SELVFORSKYLDT LEDIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELVFORSKYLDT LEDIGHED"

Transkript

1 SELVFORSKYLDT LEDIGHED

2 Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? Karantænen er effektiv Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? Helbred Transporttid Pasning af familie Efterløn Ægtefælleflytning Deltidsforsikredes arbejdstid Udløb af ret til supplerende dagpenge Andet varigt arbejde eller uddannelse Arbejdspladsen Fratrædelsesordning Fysisk vold Hvis din arbejdsgiver afskediger dig Accept af for kort opsigelsesvarsel Mellemperiode Hvad sker der, hvis du afslår et formidlet arbejde? Hvad er en gyldig grund til at afslå et formidlet arbejde? Hvad sker der, hvis du udebliver fra en samtale eller en aktivitet hos Jobcentret eller i a-kassen? Jobplan Karantænen er effektiv Gentagelseseffekt Hvornår kan du få dagpenge igen? Sygdom Ferie Spørg a-kassen... 8

3 Selvforskyldt ledighed Side 2 1. Indledning Som medlem af a-kassen, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt dagpenge. Bl.a. skal du være tilmeldt som ledig og arbejdssøgende i Jobcentret, og du skal selv anmode os om at få udbetalt pengene. Siger du dit arbejde op, eller afslår du et tilbud fra det lokale jobcenter eller er du af anden grund selv skyld i din ledighed, kan det få konsekvenser for din ret til ydelser fra a- kassen, med mindre du har haft en gyldig grund. Selvforskyldt ledig er et begreb, der dækker den situation, hvor du anses for selv at være årsag til din ledighed. Når du er selvforskyldt ledig vil du få en karantæne på 3 uger. Det betyder, at du i 3 effektive uger ikke kan få dagpenge. Der er naturligvis nogen situationer, hvor det er muligt at sige op eller lign. uden at få en karantæne. Hvis din opsigelse eller dit arbejdsophør har en gyldig grund, får det ingen betydning for din ret til dagpenge. Du er for selvforskyldt ledighed: Hvis du siger dit job op uden gyldig grund. Hvis du bliver opsagt eller bortvist af en grund, der væsentligst skyldes dig selv. Hvis du bliver sagt op, og du herefter kontraopsiger, dvs. at du selv siger op og fratræder, før din arbejdsgivers opsigelsesvarsel udløber. Hvis du bliver sagt op, og du accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side. Selvom hverken du eller din arbejdsgiver er klar over, at du er blevet opsagt med for kort opsigelsesvarsel, og der derfor som sådan ikke er en accept fra din side, så vil du få en karantæne. Du bliver anset for at have accepteret et for kort opsigelsesvarsel, medmindre du (eller din fagforening) rejser sag mod din arbejdsgiver, og du bliver helt eller delvist økonomisk dækket i den resterende del af opsigelsesperioden. Hvis du fratræder før arbejdsgiverens varsel er udløbet. Hvis du siger nej til at begynde på et formidlet arbejde. Hvis du afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan. Hvis du siger nej til et aktiveringstilbud. Hvis du ophører i aktiveringstilbud uden at det er aftalt med det lokale jobcenter. Du kan helt undgå karantæne, selv om du siger dit arbejde op uden gyldig grund, hvis du i 3 måneder efter et arbejdsophør slet ikke søger om ydelser fra a-kassen eller forsørgelse fra offentlige myndigheder (fx sygedagpenge eller kontanthjælp). Spørg i a-kassen for konkret vejledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? Siger du siger dit arbejde op, kan du risikere at miste dine dagpenge i en periode. Det sker dog ikke, hvis du havde en gyldig grund til at sige op. A-kassen skal derfor undersøge, om du har haft en sådan gyldig grund, før vi udbetaler dagpenge til dig. Hvis du siger dit arbejde op uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig og får en effektiv karantæne på 3 uger (111 timer). Som deltidsforsikret er det 5 gange den gennemsnitlige arbejdstid du havde, før du blev ledig. Bemærk, at der gælder andre regler, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.

4 Selvforskyldt ledighed Side 3 3. Karantænen er effektiv Det koster (i 2013) kr for et fuldtidsforsikret medlem, der bliver pålagt en karantæne for selvforskyldt ledighed. For et deltidsforsikret medlem koster karantænen kr Der findes ikke et middel til at undgå de økonomiske konsekvenser af karantænen, når man er ledig, da karantæneperioden er effektiv. Det vil sige, at den kun kan afvikles med timer, hvor du ellers ville have haft ret til dagpenge. I perioder, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret som ledig og arbejdssøgende, holder ferie, er syg eller andet, afvikler du derfor ikke karantænen, men "skubber" den foran dig. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig som ledig på Jobnet.dk (eller ved personlig henvendelse i Jobcentret) fra første dag, selvom du er i karantæne. Venter du med at tilmelde dig, kan karantænen først afvikles fra den dag, du tilmelder dig. Hvis karantænen ikke er blevet afviklet inden tre måneder, er den resterende del forældet. Karantænen anses endvidere for afviklet, hvis du inden de tre måneder er gået, har arbejdet på almindelige lønvilkår i 185 timer. Som deltidsforsikret er det 5 gange den gennemsnitlige arbejdstid du havde, før du blev ledig. 4. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? De gyldige grunde er desværre få. De relaterer sig til arbejdsmarkedet og ikke til personlige forhold, og de er så nøje beskrevet, at de ikke levner meget spillerum for a-kassen til individuelle fortolkninger eller konkrete skøn. Kontakt altid a-kassen eller din fagforening, før du siger op, hvis du går med overvejelser om det. Eksempler på gyldige grunde til at sige op: 1. Helbred 2. Transporttid ud over 3 timer dagligt (4 timer, hvis du er højt uddannet) 3. Pasningsproblemer 4. Overgang til efterløn 5. Flytning pga. ægtefælles eller samlevers overtagelse af andet arbejde 6. Deltidsforsikredes arbejdstid der ændres til fuldtid 7. Udløb af ret til supplerende dagpenge 8. Andet varigt arbejde eller uddannelse 9. Arbejdspladsen 10. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse der mindst dækker arbejdsgiverens opsigelsesvarsel 11. Overtagelse af andet arbejde (uden supplerende dagpenge) af mere end 5 ugers varighed 12. Påbegyndelse af uddannelse af mindst 1 års varighed 13. Uddannelsesstedets bekræftelse på at du mangler færdigheder til at gennemføre tilbud om uddannelse 14. Aftjening af værnepligt eller civil værnepligt eller udførelse af FN-tjeneste. 15. Flytning pga. ægtefælles eller samlevers udøvelse af fysisk vold mod dig 16. Produktion af krigsmateriel 17. Pasning af døende i eget hjem med støtte fra lov om social service 18. Pasning af alvorligt sygt barn med støtte fra lov om dagpenge ved sygdom og fødsel 19. Almindelige arbejdsretlige principper I reglerne er der detaljerede bestemmelser til hver enkelt gyldig grund, og ikke alle gyldige grunde dækker alle ophørs- eller afslagssituationer. Det er derfor altid en god idé at kontakte a-kassen først, hvis du tænker på at opsige eller afslå et arbejde eller ophøre i et tilbud. Se en nærmere beskrivelse af en række af de gyldige grunde nedenfor.

5 Selvforskyldt ledighed Side Helbred Dvs. når du kan bevise med en lægeattest, at du på grund af dit helbred ikke eller kun vanskeligt kan udføre dit arbejde, eller at arbejdet vil forværre din helbredsmæssige situation, herunder fx give problemer med graviditet. Der findes en særlig lægeattest, som du kan hente på linket her eller få i a-kassen eller kan hente fra Du skal dog have gjort rimelige forsøg på at få andet arbejde på din arbejdsplads, inden du opsiger din stilling Transporttid Dvs. når dine muligheder for at komme til og fra dit arbejde under visse betingelser bortfalder, fx fordi den offentlige transport bliver omlagt og giver dig en lang transporttid på dagligt samlet over 3 timer (over 4 timer, hvis du er højtuddannet). Du skal dog have forsøgt at få arbejdstiden flyttet Pasning af familie Dvs. når du ikke kan få passet dit barn eller andre familiemedlemmer af din husstand. Du skal dog have gjort rimelige forsøg på at skaffe en pasningsmulighed, og det er en forudsætning, at du ikke kan få en anden arbejdstid på arbejdspladsen. Du kan også sige op for at passe et handicappet barn eller en døende nærtstående, hvis du får støtte til det efter lov om social service, og du i øvrigt har fået afslag på at få orlov fra arbejdet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du kan risikere, at a-kassen kan vurdere, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor ikke kan få dagpenge. Det er fx tilfældet, hvis du på grund af pasningsproblemer ikke kan overtage arbejde i normalt omfang fuldtidsforsikrede 37 timer om ugen og deltidsforsikrede op til 30 timers arbejde om ugen Efterløn Dvs. når du går på efterløn Ægtefælleflytning Dvs. når I må flytte fra det hidtidige hjemsted, fordi din ægtefælle/samlever har fået varigt arbejde langt fra jeres bopæl, skal begynde på et varigt arbejde eller en længerevarende uddannelse eller skal starte eller flytte en selvstændig virksomhed langt fra jeres bopæl Deltidsforsikredes arbejdstid Dvs. når du er deltidsforsikret, og din arbejdsgiver pålægger dig et arbejde på mere end 30 timer om ugen eller mere end 6 timer i døgnet Udløb af ret til supplerende dagpenge Dvs. når du opbruger de 30 uger hvor du kan få supplerende dagpenge Andet varigt arbejde eller uddannelse Dvs. når du dokumenterer, at du skal begynde på et nyt varigt arbejde eller en uddannelse af mindst 1 års varighed. Du skal begynde på det nye arbejde eller uddannelsen i forbindelse med, at du ophører med arbejdet. Det nye arbejde skal være på lige så mange eller flere timer om ugen, som det arbejde, du siger op, medmindre det nye arbejde: er på så mange timer om ugen, at du ikke vil kunne få supplerende dagpenge, er formidlet dig af Jobcentret eller a-kassen.

6 Selvforskyldt ledighed Side Arbejdspladsen Dvs. når almindelige arbejdsretlige principper gør, at du ikke skal fortsætte med arbejdet. Du skal dog have forsøgt at få løst problemerne ved at have henvendt dig til din arbejdsgiver, eventuelt gennem din fagforening Fratrædelsesordning Dvs. når du fratræder som led i en fratrædelsesordning, der giver ordningens deltagere ret til fratrædelsesgodtgørelse og eventuelt løn, der mindst svarer til lønnen under arbejdsgiverens opsigelsesvarsel over for dig Fysisk vold Dvs. når du kan bevise med en lægeattest eller en politianmeldelse, at du har været udsat for fysisk vold fra din samlever eller ægtefælles, og du derfor har været nødt til at flytte væk fra det hidtidige hjemsted. Under visse forudsætninger kan trusler om fysisk vold også anses for en gyldig grund. Der findes en særlig lægeattest, som du kan få i a-kassen. 5. Hvis din arbejdsgiver afskediger dig Hvis din arbejdsgiver opsiger dig af en grund, der væsentligst skyldes dig selv, er du selvforskyldt ledig og får en effektiv karantæne på 3 uger. 6. Accept af for kort opsigelsesvarsel Det er vigtigt, at arbejdsgiveren overholder det opsigelsesvarsel, som du har krav på i henhold til din ansættelseskontrakt/lovgivningen. Hvis du accepterer et kortere varsel, skal a-kassen give dig en karantæne på maksimalt tre uger. Karantænen kan ikke blive længere end til udløbet af det varsel, som din arbejdsgiver skulle have givet dig. 7. Mellemperiode Hvis du opsiger dit arbejde, fordi du senere skal noget andet, kan der ikke udbetales dagpenge i den mellemliggende periode. Dette gælder fx, hvis årsagen er, at du har fået et andet job, skal flytte, skal rejse til udlandet, skal påbegynde en uddannelse, skal på orlov eller skal starte selvstændig virksomhed. 8. Hvad sker der, hvis du afslår et formidlet arbejde? Når du er ledig, kan Jobcentret eller a-kassen formidle dig arbejde. Hvis du siger nej til et sådant arbejde, er du selvforskyldt ledig og får en effektiv karantæne på 3 uger, hvis du ikke har en gyldig grund til at afslå arbejdet. Det samme gælder, hvis du handler på en måde, som kan sidestilles med et afslag. Du skal være opmærksom på, at Jobcentret og a-kassen altid skal kende din faktiske bopæl/opholdsadresse. 9. Hvad er en gyldig grund til at afslå et formidlet arbejde? En gyldig grund til at afslå et arbejde, som du bliver formidlet af Jobcentret eller af a-kassen, kan fx være, at: arbejdet ikke er rimeligt. Det vil bl.a. sige, at du ud fra fysiske og faglige forudsætninger ikke kan klare arbejdet eller ikke hurtigt kan kvalificeres til at klare arbejdet,

7 Selvforskyldt ledighed Side 6 du er fuldtidsforsikret og får tilbudt arbejde på 29,6 timer om ugen eller derunder, og du ikke kan få supplerende dagpenge, fordi arbejdsgiveren ikke vil udstede en frigørelsesattest til dig, du er fuldtidsforsikret og har mistet retten til supplerende dagpenge, og du derefter tilbydes arbejde med mindre end 29,6 timer om ugen, du kan bevise med en lægeattest, at du på grund af dit helbred ikke eller kun med vanskelighed kan udføre det formidlede arbejde, eller at arbejdet vil forværre din helbredsmæssige situation, herunder give problemer med graviditet. Der findes en særlig lægeattest, som du kan få i a-kassen, eller printe fra der er så lang afstand mellem din bopæl og arbejdspladsen, at det vil medføre en urimelig belastning af dig på grund af den tid, som transporten tager, du ikke kan få passet dit barn. Du skal dog have gjort rimelige forsøg på at skaffe pasningsmulighed. Der er her ikke nævnt alle gyldige grunde til eller alle betingelserne for at afslå et formidlet arbejde. Du bør derfor altid kontakte a-kasse, inden du siger nej til et arbejde. A-kassen kan fortælle dig, om du har en gyldig grund. Du skal være opmærksom på, at når du én eller flere gange har afvist et formidlet arbejde, kan det få konsekvenser for din dagpengeret. Det gælder, selv om du har haft en gyldig grund til afslaget. 10. Hvad sker der, hvis du udebliver fra en samtale eller en aktivitet hos Jobcentret eller i a-kassen? Hvis du udebliver fra en samtale eller aktivitet i Jobcentret, hos anden aktør eller i a-kassen, er du ikke selvforskyldt ledig, men du skal udelukkes fra ret til dagpenge i dagene fra du udebliver, og indtil du henvender dig om udeblivelsen til den, der har indkaldt dig Jobplan En jobplan er en aftale, som du og Jobcentret indgår. Jobplanen indeholder dine beskæftigelsesmål og en plan for, hvordan målene nås, bl.a. ved forskellige aktiviteter og tilbud. Du skal medvirke til udarbejdelse og revision af din jobplan - hvis du afslår uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig og får en karantæne på 3 uger. Hvis du afslår eller udebliver fra et tilbud eller ophører i et tilbud efter en jobplan uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig og får en karantæne på 3 uger. Du skal være opmærksom på, at Jobcentret og a-kassen altid skal kende din faktiske bopæl/opholdsadresse. Du skal også være opmærksom på, at afslag eller ophør i forbindelse med din jobplan kan betyde, at a-kassen skal vurdere, om du fortsat kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Karantænen er effektiv Du kan kun afvikle karantænen i uger, hvor du ellers ville have haft ret til dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen. Det vil blandt andet sige, at du ikke kan afvikle karantænen i uger, hvor du holder egen optjent ferie, og at du skal være tilmeldt som ledig og arbejdssøgende hos Jobcentret/på jobnet.dk.

8 Selvforskyldt ledighed Side 7 Hvis karantænen ikke er blevet afviklet inden tre måneder, er den resterende del forældet. Karantænen anses endvidere for afviklet, hvis du inden de tre måneder er gået, har arbejdet på almindelige lønvilkår i 185 timer. Som deltidsforsikret er det 5 gange den gennemsnitlige arbejdstid du havde, før du blev ledig Gentagelseseffekt Karantænen har en gentagelsesvirkning. Hvis du 2 gange inden for 12 måneder bliver selvforskyldt ledig, mister du retten til dagpenge, da du vurderes ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. For at bevise, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du efterfølgende skaffe dig ustøttet arbejde. Det betyder, at du ikke kan få dagpenge, før du i SKATs indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer fra ustøttet arbejde (deltidsforsikrede 150 timer). Timerne skal ligge inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder. Ved uge- eller 14-dages-indberetninger er timekravene 276/138 timer. Først herefter vil du igen som udgangspunkt have ret til dagpenge Hvornår kan du få dagpenge igen? Hvis du mister retten til dagpenge, fordi du har været selvforskyldt ledig 2 gange inden for 12 måneder, eller fordi a-kassen vurderer, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du igen få ret til dagpenge, hvis du: som fuldtidsforsikret medlem har fået indberettet mindst 300 løntimer i SKATs indkomstregister fra ustøttet arbejde. som deltidsforsikret medlem har fået indberettet mindst 150 løntimer i SKATs indkomstregister fra ustøttet arbejde. 11. Sygdom Du har pligt til at give Jobcentret besked om sygdom. Hvis du ikke har givet Jobcentret besked om sygdom, inden du skal deltage i samtaler eller aktiviteter, og du udebliver pga. sygdom, risikerer du at blive anset for selvforskyldt ledig og få karantæne. 12. Ferie Du har pligt til at give Jobcentret besked om ferie senest 14 dage, inden ferien holdes. Dette gælder både ferie med feriedagpenge og ferie for egen regning. Hvis Jobcentret formidler dig arbejde, afgiver tilbud eller indkalder dig til samtale eller andre aktiviteter fx hos Jobcentret, inden du har givet Jobcentret besked om ferien, har du pligt til at overtage arbejde, deltage i tilbud eller deltage i samtaler eller andre aktiviteter i ferien. Det gælder også, hvis Jobcentret fx har indkaldt dig 16 dage, før du ønsker at holde ferie, og du har meddelt ferie 14 dage, inden den skal holdes men altså efter indkaldelsen. Hvis du kun holder en enkelt feriedag, gælder 14-dages fristen dog ikke. Hvis du ikke har givet Jobcentret besked om ferien, og hvis du før ferien afslår et arbejde eller et tilbud, eller hvis du udebliver fra en ansættelsessamtale hos en arbejdsgiver eller udebliver fra et tilbud eller for anden gang inden for 12 måneder udebliver fra en samtale hos Jobcentret med den begrundelse, at du skal holde ferie, er du selvforskyldt ledig. Det samme gælder, hvis du under ferien afslår eller udebliver med den begrundelse, at du holder ferie.

9 Selvforskyldt ledighed Side Spørg a-kassen Hvis der er noget, du er i tvivl om i forbindelse med ledighed og dagpenge, bør du ikke tøve med at kontakte a-kassen. Vi har skrevet mere om dagpengereglerne i bl.a. pjecen Det skal du vide som ledig. Du finder a-kassens pjecer på

10 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Hovedkontor og A-kasse Postboks 925 Paghs Gård Overstræde 2B DK-5100 Odense C Tlf.: Fax: Regionskontorer: København Snorresgade 15 DK-2300 Kbh. S Tlf.: Fax: Aarhus Dalgas Avenue 50 B DK-8000 Aarhus C Tlf.: /13 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Arbejdsløshedskassen for alle lønmodtagere i Danmark

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere