsgruppen (apparaturgruppen). Evalueringsgruppen bestod af: Ansatte på Aarhus Universitetshospital/Region Midtjylland: Christian Skou Søndergaard, fysiker Jørgen Breede Baltzer Petersen, fysiker Klaus Seiersen, fysiker Lars Hjorth Præstegaard, fysiker Morten Høyer, professor, læge Cai Grau, professor, læge Ole Nørrevang, cheffysiker Ansatte i Region Midtjylland:

3 3. Sidsel Marcussen, jurist Ansatte på Aarhus Universitet med arbejdssted på Aarhus Universitetshospital: Ludvig Paul Muren, professor, fysiker: I forbindelse med evalueringen af de kvalitative krav har Ludvig Paul Muren været med til evaluering af Research and Education (bilag H). Markus Lothar Alber, professor, fysiker: I forbindelse med evalueringen af de kvalitative krav har Markus Lothar Alber været med til evaluering af couch (bilag B), Pencil Beam Scanning (bilag C) og organ motion management (bilag E). Ansatte på Aarhus Universitet uden eksplicit tilknytning til Aarhus Universitetshospital: Niels Bassler, lektor, fysiker: I forbindelse med evalueringen af de kvalitative krav har Niels Bassler været med til evaluering af Research and Education (bilag H). Søren Pape Møller, centerleder, fysiker: I forbindelse med evalueringen af de kvalitative krav har Søren Pape Møller været med til evaluering af Pencil Beam Scanning (bilag C) og Research and Education (bilag H). Bilagene A-G [H] er udarbejdet af Ole Nørrevang, Cai Grau og Lars Hjorth Præstegaard i forbindelse med dialogen i evalueringsgruppen. Alle medlemmer i evalueringsgruppen har deltaget i diskussionen af alle emner og har i den forbindelse set bilagene A-G [H], men de pågældende dokumenter er ikke rundsendt eller på anden vis udleveret til evalueringsgruppens medlemmer. Det beror således på en misforståelse fra min side, når det i svarskriftet, side 7, andensidste afsnit anføres, at bilag A-G [H] er blevet udvekslet mellem medlemmerne i undergrupperne og medlemmerne i den samlede evalueringsgruppe. De betragtninger vedrørende dokumenternes interne karakter, der fremgår af side 4 i mit brev af 10. februar 2015 til Klagenævnet for Udbud vedrørende aktindsigtsspørgsmålet, er derfor uanset sammensætningen af evalueringsgruppen fortsat relevante.

4 4. Ved af 19. februar 2015 har regionen berigtiget oplysningerne som følger: I min af 18. februar 2015 har jeg. anført, at de pågældende dokumenter ikke er rundsendt eller på anden vis udleveret til evalueringsgruppens medlemmer... Denne angivelse er desværre ikke korrekt. I min af 18. februar 2015 er det angivet, i hvilket omfang de medlemmer af evalueringsgruppen (apparaturgruppen), der er ansat på Aarhus Universitet, har medvirket ved evalueringen. Region Midtjylland har i den forbindelse oplyst, at de dele af evalueringen, som de pågældende ansatte på Aarhus Universitet har medvirket ved evalueringen i, er fremsendt til kommentering pr. til de pågældende personer. Konkret drejer det sig om bilagene B, C, E og H. Samtlige bilag er dog som angivet i min af 18. februar 2015 udarbejdet af Ole Nørrevang, Cai Grau og Lars Hjorth Præstegaard, som er ansat på Aarhus Universitetshospital/Region Midtjylland, og de endelige versioner af bilagene, som er fremsendt til Klagenævnet for Udbud, er ligeledes færdiggjort af de medlemmer af evalueringsgruppen (apparaturgruppen), der er ansat på Aarhus Universitetshospital/Region Midtjylland. Regionen har oplyst, at der den 18. februar 2015 er truffet afgørelse om den resterende del af IBA s aktindsigtsanmodning. Af afgørelsen, som regionen har fremsendt til klagenævnet, fremgår, at en række oplysninger er blevet undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2. IBA er ved af 20. februar 2015 fremkommet med yderligere bemærkninger i lyset af regionens svar på klagenævnets spørgsmål. Region Midtjylland er fremkommet med et yderligere indlæg den 24. februar 2015.

5 5. På klagenævnets yderligere forespørgsel har Region Midtjylland ved af 26. februar 2015 oplyst følgende: De specialister fra Aarhus Universitet, der har deltaget i apparaturgruppen, er udpeget i kraft af deres personlige egenskab af specialister og som følge af deres særlige tilknytning til projektet. De pågældende personer er således udpeget af Region Midtjylland direkte og ikke gennem Aarhus Universitet. Baggrunden for at Region Midtjylland har udpeget de pågældende specialister til at deltage i apparaturgruppen er i øvrigt, at de pågældende specialister har været med til at udarbejde den ansøgning, som ligger til grund for, at Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland blev udpeget som hjemsted for det nationale partikelterapicenter. Der henvises i den forbindelse til CV erne i den af Region Midtjylland i samarbejde med Aarhus Universitet udarbejdede ansøgning, der forefindes på følgende link: 0web/Småtterier/Det%20Nationale%20Center%20for%20Partik elterapi% pdf Samtlige medlemmer af apparaturgruppen (evalueringsgruppen) har været underlagt Region Midtjyllands instruktioner i relation til, hvorledes evalueringsopgaven skal gribes an, og har været underlagt fuld fortrolighed om såvel de afgivne tilbud som evalueringen af disse. Medlemmerne af apparaturgruppen (evalueringsgruppen) har således ikke været berettiget til at delagtiggøre og drøfte tilbuddene, herunder vurderingen af disse, med personer uden for apparaturgruppen (evalueringsgruppen). Dog har cheffysiker Ole Nørrevang som formand for apparaturgruppen (evalueringsgruppen) og bistået af udbudsjurist Sidsel Marcussen haft mulighed for at orientere projektgruppen om tilbuddene og evalueringen af disse. Der foreligger ikke skriftlige instrukser eller lignende om vilkårene for deltagelse i evalueringen, herunder fortrolighedsaftaler eller lignende. Fortrolighedsforpligtelsen er derimod løbende og gentagne gange mundtligt præciseret i forbindelse med de afholdte evalueringsmøder.

6 6. Til yderligere dokumentation for at de af apparaturgruppens medlemmer, der er ansat på Aarhus Universitet (Søren Pape Møller, Ludvig Paul Muren, Markus Lothar Alber og Niels Bassler), har været underlagt fuld tavshed og fortrolighed i forhold til arbejdet og drøftelserne i evalueringsgruppen fremsendes s fra de pågældende medlemmer, hvoraf fremgår, at tilbuddene og evalueringen af disse ikke er drøftet med personer uden for apparaturgruppen mv. Desuden fremsendes cheffysiker Ole Nørrevangs af 25. februar 2015 med besvarelse af spørgsmålene i Klagenævnet for Udbuds af 24. februar 2015 samt Region Midtjyllands evalueringsplan for arbejdet i apparaturgruppen og regionens udbudsstrategi for udbuddet af protonterapianlægget. Indholdet af en fra Ole Nørrevang svarer til det, som er anført i regionens svar. I de vedlagte s fra medlemmerne af apparturgruppen bekræfter de pågældende, at de har været underlagt fuld tavshed og fortrolighed i forhold til arbejdet og drøftelserne i evalueringsgruppen, at de ikke har drøftet arbejdet i gruppen med personer uden for apparaturgruppen, og at det materiale, de har modtaget som led i evalueringen, ikke er journaliseret. IBA har afgivet et afsluttende indlæg den 27. februar Parternes synspunkter IBA har gjort gældende, at udgangspunktet efter forvaltningslovens 9 er, at IBA har adgang til samtlige dokumenter og indførelser i journaler, der vedrører sagen, medmindre dokumenterne er undtaget i medfør af forvaltningslovens Evalueringsdokumenterne er ikke som hævdet af Region Midtjylland interne. Den nedsatte project group og de personer, som har deltaget i undergruppen, er således ikke ansat i regionen, men primært på Aarhus Universitets Hospital. Da dokumenterne er sendt til universitetshospitalet, har de mistet deres interne karakter, jf. FOB (om dokumenter udvekslet mellem et direktorat og en følgegruppe uden for direktoratet). Under alle omstændigheder har dokumenterne mistet deres interne karakter ved at blive sendt til de

7 7. personer i undergruppen, som ikke er ansat i enten regionen eller på universitetshospitalet. Det afgørende kriterium er i den forbindelse ikke, om dokumenterne er sendt fysisk til personer uden for regionen. Det afgørende er således, at medlemmerne af evalueringsgruppen har haft adgang til at se dokumenterne, jf. blandt andet Mohamed Assan i Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, side 412, og Niels Fenger i Forvaltningsloven med kommentarer, 2013, side 391. Evalueringsgruppen er ikke som hævdet af regionen en særmyndighed, hvis dokumenter kan udveksles mellem arbejdsgruppens medlemmer uden at miste deres interne karakter. Hertil kræves for eksempel, at særmyndigheden har eget brevpapir, og at det udtrykkeligt er fastlagt, hvilke personer der er tilknyttet særmyndigheden, jf. herom FOB og FOB At noget sådant er sket, eller at gruppen har ageret med en selvstændig myndigheds autonomi, er ikke på nogen måde godtgjort. Hvis evalueringsgruppen havde været en selvstændig myndighed, ville udvekslingen af evalueringsdokumenterne med regionen og regionens oprettelse af visse af dokumenterne under alle omstændigheder indebære, at dokumenterne havde mistet deres interne karakter. Det er heller ikke ved det fremlagte godtgjort, at de udenforstående medlemmer er udpeget i en personlig egenskab. Hvis dokumenterne anses for interne, er der tale om endelige dokumenter, der har udgjort grundlaget for afgørelsen om tildeling. Der skal derfor gives aktindsigt i dokumenterne efter forvaltningslovens 13, jf. FOB (om aktindsigt i vurderingsskemaer). Endelig følger det af reglerne om meroffentlighed i forvaltningslovens 10, at regionen burde have givet IBA (mer)aktindsigt, jf. FOB , hvorefter afslag på meroffentlighed kræver en reel, saglig og konkret forklaring på afvisningen. I denne sag er der ingen modstående hensyn til konkurrecemæssige forhold, tavshedspligt eller andet, som kan begrunde, at der ikke gives aktindsigt, jf. også FOB

8 8. Det er klart uberettiget, når regionen i sin om afslaget af 23. januar 2015 henviser til, at der er indgået non-disclosure aftaler med tilbudsgiverne. Region Midtjylland har gjort gældende, at Aarhus Universitetshospital er en enhed under Region Midtjylland. Udveksling af dokumenter mellem regionen og hospitalet er dermed ikke en afgivelse til udenforstående efter forvaltningslovens 12, stk. 1 og stk. 2, jf. også lovbemærkningerne til offentlighedslovens 23. Der henvises desuden til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. september 2011, GE Healthcare Danmark A/S mod Region Midtjylland, hvori klagenævnet tiltrådte, at notater udarbejdet af en brugergruppe sammensat af medarbejdere fra de enkelte hospitaler havde karakter af interne arbejdsdokumenter, som ikke er undergivet aktindsigt efter forvaltningslovens 12. Tilsvarende følger af Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 7. januar 2013 i sagen Fresenius Medical Care Danmark A/S. For det tilfælde at Klagenævnet for Udbud mod forventning måtte finde, at Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland er forskellige offentlige myndigheder i forvaltningslovens forstand, er forholdet under alle omstændigheder, at dokumenterne ikke er oversendt fra Aarhus Universitetshospital Forholdet er, at en række personer tilknyttet Aarhus Universitetshospital i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud har repræsenteret regionen. Der er således ikke tale om, at Aarhus Universitetshospital har udarbejdet og journaliseret et dokument (hvortil alle medarbejdere på Aarhus Universitetshospital har adgang) som derefter er overført til regionen til brug for evalueringen af de indkomne tilbud. Evalueringsgruppen har afgivet sine vurderinger direkte til Region Midtjylland, som har oprettet evalueringsdokumenterne og jounaliseret dem i regionens system. Dokumenterne er således ikke på noget tidspunkt oversendt fra én myndighed til en anden, og dokumenterne er derfor ikke ophørt med at være interne. I FOB er det også forudsat, at en person ansat i en myndighed konkret kan repræsentere en anden myndighed, og at det kun er, hvis der sker en journalisering, der er åben for alle

9 9. medarbejdere i den pågældende udlånende myndighed, at der vil være tale om dokumenter udarbejdet af en anden myndighed. Regionen har endvidere anført, at fremsendelse af dokumenterne til de af evalueringsgruppens medlemmer, der er ansat på Aarhus Universitet, udelukkende er sket i kraft af deres deltagelse i evalueringsgruppen (apparaturgruppen), og at dokumenterne i den forbindelse har været underlagt fuld fortrolighed. Dokumenterne er derfor fortsat at betragte som interne dokumenter, jf. Folketingets Ombudsmands udtalelse i sag , og derfor friholdt fra aktindsigtsadgangen efter forvaltningslovens 12. Evaluringsgruppen må desuden betragtes som en selvstændig myndighed svarende til, hvad der var tilfældet i FOB , om interministerielt samarbejde i særlige organer, som er oprettet i et specielt øjemed. Under alle omstændigheder er alle medlemmerne af evalueringsgruppen specifikt udpeget i deres personlige egenskab og har været underkastet regionens instruktioner og har skulle behandle evalueringen og det modtagne materiale fortroligt, herunder i forhold til deres sædvanlige arbejdsgiver. Også de eksterne medlemmer må således i relation til arbejdet med evalueringen anses for at indgå i Region Midtjylland med den virkning, at evalueringsdokumenterne er regionens interne arbejdspapirer. Hvis IBA s synspunkt om, hvornår dokumenter ophører med at være interne, var korrekt, ville det kraftigt begrænse ordregiveres mulighed for at foretage indkøb sammen i indkøbsfællesskaber eller i øvrigt, jf. også de særskilte bestemmelser om fælles udbud i det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov. Konsekvensen ville således være, at enhver form for fælles intern evaluering ville være offentligt tilgængelig. Dokumenterne er heller ikke endelige dokumenter, der har udgjort grundlaget for den samlede afgørelse om tildeling, jf. forvaltningslovens 13, nr. 1 (som regionen går ud fra, er den bestemmelse i 13, som IBA påberåber sig), hvorefter dokumenter,

10 10. der "alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse", er omfattet af reglerne om aktindsigt. En gennemgang af dokumenterne afslører i sig selv, at de, jf. deres form og fremtoning, ikke er endelige. Bland andet indeholder dokumenterne pointtildeling fra konkrete evalueringspersoner. Disse pointtildelinger indgår ikke i den endelige evalueringsscore, og allerede derfor er dokumenterne ikke endelige. FOB drejede sig om vurderinger i nogle dokumenter, som ifølge ombudsmanden indeholdt oplysninger "vedrørende sagens faktiske omstændigheder", ligesom dokumenterne i deres form fremtrådte som selvstændige, endelige dokumenter. De dokumenter, der her er tale om, har ikke samme karakter. De "faktiske omstændigheder", der ligger til grund for dokumenterne, er i øvrigt i sig selv undtaget fra aktindsigt, da der tale om forretningshemmeligheder. Regionen finder det dog på nuværede tidspunkt ikke hensigtsmæssigt at udtale sig yderligere om den fortrolige karakter af dokumenterne, før høringen af tilbudsgiverne er tilendebragt, og regionen har truffet afgørelse om omfanget af aktindsigt i tilbuddene. Region Midtjylland har overvejet, om der er grundlag for at give IBA adgang til de dele af de interne evalueringsdokumenter, der omtaler IBA s eget tilbud efter reglerne om meroffentlighed. Under hensyntagen til de hensyn, der ligger bag forvaltningslovens undtagelsesbestemmelser vedrørende interne dokumenter, er det regionens opfattelse, at der ikke bør gives aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. Evalueringsgrupper bestående af flere personer bør således i forbindelse med offentlige udbud have mulighed for at foretage grundige evalueringer. Det er en forudsætning herfor, at de personer, der forestår evalueringen af detaljerede, omfangsrige og teknisk komplicerede tilbud, skal have mulighed for at anføre deres umiddelbare antagelser for derefter i fællesskab med de øvrige dele af evalueringsgruppen at nå frem til de endelige evalueringer. Såfremt de arbejdsdokumenter, en evalueringsgruppe udarbejder i denne proces, var omfattet af reglerne om aktindsigt, ville det væsentligt lægge

11 11. begrænsninger på evalueringspersonernes handlefrihed og mulighed for at foretage en korrekt og grundig evaluering. Det bemærkes også, at myndigheden efter indholdet i offentlighedslovens 14 (og forvaltningslovens 10) er tillagt et bredt skøn, som klagenævnet ikke bør tilsidesætte, jf, i øvrigt også FOB , hvor ombudsmanden ikke konkluderer, at der skulle have været givet aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed, men blot udtaler en vis forundring over myndighedens afgørelse. Klagenævnets begrundelse og resultat De dokumenter, klagen vedrører, er udarbejdet af en arbejdsgruppe ( apparaturgruppen ) under den projektgruppe, som omtales i udbudsbetingelserne ( Request for Tender ). Efter forvaltningslovens 9, stk. 1 og 2, har en part med de undtagelser, der følger af lovens c, ret til aktindsigt i blandt andet alle dokumenter, der vedrører sagen. Tilsvarende har enhver efter offentlighedslovens 7, stk. 1, jf. stk. 2, ret til blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed mv., som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed med de i nævnte undtagelser. Interne dokumenter Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter, jf. forvaltningslovens 12, stk. 1, og offentlighedslovens 23, stk. 1. Interne dokumenter er, jf. forvaltningslovens 12, stk. 1, 2. pkt., og offentlighedslovens 23 stk. 1, nr. 1, dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Ifølge regionsloven, jf. lov nr. 187 af 27. februar 2014, 5, stk. 1, nr. 1, har regionerne til opgave i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer de nævnte områder, at varetage sygehusvæsenets opgaver og tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner, herunder varetage opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver på sundhedsområdet.

12 12. Sundhedslovens afsnit VI indeholder den nærmere regulering af sygehusydelser. Kapitel 16 i afsnit VI regulerer Regionsrådets opgaver. Blandt disse er, jf. 74, stk. 1, ansvaret for at varetage sygehusvæsenets opgaver. Herunder yder Regionsrådet, jf. 79, stk. 1, sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse og yder efter 80 akut behandling til personer, der ikke har bopæl i regionen. Af 74, stk. 2, følger, at til en regions sygehusvæsen hører regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v. Dokumenter, som udveksles mellem Region Midtjylland og regionens egne sygehuse, herunder de deltagere i projektgruppen og arbejdsgruppen, som er medarbejdere ved disse sygehuse, må efter sundhedslovens angivelse af regionernes (regionsrådenes) opgaver anses for interne dokumenter efter bestemmelserne forvaltningslovens 12, stk. 1, og offentlighedslovens 23, stk. 1. Visse af deltagerne i underarbejdsgruppen var ifølge det, som regionen har oplyst, ikke medarbejdere ved regionens hospitaler. De pågældende er efter det oplyste eksperter, som i en personlig egenskab var tilknyttet arbejdsgruppen som følge af deres særlige ekspertise på det pågældende område. Projektgruppen med den tilhørende undergruppe kan ikke anses for etableret med en så fast struktur og selvstændige beføjelser, at den kan anses for en ad hoc nedsat selvstændig myndighed med den virkning, at de foreløbige evalueringsdokumenterne, der er udarbejdet i projektgruppens regi, anses for projektgruppens interne dokumenter. Efter beskrivelsen i udbudsbetingelserne og det, som regionen i øvrigt har oplyst, har de eksperter, som ikke er ansat i Region Midtjylland, imidlertid udført evalueringen med regionen som opdragsgiver. De pågældende har fuldt ud været underkastet Region Midtjyllands instruktioner i relation til evalueringen og har i den forbindelse været pålagt at behandle de oplysninger, de har modtaget, og det arbejde, de har udført i relation til evalueringen, fortroligt, herunder også i forhold til deres sædvanlige arbejdsgiver. De oprettede

13 13. evalueringsdokumenter er udfærdiget i regi af regionen og er alene journaliseret i regionen. Uanset at visse af deltagerne i projektgruppen og undergruppen ikke har haft ansættelse i regionen, herunder på regionens sygehuse, må de pågældende anses for at have deltaget i evalueringen i deres personlige egenskab af eksperter på det pågældende område og ikke som ansatte på deres hovedarbejdsplads, herunder således at den myndighed eller virksomhed, de pågældende i øvrigt er ansat i, ikke har modtaget evalueringsdokumenterne. Klagenævnet finder under disse omstændigheder, at det forhold, at der under evalueringen har medvirket udenforstående eksperter, og at de pågældende har haft adgang til og også modtaget evalueringsdokumenterne, ikke betyder, at dokumenterne kan anses for at have været afgivet til udenforstående, jf. forvaltningslovens 12, stk. 1, 2. pkt., og offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, jf. om tilfælde, hvor en person modtager et dokument i anden egenskab end som ansat i en forvaltningsmyndighed, jf. herved afsnit i Komissionsbetænkning 1501/2009 om offentlighedsloven, hvor det anføres: Det bemærkes, at et dokument efter gældende ret ikke anses for indgået til en forvaltningsmyndighed, hvis en offentlig ansat har modtaget dokumentet i anden egenskab end ansat ved vedkommende forvaltningsmyndighed. Det følger således af ombudsmandens praksis, at en offentlig ansat som led i varetagelsen af eksterne opgaver - eksempelvis som bestyrelsesmedlem i et selskab, der varetager offentlige opgaver - kan modtage materiale og opbevare det på den pågældendes hovedarbejdsplads, uden at materialet derved anses for indgået til denne myndighed. Kommissionen finder, at denne retstilstand bør videreføres, jf. pkt. 6.1 ovenfor. Endelig beslutning eller endelig faglig vurdering Ifølge udbudsbetingelserne ville bedømmelsen efter det kvalitative underkriterium, Quality of equipment, være baseret på de konkurrenceparametre, der var angivet i Annex 4, som knyttede sig til de enkelte delkriterier til underkriteriet. Det fremgår ikke af udbudsbetingelserne og kan heller ikke anses for forudsat, at evalueringen skulle ske efter en detaljeret matematisk model, hvorefter der først skulle tildeles point på

14 14. konkurrenceparameterniveau, således at pointtildelingen vedrørende hvert enkelt delkriterium og for underkriteriet herefter ville være baseret på en matematisk sammentælling og vægtning af pointene på konkurrenceparameterniveau. Klagenævnet har gennemgået evalueringsdokumentene (bilag A-H) og har konstateret, at der fremgår bedømmelse og tildeling af (del)point på konkurrenceparameternivau. Dokumenterne fremstår i indhold og form som foreløbige arbejdspapirer. Evalueringsdokumenterne og de heri indeholdte vurderinger på konkurrenceparameterniveau må herefter anses for foreløbige arbejdspapirer, som ikke udtrykker indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse", jf. forvaltningslovens 13, stk. 1, nr. 1, og offentlighedslovens 26, stk. 1, nr. 1, og heller ikke en intern faglig vurdering i endelig form, jf. forvaltningslovens 14 b, henholdsvis en endelig faglig vurdering, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1. Region Midtjyllands endelige beslutning og endelige faglige vurdering må således anses for at være den bedømmelse, der er kommet til udtryk i evalueringsrapporten. Meroffentlighed Klagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Region Midtjyllands skøn, hvorefter der ikke efter offentlighedslovens 14 om meroffentlighed er givet IBA aktindsigt i evalueringsdokumenterne, herunder de dele, der vedrører IBA selv. Der er heller ikke efter forvaltningslovens 10 grundlag for at give IBA aktindsigt i evalueringsdokumenterne, herunder de dele, der vedrører IBA selv. Det af Region Midtjylland påberåbte hensyn til at sikre en åben foreløbig drøftelse om bedømmelsen af de enkelte tilbud som grundlag for den endelige bedømmelse, der kommer til udtryk i evalueringsrapporten, må således veje tungere end IBA s interesse i at få aktindsigt i de interne foreløbige vurderinger, der er foretaget i arbejdsgrupperne. For så vidt angår den del, som vedrører de øvrige tilbudsgivere, bemærkes, at evalueringsdokumenterne gengiver elementer fra

15 15. tilbuddene, som ifølge Region Midtjylland må antages i ikke ubetydeligt omfang at være forretningshemmeligheder, som er undtaget fra aktindsigt i medfør af forvaltningslovens 15 b, nr. 5, og offentlighedslovens 30, stk. 1, nr. 2 hvilket også er sket i regionens afgørelse af 18. februar Klagenævnet har ikke fundet anledning til og har heller ikke haft fornødent grundlag for at tage stilling til, hvorvidt gengivelse i evalueringsdokumenterne af oplysninger, som stammer fra de øvrige tilbud, også ville skulle undtages fra aktindsigt i medfør af de nævnte bestemmelser. Sagsbehandlingstid for så vidt angår den udestående del af IBA s anmodning om aktindsigt IBA har i brevet af 30. januar 2015 anført, at den af regionen i e- mailen af 23. januar 2015 oplyste forventede sagsbehandlingstid for så vidt angår den aktindsigt i de øvrige tilbud, som IBA også har begæret, indebærer, at IBA ikke vil få indsigt i disse dokumenter, før klagenævnet har truffet afgørelse om opsættende virkning. Regionen har i en oplyst, at regionen først forventer at kunne tage stilling hertil i uge 8 i Region Midtjylland har afvist, at der er grundlag for at kritisere regionens sagsbehandlingstid. Regionen har særligt henvist til, at det materiale, IBA har anmodet om aktindsigt i ( Documentation regarding the evaluation method employed and the carried out evaluation with the scoring of evaluation criteria set out in Appendix 4, The winning tender from Varian and the tender submitted by Hitachi og Correspondence, if any exchanged between Region Midtjylland and the winning tenderer,varian ), er særdeles omfattende. Tilbuddene omfatter for hver tilbudsgiver flere hundrede sider komplekst materiale, som i vid udstrækning består af tekniske angivelser og beskrivelser, hvis forståelse kræver involvering af særlig fagkundskab. Vurderingen vil følgelig være forbundet med et ikke ubetydeligt tidsforbrug. IBA s anmodning om aktindsigt i både Varians og Hitachis tilbud har ført til, at disse tilbudsgivere har anmodet om tilsvarende aktindsigt i de to andre tilbud. Dermed omfatter de samlede aktindsigtbegæringer i alt

16 16. ca sider. Det følger direkte af forarbejderne til offentlighedslovens 30, nr. 2, at forvaltningsmyndigheder bør indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, for at få belyst, om en udlevering af oplysninger om forretningsforhold m.v. vil medføre risiko for økonomisk skade. Endvidere har indklagede påtaget sig en forpligtelse hertil i forbindelse med indgåelse af non-disclosure aftalerne. Selvom aftalerne ikke kan begrunde, at oplysninger undtages fra aktindsigt i videre omfang, end hvad der allerede følger af undtagelsesreglerne i offentligheds- og forvaltningsloven, viser aftalerne, som er indgået efter ønske fra alle tilbudsgivere, at der er tale om strengt fortroligt materiale. Som anført i en af 23. januar 2015 til IBA så regionen efter begæring fra den vindende tilbudsgiver, Varian, og som følge af dokumenternes omfang, følsomhed og kompleksitet, sig nødsaget til at udskyde fristen for tilbudsgivernes bemærkninger til aktindsigtsspørgsmålet til fredag den 6. februar Som ligeledes anført besluttede regionen at behandle alle tre aktindsigtsanmodninger samtidig af hensyn til at sikre en ensartet beslutning vedrørende aktindsigt for alle tre tilbudsgivere. Da denne endelige vurdering af aktindsigtsadgangen skulle foretages på baggrund af tilbudsgivernes bemærkninger hertil, kunne vurderingen først påbegyndes efter udløbet af fristen for tilbudsgivernes bemærkninger den 6. februar Som anført i en forventede Region Midtjylland at træffe afgørelse om aktindsigt i uge 8 (16. februar februar 2015). Regionen har dermed alene forbeholdt sig fem til ti arbejdsdage til sin egen vurdering af, om de oplysninger, tilbudsgiverne ønsker friholdt, kan undtages fra aktindsigtsadgangen. Da IBA s anmodning om aktindsigt blev modtaget den 13. januar 2015, ville regionens behandling af aktindsigtsanmodning vare arbejdsdage, hvilket henset til sagens omfang og kompleksitet må betegnes som rimeligt. IBA er som krævet efter offentlighedslovens 36, stk. 2, blevet underrettet om sagsbehandlingstiden, om årsagen til forsinkelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes at være færdigbehandlet, jf. regionens af 23. januar Det fremgår af forarbejderne til offentlighedslovens 36, stk. 2, at hvor aktindsigtsanmodningen omfatter et meget stort antal

17 17. dokumenter, eller hvor anmodningen rejser f.eks. juridiske spørgsmål af ganske kompliceret karakter, skal det tilstræbes, at anmodningen færdigbehandles senest inden for 40 arbejdsdage efter, den er modtaget. Region Midtjylland har på denne baggrund ikke kunnet og har heller ikke været forpligtet til at behandle anmodningen inden for den sædvanlige 7-dagsfrist i offentlighedslovens 36, stk. 2. Den sagsbehandlingstid, der bliver tale om, kan endvidere ikke give grundlag for kritik. Klagenævnets bemærkninger Klagenævnet har ikke umiddelbart opfattet det, som er anført af IBA om sagsbehandlingstiden, som en klage. Da Region Midtjylland har kommenteret spørgsmålet indgående, finder klagenævnet imidlertid anledning til at bemærke, at der af de grunde, som regionen har anført, ikke er grundlag for at anse sagsbehandlingstiden for stridende mod offentlighedslovens 36, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at regionen har truffet afgørelse den 18. februar 2015, inden for den bebudede tidshorisont. ---oo0oo--- Der erindres om de frister, der er fastsat i klagenævnets brev af 11. februar for Katja Høegh Kristian Aagaard Bach Mortensen fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere den 16. juni 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side 2 1. Viger for: (1) bestemmelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

IKA INDKØBSJURA - 2014

IKA INDKØBSJURA - 2014 IKA INDKØBSJURA - 2014 SPOR 1.1 AKTINDSIGT Andreas Christensen, advokat (H) og partner Onsdag den 18. juni 2014 AKTINDSIGT- UDBUDSDIREKTIVET side 2 Udbudsdirektivets artikel 6: Med forbehold af bestemmelserne

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 K E N D E L S E CG Jensen A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere