SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK ZJ-S/A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A"

Transkript

1 Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4 Funktioner 5 Indstilling af tid 6 Automatisk drift 7 Køl, varme, tør, ventilation 9 indstilling af airflow 10 Timer 11 Høj effekt/økonimidrift 15 Automatisk genstart 15 Automatisk rengøring 16 Fejl på fjernbetjening /nøddrift 16 driftstips 17 Vedligehold 17 Fejlsøgning 20

2 Sikkerhed Læs sikkerhedsforeskrifterne og brugervejledningen før opstart. Sikkerhedsforeskrifterne er opdelet i fare og forsigtighed, hvor fare kan indebære alvorlige risici. Symbolerne nedenfor har følgende betydning: Strengt forbudt Følg instruktionerne nøje Forholdsregler ved installation: Fare! Aggregatet er beregnet til installation i hjemme- og kontormiljø. Installation andre steder kan medføre funktionsfejl. Aggregatet skal installeres af autoriserede montører. Forsigtighed! Installer ikke aggregatet i rum med - eller i nærheden brandbare gasser. Dette kan med føre brand. Installer drænrøret korrekt. Fejlagtigt montering kan medføre fugtskade Alt efter installationsplads kan det være nødvendigt med jordforbindelse. Hvis ikke risikere man elektrisk stød. Sørg for at aggregatet er korrekt jordforbundet. Fejl kan medføre elektrisk stød. Forholdsregler ved drift: Fare! Udsæt ikke folk for træk i længere tid. Stik ikke ting ind i luftudtaget. Sikre jordforbindelse Forsigtighed! Anvend kun godkendte sikringer. Risiko for brand og overgang hvis der bruges forkerte sikringer. Rør ikke ved kontakter med våde hænder, kan medføre elektrisk stød. Undgå spray i nærheden af aggregater, kan medføre brand. Vask ikke aggregatet i rindende vand. Risiko for elektrisk stød. Placer ikke vaser eller andre beholdere på aggregatet. Risiko for lækage med overgang til følge. Forholdsregler ved opsætning og drift: Forsigtighed! Sid eller stå ikke på udedelen Kontroller fastgørelse reglmæssigt Risiko for nedfald! Berør ikke lamellerne. Placer ikke elektriske apparater under aggre gater, Risiko for kondens med overgang til følge! Kør ikke aggregatet uden luftfilter. Varmeveksleren kan tilstoppe og medføre skade på aggregatet. Sluk ikke aggregatet umiddelbart efter opnået rumtemperatur. Vent mindst 5 min. Risiko for haveri! Betjen ikke aggregatet med hovedafbryderen, betjening skal ske med fjernbetjening. Forholdsregler ved reparation og flytning: Fare! Udfør ingen reparationer selv. Kontakt din installatør. I tilfælde af fejl (fx. at maskinen ikke køler/ varmer eller afgiver røglugt), sluk aggregatet og kontakt din installatør. Ved fortsat drift kan fejlen blive permanent. Opbevar fjernbetjening uden for børns rækkevidde. Små/løse dele kan sluges! 1

3 Navn på dele og funktioner Indedel Forreste luftindtag Luftfilter Allergifilter Rumtemperatur sensor Varmeveksler Luftudtag Ventilator Lameller højre/venstre Lameller op/ned Kondensvandsudløb fra indedel Kølemiddelrør og strømkabel Øverste ludtindtag/toplameller Luftindtag Luftudløb Ventilator Varmeveksler 2

4 Indedelens kontrollamper/knapper Enhedens On/Off knap Denne knap anvendes til at slukke/ tænde enheden hvis fjernbetjening mangler. Fjernbetjeningsmodtager Enhedens On/Off knap lyser under drift. grøn: uden ECONO drift blå: med ECONO drift Blinker når airflow stopper pga. HOT KEEP og CLEAN drift 3D AUTO lampe (grøn) Lyser ved 3D AUTO drift HI POWER lampe (grøn) Lyser ved HIGH POWER drift Timer lampe (gul) Lyser når TIMER er i drift Tilbehør Allergifilter (lys orange) Batteri (R03 (AAA, Micro) x 2) Trådløs fjernbetjening Holder til trådløs fjernbetjening Fotokatalytisk lugtreduceringsfilter (orange) Træskrue x 2 (for montering af holderen) Rør ikke ved luftindtag og panel under drift Forsigtig! Panelet åbnes når aggregatet er i drift. Monter ikke indedelen således at luftindtaget påvirkes. Signal for fjernbetjening Når forindstillet temperatur 24 C, Auto drift og automatisk airflow er valgt, bekræftes dette med et signal (PiPi). Når der slukkes ved brug af On/Off knappen (pånær CLEAN mode) bekræftes dette med et signal (Pi) Denne funktion kan være brugbar i mørke. Airflow indstilling Temperaturvalg 3

5 Brug af fjernbetjening Træk dækslet af og tag de gamle batterier ud Isæt nye batterier T03 (AAA, micro) x 2 Sørg for at batterierne vender rigtigt Sæt dækslet på plads igen Tryk på ACL (med en tynd pind el. lign. Indstilling af tid vises. Tryk på ACL (med en tynd pind el. lign. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen hvis den ikke er i brug i længere tid. Kontroller batterierne efter 6-12 måneder. Hvis displayet viser unormaler værdier/tal tryk da på ACL knappen. FARE! Placer ikke fjernbetjeningen nær varmeapparater. Placer ikke fjernbetjeningen i direkte sollys Batteriudskiftning: Følgende indikerer batteriskift: Signalet udebliver ved skift af temp/ventilatorhastighed. Informationen på displayet forsvinder/bliver utydelig. Funktionsproblem: Kontroller batterierne Hvis problemet vedbliver kør da maskinen med midlertidlig driftsfunktion. Kontakt montør. 4

6 Funktioner Fjernbetjeningens knapfunktioner Ventilatorhastighed Hvert tryk ændre hastigheden Driftsvalg Hvert tryk skifter mellem AUTO, køl, varme og afrimning. Høj el. lav effekt Knappen skifter ml. HIGH power/ økonomidrift. Temperaturindstilling Vælger rumtemperatur (bruges også til at indstille tid og timerfunktion ON Timer Aktiverer TIMER drift ON/Off Tryk én gang for at starte drift, tryk igen for at stoppe. Vertikal airflow Ændre airflowet i højden Horisontal airflow Ændre airflowet i bredden 3D AUTO Vælger 3D AUTO drift SLEEP Aktiverer SLEEP drift OFF timer Deaktivere TIMER drift Rengøring Aktiverer CLEAN drift ACL knap Reset af microcomputer og indstillingstid TIMER reset Genindstiller ON timer, Off timer og SLEEP timer Allergifilterrengøring Aktiverer allergidrift Transmissionsprocedure Når alle knapper på fjernbetjeningen anvendes, overføres informationene umiddelbart til aggregatet. Modtagelsen kvitteres med et bibsignal. Fjernbetjeningens display Billedet nedenfor viser samtlige tegn som kan forekomme. I drift vises kun de tegn og symboler, der er aktuelle for driften. Tørring Symbolet vises så længe tørring er i gang SLEEP Symbolet vises når man vælger stoptimer med kanppen SLEEP TIMER indstilling Pilene viser henholdsvis On for start og OFF for stop Driftsvalg Markøren viser hvilken drift, der er valgt: AUTO, køl, varme el. afrimning Temperaturvisning Viser rumtemperatur. Virker ikke ved AUTO drift Ventilator hastighed Markøren viser valgt hastighed Tidsvisning Her vises aktuel tid Airflowindstilling Vises når vertikale og horisontale lameller er i gang Høj eller lav effekt Viser om højeffektiv drift eller økonomisk drift er igang 5

7 Indstilling af tid Tryk på ACL knappen Brug en tynd pind el. lign. Tiden kan justeres Tryk på pil op eller pil ned til den ønskede værdi vises. (skift til fx. 10:30) Tryk på ON/OFF knappen (i 60 sek.) Værdien ændres fra blinkende til fast Programmerede indstillinger slettes når ACL knappen anvendes 6

8 Driftindstilling AUTO Driftindstilling AUTO betyder, at der automatisk vælges varme- køle eller afrimning med en lille temperaturændring, alt efter rumtemperatur i forhold til den indstillet temperatur. I AUTO drift kan man ikke indstille temperaturen i C, man kan kun vælge højere eller lavere temperatur med piletasterne. Peg fjernbetjeningen mod aggregatet Tryk på MODE Tryk på MODE indtil markøren standser ved symbolet AUTO Tryk på ON/OFF knappen For at stoppe: Tryk på ON/OFF knappen AUTO drift er ikke så velegnet om vinteren. For højeste varmefaktor og bedste airflow vælges varmedrift og høj ventilatorhastighed (HI). 3D AUTO drift Ventilatorhastighed og airflow kontrolleres automatisk Start med ON/OFF knappen Tryk på 3D kanppen for at gå tilbage For at afslutte, tryk på 3D igen 7

9 Temperaturindstilling i AUTO mode Temperaturen kan ændres i AUTO-mode ved at trykke på piletasterne. Den er forudindstillet på 24 C (for både køle- og varmedriften). For temperaturændringe, tryk på piletasterne For varmere, tryk op - for kolderen tryk ned på piletast Når det er lidt for koldt Tryk på pil op Ønskede temperatur kan ændre +/- 6 trin, fra C jvf. nedenfor Når det er lidt for varmt Tryk på pil ned Ønskede temperatur kan ændre +/- 6 trin, fra C jvf. nedenfor Fjernbetjeningens display Ventilatorhastighed Man kan vælge kapacitet i køl-, varmemode og ventilator. Valgt driftskapacitet Autodrift Højeffektiv drift Standard Økonomisk drift Ventilatorhastighed AUTO HI MED LO Tryk på FAN SPEED knappen Flyt markøren til den ønskede ventilatorhastighed Hvis ventilatorhastigheden ændres fra HI til LO kan der opstå en lyd fra kølemediet. 8

10 Driftindstilling køl, varme, tørring og ventilator Peg fjernbetjeningen mod aggregatet og Vælg drift med MODE knappen køl varme tørring Ventilator Hvis aggregatet ikke er i drift, tryk på ON/OFF knappen Vælg ønskede temperatur med piletasterne Pile op giver højere og pil ned giver lavere temperatur. Laveste indstilbare temperatur er 18 C i køledrift. For at ændre indstilling: indtast den nye indstilling. Indedelen kvitterer med et bib-signal, men der går et øjeblik inden aggregatet begynder at køre med den nye temperaturindstilling og ventilatorhastighed Vælg ventilatorhastighed jvf. side 9 Ved at flytte symbolet til HI=høj, ME= middel, LO=lav får man den respektive hastighed. AUTO indebærer at ventilatoren øger hastigheden hvis forskellen på rumtemperaturen og den indstillede temperatur er stor. Når forskellen mindskes, falder ventilatorhastigheden succesivt. Det bedste valg i varmedrift er HI eller MED. For at stoppe: tryk på ON/OFF knappen Karaktiristisk for varmedrift Aggregatet får varme fra udeluften hvilket indebære, at når temperaturen daler udenfor, recuceres kapaciteten. Der kan gå et øjeblik inden der produceres varme. Overvej om der skal installers ekstra varmekilder hvis temperaturen kan blive meget lav. Afrimning Når udetemperaturen bliver lav og fugtigheden høj forekommer der rimfrost på varmeveksleren. Når dette sker mindskes varmekapaciteten, den automatiske afrimning starter og aggregatet stopper i 5-15 minutter. 9

11 Indstilling af airflow Indstilling airflow vertikal airflow kan ændres med AIRFLOW jvf. nedenstående billede horisontal airflow kan ændres med AIRFLOW jvf. nedenstående billede Når man stopper aggregatet med ON/OFF lukkes den motordrevne ventilator helt for at fronten skal se pæn ud. Microprocessoren husker dog den tidligere indstilling. Derfor skal man altid indstille flowet på forhånd, eftersom den kun husker den indstilling som motoren har indstillet. I følgende drift kan airflowet ikke ændres. Man må vente til aggregater har genoptaget normal drift. Når varmedrift startes stiller lamellerne sig automatisk i horisontal position, for at ikke-opvarmet luft skal føles som træk. Når batteriet i indendelen bliver varmt returnerer lamellerne til den tidligere indstilling. Når udedelen afrimer eller når kompressoren stopper fordi rumtemperaturen er højere end den indstillede, stiller lamellerne sig automatisk i horisontal position og ventilatorhastigheden mindskes eller stopper helt. 10

12 Indstilling af airflow med hensyn til montage Sluk aggregatet på ON/OFF knappen Tryk samtidig på AIR FLOW knappen i 5 sek. Indstil den ønskede installationsbillede med AIR FLOW knappen jvf. billede nedenfor Centreret Højre Venstre Tryk på ON/OFF knappen inden 60 sekunder for at bekræfte Indedelen installation og airflow venstrestillet airflow midterstillet airflow højrestillet airflow 11

13 SLEEP Timer drift Aggregatet stopper efter indstillede antal timer. Temperaturen tilpasses efter tiden for at undgå for koldt eller for varmt rum. I varmedrift sænkes temperaturen 1 C mod indstillet værdi samt yderliger nogle grader efter nogle timer. I køledrift sænkes temperaturen 1 C mod indstillet værdi, derefter øges temperaturen 1 C hver time for tilsidst at ende på 1 C over nuværende temperatur. Tryk på SLEEP knappen hvis aggregatet er slukket anvendes tidligere indstilling hvis aggregater er i drift slukkes det efter vlagt antal timer, hvert tryk er = 1 time. Afbryd Timer: For at annulere indstillet tid, tryk på CANCEL knappen Timerfunktionen kan ikke køre samtidig med allergifunktion Kan ikke stilles samtidig med OFF timeren OFF timer Aggregatet stopper på det indstillet tidspunkt. Når aggregatet er slukket startes fra trin 1, er det tændt startes det fra trin 2 Tænd på ON/OFF knappen Tryk på OFF-TIMER knappen OFF blinker på dispaly Tryk på: Hvert tryk svarer til 10 min. Tryk på OFF timer knappen Displayet stopper med at blinke, timerlampen på indedelen lyser gult. Afbryd TIMER For at annulere tiden, tryk CANCEL knappen Aggregatet stopper på et givet tidspunkt Husk at bekræfte indstillingen inden 60 sek. ellers er indstillingen ikke gennemført Aktuel tid vises ikke under OFF TIMER drift OFF TIMER virker ikke under allergi drift Til forskel fra SLEEP drift, så sker der ingen temperaturtilpasning under OFF TIMER driften. 12

14 Start TIMER Aggregatet starter 5-60 minutter før indstillet værdi, så rummet kan opnår optimal temperatur på det indstillede klokkeslet. Start TIMER kan indstilles uanset om aggergatet er i drift eller ej. Tryk på ON-TIMER ON blinker på displayet Tryk på Hvert tryk er 10 min. Tryk på ON-TIMER knappen Displayet stopper med at blinke, timerlampen på indedelen lyser gult Afbryd timer For at annulere indstillede tid, tryk CANCEL SLEEP + START TIMER Kombineret funktion Driften starter 5-60 min. før indstillet tid Den gule lamper slukker når timeren starter Husk at bekræfte indstillingen inden 60 sek. eller er indstillingen ikke gennemført. Aktuel tid vises ikke i ON-TIMER drift ON-TIMER virker ikke under allargidrift. Eksempel: Ønsker man at slukke om 3 timer og genstarte kl Indstil SLEEP timer på 3 timer Indstil START timer til kl Efter 3 timer slukker aggregatet og starter efter 5-60 min. før kl

15 Timer program Ved kombineret start og sluk-timer vil aggregatet starte og stoppe hvert døgn på indstillede tidspunkter uanset om der trykkes på ON/OFF knappen. Eksempel: Ønsker man at stoppe kl og starte kl OFF-Timer indstilles til kl ON-Timer indstilles til kl Timerlampen lyser gult når indstillingen er fuldført. Den indstillede tid vises i displayet. Med starttimer er aggregatet i gang. Indstillet tid på OF-timer stopper aggregatet Comfort Start-up Med starttimer starter aggregatet lidt tidligere for at opnå bedst mulige komfort i rummet. Dette kaldes comfort start-up Rumtemperaturen kontrolleres en time før indstillet startværdi. Alt efter aktuelle temperatur starter aggregatet 5-60 min. før ønsket startidspunkt. Funktionen fungerer både i køle- og varmemode. Med OFF-timer kører aggregatet ikke. Indstillet tid på starttimer starter aggregatet. Ændring af tidsindstilling: Indstil den nye tid ved at anvende start- og sluk-timer Afbryd timer: Tryk på CANCEL knappen for at afbryde. I køledrift (stop) driften starter Indstilling af temp. 60 min. før start kontrolleres rummets temperatur (drift) Indstilling af tid Allergifilterrengøring Tryk på ALLERGEN CLEAR knappen For at stoppe: Tryk på ON/OFF - eller ALLER- GEN CLEAR knappen Da temperaturen kan skifte meget ved rengøring, anbefales det at rengøring foregår når rummet i er i brug (det tager ca. 90 min) Under rengøring kan temperatur, ventilator eller tidsindstilling ikke anvendes 14

16 Højeffektivitet/økonomidrift Tryk på ON/OFF knappen Tryk på HI POWER/ECONO knappen I AUTO, køle- eller varmemode ændre funktionen jvf. nedestående billeder I affugtningsmode ændre funktionen jvf. nedestående billeder Højeffektiv drift : Højeffektiv drift indebærer at aggregatet kører med max. kapacitet under 15 min. uanset indstillet værdi. Displayet viser og ventilatorhastighedsindikatoren forsvinder. Højeffektiv drift kan ikke køres med 3D, affugtning eller under timer-drift. Økonomisk drift: Økonomisk drift giver en blødere drift, aggregatet kører med 1,5 C højere temperatur i køledrift og 2,5 C lavere temperatur i varmedrift end den indstillede temperatur. Aggregatet vil starte i økonomidrift aggregatet stoppes under økonomidrift aggregatet stopper pga. timer eller sleep-funktion. Automatisk genstart Aggregatet genstarter automatisk efter strømafbrud Timer-funktionene forsvinder og skal omprogrammeres. 15

17 Rengøring/tørring af lamelbatteri Rengøring/tørring skal køres efter AUTO, køle- og affugtningsprogrammet. Driften indebærer at batteriet tørre og fugten minimeres. Tryk på CLEAN med en tynd pind el. lign Følgende symbol vises Man kan i kke fjerne eksisterende snavs/vækster med programmet Efter to timer stopper aggregatet automatisk Rengøringsprogrammet virker ikke efter følgende driftsprogram: varme, ventilator, timer, sleep- eller allergifilterrengøring. Ved drift lyser lampen jvn. nedenstående billede Fejl på fjernbetjening/nøddrift Midlertidig justering: Aggregatets On/OFF knap starte/stopper driften Driftprogram: Automode: AUTO Ventilatorhastighed automode: FAN SPEED Luftretning automode: AIRFLOW Tryk ikke på On/Off knappen i mere end 4 sekunder. Ved længere tids tryk starter AUTO-mode som anvendes til reparation. 16

18 Driftstip Tips til effektiv drift: Rengør filtret reglmæssigt Undgå at montere indedel i direkte sollys Indstil airflowet med hensyn til driftindstilling I varmedrift I køledrift I varme- og køledrift Fast indstilling Airflowet må ikke pege højere op end på billedet Fast indstilling Airflowet må ikke pege mere nedad end på billedet. Personer i rummet kan udstættes for træk Kontinuerlig drift I varmedrift anbefales det at man kun lader airflowet pege horisontalt for at forhindre at opvarmet luft fra udtaget suges tilbage til indedelens batteri. Vedligehold Sluk for strømmen for rengøring Rengøring: Sluk for strømmen før rengøring Brug ikke vand (risiko for stød), rengør indedel med en blød tør klud. Rengøring af filter (bør gøres hveranden uge) Løs filtret ved at åbne frontpanelet (hold på begge sider og løft frem) Rengøring af meget snavset filter kan ske med lunkent vand (30 C) - anvend ikke for varmt vand Monter filtret igen jvn. billedet Drift uden filter kan skade aggregatet 17

19 Åbning af indre frontpanel: Placer fingrene som på billedet og træk ud ad, så panelet åbner ca. 60 Ved længere stilstand: 1. Tør aggregatet ved at lade ventilatoren kører i ca. 5 timer 2. Sluk for hovedafbryderen 3. Rengør filtret 4. Rengør inde- og udedel 5. Tag batteriet ud af fjernbetjeningen Ved opstart efter længer stop: 1. Kontroller at inde- og udedel har frie luftudgange 2. Kontroller fastgørelser 3. Kontroller filter 4. Tænd strømmen 5. Sæt batterier i fjernbetjeningen Placer tommefingrene på ydrepanelet Frontpanelet består af 2 dele; en ydre og en indre. For at åbne det indre panel, placeres fingrene på riflernef nær bunden og træk forsigtigt. Placer så tommefingerne på det ydre panel (se billede) for at undgår at dette åbnes. Det ydre panel lukkes automatisk ved start af aggregatet. Afmontering af indre frontpanel: Åbn ca. 80 C og træk fremad, se billede Installation, inspektion og udbytte af øvrige filtre: 1. åbn frontpanel 2. Tag luftfiltret ud 3. Løsn allergifiltret (lysorange/gult), rengør eller udskift (udskiftes hvert år eller efter behov) 4. Løsn lugtfiltret (orange), rengør eller udskift 5. Isæt filtre igen Allergi- og lugtfiltre kan monteres på valgfri side Afmontering af top-lameller 1. løft forsigtigt til der høres en klik lyd 2. Træk forsigtigt lamellerne mod dig, se billede 18

20 Fejlsøgning Aggregater fungerer ikke Er strømmen afbrudt? Er det et aktivt TIMER program? Kontroller hovedsikringen i bygningen Dårlig køle- eller varmekapacitet Er den rette temperatur indstillet? Er alle filtre rene? Er der åbne døre og vinduer? Passende temperatur Er lokalet/indedelen udsat for direkte sollys? Dårlig kølekapacitet Findes der andre varmekilder i lokalet? Er der for mange mennesker i lokalet? Dette er ikke en fejl: Aggregatet starter ikke umiddelbart efter at det slukkes Genstarten er blokeret i 3 minutter for at beskytte kompressoren. Der kommer ingen luft ved start i varmedrift Airflowet stoppes for at undgå træk. Vent 2-4 min. (hot keep) Der kommer ingen luft i 5-10 min. i varmedrift eller luften opvarmes ikke. Når udetemperaturen er er lav, skal maskinen afrime. Der kommer ingen luft ved affugtningsdrift. Ventilatoren kan stoppe for at forhindre affugtning. Der kommer damp fra indedelen Ved meget høj rumtempertur og fugtighed kan der opstå damp. Udblæsningsluften lugter Filtre og batteri er snavset (ses ved tobaksrøg og andre forureninger i luften). En gurglende lyd kan høres Det er kølemidlet i rørene Klaprende lyd Kan opstå pga. temperatursvingninger - materialet giver sig. 19

21 Fjernbetjeningens signal når ikke frem Hvis indedelen er udsat for direkte sollys, kan fjernbetjeningen ikke opfatte signalet. Der opstår fugt på luftudtaget Hvis aggregatet har kørt meget i lang tid i høj luftfugtighed kan der opstå kondens. Hvislende/brummende lyd fra udedel Kompressoren i aggregatet ændre hastighed Ventilatoren stopper ikke umiddelbart efter stop Indedel: ventilatoren stopper efter 2 timer, når rengøring/ tørring (CLEAN) drift er programmeret. Udedel: ventilatoren stopper efter ca. 1 min. for at beskytte kompressoren. Driftlampe lyser selvom aggregatet er stoppet Driftlampen lyser hvis CLEAN-drift er programmeret Hvis der opstår andre fejl, eller hvis sikringer springer konstant: sluk aggregatet og kontakt din installatør Fejlindikering: Fejlbeskrivelse Årsag Gul TIMER lampe lyser Grøn drift (RUN) lampe blinker 1 gang Sensor varmeveksler Th2 Fejl på sensorer, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker Grøn drift (RUN) lampe lyser Grøn drift (RUN) lampe blinker 2 gange Grøn drift (RUN) lampe blinker 2 gange Rumsensorer Thi Fejl på sensorer, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker 3 gange Varmeveksler Th3 Fejl på sensorer, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker 5 gange Spændingsfejl Fejl på el-net Grøn drift (RUN) lampe blinker 6 gange Motorfejl i indedel Motor ødelagt, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker 7 gange Gul TIMER lampe blinker 1 gang Gul TIMER lampe blinker 2 gange Kølemiddel lækage, luk ventil, sensore varmeveksler Sensore udetemperatur Th2 (udedel) Sensorer væskeledning Varmeveksler (udedel) Kølemiddellækage, lukket ventil, fejl på sensorer, dårlig kontakt Fejl på sensorer, dårlig kontakt Fejl på sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 4 gange Sensorer Hotgas-ledning Fejl på sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 5 gange Sensorer suge-ledning? Fejl på sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 1 gang Strømfejl Låst kompressor, kortslutning i effekttransistor, lukket serviceventil Gul TIMER lampe blinker 2 gange Fejl på udedel Fejl på effekttransistor, kabelbrud, låst kompressor, ødelagt hotgas-sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 3 gange Overgang For høj belastning på kompressoren Gul TIMER lampe blinker 4 gange Effekttransistor Fejl på Effekttransistor Gul TIMER lampe blinker 5 gange Overophedet kompressor Kølemiddellækage, fejl på hotgas-sensorer, lukket serviceventil Gul TIMER lampe blinker 6 gange Signalefejl Problem med strømtilførsel, brud på signalledning, fejl i kredskort Gul TIMER lampe blinker 7 gange Ventilatormotor, udedel Ødelagt motor, dårlig tilslutning Gul TIMER lampe blinker konstant Højtryk Kølemiddeloverfyldning, kortslutning i udedel Gul TIMER lampe blinker 2 gange Kompressor Ødelagt kompressor, kabelbrud, ødelagt kredskort i udedel 20

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere