AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND"

Transkript

1 Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

2 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato Udarbejdet af MNSS Kontrolleret af STS Godkendt af MNSS Ref Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Sammenhæng mellem hastighed og uheld 3 3. Målsætning for hastighedsplan 4 4. Fremtidig hastighedsplanlægning 5 5. Fremtidige hastighedsprojekter Nye hastighedsgrænser i åbent land 13

4 1. INDLEDNING Denne hastighedsplan for åbent land udspringer af Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan, og vil være med til at danne grundlag for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde på kommunens veje. Gennem realisering af planen iværksættes en række initiativer, der skal øge trafiksikkerheden i form af færre trafikulykker. Initiativerne kan inddeles i to typer, som er henholdsvis fremad- og bagudrettede. Nogle initiativer skal medvirke til at forebygge, at der i fremtiden vil ske trafikulykker, mens andre initiativer skal medvirke til at udbedre eksisterende problemer. Aabenraa Kommune har allerede udarbejdet generelle retningslinjer for en hastighedsplan for hele kommunen samt en mere specifik og handlingsorienteret plan for alle byområder i kommunen. Hastighedsplanen er et værktøj til at højne trafiksikkerheden og samtidig reducere utrygheden i trafikken. En illustration af det planmæssige hierarki for hastighedsarbejdet er vist på nedenstående figur 1. Trafiksikkerhedsplan 2020 Vej- og stinettets udformning Generel hastighedsplan Hastighedsplan for by Hastighedsplan for land Figur 1. Hierarki for planarbejdet omhandlende hastighed. En central parameter, når der arbejdes med trafiksikkerhed, er trafikanternes hastighed. Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem hastighed, uheldsforekomst og uheldenes alvorlighedsgrad. Jo hurtigere der køres, desto flere uheld indtræffer og jo højere er alvorlighedsgraden på uheldene. Høj hastighed ved motorkøretøjer er ligeledes kendt som en kilde til utryghed specielt på de steder, hvor der færdes lette trafikanter, og hvor det især er børn og ældre som påvirkes af denne utryghed. Det er således vigtigt at planlægge og kunne styre trafikanternes hastighed. Trafikanternes hastighed skal tilpasses vejen, dens omgivelser og de øvrige trafikanter, som færdes der. Et af de store problemer med uheld, især i åbent land, er, at trafikanterne ikke afpasser deres hastighed efter forholdene. Ifølge en undersøgelse af dødsulykker i 2012 blev det eksempelvis dokumenteret, at tre ud af fire motorcyklister og førere af varebiler i dødsulykker havde en højere fart, end færdselsloven tillader. Det samme gjorde sig gældende for halvdelen af førerne af personbiler. Trafikanternes gennemsnitshastighed på mange veje er ligeledes væsentligt højere end den angivne hastighedsgrænse. Derfor taler alle argumenter for at forsøge at påvirke trafikanternes hastighed med målrettet hastighedsplanlægning. 1

5 På grund af de høje registrerede hastigheder og hastighedes store indflydelse på uhelds alvorlighedsgrad, er et af indsatsområderne i Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan for perioden netop hastighed. Formålet med hastighedsplanen er, at den skal medvirke til at reducere antallet af registrerede personskader med 50 % inden udgangen af 2020 baseret på et gennemsnit af tilskadekomne i årene Hastighedsplanen for åbent land angiver, hvilke virkemidler og initiativer Aabenraa Kommune kan benytte til at få nedsat hastigheden på det kommunale vejnet. Udgangspunktet er en systematisk tilpasning af hastighedsgrænsen til vejens udformning, dens funktion og omgivelserne. Det er essentielt, at der samtidig er en kobling mellem hastighedsplanen og kommunens stiplan og dertilhørende stiprioriteringsmodel. Koblingen til stiplanen er vigtig, da stiønsker ofte udspringer fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt eller utryghed grundet høje hastigheder på den pågældende lokalitet. En reduktion af hastighedsniveauet som følge af et hastighedsprojekt kan være medvirkende til at skabe optimale forhold for bløde trafikanter, således et stiprojekt kan betragtes som gennemført. Hastighedsplanen for åbent land angiver Aabenraa Kommunes fokus i forhold til vejnettets udformning, den enkeltes vejs funktion, omgivelserne og de trafikantgrupper, som færdes på den aktuelle lokalitet. At der udarbejdes en hastighedsplan for åbnet land er ikke nødvendigvis ensbetydende med lavere skiltet hastighed. Der arbejdes med udgangspunkt i, at vejen skal være selvforklarende, hvilket betyder, at vejens udformning og udstyr skal passe til den skiltede hastighed. Planen skal ses som et redskab til at udforme og tilpasse vejnettet, så der opnås en passende hastighed på alle vejstrækninger og i alle kryds udenfor byzonerne i Aabenraa Kommune. Nærværende plan indeholder en handlingsplan for de projekter, som er planlagt udført med fokus på hastighed. 2

6 2. SAMMENHÆNG MELLEM HASTIGHED OG UHELD Alt for mange trafikuheld skyldes, at trafikanterne ikke tilpasser hastigheden efter forholdene. Trafikuheldenes alvorlighed er direkte påvirket af, hvor hurtigt trafikanterne kører. Små hastighedsoverskridelser kan få meget alvorlige konsekvenser. Jo hurtigere der køres, desto flere uheld indtræffer og jo mere alvorlige er uheldene. Alligevel er trafikanternes gennemsnitshastighed og 85 %-fraktilhastigheden på mange veje væsentligt højere end den fastlagte hastighedsgrænse. 85 %-fraktilhastigheden 85 %-fraktilhastigheden angiver den hastighed, som 15 % af trafikanterne overskrider. Hvis f.eks. 85 %-fraktilhastigheden er angivet til 89 km/t betyder det, at hver 7. trafikant på den pågældende lokalitet kører hurtigere end 89 km/t. Undersøgelser har vist, at 8 ud af 10 bilchauffører/passagerer vil blive dræbt ved en frontalkollision med en påkørselshastighed på 90 km/t, mens kun 1 ud af 10 vil blive dræbt ved 70 km/t, hvilket er illustreret ved figur 2. Figur 2. Risiko for at blive dræbt som bilchauffører/passagerer ved forskellige påkørselshastigheder ved frontalkollisioner. [Vejreglen for Planlægning af veje og stier i åbent land, oktober 2012] Tilsvarende har undersøgelser vist, at 8 ud af 10 bilchauffører / passagerer vil blive dræbt ved en sidekollision med en påkørselshastighed på 70 km/t, mens kun 1 ud af 10 vil blive dræbt ved 50 km/t. Generelt betyder en stigning i gennemsnitshastigheden på 1 % på en vejstrækning, at der sker en stigning på 2 % i antallet af personskadeuheld, en stigning på 3 % i alvorlige personskadeuheld og 4 % i antal trafikdræbte. [SWOV Fact Sheet: The relation between speed and crashes, 2009] På baggrund af foreliggende undersøgelser, taler alle argumenter således for, at man som vejmyndighed forsøger at påvirke trafikanternes hastighed med en målrettet indsats. 3

7 3. MÅLSÆTNING FOR HASTIGHEDSPLAN Hastighedsplan for åbent land skal ses som en udmøntning af trafiksikkerhedsplanens fokusområde omkring hastighed, hvorved problemstillingen med høj hastighed som en uheldsfaktor konkretiseres. Aabenraa Kommune har i trafiksikkerhedsplanen for 2020 følgende indsatsområder: For høj hastighed Uheld med bløde trafikanter Uheld med unge bilister (18-24 år) Uheld på de overordnede veje i åbent land Uheld i byer Arbejdet med hastighed i åbent land kan ikke kun relateres til indsatsområdet omkring for høj hastighed. Arbejdet omkring hastighed vil også have en afsmittende effekt på indsatsområderne omkring bløde trafikanter, unge bilister og uheld på de overordnede veje i åbent land. Trafiksikkerhedsplanens overordnede målsætning om en reduktion af antallet af registrerede personskader med 50 % inden udgangen af 2020, skal understøttes via følgende konkrete målsætninger fra den generelle hastighedsplan for Aabenraa Kommune: I kurver og kryds i åbent land må gennemsnitshastigheden ikke være mere end 5 km/t højere end hastighedsgrænsen. I kurver og kryds i åbent land må 85 %-fraktilhastigheden ikke overstige hastighedsgrænsen med mere end 15 km/t. I kurver og kryds i åbent land vil der blive udarbejdet et projektforslag, som vil komme på Aabenraa Kommunes prioriteringsliste for sikkerhedsfremmende projekter, hvis gennemsnitshastigheden er 5 km/t højere end hastighedsgrænsen eller hvis 85 %- fraktilhastigheden overstiger hastighedsgrænsen med 15 km/t. For strækninger i åbent land vil hastighedsniveauet løbende blive vurderet i forhold til de lokale forhold. Såfremt der er forhold, der er problematiske, vil der blive udarbejdet et projektforslag, som vil komme på Aabenraa Kommunes prioriteringsliste for sikkerhedsfremmende projekter. Ovenstående målsætning skal nås uanset en eventuel stigning i trafikken eller andre udefrakommende faktorer, som kan have indvirkning på antallet af trafikuheld. Målet om en hastighedsreduktion skal nås ved at benytte konkrete virkemidler. Hastighedsplan for åbent land er et tiltag der i høj grad har fokus på hastighed, men samtidig er der også fokus på sammenkoblingen mellem selve hastighedsplanen og kommunens stiplan. Arbejdet med trafikanternes hastigheder i åbent land er et vigtigt fokusområde, hvis trafiksikkerheden skal forbedres og borgerne skal opleve kommunen som tryg at bo og færdes i. Grundlæggende handler hastighedsplanlægning om at planlægge og kontrollere trafikanternes hastighed ud fra vejnettets sikkerhed, fremkommelighed samt skabe overensstemmelse mellem omgivelserne og de gældende hastigheder. Derudover skal der tages hensyn til de forskellige trafikantgrupper, som benytter vejnettet, f.eks. skoleveje i åbent land samt trafikanterne i de blå byer. 4

8 4. FREMTIDIG HASTIGHEDSPLANLÆGNING Aabenraa Kommune fastlægger hastighedsgrænserne på kommunens veje i åbent land med udgangspunkt i en vurdering af, hvilke trafikantgrupper, der færdes på de enkelte vejstrækninger, hvilket er nærmere beskrevet i kommunens generelle hastighedsplan. Som udgangspunkt er hastighedsgrænserne i åbent land defineret ved: På gennemfartsveje (vejklasse 1 og 2) er hastighedsgrænsen som udgangspunkt 80 km/t, men lokalt kan der fastsættes en lavere eller højere hastighedsgrænse. Lavere hastigheder forekommer kun i forbindelse med kryds, skarpe kurver og ved gennemkørsel af de blå byer. Ved højere hastigheder end 80 km/t skal strækningen defineres som en motortrafikvej. På fordelingsveje (vejklasse 3) er hastighedsgrænsen som udgangspunkt 80 km/t, men der kan forekomme hastighedsgrænser på km/t eller i særlige tilfælde lokalt en hastighedsgrænse på km/t. På lokalvejene (vejklasse 4) er hastighedsgrænsen 80 km/t. Lokalt kan der fastsættes lavere hastighedsgrænser på km/t. Det kan enkelte steder være nødvendigt at supplere den lave hastighed med hastighedsdæmpende foranstaltninger. Lokalveje, vejklasse 4, er ikke gennemgået systematisk i hastighedsplanen. Fælles for lokalvejene er, at disse er undersøgt på baggrund af konkrete borgerhenvendelser eller at der er registreret høje hastigheder via gps-data. De blå byer De blå byer er mindre bysamfund, hvilket typisk er en klynge tætliggende bebyggelser. Hastighedsgrænsen på vejene gennem en blå by er typisk 80 km/t med mindre specifikke forhold gør, at hastighedsgrænsen er reduceret. Aabenraa Kommune arbejder ud fra princippet om selvforklarende veje. Dette betyder, at det ud fra vejens udformning og udstyr skal være muligt at genkende, hvilken hastighed der bør køres med. Dette vil sige, at hvis hastighedsgrænsen er 80 km/t, så skal vejen også indrettes herefter og tilsvarende ved lavere hastighedsgrænser. For at opfylde de konkrete mål for trafiksikkerheden og målsætningen om hastighedsreduktion, har Aabenraa Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af hastighedsplanen for åbent land haft særlig fokus på følgende: Hastighedsgrænser / skiltning i de Blå byer Strækninger hvor enten gennemsnitshastigheden eller 85 %-fraktilhastigheden ikke opfylder kommunens mål Potentielle motortrafikveje Lokaliteter hvor borgerhenvendelsernes fokus har været problemer med høj hastighed Krydsningssteder i åbent land hvor der er registreret høj hastighed Strækninger der er udpeget til stiruter ad mindre veje Fokusområderne er udvalgt for at stabe en større respekt for hastighedsgrænserne bl.a. ved relevant skiltning samt genkendelighed af vejens udstyr og udformning. Et eksempel på dette kan være, at en blå by skal skiltes ved den tætliggende bebyggelse og ikke ved enkeltliggende bygninger i nærheden af den tætliggende bebyggelse. 5

9 Besigtigelsen af strækningerne i åbent land er baseret på borgerhenvendelser, viden om fremtidige projekter og hastighedsregistreringer fra floating car data (gps-registreringer). Strækningsregistreringerne hvor 85 %-fraktilhastigheden er højere end 10 km/t af hastighedsgrænsen, er vist på figur 3. På baggrund af besigtigelsen med fokus på de ovenstående punkter, er der udarbejdet forslag til hastighedsprojekter, hvor konkrete tiltag fremstår. Figur 3. Lokaliteter hvor 85 %-fraktilhastigheden er højere end 10 km/t af hastighedsgrænsen. De konkrete hastighedsprojekter, der skal gennemføres de kommende år, er at finde i kapitel 5, Fremtidige hastighedsprojekter. Disse projekter kan samtidig anvendes som et værktøj til fremtidig håndtering af problematikker omkring for høj hastighed. 6

10 Generelt vil der i fremtiden være fokus på følgende løsninger indenfor hastighedsplanlægning i åbent land: Kun relevant skiltning mht. hastighedsgrænser vejens hastighedsgrænse skal passe til vejens udformning. En sådan løsning betyder, at det skal være typeligt for bilisten, hvis der f.eks. kan køres 80 km/t på den pågældende lokalitet. Dette kan også være strækninger, som er udformet som en 2 minus 1 vej med en skiltet hastighed på km/t, som vist på figur 4. Figur 4. Eksempel på en 2 minus 1 vej i Aabenraa Kommune. Ligeledes skal det være tydeligt, hvis den skiltede hastighed er 90 km/t som kan være tilfældet på en motortrafik. Et eksempel på en 2+1 vej er vist på figur 5. Figur 5. Eksempel på en 2+1 vej i Aabenraa Kommune. 7

11 Skiltning af blå byer skal kun ske ved de tætliggende bebyggelser. Respekten for bybetegnelsen vil forsvinde hvis ikke der bliver skiltet ved den tætliggende bebyggelse. Det er derfor vigtigt at skiltningen kan relateres til flere bygninger og ikke enkeltstående huse. Generelle tiltag ved institutioner i åbent land for at skabe opmærksomhed og for at have en hastighedsdæmpende effekt. For at øge trafiksikkerheden omkring de forskellige institutioner i åbent land kan et af tiltagene være etablering af en form for port ved ankomst til institutionen. Et eksempel med krydsning af fællessti i åbent land er vist på figur 6. Figur 6. Eksempel på "port" ved ankomst til skole. Der er mulighed for forskellige typer af udformning afhængig af f.eks. omkringliggende stisystemer. 8

12 Indsnævring af køresporsbredden ved hjælp af afmærkning Et sådan tiltag vil være at lave en reduktion af køresporsbredden ved hjælp af afmærkning. Et smallere kørespor vil kunne få visse bilister til at sænke hastigheden, men denne type løsning har ikke samme effekt på alle bilister. Ved meget brede veje, er der potentiale for, at der kan etableres en cykelbane i vejkanten, så længe køresporsbredden overholder de anbefalede 3,5 meter. Et eksempel indsnævring af køresporsbredden ved hjælp af afmærkning er vist på figur 7. Figur 7. Eksempel på indsnævring ved hjælp af afmærkning. Flere af de foreslåede løsningsforslag vil i fremtiden kunne bruges som et standardværktøj/massetiltag omkring arbejdet med hastighedsreducerende tiltag. Derudover vil et værktøj som trafiksikkerhedsinspektion også være relevant på strækninger med registreret høj hastighed, hvor der ikke nødvendigvis er registreret uheld. 9

13 5. FREMTIDIGE HASTIGHEDSPROJEKTER Der er ved udarbejdelsen af denne plan ikke påbegyndt eller udført hastighedsprojekter for De opstillede hastighedsprojekter er udarbejdet på baggrund af besigtigelser i november Der er udarbejdet en handlingsplan indeholdende en liste over de tiltag, der ønskes gennemført som en del af kommunens hastighedsplan for åbent land. Gennemførelsen af de opstillede tiltag er i overensstemmelse med de fokusområder, som er angivet i forbindelse med planen. Listen med hastighedsprojekter er vist ved tabel 1 og placeringen af tiltagene er vist på figur 8. Når listen er gennemført vil der være opnået en ensartethed og genkendelighed af hastighedsskiltningen på kommunens vejnet. Efterfølgende skal planen være et værktøj til svar på borgerhenvendelser og lignende. De opstillede tiltag er delt på følgende kategorier: 1. Ny skiltning. 2. Flytte nuværende skiltning. 3. Fjerne nuværende skiltning. 4. Ændring af hastighedsgrænse. 5. Ændring af afmærkning. 6. Undersøges nærmere. Tabel 1. Liste med tiltag udarbejdet i forbindelse hastighedsplanen for Aabenraa Kommune. Nummereringen henviser til placeringen af tiltagene, figur 8. Tiltagene er ikke opstillet i en prioriteret rækkefølge. Nummer Registreret problem Løsningsforslag Kategori 1 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle 2 2 Høj hastighed trods skiltning Undersøge muligheden for 2 minus Hastighedskiltning på hele vejen Herfra 60 km/t mod vandet 1 4 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle 2 5 Overhaling forbudt Fjerne skiltning 3 6 By uden tavle Opsætte blå by-tavle 1 7 By uden tavle Opsætte blå by-tavle 1 8 Overhaling forbudt Fjerne skiltning 3 9 Blandet 60 og 80 km/t hastighedsbegrænsning 60 km/t i hele området 4 10 Flytte vestlige blå by-tavle Flytte blå by-tavle km/t skiltning 60 km/t på strækning 4 12 Blå by-tavle forkert placeret Flytte lidt længere ind mod byen 2 13 Blå by-tavle forkert placeret Flytte skilt mod nord 2 14 By selvom det er i "landzone" Byzonetavle 1 15 Blå by-tavle forkert placeret Ved udvidelse af byzone fjerne skilt 3 16 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle 2 17 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle 2 18 Skiltning langt fra bebyggelse Flytte skiltning tættere på bebyggelse 2 19 Problem med hastighed 2 stk. 60 skilte med start ved velkomstskilt 4 20 Problemer med hastighed og skiltning Eventuelt nye tavler. Der laves en tælling inden beslutning om skiltning 6 tages 21 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle mod kryds 2 22 Blå by-tavle forkert placeret Fjerne blå by-tavle km/t skiltning virker ikke logisk Fjerne skiltning med 40 km/t og overveje 80 km/t 4 24 Problemer med hastighed Overveje 60 km/t 4 25 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle tættere på bebyggelse km/t skiltning virker ikke logisk Fjerne skiltning 3 27 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle tættere på bebyggelse 2 10

14 Nummer Registreret problem Løsningsforslag Kategori 28 Ingen blå by-tavle Opsætte blå by-tavle km/t virker ikke logisk Ophæve 60 km/t 4 30 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle tættere på bebyggelse 2 31 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle tættere på bebyggelse 2 32 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle tættere på bebyggelse 2 33 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle længere mod syd 2 34 Ingen blå by-tavle Opsætte blå by-tavle i retning mod syd 1 35 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle km/t skiltning Fjerne skiltning 3 37 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle km/t skiltning Fjerne første tavle med 50 km/t og evt. erstatte med 70 km/t km/t skiltning Ændre hastighedsgrænse til 60 km/t på hele strækningen km/t skiltning Ophæve 60 km/t km/t skiltning Ophæve 60 km/t 4 42 Ingen blå by-tavle Opsætte blå by-tavle 1 43 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle 2 44 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle tættere på bebyggelse 2 45 Blå by-tavle forkert placeret Flytte blå by-tavle tættere på bebyggelse km/t skiltning Overveje 70 km/t 4 47 Blå by-tavle Fjerne blå by-tavle km/t skiltning i skov Fjerne 50 km/t skiltning 4 49 Ingen blå by-tavle Opsætte blå by-tavle 1 50 Ingen blå by-tavle Undersøge om krav er opfyldt til E55 skiltning 1 51 Ingen blå by-tavle Opsætte blå by-tavle 1 52 Motortrafikvej? Undersøge muligheden for motortra Dårlige oversigtsforhold ved 50 km/t 54 Ingen cykelfaciliteter og høj hastighed 55 Indbyder til høj hastighed Ingen cykelfaciliteter og høj hastighed Manglende fokus på institution og derfor høj hastighed 58 Henvendelser om høj hastighed 59 Bred vej indbyder til høj hastighed 60 Bred vej indbyder til høj hastighed 61 Bred vej indbyder til høj hastighed Ingen cykelfaciliteter og høj hastighed Ingen cykelfaciliteter og høj hastighed 64 Indbyder til høj hastighed 65 Indbyder til høj hastighed fikvej 90 km/t 40 km/t. Alternativt undertavle med teksten dårlig oversigt Undersøge muligheden for 2 minus 1 6 Ændre hastighed til 90 km/t tjekke sikkerhedszone ved ændring Undersøge muligheden for 2 minus 1 6 Etablering af port 6 Undersøge mulighed for mere politikontrol Indsnævring af kørebane ved etablering af brede kantbaner Indsnævring af kørebane ved etablering af brede kantbaner Når der skal genafmærkes, bør det overvejes at lave kørebanen smallere Undersøge muligheden for 2 minus 1 6 Undersøge muligheden for 2 minus 1 6 Ændre hastighed til 90 km/t tjekke sikkerhedszone ved ændring Ændre hastighed til 90 km/t tjekke sikkerhedszone ved ændring

15 Figur 8. Geografisk placering af tiltag udarbejdet i forbindelse hastighedsplanen for Aabenraa Kommune. Nummereringen henviser til nummereringen af tiltagene vist i tabel 1 og er ikke opstillet i en prioriteret rækkefølge. 12

16 6. NYE HASTIGHEDSGRÆNSER I ÅBENT LAND Flere af de opstillede hastighedsprojekter betyder, at der på flere lokaliteter bliver ændret på hastighedsgrænsen. Figur 9 viser den nye hastighedsgrænse i åbent land på de strækninger, hvor der ændres på hastighedsgrænsen i henhold til de opstillede hastighedsprojekter. Derudover viser figur 9 også de udpegede stiruter på hastighedsdæmpet vej. Figur 9. Illustration af ændrede hastighedsgrænser på de lokaliteter, hvor et hastighedsprojekt har betydet en ændring af hastighedsgrænsen og de udpegede stiruter på hastighedsdæmpet vej. 13

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering. Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan

Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering. Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan TRAFIKPLAN Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY.

SE TRAFIK NOTAT SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY. SE TRAFIK NOTAT SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY. SE Trafik 10. august 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse NOTAT... 3 Baggrund...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Østrupvej Gundsømagle til Herringløse

Østrupvej Gundsømagle til Herringløse Roskilde Kommune Østrupvej Gundsømagle til Herringløse Trafiksikkerhedsinspektion Status: Endelig inspektionsrapport Kommenteret af Roskilde Kommune SLUTERKLÆRING Udgivelsesdato : 28. marts 2014 Projekt

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Evaluering af arbejdet med lokale hastighedsplaner for fire kommuner i Viborg amt

Evaluering af arbejdet med lokale hastighedsplaner for fire kommuner i Viborg amt Evaluering af arbejdet med lokale hastighedsplaner for fire kommuner i Viborg amt Vejdirektoratet Bjerringbro Kommune Karup Kommune Morsø Kommune Møldrup Kommune Viborg Amt Juni 2002 Indhold Indhold...

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafikplan - Bredebro

Trafikplan - Bredebro Trafikplan - Bredebro April 2013 TRAFIKPLAN FOR BREDEBRO 2014-2018 PROJEKT Projekt nr. 1100009782 Version 2 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af MNSS Godkendt af JKD Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSIND SATSER 2014

TRAFIKSIKKERHEDSIND SATSER 2014 SIDE 1 TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION 11 LOKALITETER I VEJEN KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSIND SATSER 2014 GENNEMGANG AF UDVALGTE STRÆKNINGER STRÆKNINGSUHELD I ÅBENT LAND TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION 11 LOKALITETER

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere