I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag."

Transkript

1 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks København V Telefon Fax CVR-nr Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni Resultat for perioden 1. januar juni 2015 er i hovedtræk: Omsætning inkl. forpagtere og lejere 492,4 mio. kr. mod 451,6 mio. kr. sidste år (+9%). Omsætning ekskl. forpagtere og lejere 363,8 mio. kr. mod 311,5 mio. kr. sidste år (+17%). Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 1,2 mio. kr. mod -6,5 mio. kr. sidste år (118%). Resultat af primær drift (EBIT) -41,1 mio. kr. mod -47,8 mio. kr. sidste år (+14%). Resultat før skat -43,8 mio. kr. mod -50,4 mio. kr. sidste år (+13%). Resultat efter skat -32,1 mio. kr. mod -38,6 mio. kr. sidste år (+17%). Gæstetal for perioden 1. januar juni mod sidste år (+10%). Åbning af sommersæson 2015 var præget af kølig vejrmæssig start. På trods af dette viser første halvår 2015 en omsætningsfremgang i forhold til første halvår 2014 på 52,3 mio. kr. svarende til 17%. Fremgangen skyldes øgede aktiviteter i Koncertsalen og Glassalen, øget aktivitet i primært den danske del af TivoliCasino samt effekten af den tidligere åbning af sommersæson i forhold til tidligere år. Dette har betydet en forbedring af resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) for første halvår 2015 på 7,7 mio. kr. i forhold til samme periode året før, siger Tivolis adm. direktør, Lars Liebst. Vi finder omsætningsfremgangen og resultat for første halvår tilfredsstillende den kølige sæsonstart taget i betragtning, udtaler adm. direktør, Lars Liebst. Forventninger til 2015 Forventningerne er uændret ift. årsrapporten 2014, og derfor forventes for 2015 en omsætning på omkring 900 mio. kr. Det forventes, at Koncernen vil opnå et overskud før skat i niveauet mio. kr. Med venlig hilsen Jørgen Tandrup Bestyrelsesformand Lars Liebst Adm. direktør Kontaktperson: Underdirektør, Brand & Kommunikation, Dorthe Barsøe (tlf /

2 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Tivoli A/S Side 2 af 9 Hoved- og nøgletal for Koncernen Hovedtal /4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (6 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) mio.kr. (urevideret) (urevideret) (urevideret) (urevideret) (revideret) (revideret) Omsætning inkl. forpagtere og lejere 369,8 356,9 492,4 451, , ,8 Omsætning 262,9 235,5 363,8 311,5 861,9 735,9 Nettoomsætning 249,1 220,2 336,7 285,2 804,8 697,0 Omkostninger før af- og nedskrivninger -218,3-197,8-362,6-318,0 715,9 610,6 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 44,6 37,8 1,2-6,5 146,0 125,3 Af- og nedskrivninger -21,5-21,1-42,3-41,3 84,4 80,9 Resultat af primær drift (EBIT) 23,1 16,6-41,1-47,8 61,6 44,4 Finansielle poster, netto -1,3-1,2-2,7-2,6-5,2-1,8 Resultat før skat 21,8 15,4-43,8-50,4 56,4 42,6 Periodens/årets resultat 17,4 11,1-32,1-38,6 44,4 37,0 Periodens/årets totalindkomst 20,8 7,4-29,9-41,1 40,0 41,9 Langfristede aktiver 922,7 926,1 910,1 901,0 Kortfristede aktiver 111,4 101,4 121,6 115,8 Aktiver i alt 1.034, , , ,8 Egenkapital 651,6 611,5 692,6 661,8 Langfristede forpligtelser 88,7 94,2 94,5 96,9 Kortfristede forpligtelser 293,9 321,8 244,5 258,1 Investeret kapital 790,6 801,2 769,0 798,0 Investering i materielle aktiver 58,0 60,8 84,6 105,2 Pengestrøm fra driftsaktivitet -4,9 18,8 167,2 162,1 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -58,0-66,4-90,2-107,5 Heraf til investering i materielle aktiver -58,0-60,8-84,2-102,5 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 63,9 47,2-70,1-44,4 Pengestrøm i alt 1,0-0,4 6,9 10,2 Nøgletal /1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 1/1-31/12 (6 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (urevideret) (urevideret) (revideret) (revideret) Overskudsgrad (EBIT-margin) -12,2% -16,8% 7,7% 6,4% Soliditetsgrad 63,0% 59,5% 67,1% 65,1% Egenkapitalens forrentning -4,9% -6,3% 6,4% 5,6% Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS), kr. 30,4 19,4-56,2-67,5 77,7 64,7 Udbytte pr. 100 kr. aktie, kr ,5 16,2 Børskurs, ultimo, kr , , , ,0 Antal medarbejdere Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens Anbefalinger og Nøgletal 2015

3 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Tivoli A/S Side 3 af 9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsregnskabet for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Tivoli A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Der er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Der er ikke ud over det i delårsregnskabet anførte sket ændringer i koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for København, den 15. august 2015 Direktion: Lars Liebst Claus Dyhr Elisabeth Milton Hemmingsen Adm. direktør Økonomidirektør Kommerciel direktør Bestyrelse: Jørgen Tandrup Formand Mads Lebech Næstformand Ulla Brockenhuus-Schack Tommy Pedersen John Høegh Berthelsen Tue Krogh-Lund

4 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Tivoli A/S Side 4 af 9 Ledelsesberetning Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Omsætningen steg til 363,8 mio. kr. mod sidste år 311,5 mio. kr. i år (+17%) hvilket primært skyldes forestillinger i Koncertsalen og Glassalen, TivoliCasino samt effekten af den tidligere sommersæson åbning. Omkostninger udgjorde i 1. halvår ,6 mio. kr. mod 318,0 mio. kr. sidste år (+14%). Stigningen i omkostninger skyldes primært et øget aktivitetsniveau. Tivolis resultat før skat blev i 1. halvår 2015 et underskud på 43,8 mio. kr. mod 50,4 mio. kr. sidste år. Forbedringen i resultatet skyldes primært den øgede omsætning. Pengestrømme fra driftsaktivet udgjorde -5,0 mio. kr. mod 18,8 mio. kr. sidste år og pengestrømme til investeringsaktivet udgjorde -58,0 mio. kr. mod -66,4 mio. kr. Balancesummen pr. 30. juni 2015 udgør 1.034,1 kr. mod 1.027,5 mio. kr. 30. juni Egenkapitalen pr. 30. juni 2015 udgør 651,6 mio. kr. mod 611,5 mio. kr. 30. juni Forventninger til 2015 Forventningerne er uændret ift. årsrapporten 2014, og derfor forventes for 2015 en omsætning på omkring 900 mio. kr. Det forventes, at Koncernen vil opnå et overskud før skat i niveauet mio. kr. Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb.

5 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Tivoli A/S Side 5 af 9 Regnskabsopstillinger Resultatopgørelse /4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (6 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) mio. kr. (urevideret) (urevideret) (urevideret) (urevideret) (revideret) (revideret) Nettoomsætning 249,1 220,2 336,7 285,2 804,8 697,0 Andre driftsindtægter 13,8 15,3 27,1 26,3 57,1 38,9 Omsætning 262,9 235,5 363,8 311,5 861,9 735,9 Omkostninger før af- og nedskrivninger 218,3 197,8 362,6 318,0 715,9 610,6 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 44,6 37,8 1,2-6,5 146,0 125,3 Af- og nedskrivninger 21,5 21,1 42,3 41,3 84,4 80,9 Resultat af primær drift (EBIT) 23,1 16,6-41,1-47,8 61,6 44,4 Finansielle indtægter 0,1 0,4 0,2 0,5 0,9 4,6 Finansielle omkostninger 1,4 1,7 2,9 3,1 6,1 6,4 Resultat før skat 21,8 15,4-43,8-50,4 56,4 42,6 Selskabsskat 4,4 4,3-11,7-11,8 12,0 5,6 Periodens/årets resultat 17,4 11,1-32,1-38,6 44,4 37,0 Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS), kr. 30,4 19,4-56,2-67,5 77,7 64,7 Totalindkomstopgørelse /4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (6 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) mio.kr. (urevideret) (urevideret) (urevideret) (urevideret) (revideret) (revideret) Periodens resultat 17,4 11,1-32,1-38,6 44,4 37,0 Poster der efterfølgende recirkuleres til resultatopgørelsen Værdireguleringer: Værdiregulering sikringsinstrumenter 4,5-4,8 2,9-3,2-5,8 6,6 Øvrige reguleringer: Skat af værdiregulering sikringsinstrumenter -1,1 1,1-0,7 0,7 1,4-1,7 Anden totalindkomst 3,4-3,7 2,2-2,5-4,4 4,9 Totalindkomst i alt 20,8 7,4-29,9-41,1 40,0 41,9 Egenkapitalopgørelse /1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 1/1-31/12 (6 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) mio.kr. (urevideret) (urevideret) (revideret) (revideret) Egenkapital primo 692,6 661,8 661,8 627,7 Egenkapitalbevægelser: Periodens totalindkomst -29,9-41,1 40,0 41,9 Udloddet udbytte -11,1-9,2-9,2-7,8 Egenkapitalbevægelser i alt -41,0-50,3 30,8 34,1 Egenkapital ultimo 651,6 611,5 692,6 661,8

6 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Tivoli A/S Side 6 af 9 Sikring af fremtidige pengestrømme mio. kr. Kontraktbeløb Dagsværdi pr. Dagsværdi pr. 30. juni Kontraktbeløb 30. juni Renteswaps 75,5-19,2 79,6-19,5 Finansielle instrumenter i alt -19,2-19,5 Kontraktbeløb er angivet som restgælden pr. 30. juni. Dagsværdien er indregnet under egenkapitalen med fradrag for skat. Pengestrømsopgørelse /1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 1/1-31/12 (6 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) mio. kr. (urevideret) (urevideret) (revideret) (revideret) Resultat før skat -43,8-50,4 56,4 42,6 Regulering for ikke-likvide driftsposter 45,0 43,8 89,6 82,7 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 1,2-6,5 146,0 125,3 Ændring i driftskapital -3,4 28,0 35,1 45,0 Finansielle indbetalinger 0,1 0,6 0,9 4,6 Finansielle udbetalinger -2,9-3,1-6,1-6,4 Betalt selskabsskat ,7-6,4 Pengestrøm fra driftsaktivitet -5,0 18,9 167,2 162,1 Køb af immaterielle og materielle aktiver -58,0-66,4-90,2-109,2 Salg af immaterielle og materielle aktiver Køb/salg andre langfristede aktiver ,7 Pengestrøm til investeringsaktivitet -58,0-66,4-90,2-107,5 Optagelse af/afdrag på prioritetsgæld -2,5-2,5-5,0-5,0 Optagelse af/afdrag på bankgæld 77,5 58,9-55,9-31,6 Betalt udbytte -11,1-9,2-9,2-7,8 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 63,9 47,2-70,1-44,4 Pengestrøm i alt 1,0-0,4 6,9 10,2 Likvider primo 42,3 35,4 35,4 25,2 Likvider ultimo 43,3 35,0 42,3 35,4

7 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Tivoli A/S Side 7 af 9 Balance /6 30/6 31/12 31/12 (6 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) mio. kr. (urevideret) (urevideret) (revideret) (revideret) Aktiver Immaterielle aktiver 12,4 15,6 14,0 11,6 Materielle aktiver 910,3 910,5 892,8 889,4 Andre langfristede aktiver - - 3,3 - Langfristede aktiver 922,7 926,1 910,1 901,0 Handelsvarer 9,7 10,6 9,6 11,2 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24,9 37,8 36,8 45,1 Andre tilgodehavender 33,6 18,1 32,9 24,1 Likvide beholdninger 43,2 35,0 42,3 35,4 Kortfristede aktiver 111,4 101,4 121,6 115,8 Aktiver i alt 1.034, , , ,8 Passiver Egenkapital 651,6 611,5 692,6 661,8 Prioritetsgæld 63,0 68,2 65,5 70,9 Udskudt skat 25,7 26,0 29,0 26,0 Langfristede forpligtelser 88,7 94,2 94,5 96,9 Prioritetsgæld 5,0 4,9 5,1 4,7 Kassekredit 88,5 125,5 11,0 66,6 Øvrige kortfristede forpligtelser 200,3 191,4 228,5 186,8 Kortfristede forpligtelser 293,8 321,8 244,6 258,1 Passiver i alt 1.034, , , ,8

8 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Tivoli A/S Side 8 af 9 Segmentoplysninger I Tivoli er ledelsesansvaret opdelt i otte hovedområder. Seks af hovedområderne generer omsætning, mens de resterende to hovedområder står for administrative funktioner inden for IT, Økonomi og HR samt drift og vedligeholdelse af Haven. Det er kun de seks første hovedområder, som anses for rapporteringspligtige ift. IFRS 8. Omkostninger til administrative funktioner samt drift og vedligeholdelse af Haven fordeles ikke ud til de øvrige hovedområder. Kultur afholder omkostninger til Havens orkestre, Pantomimeforestillinger samt øvrige events i Haven. Entréindtægterne ligger i Salg og sponsor. Kultur får ikke andel af entréindtægterne og er isoleret set et underskudsgivende segment, mens indtjeningen er meget høj i Salg og sponsor. Afskrivninger og finansielle omkostninger fordeles ikke ud på hovedområderne. Derfor er Resultat før af- og nedskrivninger valgt som resultatmål i segmentrapporteringen. Tilsvarende er balancen ikke opdelt på hovedområder, hvorfor aktivsum pr. hovedområde ikke vises. Segmentrapportering Perioden 1/1-30/ Spil & Casino Food & beverage High-End Salg & sponsor Kultur I alt Ejendomme Ikke-allokeret Total Nettoomsætning 37,1 54,1 55,9 24,4 128,8 32,2 332,4 4,3 336,7 Andre driftsindtægter - 0,2 0,5 0,1 5,1 6,8 12,7 14,4 27,1 Omsætning 37,1 54,3 56,4 24,5 133,9 39,0 345,1 18,7 363,8 Resultat før af- og nedskrivninger 10,8 0,1 4,2 21,4 104,4 (16,3) 124,6 (123,4) 1,2 Ikke-allokeret består af administrative funktioner samt drift og vedligeholdelse af Haven. Disse funktioner har ingen forretnings- mæssige aktiviteter og generer kun en meget beskeden omsætning. Segmentrapportering Perioden 1/1-30/ Spil & Casino Food & beverage High-End Salg & sponsor Kultur I alt Ejendomme Ikke-allokeret Total Nettoomsætning 23,2 37,8 53,4 23,4 113,6 22,1 273,5 11,7 285,2 Andre driftsindtægter - - 0,5-11,2 4,0 15,7 10,6 26,3 Omsætning 23,2 37,8 53,9 23,4 124,8 26,1 289,2 22,3 311,5 Resultat før af- og nedskrivninger 2,7 1,2 1,8 22,8 110,9 (24,4) 115,0 (121,5) (6,5) Ikke-allokeret består af administrative funktioner samt drift og vedligeholdelse af Haven. Disse funktioner har ingen forretnings- mæssige aktiviteter og generer kun en meget beskeden omsætning.

9 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Tivoli A/S Side 9 af 9 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2014, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2014 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december Transaktioner med nærtstående parter Arten og omfanget af transaktioner med nærtstående parter er uændret ift. sidste regnskabsår. Der henvises til beskrivelsen i årsrapporten for Koncern /1-30/6 0/1-30/6 Augustinus Fonden koncernen Sponsorat fra Augustinus Fonden 2,0 2,0 Sponsorat fra Scandinavian Tobacco Group A/S 0,2 0,2

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70. Delårsrapport. 1. januar 2015 31. marts 2015. Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015

Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70. Delårsrapport. 1. januar 2015 31. marts 2015. Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015 Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70 Delårsrapport 1. januar 2015 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015 Økonomisk sammendrag 1. kvartal 2015 vs. 1. kvartal 2014 Omsætningen er øget med 42 %

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere