bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj"

Transkript

1 bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj Kystnærhedszone, Fingerplan 2007 og Natura2000

2 Indledning... 2 Støj, præcisering... 3 Lavfrekvent støj... 3 Metode... 3 Eksisterende forhold... 4 Vurdering af virkninger... 5 Afværgeforanstaltninger... 8 Overvågning... 8 Københavns Kommunes vurdering... 8 Kystnærhedszone, Fingerplan 2007 og Natura Naturstyrelsens indsigelse... 8 Redegørelse til Naturstyrelsen... 9 Referencer Indledning Københavns Kommune sendte i november 2011 et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for store vindmøller på Kalvebod Syd i offentlig høring. Naturstyrelsen fremsatte indsigelse mod planforslaget efter planlovens 29, da Naturstyrelsen vurderede, at dele af planforslaget ikke var i overensstemmelse med overordnede interesser. Indsigelsen vedrørte kystnærhedszonen, Fingerplan 2007 og planmaterialets vurdering i forhold til eventuel indvirkning på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Efterfølgende har der på baggrund af en række redegørelser fra Københavns Kommune været en dialog med Naturstyrelsen om de enkelte punkter i indsigelsen. Forslaget til kommuneplantillæg omfattede også to andre lokaliteter (Prøvestenen og Lynetten), som det blev besluttet at indstille til endelig behandling den 20. september Dermed bortfaldt forslaget til kommuneplantillæg for Kalvebod Syd, og derfor skal forslaget nu udsendes i en ny høring. Det besluttede Borgerrepræsentationen den 25. april Siden det oprindelige forslag til kommuneplantillæg med VVM og miljøvurdering blev offentliggjort, er der kommet en ny bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Som noget nyt fastlægger den også grænseværdier for lavfrekvent støj. Side 2 af 14

3 Dette notat er et bilag til VVM-redegørelsen fra Bilaget omfatter dels en supplerende redegørelse i henhold til Naturstyrelsens indsigelse og en vurdering af lavfrekvent støj fra møllerne. Endvidere indeholder det en præcisering af kommunens vurdering i forhold til grænseværdierne for støj. Støj, præcisering De udførte beregninger som er gennemført som led i VVMredegørelsen viser, at støjgrænserne vil være overholdt ved boliger og haveforeninger på nær et hjørne af Haveforeningen Bergmans Have. Her overskrider støjen fra de allerede eksisterende møller i Valby i forvejen de aktuelle støjgrænser og beregningerne viser, at overskridelsen her vil øges med op til 1 db, når de nye møller er i drift. Københavns Kommune vurderede i VVM-redegørelsen, at forøgelsen af denne overskridelse var marginal. Grænseværdierne for støj skal imidlertid være overholdt, det gælder også, selvom støjgrænsen i forvejen er overskredet. Det vurderes at være muligt at iværksætte foranstaltninger, så støjgrænserne kan overholdes - om nødvendigt ved fjernelse af en af eller begge de eksisterende møller. Det vil fortsat blive krævet, at der gennemføres målinger i forbindelse med ibrugtagning af møllerne, som skal dokumentere, at grænseværdierne kan overholdes. Lavfrekvent støj Københavns Kommunes vurdering af lavfrekvent støj fra vindmøllerne er lavet på baggrund af baggrundsnotatet Lavfrekvent støj fra vindmøller, Kalvebod og Prøvestenen, teknisk notat, Københavns Energi/COWI, februar Resultatet af beregningerne er gengivet nedenfor, og der er foretaget en vurdering af støjen. Metode Miljøstyrelsens bekendtgørelse 1284 af 15/12/2011, også kendt som Vindmøllebekendtgørelsen, indeholder følgende om lavfrekvent støj: 4, stk 2: Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 db ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s. Støjbelastningen bestemmes efter retningslinjer angivet i Vindmøllebekendtgørelsens bilag 1. Til støjberegningerne er producenternes specificerede kildestyrkedata benyttet hvor muligt, suppleret med møllevejledningens generelle data, især for de lavere frekvensbånd. Side 3 af 14

4 Beregningerne er udført i WindPRO version dec for vindhastigheder på 8 m/s og 6 m/s. Vindmøllebekendtgørelsen foreskriver, at støjudbredelsen skal beregnes som forekommende over land, når modtagepunkter er mere end 200 m fra vand. I denne analyse er der dog regnet med udbredelse over vand, således at der regnes med "worst case". Eksisterende forhold Der findes en lang række kilder, som udsender lavfrekvent støj. Den mest almindelige lavfrekvente støj stammer fra store ventilationsanlæg, kompressorer, turbiner, dieselmotorer, vejtrafik og i mindre grad fra vindmøller. I området som belastes af støj fra de fire nye Kalvebodmøller, vil der forekomme lavfrekvent støj fra Amagermotorvejen, Gl. Køge Landevej, seks eksisterende vindmøller på Avedøre Holme og to ældre vindmøller ved Valbyparken. Undersøgelser foretaget af DELTA for DONG Energi i teknisk notat "Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme" AV1099/08 viser, at det udendørs lavfrekvente støjniveau i afstanden ca. 250 m fra Amager-motorvejen er L paeq,lf =33 db. Målinger foretaget langs Hillerødmotorvejen viser støjniveauer af samme størrelsesorden. Lavfrekvent støj fra andre kilder bl.a. virksomheder på Avedøre Holme viste niveauer på under 20 db i afstanden 2000 m. Figur 1 Oversigt over de 12 møller og modtagerpunkter ved Kalvebod Syd Side 4 af 14

5 For boligområdet ved Hvidovre Strandvej, punkt H, er afstanden til motorvejen mere end 800 m. Der kan derfor forventes et udendørs lavfrekvent støjniveau på ikke over L paeq,lf =28 db. Dette svarer til et indendørs støjniveau på ca. L paeq,lf =15 db. På baggrund af ovenstående antagelser er de lavfrekvente støjniveauer beregnet fra eksisterende kilder i de udpegede punkter. Resultaterne heraf er vist i Tabel 1. Tabel 1 Lavfrekvent støj fra eksisterende støjkilder beregnet i de frem punkter A-H. Eksisterende lavfrekvent støj, indendørs Punkt A Punkt B Punkt F Punkt G Punkt H 6 vindmøller, Avedøre Holme 2 vindmøller ved Valbyparken 4,5 5,1 4,3 8,2 9,1 10,7 6,9 12,8 0 0 Amagermotorvejen Total Der kan måske kunne forekomme lavfrekvente støjkilder helt lokalt ved en bebyggelse. Disse er ikke undersøgt her. Det vurderes dog, at ovenstående niveauer er repræsentative for den lavfrekvente støj. Vurdering af virkninger Der er udført beregninger for 5 repræsentative modtagepunkter, A, B, F, G og H. Niveauerne er regnet som worst-case for alle punkterne med udbredelse over vand. Punkterne A, B og F er repræsentative for de støjfølsomme områder med bl.a. kolonihaver ved Valbyparken. Punkterne G og H er repræsentative for det støjfølsomme boligområde ved Hvidovre Strandvej. Følgende vindmøller, har indflydelse på støjen i modtagepunkterne: De fire nye møller på Kalvebod Syd (nr. 1, 2, 3, 4). Her er taget udgangspunkt i en 3,6 MW Siemensmølle. På Avedøre Holme står der i dag tre 3,6 MW Siemensmøller med en navhøjde på 90 m og tre Vestasmøller på 660 kw og med en navhøjde på 40 m. I Valbyparken står to Vestasmøller på 225 kw og med en navhøjde på 31,5. De beregnede, lavfrekvente, indendørs støjniveauer fra de fire nye vindmøller er vist i Tabel 2. Side 5 af 14

6 Tabel 2 Lavfrekvent støj fra de nye vindmøllerpå Kalvebod. Lavfrekvent støj, indendørs Punkt A LpALF, vand Punkt B LpALF, vand Punkt F LpALF, vand Punkt G LpALF, vand Punkt H LpALF, vand 4 nye møller (mølle 1-4) 9,7 db 10,8 db 11,1 db 12,0 db 11,7 db Udbredelsen af den lavfrekvente støj omkring de fire nye møller ved hhv. 6m/s og 8 m/s er vist på Figur 2 og Figur 3. Figur 2 Udbredelsen af lavfrekvent støj fra de fire nye møller ved 6 m/s. Side 6 af 14

7 Figur 3 Udbredelsen af lavfrekvent støj fra de fire nye møller ved 8 m/s. Den samlede lavfrekvente støj i området, dvs. den kumulative støj, er beregnet ved at lægge alle støjbidrag sammen til et samlet lavfrekvent støjniveau. Resultatet heraf er vist i Tabel 3. Tabel 3 Lavfrekvent støj fra de 4 nye møller og den samlede, kumulative, lavfrekvente støj fra andre kilder, herunder eksisterende vindmøller, beregnet som indendørs støjniveau i de fem modtagerpunkter A-H. Lavfrekvent støj, indendørs Punkt A Punkt B Punkt F Punkt G Punkt H 4 nye vindmøller 9,7 10,8 11,1 12,0 11,7 Andre vindmøller og baggrundsstøj Total 15, Det fremgår, at støjgrænsen på 20 db er overholdt for den samlede støj i alle beregningspunkter. Side 7 af 14

8 Afværgeforanstaltninger Da grænseværdierne for vindmøllerne er overholdt, er der ikke behov for iværksættelse af afværgeforanstaltninger. Overvågning Kommunen kan efter reglerne i bekendtgørelse om støj fra vindmøller kræve, at ejeren af en vindmølle for egen regning udfører støjmålinger. Støjmålinger kan kræves når: en anmeldt mølle sættes i drift i forbindelse med almindeligt tilsyn efter loven, dog højst en gang årligt eller i forbindelse med behandlingen af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for nødvendigt. Københavns Kommunes vurdering Det ses af beregningerne, at samlede lavfrekvente støj fra alle kilderne i området ligger under grænseværdien og at motorvejen udgør et væsentligt bidrag til støjen. Derfor vil den kumulative lavfrekvente støj fra vindmøllerne også ligge under de fastsatte grænseværdier. De nye vindmøller udgør kun et beskedent bidrag til den samlede lavfrekvente støj på den modsatte side af Kalveboderne. På den baggrund vurderes lavfrekvent støj ikke at udgøre en væsentlig virkning på miljøet for beboerne i Hvidovre, som er de nærmeste naboer til møllerne. Kystnærhedszone, Fingerplan 2007 og Natura2000 Naturstyrelsens indsigelse Naturstyrelsen Roskilde fremsatte indsigelse overfor forslaget til kommuneplantillæg, da styrelsen mente, at der manglende en redegørelse for en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for placering af store vindmøller indenfor kystnærhedszonen på Kalvebod Syd. Dette skal der i henhold til planloven ( 5b, stk. 1, 1) være, når der planlægges for anlæg i kystnærhedszonen. Naturstyrelsen mente endvidere, at der manglede en redegørelse i forhold til Fingerplan 2007 om de indre grønne kiler, herunder en konkret vurdering i forhold til placering af vindmøller i Fingerplanens indre grønne kile med Kalvebod Syd. Vindmøllerne på Kalvebod Syd er foreslået placeret i et område, der i landsplandirektivet Fingerplan 2007 er fastlagt som indre grøn kile. De grønne kiler er forbeholdt overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. Kilerne har som hovedformål at tilgodese behovet for det almene friluftsliv. Af Fingerplanens bemærkninger fremgår det, at de indre grønne kiler bør friholdes for Side 8 af 14

9 vindmøller og anlæg, der forringer de grønne kilers rekreative anvendelse og oplevelse. Endelig mente Naturstyrelsen ikke, at det på baggrund af konklusionerne i kommunens konsekvensvurdering kunne udelukkes, at opstilling af vindmøller på Kalvebod Syd kunne have en negativ indvirkning på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Alle planforslag, der behandles efter planloven, skal vurderes for deres mulige påvirkning af Natura2000-områder. Området ved Kalvebod Syd grænser på begge sider direkte op til et Natura2000-område, hvorfor der er udarbejdet en konsekvensvurdering. Redegørelse til Naturstyrelsen Kystnærhedszonen Der er overfor Naturstyrelsen i et notat redegjort for de forhold som styrelsen mente manglede i forslaget. Funktionel begrundelse Udbyttet fra vindmøller er væsentligt bedre tæt på kysten end inde i landet, fordi vindressourcen aftager fra kysten og ind over land. Det skyldes, at terrænets ruhed, som øger turbulensen og reducerer den del af vindens energi, der kan udnyttes til el-produktion, er større på land end til vands. Dette gælder også for Kalvebodmøllerne. Planlægningsmæssig begrundelse Der er ganske få muligheder for placering af møller i København alene af hensyn til kravene om en afstand på fire gange møllehøjden til nærmeste boliger og om overholdelse af de gældende støjkrav. Kalvebod Miljøcenter er en af mulighederne. I udpegningen af denne lokalitet har det været en afgørende faktor, at arealerne i dag er en del af Kalvebod Miljøcenter, og at vindmøllerne tages ned, inden hele området overgår til rekreative formål som fastlagt i lokalplan nr. 238 og den for området gældende landskabsfredning. Afvejning overfor naturinteresser i kystnærhedszonen Københavns Kommune har i VVM-redegørelsen og i uddybende notater vedrørende Natura2000 til Naturstyrelsen redegjort for, hvorfor det vurderes, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås at der ikke vil ske skade på det nærliggende Natura2000-område. Møllerne placeres på et område som anvendes til jorddeponi og som er helt modificeret gennem denne anvendelse. I VVM-redegørelsen (s. 59) er det på den baggrund vurderet, at der ikke er væsentlige naturmæssige konsekvenser af planerne. Der vurderes ikke at være andre væsentlige naturinteresser i kystnærhedszonen, som opstilling af møllerne kan påvirke. Side 9 af 14

10 Afvejning overfor landskabshensynene i kystnærhedszonen Det er vurderet i VVM-redegørelsen, at møllerne bliver dominerende i landskabet set fra mange vinkler, herunder set fra Hvidovre Kommune, Valbyparken og Tippen på den modsatte side af Kalvebodløbet. Det er også vurderet, at landskabet ikke i særlig grad er sårbart overfor vindmøller pga. de andre tekniske anlæg i området, og der er lagt vægt på at de står i et let opfatteligt geometrisk mønster. Set i forhold til Kalvebod Miljøcenters anvendelse af arealet, de tilgrænsende store trafikanlæg og den bymæssighed, der findes i nærheden i Hvidovre og i Ørestad, er der efter Københavns Kommunes opfattelse ikke tale om et område med uforstyrret kystlandskab. Efter Københavns Kommunes opfattelse er det område, hvor møllerne skal opstilles, et ganske specielt kystlandskab. Den del af landskabet, som ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, er afgrænset af en dæmning samt en støjvold omkring Kalvebod Miljøcenter og mod Amager-motorvejen, som adskiller hele området fra resten af Kalvebod Fælled. I den nordlige ende er området afgrænset af en jernbanebro og i den sydlige af motorvejsbroen. Området er præget af igangværende erhvervsmæssige aktiviteter, og der er fra flere vinkler udsigt til andre tekniske anlæg i forskellig afstand af møllerne, bl.a. Avedøreværket og de store vindmøller ved værket samt til bymæssig bebyggelse i bl.a. Hvidovre og Ørestad. Kystlandskab er således - betragtet både tæt på og på en større afstand - et landskab med en vis urban karakter. Københavns Kommune vurderer derfor, selvom møllerne bliver dominerende og der ikke er andre anlæg i vindmølleskala tæt ved møllerne, at placering af møllerne i kystnærhedszonen kan accepteres. Fingerplan 2007 Der er over Naturstyrelsen i et notat redegjort for, hvordan planlægningen for vindmøller forholder sig til Fingerplan Opstilling af vindmøller er ikke i strid med Fingerplanens regler. Af Fingerplanens bemærkninger fremgår det imidlertid, at de indre grønne kiler bør friholdes for vindmøller og anlæg, der forringer de grønne kilers rekreative anvendelse og oplevelse. Københavns Kommune vurderer, at vindmøllerne ved Kalvebod Syd kan opstilles, uden at det forringer de grønne kilers rekreative anvendelse og oplevelse væsentligt. Dette begrundes med at de grønne kilers hovedformål er, at tilgodese behovet for det almene friluftsliv. Opstilling af vindmøller vurderes ikke at være i konflikt hermed, idet vindmøllerne ikke indskrænker mulighederne for offentlig adgang og ophold på arealerne ved vindmøllerne. Stien langs vandet, som møllerne kommer til at stå parallelt med, bliver primært brugt som Side 10 af 14

11 forbindelse mellem andre grønne områder og som grøn cykelrute og anvendelsen af stien bliver ikke begrænset. Møllerne stilles op på et areal som i dag anvendes til jorddeponi og losseplads og som successivt i møllernes levetid vil overgå til rekreativt område. Møllerne vil blive nedtaget senest, når der ikke længere er jorddeponi/losseplads i området. Dette vil blive sikret i kommunens lejekontrakt med mølleejeren. Området grænser op til en af fingerplanens trafikkorridorer og er i dag påvirket af støj fra Amagermotorvejen og fra Kalvebod Miljøcenter. Om dagen vil støjen fra vindmøllerne næppe kunne høres på grund af støjen fra motorvejen. Støjpåvirkningen fra vindmøllerne vil ikke indskrænke mulighederne for ophold i nærheden af møllerne og i lyset af den støj, der i forvejen dominerer området, vurderes oplevelsen heller ikke at blive forringet i mere end uvæsentlig grad i forhold til at opholde sig der i dag. Området på den modsatte side af Kalveboderne vil ikke blive påvirket af støj udover de gældende grænseværdier. Møllerne vil visuelt påvirke landskabet, men det vil ikke påvirke mulighederne for rekreativ anvendelse af området. For nogle mennesker vil møllerne givet påvirke oplevelsen i negativ retning og for andre i positiv retning. Området ligger ikke langt fra Avedøre Holme, hvor der også er store vindmøller (150 m) samt fra Avedøreværket og motorvejsbroen. Endvidere vil møllerne stå bag en vold. Der er således ikke tale om et uforstyrret landskab. Natura2000 Københavns Kommune har uddybet konklusionen i den udarbejdede konsekvensvurdering og efterfølgende i flere notater til Naturstyrelsen. Heri er der redegjort der for, hvorvidt det eksisterende datagrundlag kan bære en konklusion om, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke har skadelige virkninger. På baggrund af nedenstående forhold, der er præsenteret og forklaret i detaljer i Natura 2000-konsekvensvurderingen og det tilhørende baggrundsnotat, kan det konkluderes, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke vil ske skade på Natura 2000-området. Det er i Natura 2000-konsekvensvurderingen og det tilhørende baggrundsnotat sandsynliggjort, at de beskyttelsesinteresser i Natura 2000-området, der kan blive væsentligt påvirket af en tilstedeværelse af vindmøller langs Kalvebodløbet, er forekomsten af overvintrende troldænder Troldanden optræder meget talrigt i området i vinterhalvåret På baggrund af drøftelserne med Naturstyrelsen og forvaltningens efterfølgende overvejelser, kan det præciseres, at det er København Kommunes vurdering, at det ud fra et Side 11 af 14

12 videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke vil ske skade på Natura 2000-området. Troldanden forekommer kun i større tal nær den påtænkte placering af vindmøllerne under særlige omstændigheder, hvor Kalvebodløbet er isfrit i perioder, hvor de øvrige dele af Kalveboderne og Birkedammen og Klydesøen på Vestamager er isdækkede. Disse omstændigheder opstår ikke hver vinter, men kun i kolde vintre, hvor de sædvanligvis er kortvarige Det vides fra flere studier, at kollisionsrisikoen mellem andefugle og vindmøller er meget lille Det kan derfor ikke udelukkes, at der under de anførte særlige vejromstændigheder kan ske tab af individer af troldand ved kollision med vindmøllerne Det er dog usandsynligt, at tabet af individer vil forekomme i en størrelsesorden, der vil være målbar på bestandsniveauet inden for Natura 2000-området I forlængelse heraf vurderes det, at der ikke vil ske tab i en størrelsesorden, der vil være målbar på flyway-niveau, det vil sige påvirke størrelsen af den bestand, der regelmæssigt overvintrer i danske farvande. Dette er baggrunden for, at det konkluderes, at opsætningen af 4 vindmøller langs Kalvebodløbet ikke vil medføre en målbar påvirkning af troldandeforekomsten i Natura 2000-området. Et af de punkter der har været drøftet med Naturstyrelsen er hyppigheden og varigheden af tilisning af Kalvebodløbet og dermed risikoen for at der befinder sig troldænder i Kalvebodløbet ud for de påtænkte vindmøller. Det seneste notat Troldænder i Kalvebodområdet - forekomst og risiko ved opsætning af vindmøller, Købehavns Energi/COWI, december 2012, som er sendt til Naturstyrelsen indeholder en sammenfattende vurdering af risikobilledet. Nedenfor er notatets uddybning af det sammenfattende risikobillede gengivet. Sammenfattende risikobillede Her sammenfattes tilisningsforholdene med troldændernes optræden i Kalvebodområdet, og de rådende forekomstmønstre holdes op mod det risikobillede, de påtænkte vindmøller langs Kalvebodløbet formodes at udgøre. Det taler for at strækningen af Kalvebodløbet ud for de planlagte vindmøller er egnet eller attraktiv for troldænderne at området i begrænsede perioder (timer til få dage) kan være det eneste isfri område i Kalvebodområdet. Det taler imod, at strækningen af Kalvebodløbet ud for de planlagte vindmøller er egnet eller attraktiv for troldænderne, at: Side 12 af 14

13 denne strækning sjældent isfri i perioder med tilisning af Kalvebodløbet Strækningen er vindudsat som følge af eksponeringen mod Kalveboderne mod vest, Kalvebodløbet er sejlrende og derfor benyttes af både, joller og kajakker til og fra Københavns Havn, og Strømforholdene betyder, at troldænderne skal kompensere under hvile og søvn. Der kan derfor konstateres at antallet af dage, hvor der ligger troldænder i fortrængningszonen, er få, da: Det vil være få dage om året, og formentlig ikke hvert år, at netop denne strækning af Kalvebodløbet vil være eneste isfri del af det samlede Kalvebodområde. Troldænderne opholder sig kun i dette område, hvis der ikke er andre isfri områder i Kalvebodområdet; Området er suboptimalt for troldænderne pga. vindpåvirkning, trafik og strøm. Endvidere kan det konstateres at antallet af troldænder, der vil opholde sig i fortrængningszonen er relativt få, da: Flertallet af troldænderne i Kalvebodområdet er trukket til andre lokaliteter omkring Amager og større dele af Øresund på det tidspunkt, hvor de i øvrigt vil være tvunget til at opholde sig i Kalvebodløbet Området er suboptimalt for troldænderne pga. vindpåvirkning, trafik og strøm. Ovennævnte forhold omkring troldændernes ophold i den pågældende del af Kalvebodløbet skal så vurderes mod den risiko, de påtænkte vindmøller forventes at udgøre for de tilstedeværende troldænder. Der er i Natura 2000-konsekvensvurderingen redegjort for den generelle trussel, vindmøller udgør for fugle, og den specifikke trussel, vindmøller menes at udgøre for rastende og trækkende andefugle. Det konstateres i konsekvensvurderingen, at vindmøller kan fortrænge rastende fugle fra et område omkring møllerne, samt at de udgør en kollisionsrisiko for fuglene. Førstnævnte forhold betyder, at troldænderne formodes at søge at undgå ophold inden for en afstand af 200 m fra vindmøllerne - den såkaldte fortrængningszone. Dette skal vurderes mod det forhold, at fortrængningszonen ikke er et optimalt sted for troldænderne at opholde sig, og at de blot gør det kortvarigt og i mindre antal. Der vil således være andre og formentlig mere betydende faktorer, der gør, at troldænderne ikke vil opholde sig ud for vindmøllerne i større antal eller i mere end blot kortvarige perioder. Kollisionsrisikoen er generelt vurderet til at være ubetydelig, vurderet ud fra de undersøgelser, der er foretaget af rastende og trækkende Side 13 af 14

14 andefugles reaktion på vindmøller. Det synes klarlagt, at ænderne dels kan lære sig placeringen af møllerne og dels er i stand til at undgå møllerne og dermed undgå kollision. Når dette sammenholdes med det forhold, at fortrængningszonen ikke er et optimalt sted for troldænderne at opholde sig, og at de blot gør det kortvarigt og i mindre antal, så vurderes det samlet, at kollisionsrisikoen er minimal, og at eventuelle dødsfald forårsaget af kollision med møllerne vil have en helt ubetydelig indflydelse på forekomsten af troldænder i Kalvebodområdet. Det kan således konkluderes, at Natura 2000-konsekvensvurderingens og Baggrundsnotatets konklusioner hvad angår forekomsten og den mulige påvirkning af troldandebestanden står ved magt. Referencer Lavfrekvent støj fra vindmøller, Kalvebod og Prøvestenen, teknisk notat, Københavns Energi/COWI, februar Indsigelse fra Naturstyrelsen, 8. februar Redegørelse til Naturstyrelsen som følge af indsigelse overfor planforslag for store vindmøller på Kalvebod Syd, Center for Miljø, 30. marts Uddybning af konklusion vedrørende Natura konsekvensvurdering ved opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd, Center for Miljø af 19. marts Opsamling på dialog om Naturstyrelsens indsigelse overfor Københavns Kommunes planforslag for vindmøller på Kalvebod Syd, Center for Miljø, 18. september Redegørelse for planlægning i kystnærhedszonen og anvendelse af begrebet isvintre, Center for Miljø, 12. oktober Troldænder i Kalvebodområdet - forekomst og risiko ved opsætning af vindmøller, COWI, december Side 14 af 14

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Store vindmøller ved Kalvebod syd

Store vindmøller ved Kalvebod syd Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2011 med VVM-redegørelse og miljøvurdering Store vindmøller ved Kalvebod syd Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd.

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V. E-mail: bydesign@tmf.kk.dk http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/store-vindm-ller-ved-kalvebod-syd Indsigelse

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag april

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 5-9-102 og kommuneplantillæg for

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug. 2016 i København Mange udfordringer Hvornår er en bebyggelse støjfølsom? Hvilket støjkildetal skal vi anvende for eksisterende vindmøller? Hvilke

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2011 Lokale: Reno Nord Tidspunkt: Kl. 17:00-17:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Ole Andersen

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Vindmølleprojekt Skovengen

Vindmølleprojekt Skovengen Brønderslev Kommune Aftenens program Velkomst v. udvalgsformand Karsten Frederiksen Vindmølleprojekt Skovengen v. Jacob Jellesen, LE34 Plan- og beslutningsproces v. planlægger Tine Astrup Jakobsen Særlige

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013 VVM-tilladelse til etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune 22. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse til etablering af

Læs mere

STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD

STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Borgerrepræsentationen har den xx. 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013 Sendes pr. mail: mmo@horten.dk Tidsbegrænset dispensation til opstilling

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle i Langeland Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle i Langeland Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. juli 2016 J.nr.: NMK-31-01694 KlageID: 84491 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. februar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Skrosbjergvej 15C.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. februar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Skrosbjergvej 15C. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Skrosbjergvej 15C, 4682 Tureby som følge af opstilling af vindmøller ved Turebylille i henhold til lokalplan nr. 1200-36 for Faxe Kommune 8.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande

Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande Tidspunkt: 05-10-2015 10:30:44 Udskrevet af: Bente Kjeldal Jensen Målestoksforhold: 1:3500 200m Husk: data er vejledende. Geodatastyrelsen Bilag 3 Høringssvar

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere