Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 u»r m '- mmsmmsamnms x«; 5 7 < 5 _ mmm mmummumm venn 1' i* årgang (1992-)'111993,ORDIANÆRGENERALFORSAMLING r- f. «i'regensianersamfundetv i i i -.r 2--på'Co'llegium Domus Regiæ - *holdes fredag d..27. november kl.-l8,.30' i E i.* _\Q_TAGSORDEN' : i- 1. 'Valg af dirigent _ 2.1F-or'mgmden aflægger beretning 7 - _,3+ KasSereren fremlægger 'revideret regnskab.. ; f 1. Q 4'..,Revisorernelafgiverbetænkning ' ' ' ' «. -savalg affonn'andi ' ',.. 6.1Valg af kasserer i 7. Valg af fem'bestyrelsesmedlemmer ' ' 8. Valg afto revisorer -9.' Eventuelt ' ' v Generalforsamlingens deltagere vil' derefter samles omkring den' af kassere-_ r _.renmerçdemenw j,, ' _FORRETi_á.la surprise.v._ HOVEDRET: á- la surprise ' _,., EFTERRET=.á..1a<surPriSe-* _.. 'i..4. Hertil serveres passende vine', i passendetempo og. i passende mængder i' i v I Under ledelse, af revydi'relåtøren Vil Vi, 'støttet 'af musikdirektøren, ' se og høre nogle af Regensrevyens fremragende numre, _, v' TILMELDING: til kassererens kontor senest 23. nov. i ' " Ring g tal med Inge Frost. ' Middag og. revy koster 1125 kr. og betales iløbet generalforsamlingen'

2 ' ' ' ' Regensianersamfundet er fra 16.-,i'oktober,1904. Efter forskellige ænsamt Regensens til. enhver tid væ- *rende klokker. Bestyrelsenfungerer gennem' årene rummer loveti for eet år ad gangen.: Samfundet teg-,paragraffer-.de vigtigste er:,i nes af formanden i forening med.1 1:-.Regensianersamfundet formål Værefbindeled mellem forhenværende regensianere, dels ved at 1 selskabelige s_arnmenkom- '---ster,:dels:svediudgivelse af, bladet ', ';_,,Re gensen, og.dels ved på anden - 'at værne' om de minder, der knytter Zsigtil Regensen og Regens- *;21;:j,_-sum medlem kan enhverrfor-,, -phenværende og nuværende regensia- Vnerr'joptages, når han derom henven- ; bestyrelsen. ' '.Endvidere kan optages den, der efter.«generalforsamlingens bestemmelse erkendes på anden made at have været nær knyttet til Regensen. ' _ 4: Regensianersamfundets anliggender Varetages-af en bestyrelse, derbestår af en formand, en kasserer, bestyrelsesmedlemmer kasseren. 9: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigentlog afgør alle spørgsmål med simpel majoritet; lovæn- ' dringer kan dog ikke vedtages, når en trediedel af de tilstedeværende, medlemmer stemmer imod,, Ophævelse af Regensianersamfundet samt anvendelse af grundfonden af de til samfundet skænkede kapitaler kan kun finde sted, når forslag derom er vedtaget med 2 3.majoritet på to på hinanden følgende, ordinære generalforsamlinger. Til ophævelse af samfundetkræves yderligere skriftlig urafstemning blandt Samtlige medlemmer, og at blandt disse 3 4 stemmer f0r ophævelsen. (Vedtaget påhfors. d. 23. nov. I 1979) '.RECENSIANERSAMFUNDETS BESTYRELSE i_(efterat;;generalforsamlingen havde udtrykt sin vilje d. nov. 1991,- har" *_,e.;;b e5tyne1'segn, haft dette udseende. John Idorn, journalist, Bukkeballevej 69, 2960 Rungsted Kyst' Teide, advokat, Åmosebakken 3, 2830 Virum- x * Kjeld Jørgensen, præst, Kirkevej 1, Lundtofte, 2800 Lyngby Knudsen, OrdrupdaIVej 12 B, 2920 Charlottenlund '. i advokat, Hellerupvej 65, 2900 Hellerup lektor., Slotsvænget 23, 3400' Hillerød rette-;'korshoim, mag. art,,vardegade 23, 2 tv, 2100 Ø 'altså de to klokkere. :Revisorer: Peter Bøggild, cand.polit. Ll.Strandstr. 12, 1254 K William Hertz, læge, Tibberup alle 32, 3060 Espergærde

3 Blleet er taget vd ldefrkot 14 ;1191:7 v - Det er, ligesom de Øvrige fra moderne tid, taget af redaktøren, som' også erformanden og som har skrevet de indlæg, der ikke er signereta

4 7/9 af resultatet på generalforsamlingen d. 29. nov Fra venstre ibageste række: William Hertz (revisor), Kjeld Jørgensen, Mette Korsholm, Peter Bøggild (revisor) og Karsten Knudsen. Forrest: John Idorn og Morten Samuelsson. Fraværende: Bodil Stenvang kunne ikke deltage i generalforsamlingen, og kasserer Henrik Teide holdt sig væk fra lille sal så længe, at tålmodigheden bristede. Men hans plan lykkedes: Han ville ha et billede med kun sig selv på.

5 ' ' REFERAT AF REGENSIANERSAMFUNDETS GENERALFORSAMLING Efter en kort velkomst fra formanden til de 29 fremmødte medlemmer af Regensianersamfundet blev dagsordenens første punkt om valg af dirigent behandlet. Stig Lynghøj Nielsen bragtes i forslag og valgtes. Dirigenten konstaterede, at general-u forsamlingen var rettidigt indkaldt og lovlig, hvorefter han gik videre til punkt 2: Formanden aflægger bem retning. Formanden Kjeld Jørgensen fortalte kort om årets forløb, idet han særskilt bemærkede, at sommerudflug= ten - i det forløbne år den 8. juni nok bør ligger efter sommerferien, da deltagertallet havde vist sig at være det halve af, hvad der plejede at møde frem, når udflugten lå i august-september. Tureni 1991 var gået til Storebæltsbyggeriet og havde i øvrigt været udmærket. Desuden nævnte formanden, at,,regensen nu var udsendt i en væsentlig større og mere righoldig udgave end tidligere, og sagde en varm tak til redaktøren John Idom. - Sluttelig gjorde Kjeld Jørgensen opmærksom på, at han efter 4 'år som formand nu trak sig tilbage på grund af for stor travl= hed på andre felter. Dirigenten gik, da forsamlingen tog formandens beretning til efterretning uden spørgsmål, videre til dagsordenens punkt 3: Kassereren fremlægger revideret regnskab.' Kassereren Henrik Teide gennemgik årets tal. Det fremgik, at de samlede v v indtægter beløb sig til ca kr, og at udgifter var på ca kr, hvilket betød, at Regensianersamfundet havde haft et overskud på ca i den forløbne periode... Deru med var Regensianersamfundets samlede formue steget til ca kr. Herefter gik dirigenten videre til dagsordenens punkt 4: Revisorerne afgiver betænkning. Begge revisorer Peter Bøggild og William Hertz gjorde opmærksom på, at regnskabet fremstod i god orden, og at en stikprøvevis kontrol af regnskabstal og bilag ikke havde givet anledning til bemærkninger. ' Da der ikke var spørgsmål fra forsamlingen, erklærede dirigenten, at regnskabet var godkendt, og gik vip-v. dere til punkt 5 i dagsordenen: Valg af formand. Som ny formand foreslog bestyrel-

6 Sandes fortrinlige kasserer (citat Henrik Teide) matte ha brillen på plads for atse bifaldet ved meddelelsen om, at samfundet havde haj? et overskud på kr det forgangne år.

7 Leif Grane efterfulgte Jannik Bjerrum som Regensprovst i Billedet er fra Regensianersamfundets generalforsamling november Kæden er en gave fra Regensianersamfundet, skænket ved Klokkerinstitutionens 50-års jubilæum i Den blev givet til prof. dr. jur. Julius Lassen, der var Regensprovst fra I., april 1896 til I, okt (død 1923) sen John Idom, der valgtes med stor akklamation. Dagsordenens punkt 6: Valg af kasserer, gik som punkt 5.hurtigt og nemt." Henrik Teide var villig til genvalg og valgtes med applaus, Dagsordenens punkt 7: Valg af fem bestyrelsesmedlemmer, gik ligeledes nemt. Af den gamle bestyrelse ønskede Tove Fransen at fratræde, og Peter Warming, som ingen havde hørt noget fra i. det sidste års tid, an-e sås for ligeledes at være trådt atilbage. Til erstatning af disse nyvalg-r 'tes Mette Korsholm og den afgående formand Kjeld Jørgensen, men dens Karsten Knudsen, Morten Samuelsson og Bodil Stenvang genvalgtes. ' Dagsordens punkt 8: Valg af revisoe rer, forløb problemfrit, idet de.hidtidige revisorer 'Peter Bøggild og William Hertz var villige til genvalg, Under,dagsordenens punkt 9: Even-n

8 bordenden Henrik Teide. bordet siden bagved af For Jørgensen Regensprovsten. og afgåede også formand, Kjeld briller den Bøggild, Ole Brendstrup Knudsen. Stig Lynghøj har Peter Karsten 0g som William Nielsen (dirigent), kunne deres revyaktørerne. Ved bordet uret) Stig Lynghøj Hertz, Vist tilhøjre (med ting

9 Kjeld Jørgensen forlod formandsposten efter fire års solidt virke. Kjeld Jørgensen blev valgt kort efter hjemkomsten fra præstejobbet ved den danske kirke i Paris. Udlandet er åbenbart vejen til formandsposten. Jeg var selv udstationeret i London fra Kjeld Jørgensen nævner i sit referat, at de vinflasker, han fik overrakt af kassereren, var gode. Ingen fra bestyrelsen har bekræftet, ' tuelt, holdt Henrik Teide en tale til ønskede ordet, erklærede dirigenten den afgående formand og overdrog generalforsamlingen for hævet, og ham nogle gode ñaske vin, blev derefter takket for sin gode og Da der herefter ikke var nogen, der ikr. 1 d 1 f lf l', S e e 6 se a general orsam Ingen Kjeld Jørgensen, formand Stig Lynghøj Nielsen, dirigent

10 i V 'EFTERÅRS KLOKKERATET 1991 Nicolai C,Brun og Johan Eiring indledtei efteråret 91 det - efter 'hvad NCB mener,,i mands minde førsteforenings-fri klokkerat. Med Jonas- Eirinig bortrejst påta 'r Nikolai.C Brun her detfulde- ansvarfor den sandfærdige beretning 'om forløbet. ste medvirkede til, at aftenen absolut kan betegnes som en succes, skønt onde tunger ville vide, at provstefamilien i lang tid herefter - på grund af visse omstændigheder - så sig nødsaget til kun at spise boghvedegrød og sagosuppe. ' Klokkeratet tog sin begyndelse ved at.der nyvalgte klokkere (undertegnede) gik-til -provsten for at præsen- ;tere.sig, da, den afgående frk. klok-, mildt 'sagt *var indisponeret (men hun Var jo også fra PIP).-' * Indflytterfest a la' Berlin,,Berlin i l920 eme var det kreative tema for 'indflytterfesten Folk mødte talstærkt op, iført dekaden- Cens fremmeste klædedragter, og så blev der ellers disket op med absinth til velkomstdrink, stegte duer, sorbet er, kager og masser af drikkelse, ledsaget af blid taffelmusik og -dans ved diverse artister. Efter maden kunne man indtage kaffe, med hvad dertil hører, samt forlyste sig med dans og musik, eller man kunne bevæge sig i biblioteket, der i dagens anledning var omdannet til Casino med fransk roulette og fire croupiers fra,,casino Copenhagen. Ikke mindst det sid- Comeback for Regenssymposier Hvad semestrets øvrige arrangementer angår, lagde vi stor vægt på at genoplive den gamle tradition med afholdelse af Regenssymposier. Her kunne en Regensianer frem- lægge det eller de emne(r), han særligt interesserer sig for eller skrev speciale om. Således præsenterede Henrik Marstal sine studier af Gustav Mahler og ind førte os i Mahlers musik. Anne Vibeke Vad fortalte om Niels Steensen s filosofi, Esben Krohn om opbygningen af analysen af såkaldte,,splatterfilm Marthe Seiden viste en ny filmatisering af Henrik 5., og endeligt indførte Leif Grane os i sine studier af Martin Luther. Alle arrangementer blev ledsaget af rødvin og hygge i biblioteket. En klar succes! Slåbrokaftenerne Den første gæst var Susse Wold, der 10

11 _ i fortalte om sit arbejde som præsident for AIDS-fonden - et både stort og slidsomt arbejde, der mødes med ikke så få fordomme. ' ' Derefter havde vi besøg af Klaus Riskjær Petersen, venstre-mand, ærkekapitalist og EF-politiker. Hovedparten af debatten drejede sig om EF, og meningsudvekslinger var der mange af. Årets revy Forberedelsen var den bedst mulige: De velkendte gule ærter og en lækker dessert, ledsaget af rigelige mængder øl og snaps. Stort bifald til revydirektør David Auken. De bedste numre blev så igen fremført ved Regensianersamfundets generalforsamling en uge senere. Om denne aften kan man vel kun sige, at den bestemt ikke var kedelig. Det er uvist, hvor mange af de ærede middagsgæster, der nåede at deltage i aftenens festlige afslutning: Stor- _ men på Elers - et værdigt klimax på en begivenhedsrig aften. (Elers havde 300 års jubilæumsmiddag). mindre begavede indslag fra diverse levende og døde foreninger bidrog til fornøjelsen. i Ved midnat ankom en gentleman med hat, som - til b1.a. det kvindelige publikums henrykkelse, og i takt til musikken - afførte sig den ene beklædningsgenstand efter den anden. Da furoren havde lagt sig, var der avant- garde diskotek med røg, kugler og lamper betjent af en lige så avant-garde disc-jockey. Som ved de andre fester var der, dagen derpå - og efter morgenmad og op rydning - fælles udflugt til Dyrehaven og varm chokolade hos Peter Liep. Ti år ældre afgav vi værdigheden til vor efterfølger ved generalforsamlingen i februar. En stor tak til vore indflyttere - uden dem var det aldrig blevet jul i andedammen. Nikolai C Brun og Jonas Eiring Juleballet...årets sidste begivenhed var absolut, hvad man kun kan betegne som et brag af en fest. De myreflittige indflyttere sled i ugevis forinden med forberedelserne - og festen var hele besværet værd. Pragtfuld mad, med kanin som hovedret og en italiensk isbombeanretning til dessert. Masser af mere eller

12 _ KLOKKERATET Forårsklokkeratet1992begyndte ' ' forensi Péæk Sørensen med...et hold i nakken, Det skyldtes klokken, derlå under hovedpuden. Men' den (ogdet-'altså' holdet) mindede ham også om,a't den første opgave man' har som 'klokker er at' rydde op i 'lille sal', *Under det arbejde blev 'han 'i ovêifaldet daf-en' aldeles a-typisk SKRAP-holdning ved at tænke: Man burde måske have'drukket mindre og tænkt sig om, før man lod sig vælge;.l.:'i " - Detfiknu hurtigt ende efter denne' mørke 0g stonnjülde'lnat i februar, da klokken sa' kom " tilbage til SKREP-, som. gamle Saxo staver. For i det klokkerale 'Overblik kommer det sa:,,klokken havde i lang tid befundet sig' hos inferiøre foreninger. Men i SKRAP'Ls halvü'ersindstyvende år som Gårdensiførende forening blev SKRÆP (som en anden af de gamle Skrev) 'atter klokkerforening. Jens Peter fortsætter: I dette semester genoptog vi en gammel tradition, Tøndeslagning i gården med Portnerens kat i tønden og rigeligt" med fastelavnsboller bagefter; Detivar selvfølgelig en SKRA- PIANER, 'der blev Kattedronning. Den første officielle Regensfest var indflytterfesten, hvor temaet dette semester 'var,,the Wild West. Store Sal var lavet om til New Mexicos ørken, beplantet med 2 m høje kaktus, flerelkilo ørkensand var strøget ud på gulvet, hvor man kunne finde' adskillige guldklumper. Lille Sal var blevet indrettet som Saloon med svingdøre, spilleborde og spytbakker, og Klokkeren havde en bemærkelsesværdig lighed med John Wayne. Så mens øl og whisky blev drukket, og bøffer med brune bønner blev fortæret, opførte 6 kvindelige Regensianere et Can-Can nummer med masser af benspjæt, strømpebånd og krudtrøg, til de tilstedeværende Cowboys, cowgirls, bedemænd og nogle få'rødhuder samt en enkelt præsts store fornøjelse. Derefter gik RegenSens gamle husorkester,,the Gohomes på, bedre kendt som Køgedrengene, og spillede til daggry. Semestrets første Slåbrokarrangement blev indledt af forsvarschefen General Jørgen Lyng. Han fortalte om dansk forsvars opgaver efter Warszawa-pagtens fald, og om situationen i det forhenværende Jugoslavien hvor danske 'soldater deltager 12

13 under FN-flaget. Den næste gæst var heller ikke en mand, som går af vejen for at tage og ikke mindst uddele, dog kun verbale,øretæver, nemlig Ekstra Bladets Chefredaktør Sven 0. Gade.. v Søren Ulrik Thomsen hører måske til mere stilfærdige typer, men han tryllebandt forsamlingen med oplæsning af egne digte, og efterfølgende diskussion. Den sidste gæst var en hurtigtalende pige fra Danmarks Radio, Camilla Miehe-Renard fra Damernes Magasin. Der skal ikke siges mere end, at hun gav regensianeme svar på tiltale og klokkeren røde ører og et kys på kinden, Lindefrokosten blev holdt på årets første solskinsdag, og varslede på mange måder en varm sommer. De friskfangede og nystegte fiskeñleter blev spist,øl og snaps blev drukket i rigelige mængder. Op kom sjoflingerne af værste karakter, til manges fornøjelse og fås ærgrelse. Lindetaleren dette år var Erik Barfoed, som tog bladet og cigaren, skænket af Regensianer-samfundet, fra munden og gav Regensianeme en tiltrængt opsang i sin tale. Derefter gik/væltede man i Rundetårn til turistemes store forbavselse, og i vanlig stil startede en heftig vandkamp i gården bagefter. Den var desværre slut, da ordensmagten troppede op, og truede med dagbøder a 1000 kr. pr. person, som boede på stedet. Folkeafstemningen om EF-unionen den 2.Juni gik naturligvis ikke sporløst henover Regensen. Gården sümmede af diskussion, bannere blev hængt op, og Regensianere skændtes. Dagen derpå gik EF-flaget på halv på Regensens Flagstang. Dette havnede som forsidebillede på Børsen og en pragtfuld/pinlig kommentar i deres leder, alt efter ens overbevisning. Vejret holdt hele juni med, til landmændenes store fortrydelse, men til Klokkerens Store glæde. Lindeballet kunne derfor holdes udenfor med dans i Gården. Midnatsgæsten kom fra Det Kongelige Teaters opera, Guido Paevetalu med akkompagnatør, som gav smagsprøver fra både opera og musical, og smeltede flere kvindelige regensianeres hjerter. Musikken leverede kontorchefen fra Danmarks Statistik med sit band. De buldrede hele natten, indtil Vreni kom med friskbagte boller og ny- ' lavet kaffe til de morgenfriske dog ikke Klokkeren, som sovende var blevet anbragt på en ølkasse._ Jens Peter Sørensen Redaktøren tilføjer: SKRAP ku sårnænd lige så godt være kommet til at hedde Klanen el-. ler Flokken, for begge navne var 13

14 ' fremme i debatten i dec. '1922, da n0gle föreningsløse besluttede at ' lave en ny forening. over klokkerstemplet til at gøre SKRAP* lovlig via opslag i porten med stemplet på. Det var nu ikke særligt svært at være foreningsløs den gang. For dels-varderkun tre foreninger på gard'enzli'gamle, P'I'P og Uglen, dels han-e' de ikkesåt'mange medlemmer (bortset fra PIP', der samlede indflyttere' i' bundter). Men de tre var fælles ommodstand mod flere foreninger. SKRAP blev da også'kün til Ved et kup i form'af 'pipianer-klokker Kaj Munks midlertidige bonrejse ved juletid., 'Som tidligere konstituerede han en Johannes PetersenSOm klokker, og LP, benyttede rådigheden SKRAP-navnet vandt, fordi det var et af tidens almene slagord. Kaj Monk blev rasende, da han kom hjem og opdagede, at han var blevet beluxet, men skrev dog siden,,der er af foreninger fire på Gården, en sang, der nær havde kostet ham medlemsskabet af PIP. SKRAP førte sig kraftigt frem ved 300-års jubilæeti 1923 ved at ndnævne Chr; X til æresmedlem. Ved festen på salæ modtog kongen ærestegnet: Det lilla bånd. j FORElSINGSFORMÆND ' «- ' s PA REGENSEN Ved afslutning' af klokkeratet konstaterede Jens Peter Sørensen følgende foreningsformænd pådgåræ; C0_nventet: Anne Vadi _ Gamle: Anja Bisgaard Svendsen og Esben Krohn, HOF';.Laura Rørdam Thomsen og Birgitte A Mathiesen, PIP: Ida'Hageman PederSen, Skrep: LiseH. Sørensen, Tilia; Andreas Aae og p Helle Holme.. Altsålpri ' l ;' september 1992 ' ' 14

15 ' SOMMERTUR TIL FREMTIDEN Så. fik vi prøvet det - men blev desværre ikke så meget klogere. Sommerturen var undergået to ændringer i forhold til sidste år: Dels var den flyttet fra juni til september, og dels og det vist nok for første gang var den placeret en fredag eftermiddag: 12. september kl Der mødte 18 medlemmer og hvad er det udtryk for? a) at turen har det bedst i begyndel= - sen af juni? b) at fredag kl pr. definition er et dårligt tidspunkt, og at der er meget få, der har mulighed for at have (tage) fri? c) at det er bedre med en tur udi landet? _ (1) at målet i år bare virkede kedeligt? Lad os få nogle meldinger. Det kunne jo også være, at tiden simpelthen er løbet fra fænomenet sommertur. Under alle omstændigheder er det bedst, når bestyrelsen kan planlæ g- ge i fuld overensstemmelse med medlemmernes ønsker. 1) Hvis der er interesse for at se virksomheder i funktion, er der altså ret så dødt om lørdagen. 2) Det er vigtigt at ramme den rigtige dag og tidspunkt, fordi. der så kan være bedre overensstemmela se imellem, hvad formanden ved. de indledende forhandlinger beretter om den forventede tilslut; ning - og realiteterne. 97% RYGER UD I LUFTEN _ V Til gengæld fik de, der var mødt, en oplevelse ud over det sædvanlige - og præcis nogle af de informationer, der gør, at man autamatisk følger både bedre og mere interesseret med i meddelelseme om deutroligt mange ting, der skal ske i Københavns _ lufthavn i Kastrup. Een af de oplysninger, der overraskede de fleste var nok, at jetfly'ene, hvad enten de flyver passagerer eller gods, kun kan bruge 3% af den energi, der findes i benzinen. Resten drøner udi luften.- Flyene kan ikke bakke ved egen kraft, og hele proceduren med Ianding og afgang blev forevist på eet af de sjældent mulige besøg i kon- - troltårnet med udsyn til hele arealet, mens 8-10 mennesker sad med ansvar via,skærme og lyd for, at alle maskiner kom derhen, hvor de skulle. -

16 ' ' KASTRUP SKAL VÆRE CENTRUM Direktør Bjørn Meier bødvelkommen til SAS Cargo og berettede om demal, han har sat forvirksomhe-' den. Eet af udgangspunkteme er, at det internationale postmonopol står foran ophævelse. SAS Cargo sigter mod at klare 95% af al håndtering af po'st, 75% af al' transport af post- og med'hensyn til fragt'er målene: 80% af al håndtering og 40% af al transport. Optimismen er der, og en del tyder på, at den har en platfonm at stå på: SAS Cargo var den eneste af delfunktionerne, der tjente penge i SAS? dårlige år' ' Fragt -- cargo - er et fællesskandina- Visk f0retagende, og i modsætning til post har fragttransport været liberaliseret siden Det kører i dag udelukkende på' livsnerven i markedsøkonomien: Alt reguleres via udbud og efterspørgsel; De primære kunder er de speditørfirinaer, som der nu b1i r færre af, men til gengæld bli r de tilbages blevne større. De danske virksomheders eksport' skæpper godt til: Novo senderfor I 0 millioner kr. om' året 'via luften, Lego eksporterer 98% afsin' produktion- meget med fly -og B&0 'hører også' til de hyppige gæster. -- COMPUTER OG SAMLEBÅND Mogens Lindegaard Christensen tog os derefter med rundt i fragthalleme, Direktør for SAS Cargo, Bjørn Meier, serfrem til, at SAS kan håndtere 95% af al post i Danmark. hvor samlebåndene gik på kryds og tværs i lokalet uden nogen form for logik ved første øjekast. Men sikker på hænder, der viste og med overlegen pædagogisk sans kom det hele til at rumme en' god portion fornuft, også med hensyn til det visionære. Eet af SAS Cargo,s bedste,,numre i konkurrencen er, at man er dygtigere til at ha* totalt overblik over, hvor megen bagage, passagerer har med i et fly - og til så at være parat til at fylde ud alle vegne i flyet med fragt. Vi så den særlige afdeling for dyretransport med bemærkninger 16

17 om, at man havde haft både hvalros, bjørn og elefant (dog kun dværgstørrelsen) med i maskinerne. Dyr transporteres videre så hurtigt som overhovedet muligt. En dag måtte en hund vente natten over. Vagtmesteren syntes, at schæferen burde luftes lidt, og kunne ikke forstå, at den strittede så meget imod. Den blev halet med alligevel- og dagen efter fik han at vide, at schæferhunden var en ulv. Hans Henrik Jensen, der viste rundt i kontroltårnet, harfingeren rettet mod Stevns Klint med øjnene mod det område, hvor lufthavnens ny terminal skal bygges, Chefen for fragtsalget i SAS, Mogens Lindegaard Christensen, demonstrerer, hvor meget der kan være i en container og i etfly, når bare det stuves rigtigt. HELT NY TERMINAL Kontroltårnet vel i 5. sals højde - gav fortrinlig mulighed for at se, hvad der skal ske for de 8 milliarder kr., lufthavnen skal udbygges for. Den gamle lufthavnsbygning og flere hangarer ud mod Øresund ry=- ger sig en tur for at gi' plads til terminal II, der optages 100% af SAS og de to samarbejdspartnere, Swissair og Austrian Airlines. Den skal stå klar samtidigt med, at Øresundsforbindelsen åbner. Dermed bli'r hele Sverige, op til Göteborg med ialt 3,5 mill. mennesker, det naturlige opland for Kastrup... Kastrup skal være,,baltic Hub'* (the hub of the universe verdens navle), centrum for Skandinavien, Nordtyskland, Polen de baltiske stater og dele af SNG. Vi var der, og så ud i fremtiden, mens vi kikkede på nuti«dens bygninger, der opfyldte fortidens behov. ' - 17

18 GENOPSTAET Fra denne renaissances centrum beretterfarmand Helle Holme:,,Det kan ikke andre nogen,,at Uglen i det herrens år -genopstod som manifestation af historiens,deterministiske gang; 'Som' bilag for påstanden følger dette. Les Conspirateurs de la Chouette, Se rejoindre dans Panne'e du Phe'nix. lls ont le Pompe de Vif, pourqoi La Cour ét Les Vieux serontfaché. Nostradamus mening med dette vers er ikke klar. Sædvanligvis ' når han er uklar skyldes det, at man ikkei det 16. århundrede har kunnet udtrykke ting som Hitler eller atombomber helt præcist, idet ingen af dem eksisterede dengang. I dette tilfælde udtrykker han sig i magiske billeder fordi han kun taler til en lille gruppe af indviede, hvis identitet vi kun kan gætte på. Man må forestille sig hans frygt ved at skrive om'disse,,uglens sammensvorne, for hvis de var en uskyldig samling mennesker, ville han, som det er Nostradamus' sædvane, have indsat klare referencer til tid, sted og deltagere i dette møde. Der er imidlertid nogle ting, der står ret klart. - ' For det første er der referencen til Fugl Fønix, der implicerer en 500 års cyclus, hvilket igen peger på den for Pave Alexander VI (Rodrigo Borgia) profeterede genfødsel. En anden mulighed er, at de 500 år skal tælles fra Columbus landing i Vest-Indien, hvilket, når man bruger den hebræiske kalender og lægger 17 dage til på grund af skiftet fra Juliansk til Gregoriansk kalender, sætter tidspunktet for mødet til lørdag den 3. oktober 1992 kl. halv ti. Den 18

19 sidste linie,,hoffet og de gamle vil være utilfredse peger på den undergravende og farlige karakter af denne sammensværgelse, der med sådanne fjender må være rettet mod en overtagelse af verdensherredømmet selv. Det er logisk at gætte på, at konspiratoreme er en hidtil hemmeligholdt loge af Adam Weisshaupts Illuminatii. WeisShaupt var selv akademiker, og det virker indlysende. at han skulle have valgt en ugle som symbol for den mest hemmelige gren af sin organisation, der jo har som erklæret mål, at udskifte monarkier og republiker med en slags oplyste oligarkier. Man ledes således til at slutte, at denne profeti handler om et vigtigt møde, som holdes på den nævnte dato i 1992, og skal forberede et magtskifte i alle verdens nationer. Udtkaket,,Livets Pumpe optræder ikke andre steder i Nostradamus profetier, og man kan kun gætte på betydningen af denne vending. Imidlertid forekommer det indlysende, at det må' være et princip eller en' genstand beregnet til at tappe livets kilde, hvorfor det er naturligt at tro, at disse konspiratorer har adgang til et evigt liv. Det er ' endog muligt, at Adam Weisshaupt selv stadig er i live og en af,,uglens Konspiratorer. Thomas Petersen (Parsival) Jan Hat; Karin Hulgaard Lars Johnasen (Nostradamus) (Brygmester) (Censor) - Heidi von Wettstein (Ceremoninester) Marlene Müller (Jeanne d'arc) ' 'Mads Odgaard Helle Holme (Sangmester) (Pythia) 19

20 RUNDETÅ-RlN FYLDER 350 AR Vor gamle nabo mod nord - Rundetårn - har det godt, trods sine 350 år på soklen. Søndag d. 25. oktober,,repræsenterede jeg Regensianersamfundet på en slentretur, arrangeret af Guide-Ring. Leder af turen, der udgik fra Georg Brandes Plads, var Gertrud Galster, der var den person, der gjorde myndighederne opmærksom på tårnets jubilæum. Det medførte, at en norsk maler fik sin udstilling i bibliotekssalen over Trinitatis kirke udskudt for atman kunne arrangere en jubilæumsudstilling. Den er værd at'se - og det er også umagen værd at ta, turen op til toppen for der at mindes svundne dages lindefrokoster. Rundetårn er... det danskebygningsværk, der bruges til de' fleste sammenligninger, både herhjemme, og når vi er i udlandet. Gertrud Galster har disse bemærkninger: Det kan 'stå midt i Marmorkirken. Tre Rundetåme ovenpå hinanden rækker til vejrfløjen på Københavns Rådhus. Der kan ligge to et halvt Rundetårn(e) i landets længste kirke, Skt. Clemens i Aarhus. Hvis Rundetårn sænkes i Furesøen, Danmarks dybeste sø, kan flagstangen bruges til sømærke.. Rundetårn kan svæve vandret i kupleme i både Pantheon 0g Peterskirken i Rom - uden at skrabe mod hviskegalleriet i den sidste. Der skal fire Rundetåme ovenpå hinanden for at nå til toppen af Kheopspyramiden, men kun halvandet tårn til Frihedsgudinden. Det gamle Observatorium På et stik af H.A. Greyss fra 1657 står der:,,københavns kongelige stjemeborg, og i Inscriptiones Hafnienses af Resen fra 1668 citeres

21 l:.. Å., ' ;1 'i..aq-- * ll!, ," 'utww'. _ v ' IGTKASYBS:zeziåsigsaqä'éäz1:32:23F7-9'63'F'n22..u - l ; Gt'já'ä'twå'lsnâ.Lk'fu'øi'l,fil-;30 i :9,2070 '0,12.'äil'l'ü'fiçiñi'fi m' 0 i;.lä-l' [v ;: gx; ' - '-.(1*.I ' 94%,V. 'å fr läæ,.pll/r \ \. V\ \ '.'l v'l ni. Hil'.u KMN "li i. mm :lil meh' iimm:.u Iul nu 'I l. :Hk'gjpf-l: ;1 v. z'lihl. 'II/m _ër._, -' Å 2 " ""9,'.r \ '. m Im,, :I d " L'u., I NH" m u.: *--.u nu. H4... n Inl. nu " u.v nu' n...u vv Å _ -.\\'\,> 1". Fifa..=\.. 21.,.,.J_-,. ' - I 0' iiilünt' I'I I ' 1,4. - I ' ' m. ' r nnmnxliivumul *mf-i. -' 4,71', n* '1 H H H' I Lr: u - :I :nu: 11 n a- m -. n n 11 m; _ H :H mn III«, nu mm'uu nummuu m.\,g u H 1 mm" - 111:.: _Iu H! "I" Wülllu un H -. ' m "1 0'.Hu Hmm H I m :u um u u n m n -- ' ' " 1 H H u I luñ liuy n. '. \. n. v\\ min V...ä- dit-n; _\ E \\ Stik fra 1657, inden Trinitatis kirke var bygget færdig. Det var et billede af denne slags, der var på forsiden af almanakken indtil I bogen,,rundetårn opklaret" berettes der om. tårnet og dets talmagi feks. at der er 52 vinduer og åbninger svarende til årets antal af uger, og at' de 24 konsoller lige under rækværket skal symbolisere døgnets 24 timer: 21

22 denne indskrift:,,dette tårn er det ny Uraniborg eller Stjemeborg. Ord, der tyder på, at det skulle være afløser for Tycho Brahe's nedrevne observatorium på Hveen. Tycho Brahe døde i 1601, og nåede vel aldrig blot at høre om planerne. Grundstenen blev nedlagt fredag 7. juli 1637, og så var det færdigt i 1642, 19 år efter Regensen, hvad jeg ikke fortav for selskabet. Om Tycho Brahe så måtte forlade Danmark i 1597 (og,høre om, at bygningerne på Hveen blev nedrevet kort efter) havde han dog gjort opmærksom på, at man godt kunne drive videnskabelig forskning pa højt plan i Danmark. Tycho Brahe havde denne formulering om astronomiens betydning:,,uden den adskillelse i år, måneder'og dage, som er resultatet af de astronomiske beregninger, kan intet samfund bestå Hullet i tårnet Arkitekten Laurids Thura (de Thurah) - ham med bl.a.' Eremitagen og spi- ' ret på Vor Frelsers kirke - lavede et længdesnit af Rundetårn i Det viser, atkernen,er hul, og det i hele tårnets højde. _ ' Henrik Steffens - ham med romantikken - meddelte i slutningen af 1700-tallet, at han havde hørt, at man fra bunden af den indre cylinder kunne se stjerner ved højlys dag. (Der er en dør ind til hullet lige indenfor indgangen). Nationalmuseets 2. afdeling lavede i 1980 en beskeden udgravning i bunden af cylinderrummet. Museumsinspektør Harald Langberg skrev:,,der er næppe tvivl om, at hele tåmet fra først af er tænkt, så det kunne fungere som et stort muret,,passageinstrument, der tillod nøjagtige målinger til bestemmelse af tidspunkterne. Der kunne foretages eksperimenter a la de faldforsøg, Galilei,,lavede fra det skæve tårn i Pisa. Datidens mål viste 100 sjællandske fod. Rundetårn i tal I 1987 udgav Peter Juhl Svendsen resultatet af syv års undren over, hvorfor Rundetårn og Trinitatis kirke ser ud, som de gør. Forlaget Sphinx gav den titlen:,,rundetårn 0pklaret. I den findes disse tal om tårnet: 34,80 m til platformen 41,55 rn incl. Observatoriet 7,68 m i radius for hele tårnet og 1,95 for kernen. 268,50 m lang sneglegang, hvis man går langs ydervæggen. 209,00 m, hvis man går nogenlunde i midten Ca 53,00 m er længden på gitteret, lavet af Caspar Fincke i en højde på 1,10 m. I Povl Skadhauges bog:,,trinitatis kirke og Rundetåm fra 1962 står:,,gitteret rummer 41 forskellige mønstre i 54 rigt varierede felter. I syv af dem ses Chr. IVs kronede navneciffer...i tre af felterne tillige årstallet 1643, formentligt det

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2 / 2013

Nyhedsbrev nr. 2 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Nyhedsbrev nr. 2 / 2013 Kære visevenner! I næste uge - den 8. marts - får vi besøg af en kær ven af foreningen,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side Studietur til Rom HTX Sønderborg 2.g Uge 40 2012 Side Bogen indeholder historier og billeder fra studieturen med 2.g i uge 40 2012. Men det der er mest af, er nok billeder :) Side 2 Turen til Rom var meget

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere