Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år"

Transkript

1 Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008

2 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de regler, som specielt er gældende ved eksamen. Vi har derfor i dette eksamensreglement samlet en række vigtige informationer vedrørende eksamen. Hvis du efter endt læsning stadig har nogle spørgsmål, så henvend dig til din lærer eller uddannelsesleder. Du bedes læse dette materiale grundigt igennem i god tid før eksamen, og du bør medbringe det ved eksamen. Læg mærke til, at det kan få alvorlige konsekvenser at overtræde skolens ordens- og eksamensreglement. God læselyst og held og lykke med eksamen i maj/juni Med venlig hilsen RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM 1

3 Indholdsfortegnelse 1 ALMINDELIGE REGLER Eksamensperiode Antal prøver ved eksamen Regler for udtrækning af fag Regler for indstilling af elever til eksamen Regler for elever, som ikke indstilles til eksamen Regler for aflevering af opgaver, projekter etc STUDIEREGLER VED RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM Du skal være studieaktiv Eksamensreglement Overtrædelse af eksamensbestemmelser Klageprocedure og klagefrister ÅRSKARAKTERER, EKSAMENSBEVIS ETC Årskarakterer Regler for vægtning af karakterer Eksamenskarakterer Bevis, opryknings- og beståelsesregler

4 1 Almindelige regler 1.1 Eksamensperiode Her følger en oversigt over sidste skoledag og første eksamensdag. Som hovedregel vil de mundtlige prøver blive placeret efter de skriftlige, dog kan der forekomme undtagelser. Dette vil fremgå af jeres individuelle eksamensplan, som udleveres sidste skoledag. Af hensyn til din planlægning forsøger vi at fastholde den udleverede eksamensplan, men du må være indstillet på, at eksamensdage, herunder den sidste eksamensdag, kan flyttes. Hvis eksamensdage flyttes, vil vi omgående give dig besked, men ofte sker det med kort varsel. Kommer du ikke til eksamen, vil du få tilbud om at komme op til førstkommende eksamenstermin. Det vil normalt være efter sommerferien. Årgang Sidste skoledag Første eksamensdag HH1 16. maj maj 2008 HH2 16. maj maj 2008 HH3 15. maj 2008 aften 20. maj Antal prøver ved eksamen Det er forskelligt, hvor mange prøver du skal op i til eksamen. Nedenstående skema viser det aktuelle antal. Hvilke fag og i hvilken form (skriftlig eller mundtlig) vil fremgå af din aktuelle eksamensplan. Årgang HH1 HH2 HH3 Antal prøver 3-4 interne skriftlige eller mundtlige årsprøver 0-2 eksterne mundtlige eksaminer 1-2 interne skriftlige eller mundtlige årsprøver 2-3 skriftlige eller mundtlige eksaminer 6-7 skriftlige eller mundtlige eksaminer 3

5 1.3 Regler for udtrækning af fag På HH1 og HH2 gælder, at skolen udtrækker fag, som du skal til årsprøve i. Der medvirker udelukkende interne censorer ved årsprøverne. Endvidere kan Undervisningsministeriet udtrække fag på niveau B og C til eksamen. For elever på HH3 gælder, at Undervisningsministeriet udtrækker de fag, som du skal op i. Følgende fag har obligatorisk prøve til eksamen: Årgang Fag Prøveform HH3 Dansk A Skriftlig Fremmedsprog A - Virksomhedsøkonomi A - Afsætning A - Matematik A - International økonomi A - Hvis du har fem A-fag, kan Undervisningsministeriet dog vælge at friholde dig for én af de skriftlige eksaminer. Du skal bemærke, at alle elever i en klasse ikke nødvendigvis skal til eksamen i de samme fag. I har helt individuelle eksamensplaner. 1.4 Regler for indstilling af elever til eksamen Forudsætningerne for at blive indstillet til eksamen er, at du har: deltaget i undervisningen i tilstrækkeligt omfang afleveret skriftlige arbejder (opgaver) og fået dem godkendt af dine lærere Afgørelsen om eksamensindstilling træffes af skolen i samråd med dine lærere i april måned, og meddelelse til elever, som ikke kan indstilles, skal gives til de pågældende en måned før sidste skoledag, jf. også reglerne om eksamen på særlige vilkår. 4

6 1.5 Regler for elever, som ikke indstilles til eksamen Eksamen på særlige vilkår eller som selvstuderende. Eksamen på særlige vilkår finder sted ved grov overtrædelse af skolens studiereglement, dvs. at eleven ikke har afleveret skriftlige besvarelser og fået dem godkendt i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt. Hvis skolen skønner, at elevens forsømmelsesprocent er for høj, er dette også en overtrædelse af studiereglementet. At gå til eksamen på særlige vilkår indebærer følgende: der er eksamen i samtlige fag i det pågældende uddannelsesår årskaraktererne bortfalder, dog ikke årskarakterer fra tidligere år du kan henvises til at gå til eksamen på andre skoler du trækker et eksamensspørgsmål på lige fod med de øvrige eksaminander. Herudover forlænges prøven i 10 minutter, hvor eksaminator og censor stiller supplerende spørgsmål for at sikre sig, at du også har en bred indsigt i faget. du skal have udarbejdet eventuelle projekter, opgaver etc. du skal for at bestå have minimum 2,0 i gennemsnit. Eksamen som selvstuderende (privatist): Gælder for eleven, som groft har overtrådt studiereglementet eller skolens ordensreglement og dermed bliver udmeldt af skolen eller som ikke opfylder beståelsesreglerne og som ikke har indstillet sig til eksamen på "særlige vilkår". Eleven er juridisk set at betragte som en enkeltfagsstuderende. Denne elev vælger selv, hvilke eksaminer han/hun vil op til. Dog gælder, at hvis skolen skal kunne udstede et samlet HHX-bevis, skal samtlige eksaminer bestås med mindst 2,0. Dumper eleven i blot én eksamen, kan der ikke udstedes et samlet HHX-bevis, men derimod enkeltfagsbeviser for hvert fag, som er bestået. Eleven skal selv betale for disse prøver. 1.6 Regler for aflevering af opgaver, projekter etc. Som det fremgår af afsnit 1.4, er en af forudsætningerne for at blive indstillet til eksamen, at du har afleveret dine skriftlige arbejder. Det betyder, at der er afleveringspligt for alle skriftlige hjemmeopgaver, som stilles af din faglærer. Hvis skolen således vurderer, at du ikke har været tilstrækkelig studieaktiv, kan skolen undlade at indstille dig til eksamen. 5

7 2 Studieregler 2.1 Du skal være studieaktiv Det indebærer, at du deltager aktivt i undervisningen og afleverer de skriftlige opgaver, læreren stiller, og får dem godkendt. Hvis en eller flere af dine lærere skønner, at din studieaktivitet ikke er tilstrækkelig, tager skolen op til vurdering, om du kan fortsætte uddannelsen. Som HHX-studerende skal du indstilles til eksamen af dine lærere. Kan en lærer - som følge af utilfredsstillende studieaktivitet fra din side - ikke foretage denne indstilling, afgør skolen, om du får mulighed for at gå til eksamen. 2.2 Eksamensreglement for Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium - HHX 1. Ved den skriftlige eksamen påser et antal tilsynsførende, at eksamensreglementet overholdes. Ingen af lærerne må føre tilsyn med egne eksaminander i prøvefaget. Skolen udpeger de tilsynsførende. Er der forberedelsestid til en mundtlig eksamen, påser den tilsynsførende, at eksaminanden ikke modtager uretmæssig hjælp, og at forberedelsestiden overholdes. Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon til eksamen. 2. Eleverne skal selv medbringe skriveredskaber samt tilladte hjælpemidler (lommeregnere, ordbøger, noter, rapporter m.v.) Elever, der har glemt tilladte hjælpemidler, kan ikke påregne at kunne låne disse på skolen. Eleverne får udleveret eksamenspapir og kladdepapir. 3. Mødetidspunkt 4. Sygdom Eksamenslokalet åbnes 20 min., før eksamen begynder. Ingen må komme ind i lokalet, før de tilsynsførende er til stede. Eleverne skal møde så tidligt, at de kan sidde på de anviste pladser 10 minutter før den skriftlige eksamens begyndelse. Møder man ikke til tiden, kan uddannelseslederen i særlige tilfælde alligevel give adgang til at deltage i prøven. Den mundtlige eksamen er påbegyndt, så snart eksaminanden er gjort bekendt med eksamensspørgsmålet. I tilfælde af sygdom på eksamensdagen skal dette meddeles skolen om morgenen (senest kl. 8.00) på eksamensdagen, og der skal fremvises en lægeerklæring. Eleven vil så blive indkaldt til sygeeksamen i september eller oktober måned. 6

8 5. Aflevering af skriftlig besvarelse Eleverne skal aflevere kladdepapir i én bunke og tre eksemplarer til bedømmelse i tre forskellige omslag, et hvidt, et gult og et rødt. Ved interne prøver er ét eksemplar dog tilstrækkeligt. Der skal være navn og klasse på hvert stykke papir. Ønskes kladden bedømt, fordi eleven ikke har haft tid til renskrift, skal der på kladdepapiret stå til bedømmelse, og kladden skal afleveres til bedømmelse sammen med andet, der er renskrevet, og dette skal være markeret på omslaget. Det er elevens eget ansvar, at omslagene indeholder det, der skal bedømmes. For at forhindre fejltagelser anbefales det at forsyne kasseret renskriftspapir med en skråstreg, således at dette bliver afleveret til kladdebunken. Hvis eksaminanden ønsker at aflevere besvarelsen før prøvetidens udløb, skal aflevering ske til en tilsynsførende. Ved eksamens ophør må eksaminanderne først forlade lokalet, når alle elever har afleveret. 6. Eleverne må kun efter aftale med en tilsynsførende forlade eksamenslokalet, og under ophold uden for eksamenslokalet skal eksaminanden være under opsyn af en tilsynsførende. Det er ikke tilladt at forlade eksamenslokalet den sidste halve time før prøvens afslutning. Tilladte hjælpemidler Du må kun anvende de hjælpemidler, der er angivet. Hvis du har noter liggende elektronisk og gerne vil bruge dem til skriftlig eller mundtlig eksamen, skal du være opmærksom på, at dit eget brugerområde er lukket på eksamensdagen. Du kan medbringe et USB-stik med dine noter og overføre dem til dit eksamensområde, før den skriftlige eksamen begynder. Mød op 20 min., før eksamen begynder, hvis du ønsker dette. Du må ikke være i kontakt med andre end tilsynet under eksamen eller anvende noget fra andres besvarelser i din besvarelse. Sådan foregår det Du skal være opmærksom på, at du får tildelt et: eksamensnummer, som sammen med nummeret på den arbejdsplads, du sidder ved (nummeret står på bordet), skal være på alle dine udskrifter, så tilsynet kan udlevere udskrifterne til de rigtige personer. Drikkevarer Det er kun tilladt at nyde drikkevarer i flasker med skruelåg under eksamen. 7

9 Brugernavn Der udleveres brugernavn og et tilhørende password. Du må kun logge på med det udleverede brugernavn, dvs. der må ikke logges på med dit sædvanlige brugernavn. Andre må ikke oplyses om det tildelte password, som i øvrigt ikke må ændres. Arbejdsområder Udskrivning Backup Aflevering Problemer med edb Der må kun gemmes på tildelt P:-drev, diskette (eller, hvis det aftales med tilsynet, på C:). Der kan være angivet, at der skal afleveres på diskette. Alle sider skal forsynes med mindst Navn Det udleverede eksamensnummer Arbejdspladsnummer Sider, der ikke opfylder disse krav, vil ikke blive udleveret af tilsynet. Der kan udskrives efter behov, med mindre andet oplyses. Bemærk dog, at brug af Vis Udskrift både er hurtigere og ikke belaster udskrivningssystemet. Det skrevne gemmes løbende på det tildelte arbejdsområde. Det anbefales at gemme ofte - bemærk, at automatisk gem ikke nødvendigvis gemmer som umiddelbart brugbar fil, så gem selv ofte. Der skal afleveres på papir, med mindre andet er oplyst. Der afleveres i det udleverede omslag, der skal forsynes med navn og eksamensnr. Aflevering skal ske til en tilsynsførende, dvs. ikke bare efterlades på bordet. Hvis du oplever problemer, så henvend dig til tilsynet. Hvis problemet ikke umiddelbart kan løses f.eks. ved flytning til en anden arbejdsplads, så kan du være nødt til at lave resten af besvarelsen i hånden. Det vil være tilsynet, der skønner, om det er nødvendigt, men du kan jo altid selv beslutte det. Du kan ikke få hjælp til selve anvendelsen af programmerne, så du bør være rutineret i brugen af programmerne. 8

10 Anbefalinger Det kan anbefales, at udskriften forsynes med automatisk sidehoved med de nævnte oplysninger, samt automatisk angivelse af udskrivningstidspunkt, så det bliver lettere at holde styr på forskellige udgaver. Skabelonen Eksamen findes under Start, Alle programmer, EKSAMEN. Husk at gemme ofte! Eksempel på sidehoved: Jens Olsen Dansk Arbejdsplads nr Eksamensnummer HH3a Udskrift kl Lokale 13 Side 1 af Overtrædelse af eksamensbestemmelser Forsøger en elev uretmæssigt at skaffe sig hjælp til besvarelsen - eller i det hele taget at overtræde bestemmelserne - skal han/hun straks bortvises. Den, som har hjulpet eller forsøgt at hjælpe en anden på uretmæssig vis, skal ligeledes bortvises fra eksamen. En elev, der forstyrrer afholdelsen af eksamen, kan bortvises fra prøven. For at kunne indstilles til eksamen igen, må han/hun gå året om. Det samme gælder for elever, der uden gyldig grund er udeblevet fra den ordinære eksamen. Snyd Hvis det konstateres, at en besvarelse ved en prøve uretmæssigt ikke er udarbejdet af eleven, eller at væsentlige dele er afskrift fra ikke-navngivne kilder, eller at eleven i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave, skal besvarelsen afvises. En eventuel karakter for en sådan besvarelse bortfalder. Skolen kan tillade elever, hvis besvarelse er blevet afvist, at aflægge en ny prøve ved førstkommende eksamenstermin. 2.4 Klageprocedure og klagefrister Klager vedrørende eksamen: Eleven kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: 1. Eksamensforløbet 2. Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål 3. Bedømmelsen. 9

11 Skolen forelægger i øvrigt straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen forelægger udtalelserne for klageren, som inden for en uges frist har lejlighed til at fremkomme med evt. kommentarer. Skolen træffer herefter afgørelse, som straks skriftligt meddeles klageren og eventuelle andre berørte elever om 1. der skal foretages ny bedømmelse (ombedømmelse) 2. der skal tilbydes eleven ny prøve (omprøve) 3. klagen skal afvises. Klager over skolens afgørelse Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke kan tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Klager vedrørende årskarakterer Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer inden ugedagen efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Ved klager over årskarakterer kan skolens vurdering af elevens faglige præstationer i årets løb ikke ændres af højere administrativ myndighed. 3. Årskarakterer, eksamensbevis etc. På HHX anvendes 7-trinsskalaen. Karakter Beskrivelse Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler B 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler C 10

12 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler D 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F 3.1 Årskarakterer Du får årskarakterer i alle fag. I fag, der har både mundtlige og skriftlige prøver, gives der en karakter for hver. Årskarakteren er en bedømmelse af dit standpunkt i forhold til fagets mål, og den gives på baggrund af dine præstationer i løbet af året. 3.2 Regler for vægtning af karakterer Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet: Fag på A-niveau tildeles vægten 2. Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5. Fag på C-niveau tildeles vægten 1. Studieretningsprojektet tildeles vægten 2. For fag, der afsluttes med mere end én karakter (skriftlig og mundtlig), deles vægten ligeligt mellem karaktererne. Se eksempel på HHX-bevis nedenfor. 3.3 Eksamenskarakterer Bedømmelse af mundtlige prøver fastsættes efter drøftelse mellem lærer og censor. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse ved en mundtlig prøve, er den endelige karakter gennemsnittet af de to afgivne karakterer afrundet til nærmeste tal i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er censors karakter udslagsgivende. Hvis der opstår uenighed mellem de to censorer ved skriftlige prøver, fastsættes karakteren af en såkaldt opmand fra Undervisningsministeriet. 11

13 3.4 Bevis, opryknings- og beståelsesregler For elever på HH1 og HH2 Efter HH1 får du en karaktermeddelelse med årskarakterer samt prøvekarakterer. Hvis gennemsnittet er under 02, kan du ikke rykkes op til næste klassetrin. For elever i HH3 På eksamensbeviset angiver skolen elevens fag og elevens karakterer, både årskarakterer og eksamenskarakterer. Der beregnes ét samlet gennemsnit af alle afgivne karakterer, både års- og eksamenskarakterer. Dette gennemsnit, kaldet foreløbigt eksamensresultat, skal være mindst 2,0, for at eleven er bestået. Hvis du har fem fag på A-niveau, beregnes endnu et resultat, der er det foreløbige eksamensresultat multipliceret med 1,03. Hvis du blot har de krævede fire fag på A-niveau, er foreløbigt eksamensresultat og eksamensresultat det samme. Eksempel på bevis: Bevis for Højere handelseksamen (hhx) Aflagt i henhold til lovgivningen om de gymnasiale uddannelser Navn: NN Cpr.nr: ******-**** Eksamen er afsluttet juni 2008 Årskarakterer Prøvekarakterer Særlige oplysninger Fag Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Institution Termin Merit Afsætning A, mdt B Afsætning A, skr. 1 7 C 1 10 B Dansk A, mdt. 1 7 C Dansk A, skr. 1 7 C 1 4 D Engelsk A, mdt A Engelsk A, skr B 1 12 A Virksomhedsøkonomi A, mdt. 1 4 D 1 7 C Virksomhedsøkonomi A, skr. 1 4 D 1 7 C International økonomi B 1,5 7 C Matematik B, mdt. 0,75 4 D Matematik B, skr. 0,75 4 D Samtidshistorie B 1,5 10 B 1,5 7 C Tysk fortsættersprog B, mdt. 0,75 7 C 1,5 10 B Tysk fortsættersprog B, skr. 0,75 7 C Erhvervsret C 1 12 A 1 10 B Markedskommunikation C 1 4 D 1 00 Fx Finansiering C 1 10 B Kulturforståelse C 1 4 D Samfundsfag C 1 7 C Studieområde, erhvervscase 1 4 D Studieområde, det internationale område B Studieretningsprojekt A Studieretning: Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Matematik B Studieretningsprojekt: Afsætning, Engelsk Foreløbigt eksamensresultat: 7,8 Eksamensresultat: 7,8 12

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH Skoleåret 2008/0 /09 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 742 af 30/06/2008

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er startet i grundforløb på hhx i august 2017. Eksamen/prøverne drejer sig om Matematikscreening, Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Formålet

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Eksamensreglement 2015 2.g

Eksamensreglement 2015 2.g Eksamensreglement 2015 2.g Teknisk Gymnasium Nærværende eksamensreglement refererer bl.a. til bestemmelserne i: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152550

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2015/16 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING PRØVER OG EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Forord Det hæfte, du har i hånden, har et dobbelt formål: At informere om praksis og regler for prøver

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Eksamensvejledning / Eksamensreglement Det Blå Gymnasium

Eksamensvejledning / Eksamensreglement Det Blå Gymnasium Eksamensvejledning / Eksamensreglement Det Blå Gymnasium Forord Kære HHX/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her i folderen samlet alle de informationer,

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 3 Netprøver.dk... 4 Brug

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017

Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017 Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2017... 3 1.1. Indstilling

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

2016 Eksamensreglement. Rybners Gymnasium hhx, htx og stx

2016 Eksamensreglement. Rybners Gymnasium hhx, htx og stx 2016 Eksamensreglement Rybners Gymnasium hhx, htx og stx Indholdsfortegnelse: Fakta om mundtlig og skriftlig eksamen... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Skriftlige prøver... 3 Digital aflevering/netprøver...

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 1272 af 16/11/2010 (gældende

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Generelle regler Du skal medbringe billedlegitimation, som skal forevises på forlangende. Du skal møde senest 15 min før prøvens begyndelse ved skriftlige

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere