LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE"

Transkript

1 LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november 2003 og tinglyst den 25. marts 2004.

2 INDHOLD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLANEN FORMÅL OMRÅDE ANVENDELSE LOKALPLANTEGNING LOKALPLANTEGNING VEJFORHOLD BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER SERVITUTBORTFALD RETSVIRKNINGER GENERELLE BESTEMMELSER M.V BILAG MED BYGNINGSTYPER Ordliste LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

3 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet og den tilstødende del af Amalienborg-kvarteret. LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 3

4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat I august 2002 nedlagde kommunen forbud i henhold til planlovens 14 mod indretning af erhverv på ejendommen Amaliegade 4 (matr.nr. 115a Sankt Annæ Øster Kvarter, København). Forbuddet skyldtes, at man havde modtaget en ansøgning om ændring af status for lejligheden Amaliegade 4, 3. sal fra bolig til erhverv (kontor). En ændring fra beboelse til erhverv for den omhandlede lejlighed er i strid med kommunens boligpolitiske intentioner om at fastholde og udbygge andelen af større og attraktive boliger i bl.a. Indre By således, som disse er kommet til udtryk i Kommuneplan 2001 og den af Borgerrepræsentationen den 13. juni 2001 vedtagne boligpolitiske strategiplan for Københavns Kommune Forbuddet efter planlovens 14 blev meddelt ejendommens ejer med brev af 29. august 2002, hvori også blev oplyst, at der blev iværksat udarbejdelse af lokalplan omfattende ejendommen med henblik på at sikre ejendommens øverste etager anvendt til beboelse. Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet afgrænses på de tre sider af gader og mod nord af sydskellet af ejendommen Amaliegade 18 ( Det gule Palæ ). Denne rummer hofmarskallat m.m. og har således en helt særlig anvendelse, knyttet til Amalieborg-palæernes funktion. Den aktuelle ejendom og lokalplanområdets placering umiddelbart syd for Amalienborganlægget 4 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat På denne og den efterfølgende side ses en nutidig opmåling af lokalplanområdets husrække mod Amaliegade samt yderst til venstre Det Gule Palæ, Amaliegade 18, der ikke er med i lokalplanområdet. Amaliegade Lokalplanområdet udgør en del af Amalienborg-kvarteret også benævnt Frederiksstaden, opkaldt efter grundlæggeren, Frederik V. Planen til det nye kvarter, der grundlagdes i midten af 1700-årene, blev udarbejdet af hofbygmester Nicolai Eigtved. Han opstillede ligeledes retningslinierne for udformningen af kvarterets enkelthuse med henblik på at give bebyggelsen et ensartet præg, så der opstod harmoniske gadebilleder. Det lykkedes i nogen grad, men bl.a. lokalplanområdets front mod Amaliegade viser i dag en uegal samling huse, ombyggede specielt forhøjede og nybyggede i forhold til den oprindelige bebyggelse. Områdets seneste nybygning er Assurandørernes Hus, Amaliegade 10, der stod færdigt i Bygningen er opført på det sted, hvor indgangspartiet til Casino-teatret lå. Teatrets bagbygning ses stadig fra Toldbodgade og er i dag ombygget til kontorformål. Frederiksstadens grunde mellem Amaliegade og Toldbodgade nåede oprindeligt helt ud til Toldbodgade og havde ikke selvstændig bebyggelse mod denne gade. Først i slutningen af 1800-årene blev hovedparten af den østlige del af Amaliegades grunde solgt fra og selvstændigt bebygget. Det meste af lokalplanområdets Amaliegade-side set fra hjørnet ved Sankt Annæ Plads. Fra højre mod venstre ses: Først Amaliegade-fløjen af Sankt Annæ Plads 15, dernæst Amaliegade LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 5

6 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Amaliegade 10-4 samt Amaliegade-fløjen af Sankt Annæ Plads 15. Facadebebyggelsen langs Toldbodgade er typisk for slutningen af tallet. Facaderne fremstår overvejende i rødt murværk med udsmykninger i formsten eller puds. Den fritliggende bygning midt på gadestrækningen er bagsiden af den tidligere Casino-bygning, som i dag er ombygget til kontorformål. Facadebebyggelsen mod Sankt Annæ Plads afspejler udbygningsfaserne i karreen. Bebyggelsen nærmest Amaliegade (ejendommene Sankt Annæ Plads 15 og 15A-B) er de ældste bygninger, fra 1700-tallet, mens de to bygninger nærmest Toldbodgade er fra slutningen af 1800-tallet; en periode, hvor også teglstensfacader bliver almindelige. 6 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

7 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Bebyggelsens anvendelse Bebyggelsens anvendelse er domineret af erhverv, hovedsageligt kontorer, herunder ambassader o. lign. Karreen rummer i alt ca m 2 etageareal, hvoraf kun knap m 2 etageareal anvendes til boliger, svarende til en boligandel på ca. 11 pct. Lejlighederne er gennemgående store, med en meget stor andel over 200 m 2 etageareal. 0 < 25 % % % > 75 % nord 14A 4B * Amaliegade Amaliegade Toldbodgade 15 15A - B 17 Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Toldbodgade Illustrationen viser på hvilke etager i henholdsvis forhuse og side-/baghuse, lokalplanområdets nuværende boliger er placeret. Desuden er på den viste grundplan over lokalplanområdet markeret, hvor stor en andel af bebyggelsens samlede etageareal, der i dag anvendes til boliger. Den ejendom (Amaliegade 4), der har foranlediget lokalplan-udarbejdelsen er vist med rød indramning. Planlægning I plan 2001 er lokalplanområdet fastlagt som et område til serviceerhverv (administration, liberale erhverv, butikker, hoteller og erhvervsog fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området). Indtil 25 pct. af etagearealet kan anvendes til boliger, fortrinsvis placeret i bebyggelsens øverste etager. Endvidere kan der i henhold til kommuneplanens rammebestemmelse indrettes kollektive anlæg og institutioner m.v., der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv. Erhverv, institutioner og lignende må ikke indrettes over etager med beboelse. Der er ikke i rammerne fastsat grænser for bebyggelsesprocent, etageantal og friarealprocent. LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 7

8 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Områdets påvirkning af miljøet Da der er tale om en bevarende lokalplan, og da der i øvrigt ikke er handlepligt knyttet til vedtagelse af en lokalplan, er der umiddelbart ikke nogen miljømæssige påvirkninger eller ændringer forbundet hermed. Trafikstøj Amaliegade er i plan 2001 fastlagt som lokalgade, medens Sankt Annæ Plads og Toldbodgade er bydelsgader. Støjniveauet ved facaden er af Miljøkontrollen beregnet til 63 db(a) og til 65 db(a) langs Toldbodgade. Da trafikmængden i Amaliegade på den heromhandlede strækning er mindre end køretøjer pr. døgn, er der ikke foretaget beregning for denne gadestrækning. Under hensyn til trafikbelastningen fra Sankt Annæ Plads og fra Toldbodgade er der i lokalplanen optaget sædvanlig bestemmelse om foranstaltninger mod forureningsgener, ligesom boliganvendelsen er fastlagt til bebyggelsens øverste etager. Forurening af undergrunden Miljøkontrollen har ikke konkret viden om forurening af jorden eller grundvandet i lokalplanområdet. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være sket en diffus forurening af overfladejorden som følge af storbyaktiviteter, hvorfor man skal være opmærksom på, at ved nybyggeri eller andet, der medfører gravearbejde, skal arbejdet standses, hvis der konstateres en forurening af jorden, og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Miljøkontrollen). Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når Miljøkontrollen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Bestemmelsen gælder i medfør af 71 i lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni 1999). Miljørigtigt byggeri Pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri, der kan ses på Internettet eller rekvireres hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur. har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1. marts 2001 tiltrådt revideret udgave af pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Baggrunden for pjecen er et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen. Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer og grønne områder. Inden for hvert emne opstilles en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet byggeri samt kommunalt byggeri, mens private opfordres til at hente ideer herfra. Pjecen oplyser i øvrigt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger i forbindelse med miljøorienteret nybyggeri. Eksemplarer af pjecen udleveres i Miljøkontrollen og Plan & Arkitektur. 8 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

9 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Fjernvarme Området er fastlagt som fjernvarmeområde i den kommunale varmeplan, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen og godkendt af Energiministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet) i I forlængelse heraf har Borgerrepræsentationen i 1993 vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme. For lokalplanområdet indebærer dette, at ved nybyggeri eller ved udskiftning af hovedvarmekilden er der krav om, at huset skal tilsluttes fjernvarme. Overordnede planforudsætninger Amaliegade 16, opført er den bedst bevarede repræsentant for Eigtveds hustype (skønt tegnet af hans efterfølger som Frederiksstadens arkitekt, Lauritz de Thurah). Nederst er en stueetage over en høj kælder, herover den fornemme beletage og øverst den lave mezzanin. De tre midterste fag er trukket et par tommer frem. Midterpartiet fremhæves yderligere ved stueetagens vandrette fugning og vinduernes særlige indramning samt de tre blændingsfelter mellem beletagens og mezzaninens vinduer. Gavlkvisten over hovedgesimsen bryder helt med Eigtveds skema og er påsat ved en senere ombygning. Lokalplanområdets anvendelse: Som nævnt indledningsvis er det et væsentligt boligpolitisk mål at etablere/fastholde større, attraktive boliger i Indre By. På baggrund af lokalplanområdets beliggenhed i en del af Indre By, der må betegnes som særdeles attraktiv, også for boliger trods knebne friarealforhold, tilstræbes det gennem lokalplanens bestemmelser at forøge/fastholde boligindslaget i området. Dette gøres med respekt for områdets kommuneplanramme, der primært tager sigte på en anvendelse til serviceerhverv og lignende. Lokalplanens anvendelsesbestemmelse tager også hensyn til den nuværende fordeling af boliger i området således, at visse dele af området fastlægges til beboelse fra 3. sal og opefter, mens en mindre enklave mod Toldbodgade, som på nuværende tidspunkt har et særligt stort indslag af beboelse, fastlægges til beboelse fra 2. sal og opefter. Alle boliger skal være helårsboliger. En del af lokalplanområdet Amaliegade 10/Toldbodgade 33 rummer dels en kontorbygning fra 1960, dels en til kontorer ombygget teaterbygning og er skønnet uegnet til boligindretning. Denne del af området fastlægges derfor til rent serviceerhverv og lignende, uden krav om boliger. Lokalplanområdets bevaringsforhold: Forhusbebyggelsen har i Bydelsatlas Indre By/Christianshavn fra 1996 høj bevaringsværdi, bortset fra Amaliegade 10 og Toldbodgade 35, der begge betegnes som værende af middel bevaringsværdi. Langt hovedparten af side- og baghusbebyggelsen har i bydelsatlasset høj bevaringsværdi, fem af Amaliegade-husene er tillige bygningsfredet og tre af disse fredninger omfatter foruden forhus også sidehusbebyggelsen, mens fredningen af Amaliegade 4 omfatter både for-, side- og baghusbebyggelse. Lokalplanens bevaringsbestemmelser er fastlagt i overensstemmelse med disse bevarings- og fredningsvurderinger, bortset fra ét tilfælde: Toldbodgade 35, jf. lokalplantegning nr. 1. Skønt man fra en isoleret betragtning finder vurderingen middel bevaringsværdi korrekt, er huset dog i så god overensstemmelse med hovedparten af lokalplanområdets Toldbodgade-bebyggelse, at det er medtaget som bevaringsværdigt. LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 9

10 AMALIEGADE LOKALPLAN NR. 368 I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for området begrænset af Amaliegade, det sydlige skel for ejendommen matr. nr. 123 Sankt Annæ Øster Kvarter, København, Toldbodgade og Sankt Annæ Plads: 1. FORMÅL Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for den fremtidige administration af de bygnings- og anvendelsesmæssige forhold i området. Som led heri skal følgende overordnede hensyn tilgodeses: - Lokalplanen skal sikre et alsidigt og levende bymiljø i det centrale byområde, primært ved at tilstræbe boligandelen øget med overvejende større boliger. - Områdets bevaringsværdige bebyggelse skal sikres, dels de bevaringsværdige enkeltbygninger, dels de bevaringsværdige, sammenhængende facaderækker. - Det enkelte hus skal sikres en fortsat brug i en nutidig sammenhæng dog således, at istandsættelser, moderniseringer o.lign. sker med den størst mulige respekt for husets bygningskultur, herunder de historiske og arkitektoniske særpræg og kvaliteter, som bebyggelsen repræsenterer. - Det tilstræbes, at ældre byområder i størst muligt omfang respekterer miljørigtige principper, herunder gennem en forbedret balance mellem boliger og arbejdspladser og udnyttelse af den eksisterende tekniske infrastruktur, blandt andet fjernvarmenettet, samt gennem bevaring af eksisterende bebyggelse. 2. OMRÅDE Stk. 1 Lokalplanen er afgrænset som vist på lokalplantegning nr. 1 og 2 og omfatter ejendommene matr. nr. 114, 115 a, 115 b, 115 c, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 356, 362, 369, 388, 389 og 408, alle Skt. Annæ Øster Kvarter, København, samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme, efter den 1. januar Stk. 2 Lokalplanområdet opdeles i underområderne Ia, Ib og II som vist på lokalplantegningerne. 3. ANVENDELSE Stk. 1 For områderne Ia og Ib gælder, at bebyggelsen fastlægges til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, hoteller, restauranter og erhvervsog fritidsundervisning, samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området, samt til helårsboliger. Fra 3. sal og opefter i områderne Ia og fra 2. sal og opefter i område Ib skal bebyggelsen anvendes til helårsbeboelse, medens de underliggende etager skal anvendes til serviceerhverv. 10 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

11 LOKALPLANTEGNING NR nord 16A B 16C Amaliegade 6A 4A 6B a 114 Sankt Annæ Plads A 15B 4B Ia 115b A c 19 II 29A Ia A Ib 35A Toldbodgade m Lokalplantegning nr. 1 Lokalplangrænse Grænse mellem underområder Fredet bygning Bevaringsværdig bygning Byggemulighed LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 11

12 3.ANVENDELSE fortsat Boliger skal i gennemsnit være på mindst 100 m 2 etageareal, og ingen bolig må være mindre end 85 m 2 etageareal. Opdeling af eksisterende boliger må kun finde sted ved overholdelse af nævnte arealkrav. Ved lejlighedssammenlægninger kan kravene fraviges, såfremt trappeforhold eller hensyn til bebyggelsens arkitektur og indretning tilsiger dette. Kommentar Bestemmelsen indebærer, at 25 pct. af det samlede etageareal i lokalplanområdet fastlægges til boligformål i overensstemmelse med Kommuneplan Ved krav om helårsbeboelse forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til eksempelvis feriebolig. Folkeregistertilmelding på adressen vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Stk. 2 For område II gælder, at bebyggelsen fastlægges til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, hoteller, restauranter og erhvervs- og fritidsundervisning, samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Stk. 3 For hele lokalplanområdet gælder: a) Udover boliger og serviceerhverv kan Bygge- og Teknikudvalget tillade indrettet mindre institutioner herunder vuggestuer og børnehaver der kan indpasses i området under hensyntagen til de begrænsede udendørs opholdsarealer, samt andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse. Kommentar Der er ikke aktuelle planer om at indrette kollektive anlæg og institutioner i lokalplanområdet, men muligheden holdes åben, hvis der i fremtiden skulle opstå ønsker herom. I givet fald vil tilladelsen skulle gives i form af en dispensation fra lokalplanen. b) Der må kun udøves virksomhed som ikke forurener (virksomhedsklasse 1). c) Der må ikke indrettes erhverv over boliger. d) Det samlede bruttoetageareal til butikker må højst udgøre i alt af størrelsesordenen m 2, og den enkelte butiks størrelse må ikke overstige størrelsesordenen 150 m 2 bruttoetageareal. Kommentar Lokalplanområdet ligger i Indre By, men ikke inden for det område, der i kommuneplanens rammer for detailhandelen er fastlagt som centerområde. Der er dog mulighed for etablering af enkelte mindre butikker til betjening af lokalområdet. Butikker og andre publikumsorienterede serviceerhverv skal normalt placeres i de nederste etager i facadebebyggelsen, og butikkernes størrelse og udformning skal respektere den eksisterende bygningsstruktur og det nuværende gademiljø. Opmærksomheden henledes på, at planlovens 5 f indeholder særlige regler om beregning af bruttoetagearealet til butikker. 12 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

13 LOKALPLANTEGNING NR nord 16A C Amaliegade 6A 4A 6B a 114 Sankt Annæ Plads A 15B Ia 4B 115b c 19 II 29A 16B Ia 14A A Ib 35A Toldbodgade m Lokalplantegning nr. 2 Lokalplangrænse Type 3 Grænse mellem underområder Type 4 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 13

14 3. ANVENDELSE fortsat Underområde Ib - Toldbodgade 35-39, hvor der faslægges boliganvendelse fra 2. sal og opefter. Stk. 4 Uanset bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 kan Bygge- og Teknikforvaltningen tillade, at en ejendom anvendes til kontorer og repræsentative formål for en fremmed nation, for eksempel ambassader og lignende samt internationale institutioner. Kommentar De internationale institutioner kan eksempelvis være FN og EU eller tilsvarende mellem- og overstatslige organisationer, der er eller måtte blive dannet. 4. VEJFORHOLD De eksisterende vejlinier opretholdes. Kommentar Amaliegade er i plan 2001 fastlagt som lokalgade. Sankt Annæ Plads og Toldbodgade er fastlagt som bydelsgader. Alle veje er offentlige veje. 14 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

15 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1 Den på lokalplantegning nr. 1 viste bevaringsværdige bebyggelse må ikke nedrives, jf. dog stk. 2 og 7. Stk. 2 Bygge- og Teknikudvalget kan i delområderne Ia og Ib tillade opførelse af nybyggeri til erstatning af bevaringsværdig facadebebyggelse, som ikke vil kunne istandsættes på grund af brand eller lignende force majeure situation, når dette sker med samme placering og i princippet samme volumen som den eksisterende bebyggelse, og en ydre fremtræden i overensstemmelse med bestemmelserne i 6, stk. 5. Stk. 3 Eventuel ny bebyggelse i delområde II skal opføres som sluttet bebyggelse i gadelinien med en gesims- og bygningshøjde samt husdybde svarende til den tilstødende bebyggelse. Stk. 4 Bygge- og Teknikudvalget kan tillade eksisterende, uudnyttede tagetager i område Ia og Ib indrettet til boligformål, jf. 3, stk. 1. Udnyttelse af en tagetage kan gøres betinget af forbedring af den pågældende ejendoms friarealforhold, f.eks. ved gårdsammenlægning. Stk. 5 Der kan opføres nødvendige småbygninger, herunder mindre skure eller halvtage til cykler, renovation og lignende. Stk. 6 Bygge- og Teknikudvalget kan tillade opførelse af påbygninger mod gårdarealer på eksisterende bebyggelse i form af trappetårne, gangbroer o. lign., når dette kan ske uden, at det forringer lysforholdene, de udendørs opholdsarealer eller de arkitektoniske forhold. Stk. 7 Bygge- og Teknikudvalget kan, uanset stk. 1, tillade nedrivning af side- og baghusbebyggelse, når dette kan begrundes med forbedringer af lysforholdene, de udendørs opholdsarealer eller af de arkitektoniske forhold. Kommentar Såvel ved eventuel påbygning som ved eventuel nedrivning tilstræbes gårdrum, hvor lysforhold og opholdsarealer er tilgodeset; men afvejet i forhold til bevaringsbestræbelserne. En forbedring af de arkitektoniske forhold kan imidlertid tænkes opnået ved fjernelse af uoriginal baghusbebyggelse, der dominerer en mere original, bevaringsværdig bebyggelse. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1 For facadebebyggelsen, jf. de generelle bestemmelser i stk. b, gælder nedenstående retningslinier, idet enhver ombygning eller ændring skal ske på en sådan måde, at de kvaliteter og karakteristiske træk, der er beskrevet for den enkelte bygningstype, som vist på lokalplantegning nr. 2, opretholdes eller genskabes: LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 15

16 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat Kommentar Den ældre bevaringsværdige facadebebyggelse er normalt i de historiske dele af Indre By opdelt i 4 hovedtyper. I lokalplanområdet findes alene bebyggelse af type 3 og type 4. Der henvises i øvrigt til den som bilag til nærværende lokalplan optrykte gennemgang af de fire bygningstyper. For Amaliegade 10, som ikke er fastlagt som bevaringsværdig, medfører bestemmelsen, at bygningen - så længe den bibeholdes - skal overholde bestemmelserne vedrørende type 4. a) Type 3 er særligt fine og enestående bygninger, der ikke siden opførelsestidspunktet har undergået ødelæggende forandringer, og som i kraft af helt særlige arkitektoniske udtryk fremstår som markante og harmoniske bygninger i området. Bebyggelserne skal bevare deres nuværende udformning og må ikke ændres. b) Type 4 omfatter bygninger opført efter midten af det 19. århundrede. Stilistisk en ofte uklar type, som i tidens ånd fremstår med en sammenblanding af forskellige stilarter. Endvidere indgår nyere bygninger, som rummer selvstændige arkitektoniske kvaliteter. Bygningerne har overvejende bevaret det oprindelige facadeudtryk, eller såfremt der er foretaget ændringer, er disse tilpasset den enkelte facades særlige udtryk og indgår overvejende på harmonisk vis i den pågældende gadefacades arkitektoniske særpræg. Eventuelle ændringer skal udføres således, at der tilvejebringes en god helhedsvirkning såvel i forhold til det arkitektoniske særpræg på de pågældende gadestrækninger, herunder i forhold til karakteristiske lodrette og vandrette inddelinger af facaderne, som i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske detaljer, såsom vinduer, gesimser, bånd, vindues- og dørindfatninger. Ændringer kan kun ske efter tilladelse fra Bygge- og Teknikudvalget. Stk. 2 For den på lokalplantegning nr. 1 viste bevaringsværdige side- og baghusbebyggelse samt for facadebebyggelsens gårdside gælder, at større ombygninger eller væsentlige ændringer af bebyggelsens udseende, såsom ændrede vindues- og dørtyper, ændring af tagudformning, ændring af facadekarakteren, herunder væsentlig facadebehandling og lignende, ikke må ske uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse. Kommentar For arbejder, der ændrer bebyggelsens karakter, må der fremsendes ansøgning til godkendelse, medens arbejder, der kun omfatter udskiftninger, vedligeholdelser mv. svarende til de eksisterende forhold, kan gennemføres uden forudgående tilladelse. Originale dør- og vinduesmaterialer bør bibeholdes. Nye dør- og vinduespartier må udføres så vidt muligt som de originale. Ved ændret facadebehandling skal der ske en tilnærmelse eller tilbageførelse til den oprindelige facadebehandling. Bygge- og Teknikudvalget har i 2001 tiltrådt publikationen facader og skilte, der indeholder retningslinier og anbefalinger for ændringer på bevaringsværdige bygninger samt for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af bestemmelserne i lokalplanen. 16 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

17 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat Stk. 3 Billedet er fra gårdsiden af Toldbodgade 39. Den tilførte altan er et godt eksempel på forbedring af opholdsmulighederne, udført på en måde, som tilpasser sig bygningens arkitektur. Skiltning, reklamering, opsætning af facadebelysning, markiser, solafskærmning, udhængsskabe og andet facadeudstyr, må ikke ske uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse og skal udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til bebyggelsens arkitektoniske karakter, jf. stk. 1. Reklameskilte og lignende må ikke ved blænding eller reflekser være til ulempe for omgivelserne. Kun butiksfacader og skilte må belyses, og eventuel facadebelysning skal afstemmes efter gadebelysningen og skal udføres jævnt, dæmpet og tilpasset facadens farve og karakter. Der må ikke opsættes signboards, lysaviser og reklameskilte med løbende eller blinkende effekt. Der må ikke etableres sammenhængende butiksfacader, der rækker ud over den enkelte bygningsenhed. Butiksfacader skal fremtræde med udstillingsvinduer. Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning og lignende, således at de får karakter af facadebeklædning. Gesimser, søjler og andre karakteristiske facadeelementer skal holdes fri for skiltning. Stk. 4 Bygge- og Teknikudvalget kan tillade mindre udskæringer i taget mod gårdsiden på facadebebyggelsen med henblik på etablering af tagterrasser, i hvilken forbindelse tagfladen mod gaden dog ikke må ændres. Ingen del af en tagterrasse i en facadebebyggelse må række op over tagrygningen. Bygge- og Teknikudvalget kan tillade tagterrasser etableret på side- og baghusbebyggelsen. Adgang til tagterrasser skal ske inde fra huset. Bygge- og Teknikudvalget kan tillade opsætning af altaner på side- og baghusbebyggelsen samt på gårdsiden af facadebebyggelsen. Udformningen af terrasser og altaner skal med hensyn til dimensionering, materiale, farve, byggeteknik mv. harmonere med husets facade. Kommentar Med hensyn til skiltning og reklamering m.v. samt etablering af altaner og terrasser m.v. henvises til at Bygge- og Teknikudvalget i 2001 har tiltrådt publikationen facader og skilte, der indeholder retningslinier og anbefalinger for ændringer på bevaringsværdige bygninger samt for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af bestemmelserne i lokalplanen. Stk. 5 Ny bebyggelse, jf. 5, stk. 2 og 3, skal fremstå med en nutidig arkitektonisk udformning, som tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige hovedtræk, der præger bebyggelsen på den pågældende gadestrækning, jf. stk. 1. I relationen mellem eksisterende bebyggelse og nybyggeri skal lægges særlig vægt på: LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 17

18 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat Facadelængder Gesims- og bygningshøjder Facadedisponering med hensyn til hovedopdeling og balancen mellem lodrette og vandrette linier Materialers karakter og egenskaber, herunder patineringsevne. Der lægges vægt på, at der i forbindelse med nybyggeri tilføres området arkitektoniske udtryk for vor tid, som samtidig tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige træk. Kommentar Det er karakteristisk for nybyggerier gennem tiderne, at de til enhver tid har været udført i tidens stil, og dermed fremstår som udtryk for de forskellige perioders arkitekturopfattelse. Dette er bl.a. baggrunden for den anvendte typologisering. Det forekommer derfor rigtigt, at også vor tid må præge det samlede bybillede. Ny bebyggelse skal således udformes i et nutidigt og moderne formsprog, som tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige træk, som præger bebyggelsen på den pågældende gadestrækning. Nedenfor ses gode eksempler på indpasning af nyere bebyggelser i ældre gadebilleder. Pressens Hus, Skindergade 5 Stellings Hus, Gammeltorv 6 Bikuben, Silkegade 4 De viste byggerier er alle gode eksempler på indpasning af moderne arkitektur i historiske facaderækker. Stellings Hus er fra 1930erne, mens Bikuben er fra 1959, og Pressens Hus er fra Alle bygningerne er fredet efter bygningsfredningslovgivningen. Et særligt kendetegn ved bygningerne er, at de i helt anderledes materialer og i et moderne formsprog formår at indgå i en kongenialitet med de fine gamle nabobebyggelser. Stk. 6 Opsætning af antenner skal ske så diskret som muligt, fortrinsvis på side- og baghuse, og skal på bygninger placeres ved tagfladen i tilknytning til skorsten, kviste o.lign. Der må ikke opsættes paraboler. 18 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

19 7. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1 Ubebyggede arealer skal anlægges som opholdsarealer for beboere og brugere og må ikke indrettes med parkering eller som tilkørselsarealer. Stk. 2 Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. Parkeringen, der ikke må indrettes på terræn, skal etableres i underjordisk anlæg eller eventuelt andetsteds i kvarteret. Stk. 3 Ubebyggede arealer og parkeringsanlæg kan forlanges at skulle indgå i fællesanlæg. Eksisterende gårdbelægninger af naturstensmaterialer skal ved omlægning i videst muligt omfang søges genanvendt. Stk. 4 Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne. 8. FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER Stk. 1 Bebyggelse og primære opholdsarealer skal, i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav, placeres, udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej. Det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv, undervisning og lignende må ikke overstige 35 db (A). Stk. 2 I forbindelse med ombygning af boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse kan der stilles krav om, at bebyggelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav isoleres mod støj. 9. SERVITUTBORTFALD Deklaration, tinglyst den 5. juli 1957 på ejendommene matr. nr. 118, 120 og 388, alle Skt. Annæ Øster Kvarter, København, og deklaration, tinglyst den 14. april 1959 på ejendommen matr. nr. 389 Skt. Annæ Øster Kvarter, København, ophæves i sin helhed. 10. RETSVIRKNINGER I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse kan blive liggende, og at den hidtidige anvendelse kan fortsætte. Lokalplanens bestemmelser vil således kun gælde i de tilfælde, hvor ejeren ønsker at gennemføre ændringer på ejendommen. LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 19

20 GENERELLE BESTEMMELSER a. På tidspunktet for lokalplanens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september b. Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke på bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, igangsættes bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse, før der er opnået tilladelse hertil fra fredningsmyndighederne. c. Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til Museumslovens 27 om den arkæologiske kulturarv. Opmærksomheden henledes på, at Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden et jordarbejde påbegyndes, således at en forundersøgelse kan iværksættes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af arbejdet. d. Bygge- og Teknikforvaltningen i har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i lokalplanen. e. I henhold til planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i. Lokalplan nr. 368 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. oktober 2003 og bekendtgjort den 26. november Bygge- og Teknikforvaltningen, den 26. november 2003 Søren Stenz kontorchef /Jesper Holm fuldmægtig KØBENHAVNS BYRET Indført den Lyst under Ulla Buchardt 20 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 323. Kronprinsessegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 323. Kronprinsessegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 323 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kronprinsessegade Indre By Bevaring m.v., museumsudvidelse Boligområde Juni 2000 Sølvgade Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 312. Studiestræde. Bygge- og Teknikforvaltningen Planr& Arkitektur. Indre By. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 312. Studiestræde. Bygge- og Teknikforvaltningen Planr& Arkitektur. Indre By. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 312 Bygge- og Teknikforvaltningen Planr& Arkitektur Studiestræde Indre By Bevaring m.v. Boliger og offentlige formål Januar 2000 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 344. Nørregade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 344. Nørregade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 4 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørregade Indre By Bevaring m.v. Boliger, serviceerhverv, hotel m.v. December 2001 E Københavns Kommune

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vingårdstræde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vingårdstræde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 352 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Vingårdstræde Indre By Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Publikumsorienterede serviceerhverv m.v.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Krystalgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Krystalgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 313 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Krystalgade Indre By Bevaring m.v. Boliger og offentlige formål August 2000 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Gråbrødrestræde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Gråbrødrestræde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 318 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Gråbrødrestræde Indre By Bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv August 2000 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 330 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Reventlowsgade Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv Oktober 2000 1 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 375 ELVÆRKSGRUNDEN

LOKALPLAN NR. 375 ELVÆRKSGRUNDEN LOKALPLAN NR. 375 ELVÆRKSGRUNDEN Borgerrepræsentationen har den 25. marts 2004 vedtaget lokalplan for et område ved Borgergade. Lokalplanen er bekendtgjort 21. april 2004. Københavns Kommune INDHOLD Forsidefoto:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 366 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Svanevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger Maj 2003 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II Lokalplan nr. 288 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 1997, endelig bekendtgjort den 11. juli 1997 og tinglyst den 22. juni 1998. Lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHVNS KOMMUNE PLNORIENTERING Lokalplan nr. 348 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & rkitektur Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Januar 2002 1 38 1011 1012

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 215 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Stengade II Indre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Krystalgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre By. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Krystalgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre By. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 313 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Krystalgade Indre By Bevaring m.v. Boliger og offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK August 2000 Ksbenhavns

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 110 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Det blå og Det gule Pakhus ndre By Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1987

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 257 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Østre Gasværk Teater Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Kabenhavns

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 260 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Pommernsgade Sundbyøster Byfornyelse Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Karbenhavns Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge den tidligere

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Nørregade Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 344 Nørregade

Nørregade Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 344 Nørregade Nørregade Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 344 Nørregade Borgerrepræsentationen har den 2. november 2014 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 344 Nørregade. Lokalplanområdet ligger

Læs mere

Nørregade Lokalplan nr. 344 med tillæg nr. 1

Nørregade Lokalplan nr. 344 med tillæg nr. 1 Nørregade Lokalplan nr. 344 med tillæg nr. 1 Borgerrepræsentationen har den. november 2001 vedtaget lokalplan nr. 344 Nørregade. Lokalplanen er bekendtgjort den 12. december 2001. Borgerrepræsentationen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 112 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Lillegade Valby Byfornyelse, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 179 KONGSBAK

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 97 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lille Rådmand Ydre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK November

Læs mere

Lokalplan nr. 394 Peter Fabers Gade

Lokalplan nr. 394 Peter Fabers Gade Lokalplan nr. 394 Peter Fabers Gade Borgerrepræsentationen har på mødet den 22.09.2005 vedtaget lokalplan Peter Fabers Gade. Lokalplanen er bekendtgjort 26.10.2005 og tinglyst 03.01.2006. Københavns Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE

LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE Borgerrepræsentationen har den 27. maj 2004 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 260 Pommernsgade. Lokalplantillægget er bekendtgjort den 6. juli 2004. Københavns

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 190 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hamlets Gård Ydre Nørrebro Nybyggeri m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juli 1991 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Forslag til lokalplan "Sværtegade/Pilestræde"

Forslag til lokalplan Sværtegade/Pilestræde Forslag til lokalplan "Sværtegade/Pilestræde" Bilag Offentlig høring fra xx. xxxxxx til xx. xxxxxxxx 2006 Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxxxx 2006 vedtaget forslag til lokalplan "Sværtegade/Pilestræde"

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Heibergs Have. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Heibergs Have. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 296 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Heibergs Have Indre Østerbro Nybyggeri m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Maj 1998 Ubenhavns Kommunes

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan nr. 261 til opførelse af ungdomsboliger på ejendommen Provstevej 5

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan nr. 261 til opførelse af ungdomsboliger på ejendommen Provstevej 5 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. september 2015 J.nr.: NMK-33-03120 KlageID: 75177 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 241 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & r Arkitektur Jorisvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Serviceerhverv m.v. Delvist ophævet, se nr. 360 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Musikhuset Utterslev Mose. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Musikhuset Utterslev Mose. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 338 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Musikhuset Utterslev Mose Bispebjerg Genopførelse af Østre Kapel m.v. Offentlige formål Maj 2001 Københavns

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen"

Lokalplan nr. 429 Keplersgade-karréen Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen" Borgerrepræsentationen har den 28. august 2008 vedtaget lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen". Lokalplanen er bekendtgjort den 14. oktober 2008 og tinglyst den

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 66 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helsingborggade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1984 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Ehlersvej Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Januar 1979

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere