SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK ZJ-S/A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A"

Transkript

1 Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4 Funktioner 5 Indstilling af tid 6 Automatisk drift 7 Køl, varme, tør, ventilation 9 indstilling af airflow 10 Timer 11 Høj effekt/økonimidrift 15 Automatisk genstart 15 Automatisk rengøring 16 Fejl på fjernbetjening /nøddrift 16 driftstips 17 Vedligehold 17 Fejlsøgning 20

2 Sikkerhed Læs sikkerhedsforeskrifterne og brugervejledningen før opstart. Sikkerhedsforeskrifterne er opdelet i fare og forsigtighed, hvor fare kan indebære alvorlige risici. Symbolerne nedenfor har følgende betydning: Strengt forbudt Følg instruktionerne nøje Forholdsregler ved installation: Fare! Aggregatet er beregnet til installation i hjemme- og kontormiljø. Installation andre steder kan medføre funktionsfejl. Aggregatet skal installeres af autoriserede montører. Forsigtighed! Installer ikke aggregatet i rum med - eller i nærheden brandbare gasser. Dette kan med føre brand. Installer drænrøret korrekt. Fejlagtigt montering kan medføre fugtskade Alt efter installationsplads kan det være nødvendigt med jordforbindelse. Hvis ikke risikere man elektrisk stød. Sørg for at aggregatet er korrekt jordforbundet. Fejl kan medføre elektrisk stød. Forholdsregler ved drift: Fare! Udsæt ikke folk for træk i længere tid. Stik ikke ting ind i luftudtaget. Sikre jordforbindelse Forsigtighed! Anvend kun godkendte sikringer. Risiko for brand og overgang hvis der bruges forkerte sikringer. Rør ikke ved kontakter med våde hænder, kan medføre elektrisk stød. Undgå spray i nærheden af aggregater, kan medføre brand. Vask ikke aggregatet i rindende vand. Risiko for elektrisk stød. Placer ikke vaser eller andre beholdere på aggregatet. Risiko for lækage med overgang til følge. Forholdsregler ved opsætning og drift: Forsigtighed! Sid eller stå ikke på udedelen Kontroller fastgørelse reglmæssigt Risiko for nedfald! Berør ikke lamellerne. Placer ikke elektriske apparater under aggre gater, Risiko for kondens med overgang til følge! Kør ikke aggregatet uden luftfilter. Varmeveksleren kan tilstoppe og medføre skade på aggregatet. Sluk ikke aggregatet umiddelbart efter opnået rumtemperatur. Vent mindst 5 min. Risiko for haveri! Betjen ikke aggregatet med hovedafbryderen, betjening skal ske med fjernbetjening. Forholdsregler ved reparation og flytning: Fare! Udfør ingen reparationer selv. Kontakt din installatør. I tilfælde af fejl (fx. at maskinen ikke køler/ varmer eller afgiver røglugt), sluk aggregatet og kontakt din installatør. Ved fortsat drift kan fejlen blive permanent. Opbevar fjernbetjening uden for børns rækkevidde. Små/løse dele kan sluges! 1

3 Navn på dele og funktioner Indedel Forreste luftindtag Luftfilter Allergifilter Rumtemperatur sensor Varmeveksler Luftudtag Ventilator Lameller højre/venstre Lameller op/ned Kondensvandsudløb fra indedel Kølemiddelrør og strømkabel Øverste ludtindtag/toplameller Luftindtag Luftudløb Ventilator Varmeveksler 2

4 Indedelens kontrollamper/knapper Enhedens On/Off knap Denne knap anvendes til at slukke/ tænde enheden hvis fjernbetjening mangler. Fjernbetjeningsmodtager Enhedens On/Off knap lyser under drift. grøn: uden ECONO drift blå: med ECONO drift Blinker når airflow stopper pga. HOT KEEP og CLEAN drift 3D AUTO lampe (grøn) Lyser ved 3D AUTO drift HI POWER lampe (grøn) Lyser ved HIGH POWER drift Timer lampe (gul) Lyser når TIMER er i drift Tilbehør Allergifilter (lys orange) Batteri (R03 (AAA, Micro) x 2) Trådløs fjernbetjening Holder til trådløs fjernbetjening Fotokatalytisk lugtreduceringsfilter (orange) Træskrue x 2 (for montering af holderen) Rør ikke ved luftindtag og panel under drift Forsigtig! Panelet åbnes når aggregatet er i drift. Monter ikke indedelen således at luftindtaget påvirkes. Signal for fjernbetjening Når forindstillet temperatur 24 C, Auto drift og automatisk airflow er valgt, bekræftes dette med et signal (PiPi). Når der slukkes ved brug af On/Off knappen (pånær CLEAN mode) bekræftes dette med et signal (Pi) Denne funktion kan være brugbar i mørke. Airflow indstilling Temperaturvalg 3

5 Brug af fjernbetjening Træk dækslet af og tag de gamle batterier ud Isæt nye batterier T03 (AAA, micro) x 2 Sørg for at batterierne vender rigtigt Sæt dækslet på plads igen Tryk på ACL (med en tynd pind el. lign. Indstilling af tid vises. Tryk på ACL (med en tynd pind el. lign. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen hvis den ikke er i brug i længere tid. Kontroller batterierne efter 6-12 måneder. Hvis displayet viser unormaler værdier/tal tryk da på ACL knappen. FARE! Placer ikke fjernbetjeningen nær varmeapparater. Placer ikke fjernbetjeningen i direkte sollys Batteriudskiftning: Følgende indikerer batteriskift: Signalet udebliver ved skift af temp/ventilatorhastighed. Informationen på displayet forsvinder/bliver utydelig. Funktionsproblem: Kontroller batterierne Hvis problemet vedbliver kør da maskinen med midlertidlig driftsfunktion. Kontakt montør. 4

6 Funktioner Fjernbetjeningens knapfunktioner Ventilatorhastighed Hvert tryk ændre hastigheden Driftsvalg Hvert tryk skifter mellem AUTO, køl, varme og afrimning. Høj el. lav effekt Knappen skifter ml. HIGH power/ økonomidrift. Temperaturindstilling Vælger rumtemperatur (bruges også til at indstille tid og timerfunktion ON Timer Aktiverer TIMER drift ON/Off Tryk én gang for at starte drift, tryk igen for at stoppe. Vertikal airflow Ændre airflowet i højden Horisontal airflow Ændre airflowet i bredden 3D AUTO Vælger 3D AUTO drift SLEEP Aktiverer SLEEP drift OFF timer Deaktivere TIMER drift Rengøring Aktiverer CLEAN drift ACL knap Reset af microcomputer og indstillingstid TIMER reset Genindstiller ON timer, Off timer og SLEEP timer Allergifilterrengøring Aktiverer allergidrift Transmissionsprocedure Når alle knapper på fjernbetjeningen anvendes, overføres informationene umiddelbart til aggregatet. Modtagelsen kvitteres med et bibsignal. Fjernbetjeningens display Billedet nedenfor viser samtlige tegn som kan forekomme. I drift vises kun de tegn og symboler, der er aktuelle for driften. Tørring Symbolet vises så længe tørring er i gang SLEEP Symbolet vises når man vælger stoptimer med kanppen SLEEP TIMER indstilling Pilene viser henholdsvis On for start og OFF for stop Driftsvalg Markøren viser hvilken drift, der er valgt: AUTO, køl, varme el. afrimning Temperaturvisning Viser rumtemperatur. Virker ikke ved AUTO drift Ventilator hastighed Markøren viser valgt hastighed Tidsvisning Her vises aktuel tid Airflowindstilling Vises når vertikale og horisontale lameller er i gang Høj eller lav effekt Viser om højeffektiv drift eller økonomisk drift er igang 5

7 Indstilling af tid Tryk på ACL knappen Brug en tynd pind el. lign. Tiden kan justeres Tryk på pil op eller pil ned til den ønskede værdi vises. (skift til fx. 10:30) Tryk på ON/OFF knappen (i 60 sek.) Værdien ændres fra blinkende til fast Programmerede indstillinger slettes når ACL knappen anvendes 6

8 Driftindstilling AUTO Driftindstilling AUTO betyder, at der automatisk vælges varme- køle eller afrimning med en lille temperaturændring, alt efter rumtemperatur i forhold til den indstillet temperatur. I AUTO drift kan man ikke indstille temperaturen i C, man kan kun vælge højere eller lavere temperatur med piletasterne. Peg fjernbetjeningen mod aggregatet Tryk på MODE Tryk på MODE indtil markøren standser ved symbolet AUTO Tryk på ON/OFF knappen For at stoppe: Tryk på ON/OFF knappen AUTO drift er ikke så velegnet om vinteren. For højeste varmefaktor og bedste airflow vælges varmedrift og høj ventilatorhastighed (HI). 3D AUTO drift Ventilatorhastighed og airflow kontrolleres automatisk Start med ON/OFF knappen Tryk på 3D kanppen for at gå tilbage For at afslutte, tryk på 3D igen 7

9 Temperaturindstilling i AUTO mode Temperaturen kan ændres i AUTO-mode ved at trykke på piletasterne. Den er forudindstillet på 24 C (for både køle- og varmedriften). For temperaturændringe, tryk på piletasterne For varmere, tryk op - for kolderen tryk ned på piletast Når det er lidt for koldt Tryk på pil op Ønskede temperatur kan ændre +/- 6 trin, fra C jvf. nedenfor Når det er lidt for varmt Tryk på pil ned Ønskede temperatur kan ændre +/- 6 trin, fra C jvf. nedenfor Fjernbetjeningens display Ventilatorhastighed Man kan vælge kapacitet i køl-, varmemode og ventilator. Valgt driftskapacitet Autodrift Højeffektiv drift Standard Økonomisk drift Ventilatorhastighed AUTO HI MED LO Tryk på FAN SPEED knappen Flyt markøren til den ønskede ventilatorhastighed Hvis ventilatorhastigheden ændres fra HI til LO kan der opstå en lyd fra kølemediet. 8

10 Driftindstilling køl, varme, tørring og ventilator Peg fjernbetjeningen mod aggregatet og Vælg drift med MODE knappen køl varme tørring Ventilator Hvis aggregatet ikke er i drift, tryk på ON/OFF knappen Vælg ønskede temperatur med piletasterne Pile op giver højere og pil ned giver lavere temperatur. Laveste indstilbare temperatur er 18 C i køledrift. For at ændre indstilling: indtast den nye indstilling. Indedelen kvitterer med et bib-signal, men der går et øjeblik inden aggregatet begynder at køre med den nye temperaturindstilling og ventilatorhastighed Vælg ventilatorhastighed jvf. side 9 Ved at flytte symbolet til HI=høj, ME= middel, LO=lav får man den respektive hastighed. AUTO indebærer at ventilatoren øger hastigheden hvis forskellen på rumtemperaturen og den indstillede temperatur er stor. Når forskellen mindskes, falder ventilatorhastigheden succesivt. Det bedste valg i varmedrift er HI eller MED. For at stoppe: tryk på ON/OFF knappen Karaktiristisk for varmedrift Aggregatet får varme fra udeluften hvilket indebære, at når temperaturen daler udenfor, recuceres kapaciteten. Der kan gå et øjeblik inden der produceres varme. Overvej om der skal installers ekstra varmekilder hvis temperaturen kan blive meget lav. Afrimning Når udetemperaturen bliver lav og fugtigheden høj forekommer der rimfrost på varmeveksleren. Når dette sker mindskes varmekapaciteten, den automatiske afrimning starter og aggregatet stopper i 5-15 minutter. 9

11 Indstilling af airflow Indstilling airflow vertikal airflow kan ændres med AIRFLOW jvf. nedenstående billede horisontal airflow kan ændres med AIRFLOW jvf. nedenstående billede Når man stopper aggregatet med ON/OFF lukkes den motordrevne ventilator helt for at fronten skal se pæn ud. Microprocessoren husker dog den tidligere indstilling. Derfor skal man altid indstille flowet på forhånd, eftersom den kun husker den indstilling som motoren har indstillet. I følgende drift kan airflowet ikke ændres. Man må vente til aggregater har genoptaget normal drift. Når varmedrift startes stiller lamellerne sig automatisk i horisontal position, for at ikke-opvarmet luft skal føles som træk. Når batteriet i indendelen bliver varmt returnerer lamellerne til den tidligere indstilling. Når udedelen afrimer eller når kompressoren stopper fordi rumtemperaturen er højere end den indstillede, stiller lamellerne sig automatisk i horisontal position og ventilatorhastigheden mindskes eller stopper helt. 10

12 Indstilling af airflow med hensyn til montage Sluk aggregatet på ON/OFF knappen Tryk samtidig på AIR FLOW knappen i 5 sek. Indstil den ønskede installationsbillede med AIR FLOW knappen jvf. billede nedenfor Centreret Højre Venstre Tryk på ON/OFF knappen inden 60 sekunder for at bekræfte Indedelen installation og airflow venstrestillet airflow midterstillet airflow højrestillet airflow 11

13 SLEEP Timer drift Aggregatet stopper efter indstillede antal timer. Temperaturen tilpasses efter tiden for at undgå for koldt eller for varmt rum. I varmedrift sænkes temperaturen 1 C mod indstillet værdi samt yderliger nogle grader efter nogle timer. I køledrift sænkes temperaturen 1 C mod indstillet værdi, derefter øges temperaturen 1 C hver time for tilsidst at ende på 1 C over nuværende temperatur. Tryk på SLEEP knappen hvis aggregatet er slukket anvendes tidligere indstilling hvis aggregater er i drift slukkes det efter vlagt antal timer, hvert tryk er = 1 time. Afbryd Timer: For at annulere indstillet tid, tryk på CANCEL knappen Timerfunktionen kan ikke køre samtidig med allergifunktion Kan ikke stilles samtidig med OFF timeren OFF timer Aggregatet stopper på det indstillet tidspunkt. Når aggregatet er slukket startes fra trin 1, er det tændt startes det fra trin 2 Tænd på ON/OFF knappen Tryk på OFF-TIMER knappen OFF blinker på dispaly Tryk på: Hvert tryk svarer til 10 min. Tryk på OFF timer knappen Displayet stopper med at blinke, timerlampen på indedelen lyser gult. Afbryd TIMER For at annulere tiden, tryk CANCEL knappen Aggregatet stopper på et givet tidspunkt Husk at bekræfte indstillingen inden 60 sek. ellers er indstillingen ikke gennemført Aktuel tid vises ikke under OFF TIMER drift OFF TIMER virker ikke under allergi drift Til forskel fra SLEEP drift, så sker der ingen temperaturtilpasning under OFF TIMER driften. 12

14 Start TIMER Aggregatet starter 5-60 minutter før indstillet værdi, så rummet kan opnår optimal temperatur på det indstillede klokkeslet. Start TIMER kan indstilles uanset om aggergatet er i drift eller ej. Tryk på ON-TIMER ON blinker på displayet Tryk på Hvert tryk er 10 min. Tryk på ON-TIMER knappen Displayet stopper med at blinke, timerlampen på indedelen lyser gult Afbryd timer For at annulere indstillede tid, tryk CANCEL SLEEP + START TIMER Kombineret funktion Driften starter 5-60 min. før indstillet tid Den gule lamper slukker når timeren starter Husk at bekræfte indstillingen inden 60 sek. eller er indstillingen ikke gennemført. Aktuel tid vises ikke i ON-TIMER drift ON-TIMER virker ikke under allargidrift. Eksempel: Ønsker man at slukke om 3 timer og genstarte kl Indstil SLEEP timer på 3 timer Indstil START timer til kl Efter 3 timer slukker aggregatet og starter efter 5-60 min. før kl

15 Timer program Ved kombineret start og sluk-timer vil aggregatet starte og stoppe hvert døgn på indstillede tidspunkter uanset om der trykkes på ON/OFF knappen. Eksempel: Ønsker man at stoppe kl og starte kl OFF-Timer indstilles til kl ON-Timer indstilles til kl Timerlampen lyser gult når indstillingen er fuldført. Den indstillede tid vises i displayet. Med starttimer er aggregatet i gang. Indstillet tid på OF-timer stopper aggregatet Comfort Start-up Med starttimer starter aggregatet lidt tidligere for at opnå bedst mulige komfort i rummet. Dette kaldes comfort start-up Rumtemperaturen kontrolleres en time før indstillet startværdi. Alt efter aktuelle temperatur starter aggregatet 5-60 min. før ønsket startidspunkt. Funktionen fungerer både i køle- og varmemode. Med OFF-timer kører aggregatet ikke. Indstillet tid på starttimer starter aggregatet. Ændring af tidsindstilling: Indstil den nye tid ved at anvende start- og sluk-timer Afbryd timer: Tryk på CANCEL knappen for at afbryde. I køledrift (stop) driften starter Indstilling af temp. 60 min. før start kontrolleres rummets temperatur (drift) Indstilling af tid Allergifilterrengøring Tryk på ALLERGEN CLEAR knappen For at stoppe: Tryk på ON/OFF - eller ALLER- GEN CLEAR knappen Da temperaturen kan skifte meget ved rengøring, anbefales det at rengøring foregår når rummet i er i brug (det tager ca. 90 min) Under rengøring kan temperatur, ventilator eller tidsindstilling ikke anvendes 14

16 Højeffektivitet/økonomidrift Tryk på ON/OFF knappen Tryk på HI POWER/ECONO knappen I AUTO, køle- eller varmemode ændre funktionen jvf. nedestående billeder I affugtningsmode ændre funktionen jvf. nedestående billeder Højeffektiv drift : Højeffektiv drift indebærer at aggregatet kører med max. kapacitet under 15 min. uanset indstillet værdi. Displayet viser og ventilatorhastighedsindikatoren forsvinder. Højeffektiv drift kan ikke køres med 3D, affugtning eller under timer-drift. Økonomisk drift: Økonomisk drift giver en blødere drift, aggregatet kører med 1,5 C højere temperatur i køledrift og 2,5 C lavere temperatur i varmedrift end den indstillede temperatur. Aggregatet vil starte i økonomidrift aggregatet stoppes under økonomidrift aggregatet stopper pga. timer eller sleep-funktion. Automatisk genstart Aggregatet genstarter automatisk efter strømafbrud Timer-funktionene forsvinder og skal omprogrammeres. 15

17 Rengøring/tørring af lamelbatteri Rengøring/tørring skal køres efter AUTO, køle- og affugtningsprogrammet. Driften indebærer at batteriet tørre og fugten minimeres. Tryk på CLEAN med en tynd pind el. lign Følgende symbol vises Man kan i kke fjerne eksisterende snavs/vækster med programmet Efter to timer stopper aggregatet automatisk Rengøringsprogrammet virker ikke efter følgende driftsprogram: varme, ventilator, timer, sleep- eller allergifilterrengøring. Ved drift lyser lampen jvn. nedenstående billede Fejl på fjernbetjening/nøddrift Midlertidig justering: Aggregatets On/OFF knap starte/stopper driften Driftprogram: Automode: AUTO Ventilatorhastighed automode: FAN SPEED Luftretning automode: AIRFLOW Tryk ikke på On/Off knappen i mere end 4 sekunder. Ved længere tids tryk starter AUTO-mode som anvendes til reparation. 16

18 Driftstip Tips til effektiv drift: Rengør filtret reglmæssigt Undgå at montere indedel i direkte sollys Indstil airflowet med hensyn til driftindstilling I varmedrift I køledrift I varme- og køledrift Fast indstilling Airflowet må ikke pege højere op end på billedet Fast indstilling Airflowet må ikke pege mere nedad end på billedet. Personer i rummet kan udstættes for træk Kontinuerlig drift I varmedrift anbefales det at man kun lader airflowet pege horisontalt for at forhindre at opvarmet luft fra udtaget suges tilbage til indedelens batteri. Vedligehold Sluk for strømmen for rengøring Rengøring: Sluk for strømmen før rengøring Brug ikke vand (risiko for stød), rengør indedel med en blød tør klud. Rengøring af filter (bør gøres hveranden uge) Løs filtret ved at åbne frontpanelet (hold på begge sider og løft frem) Rengøring af meget snavset filter kan ske med lunkent vand (30 C) - anvend ikke for varmt vand Monter filtret igen jvn. billedet Drift uden filter kan skade aggregatet 17

19 Åbning af indre frontpanel: Placer fingrene som på billedet og træk ud ad, så panelet åbner ca. 60 Ved længere stilstand: 1. Tør aggregatet ved at lade ventilatoren kører i ca. 5 timer 2. Sluk for hovedafbryderen 3. Rengør filtret 4. Rengør inde- og udedel 5. Tag batteriet ud af fjernbetjeningen Ved opstart efter længer stop: 1. Kontroller at inde- og udedel har frie luftudgange 2. Kontroller fastgørelser 3. Kontroller filter 4. Tænd strømmen 5. Sæt batterier i fjernbetjeningen Placer tommefingrene på ydrepanelet Frontpanelet består af 2 dele; en ydre og en indre. For at åbne det indre panel, placeres fingrene på riflernef nær bunden og træk forsigtigt. Placer så tommefingerne på det ydre panel (se billede) for at undgår at dette åbnes. Det ydre panel lukkes automatisk ved start af aggregatet. Afmontering af indre frontpanel: Åbn ca. 80 C og træk fremad, se billede Installation, inspektion og udbytte af øvrige filtre: 1. åbn frontpanel 2. Tag luftfiltret ud 3. Løsn allergifiltret (lysorange/gult), rengør eller udskift (udskiftes hvert år eller efter behov) 4. Løsn lugtfiltret (orange), rengør eller udskift 5. Isæt filtre igen Allergi- og lugtfiltre kan monteres på valgfri side Afmontering af top-lameller 1. løft forsigtigt til der høres en klik lyd 2. Træk forsigtigt lamellerne mod dig, se billede 18

20 Fejlsøgning Aggregater fungerer ikke Er strømmen afbrudt? Er det et aktivt TIMER program? Kontroller hovedsikringen i bygningen Dårlig køle- eller varmekapacitet Er den rette temperatur indstillet? Er alle filtre rene? Er der åbne døre og vinduer? Passende temperatur Er lokalet/indedelen udsat for direkte sollys? Dårlig kølekapacitet Findes der andre varmekilder i lokalet? Er der for mange mennesker i lokalet? Dette er ikke en fejl: Aggregatet starter ikke umiddelbart efter at det slukkes Genstarten er blokeret i 3 minutter for at beskytte kompressoren. Der kommer ingen luft ved start i varmedrift Airflowet stoppes for at undgå træk. Vent 2-4 min. (hot keep) Der kommer ingen luft i 5-10 min. i varmedrift eller luften opvarmes ikke. Når udetemperaturen er er lav, skal maskinen afrime. Der kommer ingen luft ved affugtningsdrift. Ventilatoren kan stoppe for at forhindre affugtning. Der kommer damp fra indedelen Ved meget høj rumtempertur og fugtighed kan der opstå damp. Udblæsningsluften lugter Filtre og batteri er snavset (ses ved tobaksrøg og andre forureninger i luften). En gurglende lyd kan høres Det er kølemidlet i rørene Klaprende lyd Kan opstå pga. temperatursvingninger - materialet giver sig. 19

21 Fjernbetjeningens signal når ikke frem Hvis indedelen er udsat for direkte sollys, kan fjernbetjeningen ikke opfatte signalet. Der opstår fugt på luftudtaget Hvis aggregatet har kørt meget i lang tid i høj luftfugtighed kan der opstå kondens. Hvislende/brummende lyd fra udedel Kompressoren i aggregatet ændre hastighed Ventilatoren stopper ikke umiddelbart efter stop Indedel: ventilatoren stopper efter 2 timer, når rengøring/ tørring (CLEAN) drift er programmeret. Udedel: ventilatoren stopper efter ca. 1 min. for at beskytte kompressoren. Driftlampe lyser selvom aggregatet er stoppet Driftlampen lyser hvis CLEAN-drift er programmeret Hvis der opstår andre fejl, eller hvis sikringer springer konstant: sluk aggregatet og kontakt din installatør Fejlindikering: Fejlbeskrivelse Årsag Gul TIMER lampe lyser Grøn drift (RUN) lampe blinker 1 gang Sensor varmeveksler Th2 Fejl på sensorer, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker Grøn drift (RUN) lampe lyser Grøn drift (RUN) lampe blinker 2 gange Grøn drift (RUN) lampe blinker 2 gange Rumsensorer Thi Fejl på sensorer, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker 3 gange Varmeveksler Th3 Fejl på sensorer, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker 5 gange Spændingsfejl Fejl på el-net Grøn drift (RUN) lampe blinker 6 gange Motorfejl i indedel Motor ødelagt, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker 7 gange Gul TIMER lampe blinker 1 gang Gul TIMER lampe blinker 2 gange Kølemiddel lækage, luk ventil, sensore varmeveksler Sensore udetemperatur Th2 (udedel) Sensorer væskeledning Varmeveksler (udedel) Kølemiddellækage, lukket ventil, fejl på sensorer, dårlig kontakt Fejl på sensorer, dårlig kontakt Fejl på sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 4 gange Sensorer Hotgas-ledning Fejl på sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 5 gange Sensorer suge-ledning? Fejl på sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 1 gang Strømfejl Låst kompressor, kortslutning i effekttransistor, lukket serviceventil Gul TIMER lampe blinker 2 gange Fejl på udedel Fejl på effekttransistor, kabelbrud, låst kompressor, ødelagt hotgas-sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 3 gange Overgang For høj belastning på kompressoren Gul TIMER lampe blinker 4 gange Effekttransistor Fejl på Effekttransistor Gul TIMER lampe blinker 5 gange Overophedet kompressor Kølemiddellækage, fejl på hotgas-sensorer, lukket serviceventil Gul TIMER lampe blinker 6 gange Signalefejl Problem med strømtilførsel, brud på signalledning, fejl i kredskort Gul TIMER lampe blinker 7 gange Ventilatormotor, udedel Ødelagt motor, dårlig tilslutning Gul TIMER lampe blinker konstant Højtryk Kølemiddeloverfyldning, kortslutning i udedel Gul TIMER lampe blinker 2 gange Kompressor Ødelagt kompressor, kabelbrud, ødelagt kredskort i udedel 20

Brugsanvisning. Komfortvarmepumpe. Model SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA SRK 35ZGX-S / SRC 35Z68-S SRK 50ZGX-S / SRC 50ZGX-S

Brugsanvisning. Komfortvarmepumpe. Model SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA SRK 35ZGX-S / SRC 35Z68-S SRK 50ZGX-S / SRC 50ZGX-S Brugsanvisning Komfortvarmepumpe Model SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA SRK 35ZGX-S / SRC 35Z68-S SRK 50ZGX-S / SRC 50ZGX-S Delenes navn og funktion 2 Fjernbetjeningens knapfunktioner

Læs mere

Brugermanual SRF25ZMX-SA SRF35ZMX-SA SRF50ZMX-S. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual SRF25ZMX-SA SRF35ZMX-SA SRF50ZMX-S. Indholdsfortegnelse: Brugermanual SRF5ZMX-SA SRF35ZMX-SA SRF50ZMX-S Indholdsfortegnelse: Sikkerhed 3 Navne på dele og funktioner 5 Brug af fjernbetjening 6 Installation af units i samme rum 6 Børnesikring 7 Drift og display

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugermanual for SRK63ZE-S SRK71ZE-S

Brugermanual for SRK63ZE-S SRK71ZE-S Brugermanual for SRK63ZE-S SRK71ZE-S Indholdsfortegnelse Indhold: Side: Sikkerhed 1 Driftsvalg 2 Features 2 Dele og funktioner 3 Fjernbetjening og display 5 Autodrift 6 Køl/varme/tørring drift 7 Tilpasning

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

Brugsanvisning. Komfortvarmepumpe. Model SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 35ZGX-S / SRC 35Z68-S SRK 50ZGX-S / SRC 50ZGX-S

Brugsanvisning. Komfortvarmepumpe. Model SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 35ZGX-S / SRC 35Z68-S SRK 50ZGX-S / SRC 50ZGX-S Brugsanvisning Komfortvarmepumpe Model SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 35ZGX-S / SRC 35Z68-S SRK 50ZGX-S / SRC 50ZGX-S Indholdsfortegnelse Delenes navn og funktion 2 Fjernbetjeningens

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap Vigtigt: FCW serien med microprocessorstyring: - De to styringer, fortrådet betjeningspanel (PFW2) og fjernbetjening (TLW2) kan ikke bruges samtidigt på den samme fancoil unit. - Hvis fancoilen er slukket

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 H H BETJENINGSVEJLEDNING Varmepumper med Inverter EXWI-H C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEXWIHFX 0201 68729.02 S Y S T E M MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 GENERELT Generel information

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Brugermanual. Luftkonditioneringsaggregat

Brugermanual. Luftkonditioneringsaggregat Brugermanual Luftkonditioneringsaggregat Type SKM20ZG-S SKM22ZG-S SKM25ZG-S SKM28ZG-S SKM35ZG-S SKM50ZG-S CE Dette luftkonditioneringsaggregat er fremstillet i henhold til EMC:89/336/EEC, LV73/23/EEC direktiver.

Læs mere

Brugermanual for ECO-i / PAC-i

Brugermanual for ECO-i / PAC-i Brugermanual for ECO-i / PAC-i Betjeningspanel og display 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 34 5 6 7 8 9 1031 11 12 13 30 28 27 25 23 22 21 19 18 29 26 24 20 17 16 15 14 2. Beskrivelse af taster og symboler

Læs mere

Brugermanual. Luftkonditioneringsaggregat

Brugermanual. Luftkonditioneringsaggregat Brugermanual Luftkonditioneringsaggregat Type SRK20HG-S SRK28HG-S SRK40HG-S CE Dette luftkonditioneringsaggregat er fremstillet i henhold til EMC:89/336/EEC, LV73/23/EEC direktiver. Tak fordi De gerne

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

Vægmonteret fan coil

Vægmonteret fan coil Vægmonteret fan coil Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse - fejlfinding 1 Hovedkomponenter - Beskrivelse af komponenterne 2 Generel information - emballering - vigtig information 3 Anvendelsesområde - Air

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW

BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW med TLW remote infrarød kontrol Max/QXP/ Aermec vejl. IFCWFX - juni 2005 Erstatter: 67829.04_02 / 0404 IFCWFX 0501 67829.04_03

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Varmepumpe, Aircondition split-system med plasmacluster luftrensesystem

Varmepumpe, Aircondition split-system med plasmacluster luftrensesystem Varmepumpe, Aircondition split-system med plasmacluster luftrensesystem Indhold Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Ekstra driftsbeskrivelser 3 Tips til energibesparelser 3 Beskrivelse af delene 4 Brug af

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED AIRCONDITIONANLÆG MED INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED MODEL RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H 071-091 -121 Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 S Y S T E M INDHOLD SIDE Vigtige

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS + = SmartHome ApS. Messingvej 33, 8940 Randers SV. TLF 22 47 22 44 VEDLIGEHOLDELSES PRODUKTER TIL AQUACLEAN 5000 PLUS Aktiv kul

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW Udedel AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Multi systemer

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Multi systemer Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34 Multi systemer 1. fujitsu split-anlæg multi typer split AOY24FUU AOY24UUU AOY20FSU AOY20USU AOY24FSU AOY24USU AOY19F AOY19U AOY20FSS AOY20USS

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL FUJITSU GENERAL LIMITED. Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC

BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL FUJITSU GENERAL LIMITED. Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC Udedel AOYR07LCC AOYR09LCC AOYR12LCC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. VRF systemer

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. VRF systemer Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34 systemer J-serie S-serie SIDE 40 salg@klimalux.dk telefon 63 22 33 33 telefax 63 22 33 34 3. fujitsu -SYSTEM Fujitsu J-serie J-serien er et energioptimeret

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Model nr. Kompact 16

Model nr. Kompact 16 16.000 BTU transportabel airconditioner, affugter, varmeapparat og ventilator ved hjælp af varmepumpeteknologi Model nr. Kompact 16 Læs venligst brugsanvisningen grundigt inden du tager apparatet i brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Varmepumpe Gulvmodel

Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Varmepumpe Gulvmodel Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B Varmepumpe Gulvmodel LÆS FØR BETJENING Delenes betegnelse...1 Forberedelse før drift...2 DRIFT Drift af AUTO TØRRE KØLE VARME VENTILERE...4 Justering

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS + = VASK. TØRRING. LUGTUDSUGNING. SmartHome ApS. Messingvej 33, 8940 Randers SV. TLF 22 47 22 44 Mail: smarthome@smarthome.dk

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B . INDHOLD Før betjening Sikkerhedsforanstaltninger...3 Delenes betegnelse og funktioner...5 Forberedelse før brug...9

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB

DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB INDHOLD LÆS FØR BETJENING Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Delenes betegnelse... 4 Forberedelse før drift... 7 BETJENING KØLE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere