R O S K I L D E F J O R D B A D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R O S K I L D E F J O R D B A D"

Transkript

1

2 I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde vand/fjorden som u d g a n g s p u n k t f o r d e r e s p e k t i v e i d e e r. D e t v a r i d e e r o m bl.a. et havnebassin, overnatningsmuligheder i fjordbåde og wellnesscentre, herunder projekt Roars kilde som delte præmien. Desværre er ingen af disse forslag endnu blevet realiseret. Men med dette forslag samt projekt Roars Kilde vil formålet med konkurrencen Vision Roskilde ikke være forgæves. Roskilde Kommune har udarbejdet en strategi for Roskilde der hedder Grøn Blå Strategi, overordnet er f o k u s o m r å d e r n e f ø l g e n d e 4 p u n k t e r : N a t u r, S u n d h e d, oplevelser, Erhver v/økonomi. Herunder ønskes der bl.a. at arbejde på flere bade, samt overnatningsmuligheder ved fjorden, flere muligheder for bevægelse i naturen som skaber mere sundhed og velvære for borgerne, samt SIDE 2 erhverv og økonomi tænkt ind i strategien. Vi mener at Roskilde Fjordbad på mange måder bidrager til kommunens ønsker for strategien. Stedets placering og indhold: Placeringen for Roskilde Fjordbad er tiltænkt at være på kysten mellem Vigen Camping/strandpark og Veddelev Havn, baggrunden for dette, er at området i forvejen benyttes som badeområde, og som et led i forsøget p å a t g ø r e V i g e n C a m p i n g m e r e a t t r a k t i v, v i l f j o r d b a det bidrage til endnu flere aktiviteter for campisterne. Derudover har de 3 lokale søsportsklubber hjemsted på grunden der skråner ned mod området, det betyder at deres muligheder for benyttelse af anløberbro og opbevaring vil være optimal. I forholdene omkring havdybde, vandkvaliteten og parker i n g, s e r v i i n g e n u d f o r d r i n g e r. Endeligt i forholdet til placeringen, så vender fjordbadet mod syd og har dermed et fantastisk lys hele dagen samt en pragtfuld udsigt til bl.a. Roskilde Havn med Domkirken og byen i baggrunden. PROJEKTANSVARLIG & IDÉMAGER: Sanne Svanholt Nordvestvej 1, 4300 Holbæk Tlf.: mail: ARKITEKTER: DEVE v/ Morten Vedelsbøl & Helle Degn Dronningensgade 49, 1420 København Tlf.: mail: Finansiel støtte til udarbejdelse af skitseprojektet er bevilliget af CASINO ROSKILDE.

3 SIDE 3

4 DEN KORTE PRÆSENTATION Ønsket er at tilføre Roskilde et offentligt fjordbad, men i m o d s æ t n i n g t i l t r a d i t i o n e l l e s ø b a d e o g h a v n e b a s s i n e r, hvor det primære formål er at bade fra et broanlæg, så er dette tænkt som et multifunktionelt anlæg der kan anvendes hele året. Stedet skal endvidere indeholde faciliteter for vinterbadere, - anløbsbro for kajaksejlende, vikingeskibe m.m., havneplads for udlejningsbåde, - primitiv overnatningssted for eksempelvis kajaksejlende, - opbevaringsplads f o r s ø s p o r t s u d s t y r, s a m t c a f é / k i o s k u d s a l g i s o m m e rhalvåret. R o s k i l d e F j o r d b a d e r e n f o r e n i n g, d e r s o m a n d r e f o reninger er drevet af frivillig arbejdskraft, indtægter fra udlejning af faciliteter til eks. vinterbaderklub, bådudlejningsfirma, caféejer m.m. skal dække udgifter til løbende vedligeholdelse af broanlægget samt diverse d r i f t s u d g i f t e r.. SIDE 4

5 SIDE 5

6 FORMÅLET MED PROJEKTET Formålene med projektet er mange og som det fremgår tydeligt i beskrivelsen, er der mange der vil få stor glæde af Roskilde Fjordbad, men helt overordnet set, så er formålet at Roskildes borgere og besøgende vil få flere muligheder for bevægelse og social samvær i naturen hele året. Idet Roskilde er begunstiget med at være omgivet af den smukke og rene fjord, så mener vi at der bør støttes op om mere udnyttelse af det der ligger lige foran os, nemlig fjorden. Endeligt vil vi pointere at, med den kommende nærtliggende forskerpark, samt en forhåbentlig godkendelse af Roskilde Fjord som nationalpark og det forhåbentlig kommende wellnesscenter Roars Kilde, så vil interessen for Roskilde Fjordbad med tiden kun blive endnu større. KONCEPTET Fjordbadet henter sin klare reference i den historiske transport af tømmer via Fjorden og lægger sig som en komposition af flydetømmer på kanten. Badet består primært af træ af forskellige tætheder - fra lukkede volumener til transparente lamelstrukturer. Disse strukturer er fleksible og kan åbnes, lukkes og skydes efter behov. SIDE 6

7 OPBEVARING MM TIL KLUBBER KAHYTTER / SAUNA BAD FJORDBÅDE CAFÉ INDGANG CAFÉ SIDE 7

8 KYSTSTIEN MOD VEDDELEV HAVN EKSISTERENDE KLUB N PLAN, 1:500 SIDE 8

9 ARGUMENTER DER TALER FOR + En mulighed for at bade i fjorden på en spændende og behagelig måde. + En mulighed for motion og bevægelse i naturen. + Fjordbadet går storartet i tråd med kommunens Grøn Blå Strategi. + Fjordbadet vil være til stor glæde for gæsterne på Vigen Camping. + En storartet mulighed for alle til at nyde Roskildes smukke fjordlandskab. + Ny og spændende mulighed for overnatning tæt på naturen. + Et nyt udflugtsmål i Roskilde. + Ønsket om et havnebassin bliver opfyldt. + Perfekte faciliteter for vinterbadere i Roskilde. + Tilbud til vikingeskibsmuseet og skjoldungelandet for at ligge til i Veddelev, samtidig med mulighed for toilet og kioskbesøg. + Udlejning af fjordbåde i Roskilde vil være et fantastisk tilbud til kommende turister. + Forøgelse i antallet af turister/besøgende i Roskilde. Fuld udnyttelse af et fjordbad hele året. I skødet fra 1934 tilhørende matriklen Brinch-hjemmet står der skrevet: Køberen og fremtidige ejere af den overdragne parcel og beboere på samme, har ret til fri færdsel for sig og vedkommende på den under Matr. nr. 12k af Veddelev hørende strandeng og ret til badning fra den fælles forstrand, hvorhos ejere eller brugere af den overdragne parcel har ret til at anbringe en badebro og badehuse i og ved stranden. SIDE 9

10 N PLAN, 1:200 SIDE 10

11 BADETS BESTANDDELE På broanlægget bygges 2 Sauna rum samt et omklædningsrum der i vinterhalvåret udlejes til en vinterbaderklub. Selvom der i forvejen eksisterer muligheder for dette i Roskilde, mener vi at der er basis for flere muligheder, man kan evt. forstille sig at den nuværende klub vil have en filial i Roskilde Fjordbad eftersom fremkommeligheden for byens borgere i den vestlige og nordlige del er meget lettere. Dernæst er interessen for vinterbadning stærk stigende i disse år, og klubber i andre større byer melder om store ventelister. Roskilde Fjordbad Disse 3 rum skal tilsammen i sommerhalvåret fungere som kahytter til overnatning for betalende gæster. Ved hjælp af en fleksibel konstruktion kan dette for få midler ombygges til en lettere primitiv overnatning. Denne er særlig tiltænkt det stigende antal kano og kajaksejlende der kunne have brug for overnatning med mulighed for WC/bad og opbevaring af både, men det skal naturligvis også være muligt for andre der søger overnatning at benytte stedet, og mon ikke der er basis for flere alternative og oplevelsesrige naturovernatnings muligheder. Anløbsbroen og opbevaringsrum er tiltænkt til brug for de 3 søsportsklubber der har hjemsted tæt på, men samtidig skal broen kunne anvendes af sejlende gæster i mindre både/joller/kajakker der kommer på kort visit, Vikingeskibsmuseet og skjoldungelandet har også bebudet et behov for broen, eftersom ruten mellem Roskilde Havn og Roskilde Fjordbad har en tilpas distance for småture for turister og her er samtidig mulighed for toiletbesøg og proviantering i café/kiosk. Det skal dog også understreges at udlejning af kano/kajak også vil være en mulighed ved anløbsbroen. Fortøjringsplads for de større fjordbåde skal foregå på anlægges længste bro. Ideen med disse både er at de skal udlejes på ugebasis til turister der ønsker en bådferie i lighed med den ferieform der i stort omfang foregår i andre europæiske lande, f.eks. på de franske floder og kanaler. Mulighed for havneplads i Roskilde Havn og Veddelev Havn er p.t. ikke tilstede eftersom ventelister hertil er lange, derudover er der relativ høje leje disse steder hvilket er en afgørende faktor i forholdet til en rentabel forretning for bådudlejning. Roskilde-Egnens Turistforening, Østdansk turisme, Zealand Business Connection og hele Nordvestsjælland ønsker at fremme denne nye turistattraktion, som kunne bidrage til kystturismen og turismen i hele området. Fjordbådene skal udlejes til sejlads i Roskilde Fjord og Isefjorden. Selve badeområdet vil som udgangspunkt være frit og gratis tilgængeligt for alle, dog bør man overveje hvorvidt der skal være livreddere tilstede, dette vil betyde at badende gæster skal betale entre, medmindre tilskud fra kommunen eller fonde kan betale for denne service. Samtidig vil benyttelse af solvogne være en mulig udgift for besøgende. Der er i skitseprojektet udlagt areal til et udendørs spabad, benyttelse af dette vil også være brugerbetalt, men eftersom mange finder det danske badevand for køligt en stor del af året mener vi at denne aktivitet kunne blive en succes. Derudover vil andre aktiviteter som eks. vipper og vandtrampoliner tiltrække især de lidt yngre gæster, dette er dog ikke nærmere konkretiseret i skitseforslaget. Café området vil naturligvis kunne benyttes af fjordbadets gæster, men vi tænker også at cafeen kunne være et udflugtsmål i sig selv, i lighed med den eksisterende havnekiosk på Roskilde Havn og kiosken på Munkholmbroen. FINANSIERING Vi håber at Roskilde kommune vil yde støtte til opførelsen, eftersom projektet i høj grad tilgodeser kommunens ønsker og strategier, samtidig håber vi at opnå støtte fra fonde, her tænkes bl.a. på Bygge og Anlægsfonden, Friluftsrådet, Roskilde Fonden, arbejdsmarkedets feriefond og Realdania fonden, derudover er der mulighed for at søge støtte fra andre offentlige puljer og sponsorater fra lokale virksomheder og private. De efterfølgende udgifter til driften af stedet bør som tidligere nævnt komme fra lejeindtægter af Fjordbåde/ kano/kajak udlejning, indtægter fra overnatningsfaciliteter, husleje fra café bestyrer, husleje fra vinterbaderforening, samt benyttelse af spabad. SIDE 11

12 DEVE Copenhagen Dronningengade Copenhagen DEVE Stockholm Gyllenborgsgatan Stockholm SIDE 12

Langtved Ny Færgekro

Langtved Ny Færgekro Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar 2015 www.landogudvikling.dk Indhold 1 Indledning... 1 2 Langtved Ny Færgekro... 2 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien... 4 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde.

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde. Den levende havn Gennem årene har mange forskellige planer for Københavns havn været udarbejdet, ofte i stor detaljerigdom. På trods heraf er Københavns Havn stadig ikke velfungerende og har store uudnyttede

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA

helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA helhedsplan FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR parallelopdrag april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA PARALLELOPDRAG Parallelopdraget er udbudt af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary... 3 1.1 Historien... 3 1.2 Fremtiden... 3 1.3 Økonomi

Læs mere

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER NOTAT 2: UDDYBNING AF UDVALGTE IDEER 19. december Kuben Management Advance/1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Læsevejledning... 2 Metode... 3 Marketing...

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere