SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK ZJ-S/A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A"

Transkript

1 Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4 Funktioner 5 Indstilling af tid 6 Automatisk drift 7 Køl, varme, tør, ventilation 9 indstilling af airflow 10 Timer 11 Høj effekt/økonimidrift 15 Automatisk genstart 15 Automatisk rengøring 16 Fejl på fjernbetjening /nøddrift 16 driftstips 17 Vedligehold 17 Fejlsøgning 20

2 Sikkerhed Læs sikkerhedsforeskrifterne og brugervejledningen før opstart. Sikkerhedsforeskrifterne er opdelet i fare og forsigtighed, hvor fare kan indebære alvorlige risici. Symbolerne nedenfor har følgende betydning: Strengt forbudt Følg instruktionerne nøje Forholdsregler ved installation: Fare! Aggregatet er beregnet til installation i hjemme- og kontormiljø. Installation andre steder kan medføre funktionsfejl. Aggregatet skal installeres af autoriserede montører. Forsigtighed! Installer ikke aggregatet i rum med - eller i nærheden brandbare gasser. Dette kan med føre brand. Installer drænrøret korrekt. Fejlagtigt montering kan medføre fugtskade Alt efter installationsplads kan det være nødvendigt med jordforbindelse. Hvis ikke risikere man elektrisk stød. Sørg for at aggregatet er korrekt jordforbundet. Fejl kan medføre elektrisk stød. Forholdsregler ved drift: Fare! Udsæt ikke folk for træk i længere tid. Stik ikke ting ind i luftudtaget. Sikre jordforbindelse Forsigtighed! Anvend kun godkendte sikringer. Risiko for brand og overgang hvis der bruges forkerte sikringer. Rør ikke ved kontakter med våde hænder, kan medføre elektrisk stød. Undgå spray i nærheden af aggregater, kan medføre brand. Vask ikke aggregatet i rindende vand. Risiko for elektrisk stød. Placer ikke vaser eller andre beholdere på aggregatet. Risiko for lækage med overgang til følge. Forholdsregler ved opsætning og drift: Forsigtighed! Sid eller stå ikke på udedelen Kontroller fastgørelse reglmæssigt Risiko for nedfald! Berør ikke lamellerne. Placer ikke elektriske apparater under aggre gater, Risiko for kondens med overgang til følge! Kør ikke aggregatet uden luftfilter. Varmeveksleren kan tilstoppe og medføre skade på aggregatet. Sluk ikke aggregatet umiddelbart efter opnået rumtemperatur. Vent mindst 5 min. Risiko for haveri! Betjen ikke aggregatet med hovedafbryderen, betjening skal ske med fjernbetjening. Forholdsregler ved reparation og flytning: Fare! Udfør ingen reparationer selv. Kontakt din installatør. I tilfælde af fejl (fx. at maskinen ikke køler/ varmer eller afgiver røglugt), sluk aggregatet og kontakt din installatør. Ved fortsat drift kan fejlen blive permanent. Opbevar fjernbetjening uden for børns rækkevidde. Små/løse dele kan sluges! 1

3 Navn på dele og funktioner Indedel Forreste luftindtag Luftfilter Allergifilter Rumtemperatur sensor Varmeveksler Luftudtag Ventilator Lameller højre/venstre Lameller op/ned Kondensvandsudløb fra indedel Kølemiddelrør og strømkabel Øverste ludtindtag/toplameller Luftindtag Luftudløb Ventilator Varmeveksler 2

4 Indedelens kontrollamper/knapper Enhedens On/Off knap Denne knap anvendes til at slukke/ tænde enheden hvis fjernbetjening mangler. Fjernbetjeningsmodtager Enhedens On/Off knap lyser under drift. grøn: uden ECONO drift blå: med ECONO drift Blinker når airflow stopper pga. HOT KEEP og CLEAN drift 3D AUTO lampe (grøn) Lyser ved 3D AUTO drift HI POWER lampe (grøn) Lyser ved HIGH POWER drift Timer lampe (gul) Lyser når TIMER er i drift Tilbehør Allergifilter (lys orange) Batteri (R03 (AAA, Micro) x 2) Trådløs fjernbetjening Holder til trådløs fjernbetjening Fotokatalytisk lugtreduceringsfilter (orange) Træskrue x 2 (for montering af holderen) Rør ikke ved luftindtag og panel under drift Forsigtig! Panelet åbnes når aggregatet er i drift. Monter ikke indedelen således at luftindtaget påvirkes. Signal for fjernbetjening Når forindstillet temperatur 24 C, Auto drift og automatisk airflow er valgt, bekræftes dette med et signal (PiPi). Når der slukkes ved brug af On/Off knappen (pånær CLEAN mode) bekræftes dette med et signal (Pi) Denne funktion kan være brugbar i mørke. Airflow indstilling Temperaturvalg 3

5 Brug af fjernbetjening Træk dækslet af og tag de gamle batterier ud Isæt nye batterier T03 (AAA, micro) x 2 Sørg for at batterierne vender rigtigt Sæt dækslet på plads igen Tryk på ACL (med en tynd pind el. lign. Indstilling af tid vises. Tryk på ACL (med en tynd pind el. lign. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen hvis den ikke er i brug i længere tid. Kontroller batterierne efter 6-12 måneder. Hvis displayet viser unormaler værdier/tal tryk da på ACL knappen. FARE! Placer ikke fjernbetjeningen nær varmeapparater. Placer ikke fjernbetjeningen i direkte sollys Batteriudskiftning: Følgende indikerer batteriskift: Signalet udebliver ved skift af temp/ventilatorhastighed. Informationen på displayet forsvinder/bliver utydelig. Funktionsproblem: Kontroller batterierne Hvis problemet vedbliver kør da maskinen med midlertidlig driftsfunktion. Kontakt montør. 4

6 Funktioner Fjernbetjeningens knapfunktioner Ventilatorhastighed Hvert tryk ændre hastigheden Driftsvalg Hvert tryk skifter mellem AUTO, køl, varme og afrimning. Høj el. lav effekt Knappen skifter ml. HIGH power/ økonomidrift. Temperaturindstilling Vælger rumtemperatur (bruges også til at indstille tid og timerfunktion ON Timer Aktiverer TIMER drift ON/Off Tryk én gang for at starte drift, tryk igen for at stoppe. Vertikal airflow Ændre airflowet i højden Horisontal airflow Ændre airflowet i bredden 3D AUTO Vælger 3D AUTO drift SLEEP Aktiverer SLEEP drift OFF timer Deaktivere TIMER drift Rengøring Aktiverer CLEAN drift ACL knap Reset af microcomputer og indstillingstid TIMER reset Genindstiller ON timer, Off timer og SLEEP timer Allergifilterrengøring Aktiverer allergidrift Transmissionsprocedure Når alle knapper på fjernbetjeningen anvendes, overføres informationene umiddelbart til aggregatet. Modtagelsen kvitteres med et bibsignal. Fjernbetjeningens display Billedet nedenfor viser samtlige tegn som kan forekomme. I drift vises kun de tegn og symboler, der er aktuelle for driften. Tørring Symbolet vises så længe tørring er i gang SLEEP Symbolet vises når man vælger stoptimer med kanppen SLEEP TIMER indstilling Pilene viser henholdsvis On for start og OFF for stop Driftsvalg Markøren viser hvilken drift, der er valgt: AUTO, køl, varme el. afrimning Temperaturvisning Viser rumtemperatur. Virker ikke ved AUTO drift Ventilator hastighed Markøren viser valgt hastighed Tidsvisning Her vises aktuel tid Airflowindstilling Vises når vertikale og horisontale lameller er i gang Høj eller lav effekt Viser om højeffektiv drift eller økonomisk drift er igang 5

7 Indstilling af tid Tryk på ACL knappen Brug en tynd pind el. lign. Tiden kan justeres Tryk på pil op eller pil ned til den ønskede værdi vises. (skift til fx. 10:30) Tryk på ON/OFF knappen (i 60 sek.) Værdien ændres fra blinkende til fast Programmerede indstillinger slettes når ACL knappen anvendes 6

8 Driftindstilling AUTO Driftindstilling AUTO betyder, at der automatisk vælges varme- køle eller afrimning med en lille temperaturændring, alt efter rumtemperatur i forhold til den indstillet temperatur. I AUTO drift kan man ikke indstille temperaturen i C, man kan kun vælge højere eller lavere temperatur med piletasterne. Peg fjernbetjeningen mod aggregatet Tryk på MODE Tryk på MODE indtil markøren standser ved symbolet AUTO Tryk på ON/OFF knappen For at stoppe: Tryk på ON/OFF knappen AUTO drift er ikke så velegnet om vinteren. For højeste varmefaktor og bedste airflow vælges varmedrift og høj ventilatorhastighed (HI). 3D AUTO drift Ventilatorhastighed og airflow kontrolleres automatisk Start med ON/OFF knappen Tryk på 3D kanppen for at gå tilbage For at afslutte, tryk på 3D igen 7

9 Temperaturindstilling i AUTO mode Temperaturen kan ændres i AUTO-mode ved at trykke på piletasterne. Den er forudindstillet på 24 C (for både køle- og varmedriften). For temperaturændringe, tryk på piletasterne For varmere, tryk op - for kolderen tryk ned på piletast Når det er lidt for koldt Tryk på pil op Ønskede temperatur kan ændre +/- 6 trin, fra C jvf. nedenfor Når det er lidt for varmt Tryk på pil ned Ønskede temperatur kan ændre +/- 6 trin, fra C jvf. nedenfor Fjernbetjeningens display Ventilatorhastighed Man kan vælge kapacitet i køl-, varmemode og ventilator. Valgt driftskapacitet Autodrift Højeffektiv drift Standard Økonomisk drift Ventilatorhastighed AUTO HI MED LO Tryk på FAN SPEED knappen Flyt markøren til den ønskede ventilatorhastighed Hvis ventilatorhastigheden ændres fra HI til LO kan der opstå en lyd fra kølemediet. 8

10 Driftindstilling køl, varme, tørring og ventilator Peg fjernbetjeningen mod aggregatet og Vælg drift med MODE knappen køl varme tørring Ventilator Hvis aggregatet ikke er i drift, tryk på ON/OFF knappen Vælg ønskede temperatur med piletasterne Pile op giver højere og pil ned giver lavere temperatur. Laveste indstilbare temperatur er 18 C i køledrift. For at ændre indstilling: indtast den nye indstilling. Indedelen kvitterer med et bib-signal, men der går et øjeblik inden aggregatet begynder at køre med den nye temperaturindstilling og ventilatorhastighed Vælg ventilatorhastighed jvf. side 9 Ved at flytte symbolet til HI=høj, ME= middel, LO=lav får man den respektive hastighed. AUTO indebærer at ventilatoren øger hastigheden hvis forskellen på rumtemperaturen og den indstillede temperatur er stor. Når forskellen mindskes, falder ventilatorhastigheden succesivt. Det bedste valg i varmedrift er HI eller MED. For at stoppe: tryk på ON/OFF knappen Karaktiristisk for varmedrift Aggregatet får varme fra udeluften hvilket indebære, at når temperaturen daler udenfor, recuceres kapaciteten. Der kan gå et øjeblik inden der produceres varme. Overvej om der skal installers ekstra varmekilder hvis temperaturen kan blive meget lav. Afrimning Når udetemperaturen bliver lav og fugtigheden høj forekommer der rimfrost på varmeveksleren. Når dette sker mindskes varmekapaciteten, den automatiske afrimning starter og aggregatet stopper i 5-15 minutter. 9

11 Indstilling af airflow Indstilling airflow vertikal airflow kan ændres med AIRFLOW jvf. nedenstående billede horisontal airflow kan ændres med AIRFLOW jvf. nedenstående billede Når man stopper aggregatet med ON/OFF lukkes den motordrevne ventilator helt for at fronten skal se pæn ud. Microprocessoren husker dog den tidligere indstilling. Derfor skal man altid indstille flowet på forhånd, eftersom den kun husker den indstilling som motoren har indstillet. I følgende drift kan airflowet ikke ændres. Man må vente til aggregater har genoptaget normal drift. Når varmedrift startes stiller lamellerne sig automatisk i horisontal position, for at ikke-opvarmet luft skal føles som træk. Når batteriet i indendelen bliver varmt returnerer lamellerne til den tidligere indstilling. Når udedelen afrimer eller når kompressoren stopper fordi rumtemperaturen er højere end den indstillede, stiller lamellerne sig automatisk i horisontal position og ventilatorhastigheden mindskes eller stopper helt. 10

12 Indstilling af airflow med hensyn til montage Sluk aggregatet på ON/OFF knappen Tryk samtidig på AIR FLOW knappen i 5 sek. Indstil den ønskede installationsbillede med AIR FLOW knappen jvf. billede nedenfor Centreret Højre Venstre Tryk på ON/OFF knappen inden 60 sekunder for at bekræfte Indedelen installation og airflow venstrestillet airflow midterstillet airflow højrestillet airflow 11

13 SLEEP Timer drift Aggregatet stopper efter indstillede antal timer. Temperaturen tilpasses efter tiden for at undgå for koldt eller for varmt rum. I varmedrift sænkes temperaturen 1 C mod indstillet værdi samt yderliger nogle grader efter nogle timer. I køledrift sænkes temperaturen 1 C mod indstillet værdi, derefter øges temperaturen 1 C hver time for tilsidst at ende på 1 C over nuværende temperatur. Tryk på SLEEP knappen hvis aggregatet er slukket anvendes tidligere indstilling hvis aggregater er i drift slukkes det efter vlagt antal timer, hvert tryk er = 1 time. Afbryd Timer: For at annulere indstillet tid, tryk på CANCEL knappen Timerfunktionen kan ikke køre samtidig med allergifunktion Kan ikke stilles samtidig med OFF timeren OFF timer Aggregatet stopper på det indstillet tidspunkt. Når aggregatet er slukket startes fra trin 1, er det tændt startes det fra trin 2 Tænd på ON/OFF knappen Tryk på OFF-TIMER knappen OFF blinker på dispaly Tryk på: Hvert tryk svarer til 10 min. Tryk på OFF timer knappen Displayet stopper med at blinke, timerlampen på indedelen lyser gult. Afbryd TIMER For at annulere tiden, tryk CANCEL knappen Aggregatet stopper på et givet tidspunkt Husk at bekræfte indstillingen inden 60 sek. ellers er indstillingen ikke gennemført Aktuel tid vises ikke under OFF TIMER drift OFF TIMER virker ikke under allergi drift Til forskel fra SLEEP drift, så sker der ingen temperaturtilpasning under OFF TIMER driften. 12

14 Start TIMER Aggregatet starter 5-60 minutter før indstillet værdi, så rummet kan opnår optimal temperatur på det indstillede klokkeslet. Start TIMER kan indstilles uanset om aggergatet er i drift eller ej. Tryk på ON-TIMER ON blinker på displayet Tryk på Hvert tryk er 10 min. Tryk på ON-TIMER knappen Displayet stopper med at blinke, timerlampen på indedelen lyser gult Afbryd timer For at annulere indstillede tid, tryk CANCEL SLEEP + START TIMER Kombineret funktion Driften starter 5-60 min. før indstillet tid Den gule lamper slukker når timeren starter Husk at bekræfte indstillingen inden 60 sek. eller er indstillingen ikke gennemført. Aktuel tid vises ikke i ON-TIMER drift ON-TIMER virker ikke under allargidrift. Eksempel: Ønsker man at slukke om 3 timer og genstarte kl Indstil SLEEP timer på 3 timer Indstil START timer til kl Efter 3 timer slukker aggregatet og starter efter 5-60 min. før kl

15 Timer program Ved kombineret start og sluk-timer vil aggregatet starte og stoppe hvert døgn på indstillede tidspunkter uanset om der trykkes på ON/OFF knappen. Eksempel: Ønsker man at stoppe kl og starte kl OFF-Timer indstilles til kl ON-Timer indstilles til kl Timerlampen lyser gult når indstillingen er fuldført. Den indstillede tid vises i displayet. Med starttimer er aggregatet i gang. Indstillet tid på OF-timer stopper aggregatet Comfort Start-up Med starttimer starter aggregatet lidt tidligere for at opnå bedst mulige komfort i rummet. Dette kaldes comfort start-up Rumtemperaturen kontrolleres en time før indstillet startværdi. Alt efter aktuelle temperatur starter aggregatet 5-60 min. før ønsket startidspunkt. Funktionen fungerer både i køle- og varmemode. Med OFF-timer kører aggregatet ikke. Indstillet tid på starttimer starter aggregatet. Ændring af tidsindstilling: Indstil den nye tid ved at anvende start- og sluk-timer Afbryd timer: Tryk på CANCEL knappen for at afbryde. I køledrift (stop) driften starter Indstilling af temp. 60 min. før start kontrolleres rummets temperatur (drift) Indstilling af tid Allergifilterrengøring Tryk på ALLERGEN CLEAR knappen For at stoppe: Tryk på ON/OFF - eller ALLER- GEN CLEAR knappen Da temperaturen kan skifte meget ved rengøring, anbefales det at rengøring foregår når rummet i er i brug (det tager ca. 90 min) Under rengøring kan temperatur, ventilator eller tidsindstilling ikke anvendes 14

16 Højeffektivitet/økonomidrift Tryk på ON/OFF knappen Tryk på HI POWER/ECONO knappen I AUTO, køle- eller varmemode ændre funktionen jvf. nedestående billeder I affugtningsmode ændre funktionen jvf. nedestående billeder Højeffektiv drift : Højeffektiv drift indebærer at aggregatet kører med max. kapacitet under 15 min. uanset indstillet værdi. Displayet viser og ventilatorhastighedsindikatoren forsvinder. Højeffektiv drift kan ikke køres med 3D, affugtning eller under timer-drift. Økonomisk drift: Økonomisk drift giver en blødere drift, aggregatet kører med 1,5 C højere temperatur i køledrift og 2,5 C lavere temperatur i varmedrift end den indstillede temperatur. Aggregatet vil starte i økonomidrift aggregatet stoppes under økonomidrift aggregatet stopper pga. timer eller sleep-funktion. Automatisk genstart Aggregatet genstarter automatisk efter strømafbrud Timer-funktionene forsvinder og skal omprogrammeres. 15

17 Rengøring/tørring af lamelbatteri Rengøring/tørring skal køres efter AUTO, køle- og affugtningsprogrammet. Driften indebærer at batteriet tørre og fugten minimeres. Tryk på CLEAN med en tynd pind el. lign Følgende symbol vises Man kan i kke fjerne eksisterende snavs/vækster med programmet Efter to timer stopper aggregatet automatisk Rengøringsprogrammet virker ikke efter følgende driftsprogram: varme, ventilator, timer, sleep- eller allergifilterrengøring. Ved drift lyser lampen jvn. nedenstående billede Fejl på fjernbetjening/nøddrift Midlertidig justering: Aggregatets On/OFF knap starte/stopper driften Driftprogram: Automode: AUTO Ventilatorhastighed automode: FAN SPEED Luftretning automode: AIRFLOW Tryk ikke på On/Off knappen i mere end 4 sekunder. Ved længere tids tryk starter AUTO-mode som anvendes til reparation. 16

18 Driftstip Tips til effektiv drift: Rengør filtret reglmæssigt Undgå at montere indedel i direkte sollys Indstil airflowet med hensyn til driftindstilling I varmedrift I køledrift I varme- og køledrift Fast indstilling Airflowet må ikke pege højere op end på billedet Fast indstilling Airflowet må ikke pege mere nedad end på billedet. Personer i rummet kan udstættes for træk Kontinuerlig drift I varmedrift anbefales det at man kun lader airflowet pege horisontalt for at forhindre at opvarmet luft fra udtaget suges tilbage til indedelens batteri. Vedligehold Sluk for strømmen for rengøring Rengøring: Sluk for strømmen før rengøring Brug ikke vand (risiko for stød), rengør indedel med en blød tør klud. Rengøring af filter (bør gøres hveranden uge) Løs filtret ved at åbne frontpanelet (hold på begge sider og løft frem) Rengøring af meget snavset filter kan ske med lunkent vand (30 C) - anvend ikke for varmt vand Monter filtret igen jvn. billedet Drift uden filter kan skade aggregatet 17

19 Åbning af indre frontpanel: Placer fingrene som på billedet og træk ud ad, så panelet åbner ca. 60 Ved længere stilstand: 1. Tør aggregatet ved at lade ventilatoren kører i ca. 5 timer 2. Sluk for hovedafbryderen 3. Rengør filtret 4. Rengør inde- og udedel 5. Tag batteriet ud af fjernbetjeningen Ved opstart efter længer stop: 1. Kontroller at inde- og udedel har frie luftudgange 2. Kontroller fastgørelser 3. Kontroller filter 4. Tænd strømmen 5. Sæt batterier i fjernbetjeningen Placer tommefingrene på ydrepanelet Frontpanelet består af 2 dele; en ydre og en indre. For at åbne det indre panel, placeres fingrene på riflernef nær bunden og træk forsigtigt. Placer så tommefingerne på det ydre panel (se billede) for at undgår at dette åbnes. Det ydre panel lukkes automatisk ved start af aggregatet. Afmontering af indre frontpanel: Åbn ca. 80 C og træk fremad, se billede Installation, inspektion og udbytte af øvrige filtre: 1. åbn frontpanel 2. Tag luftfiltret ud 3. Løsn allergifiltret (lysorange/gult), rengør eller udskift (udskiftes hvert år eller efter behov) 4. Løsn lugtfiltret (orange), rengør eller udskift 5. Isæt filtre igen Allergi- og lugtfiltre kan monteres på valgfri side Afmontering af top-lameller 1. løft forsigtigt til der høres en klik lyd 2. Træk forsigtigt lamellerne mod dig, se billede 18

20 Fejlsøgning Aggregater fungerer ikke Er strømmen afbrudt? Er det et aktivt TIMER program? Kontroller hovedsikringen i bygningen Dårlig køle- eller varmekapacitet Er den rette temperatur indstillet? Er alle filtre rene? Er der åbne døre og vinduer? Passende temperatur Er lokalet/indedelen udsat for direkte sollys? Dårlig kølekapacitet Findes der andre varmekilder i lokalet? Er der for mange mennesker i lokalet? Dette er ikke en fejl: Aggregatet starter ikke umiddelbart efter at det slukkes Genstarten er blokeret i 3 minutter for at beskytte kompressoren. Der kommer ingen luft ved start i varmedrift Airflowet stoppes for at undgå træk. Vent 2-4 min. (hot keep) Der kommer ingen luft i 5-10 min. i varmedrift eller luften opvarmes ikke. Når udetemperaturen er er lav, skal maskinen afrime. Der kommer ingen luft ved affugtningsdrift. Ventilatoren kan stoppe for at forhindre affugtning. Der kommer damp fra indedelen Ved meget høj rumtempertur og fugtighed kan der opstå damp. Udblæsningsluften lugter Filtre og batteri er snavset (ses ved tobaksrøg og andre forureninger i luften). En gurglende lyd kan høres Det er kølemidlet i rørene Klaprende lyd Kan opstå pga. temperatursvingninger - materialet giver sig. 19

21 Fjernbetjeningens signal når ikke frem Hvis indedelen er udsat for direkte sollys, kan fjernbetjeningen ikke opfatte signalet. Der opstår fugt på luftudtaget Hvis aggregatet har kørt meget i lang tid i høj luftfugtighed kan der opstå kondens. Hvislende/brummende lyd fra udedel Kompressoren i aggregatet ændre hastighed Ventilatoren stopper ikke umiddelbart efter stop Indedel: ventilatoren stopper efter 2 timer, når rengøring/ tørring (CLEAN) drift er programmeret. Udedel: ventilatoren stopper efter ca. 1 min. for at beskytte kompressoren. Driftlampe lyser selvom aggregatet er stoppet Driftlampen lyser hvis CLEAN-drift er programmeret Hvis der opstår andre fejl, eller hvis sikringer springer konstant: sluk aggregatet og kontakt din installatør Fejlindikering: Fejlbeskrivelse Årsag Gul TIMER lampe lyser Grøn drift (RUN) lampe blinker 1 gang Sensor varmeveksler Th2 Fejl på sensorer, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker Grøn drift (RUN) lampe lyser Grøn drift (RUN) lampe blinker 2 gange Grøn drift (RUN) lampe blinker 2 gange Rumsensorer Thi Fejl på sensorer, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker 3 gange Varmeveksler Th3 Fejl på sensorer, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker 5 gange Spændingsfejl Fejl på el-net Grøn drift (RUN) lampe blinker 6 gange Motorfejl i indedel Motor ødelagt, dårlig kontakt Grøn drift (RUN) lampe blinker 7 gange Gul TIMER lampe blinker 1 gang Gul TIMER lampe blinker 2 gange Kølemiddel lækage, luk ventil, sensore varmeveksler Sensore udetemperatur Th2 (udedel) Sensorer væskeledning Varmeveksler (udedel) Kølemiddellækage, lukket ventil, fejl på sensorer, dårlig kontakt Fejl på sensorer, dårlig kontakt Fejl på sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 4 gange Sensorer Hotgas-ledning Fejl på sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 5 gange Sensorer suge-ledning? Fejl på sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 1 gang Strømfejl Låst kompressor, kortslutning i effekttransistor, lukket serviceventil Gul TIMER lampe blinker 2 gange Fejl på udedel Fejl på effekttransistor, kabelbrud, låst kompressor, ødelagt hotgas-sensorer, dårlig kontakt Gul TIMER lampe blinker 3 gange Overgang For høj belastning på kompressoren Gul TIMER lampe blinker 4 gange Effekttransistor Fejl på Effekttransistor Gul TIMER lampe blinker 5 gange Overophedet kompressor Kølemiddellækage, fejl på hotgas-sensorer, lukket serviceventil Gul TIMER lampe blinker 6 gange Signalefejl Problem med strømtilførsel, brud på signalledning, fejl i kredskort Gul TIMER lampe blinker 7 gange Ventilatormotor, udedel Ødelagt motor, dårlig tilslutning Gul TIMER lampe blinker konstant Højtryk Kølemiddeloverfyldning, kortslutning i udedel Gul TIMER lampe blinker 2 gange Kompressor Ødelagt kompressor, kabelbrud, ødelagt kredskort i udedel 20

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H 071-091 -121 Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 S Y S T E M INDHOLD SIDE Vigtige

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW Udedel AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH BRUGERVEJLEDNING SAP-KRV93EH + SAP-CRV93EH vare nr. 460941 SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH vare nr. 460947 X:\brugervejl\sap-krv-93/123-2005-1 Beskrivelse & funktioner Dette klimaanlæg er en inverterstyret

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B . INDHOLD Før betjening Sikkerhedsforanstaltninger...3 Delenes betegnelse og funktioner...5 Forberedelse før brug...9

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dansk DESIGN VÆG MODEL Indedel ASYG09LTCB ASYGLTCB Udedel AOYG09LTCN AOYGLTCN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER INDHOLD

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A IVT Nordic Inverter Driftsvejledning Artikel nr: 90598- Udgave.0 Benytter ozonvenligt kølemedium R40A INDENDØRSDEL UDENDØRSDEL AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N AY-XPDR-NC AE-XDR-N INDHOLD INDHOLD... SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere