HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. februar 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 1/2010 (1. afdeling) A (advokat Thomas Arleth) mod A/S Boligbeton (advokat Ole Krabbe) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 3. afdeling den 10. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Peter Blok, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe og Marianne Højgaard Pedersen. Påstande Appellanten, A, har gentaget sin påstand. Indstævnte, A/S Boligbeton, har påstået stadfæstelse. Anbringender A har anført bl.a., at A/S Boligbeton har pådraget sig erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler. Boligbeton har således udvist culpøs adfærd, idet arbejdet med håndtering af formsider ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der var tale om et løft, der under pkt. 3.1 i Arbejdstilsynets vejledning af juni 2002 om løft, træk og skub (At-vejledning nr. D.3.1) er karakteriseret som et løft i underarmsafstand. Sammenholdt med vejledningens punkt 6.4, der bl.a. indeholder retningslinjer for løft foretaget af to personer, indebærer det, at der er tale om klart sundhedsskadelige løft, hvis emnet vejer over ca. 42 kg. Den pågældende formside, som A og hans kollega løftede, da ulykken indtraf, ve-

2 - 2 - jede i hvert fald over 56 kg, og der var tale om et akavet løft. Det må endvidere lægges til grund, at kranerne ikke blev benyttet til at løfte formsiderne med, at ledelsen var bekendt med dette, at der ikke blev givet instruktion i anvendelse af kraner, og at de ansatte generelt ikke var bekendt med, at der skulle findes en mappe med instruktioner. Tilstedeværelsen af en skriftlig instruks er ikke dokumenteret, og af sikkerhedsmødereferaterne fremgår ikke noget om brug af kran. Under alle omstændigheder blev det tolereret af den tilstedeværende værkfører, at der ikke blev anvendt kran. Boligbeton har således ikke løftet bevisbyrden for, at der blev givet den rette instruktion. A arbejdede inden ulykken den 3. april 2003 på fuld tid, men måtte sygemeldes og efterfølgende forlade arbejdsmarkedet. Han blev undersøgt af forskellige læger, og følgerne af ulykken blev nævnt som et element, der påvirkede hans helbredstilstand. Retslægerådet har vurderet, at han ved ulykken pådrog sig gener fra nakke-/skulderåg og nakke-/rygsøjle. De øvrige lidelser, der er nævnt, har ikke været afgørende for hans sygemelding. Hermed er det godtgjort, at der er årsagssammenhæng mellem ulykken og den efterfølgende sygeperiode frem til den 1. september 2004, hvor han fik førtidspension. Til støtte for opgørelsen af sit erstatningskrav har A henvist til bl.a., at han er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra ulykken den 3. april 2003 til den 1. september 2004, hvor han overgik til førtidspension, samt til differenceerstatning svarende til erhvervsevnetabet på 25 %, der relaterer sig til ulykken. Først på tidspunktet for overgangen til førtidspension var det muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over hans fremtidige erhvervsevne, jf. erstatningsansvarslovens 2, stk. 1. A/S Boligbeton har anført bl.a., at der var kraner til rådighed i den hal, hvor A arbejdede, og at der var givet instruktion og oplæring vedrørende arbejdets udførelse og ført forsvarligt tilsyn med bl.a. instruktion af nye medarbejdere og sidemandsoplæring. På ulykkestidspunktet blev der ikke arbejdet med formsider på over 60 kg i den pågældende hal. Da ulykken skete, var A og hans kollega i gang med at udføre et løft af en formside med en vægt på mellem 46,1 kg og 58,8 kg, og der blev anvendt bukke som hjælpemiddel. Det er ikke godtgjort, at det pågældende løft ikke blev udført i overensstemmelse med anvisningerne og principperne i Atvejledning nr. D.3.1 (juni 2002). Der var tale om et løft tæt inde på kroppen, og to personer kan herefter foretage løft af emner med en vægt på op til 70 kg. Ved bevisvurderingen skal

3 - 3 - det tages i betragtning, at Boligbeton har en velfungerende sikkerhedsorganisation med et generelt højt niveau, og at der aldrig er givet påtale af Arbejdstilsynet vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdet. A har således ikke løftet sin bevisbyrde for, at Boligbeton har handlet ansvarspådragende. Der er ikke årsagssammenhæng mellem ulykken den 3. april 2003 og As efterfølgende sygeperioder og tab af erhvervsevne. Det forhold, at A måtte forlade arbejdsmarkedet og fik tilkendt førtidspension i september 2004, havde andre årsager end arbejdsulykken den 3. april Der kan efter Retslægerådets vurdering kun henføres beskedne gener til ulykken den 3. april 2003, og det er Retslægerådets vurdering, at den nuværende tilstand ifølge sagsakterne synes domineret af psykiske og adfærdsmæssige problemer, herunder et uhensigtsmæssigt alkoholoverforbrug. A har herefter ikke løftet sin bevisbyrde for, at hans permanente uarbejdsdygtighed skyldes ulykken. Hvis der skal betales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, bør denne begrænses til en kortere, skønsmæssigt fastsat periode, da A ikke har godtgjort, at hele sygeperioden i overvejende grad skyldes gener efter uheldet den 3. april Tværtimod fremgår det af de lægelige oplysninger, at sygeforløbet om ikke udelukkende, så dog i overvejende grad skyldes andre lidelser end dem, der kan henføres til ulykken i Boligbeton er ikke ansvarlig for As psykiske problemer efter opsigelsen og heller ikke for de lidelser, som kan henføres til arbejdsulykken i Det har endvidere været muligt på et tidligere tidspunkt end i september 2004 midlertidigt eller endeligt at skønne over As erhvervsevnetab som følge af ulykken. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste bør begrænses til et sådant tidligere skønnet tidspunkt. Følgerne af ulykken i 2003 kan i hvert fald ikke begrunde et tab på 25 % af erhvervsevnen. Supplerende sagsfremstilling På ulykkestidspunktet gjaldt Arbejdstilsynets vejledning nr. D.3.1 af juni 2002 om løft, træk og skub. Af denne vejledning følger, at et løft foretaget af en person med byrden tæt ved kroppen anses som klart sundhedsskadeligt, hvis byrdens vægt overstiger 50 kg. Foretages løftet af to personer, er grænsen på 70 kg. Foretages løftet i underarmsafstand (ca. 30 cm), er grænsen for én persons løft 30 kg og to personers løft 42 kg. Af vejledningens pkt. 3.1 henholdsvis pkt. 6.4 fremgår: En byrde løftes sjældent tæt ved kroppen, bortset fra når der bruges bæreseler og andre hjælpemidler.

4 - 4 - Der kan også være risiko for uventede belastninger, når flere personer løfter sammen, fx hvis ikke alle løfter eller sætter byrden samtidigt, eller hvis en af personerne mister grebet under løftet. Byrdens tyngdepunkt, individuelle forskelle mellem de personer, der løfter sammen, og forskelle i arbejdsteknik har også betydning for, hvor meget den enkelte belastes under løftet. Hvor to personer løfter sammen, kan belastningen variere. Vægten af byrden ved to-personersløft bør derfor ikke udgøre mere end ca. 70 pct. af, hvad den enkelte ellers kunne løfte. Det vil sige, at to personer tæt ved kroppen og under i øvrigt fuldt optimale forhold ikke kan løfte 100 kg tilsammen, men højst 70 kg. Boligbeton har oplyst, at de formsider, der blev benyttet på ulykkestidspunktet, havde følgende mål og vægt: 2,90 m x 15 cm = 46,1 kg. 2,90 m x 18 cm = 52,1 kg 3,40 m x 15 cm = 56,8 kg 3,40 m x 18 cm = 58,8 kg I rapport af 3. september 1999 for Arbejdstilsynets besøg hos Boligbeton er anført bl.a.: Niveauplacering Arbejdstilsynet har ud fra tilsynsbesøget vurderet, at virksomheden er en niveau 1-virksomhed. Det betyder, at virksomheden generelt har en god styring af arbejdsmiljøet og lever op til kravene i Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet vil tilpasse sin reaktion til virksomhedens egen indsats med arbejdsmiljøet. Af referater fra Boligbetons sikkerhedsudvalgsmøder den 16. august 1999, 22. november 1999 og 23. marts 2000 fremgår vedrørende hal 8 bl.a., at der ved tunge løft skal bruges bukke, og at to mand skal hjælpes ad. I speciallægeerklæringen af 8. juni 2004, som blev afgivet på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen, og hvis konklusion er gengivet i landsrettens dom, er hændelsesforløbet i forbindelse med ulykken beskrevet således: D er han sammen med en arbejdskammerat ved at løfte en jernbjælke til brug ved støbning af betonelementer. Skadelidte skønner, at denne vejede ca. 75 kg.

5 - 5 - Bjælken ligger over 2 bukke, og efter planen skal makkeren løfte sin ende op i støbeformen, mens skadelidte holder fast i sin ende. Imidlertid glider makkerens greb, og han taber den. Skadelidte holder kraftigt fast i sin ende for ikke at få den ned over fødderne, og får derved et vrid fremefter i ryggen, mærker smerter i ryggen, der stråler opefter i hovedet og nakkeregionen. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af direktør Carsten Varneskov samt nye forklaringer af Jan Christensen, Hans Rosbach og Klaus Senndahl Pedersen. Direktør Carsten Varneskov har supplerende forklaret, at der rettelig var i alt 6 kraner i og omkring hal 8, hvoraf 2 kraner var placeret i krangården og 4 i hallen med 2 kraner i hver side. Mellem de lange formborde var der et reolsystem bygget af stål og træ, hvor formsiderne lå. Der var kort afstand, skønnet 2 m, mellem formborde og reoler. Efter det for ham oplyste kom A til skade i forbindelse med, at han ved håndkraft flyttede en formside fra eller til en reol. Formsidens vægt var så stor, at A skulle have anvendt en kran til opgaven. For så vidt angår et fremlagt mødereferat dateret 16. august 1999 er der tale om et referat fra et sikkerhedsudvalgsmøde, hvori bl.a. sikkerhedsrepræsentanter for hver af fabrikkens haller og sikkerhedslederne, det vil sige værkførerne for hver af fabrikkens haller, foruden den overordnede sikkerhedschef og øverste produktionsansvarlige, deltog og kom med indmeldinger. Han husker, at det på et tidligere møde var blevet besluttet, at tunge løft skulle udføres af 2 mand, eventuelt ved brug af bukke. Der skal skelnes mellem løft og bæring af formsider, idet kun løft var tilladt, mens de uanset vægt ikke måtte løftes ved håndkraft over større afstande. Når der som her er sat et flueben ud for underpunktet, betyder det, at beslutningen er udført, og beslutningen blev herefter indskrevet i den sikkerhedsrutine for en hal, som beslutningen vedrørte. Initialer, som anført f.eks. lige under fluebenet, betyder, at en ansat, som initialerne knytter sig til, skal iværksætte, at en beslutning udføres. Tilsvarende gælder for andre fremlagte bilag i sagen. En hals sikkerhedsrutine var fuldt ud tilgængelig på reoler mv. i en hals kontor og arbejdssted. Han har normalt ikke personligt deltaget i disse møder, men det er ham, som har fastlagt forretningsordenen for møderne. Det anførte i sikkerhedsmødereferatet dateret 22. november 1999 skal forstås i sammenhæng med, at der blev udført tunge løft i hal 8, og derfor var det bestemt, at formsider, der oversteg enten en vægt af 60 kg eller en længde af 2 m, skulle håndteres ved brug af kran. Det var også på denne baggrund, at hal 8 var indrettet således, at der var 2 meter eller mindre i afstand mellem formborde og reoler. I perioden fra 1995 til 2008 har fabrikken anvendt formvægte af samme vægtstørrelse. A oplyste i ska-

6 - 6 - desanmeldelsen, at han kom til skade under håndtering af en formside med en vægt af ca. 75 kg. Fabrikken har ikke i den anførte periode haft formsider med en vægt på 75 kg. Jan Christensen har forklaret, at han arbejdede fra 2003 til 2005 i hal 8 sammen med blandt andre A, men de udførte ikke de samme arbejdsopgaver. A mødte vist ind kl om morgenen og var med til at afforme. Der var 2 kraner i hal 8, en i hver side af hallen. Kranerne blev benyttet til at løfte elementer, men blev kun undtagelsesvis benyttet til at håndtere formsider, f.eks. hvis der var tale om træsider, der er meget uhåndterlige. Formsider af jern blev derimod oftest håndteret ved håndkraft af 2 mand. As sjak arbejdede under et stærkt tidspres, idet de kun havde 2 timer til at afforme, før næste sjak mødte ind kl Det ville være urealistisk at forestille sig, at As sjak kunne nå at færdiggøre deres arbejde på 2 timer, hvis de gjorde brug af kranerne. A havde i modsætning til ham heller ikke krancertifikat. Formsiderne blev som oftest båret ved håndkraft og herunder over længere afstande end de tilladte 2 m. Formsiderne vejede mellem 18 kg og 40 kg, og det kan godt passe, at nogle var tungere og vejede 60 kg. Johannes, som dengang var værkfører i hal 8, var sikkert bekendt med forholdene, idet han var til stede i hallen. I tiden før As tilskadekomst fandtes der ham bekendt ikke generelle instruktioner på fabrikken om løft. Han kan ikke udelukke, at der har været en vejledning i sikkerhedsmappen. Der var ingen instruktioner på reoler. Kolleger, der gav udtryk for, at formsider med en vægt over 20 kg ikke burde håndteres ved håndkraft, således som det skete, blev udsat for pres fra andre kolleger, idet arbejdet på fabrikken blev udført under tidspres med præstationsbonus. Efter As tilskadekomst bad Johannes ham om at undersøge, hvilke specifikke regler der var gældende for løft. Det gjorde han, og senere hængte han en håndskreven instruktion op i hal 8. Sikkerhedsarbejdet på fabrikken var ikke på tidspunktet for As tilskadekomst udmøntet i klare rammer, men efterfølgende blev der strammet lidt op. Han blev sikkerhedsrepræsentant for hal 8 på et tidspunkt i 2003, der lå efter As tilskadekomst. Han valgte at involvere sig i sikkerhedsarbejdet, idet han havde været utilfreds med den hidtidige sikkerhedsrepræsentations håndtering af As sag og sikkerhedsorganisationen på fabrikken. Hans Rosbach har forklaret, at han har været ansat på fabrikken fra november 1994 til ca. ultimo Han har arbejdet i hal 8 med opstilling af formsider og montering af elrør og armering. Der er ikke tale om det samme arbejde, som A udførte, og de havde også forskellige mødetider. Han overværede ikke As tilskadekomst. Han var i en periode, herunder i 2003,

7 - 7 - tillidsmand i hal 8 og blev senere fællestillidsmand på fabrikken. Kranerne blev primært brugt til at flytte beton og elementer til finishafdelingen eller brugt til støbearbejdet, men er så godt som aldrig blevet brugt til at flytte formsider. Han har enkelte gange set kranerne blive brugt til flytning af formsider. Formsiderne blev normalt ved håndkraft løftet til midtergangen i hallen over afstande fra ca. 2 m og op til 10 m. Værkføreren i hallen kunne ikke undgå at se, at løfteopgaver blev udført således. Han er ikke sikker på, om Johannes var værkfører i Fra fabrikkens side blev kolleger generelt instrueret om, at de helst skulle være 2 mand om at løfte en formside ved håndkraft, og det blev indimellem påtalt, hvis en kollega ved håndkraft alene løftede en formside længere en 2 meter. Engang imellem har en værkfører dog sagt til ham og hans kolleger, at kraner skulle bruges til sådanne løfteopgaver, men sådanne instrukser blev der ikke fulgt op på. Han er ikke bekendt med, at kolleger er blevet tildelt advarsler for at undlade at bruge kraner til løfteopgaver. Det var også den hurtigste måde at udføre sådanne opgaver på, idet der var tale om akkordarbejde. Han har set en liste med vægtangivelser vedrørende fabrikkens formsider. Formsiderne var på foranledning af Jan Christensen således på et tidspunkt blevet vejet. De tunge formsider var i listen angivet med en vægt "på den grimme side" af 60 kg. Der kan meget vel have været formsider med en vægt på ca. 75 kg. Han har ikke været bekendt med nogen generel, herunder skriftlig, instruks om, at kraner skulle bruges til løfteopgaver over en afstand, der oversteg 2 m. Det er hans opfattelse, at sikkerhedsorganisationen på fabrikken var velfungerende. Han husker ikke nærmere om sikkerhedskontroller af hallerne fra tiden før 2003, men de har i hvert fald været foretaget efter Klaus Senndahl Pedersen har forklaret, at han har været ansat på fabrikken i flere perioder, senest fra april 1998 til april Han har arbejdet sammen med A med at afforme og opstille elementer. Han har aldrig taget kraner i brug til afformning, idet arbejdet blev udført ved, at to mand ved håndkraft hjalp hinanden med at løfte formsiderne. Undtagelsessituationer kunne dog opstå, hvis der var tale om løft af ekstremt lange og uhåndterlige formsider af træ. Han husker, at Arbejdstilsynet engang, mens A stadig var ansat, var på fabriksbesøg, og at der herunder ved brug af en vægt, der normalt blev anvendt til afvejning af beton, blev foretaget vejning af formsider. De tungeste formsider blev vejet til 72 kg. Kranerne i hal 8 blev brugt til læsning af beton efter afformning og til transport af store døre og vinduespartier. Fabrikkens ledelse havde på et tidspunkt meldt ud, at de ansatte skulle være to mand om håndtering af formsider. De bar ved håndkraft nogle gange formsiderne over en større afstand end 2

8 - 8 - m, men ikke hvis der var tale om nogle af de rigtig tunge formsider. Han har dog højst sandsynligt været med til at bære formsider med en vægt over 60 kg længere end 1½ m til 2 meter. Der var også mulighed for at køre formsiderne på en lille vogn, der var til rådighed. Man stod med siden til reolen, når man ved håndkraft lagde en formside derind. Han er ikke bekendt med, at han og hans kolleger har fået instruks om brug af kran til dette arbejde. Han har heller ikke været bekendt med eksistensen af en skriftlig instruktion herom. I 2005 begyndte kollegerne i hal 6 at bruge kran til løft af formsider, men en tilsvarende praksis blev ikke indført i hal 8, mens han arbejdede på fabrikken. Han var ikke på arbejde den dag, hvor A kom til skade. Alle kolleger i hal 8 kunne gøre brug af kranen til lette løft, idet krancertifikat dog var påbudt til tunge løft, det vil sige løft af en vægt, der oversteg enten 1 eller 5 tons. Højesterets begrundelse og resultat A skulle som led i sit arbejde hos A/S Boligbeton flytte formsider fra reoler til formbord og tilbage. Formsiderne vejede ifølge Boligbeton mellem 46,1 kg og 58,8 kg. Afstanden mellem bord og reol var ca. 2 m. I hal 8, hvor A arbejdede, håndterede 8 medarbejdere ca. 60 formsider dagligt. Tilskadekomsten den 3. april 2003 skete ved, at A sammen med en kollega skulle løfte en formside i form af en jernbjælke. Bjælken, der var 3,4 m lang, lå over to bukke. Kollegaen tabte imidlertid bjælken, som faldt ned. Da A holdt fast i sin ende for at undgå at få bjælken ned over fødderne, fik han fik et ryk i nakken. Højesteret lægger til grund, at løftet ikke skete tæt ved kroppen, og at vægten på formsider med den omhandlede længde var på 56,8 kg eller 58,8 kg. Efter de anvisninger og grænser for løft, der foretages af to personer, som fremgår af Arbejdstilsynets vejledning nr. D.3.1 af juni 2002 om løft, træk og skub, anses det for sundhedsskadeligt, at to personer under sådanne omstændigheder løfter en vægt på over 42 kg. Direktør Carsten Varneskov har forklaret, at det var påbudt at anvende kran til tunge løft. Det må imidlertid efter bevisførelsen for Højesteret lægges til grund, at løft af formsider normalt blev foretaget ved, at to ansatte løftede sammen, eventuelt ved brug af bukke, og at der normalt ikke blev brugt kran. Dette kan Boligbetons værkfører og ledelse ikke have været ubekendt med, og det var også i overensstemmelse med anvisningerne i referaterne fra virksomhedens sikkerhedsudvalgsmøder. Højesteret finder herefter, at Boligbeton som følge af uforsvarlig arbejdstilrettelæggelse, utilstrækkelig

9 - 9 - instruktion og mangelfuldt tilsyn har pådraget sig erstatningsansvar for den skade, som overgik A den 3. april Arbejdsskadestyrelsen har fastsat As erhvervsevnetab som følge af arbejdsulykken til 25 %. Der er ikke fremkommet oplysninger, der giver grundlag for at tilsidesætte denne vurdering. Da opgørelsen af kravet vedrørende erhvervsevnetab er ubestridt, tager Højesteret påstanden om betaling af kr. til følge. Højesteret finder, at det må lægges til grund, at sygeforløbet blev udløst af arbejdsulykken, og at denne var medvirkende årsag til hele sygeforløbet frem til tilkendelsen af førtidspension den 1. september Det må lægges til grund, at det ikke var muligt på et tidligere tidspunkt end den 1. september 2004 at skønne over størrelsen af As erhvervsevnetab som følge af ulykken, jf. erstatningsansvarslovens 2, stk. 1. A har derfor krav på tabt arbejdsfortjeneste som påstået. Efter det anførte om årsagsforbindelsen tager Højesteret endvidere kravet om godtgørelse for svie og smerte til følge som påstået. Højesteret tager herefter i det hele As påstand til følge. Sagsomkostningerne for landsretten fastsættes til i alt kr. I dette beløb indgår udgifter til advokat med kr. og retsafgift med kr. For Højesteret fastsættes sagsomkostningerne til i alt ,60 kr., hvori indgår advokatomkostninger med kr., retsafgift med kr. samt udlæg med 406,60 kr. Thi kendes for ret: A/S Boligbeton skal til A betale ,97 kr. med procesrente af ,97 kr. fra den 22. november 2005 og af kr. fra den 6. september I sagsomkostninger for landsretten skal A/S Boligbeton betale kr. til statskassen. I sagsomkostninger for Højesteret skal A/S Boligbeton betale ,60 kr. til A.

10 De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 23/2010 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod B (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER

DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER 6. DECEMBER 2010 DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER I en ny dom har retten i Svendborg vurderet, at skadelidtes forudbestående lidelse i form af knogleskørhed indebar, at kun halvdelen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst.

D O M. afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst. D O M afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst.)) i ankesag V.L. B 0166 15 Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 Sag 413/2007 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Jytte Smidstrup, beskikket) og Sag 415/2007 A (advokat Jytte Smidstrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 35/2014 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Fyens Stiftstidende A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.)

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) Ankestyrelsen var berettiget til at ændre sin afgørelse, således at man ikke længere anerkendte, at der forelå en arbejdsskade. (Hovedresumé) Ankestyrelsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2010 (1. afdeling) A (advokat Martin Haug) mod Stanley Nordic ApS (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere