Årsrapport Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar december 2012 // 27. regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar december 2012 // 27. regnskabsår

2

3 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens andre hverv 10 // Ledelsespåtegning 11 // De uafhængige revisorers erklæringer 12 // Anvendt regnskabspraksis 14 // Resultatopgørelse 15 // Balance 16 // Kapitalbevægelser 17 // Noter til regnskabet Årsrapport 2012

4 04 Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Adresse Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Værkmestergade Aarhus C Bestyrelse Advokat Steffen Ebdrup (formand) Svanevej Rønde Telefon: Fax: Hjemmeside Selskabets hjemmeside: Stiftelse og hjemstedskommune Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab blev stiftet den 17. februar 1986 og har Aarhus som hjemstedskommune. Formål Selskabets formål er at drive fondsmæglervirksomhed og dermed forbunden virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed og selskabets tilladelse fra Finanstilsynet. Direktør Niels B. Thuesen Hammersholt Byvej Hillerød Civiløkonom Inge Fryland Søskrænten Ebeltoft Direktion Direktør Henry Høeg Råhøjtoften Viby J Registreringsnumre Selskabets CVR-nr.: Reg.nr. i Finanstilsynet: 8152

5 05 Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dusager Aarhus N Statsaut. revisor Ivan Madsen Statsaut. revisor Martin Rasmussen Regnskabsår Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Bankforbindelse Selskabet anvender flere banker i Danmark, hvoraf den primære er: Nordea Bank Danmark Sct. Clemenstorv Aarhus C Tilsynsmyndighed Følgende offentlig myndighed fører tilsyn med danske finansielle virksomheder: Finanstilsynet Århusgade København Ø Telefon:

6 06 Ledelsesberetning Selskabets hovedaktiviter Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab er et helejet datterselskab af Formuepleje Holding A/S, der er en del af Formueplejekoncernen. Selskabet har indgået aftale om formueforvaltning med Formueplejeselskaberne. Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab forvalter således Formueplejeselskabernes midler og yder investeringsrådgivning til Formueplejeselskabernes aktionærer. Ved udgangen af 2012 udgjorde den samlede porteføljeværdi under forvaltning kr mio. Der er afsat udbytte i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten på kr. 3,8 mio. Balance Selskabets aktiver ved udgangen af året består primært af bankindeståender på kr. 32,2 mio. eller 93% af den samlede aktivsum. Øvrige aktiver består af kapitalandele i associe rede selskaber på kr. 0,3 mio., materielle aktiver på kr. 0,6 mio., mens andre aktiver og periodeafgrænsningsposter udgør 1,5 mio. Selskabets aktiekapital er opdelt i to aktieklasser, men alle b-aktier ejes i dag af selskabet selv. Årets resultat i hovedtræk Regnskabsåret 2012 gav et overskud på kr. 27 mio. Sammenlignet med et resultat i 2011 på kr. 20 mio. må årets resultat betegnes som tilfredsstillende. Indtægterne fordeler sig med kr. 49 mio. i fast honorar og et samlet resultathonorar på kr. 13 mio. fra Formueplejeselskaberne. Stigningen i indtjeningen skyldes en generel positiv markedsudvikling igennem hele 2012 samt at flere Formueplejeselskaber i årets løb er kommet over HighWater- Mark og dermed igen betaler resultathonorar. Omkostningerne i 2012 udgør i alt kr. 27 mio. I forhold til omkostningerne for 2011 er det en stigning på kr. 7 mio. Den primære årsag hertil er en merudgift til rådgivningshonorar i forbindelse med indgået aftale om aktie ud vælg else i Formueplejeselskaberne. Begivenheder i løbet af året Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab har indgået aftale om at erhverve 39,5% af CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S under etablering. Formålet er at styrke aktieudvælgelsen i Formueplejeselskaberne ved at tilknytte et aktieteam, der har dokumentation for usædvanlig stærk performance gennem mere end 10 år. Indtjeningsgrundlag Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskabs indtjeningsgrundlag består af et fast honorar og et resultatafhængigt honorar efter følgende principper: Et resultatafhængigt honorar på 4%. Resultathonoraret beregnes efter den såkaldte HighWaterMark-metode, hvilket betyder, at der kun betales resultathonorar, hvis indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar. Et fast honorar som beregnes på baggrund af de forvaltede selskabers egenkapital.

7 07 Selskabets forvaltningsaftaler med Formueplejesel ska b erne er med virkning fra den 1. oktober 2012 ændret, således at det samlede faste honorar fremover beregnes på baggrund af Formueplejeselskabernes egenkapital og ikke som hidtil på baggrund af hele balancen. Dog beregnes Formuepleje Merkur A/S faste honorar stadig på baggrund af balancen. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med udarbejdelsen af årsrapporten, ligesom der ikke er andre usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregning og måling. Videnressourcer Væsentlige videnressourcer af særlig betydning for den fremtidige indtjening består grundlæggende af de investeringsprocesser og analysemetodikker, der anvendes i forbindelse med formueforvaltning og -rådgivning. Hertil kommer naturligvis videnkompetencer hos en række centrale medarbejdere på investerings- og rådgivningsområdet. Der er i 2012 truffet beslutning om et incitamentsprogram til fastholdelse af nøglemedarbejdere. Den nye måde at beregne honorar på, påvirker ikke selskabets indtægter væsentligt, sammenholdt med den hidtidige aftale. Ændringen er gennemført for at sikre maksimal gennemskuelighed omkring aktionærernesomkostninger ved administrationsaftalerne. Resultathono raret på 4% af et positivt resultat efter omkostninger og skat er fastholdt i de nye administrationsaftaler. Særlige risici Den overskydende likviditet investeres primært i kortfristede obligationer eller står kontant, hvorfor selskabets finansielle risici er begrænsede. Selskabets væsentligste forretningsmæssige risici er relateret til udviklingen i den forvaltede formue, udviklingen i kundemassen og de opnåede porte-føljeafkast. Selskabets indtægter er derfor dels afhængig af kapital under forvaltning, og dels af de investeringsresultater, der skabes. Risikostyring Selskabets væsentligste risici omfatter markedsrisici samt operationelle risici: Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab har endvidere indgået aftale med Investeringsforeningen Formuepleje Invest. Aftalen medfører et fast honorar på 0,9% og et resultatafhængigt honorar på 5% af resultatet. Ved markedsrisiko forstås risikoen for, at markedsværdien på en finansiel fordring ændrer sig som følge af bevægelser i aktiekurser, renter og valutakurser. Selskabet har ikke haft nogen aktiebeholdning i Ved operationel risiko forstås risikoen for uforudsete tab som følge af svagheder i interne procedurer og kontroller. Operationel risiko er en naturlig følge af at være et fondsmæglerselskab. Selskabets formueforvaltning, rådgiverfunktion og administration er bl.a. afhængig af velfungerende it-systemer og kvalitetssikringer, hvorfor der løbende er fokus på overvågning, kontrol og procedurer til håndtering af krisesituationer.

8 08 Finansielle risici, styring, politikker De overordnede mål og rammer for selskabets risikostyring fastlægges af bestyrelsen. Direktionen har det daglige ansvar for overholdelse af disse og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Som tidligere nævnt påtager selskabet sig kun minimale finansielle risici, men der er implementeret Asset Quality Review rapporteringssystem, som overvåger parametre indenfor lånerammer, finansiering, porteføljestyring, store engagementer og solvens. Værktøjet udfører overvågning af eksisterende positioner og stresstester i form af følsomhedsanalyser. Asset Quality Review rapportering er en del af dagsordenen på samtlige bestyrelsesmøder. Forventninger til fremtiden Selskabets forventninger til indtjeningen i 2013 er baseret på den forventede udvikling på henholdsvis finansmarkederne og til kapital under forvaltning. Forventningerne til indtjeningen er derfor behæftet med den usikkerhed, at den reelle markedsudvikling vil kunne afvige fra selskabets forventninger. Bestyrelsen har valgt en konservativ tilgang til indtjeningsforventningerne for 2013, som imidlertid forventes at være højere end i Omkostningerne i 2013 forventes samtidig at stige til et højere niveau end i Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Efter ledelsens opfattelse er der ikke efter balancetidspunktet og frem til datering af årsrapporten indtrådt forhold, som har væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten og selskabets økonomiske stilling. CPH Capital A/S har den 10. januar 2013 fået tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed. Selskabets navn vil fremover være CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S og er pr. denne dato tilknyttet Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab som et associeret selskab.

9 9 Ledelsens andre hverv Bestyrelsen: Steffen Ebdrup Niels Thuesen Inge Fryland Direktør i: Steffen Ebdrup Invest ApS JUT nr A/S Formand for bestyrelsen i: YNF 296 ApS Jens Richard Pedersen A/S Hotel Royal Aarhus A/S Royal Scandinavian Casino I/S Ritter A/S Erhvervshuset Midtjylland A/S Lind Møbler Bramming A/S Selskabet af 31. december 2004 A/S Hotel La Tour A/S Aktieselskabet CBH De Forenede Ejendomsselskaber A/S Trøffelgrisen A/S Formuepleje Holding A/S Formuepleje Management A/S Octo ApS Selskabet af 22. juli 1954 Copenhagen City Hostel A/S Direktør i: ACNT ApS CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S Formuepleje Holding A/S Formand for bestyrelsen i: MyC4 A/S Changegroup Holding A/S MediaNet Group Technologies Inc. Medlem af bestyrelsen i: Kirk Kapital A/S Silverland Funds Investment Advisory Comitte The Presidential International Advisory Board to his eminency President Guebuza Formuepleje Management A/S Øvrige: Eget landbrug på privat adresse Direktør i: Insalvo ApS Paradigma ApS Medlem af bestyrelsen i: Formuepleje Management A/S Formuepleje Holding A/S Medlem af bestyrelsen i: DFE Holding ApS Petrus A/S Aktieselskabet Peter Mørch A/S Sticam ApS Morten Rahbek Internationale Transporter A/S Selskabet af 14. maj 1955 A/S Bedre Billigere Boliger Kvistgaard A/S Bedre Billigere Boliger Holding A/S Bedre Billigere Boliger Køge A/S A/S Holger Hansens Maskinsnedkeri Bramming RL af 3. oktober 1991 A/S Selskabet af 4. oktober 1944 A/S Marc Holding ApS Aicon A/S JUT nr A/S NN Invest A/S MM Invest A/S CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S Iht. Lov om Finansiel Virksomhed 80, stk. 8, skal tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af 80 stk. 1 offentliggøres mindst én gang årligt. I den forbindelse kan det oplyses, at bestyrelsen har givet tilladelse til, at selskabets direktør, Henry Høeg, er direktør i VHH Invest ApS.

10 10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt udsendte vejledninger fra Finanstilsynet. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 4. marts 2013 Direktion Henry Høeg Bestyrelse Steffen Ebdrup Niels Thuesen Inge Fryland (formand)

11 11 De uafhængige revisorers erklæringer Til kapitalejeren i Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Vi har revideret årsregnskabet for Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab for regnskabsåret , omfattende resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 4 af 5. januar Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med den gældende lovgivning for fondsmæglerselskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter Aarhus, den 4. marts 2013 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ivan Madsen martin Rasmussen Statsaut. revisor Statsaut. revisor

12 12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt udsendte vejledninger fra Finanstilsynet. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Af væsentlige regnskabsprincipper kan nævnes: Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelse Renter, gebyrer og provisionsindtægter Renter, gebyrer og provisionsindtægter er periodiseret inden for regnskabsperioden. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Hensættelse til eventualskatter måles efter den balanceorienterede gældsmetode og omfatter alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Balance Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelser til imødegåelse af tab. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under posten Kapitalandele i associerede virksomheder den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet

13 13 med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv negativ forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill). Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytte udlodninger til modervirksomheden og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de associerede virksomheder. Øvrige materielle aktiver Materielle aktiver måles til anskaffelsessum med fradrag af lineære afskrivninger beregnet i forhold til aktivernes forventede levetid. Aktiver med anskaffelsessum under kr udgiftsføres. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende periode er anvendt en skattesats på 25%. Udskudt skat beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes med det beløb, som forventes at blive udnyttet, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Ombygning lejede lokaler 10 år. Inventar m.v. afskrives over 3-5 år. Selskabet er sambeskattet med Formuepleje Holding A/S, Formuepleje Management A/S og Octo ApS. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter indtægter/omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder. Egne aktier Købs- og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen. Andre aktiver Andre aktiver omfatter deposita i forbindelse med indgåelse af lejemål og optages til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed, indtruffet senest på balancedagen, har en faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensættelser til udskudt skat er nærmere beskrevet under punktet skyldig skat og udskudt skat. Andre hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser til fritstillede medarbejdere. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditorer m.v., måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til dagsværdien.

14 14 Resultatopgørelse RESULTATOPGØRELSE Note kr kr. 1 Renteindtægter Renteudgifter 0-9 Netto renteindtægter 4 77 Gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat før skat Skat Årets resultat Til rådighed for udlodning: Årets resultat Overført fra tidligere år der foreslås anvendt således: Udbytte, ordinært Udbytte udloddet i løbet af året Overført til næste år

15 15 Balance Aktiver Note 31. december kr. 31. december kr. 6 Tilgodehavender hos kreditinstitutter Kapitalandele i associerede selskaber Øvrige materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt passiver Note 31. december kr. 31. december kr. Gæld: Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Gæld i alt Hensatte forpligtelser: 12 Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital: 13 Aktiekapital Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garanti: Garantifonden for indskydere og investorer

16 16 Kapitalbevægelser Bevægelser på egenkapitalen Aktiekapital kr. Overført overskud kr. Foreslået udbytte mv kr I alt kr Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2011: Årets resultat Spaltning Formuepleje Management A/S Køb af egne aktier 0 0 Salg af egne aktier 0 0 Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2011 i alt Egenkapital ultimo Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2012: Årets resultat Køb af egne aktier 0 0 Salg af egne aktier 0 0 Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2012 i alt Egenkapital ultimo

17 17 Noter til regnskabet kr kr Note 1. Renteindtægter Rente af tilgodehavende hos kreditinstitutter 4 41 Rente af obligationer Note 2. Renteudgifter Rente til kreditinstitutter 0-8 Øvrige renteudgifter Note 3. Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse Lønninger og vederlag til direktion inkl. pension Lønninger til personale Pensioner Udgifter til social sikring Øvrige administrationsudgifter Samlet vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen modtaget i virksomheden og i andre virksomheder i koncernen: Bestyrelse: Steffen Ebdrup Inge Fryland Niels Thuesen Direktion: Henry Høeg fast løn Henry Høeg variabel løn Der er ikke indgået pensionsforpligtelser med ledelsen eller øvrige ansatte. Note 4. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Afskrivninger på ombygning lejede lokaler og installationer Afskrivninger på maskiner og inventar

18 18 Noter til regnskabet kr kr Note 5. Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat 4-4 Efterregulering af tidligere års beregnet skat Aktuel skatteprocent 25,00 25,00 Øvrige ikke fradragsberettigede udgifter 0,45 0,10 Efterregulering af tidligere års beregnet skat 0-0,24 Effektiv skatteprocent 25,45 24,86 Note 6. Tilgodehavender hos kreditinstitutter Anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter Note 7. Kapitalandele i associerede selskaber CPH Capital A/S 250 0

19 19 Noter til regnskabet kr kr Note 8. Øvrige materielle aktiver Maskiner og inventar m.v. Anskaffelsesværdi primo Årets tilgang 28 0 Årets afgang Årets afgang som følge af spaltning Anskaffelsesværdi ultimo på aktiver i behold Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger vedr. årets afgang Afskrivninger vedr. årets afgang som følge af spaltning Afskrivninger ultimo på aktiver i behold Regnskabsmæssig værdi ultimo maskiner og inventar m.v Ombygning lejede lokaler Anskaffelsesværdi primo Årets tilgang 0 0 Årets afgang som følge af spaltning Anskaffelsesværdi ultimo på aktiver i behold Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger vedr. årets afgang som følge af spaltning Afskrivninger ultimo på aktiver i behold Regnskabsmæssig værdi ultimo ombygning lejede lokaler I alt øvrige materielle aktiver

20 20 Noter til regnskabet kr kr Note 9. Andre aktiver Deposita Øvrig tilgodehavende Note 10. Periodeafgrænsningsposter Periodiserede omkostninger m.v Note 11. Andre passiver Anden gæld Note 12. Hensættelser til udskudt skat Grundlaget for den udskudte skat fordeler sig således: Ombygning lejede lokaler Maskiner og inventar Skatteværdi heraf Note 13. Aktiekapital Kapitalen er opdelt i A- og B-aktier. Kapitalen består af A-aktier á kr. 500 samt 342 B-aktier á kr Note 14. Egne aktier Selskabet ejer 342 egne B-aktier med pålydende værdi på tkr. 171 svarende til 2,2% af den samlede aktiekapital. Erhvervelsen er sket ifm. ansattes salg af B-aktier. Note 15. Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede udgjorde 8,8 mod 9,3 sidste år. Note 16. Revisionshonorar Lovpligtig revision Andre ydelser end revision

21 21 Noter til regnskabet kr kr Note 17. Solvensprocent Basiskapital Sum af vægtede aktiver Solvensprocent iht. FIL 125 stk ,6 122,8 Kernekapital efter fradrag i pct. af vægtede poster 206,6 122,8 Ifølge loven skal solvensprocenten mindst udgøre 8,0% 8,0% Faste omkostninger (FIL 125 stk. 5) Udgifter til personale m.v. og administration Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Faste omkostninger i alt % heraf Basiskapital til opfyldelse heraf haves Note 18. Kapitalforhold Egenkapital Foreslået udbytte Andre fradrag i kernekapitalen Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital 0 0 Basiskapital Note 19. Nærtstående parter og ejerforhold Bestemmende indflydelse Formuepleje Holding A/S Grundlag Hovedaktionær Øvrige nærtstående parter Advokat Steffen Ebdrup, Svanevej 1, 8410 Rønde Civiløkonom Inge Fryland, Søskrænten 27, 8400 Ebeltoft Direktør Niels B. Thuesen, Hammersholt Byvej 40, 3400 Hillerød Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Formuepleje Management A/S, Værkmestergade 25, Tilknyttet virksomhed 8000 Aarhus C CPH Capital A/S Associeret virksomhed

22 22 Noter til regnskabet Transaktioner Der er indgået aftale om varetagelse af administrative ydelser mellem Formuepleje Management A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab, årligt honorar DKK 1,0 mio. Herudover har der ikke i årets løb bortset fra koncerninterne transaktioner samt normalt ledelsesvederlag været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter. Ejerforhold Selskabet er 100% ejet af Formuepleje Holding A/S, Værkmestergade 25, Aarhus C. Note 20. Eventualforpligtelser Selskabet har indgået følgende lejemål: Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, 8. sal. Årlig leje udgør kr Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup: Uopsigeligt frem til 1. december Årlig leje udgør kr Note 21. Finansielle risici, politikker og mål for styringen heraf. Selskabets væsentligste risici omfatter markedsrisici samt operationelle risici. En nærmere beskrivelse af selskabets finansielle risici, politikker og mål for styringen heraf er beskrevet i ledels es beretningen på side 7 under afsnittene risikostyring og finansielle risici, styring, politikker

23 Noter til regnskabet 23 RESULTAT ( kr.) Note 22. Udvikling seneste 5 år Indtægter: Kapitalforvaltningshonorar % % % % % Resultatafhængigt honorar % % % % 0 0% Renteindtægter m.v. 4 0% 86 0% 38 0% 241 0% % Udbytte af aktier m.v. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Kursreguleringer af værdipapirer m.v. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 84 0% Indtægter i alt % % % % % Udgifter: Renteudgifter m.v. 0 0% -9 0% -24 0% -40 0% % Udbytte af aktier m.v. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Kursreguleringer af værdipapirer m.v. 0 0% 0 0% -5 0% 0 0% 0 0% Udgifter til personale og adm % % % % % Afskrivninger % % % % % Udgifter i alt % % % % % Resultat før skat % % % % % Skat % % % % % Årets resultat % % % % % BALANCE ( kr.) Aktiver: % % % % % Bankindestående % % % % % Andre tilgodehavender 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Obligationer m.v. 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% Kapitalandele i associerede virksomheder 250 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Materielle aktiver 574 2% 827 2% % % % Andre aktiver, periodeafg.poster m.m % % % % % Passiver: % % % % % Gæld til kreditinstitutter 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Aktuelle skatteforpligtelser % 0 0% 300 0% 612 1% 0 0% Andre passiver % % % % % Periodeafgrænsningsposter 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Hensatte forpligtelser 156 1% 42 0% 100 0% 116 0% 365 1% Egenkapital % % % % % Ikke balanceførte poster (1.000 kr.) Garantier til Garantifonden Andre forpligtelser

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere