Notat om offentlige havnes adgang til at drive konkurrenceudsatte erhvervsaktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om offentlige havnes adgang til at drive konkurrenceudsatte erhvervsaktiviteter"

Transkript

1 Konkurrenceraadgivning.dk Niels Rytter Notat om offentlige havnes adgang til at drive konkurrenceudsatte erhvervsaktiviteter Sammenfatning De offentligt ejede danske havne er reguleret efter Havneloven 1, som fastlægger hvilke aktiviteter, havnene kan udføre, og vilkårene herfor. Dette skal forhindre konkurrenceforvridning og statsstøtte, idet en lang række services i havnene i dag udføres af private virksomheder. Havneloven står imidlertid over for at skulle ændres. Det fremsatte forslag til ændring af havneloven indebærer i det væsentlige, at de kommunale selvstyrehavne og selskabshavnene får adgang til at udføre konkurrenceudsat havnerelateret operatørvirksomhed 2, konkurrenceudsatte skibsrelaterede hjælpetjenester 3 og en række specifikke konkurrenceudsatte aktiviteter på nærmere lovbestemte vilkår. Forslaget bryder på dette punkt med principperne i den gældende havnelov og med havnelovudvalgets anbefalinger. Loven kan øge risikoen for konkurrenceforvridning mellem selvstyrehavnene og selskabshavnene indbyrdes og i forhold til de konkurrerende private operatører og tjenesteudbydere, som bortset fra selvstyrehavnene opererer på markedsvilkår. I modsætning til de helt eller delvist kommunalt ejede aktieselskabshavne (selskabshavne), der drives på almindelige markedsvilkår, drives de kommunale selvstyrehavne (selvstyrehavne) efter hvile i sig selv princippet, dvs. uden fortjeneste for øje. Selvstyrehavne har adgang til billig lånefinansiering gennem KommuneKredit med 100 pct. kommunegaranti, mens selskabshavne og private tjenesteudbydere er henvist til lånoptagning på markedsvilkår. Denne forskel elimineres ved, at alle nye aktiviteter selskabsgøres og dermed ikke længere kan lånefinansiere med kommunal garanti. Tilbage står følgende forhold: - lovforslaget går videre end havnelovudvalgets anbefalinger, og der savnes en undersøgelse af lovforslagets konkurrenceretlige, statsstøtteretlige og udbudsretlige konsekvenser - lovforslaget mindsker incitamentet til at organisere en havn som selskabshavn frem for som selvstyrehavn og ad denne vej at udvide havnens forretningsmuligheder på markedsvilkår - lovforslagets regler om selvstyrehavnes adgang til underskudsgivende aktiviteter i en 5-årig periode og metoden til at opgøre driftsresultatet medfører risiko for konkurrenceforvridende statsstøtte og kan være uforenelig med statsstøttereglerne i artikel 107 i TEUF 4. Forslaget bør i sin foreliggende form notificeres. - lovforslagets regler om annonceringspligt hviler ikke på transparente og ikke-diskriminerende procedureregler, og risikoen for forskelsbehandling og habilitetsproblemer er stor og kan komme i strid med de almindelige ligebehandlingsregler i TEUF. Det vil være hjælpsomt med procedureregler. - lovforslagets regler om samarbejde havnene imellem risikerer at blive konkurrencebegrænsende, medmindre det foregår inden for rammerne af TEUFs og de nationale konkurrence-, statsstøtte- og udbudsregler. Det bør præciseres yderligere for at undgå regelkonflikter. - lovforslagets regel om at selskabshavne kan anvende 15 % af egenkapitalen til at investere i havne og havnefaciliteter i udlandet medfører risiko for tabsgivende aktiviteter til skade for konkurrencen. - lovforslaget skaber ikke klarhed, om lovforslagets regler kan kollidere med TEUFs konkurrenceregler, statsstøtteregler og udbudsregler 1 Lovbekendtgørelse nr. 266 af 11. marts 2009 af lov om havne 2 Fx stevedorevirksomhed og havnerelaterede transportaktiviteter, men ikke rederivirksomhed, vognmandsvirksomhed, mæglervirksomhed eller containerproduktion 3 Fx lodsning, isbrydning, bugsering og trosseføring 4 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde i det følgende blot benævnt TEUF 1

2 Indledning I maj 2011 afgav et enigt havnelovudvalg 5 betænkning om havneloven. Det blev bl.a. foreslået, at selskabshavnes adgang til at udføre konkurrenceudsatte aktiviteter udvides. Udvalget anbefalede også, at selvstyrehavnes adgang til at udøve de samme aktiviteter skulle underkastes en konkurrenceretlig undersøgelse. Transportministeren fremsatte den 21. december 2012 forslag til lov om ændring af lov om havne. 6 Forslaget imødekommer flere af havnelovudvalgets anbefalinger, men foreslår derudover, at selvstyrehavne får adgang til at udføre både havnerelaterede operatøropgaver og skibsrelaterede hjælpetjenester, hvis der ikke kan identificeres private udbydere til at udføre opgaverne på markedsvilkår. De bebudede forslag til ændring af loven afviger dermed fundamentalt fra havnelovudvalgets anbefalinger og bryder med den hidtidige struktur i havnesektoren. Den gældende havnelov bygger på princippet om, at retten til at udføre konkurrenceudsatte opgaver forbeholdes havne, der drives på markedsvilkår. Selvstyrehavne har efter gældende regler ikke direkte adgang til at udføre konkurrenceudsatte opgaver, dvs. havnerelaterede operatøropgaver og skibsrelaterede hjælpetjenester, mens selskabshavne, som opererer på markedsvilkår, har adgang til at udføre havnerelaterede operatøropgaver. Det står selvstyrehavne frit for at organisere sig som selskabshavne, og dermed opnå adgang til at udføre havnerelaterede operatøropgaver på markedsvilkår. Fra myndighedernes side foreligger der ikke som ønsket af havnelovudvalget en undersøgelse af de konkurrence- og udbudsretlige konsekvenser ved at give selvstyrehavne øgede frihedsgrader sådan som lovforslaget lægger op til. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere tilkendegivet betydelig skepsis over for forslagene om at give de offentlige selvstyrehavnene øget adgang til at udføre konkurrenceudsatte aktiviteter. Dette notat vil derfor fokusere på de konkurrencemæssige konsekvenser af forslaget om at lade selvstyrehavne udføre konkurrenceudsatte aktiviteter. Først vil der summarisk blive redegjort for hovedindholdet i den gældende havnelovs regler om adgangen til at drive erhvervsvirksomhed. Dernæst gennemgås hovedindholdet af ændringerne i det fremsatte lovforslag. Endelig vurderes konkurrencemæssige aspekter af det fremsatte lovforslag. Ved vurderingen inddrages TEUFs konkurrence- og statsstøtteregler, TEUFs udbudsdirektiver og TEUFs grundlæggende principper om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, proportionalitet og gennemsigtighed, såvel som danske konkurrence- og udbudsregler. 5 Betænkning om havneloven, København, maj Havnelovudvalget havde repræsentanter fra hele branchen såvel som eksterne. 6 Lovforslag nr. L 62 om forslag til ændring af lov om havne fremsat den 21. december 2012 af transportministeren. 2

3 Gældende regler Danske havne er efter reglerne i den gældende havnelov organiseret enten som statshavne, kommunale havne, kommunale selvstyrehavne, helt eller delvist ejede kommunale aktieselskaber eller som private havne. Det er kommunalbestyrelserne, der vælger organisationsformen. Større havne er organiseret enten som kommunale selvstyrehavne 7 eller som helt eller delvist ejede kommunale aktieselskaber 8. Valget af organisationsform bestemmer, hvilke aktiviteter havnen kan udføre. Efter kommunalfuldmagtsreglerne er det principielt ikke tilladt kommuner at drive konkurrenceudsat erhvervsvirksomhed, medmindre der foreligger specifik lovhjemmel hertil. Havneloven er en sådan hjemmel. Efter den nuværende havnelov kan selvstyrehavne og selskabshavne anlægge og drive havneinfrastruktur og stille kraner, pakhuse o. lign. til rådighed. Selvstyrehavne må kun i særlige tilfælde og kun efter dispensation fra transportministeren udføre havnerelaterede operatøropgaver og skibsrelaterede hjælpetjenester. Selskabshavne kan udføre havnerelateret operatørvirksomhed. Desuden kan selskabshavne i særlige tilfælde få adgang til at udføre skibsrelaterede hjælpetjenester efter dispensation fra transportministeren. Selvstyrehavne skal efter gældende regler være formue-, drifts- og regnskabsmæssigt samt administrativt adskilt fra kommunerne. Ledelsen vælges af kommunalbestyrelsen. Selvstyrehavne nyder godt af billig kommunal finansiering og kan lånefinansiere gennem KommuneKredit med 100 % kommunegaranti. Selvstyrehavne skal drives efter hvile i sig selv princippet. Risikoen for konkurrenceforvridning som følge af indirekte statsstøtte og som følge af hvile i sig selv princippet i forhold til aktuelle eller potentielle konkurrerende private aktører, der opererer på markedsvilkår, er elimineret ved, at selvstyrehavnene ikke må udføre konkurrenceudsatte aktiviteter i form af havnerelateret operatørvirksomhed og skibsrelaterede hjælpetjenester. Selskabshavnene, der opererer på markedsvilkår, er underlagt selskabslovens regler og må lånefinansiere på almindelige markedsvilkår. Selskabshavnene har som følge heraf et større forretningsmæssigt spillerum og har derfor adgang til at udføre havnerelateret operatørvirksomhed. Jo mere konkurrenceorienteret en organisationsform havnen har valgt, jo større forretningsmæssige frihedsgrader. 7 I alt ca. 25 havne har selvstyreformen. 8 7 havne, nemlig ADP (Fredericia, Middelfart & Nyborg), Frederikshavn, Ålborg, Grenå, Horsens, Nexø og Rønne er selskabshavne. 3

4 Oversigt over havnenes forretningsmuligheder efter den gældende havnelov Kommunale havnes gældende forretningsmuligheder Selvstyrehavne Selskabshavne 1. Anlægge og drive havneinfrastruktur, herunder værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer ( 9, stk. 5 og 10, stk. 3) 2. Stille kraner og pakhuse o. lign. til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. ( 9, stk. 5 og 10, stk. 3) 3. Forestå havnerelateret operatørvirksomhed ( 9, stk. 6 og 10, stk. 3) enten selv eller i samarbejde med private virksomheder I særlige tilfælde efter tilladelse fra transportministeren 4. Forestå skibsrelaterede hjælpetjenester, herunder lodsning, bugsering og trosseføring enten selv eller i samarbejde med private virksomheder ( 9, stk. 6 og 10, stk. 4) I særlige tilfælde efter tilladelse fra transportministeren, hvis udækket behov, omsætning over 1½ tons gods, organisatorisk separation i selvstændigt selskab og årsregnskabslov samt overskud efter senest 3 år. I særlige tilfælde efter tilladelse fra transportministeren, hvis udækket behov, omsætning over 1½ tons gods, organisatorisk separation i selvstændigt selskab og årsregnskabslov samt overskud efter senest 3 år. Forslag til ændring af havneloven Forslaget til ændring af havneloven følger på den ene side i store træk havnelovudvalgets anbefalinger om udvidelser af havnenes adgang til at udføre konkrete erhvervsaktiviteter, men forslaget går på den anden side langt videre end foreslået af havnelovudvalget uden, at der er foretaget en nærmere undersøgelse af de konkurrencemæssige konsekvenser heraf. Forslaget indebærer som noget nyt blandt andet, at både de kommunale selvstyrehavne og selskabshavne får adgang til at udføre konkurrenceudsat havnerelateret operatørvirksomhed 9 såvel som konkurrenceudsatte skibsrelaterede hjælpetjenester 10 på nærmere betingelser. Det bliver således til en betingelse, at aktiviteten (over ½ kr. i årlig omsætning) ikke allerede udføres af en privat aktør i den pågældende havn, at der efter 8 ugers annonceringsfrist ikke kan identificeres private aktører, der på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i den pågældende havn (genannoncering efter 5 år), at aktiviteten separeres i et selvstændigt selskab, der drives på markedsvilkår i overensstemmelse med selskabslovens regler, at havnen ikke udover stiftelsesindskud yder nogen form for støtte eller hæftelse ( 6a, stk. 2 og 3), og endelig at aktiviteten ikke giver underskud i over 5 på hinanden følgende år. For selskabshavnen gælder betingelserne kun for udførelse af skibsrelaterede hjælpetjenester og ved udøvelse af aktiviteter, der understøtter brugen af havnen og søtransport. Betingelserne gælder - bortset fra annonceringspligten - også ved selskabshavnes investering i udenlandske havneanlæg og -faciliteter med op til 15 % af selskabets egenkapital. I oversigten på næste side er vist en oversigt over havnenes forretningsmuligheder ifølge ændringsforslaget. Oversigten viser, at der tale om en væsentlig udvidelse af selvstyrehavnenes forretningsmuligheder i forhold til de nugældende regler. 9 Fx stevedorevirksomhed og havnerelaterede transportaktiviteter, men ikke rederivirksomhed, vognmandsvirksomhed, mæglervirksomhed eller containerproduktion 10 Fx lodsning, isbrydning, bugsering og trosseføring 4

5 Oversigt over havnenes forretningsmuligheder efter ændringsforslaget Kommunale erhvervshavnes forretningsmuligheder efter de bebudede ændringer af havneloven 1. Anlægge og drive havneinfrastruktur, herunder, værker, kajer, havnebassiner ( 6a, stk. 1, nr. 1) Udleje arealer og eksisterende bygninger på havnen til private virksomheder på markedsvilkår( 6a, stk. 1, nr. 2) Indgå økonomisk samarbejde med andre havne om drift og udvikling af havnens infrastruktur, bygninger og faciliteter samt om indkøb af tjenester ( 6a, stk. 1, nr. 3). Erhverve og drive arealer i begrænset afstand fra havnens eksisterende arealer, såfremt havnens eksisterende arealer ikke er tilstrækkelige til at yde service til havnens brugere eller sikre havnens fortsatte drift. Denne aktivitet skal udskilles i selvstændig skattepligtigt selskab og drives på markedsvilkår og i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Havnen må ikke udover stiftelsesindskud yde nogen form for støtte eller hæftelse ( 6a, stk. 2 og Stille kraner og pakhuse til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. ( 9, stk. 5 og 10, stk. 3) 3. Forestå havnerelateret operatørvirksomhed ( 9, stk. 6, nr. 1 og 10, stk. 3) alene og i samarbejde med andre. 4. Udbyde skibsrelaterede hjælpetjenester ( 6, stk.6, nr. 2 og 10, stk. 3) Udnytte overskydende kapacitet i havnens materiel til at sælge tjenester til havnens brugere ( 9, stk.6, nr. 3, og stk og 10, stk. 4, nr. 2 og stk. 6-8) Eje og drive bygninger og anlæg, der servicerer havnens brugere ( 9, stk.6, nr. 4, og stk og 10, stk. 4, nr. 3 og stk. 6-8) Eje og drive bølge- og vindenergianlæg samt sælge overskudproduktion herfra ( 9, stk.6, nr. 5, og stk og 10, stk. 4, nr. 4 og stk. 6-8) 5. Udøve aktiviteter, der understøtter brugen af havnen og søtransport ( 10, stk. 4, nr. 5 og stk. 6-8) Særregel for selskabshavne: Selskabshavne kan investere i udenlandske havneanlæg og -faciliteter med op til 15 % af selskabets egenkapital, hvis aktiviteten separeres i selvstændigt selskab, der drives på markedsvilkår i overensstemmelse med selskabslovens regler, hvis havnen og kommunen ikke udover havnens stiftelsesindskud yder nogen form for støtte eller hæftelse ( 10, stk. 9) Selvstyrehavne, hvis aktiviteten (over ½ mio. i årsomsætning) ikke allerede udføres af privat aktør i den pågældende havn, hvis der efter 8 ugers annonceringsfrist ikke kan identificeres private aktører, der på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i den pågældende havn (genannoncering efter 5 år), hvis aktiviteten separeres i selvstændigt selskab, der drives på markedsvilkår i overensstemmelse med selskabslovens regler, hvis havnen ikke udover stiftelsesindskud yder nogen form for støtte eller hæftelse ( 6a, stk. 2 og 3, hvis aktiviteten ikke giver underskud i over 5 på hinanden følgende år., hvis aktiviteten (over ½ mio. i årsomsætning) ikke allerede udføres af privat aktør i den pågældende havn, hvis der efter 8 ugers annonceringsfrist ikke kan identificeres private aktører, der på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i den pågældende havn (genannoncering efter 5 år), hvis aktiviteten separeres i selvstændigt selskab, der drives på markedsvilkår i overensstemmelse med selskabslovens regler, hvis havnen ikke udover stiftelsesindskud yder nogen form for støtte eller hæftelse ( 6a, stk. 2 og 3, hvis aktiviteten ikke giver underskud i over 5 på hinanden følgende år. Ikke tilladt Selskabshavne, hvis aktiviteten (over ½ mio. i årsomsætning) ikke allerede udføres af privat aktør i den pågældende havn, hvis der efter en annonceringsfrist på 8 uger ikke kan identificeres private aktører, der på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i den pågældende havn (genannoncering efter 5 år), hvis aktiviteten separeres i selvstændigt selskab, der drives på markedsvilkår i overensstemmelse med selskabslovens regler, hvis havnen ikke udover stiftelsesindskud yder nogen form for støtte eller hæftelse ( 6a, stk. 2 og 3, hvis aktiviteten ikke giver underskud i over 5 på hinanden følgende år., hvis aktiviteten (over ½ mio. i årsomsætning) ikke allerede udføres af privat aktør i den pågældende havn, hvis der efter 8 ugers annonceringsfrist ikke kan identificeres private aktører, der på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i den pågældende havn (genannoncering efter 5 år), hvis aktiviteten separeres i selvstændigt selskab, der drives på markedsvilkår i overensstemmelse med selskabslovens regler, hvis havnen ikke udover stiftelsesindskud yder nogen form for støtte eller hæftelse ( 6a, stk. 2 og 3), hvis aktiviteten ikke giver underskud i over 5 på hinanden følgende år 5

6 Vurdering Konkurrenceretlig undersøgelse savnes Lovforslaget går langt videre end havnelovudvalgets anbefalinger. Det sker uden, at der - som forudsat af havnelovudvalget - er foretaget en undersøgelse af de konkurrencemæssige konsekvenser af en udvidelse af selvstyrehavnes erhvervsadgang. Transportministeriet opfordres derfor til at få foretaget en sådan undersøgelse af konkurrencemyndighederne og lade undersøgelsen indgå som en del af behandlingen af lovforslaget. Incitamentet til at anvende de mere konkurrenceorienterede organisationsformer udviskes. Lovforslaget lægger op til, at forskellene mellem selvstyrehavnes og selskabshavnes forretningsmuligheder udviskes. De eneste reelle forskelle bliver, at selskabshavne inden for visse grænser kan foretage investeringer i udenlandske havneanlæg og -faciliteter, kan udøve aktiviteter, der understøtter brugen af havnen og søtransport, og kan udføre havnerelateret operatørvirksomhed uden betingelser. Når den reelle forretningsmæssige forskel mellem selvstyrehavne og selskabshavne mindskes, forsvinder tillige incitamentet til at selskabsgøre havne og overgå til den mere konkurrenceorienterede organisationsform, som selskabshavnene repræsenterer. Konkurrenceforvridende underskudsvirksomhed Transportministeriet har ved udformningen af selvstyrehavnes udvidede erhvervsadgang lagt vægt på, at sådanne udvidelser ikke må medføre konkurrenceforvridning. Det virker derfor bekymrende, at havnene får mulighed for at udføre erhvervsmæssige aktiviteter, som private aktører ikke ønsker at udføre. Når private aktører ikke er interesseret må det formodes, at det skyldes, at der ikke er grundlag for at etablere en overskudsgivende forretningsmodel. Hvis de aktiviteter, som havnene iværksætter, er underskudsgivende, indebærer det risiko for konkurrenceforvridende statsstøtte i strid med artikel 107 i TEUF. Den samme bekymring gælder lovforslagets regel om, at en selvstyrehavn kan drives med underskud i op til 5 på hinanden følgende år og først skal overgå til være kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Et driftsresultat opgjort på denne måde kan repræsentere konkurrenceforvridende underskud. Opgørelsen svarer ikke til opgørelsen af aktivitetens overskud efter det markedsøkonomiske investorprincip og vil derfor kunne medføre risiko for at havnen drives med statsstøtte i strid med statsstøttereglerne i TEUF. Lovforslagets regel om begrænsning af kommunal støtte til stiftelsesindskud og lovforslagets begrænsning af selvstyrehavnes underskudsperiode til 5 år (udvidelse fra 3 år) såvel som kravet om, at en selvstyrehavn først skal overgå til kommunal havn efter 5 års driftsunderskud er ikke nogen garanti for, at der ikke finder konkurrenceforvridning sted, og at statsstøttereglerne er overholdt. Det bør i lovforslaget i det mindste præciseres, at de nævnte regler kan kollidere med reglerne i TEUF, og at TEUF-reglerne i så fald har forrang i forhold til lovforslagets regler. Denne usikkerhed er ikke afklaret i bemærkningerne, og der savnes som nævnt en vurdering af de konkurrenceretlige aspekter fra konkurrencemyndighedernes side. Lovforslaget lægger derfor i sin nuværende skikkelse op til en betydelig risiko for konkurrenceforvridning i tilfælde af 6

7 igangsætning af underskudsgivende aktiviteter i selvstyrehavnene, og skaber usikkerhed om gældende ret. Opmærksomheden henledes på, at det markedsøkonomiske investorprincip 11 forudsætter, at selvstyrehavnene tilregnes en normalfortjeneste, selv om de drives efter hvile i sig selv princippet, for at undgå konkurrenceforvridning. Det vil derfor give god mening at undersøge nærmere om de omhandlede regler om underskudsdrift og opgørelsesmetoden for underskud er forenelig med statsstøttereglerne i TEUF, hvilket kan ske ved at foretage notifikation efter statsstøttereglerne i TEUF. Annonceringspligt uden procedureregler Lovforslaget indeholder ikke detaljerede procedurebestemmelser i forbindelse med annonceringspligten til sikring af overholdelse af TEUFs grundlæggende principper om fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri bevægelighed for tjenesteydelser samt de principper, der er afledt heraf, såsom principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. Det medfører navnlig risiko for forskelsbehandling. Tre situationer skal nævnes. Hvis annoncering efter lovforslaget fører til, at der er flere interesserede private aktører, hvilke procedurer gælder da for udvælgelse og tildeling af opgaven? Hvordan sikres det, at TEUFs grundlæggende principper overholdes? I den forbindelse skal nævnes, at TEUFs grundlæggende principper også gælder for opgaver under udbudsdirektivernes tærskelværdier og under den i lovforslaget nævnte ½ kr. i årsomsætning. Den foreslåede annonceringspligt rummer ikke svaret på disse problemer og kan føre til regelbrud eller mistanke om forskelsbehandling og manglende gennemsigtighed. Hvis annoncering ikke medfører interesse fra private aktører og havnen derefter iværksætter aktiviteten, hvordan kan potentielle private aktører da være sikre på, at havnen har fået opgaven på de samme vilkår, som den private aktør blev stillet i udsigt? Er det havnen selv, der udformer vilkårene for opgavens udførelse? Manglen på procedureregler medfører risiko for, at havnen tilgodeser sig selv ved fx at kræve højere areal- og havnelejer af de private aktører, der heller ikke kan se bort fra en fortjeneste. De konkurrencevilkår, havnen tilbyder, og de begunstigelser, som havnen nyder godt af, skal være ens for alle, hvis de konkurrenceudsatte opgaver skal udføres på ikke-diskriminerende markedsvilkår. Hvis annoncering ikke medfører interesse fra private aktører, og havnen derefter selv iværksætter aktiviteten, og det viser sig, at aktiviteten er tabsgivende, skal den ifølge det bebudede lovforslag ophøre efter underskud i 5 på hinanden følgende år. Det medfører betydelig risiko for konkurrenceforvridende statsstøtte. Der mangler således procedureregler til at sikre, at selvstyrehavnenes konkurrenceudsatte aktiviteter udføres på de samme almindelige markedsøkonomiske vilkår, som de private aktører. Det er vanskeligt at se, hvorledes annonceringspligten i sin nuværende udformning kan fjerne risikoen for ulovlig statsstøtte, løse mulige habilitetskonflikter og hindre overtrædelse af TEUFs grundlæggende principper om ikke-diskrimination m.v. 11 Kommissionen vurderer ved hjælp af det markedsøkonomiske investorprincip om overførsler af offentlige midler til offentlige virksomheder eller private virksomheder, der delvis ejes af staten, indeholder statsstøtte. Der er tale om statsstøtte, hvis staten giver støtte på mere gunstige vilkår sammenlignet med en privat investors adfærd under normale markedsvilkår. 7

8 I de tilfælde, hvor EU-udbudsreglerne gælder, forudsættes det i lovforslaget, at disse regler overholdes ved indhentning af tilbud, men herudover findes der ingen procedureregler. Det følger af EU-udbudsreglerne, at traktatens principper gælder uanset opgavens art og værdi. Det indebærer et forbud mod diskrimination og forskelsbehandling, der har til formål at sikre gennemsigtighed og sikre, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Som supplement til traktatens almindelige principper kunne det være hjælpsomt eksempelvis at lade procedurereglerne i tilbudslovens 12 15c, stk.4 og 15 d, stk. 1 og 2 gælde for annoncering af nye havneaktiviteter, tilligemed klagebehandlingsreglerne i tilbudslovens 16. Hvis havnene selv hjemtager opgaven, fordi der ikke er interesse fra private aktører, så vil sådanne regler kunne være med til at gøre det mere gennemskueligt, at havnenes hjemtagning sker på de samme vilkår, som de private aktører blev stillet i udsigt. Det vil være nærliggende at søge denne problemstilling løst i forbindelse med udvalgshandlingen. Samarbejde mellem havnene Lovforslaget lægger op til, at både selvstyrehavne og selskabshavne kan indgå økonomisk samarbejde med andre havne om drift og udvikling af havnens infrastruktur, bygninger og faciliteter samt indkøb af tjenester. Det er klart, at sådanne samarbejder ikke må antage former, der kan begrænse konkurrencen i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler m.v. i den danske konkurrencelovs 6 og i artikel 101 i TEUF. I den forbindelse skal nævnes, at samarbejde og informationsudvikling omkring priser, kunder og mængder er forbudt, medmindre der kan opnås fritagelse efter konkurrencelovens 8. I tilfælde af fusionering af havne og af havneaktiviteter, og når samarbejdet mellem havne og andre aktører antager fusionslignende karakter 13 skal samarbejdet godkendes efter fusionsreglerne i konkurrencelovgivningen her i landet og i TEUF, når fusionstærskelværdierne overskrides. En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal forbydes. Investeringer i udenlandske havneanlæg og -faciliteter Efter lovforslaget får selskabshavne adgang til at investere i udenlandske havneanlæg og havnefaciliteter op til 15 % af selskabets egenkapital. På den ene side er det naturligt, at selskabshavne, der opererer på markedsmæssige vilkår, også får frihed til at agere markedsmæssigt. På den anden side bør risikoen for tab mindskes mest muligt, fordi der er involveret kommunale skatteydermidler som aktiekapital. For at mindske risikoen ved udenlandske investeringer kan andelen af egenkapitalen, der kan investeres i udlandet, fx reduceres til 10 % eller mindre, som angivet i havnelovudvalgets betænkning. Herudover kunne der stilles krav om mindst 50 % privat medfinansiering. Reguleringsmæssig klarhed i tilfælde af regelkollision Havnene og deres kommunale ejere kan i kraft af dobbeltrollen som udlejer/afgiftsfastsætter/ordregiver og potentiel udfører af konkurrenceudsatte tjenester tilrette 12 Bekendtgørelse af lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni Omfatter et selvstændigt fungerende joint venture, der gennem fælleskontrol på et varigt grundlag varetager en selvstændig erhvervsvirksomheds samtlige aktiviteter. 8

9 lægge vilkårene for konkurrerende private operatører, således at konkurrenterne får ringere vilkår for at etablere en privat forretningsmodel end havnen selv. Forslaget til ændring af havneloven sikrer ikke, at konkurrerende virksomheder får de samme konkurrencevilkår som havnene selv og forhindrer ikke habilitetsproblemer i at opstå, når havnen hjemtager en opgave. Konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling i konkurrencelovens 11 og den tilsvarende bestemmelse i TEUFs artikel 102 kan gøres gældende, når der foreligger dominans og misbrug fx i form af diskrimination. Men mangel på transparens kan gøre det vanskeligt at løfte bevisbyrden for, om der foreligger misbruget. Lovforslaget skaber i det hele taget ikke klarhed om, hvornår lovforslagets regler kan kollidere med TEUFs konkurrenceregler, statsstøtteregler og udbudsregler, og det præciseres ikke i tilstrækkeligt omfang, at TEUF-reglerne gælder forud for lovforslagets regler. Disse forhold bør afklares nærmere, og så længe reglerne for opgørelsen af havnenes driftsresultat kun baserer sig på indregning af nogle af omkostningerne er der risiko for konkurrenceforvridning. På den baggrund foreslås, at lovforslaget notificeres. Frederiksberg den 4. januar 2012 Niels Rytter 9

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012 HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER Juni 2012 Indhold Havnelovens nye forretningsmuligheder... 3 Hvilken organisationsform kan/skal havnen have?... 3 Den kommunale havn... 4 Den kommunale selvstyrehavn...

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-39581 Dato: 10-02-2017 Henvendelse vedrørende Halsnæs Kommunes mulighed for at stille garanti for Hundested Havn I/S Du har som repræsentant for Halsnæs Kommune

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om havne

Forslag. Lov om ændring af lov om havne Lovforslag nr. L 62 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om havne (Udvidelse af forretningsmuligheder mv.)

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Afgørelse om lovligheden af Vejle Havns bugsering af mudderpram fra Holland til Danmark

Afgørelse om lovligheden af Vejle Havns bugsering af mudderpram fra Holland til Danmark Vejle Havn Att. Knud Vang Nielsen Sydkajen 16 7100 Vejle Sendt elektronisk til: knud@vejleport.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro. nr. 200 30 31 E K S EMPELSAMLING FRA D A N SKE HAVNE www.danskehavne.dk 10. januar 2015 Her er havnenes udvikling udfordret af

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 BILAG 1 J.nr. 173339 RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS STATSSTØTTERETLIG VURDERING 1. STATSSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0296 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0296 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0296 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 27. juni 2013 2013-2061 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven 10. august 2017 DI-2017-10144/MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby E-mail: hc@kfst.dk med kopi til kle@kfst.dk Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 Bilag 7 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 1. INDLEDNING Forsvarets Materieltjeneste har på baggrund af en gennemgang af lister

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

Danske Havne. Selskabsetablering

Danske Havne. Selskabsetablering Danske Havne Selskabsetablering Rettidig omhu også ved selskabsetablering 2012 Deloitte Rettidig omhu også ved selskabsetablering Etableringstidspunktet År 3 År 5 2012 Deloitte Målet for dagens program

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Desuden redegør notatet for de statsstøtteretlige aspekter i forhold til det af Rambøll opstillede hovedscenarie.

Desuden redegør notatet for de statsstøtteretlige aspekter i forhold til det af Rambøll opstillede hovedscenarie. BILAG 8 Statsstøtteretlige aspekter i relation til mulige fremtidige ejermodeller for Aarhus Lufthavn Side 1 af 10 1. Indledning Rambøll har i sin foranalyse vedrørende flytning af Aarhus Lufthavn bekrevet

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Rapport om konkurrencebegrænsende erhvervsstøtte

Rapport om konkurrencebegrænsende erhvervsstøtte Rapport om konkurrencebegrænsende erhvervsstøtte Tværministerielt udvalg om forbud mod konkurrencebegrænsende erhvervsstøtte Endelig udgave 2000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé og konklusioner

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt N O T A T Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt 1. Indledning Energistyrelsen har erkendt, at den nuværende ordning for levering af elektricitet omfattet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Direktiv om tildeling af koncessionskontrakter 1. Resumé Tildelingen af koncessioner om offentlige

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

1. Vurdere, hvorvidt havneloven lever op til formålet om at styrke havnenes dynamik og konkurrencedygtighed

1. Vurdere, hvorvidt havneloven lever op til formålet om at styrke havnenes dynamik og konkurrencedygtighed Transportministeriets Havnedag den 29. februar 2016, Århus Ved Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovsudvalget 2010-11 Tak for invitationen til at deltage her i dag og give et indlæg, hvor jeg vil reflekterer

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret K. Hagel-Sørensen (red.) Aktuel udbudsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 K. Hagel-Sørensen (red.)

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 187 Offentligt Foreningen for Regulerkraftanlæg i Danmark Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE?

TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE? TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE? 31.10.2016 Med udbudsloven er det en gang for alle blevet slået fast, at det er vigtigt, at ordregivende myndigheder

Læs mere