Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 u»r m '- mmsmmsamnms x«; 5 7 < 5 _ mmm mmummumm venn 1' i* årgang (1992-)'111993,ORDIANÆRGENERALFORSAMLING r- f. «i'regensianersamfundetv i i i -.r 2--på'Co'llegium Domus Regiæ - *holdes fredag d..27. november kl.-l8,.30' i E i.* _\Q_TAGSORDEN' : i- 1. 'Valg af dirigent _ 2.1F-or'mgmden aflægger beretning 7 - _,3+ KasSereren fremlægger 'revideret regnskab.. ; f 1. Q 4'..,Revisorernelafgiverbetænkning ' ' ' ' «. -savalg affonn'andi ' ',.. 6.1Valg af kasserer i 7. Valg af fem'bestyrelsesmedlemmer ' ' 8. Valg afto revisorer -9.' Eventuelt ' ' v Generalforsamlingens deltagere vil' derefter samles omkring den' af kassere-_ r _.renmerçdemenw j,, ' _FORRETi_á.la surprise.v._ HOVEDRET: á- la surprise ' _,., EFTERRET=.á..1a<surPriSe-* _.. 'i..4. Hertil serveres passende vine', i passendetempo og. i passende mængder i' i v I Under ledelse, af revydi'relåtøren Vil Vi, 'støttet 'af musikdirektøren, ' se og høre nogle af Regensrevyens fremragende numre, _, v' TILMELDING: til kassererens kontor senest 23. nov. i ' " Ring g tal med Inge Frost. ' Middag og. revy koster 1125 kr. og betales iløbet generalforsamlingen'

2 ' ' ' ' Regensianersamfundet er fra 16.-,i'oktober,1904. Efter forskellige ænsamt Regensens til. enhver tid væ- *rende klokker. Bestyrelsenfungerer gennem' årene rummer loveti for eet år ad gangen.: Samfundet teg-,paragraffer-.de vigtigste er:,i nes af formanden i forening med.1 1:-.Regensianersamfundet formål Værefbindeled mellem forhenværende regensianere, dels ved at 1 selskabelige s_arnmenkom- '---ster,:dels:svediudgivelse af, bladet ', ';_,,Re gensen, og.dels ved på anden - 'at værne' om de minder, der knytter Zsigtil Regensen og Regens- *;21;:j,_-sum medlem kan enhverrfor-,, -phenværende og nuværende regensia- Vnerr'joptages, når han derom henven- ; bestyrelsen. ' '.Endvidere kan optages den, der efter.«generalforsamlingens bestemmelse erkendes på anden made at have været nær knyttet til Regensen. ' _ 4: Regensianersamfundets anliggender Varetages-af en bestyrelse, derbestår af en formand, en kasserer, bestyrelsesmedlemmer kasseren. 9: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigentlog afgør alle spørgsmål med simpel majoritet; lovæn- ' dringer kan dog ikke vedtages, når en trediedel af de tilstedeværende, medlemmer stemmer imod,, Ophævelse af Regensianersamfundet samt anvendelse af grundfonden af de til samfundet skænkede kapitaler kan kun finde sted, når forslag derom er vedtaget med 2 3.majoritet på to på hinanden følgende, ordinære generalforsamlinger. Til ophævelse af samfundetkræves yderligere skriftlig urafstemning blandt Samtlige medlemmer, og at blandt disse 3 4 stemmer f0r ophævelsen. (Vedtaget påhfors. d. 23. nov. I 1979) '.RECENSIANERSAMFUNDETS BESTYRELSE i_(efterat;;generalforsamlingen havde udtrykt sin vilje d. nov. 1991,- har" *_,e.;;b e5tyne1'segn, haft dette udseende. John Idorn, journalist, Bukkeballevej 69, 2960 Rungsted Kyst' Teide, advokat, Åmosebakken 3, 2830 Virum- x * Kjeld Jørgensen, præst, Kirkevej 1, Lundtofte, 2800 Lyngby Knudsen, OrdrupdaIVej 12 B, 2920 Charlottenlund '. i advokat, Hellerupvej 65, 2900 Hellerup lektor., Slotsvænget 23, 3400' Hillerød rette-;'korshoim, mag. art,,vardegade 23, 2 tv, 2100 Ø 'altså de to klokkere. :Revisorer: Peter Bøggild, cand.polit. Ll.Strandstr. 12, 1254 K William Hertz, læge, Tibberup alle 32, 3060 Espergærde

3 Blleet er taget vd ldefrkot 14 ;1191:7 v - Det er, ligesom de Øvrige fra moderne tid, taget af redaktøren, som' også erformanden og som har skrevet de indlæg, der ikke er signereta

4 7/9 af resultatet på generalforsamlingen d. 29. nov Fra venstre ibageste række: William Hertz (revisor), Kjeld Jørgensen, Mette Korsholm, Peter Bøggild (revisor) og Karsten Knudsen. Forrest: John Idorn og Morten Samuelsson. Fraværende: Bodil Stenvang kunne ikke deltage i generalforsamlingen, og kasserer Henrik Teide holdt sig væk fra lille sal så længe, at tålmodigheden bristede. Men hans plan lykkedes: Han ville ha et billede med kun sig selv på.

5 ' ' REFERAT AF REGENSIANERSAMFUNDETS GENERALFORSAMLING Efter en kort velkomst fra formanden til de 29 fremmødte medlemmer af Regensianersamfundet blev dagsordenens første punkt om valg af dirigent behandlet. Stig Lynghøj Nielsen bragtes i forslag og valgtes. Dirigenten konstaterede, at general-u forsamlingen var rettidigt indkaldt og lovlig, hvorefter han gik videre til punkt 2: Formanden aflægger bem retning. Formanden Kjeld Jørgensen fortalte kort om årets forløb, idet han særskilt bemærkede, at sommerudflug= ten - i det forløbne år den 8. juni nok bør ligger efter sommerferien, da deltagertallet havde vist sig at være det halve af, hvad der plejede at møde frem, når udflugten lå i august-september. Tureni 1991 var gået til Storebæltsbyggeriet og havde i øvrigt været udmærket. Desuden nævnte formanden, at,,regensen nu var udsendt i en væsentlig større og mere righoldig udgave end tidligere, og sagde en varm tak til redaktøren John Idom. - Sluttelig gjorde Kjeld Jørgensen opmærksom på, at han efter 4 'år som formand nu trak sig tilbage på grund af for stor travl= hed på andre felter. Dirigenten gik, da forsamlingen tog formandens beretning til efterretning uden spørgsmål, videre til dagsordenens punkt 3: Kassereren fremlægger revideret regnskab.' Kassereren Henrik Teide gennemgik årets tal. Det fremgik, at de samlede v v indtægter beløb sig til ca kr, og at udgifter var på ca kr, hvilket betød, at Regensianersamfundet havde haft et overskud på ca i den forløbne periode... Deru med var Regensianersamfundets samlede formue steget til ca kr. Herefter gik dirigenten videre til dagsordenens punkt 4: Revisorerne afgiver betænkning. Begge revisorer Peter Bøggild og William Hertz gjorde opmærksom på, at regnskabet fremstod i god orden, og at en stikprøvevis kontrol af regnskabstal og bilag ikke havde givet anledning til bemærkninger. ' Da der ikke var spørgsmål fra forsamlingen, erklærede dirigenten, at regnskabet var godkendt, og gik vip-v. dere til punkt 5 i dagsordenen: Valg af formand. Som ny formand foreslog bestyrel-

6 Sandes fortrinlige kasserer (citat Henrik Teide) matte ha brillen på plads for atse bifaldet ved meddelelsen om, at samfundet havde haj? et overskud på kr det forgangne år.

7 Leif Grane efterfulgte Jannik Bjerrum som Regensprovst i Billedet er fra Regensianersamfundets generalforsamling november Kæden er en gave fra Regensianersamfundet, skænket ved Klokkerinstitutionens 50-års jubilæum i Den blev givet til prof. dr. jur. Julius Lassen, der var Regensprovst fra I., april 1896 til I, okt (død 1923) sen John Idom, der valgtes med stor akklamation. Dagsordenens punkt 6: Valg af kasserer, gik som punkt 5.hurtigt og nemt." Henrik Teide var villig til genvalg og valgtes med applaus, Dagsordenens punkt 7: Valg af fem bestyrelsesmedlemmer, gik ligeledes nemt. Af den gamle bestyrelse ønskede Tove Fransen at fratræde, og Peter Warming, som ingen havde hørt noget fra i. det sidste års tid, an-e sås for ligeledes at være trådt atilbage. Til erstatning af disse nyvalg-r 'tes Mette Korsholm og den afgående formand Kjeld Jørgensen, men dens Karsten Knudsen, Morten Samuelsson og Bodil Stenvang genvalgtes. ' Dagsordens punkt 8: Valg af revisoe rer, forløb problemfrit, idet de.hidtidige revisorer 'Peter Bøggild og William Hertz var villige til genvalg, Under,dagsordenens punkt 9: Even-n

8 bordenden Henrik Teide. bordet siden bagved af For Jørgensen Regensprovsten. og afgåede også formand, Kjeld briller den Bøggild, Ole Brendstrup Knudsen. Stig Lynghøj har Peter Karsten 0g som William Nielsen (dirigent), kunne deres revyaktørerne. Ved bordet uret) Stig Lynghøj Hertz, Vist tilhøjre (med ting

9 Kjeld Jørgensen forlod formandsposten efter fire års solidt virke. Kjeld Jørgensen blev valgt kort efter hjemkomsten fra præstejobbet ved den danske kirke i Paris. Udlandet er åbenbart vejen til formandsposten. Jeg var selv udstationeret i London fra Kjeld Jørgensen nævner i sit referat, at de vinflasker, han fik overrakt af kassereren, var gode. Ingen fra bestyrelsen har bekræftet, ' tuelt, holdt Henrik Teide en tale til ønskede ordet, erklærede dirigenten den afgående formand og overdrog generalforsamlingen for hævet, og ham nogle gode ñaske vin, blev derefter takket for sin gode og Da der herefter ikke var nogen, der ikr. 1 d 1 f lf l', S e e 6 se a general orsam Ingen Kjeld Jørgensen, formand Stig Lynghøj Nielsen, dirigent

10 i V 'EFTERÅRS KLOKKERATET 1991 Nicolai C,Brun og Johan Eiring indledtei efteråret 91 det - efter 'hvad NCB mener,,i mands minde førsteforenings-fri klokkerat. Med Jonas- Eirinig bortrejst påta 'r Nikolai.C Brun her detfulde- ansvarfor den sandfærdige beretning 'om forløbet. ste medvirkede til, at aftenen absolut kan betegnes som en succes, skønt onde tunger ville vide, at provstefamilien i lang tid herefter - på grund af visse omstændigheder - så sig nødsaget til kun at spise boghvedegrød og sagosuppe. ' Klokkeratet tog sin begyndelse ved at.der nyvalgte klokkere (undertegnede) gik-til -provsten for at præsen- ;tere.sig, da, den afgående frk. klok-, mildt 'sagt *var indisponeret (men hun Var jo også fra PIP).-' * Indflytterfest a la' Berlin,,Berlin i l920 eme var det kreative tema for 'indflytterfesten Folk mødte talstærkt op, iført dekaden- Cens fremmeste klædedragter, og så blev der ellers disket op med absinth til velkomstdrink, stegte duer, sorbet er, kager og masser af drikkelse, ledsaget af blid taffelmusik og -dans ved diverse artister. Efter maden kunne man indtage kaffe, med hvad dertil hører, samt forlyste sig med dans og musik, eller man kunne bevæge sig i biblioteket, der i dagens anledning var omdannet til Casino med fransk roulette og fire croupiers fra,,casino Copenhagen. Ikke mindst det sid- Comeback for Regenssymposier Hvad semestrets øvrige arrangementer angår, lagde vi stor vægt på at genoplive den gamle tradition med afholdelse af Regenssymposier. Her kunne en Regensianer frem- lægge det eller de emne(r), han særligt interesserer sig for eller skrev speciale om. Således præsenterede Henrik Marstal sine studier af Gustav Mahler og ind førte os i Mahlers musik. Anne Vibeke Vad fortalte om Niels Steensen s filosofi, Esben Krohn om opbygningen af analysen af såkaldte,,splatterfilm Marthe Seiden viste en ny filmatisering af Henrik 5., og endeligt indførte Leif Grane os i sine studier af Martin Luther. Alle arrangementer blev ledsaget af rødvin og hygge i biblioteket. En klar succes! Slåbrokaftenerne Den første gæst var Susse Wold, der 10

11 _ i fortalte om sit arbejde som præsident for AIDS-fonden - et både stort og slidsomt arbejde, der mødes med ikke så få fordomme. ' ' Derefter havde vi besøg af Klaus Riskjær Petersen, venstre-mand, ærkekapitalist og EF-politiker. Hovedparten af debatten drejede sig om EF, og meningsudvekslinger var der mange af. Årets revy Forberedelsen var den bedst mulige: De velkendte gule ærter og en lækker dessert, ledsaget af rigelige mængder øl og snaps. Stort bifald til revydirektør David Auken. De bedste numre blev så igen fremført ved Regensianersamfundets generalforsamling en uge senere. Om denne aften kan man vel kun sige, at den bestemt ikke var kedelig. Det er uvist, hvor mange af de ærede middagsgæster, der nåede at deltage i aftenens festlige afslutning: Stor- _ men på Elers - et værdigt klimax på en begivenhedsrig aften. (Elers havde 300 års jubilæumsmiddag). mindre begavede indslag fra diverse levende og døde foreninger bidrog til fornøjelsen. i Ved midnat ankom en gentleman med hat, som - til b1.a. det kvindelige publikums henrykkelse, og i takt til musikken - afførte sig den ene beklædningsgenstand efter den anden. Da furoren havde lagt sig, var der avant- garde diskotek med røg, kugler og lamper betjent af en lige så avant-garde disc-jockey. Som ved de andre fester var der, dagen derpå - og efter morgenmad og op rydning - fælles udflugt til Dyrehaven og varm chokolade hos Peter Liep. Ti år ældre afgav vi værdigheden til vor efterfølger ved generalforsamlingen i februar. En stor tak til vore indflyttere - uden dem var det aldrig blevet jul i andedammen. Nikolai C Brun og Jonas Eiring Juleballet...årets sidste begivenhed var absolut, hvad man kun kan betegne som et brag af en fest. De myreflittige indflyttere sled i ugevis forinden med forberedelserne - og festen var hele besværet værd. Pragtfuld mad, med kanin som hovedret og en italiensk isbombeanretning til dessert. Masser af mere eller

12 _ KLOKKERATET Forårsklokkeratet1992begyndte ' ' forensi Péæk Sørensen med...et hold i nakken, Det skyldtes klokken, derlå under hovedpuden. Men' den (ogdet-'altså' holdet) mindede ham også om,a't den første opgave man' har som 'klokker er at' rydde op i 'lille sal', *Under det arbejde blev 'han 'i ovêifaldet daf-en' aldeles a-typisk SKRAP-holdning ved at tænke: Man burde måske have'drukket mindre og tænkt sig om, før man lod sig vælge;.l.:'i " - Detfiknu hurtigt ende efter denne' mørke 0g stonnjülde'lnat i februar, da klokken sa' kom " tilbage til SKREP-, som. gamle Saxo staver. For i det klokkerale 'Overblik kommer det sa:,,klokken havde i lang tid befundet sig' hos inferiøre foreninger. Men i SKRAP'Ls halvü'ersindstyvende år som Gårdensiførende forening blev SKRÆP (som en anden af de gamle Skrev) 'atter klokkerforening. Jens Peter fortsætter: I dette semester genoptog vi en gammel tradition, Tøndeslagning i gården med Portnerens kat i tønden og rigeligt" med fastelavnsboller bagefter; Detivar selvfølgelig en SKRA- PIANER, 'der blev Kattedronning. Den første officielle Regensfest var indflytterfesten, hvor temaet dette semester 'var,,the Wild West. Store Sal var lavet om til New Mexicos ørken, beplantet med 2 m høje kaktus, flerelkilo ørkensand var strøget ud på gulvet, hvor man kunne finde' adskillige guldklumper. Lille Sal var blevet indrettet som Saloon med svingdøre, spilleborde og spytbakker, og Klokkeren havde en bemærkelsesværdig lighed med John Wayne. Så mens øl og whisky blev drukket, og bøffer med brune bønner blev fortæret, opførte 6 kvindelige Regensianere et Can-Can nummer med masser af benspjæt, strømpebånd og krudtrøg, til de tilstedeværende Cowboys, cowgirls, bedemænd og nogle få'rødhuder samt en enkelt præsts store fornøjelse. Derefter gik RegenSens gamle husorkester,,the Gohomes på, bedre kendt som Køgedrengene, og spillede til daggry. Semestrets første Slåbrokarrangement blev indledt af forsvarschefen General Jørgen Lyng. Han fortalte om dansk forsvars opgaver efter Warszawa-pagtens fald, og om situationen i det forhenværende Jugoslavien hvor danske 'soldater deltager 12

13 under FN-flaget. Den næste gæst var heller ikke en mand, som går af vejen for at tage og ikke mindst uddele, dog kun verbale,øretæver, nemlig Ekstra Bladets Chefredaktør Sven 0. Gade.. v Søren Ulrik Thomsen hører måske til mere stilfærdige typer, men han tryllebandt forsamlingen med oplæsning af egne digte, og efterfølgende diskussion. Den sidste gæst var en hurtigtalende pige fra Danmarks Radio, Camilla Miehe-Renard fra Damernes Magasin. Der skal ikke siges mere end, at hun gav regensianeme svar på tiltale og klokkeren røde ører og et kys på kinden, Lindefrokosten blev holdt på årets første solskinsdag, og varslede på mange måder en varm sommer. De friskfangede og nystegte fiskeñleter blev spist,øl og snaps blev drukket i rigelige mængder. Op kom sjoflingerne af værste karakter, til manges fornøjelse og fås ærgrelse. Lindetaleren dette år var Erik Barfoed, som tog bladet og cigaren, skænket af Regensianer-samfundet, fra munden og gav Regensianeme en tiltrængt opsang i sin tale. Derefter gik/væltede man i Rundetårn til turistemes store forbavselse, og i vanlig stil startede en heftig vandkamp i gården bagefter. Den var desværre slut, da ordensmagten troppede op, og truede med dagbøder a 1000 kr. pr. person, som boede på stedet. Folkeafstemningen om EF-unionen den 2.Juni gik naturligvis ikke sporløst henover Regensen. Gården sümmede af diskussion, bannere blev hængt op, og Regensianere skændtes. Dagen derpå gik EF-flaget på halv på Regensens Flagstang. Dette havnede som forsidebillede på Børsen og en pragtfuld/pinlig kommentar i deres leder, alt efter ens overbevisning. Vejret holdt hele juni med, til landmændenes store fortrydelse, men til Klokkerens Store glæde. Lindeballet kunne derfor holdes udenfor med dans i Gården. Midnatsgæsten kom fra Det Kongelige Teaters opera, Guido Paevetalu med akkompagnatør, som gav smagsprøver fra både opera og musical, og smeltede flere kvindelige regensianeres hjerter. Musikken leverede kontorchefen fra Danmarks Statistik med sit band. De buldrede hele natten, indtil Vreni kom med friskbagte boller og ny- ' lavet kaffe til de morgenfriske dog ikke Klokkeren, som sovende var blevet anbragt på en ølkasse._ Jens Peter Sørensen Redaktøren tilføjer: SKRAP ku sårnænd lige så godt være kommet til at hedde Klanen el-. ler Flokken, for begge navne var 13

14 ' fremme i debatten i dec. '1922, da n0gle föreningsløse besluttede at ' lave en ny forening. over klokkerstemplet til at gøre SKRAP* lovlig via opslag i porten med stemplet på. Det var nu ikke særligt svært at være foreningsløs den gang. For dels-varderkun tre foreninger på gard'enzli'gamle, P'I'P og Uglen, dels han-e' de ikkesåt'mange medlemmer (bortset fra PIP', der samlede indflyttere' i' bundter). Men de tre var fælles ommodstand mod flere foreninger. SKRAP blev da også'kün til Ved et kup i form'af 'pipianer-klokker Kaj Munks midlertidige bonrejse ved juletid., 'Som tidligere konstituerede han en Johannes PetersenSOm klokker, og LP, benyttede rådigheden SKRAP-navnet vandt, fordi det var et af tidens almene slagord. Kaj Monk blev rasende, da han kom hjem og opdagede, at han var blevet beluxet, men skrev dog siden,,der er af foreninger fire på Gården, en sang, der nær havde kostet ham medlemsskabet af PIP. SKRAP førte sig kraftigt frem ved 300-års jubilæeti 1923 ved at ndnævne Chr; X til æresmedlem. Ved festen på salæ modtog kongen ærestegnet: Det lilla bånd. j FORElSINGSFORMÆND ' «- ' s PA REGENSEN Ved afslutning' af klokkeratet konstaterede Jens Peter Sørensen følgende foreningsformænd pådgåræ; C0_nventet: Anne Vadi _ Gamle: Anja Bisgaard Svendsen og Esben Krohn, HOF';.Laura Rørdam Thomsen og Birgitte A Mathiesen, PIP: Ida'Hageman PederSen, Skrep: LiseH. Sørensen, Tilia; Andreas Aae og p Helle Holme.. Altsålpri ' l ;' september 1992 ' ' 14

15 ' SOMMERTUR TIL FREMTIDEN Så. fik vi prøvet det - men blev desværre ikke så meget klogere. Sommerturen var undergået to ændringer i forhold til sidste år: Dels var den flyttet fra juni til september, og dels og det vist nok for første gang var den placeret en fredag eftermiddag: 12. september kl Der mødte 18 medlemmer og hvad er det udtryk for? a) at turen har det bedst i begyndel= - sen af juni? b) at fredag kl pr. definition er et dårligt tidspunkt, og at der er meget få, der har mulighed for at have (tage) fri? c) at det er bedre med en tur udi landet? _ (1) at målet i år bare virkede kedeligt? Lad os få nogle meldinger. Det kunne jo også være, at tiden simpelthen er løbet fra fænomenet sommertur. Under alle omstændigheder er det bedst, når bestyrelsen kan planlæ g- ge i fuld overensstemmelse med medlemmernes ønsker. 1) Hvis der er interesse for at se virksomheder i funktion, er der altså ret så dødt om lørdagen. 2) Det er vigtigt at ramme den rigtige dag og tidspunkt, fordi. der så kan være bedre overensstemmela se imellem, hvad formanden ved. de indledende forhandlinger beretter om den forventede tilslut; ning - og realiteterne. 97% RYGER UD I LUFTEN _ V Til gengæld fik de, der var mødt, en oplevelse ud over det sædvanlige - og præcis nogle af de informationer, der gør, at man autamatisk følger både bedre og mere interesseret med i meddelelseme om deutroligt mange ting, der skal ske i Københavns _ lufthavn i Kastrup. Een af de oplysninger, der overraskede de fleste var nok, at jetfly'ene, hvad enten de flyver passagerer eller gods, kun kan bruge 3% af den energi, der findes i benzinen. Resten drøner udi luften.- Flyene kan ikke bakke ved egen kraft, og hele proceduren med Ianding og afgang blev forevist på eet af de sjældent mulige besøg i kon- - troltårnet med udsyn til hele arealet, mens 8-10 mennesker sad med ansvar via,skærme og lyd for, at alle maskiner kom derhen, hvor de skulle. -

16 ' ' KASTRUP SKAL VÆRE CENTRUM Direktør Bjørn Meier bødvelkommen til SAS Cargo og berettede om demal, han har sat forvirksomhe-' den. Eet af udgangspunkteme er, at det internationale postmonopol står foran ophævelse. SAS Cargo sigter mod at klare 95% af al håndtering af po'st, 75% af al' transport af post- og med'hensyn til fragt'er målene: 80% af al håndtering og 40% af al transport. Optimismen er der, og en del tyder på, at den har en platfonm at stå på: SAS Cargo var den eneste af delfunktionerne, der tjente penge i SAS? dårlige år' ' Fragt -- cargo - er et fællesskandina- Visk f0retagende, og i modsætning til post har fragttransport været liberaliseret siden Det kører i dag udelukkende på' livsnerven i markedsøkonomien: Alt reguleres via udbud og efterspørgsel; De primære kunder er de speditørfirinaer, som der nu b1i r færre af, men til gengæld bli r de tilbages blevne større. De danske virksomheders eksport' skæpper godt til: Novo senderfor I 0 millioner kr. om' året 'via luften, Lego eksporterer 98% afsin' produktion- meget med fly -og B&0 'hører også' til de hyppige gæster. -- COMPUTER OG SAMLEBÅND Mogens Lindegaard Christensen tog os derefter med rundt i fragthalleme, Direktør for SAS Cargo, Bjørn Meier, serfrem til, at SAS kan håndtere 95% af al post i Danmark. hvor samlebåndene gik på kryds og tværs i lokalet uden nogen form for logik ved første øjekast. Men sikker på hænder, der viste og med overlegen pædagogisk sans kom det hele til at rumme en' god portion fornuft, også med hensyn til det visionære. Eet af SAS Cargo,s bedste,,numre i konkurrencen er, at man er dygtigere til at ha* totalt overblik over, hvor megen bagage, passagerer har med i et fly - og til så at være parat til at fylde ud alle vegne i flyet med fragt. Vi så den særlige afdeling for dyretransport med bemærkninger 16

17 om, at man havde haft både hvalros, bjørn og elefant (dog kun dværgstørrelsen) med i maskinerne. Dyr transporteres videre så hurtigt som overhovedet muligt. En dag måtte en hund vente natten over. Vagtmesteren syntes, at schæferen burde luftes lidt, og kunne ikke forstå, at den strittede så meget imod. Den blev halet med alligevel- og dagen efter fik han at vide, at schæferhunden var en ulv. Hans Henrik Jensen, der viste rundt i kontroltårnet, harfingeren rettet mod Stevns Klint med øjnene mod det område, hvor lufthavnens ny terminal skal bygges, Chefen for fragtsalget i SAS, Mogens Lindegaard Christensen, demonstrerer, hvor meget der kan være i en container og i etfly, når bare det stuves rigtigt. HELT NY TERMINAL Kontroltårnet vel i 5. sals højde - gav fortrinlig mulighed for at se, hvad der skal ske for de 8 milliarder kr., lufthavnen skal udbygges for. Den gamle lufthavnsbygning og flere hangarer ud mod Øresund ry=- ger sig en tur for at gi' plads til terminal II, der optages 100% af SAS og de to samarbejdspartnere, Swissair og Austrian Airlines. Den skal stå klar samtidigt med, at Øresundsforbindelsen åbner. Dermed bli'r hele Sverige, op til Göteborg med ialt 3,5 mill. mennesker, det naturlige opland for Kastrup... Kastrup skal være,,baltic Hub'* (the hub of the universe verdens navle), centrum for Skandinavien, Nordtyskland, Polen de baltiske stater og dele af SNG. Vi var der, og så ud i fremtiden, mens vi kikkede på nuti«dens bygninger, der opfyldte fortidens behov. ' - 17

18 GENOPSTAET Fra denne renaissances centrum beretterfarmand Helle Holme:,,Det kan ikke andre nogen,,at Uglen i det herrens år -genopstod som manifestation af historiens,deterministiske gang; 'Som' bilag for påstanden følger dette. Les Conspirateurs de la Chouette, Se rejoindre dans Panne'e du Phe'nix. lls ont le Pompe de Vif, pourqoi La Cour ét Les Vieux serontfaché. Nostradamus mening med dette vers er ikke klar. Sædvanligvis ' når han er uklar skyldes det, at man ikkei det 16. århundrede har kunnet udtrykke ting som Hitler eller atombomber helt præcist, idet ingen af dem eksisterede dengang. I dette tilfælde udtrykker han sig i magiske billeder fordi han kun taler til en lille gruppe af indviede, hvis identitet vi kun kan gætte på. Man må forestille sig hans frygt ved at skrive om'disse,,uglens sammensvorne, for hvis de var en uskyldig samling mennesker, ville han, som det er Nostradamus' sædvane, have indsat klare referencer til tid, sted og deltagere i dette møde. Der er imidlertid nogle ting, der står ret klart. - ' For det første er der referencen til Fugl Fønix, der implicerer en 500 års cyclus, hvilket igen peger på den for Pave Alexander VI (Rodrigo Borgia) profeterede genfødsel. En anden mulighed er, at de 500 år skal tælles fra Columbus landing i Vest-Indien, hvilket, når man bruger den hebræiske kalender og lægger 17 dage til på grund af skiftet fra Juliansk til Gregoriansk kalender, sætter tidspunktet for mødet til lørdag den 3. oktober 1992 kl. halv ti. Den 18

19 sidste linie,,hoffet og de gamle vil være utilfredse peger på den undergravende og farlige karakter af denne sammensværgelse, der med sådanne fjender må være rettet mod en overtagelse af verdensherredømmet selv. Det er logisk at gætte på, at konspiratoreme er en hidtil hemmeligholdt loge af Adam Weisshaupts Illuminatii. WeisShaupt var selv akademiker, og det virker indlysende. at han skulle have valgt en ugle som symbol for den mest hemmelige gren af sin organisation, der jo har som erklæret mål, at udskifte monarkier og republiker med en slags oplyste oligarkier. Man ledes således til at slutte, at denne profeti handler om et vigtigt møde, som holdes på den nævnte dato i 1992, og skal forberede et magtskifte i alle verdens nationer. Udtkaket,,Livets Pumpe optræder ikke andre steder i Nostradamus profetier, og man kan kun gætte på betydningen af denne vending. Imidlertid forekommer det indlysende, at det må' være et princip eller en' genstand beregnet til at tappe livets kilde, hvorfor det er naturligt at tro, at disse konspiratorer har adgang til et evigt liv. Det er ' endog muligt, at Adam Weisshaupt selv stadig er i live og en af,,uglens Konspiratorer. Thomas Petersen (Parsival) Jan Hat; Karin Hulgaard Lars Johnasen (Nostradamus) (Brygmester) (Censor) - Heidi von Wettstein (Ceremoninester) Marlene Müller (Jeanne d'arc) ' 'Mads Odgaard Helle Holme (Sangmester) (Pythia) 19

20 RUNDETÅ-RlN FYLDER 350 AR Vor gamle nabo mod nord - Rundetårn - har det godt, trods sine 350 år på soklen. Søndag d. 25. oktober,,repræsenterede jeg Regensianersamfundet på en slentretur, arrangeret af Guide-Ring. Leder af turen, der udgik fra Georg Brandes Plads, var Gertrud Galster, der var den person, der gjorde myndighederne opmærksom på tårnets jubilæum. Det medførte, at en norsk maler fik sin udstilling i bibliotekssalen over Trinitatis kirke udskudt for atman kunne arrangere en jubilæumsudstilling. Den er værd at'se - og det er også umagen værd at ta, turen op til toppen for der at mindes svundne dages lindefrokoster. Rundetårn er... det danskebygningsværk, der bruges til de' fleste sammenligninger, både herhjemme, og når vi er i udlandet. Gertrud Galster har disse bemærkninger: Det kan 'stå midt i Marmorkirken. Tre Rundetåme ovenpå hinanden rækker til vejrfløjen på Københavns Rådhus. Der kan ligge to et halvt Rundetårn(e) i landets længste kirke, Skt. Clemens i Aarhus. Hvis Rundetårn sænkes i Furesøen, Danmarks dybeste sø, kan flagstangen bruges til sømærke.. Rundetårn kan svæve vandret i kupleme i både Pantheon 0g Peterskirken i Rom - uden at skrabe mod hviskegalleriet i den sidste. Der skal fire Rundetåme ovenpå hinanden for at nå til toppen af Kheopspyramiden, men kun halvandet tårn til Frihedsgudinden. Det gamle Observatorium På et stik af H.A. Greyss fra 1657 står der:,,københavns kongelige stjemeborg, og i Inscriptiones Hafnienses af Resen fra 1668 citeres

21 l:.. Å., ' ;1 'i..aq-- * ll!, ," 'utww'. _ v ' IGTKASYBS:zeziåsigsaqä'éäz1:32:23F7-9'63'F'n22..u - l ; Gt'já'ä'twå'lsnâ.Lk'fu'øi'l,fil-;30 i :9,2070 '0,12.'äil'l'ü'fiçiñi'fi m' 0 i;.lä-l' [v ;: gx; ' - '-.(1*.I ' 94%,V. 'å fr läæ,.pll/r \ \. V\ \ '.'l v'l ni. Hil'.u KMN "li i. mm :lil meh' iimm:.u Iul nu 'I l. :Hk'gjpf-l: ;1 v. z'lihl. 'II/m _ër._, -' Å 2 " ""9,'.r \ '. m Im,, :I d " L'u., I NH" m u.: *--.u nu. H4... n Inl. nu " u.v nu' n...u vv Å _ -.\\'\,> 1". Fifa..=\.. 21.,.,.J_-,. ' - I 0' iiilünt' I'I I ' 1,4. - I ' ' m. ' r nnmnxliivumul *mf-i. -' 4,71', n* '1 H H H' I Lr: u - :I :nu: 11 n a- m -. n n 11 m; _ H :H mn III«, nu mm'uu nummuu m.\,g u H 1 mm" - 111:.: _Iu H! "I" Wülllu un H -. ' m "1 0'.Hu Hmm H I m :u um u u n m n -- ' ' " 1 H H u I luñ liuy n. '. \. n. v\\ min V...ä- dit-n; _\ E \\ Stik fra 1657, inden Trinitatis kirke var bygget færdig. Det var et billede af denne slags, der var på forsiden af almanakken indtil I bogen,,rundetårn opklaret" berettes der om. tårnet og dets talmagi feks. at der er 52 vinduer og åbninger svarende til årets antal af uger, og at' de 24 konsoller lige under rækværket skal symbolisere døgnets 24 timer: 21

22 denne indskrift:,,dette tårn er det ny Uraniborg eller Stjemeborg. Ord, der tyder på, at det skulle være afløser for Tycho Brahe's nedrevne observatorium på Hveen. Tycho Brahe døde i 1601, og nåede vel aldrig blot at høre om planerne. Grundstenen blev nedlagt fredag 7. juli 1637, og så var det færdigt i 1642, 19 år efter Regensen, hvad jeg ikke fortav for selskabet. Om Tycho Brahe så måtte forlade Danmark i 1597 (og,høre om, at bygningerne på Hveen blev nedrevet kort efter) havde han dog gjort opmærksom på, at man godt kunne drive videnskabelig forskning pa højt plan i Danmark. Tycho Brahe havde denne formulering om astronomiens betydning:,,uden den adskillelse i år, måneder'og dage, som er resultatet af de astronomiske beregninger, kan intet samfund bestå Hullet i tårnet Arkitekten Laurids Thura (de Thurah) - ham med bl.a.' Eremitagen og spi- ' ret på Vor Frelsers kirke - lavede et længdesnit af Rundetårn i Det viser, atkernen,er hul, og det i hele tårnets højde. _ ' Henrik Steffens - ham med romantikken - meddelte i slutningen af 1700-tallet, at han havde hørt, at man fra bunden af den indre cylinder kunne se stjerner ved højlys dag. (Der er en dør ind til hullet lige indenfor indgangen). Nationalmuseets 2. afdeling lavede i 1980 en beskeden udgravning i bunden af cylinderrummet. Museumsinspektør Harald Langberg skrev:,,der er næppe tvivl om, at hele tåmet fra først af er tænkt, så det kunne fungere som et stort muret,,passageinstrument, der tillod nøjagtige målinger til bestemmelse af tidspunkterne. Der kunne foretages eksperimenter a la de faldforsøg, Galilei,,lavede fra det skæve tårn i Pisa. Datidens mål viste 100 sjællandske fod. Rundetårn i tal I 1987 udgav Peter Juhl Svendsen resultatet af syv års undren over, hvorfor Rundetårn og Trinitatis kirke ser ud, som de gør. Forlaget Sphinx gav den titlen:,,rundetårn 0pklaret. I den findes disse tal om tårnet: 34,80 m til platformen 41,55 rn incl. Observatoriet 7,68 m i radius for hele tårnet og 1,95 for kernen. 268,50 m lang sneglegang, hvis man går langs ydervæggen. 209,00 m, hvis man går nogenlunde i midten Ca 53,00 m er længden på gitteret, lavet af Caspar Fincke i en højde på 1,10 m. I Povl Skadhauges bog:,,trinitatis kirke og Rundetåm fra 1962 står:,,gitteret rummer 41 forskellige mønstre i 54 rigt varierede felter. I syv af dem ses Chr. IVs kronede navneciffer...i tre af felterne tillige årstallet 1643, formentligt det

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere