LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE"

Transkript

1 LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november 2003 og tinglyst den 25. marts 2004.

2 INDHOLD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLANEN FORMÅL OMRÅDE ANVENDELSE LOKALPLANTEGNING LOKALPLANTEGNING VEJFORHOLD BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER SERVITUTBORTFALD RETSVIRKNINGER GENERELLE BESTEMMELSER M.V BILAG MED BYGNINGSTYPER Ordliste LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

3 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet og den tilstødende del af Amalienborg-kvarteret. LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 3

4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat I august 2002 nedlagde kommunen forbud i henhold til planlovens 14 mod indretning af erhverv på ejendommen Amaliegade 4 (matr.nr. 115a Sankt Annæ Øster Kvarter, København). Forbuddet skyldtes, at man havde modtaget en ansøgning om ændring af status for lejligheden Amaliegade 4, 3. sal fra bolig til erhverv (kontor). En ændring fra beboelse til erhverv for den omhandlede lejlighed er i strid med kommunens boligpolitiske intentioner om at fastholde og udbygge andelen af større og attraktive boliger i bl.a. Indre By således, som disse er kommet til udtryk i Kommuneplan 2001 og den af Borgerrepræsentationen den 13. juni 2001 vedtagne boligpolitiske strategiplan for Københavns Kommune Forbuddet efter planlovens 14 blev meddelt ejendommens ejer med brev af 29. august 2002, hvori også blev oplyst, at der blev iværksat udarbejdelse af lokalplan omfattende ejendommen med henblik på at sikre ejendommens øverste etager anvendt til beboelse. Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet afgrænses på de tre sider af gader og mod nord af sydskellet af ejendommen Amaliegade 18 ( Det gule Palæ ). Denne rummer hofmarskallat m.m. og har således en helt særlig anvendelse, knyttet til Amalieborg-palæernes funktion. Den aktuelle ejendom og lokalplanområdets placering umiddelbart syd for Amalienborganlægget 4 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat På denne og den efterfølgende side ses en nutidig opmåling af lokalplanområdets husrække mod Amaliegade samt yderst til venstre Det Gule Palæ, Amaliegade 18, der ikke er med i lokalplanområdet. Amaliegade Lokalplanområdet udgør en del af Amalienborg-kvarteret også benævnt Frederiksstaden, opkaldt efter grundlæggeren, Frederik V. Planen til det nye kvarter, der grundlagdes i midten af 1700-årene, blev udarbejdet af hofbygmester Nicolai Eigtved. Han opstillede ligeledes retningslinierne for udformningen af kvarterets enkelthuse med henblik på at give bebyggelsen et ensartet præg, så der opstod harmoniske gadebilleder. Det lykkedes i nogen grad, men bl.a. lokalplanområdets front mod Amaliegade viser i dag en uegal samling huse, ombyggede specielt forhøjede og nybyggede i forhold til den oprindelige bebyggelse. Områdets seneste nybygning er Assurandørernes Hus, Amaliegade 10, der stod færdigt i Bygningen er opført på det sted, hvor indgangspartiet til Casino-teatret lå. Teatrets bagbygning ses stadig fra Toldbodgade og er i dag ombygget til kontorformål. Frederiksstadens grunde mellem Amaliegade og Toldbodgade nåede oprindeligt helt ud til Toldbodgade og havde ikke selvstændig bebyggelse mod denne gade. Først i slutningen af 1800-årene blev hovedparten af den østlige del af Amaliegades grunde solgt fra og selvstændigt bebygget. Det meste af lokalplanområdets Amaliegade-side set fra hjørnet ved Sankt Annæ Plads. Fra højre mod venstre ses: Først Amaliegade-fløjen af Sankt Annæ Plads 15, dernæst Amaliegade LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 5

6 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Amaliegade 10-4 samt Amaliegade-fløjen af Sankt Annæ Plads 15. Facadebebyggelsen langs Toldbodgade er typisk for slutningen af tallet. Facaderne fremstår overvejende i rødt murværk med udsmykninger i formsten eller puds. Den fritliggende bygning midt på gadestrækningen er bagsiden af den tidligere Casino-bygning, som i dag er ombygget til kontorformål. Facadebebyggelsen mod Sankt Annæ Plads afspejler udbygningsfaserne i karreen. Bebyggelsen nærmest Amaliegade (ejendommene Sankt Annæ Plads 15 og 15A-B) er de ældste bygninger, fra 1700-tallet, mens de to bygninger nærmest Toldbodgade er fra slutningen af 1800-tallet; en periode, hvor også teglstensfacader bliver almindelige. 6 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

7 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Bebyggelsens anvendelse Bebyggelsens anvendelse er domineret af erhverv, hovedsageligt kontorer, herunder ambassader o. lign. Karreen rummer i alt ca m 2 etageareal, hvoraf kun knap m 2 etageareal anvendes til boliger, svarende til en boligandel på ca. 11 pct. Lejlighederne er gennemgående store, med en meget stor andel over 200 m 2 etageareal. 0 < 25 % % % > 75 % nord 14A 4B * Amaliegade Amaliegade Toldbodgade 15 15A - B 17 Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Toldbodgade Illustrationen viser på hvilke etager i henholdsvis forhuse og side-/baghuse, lokalplanområdets nuværende boliger er placeret. Desuden er på den viste grundplan over lokalplanområdet markeret, hvor stor en andel af bebyggelsens samlede etageareal, der i dag anvendes til boliger. Den ejendom (Amaliegade 4), der har foranlediget lokalplan-udarbejdelsen er vist med rød indramning. Planlægning I plan 2001 er lokalplanområdet fastlagt som et område til serviceerhverv (administration, liberale erhverv, butikker, hoteller og erhvervsog fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området). Indtil 25 pct. af etagearealet kan anvendes til boliger, fortrinsvis placeret i bebyggelsens øverste etager. Endvidere kan der i henhold til kommuneplanens rammebestemmelse indrettes kollektive anlæg og institutioner m.v., der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv. Erhverv, institutioner og lignende må ikke indrettes over etager med beboelse. Der er ikke i rammerne fastsat grænser for bebyggelsesprocent, etageantal og friarealprocent. LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 7

8 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Områdets påvirkning af miljøet Da der er tale om en bevarende lokalplan, og da der i øvrigt ikke er handlepligt knyttet til vedtagelse af en lokalplan, er der umiddelbart ikke nogen miljømæssige påvirkninger eller ændringer forbundet hermed. Trafikstøj Amaliegade er i plan 2001 fastlagt som lokalgade, medens Sankt Annæ Plads og Toldbodgade er bydelsgader. Støjniveauet ved facaden er af Miljøkontrollen beregnet til 63 db(a) og til 65 db(a) langs Toldbodgade. Da trafikmængden i Amaliegade på den heromhandlede strækning er mindre end køretøjer pr. døgn, er der ikke foretaget beregning for denne gadestrækning. Under hensyn til trafikbelastningen fra Sankt Annæ Plads og fra Toldbodgade er der i lokalplanen optaget sædvanlig bestemmelse om foranstaltninger mod forureningsgener, ligesom boliganvendelsen er fastlagt til bebyggelsens øverste etager. Forurening af undergrunden Miljøkontrollen har ikke konkret viden om forurening af jorden eller grundvandet i lokalplanområdet. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være sket en diffus forurening af overfladejorden som følge af storbyaktiviteter, hvorfor man skal være opmærksom på, at ved nybyggeri eller andet, der medfører gravearbejde, skal arbejdet standses, hvis der konstateres en forurening af jorden, og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Miljøkontrollen). Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når Miljøkontrollen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Bestemmelsen gælder i medfør af 71 i lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni 1999). Miljørigtigt byggeri Pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri, der kan ses på Internettet eller rekvireres hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur. har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1. marts 2001 tiltrådt revideret udgave af pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Baggrunden for pjecen er et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen. Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer og grønne områder. Inden for hvert emne opstilles en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet byggeri samt kommunalt byggeri, mens private opfordres til at hente ideer herfra. Pjecen oplyser i øvrigt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger i forbindelse med miljøorienteret nybyggeri. Eksemplarer af pjecen udleveres i Miljøkontrollen og Plan & Arkitektur. 8 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

9 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Fjernvarme Området er fastlagt som fjernvarmeområde i den kommunale varmeplan, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen og godkendt af Energiministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet) i I forlængelse heraf har Borgerrepræsentationen i 1993 vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme. For lokalplanområdet indebærer dette, at ved nybyggeri eller ved udskiftning af hovedvarmekilden er der krav om, at huset skal tilsluttes fjernvarme. Overordnede planforudsætninger Amaliegade 16, opført er den bedst bevarede repræsentant for Eigtveds hustype (skønt tegnet af hans efterfølger som Frederiksstadens arkitekt, Lauritz de Thurah). Nederst er en stueetage over en høj kælder, herover den fornemme beletage og øverst den lave mezzanin. De tre midterste fag er trukket et par tommer frem. Midterpartiet fremhæves yderligere ved stueetagens vandrette fugning og vinduernes særlige indramning samt de tre blændingsfelter mellem beletagens og mezzaninens vinduer. Gavlkvisten over hovedgesimsen bryder helt med Eigtveds skema og er påsat ved en senere ombygning. Lokalplanområdets anvendelse: Som nævnt indledningsvis er det et væsentligt boligpolitisk mål at etablere/fastholde større, attraktive boliger i Indre By. På baggrund af lokalplanområdets beliggenhed i en del af Indre By, der må betegnes som særdeles attraktiv, også for boliger trods knebne friarealforhold, tilstræbes det gennem lokalplanens bestemmelser at forøge/fastholde boligindslaget i området. Dette gøres med respekt for områdets kommuneplanramme, der primært tager sigte på en anvendelse til serviceerhverv og lignende. Lokalplanens anvendelsesbestemmelse tager også hensyn til den nuværende fordeling af boliger i området således, at visse dele af området fastlægges til beboelse fra 3. sal og opefter, mens en mindre enklave mod Toldbodgade, som på nuværende tidspunkt har et særligt stort indslag af beboelse, fastlægges til beboelse fra 2. sal og opefter. Alle boliger skal være helårsboliger. En del af lokalplanområdet Amaliegade 10/Toldbodgade 33 rummer dels en kontorbygning fra 1960, dels en til kontorer ombygget teaterbygning og er skønnet uegnet til boligindretning. Denne del af området fastlægges derfor til rent serviceerhverv og lignende, uden krav om boliger. Lokalplanområdets bevaringsforhold: Forhusbebyggelsen har i Bydelsatlas Indre By/Christianshavn fra 1996 høj bevaringsværdi, bortset fra Amaliegade 10 og Toldbodgade 35, der begge betegnes som værende af middel bevaringsværdi. Langt hovedparten af side- og baghusbebyggelsen har i bydelsatlasset høj bevaringsværdi, fem af Amaliegade-husene er tillige bygningsfredet og tre af disse fredninger omfatter foruden forhus også sidehusbebyggelsen, mens fredningen af Amaliegade 4 omfatter både for-, side- og baghusbebyggelse. Lokalplanens bevaringsbestemmelser er fastlagt i overensstemmelse med disse bevarings- og fredningsvurderinger, bortset fra ét tilfælde: Toldbodgade 35, jf. lokalplantegning nr. 1. Skønt man fra en isoleret betragtning finder vurderingen middel bevaringsværdi korrekt, er huset dog i så god overensstemmelse med hovedparten af lokalplanområdets Toldbodgade-bebyggelse, at det er medtaget som bevaringsværdigt. LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 9

10 AMALIEGADE LOKALPLAN NR. 368 I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for området begrænset af Amaliegade, det sydlige skel for ejendommen matr. nr. 123 Sankt Annæ Øster Kvarter, København, Toldbodgade og Sankt Annæ Plads: 1. FORMÅL Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for den fremtidige administration af de bygnings- og anvendelsesmæssige forhold i området. Som led heri skal følgende overordnede hensyn tilgodeses: - Lokalplanen skal sikre et alsidigt og levende bymiljø i det centrale byområde, primært ved at tilstræbe boligandelen øget med overvejende større boliger. - Områdets bevaringsværdige bebyggelse skal sikres, dels de bevaringsværdige enkeltbygninger, dels de bevaringsværdige, sammenhængende facaderækker. - Det enkelte hus skal sikres en fortsat brug i en nutidig sammenhæng dog således, at istandsættelser, moderniseringer o.lign. sker med den størst mulige respekt for husets bygningskultur, herunder de historiske og arkitektoniske særpræg og kvaliteter, som bebyggelsen repræsenterer. - Det tilstræbes, at ældre byområder i størst muligt omfang respekterer miljørigtige principper, herunder gennem en forbedret balance mellem boliger og arbejdspladser og udnyttelse af den eksisterende tekniske infrastruktur, blandt andet fjernvarmenettet, samt gennem bevaring af eksisterende bebyggelse. 2. OMRÅDE Stk. 1 Lokalplanen er afgrænset som vist på lokalplantegning nr. 1 og 2 og omfatter ejendommene matr. nr. 114, 115 a, 115 b, 115 c, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 356, 362, 369, 388, 389 og 408, alle Skt. Annæ Øster Kvarter, København, samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme, efter den 1. januar Stk. 2 Lokalplanområdet opdeles i underområderne Ia, Ib og II som vist på lokalplantegningerne. 3. ANVENDELSE Stk. 1 For områderne Ia og Ib gælder, at bebyggelsen fastlægges til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, hoteller, restauranter og erhvervsog fritidsundervisning, samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området, samt til helårsboliger. Fra 3. sal og opefter i områderne Ia og fra 2. sal og opefter i område Ib skal bebyggelsen anvendes til helårsbeboelse, medens de underliggende etager skal anvendes til serviceerhverv. 10 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

11 LOKALPLANTEGNING NR nord 16A B 16C Amaliegade 6A 4A 6B a 114 Sankt Annæ Plads A 15B 4B Ia 115b A c 19 II 29A Ia A Ib 35A Toldbodgade m Lokalplantegning nr. 1 Lokalplangrænse Grænse mellem underområder Fredet bygning Bevaringsværdig bygning Byggemulighed LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 11

12 3.ANVENDELSE fortsat Boliger skal i gennemsnit være på mindst 100 m 2 etageareal, og ingen bolig må være mindre end 85 m 2 etageareal. Opdeling af eksisterende boliger må kun finde sted ved overholdelse af nævnte arealkrav. Ved lejlighedssammenlægninger kan kravene fraviges, såfremt trappeforhold eller hensyn til bebyggelsens arkitektur og indretning tilsiger dette. Kommentar Bestemmelsen indebærer, at 25 pct. af det samlede etageareal i lokalplanområdet fastlægges til boligformål i overensstemmelse med Kommuneplan Ved krav om helårsbeboelse forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til eksempelvis feriebolig. Folkeregistertilmelding på adressen vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Stk. 2 For område II gælder, at bebyggelsen fastlægges til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, hoteller, restauranter og erhvervs- og fritidsundervisning, samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Stk. 3 For hele lokalplanområdet gælder: a) Udover boliger og serviceerhverv kan Bygge- og Teknikudvalget tillade indrettet mindre institutioner herunder vuggestuer og børnehaver der kan indpasses i området under hensyntagen til de begrænsede udendørs opholdsarealer, samt andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse. Kommentar Der er ikke aktuelle planer om at indrette kollektive anlæg og institutioner i lokalplanområdet, men muligheden holdes åben, hvis der i fremtiden skulle opstå ønsker herom. I givet fald vil tilladelsen skulle gives i form af en dispensation fra lokalplanen. b) Der må kun udøves virksomhed som ikke forurener (virksomhedsklasse 1). c) Der må ikke indrettes erhverv over boliger. d) Det samlede bruttoetageareal til butikker må højst udgøre i alt af størrelsesordenen m 2, og den enkelte butiks størrelse må ikke overstige størrelsesordenen 150 m 2 bruttoetageareal. Kommentar Lokalplanområdet ligger i Indre By, men ikke inden for det område, der i kommuneplanens rammer for detailhandelen er fastlagt som centerområde. Der er dog mulighed for etablering af enkelte mindre butikker til betjening af lokalområdet. Butikker og andre publikumsorienterede serviceerhverv skal normalt placeres i de nederste etager i facadebebyggelsen, og butikkernes størrelse og udformning skal respektere den eksisterende bygningsstruktur og det nuværende gademiljø. Opmærksomheden henledes på, at planlovens 5 f indeholder særlige regler om beregning af bruttoetagearealet til butikker. 12 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

13 LOKALPLANTEGNING NR nord 16A C Amaliegade 6A 4A 6B a 114 Sankt Annæ Plads A 15B Ia 4B 115b c 19 II 29A 16B Ia 14A A Ib 35A Toldbodgade m Lokalplantegning nr. 2 Lokalplangrænse Type 3 Grænse mellem underområder Type 4 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 13

14 3. ANVENDELSE fortsat Underområde Ib - Toldbodgade 35-39, hvor der faslægges boliganvendelse fra 2. sal og opefter. Stk. 4 Uanset bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 kan Bygge- og Teknikforvaltningen tillade, at en ejendom anvendes til kontorer og repræsentative formål for en fremmed nation, for eksempel ambassader og lignende samt internationale institutioner. Kommentar De internationale institutioner kan eksempelvis være FN og EU eller tilsvarende mellem- og overstatslige organisationer, der er eller måtte blive dannet. 4. VEJFORHOLD De eksisterende vejlinier opretholdes. Kommentar Amaliegade er i plan 2001 fastlagt som lokalgade. Sankt Annæ Plads og Toldbodgade er fastlagt som bydelsgader. Alle veje er offentlige veje. 14 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

15 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1 Den på lokalplantegning nr. 1 viste bevaringsværdige bebyggelse må ikke nedrives, jf. dog stk. 2 og 7. Stk. 2 Bygge- og Teknikudvalget kan i delområderne Ia og Ib tillade opførelse af nybyggeri til erstatning af bevaringsværdig facadebebyggelse, som ikke vil kunne istandsættes på grund af brand eller lignende force majeure situation, når dette sker med samme placering og i princippet samme volumen som den eksisterende bebyggelse, og en ydre fremtræden i overensstemmelse med bestemmelserne i 6, stk. 5. Stk. 3 Eventuel ny bebyggelse i delområde II skal opføres som sluttet bebyggelse i gadelinien med en gesims- og bygningshøjde samt husdybde svarende til den tilstødende bebyggelse. Stk. 4 Bygge- og Teknikudvalget kan tillade eksisterende, uudnyttede tagetager i område Ia og Ib indrettet til boligformål, jf. 3, stk. 1. Udnyttelse af en tagetage kan gøres betinget af forbedring af den pågældende ejendoms friarealforhold, f.eks. ved gårdsammenlægning. Stk. 5 Der kan opføres nødvendige småbygninger, herunder mindre skure eller halvtage til cykler, renovation og lignende. Stk. 6 Bygge- og Teknikudvalget kan tillade opførelse af påbygninger mod gårdarealer på eksisterende bebyggelse i form af trappetårne, gangbroer o. lign., når dette kan ske uden, at det forringer lysforholdene, de udendørs opholdsarealer eller de arkitektoniske forhold. Stk. 7 Bygge- og Teknikudvalget kan, uanset stk. 1, tillade nedrivning af side- og baghusbebyggelse, når dette kan begrundes med forbedringer af lysforholdene, de udendørs opholdsarealer eller af de arkitektoniske forhold. Kommentar Såvel ved eventuel påbygning som ved eventuel nedrivning tilstræbes gårdrum, hvor lysforhold og opholdsarealer er tilgodeset; men afvejet i forhold til bevaringsbestræbelserne. En forbedring af de arkitektoniske forhold kan imidlertid tænkes opnået ved fjernelse af uoriginal baghusbebyggelse, der dominerer en mere original, bevaringsværdig bebyggelse. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1 For facadebebyggelsen, jf. de generelle bestemmelser i stk. b, gælder nedenstående retningslinier, idet enhver ombygning eller ændring skal ske på en sådan måde, at de kvaliteter og karakteristiske træk, der er beskrevet for den enkelte bygningstype, som vist på lokalplantegning nr. 2, opretholdes eller genskabes: LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 15

16 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat Kommentar Den ældre bevaringsværdige facadebebyggelse er normalt i de historiske dele af Indre By opdelt i 4 hovedtyper. I lokalplanområdet findes alene bebyggelse af type 3 og type 4. Der henvises i øvrigt til den som bilag til nærværende lokalplan optrykte gennemgang af de fire bygningstyper. For Amaliegade 10, som ikke er fastlagt som bevaringsværdig, medfører bestemmelsen, at bygningen - så længe den bibeholdes - skal overholde bestemmelserne vedrørende type 4. a) Type 3 er særligt fine og enestående bygninger, der ikke siden opførelsestidspunktet har undergået ødelæggende forandringer, og som i kraft af helt særlige arkitektoniske udtryk fremstår som markante og harmoniske bygninger i området. Bebyggelserne skal bevare deres nuværende udformning og må ikke ændres. b) Type 4 omfatter bygninger opført efter midten af det 19. århundrede. Stilistisk en ofte uklar type, som i tidens ånd fremstår med en sammenblanding af forskellige stilarter. Endvidere indgår nyere bygninger, som rummer selvstændige arkitektoniske kvaliteter. Bygningerne har overvejende bevaret det oprindelige facadeudtryk, eller såfremt der er foretaget ændringer, er disse tilpasset den enkelte facades særlige udtryk og indgår overvejende på harmonisk vis i den pågældende gadefacades arkitektoniske særpræg. Eventuelle ændringer skal udføres således, at der tilvejebringes en god helhedsvirkning såvel i forhold til det arkitektoniske særpræg på de pågældende gadestrækninger, herunder i forhold til karakteristiske lodrette og vandrette inddelinger af facaderne, som i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske detaljer, såsom vinduer, gesimser, bånd, vindues- og dørindfatninger. Ændringer kan kun ske efter tilladelse fra Bygge- og Teknikudvalget. Stk. 2 For den på lokalplantegning nr. 1 viste bevaringsværdige side- og baghusbebyggelse samt for facadebebyggelsens gårdside gælder, at større ombygninger eller væsentlige ændringer af bebyggelsens udseende, såsom ændrede vindues- og dørtyper, ændring af tagudformning, ændring af facadekarakteren, herunder væsentlig facadebehandling og lignende, ikke må ske uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse. Kommentar For arbejder, der ændrer bebyggelsens karakter, må der fremsendes ansøgning til godkendelse, medens arbejder, der kun omfatter udskiftninger, vedligeholdelser mv. svarende til de eksisterende forhold, kan gennemføres uden forudgående tilladelse. Originale dør- og vinduesmaterialer bør bibeholdes. Nye dør- og vinduespartier må udføres så vidt muligt som de originale. Ved ændret facadebehandling skal der ske en tilnærmelse eller tilbageførelse til den oprindelige facadebehandling. Bygge- og Teknikudvalget har i 2001 tiltrådt publikationen facader og skilte, der indeholder retningslinier og anbefalinger for ændringer på bevaringsværdige bygninger samt for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af bestemmelserne i lokalplanen. 16 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

17 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat Stk. 3 Billedet er fra gårdsiden af Toldbodgade 39. Den tilførte altan er et godt eksempel på forbedring af opholdsmulighederne, udført på en måde, som tilpasser sig bygningens arkitektur. Skiltning, reklamering, opsætning af facadebelysning, markiser, solafskærmning, udhængsskabe og andet facadeudstyr, må ikke ske uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse og skal udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til bebyggelsens arkitektoniske karakter, jf. stk. 1. Reklameskilte og lignende må ikke ved blænding eller reflekser være til ulempe for omgivelserne. Kun butiksfacader og skilte må belyses, og eventuel facadebelysning skal afstemmes efter gadebelysningen og skal udføres jævnt, dæmpet og tilpasset facadens farve og karakter. Der må ikke opsættes signboards, lysaviser og reklameskilte med løbende eller blinkende effekt. Der må ikke etableres sammenhængende butiksfacader, der rækker ud over den enkelte bygningsenhed. Butiksfacader skal fremtræde med udstillingsvinduer. Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning og lignende, således at de får karakter af facadebeklædning. Gesimser, søjler og andre karakteristiske facadeelementer skal holdes fri for skiltning. Stk. 4 Bygge- og Teknikudvalget kan tillade mindre udskæringer i taget mod gårdsiden på facadebebyggelsen med henblik på etablering af tagterrasser, i hvilken forbindelse tagfladen mod gaden dog ikke må ændres. Ingen del af en tagterrasse i en facadebebyggelse må række op over tagrygningen. Bygge- og Teknikudvalget kan tillade tagterrasser etableret på side- og baghusbebyggelsen. Adgang til tagterrasser skal ske inde fra huset. Bygge- og Teknikudvalget kan tillade opsætning af altaner på side- og baghusbebyggelsen samt på gårdsiden af facadebebyggelsen. Udformningen af terrasser og altaner skal med hensyn til dimensionering, materiale, farve, byggeteknik mv. harmonere med husets facade. Kommentar Med hensyn til skiltning og reklamering m.v. samt etablering af altaner og terrasser m.v. henvises til at Bygge- og Teknikudvalget i 2001 har tiltrådt publikationen facader og skilte, der indeholder retningslinier og anbefalinger for ændringer på bevaringsværdige bygninger samt for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af bestemmelserne i lokalplanen. Stk. 5 Ny bebyggelse, jf. 5, stk. 2 og 3, skal fremstå med en nutidig arkitektonisk udformning, som tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige hovedtræk, der præger bebyggelsen på den pågældende gadestrækning, jf. stk. 1. I relationen mellem eksisterende bebyggelse og nybyggeri skal lægges særlig vægt på: LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 17

18 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat Facadelængder Gesims- og bygningshøjder Facadedisponering med hensyn til hovedopdeling og balancen mellem lodrette og vandrette linier Materialers karakter og egenskaber, herunder patineringsevne. Der lægges vægt på, at der i forbindelse med nybyggeri tilføres området arkitektoniske udtryk for vor tid, som samtidig tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige træk. Kommentar Det er karakteristisk for nybyggerier gennem tiderne, at de til enhver tid har været udført i tidens stil, og dermed fremstår som udtryk for de forskellige perioders arkitekturopfattelse. Dette er bl.a. baggrunden for den anvendte typologisering. Det forekommer derfor rigtigt, at også vor tid må præge det samlede bybillede. Ny bebyggelse skal således udformes i et nutidigt og moderne formsprog, som tager udgangspunkt i og respekterer de bevaringsværdige træk, som præger bebyggelsen på den pågældende gadestrækning. Nedenfor ses gode eksempler på indpasning af nyere bebyggelser i ældre gadebilleder. Pressens Hus, Skindergade 5 Stellings Hus, Gammeltorv 6 Bikuben, Silkegade 4 De viste byggerier er alle gode eksempler på indpasning af moderne arkitektur i historiske facaderækker. Stellings Hus er fra 1930erne, mens Bikuben er fra 1959, og Pressens Hus er fra Alle bygningerne er fredet efter bygningsfredningslovgivningen. Et særligt kendetegn ved bygningerne er, at de i helt anderledes materialer og i et moderne formsprog formår at indgå i en kongenialitet med de fine gamle nabobebyggelser. Stk. 6 Opsætning af antenner skal ske så diskret som muligt, fortrinsvis på side- og baghuse, og skal på bygninger placeres ved tagfladen i tilknytning til skorsten, kviste o.lign. Der må ikke opsættes paraboler. 18 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

19 7. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1 Ubebyggede arealer skal anlægges som opholdsarealer for beboere og brugere og må ikke indrettes med parkering eller som tilkørselsarealer. Stk. 2 Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. Parkeringen, der ikke må indrettes på terræn, skal etableres i underjordisk anlæg eller eventuelt andetsteds i kvarteret. Stk. 3 Ubebyggede arealer og parkeringsanlæg kan forlanges at skulle indgå i fællesanlæg. Eksisterende gårdbelægninger af naturstensmaterialer skal ved omlægning i videst muligt omfang søges genanvendt. Stk. 4 Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne. 8. FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER Stk. 1 Bebyggelse og primære opholdsarealer skal, i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav, placeres, udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej. Det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv, undervisning og lignende må ikke overstige 35 db (A). Stk. 2 I forbindelse med ombygning af boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse kan der stilles krav om, at bebyggelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav isoleres mod støj. 9. SERVITUTBORTFALD Deklaration, tinglyst den 5. juli 1957 på ejendommene matr. nr. 118, 120 og 388, alle Skt. Annæ Øster Kvarter, København, og deklaration, tinglyst den 14. april 1959 på ejendommen matr. nr. 389 Skt. Annæ Øster Kvarter, København, ophæves i sin helhed. 10. RETSVIRKNINGER I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse kan blive liggende, og at den hidtidige anvendelse kan fortsætte. Lokalplanens bestemmelser vil således kun gælde i de tilfælde, hvor ejeren ønsker at gennemføre ændringer på ejendommen. LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE 19

20 GENERELLE BESTEMMELSER a. På tidspunktet for lokalplanens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september b. Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke på bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, igangsættes bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse, før der er opnået tilladelse hertil fra fredningsmyndighederne. c. Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til Museumslovens 27 om den arkæologiske kulturarv. Opmærksomheden henledes på, at Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden et jordarbejde påbegyndes, således at en forundersøgelse kan iværksættes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af arbejdet. d. Bygge- og Teknikforvaltningen i har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i lokalplanen. e. I henhold til planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i. Lokalplan nr. 368 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. oktober 2003 og bekendtgjort den 26. november Bygge- og Teknikforvaltningen, den 26. november 2003 Søren Stenz kontorchef /Jesper Holm fuldmægtig KØBENHAVNS BYRET Indført den Lyst under Ulla Buchardt 20 LOKALPLAN NR. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II Lokalplan nr. 288 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 1997, endelig bekendtgjort den 11. juli 1997 og tinglyst den 22. juni 1998. Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen"

Lokalplan nr. 429 Keplersgade-karréen Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen" Borgerrepræsentationen har den 28. august 2008 vedtaget lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen". Lokalplanen er bekendtgjort den 14. oktober 2008 og tinglyst den

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 247 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kongens Bryghus Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Borgerrepræsentationen har den 28. oktober 2004 vedtaget lokalplan nr. 382 Jernbanegade for karréen mellem Vesterbrogade og Jernbanegade. Lokalplanen er bekendtgjort 23.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 277 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Servicecentret Vestamager Udbygning af Ørestaden Tekniske anlæg, erhverv KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE Borgerrepræsentationen har den 13. maj 2004 vedtaget lokalplan nr. 376 til Finlandsgade Lokalplanen er bekendtgjort den 29. juni 2004 og tinglyst den 14. marts 2005. INDHOLD

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 74 For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. I medfm af byplanloven (lovbekendtg~relse nr. 63 af 20. februar 1970) pålægges området

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 380 BYGMESTERVEJ

LOKALPLAN NR. 380 BYGMESTERVEJ LOKALPLAN NR. 380 BYGMESTERVEJ Borgerrepræsentationen har den 9. juni 2004 vedtaget lokalplan Bygmestervej for et område ved Lygten, Bisiddervej, Bygmestervej og Rentemestervej. Lokalplanen er bekendtgjort

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kildevældsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kildevældsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 221 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kildevældsgade Ydre Østerbro Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1993 LOKALPLAN NR. 221

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere