DOS BULLETIN ÅRSMØDET LEDER... 8 MSEC-PORTALEN REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB..."

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI ÅRGANG ÅRSMØDET INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS ABSTRACTS OG POSTERE FOREDRAGSKONKURRENCE POSTERKONKURRENCE LEDER MSEC-PORTALEN REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB DOS FONDEN MØDER OG KURSER I IND- OG UDLAND

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afd. O Hillerød Sygehus, Helsevej Hillerød Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afd. O Hillerød Sygehus, Helsevej Hillerød Kasserer Afdelingslæge Ph.D Klaus Hindsø Ortopædkirurgisk Klinik U Rigshospitalet, Blegdamsvej København Ø Redaktør Afdelingslæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt eller via DOS s hjemmeside anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren Bjarne Møller- Madsen. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 6. august 2004 TEKST: Fredag den 20. august 2004

3 DOS ÅRSMØDET 2004 Årsmødet 2004 Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2004 afholdes på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, oktober Der afholdes Guildal forelæsning: Knæalloplastik Forelæser annonceres senere Bone and Joint Decade Denmark afholder symposium: Osteoporose Reference programmet: Ligamentlæsioner i knæet Sendes i høring Der vil være videnskabelige sessioner begge dage. 3

4 Indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til årsmødet. Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Frist for indsendelse Mandag, den 23. august Bemærk venligst at reglerne for indsendelse af abstracts er blevet lavet om: Alle abstracts indsendes via DOS s hjemmeside: Skabelonen til indsendelse af abstract fungerer med felter til alle de nødvendige informationer. Alle felter skal udfyldes for at skabelonen tillader indsendelse. Der er indlagt en limit på 1800 tegn for et abstract. Hvis denne størrelse overskrides kan abstract ikke sendes!!!!! Grænsen er sat lidt højere end de tidligere 250 ord. Abstract skabelonen vil blive lukket efter den 23. august. Det vil herefter ikke være muligt at sende abstracts. Der forventes i løbet af uge 37 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 4

5 Abstracts og postere til DOS møder Abstracts Abstracts skal skrives på engelsk. Abstract (maks tegn) opbygges som angivet i skabelonen: Titel på arbejdet Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn, ingen titler, ingen understregninger, kun første bogstav med stort). Arbejdets oprindelsessted (afdeling og sygehus). Introduction (herunder formål), Material and methods, Results, og Conclusion. Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica Scandinavica (se deres homepage). Abstract indsendes kun via DOS s hjemmeside. BEMÆRK DE ÆNDREDE REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS TIL DOS MØDER Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2000 el. tidl.) Man skal medbringe en CD-ROM med foredraget. Det vil ikke være muligt at anvende egen bærbare computer! Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. 5

6 Generelt Fremsendelsen af abstracts skal ledsages af en erklæring om at arbejdet ikke tidligere har været publiceret, og at alle forfattere har godkendt de indsendte abstracts. Desuden skal det oplyses, hvorvidt abstract foretrækkes offentliggjort: som foredrag, eller som poster. Det skal dog pointeres at det er bestyrelsen der afgør om det enkelte abstract er bedst egnet som poster eller som foredrag. Det kan ikke accepteres at abstracts trækkes tilbage fordi forfatteren ikke har fået sit ønske om præsentationsform opfyldt. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta Orthopaedica Scandinavica. Red. 6

7 Foredragskonkurrence I forbindelse med årsmødet 2004 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og præsentationen heraf. 1. præmien er kr præmien er kr (2 stk.) Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Deltagelse er frivillig. Bestyrelsen Posterkonkurrence Der vil blive arrangeret posterkonkurrence. Den bedste poster vil blive præmieret. Bestyrelsen 7

8 LEDER Leder Tak til den afgåede formand Erik Tøndevold for et stort og veludført arbejde i DOS; velkommen til den nye formand Søren Solgaard. Det bliver en spændende tid i dansk ortopædi med implementeringen af den nye målbeskrivelse i ortopædkirurgi. De første hoveduddannelsesstillinger har været slået op og de foreløbige meldinger er at der er mange ansøgere. Som vi håbede på har de seneste års meget få ansøgere blandt andet været begrundet i at mange hellere ville vente på den nye og bedre uddannelse. Forårsmødet forløb fint uden større praktiske problemer hvis man ser bort fra udstillingsarealerne der var lidt for små og lavloftede. Professor Søren Overgaard afholdt en meget flot og velbesøgt DOS Honorary Lecture (den professorale tiltrædelsesforelæsning) hvor han fremlagde en del af sin store videnskabelige produktion og samtidig formåede at gøre denne meget eksperimentalvidenskabelige forelæsning forståelig og tilgængelig for os alle. Alt i alt et godt møde med mange tilfredse gæster. Red. 8

9 9

10 MseC Portalen Arbejder videre på vej mod en effektiv, anvendelig og professionel hjemmeside. Blandt andet nyt er en live forelæsning af P. Klement om effektiv anvendelse af PubMed. Kik ind og se hvordan det går, tilmeld dig, det koster ingenting: Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen : Sendes som eller snail mail NAVN: ARBEJDSSTED: Til: DOS-redaktør Bedst som: Afdelingslæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 H:S Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø 10

11 REFERAT FRA DANSK ORTOPÆDISK SELSKABS GENERALFORSAMLING Fredag d. 14. maj 2004 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Århus 1. Valg af dirigent: Overlæge Per Thomsen, Holstebro, blev valgt til dirigent med akklamation. Dirigenten kundgjorde at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel, hvorved generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til formanden, Erik Tøndevold. 2. Formandens beretning: Formanden henviste til den skriftlige beretning. I det forløbne år er der indmeldt 47 nye medlemmer. Tre medlemmer er blevet ekskluderet grundet manglende indbetaling til selskabet. Fire medlemmer er afgået ved døden, Troels Barfred, Svend Riemer, Ole Vibild og Ole Vang. Generalforsamlingen mindedes medlemmerne stående. Herefter glædede formanden sig over at møderne i selskabet tiltrak fra en tredjedel til halvdelen af medlemmerne. Formanden indskærpede overfor medlemmerne, at deadline for indsendelse af abstracts til møderne bør overholdes. Ved aktuelle forårsmøde her i Århus blev der tilmeldt 56 abstracts. En meget stor del af disse blev fremsendt efter deadline. Formanden kundgjorde at medlemmerne ikke måtte forvente, at abstracts fremover ville blive accepteret såfremt de indløb efter deadline. 11

12 Honorary Lectureres var i det forløbne år professor Jes Bruun Lauritzen samt Søren Overgaard. Guildalforelæsningen blev holdt af Dr. Marc Garcia-Elias, Spanien. Formanden oplyste om opdatering af hjemmesiden, hvor man blandt andet kan gå ind og se bestyrelsesreferater samt andre aktiviteter. Selskabets økonomi er sund, hvorfor det har været muligt at uddele beløb via DOS Fonden, kr i alt. Hvad angår selskabets målbeskrivelse kunne formanden oplyse, at Sundhedsstyrelsen i det forløbne år havde accepteret denne. Alle A-kurser er på trods af stramme budgetter blevet afholdt. Formanden takkede underviserne for deres store indsats. Evaluering af kurserne har været yderst tilfredsstillende. I årets løb har der været afholdt to velbesøgte E-kurser. I det kommende år vil der også blive afholdt to E-kurser. Vedrørende knæregistret kunne formanden oplyse at der er blevet registreret knæ det sidste år. 95% rapportering. Amtsrådsforeningen er ejer af registret. For øjeblikket pågår der en evaluering. Når denne evaluering er afsluttet vil resultatet heraf blive udsendt til deltagende afdelinger. I Hofteregistret er der blevet noteret alloplastikker. Registret er velfungerende. Vedrørende NOF oplyste formanden, at bestyrelsen støtter optagelsen af vore hollandske kolleger i Nordisk Ortopædisk Forening. Angående den regionalisering som foregår, udtrykte formanden et stort ønske om at uddannelsesprogrammerne for disse regioner vil blive homogeniserede, således der vil være en ensartet høj uddannelse af de kommende specialister i faget. Angående rekrutteringen anførte formanden, at sidste gang kunne alene 4 ud af 17 kursusstillinger besættes. Den nye uddannelsesreform medfører, at vi får 33 1 /2 hoveduddannelsesstillinger og 67 introduktionslægestillinger. Formanden opfordrer til at afdelingerne rundt omkring i landet modtager disse kolleger positivt med henblik på at bedre rekrutteringen til specialet. Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen, uddannelsesudvalget og øvrige medlemmer for den velvilje og støtte han havde fået i sin funktionsperiode. Herefter blev der givet mulighed for at stille spørgsmål til formandens beretning. 12

13 Angående Knæregistret blev det understreget at evalueringsresultatet ikke vil blive offentligt tilgængeligt, men alene tilsendt afdelinger som indsender aktiviteter. Henrik Schrøder kunne dog også oplyse, at der i den nærmeste fremtid vil blive stillet et krav om at resultaterne vil blive offentligt tilgængelige. Dette vil dog også medføre at deltagende afdelinger vil få mulighed for at kommentere egne opgivelser inden offentliggørelse. Jens Ole Søjbjerg kunne oplyse, at der i år bliver startet et skulderalloplastikregister. Dette register vil også blive støttet af Amtsrådsforeningen. Her vil resultaterne blive offentliggjort efter at de enkelte afdelinger har haft lejlighed til at redigere tallene, med henblik på at disse vil være sammenlignelige afdelingerne imellem. Herefter spurgte Per Thomsen om bestyrelsen havde den opfattelse, at selskabets inspektorordning var velfungerende. Hertil svarede formanden positivt. Per Thomsen anførte dog, at der gik for lang tid fra inspektionen til afdelingen modtog inspektorrapporten. Der er tilfælde hvor der er gået mere end 12 måneder, hvor intentionen var at der maksimalt skulle gå 6 måneder fra inspektion til rapporten blev tilsendt afdelingen. Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation. 3. Uddannelsesudvalget: Formanden henviste til den skriftlige beretning offentliggjort i Bulletinen. Formanden takkede fagområderne for deres medvirken til udfærdigelse af kompetencekort. Sundhedsstyrelsen har disse kompetencekort til godkendelse. De 33 1 /2 hoveduddannelsesstillinger (kursusstillinger) fordeles med 10 1 /2 stilling i Region Nord, 9 stillinger i Region Syd og 14 stillinger i Region Øst. Sytten stillinger er slået op. Nogle af uddannelsesforløbene i Region Øst indeholder forløb på 3 måneder. Der er indsendt forslag til Sundhedsstyrelsen hvad angår supplerende kriterier til hoveduddannelsen. Hvad angår afholdelse af A-kurserne opfordredes til at man ikke flyttede kurserne med en uges varsel. Delkursuslederne blev opfordret til at fastholde de planlagte tidspunkter for kurserne. Hvad angår fagområderne vil der i den kommende tid blive udarbejdet beskrivelser af disse. Sundhedsstyrelsen har ønsket disse beskrivelser med henblik på vejledning, når overlægestillinger skal besættes. Afslutningsvis refererede formanden fra UEMS møder, der er nu 25 lande tilknyttet denne organisation. Aktuelt arbejder man på at udfærdige 13

14 et katalog for akkreditering for de forskellige kurser, som bliver afholdt i Europa. Der vil i august måned 2004 blive afholdt et UEMS møde i København, Claus Hjorth Jensen vil deltage. Afslutningsvis takkede formanden Karsten Thomsen for en stor arbejdsindsats i udvalget gennem 6 år. 4. Andre beretninger: a) Sundhedsstyrelsens tilforordnede: Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål, Per Rigels, oplyste, at 39 sager var blevet behandlet, heraf 34 vedrørende speciallægeanerkendelser. Den anden tilforordnede i uddannelsesspørgsmål er Gunnar Lausten. Benn Rønnow Duus blev takket for 9 års arbejde i udvalget. c) NOF: Præsidenten for NOF, Steen Bach Christensen, kunne oplyse at hollænderne havde søgt om optagelse i foreningen. Præsidenten og generalsekretæren for NOF havde været på besøg i Holland, hvor man blandt medlemmerne skal stemme om man ønsker at blive optaget i Nordisk Ortopædisk Forening. Det hollandske ortopædkirurgiske selskab består af 470 medlemmer. Således et relativt lille selskab, idet baggrundsbefolkningen er 16 millioner. Programmet for kongressen i Island, Reykjavik, er planlagt. Præsidenten kunne oplyse, at der aktuelt var tilmeldt 500 til kongressen. Præsidenten fandt overraskende en vigende interesse for de forskellige fagområder, hvad angår modtagelse af et tilbud om at planlægge et specifikt program. Undtagelse herfor var børneortopædien som havde et heldagsprogram om fredagen. Programmet indeholdt mange danske deltagere. 14

15 d) DRG: Svend Erik Østgaard oplyste at der i udvalget havde været flere møder med Sundhedsstyrelsen med henblik på at få konstrueret et klinisk meningsfuldt system. Fremover har bidiagnoser ingen indflydelse. Endvidere ligestilles et ambulant forløb med et forløb hvor patienten er indlagt. DRG taksterne er på grund af indrapportering til en database to år forskudt. Fagområderne har indflydelse på opbygning af de forskellige grupper. For grupperne var det gennemgående træk, at revisionsoperationer var de mest omkostningskrævende. Dette var dog ikke gældende for behandling af lidelser i columna. Her var det typisk dese-operationer med dertil hørende stort implantatforbrug der var de mest omkostningsbelastede. Svend Erik Østgaard kunne oplyse, at det nye system var klart bedre og mere velfungerende end det gamle. Den nærmeste fremtid vil i udvalget blive brugt til at få grupperet multitraumer. Endelig blev det understreget at patientens indlæggelsestid er en vigtig faktor i beregningen af omkostninger. Der er særlige takster for ophold på intensivafdelinger. e) NIP (Nationale Indikator Projekt): Formanden for udvalget, Claus Munk Jensen, oplyste, at resultaterne fra det Nationale Indikator Projekt ligger på nettet, her kan man finde sin egen afdeling og sit eget amt. Standarden for mortalitet er ændret til 30 dages mortalitet til under 10%. Aktuelle offentliggjorte resultater er usikre. Denne usikkerhed forventes reduceret væsentligt når man gør resultatet op næste gang, august Her vil man samtidig vurdere om nogle indikatorer skal fjernes fra skemaet. Gerhardt Teichert var meget usikker på om det Nationale Indikator Projekt havde nogen værdi. Indtil dato havde man ikke kunnet se en sådan, hvad angik opgørelse for Vejle Amt. Gerhardt Teichert anbefalede at man anbefalede to indikatorer, dødelighed og frekvens af reoperation. Claus Munk Jensen replicerede at dette ikke var tilstrækkeligt i og med at projektet er tværfagligt, sygeplejersker og fysioterapeuter indgår i det Nationale Indikator Projekt og har derfor deres indikatorer. Benn Duus fandt det positivt, at antal og udformning af indikatorerne vil blive kritisk vurderet ved kommende møde i august. 15

16 5. Godkendelse af referenceprogram for knæalloplastik og knænære osteotomier: Referenceprogrammet blev fremlagt og diskuteret ved årsmødet i København sidste efterår. Siden har det været tilgængeligt på nettet hvor medlemmerne har kunnet kommentere programmet. Henrik Schrøder gennemgik arbejdsforløbet for fremstilling af referenceprogram. Herefter blev referenceprogrammet vedtaget med akklamation. Dirigenten takkede redaktionsgruppen for den store arbejdsindsats i forbindelse med formuleringen af programmet. 6. Kassererens beretning: a) Regnskab. Regnskab fra 2003 blev gennemgået ved kassereren, Klaus Hindsø. Selskabet har en sund økonomi. Der konstateres et overskud for 2003, lidt højere end sidste år primært baseret på at selskabet har haft færre udgifter. b) Kontingent 05. Kassereren anbefalede uændret kontingent for det kommende år 1050 kr. 7. Valg: Næstformand Søren Solgaard blev uden modkandidat valgt til formand. Ny næstformand Cody Bünger blev valgt uden modkandidat. Sekretæren Bjarne Møller-Madsen blev genvalgt for yderligere en periode. Til Uddannelsesudvalget blev nyvalgt Finn Bjarke Christensen uden modkandidat. 8. Dansk Ortopædisk Selskabs Fond: a) Regnskab. Papirer har genereret et mindre overskud og fra Dansk Ortopædisk Selskab overføres midler m.h.p. uddeling efter fondsbestyrelsens tilddelinger: 16

17 b) Tildelinger. Formand Søren Solgaard uddelte legater svarende til kr. Bestyrelsen havde valgt at støtte alle ansøgninger som havde relation til Nordisk Ortopædisk Forenings møde i Reykjavik, Island. 9. Poster Pris: Ni postere deltog i konkurrencen om Poster prisen. Prisen blev tildelt Bjarne H. Hansen, Johnny Keller og Peter H. Jørgensen. Posterens titel: Prognosis after operative treatment for bone metastases in the pelvis and extremities. 10. Evt.: Jens Ole Søjbjerg foreslog at tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen blev ændret med henblik på at opnå et bedre fremmøde. Dansk Delegat for SICOT, Cody Bünger opfordrede medlemmerne til at melde sig ind i organisationen. Bjarne Møller-Madsen DOS sekretær 17

18 Bestyrelsen: Dansk Ortopædisk Selskab Formand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard, Ortopædkirurgisk afd. O, Hillerød sygehus, Helsevej 2, 3400 Hillerød. Næstformand Professor, overlæge, dr.med. Cody Bünger, Ortopædkirurgisk afd. E, Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Kasserer Afdelingslæge, Ph.D. Klaus Hindsø, Ortopædkirurgisk Klinik, 2161, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Redaktør 1. Reservelæge, Michael Nielsen, Ortopædkirurgisk Klinik, 2161, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Kommunehospital, Nørrebrogade , Århus C. 18

19 DOS's Uddannelsesudvalg: Formand: Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk afd O, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Overlæge, Claus Hjorth Jensen, Ortopædkirurgisk afdeling, H:S Hvidovre Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre. Overlæge, Marianne Breddam, Ortopædkirurgisk afd., Aalborg Sygehus Syd, Hobrovej 18 22, Postbox 365, 9100 Aalborg. Afdelingslæge, Finn Bjarke Christensen, Ortopædkirurgisk afd. E, Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C Afdelingslæge, Michael Nielsen, Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. 1. Reservelæge, Sajida Afzal (Kursistrepræsentant); Vesterfælledvej 73, 4.th, 1750 Kbh.V Hovedkursusleder Overlæge, Micael Haugegaard, Ortopædkirurgisk afd. A, Amtssygehuset i Glostrup, Ndr.Ringvej, 2600 Glostrup. 19

20 Inspektorer: Region Nord: Frank Linde, Århus Kommunehospital Knud Stenild Christensen, Aalborg Sygehus Magne Juhl, Viborg-Kjellerup Sygehus Svend Erik Østgaard, Aalborg Sygehus Søren Falstie-Jensen, Randers Centralsygehus Torben Bæk Hansen, Holstebro Sygehus Region Syd: Bjarne Nue Møller, Haderslev Sygehus Ernst Rainer Weeth, Odense Universitetshospital Inge Hvass, Sydjysk Sygehus Esbjerg Jens Ole Laursen, Sønderborg Sygehus Harald Knudsen, Kolding Sygehus Region Øst: Gunnar Schwarz Lausten, Herlev Amtsygehus Pernille Leicht, Rigshospitalet Thomas Lind, Hillerød Sygehus Per Pallesen, Nykøbing Falster Sygehus Tommy Korsgaard Larsen, Glostrup Amtssygehus Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål: Gunnar Schwarz Lausten, Amtssygehuset i Herlev Per Riegels-Nielsen, Centralsygehuset i Esbjerg Juridisk sagkyndig Forretningsfører Ulrik Lett 20

21 Dansk Ortopædisk Selskabs Fond Dansk Ortopædisk Selskabs Fond har til formål at yde støtte til forskning og uddannelse indenfor Dansk Ortopædisk Kirurgi og at yde støtte til efteruddannelsesrejser i udlandet. Uddeling af Fondens midler foregår efter opslag i DOS-Bulletin 1-2 gange årligt. Motiveret ansøgning indeholdende komplet curriculum vitae samt et detaljeret budget fremsendes til formanden for Dansk Ortopædisk Selskab, jævnfør den annoncerede tidsfrist. Tildelinger sker til læger eller andre, der dyrker forskning eller er beskæftiget indenfor dansk ortopædisk kirurgi, hvilket betyder, at også medicinsk studerende kan ansøge Fonden. Såfremt man søger støtte til eksempelvis kongresdeltagelse, som ligger forskudt for Fondens uddelingsterminer, kan man søge Fonden, idet det dog bemærkes, at ansøgningen skal være Dansk Ortopædisk Selskabs formand i hænde før evt. kongresdeltagelse. Man kan således ikke påregne at modtage støtte til en såkaldt retrospektiv ansøgning. Bestyrelsen Næste uddeling fra DOS Fonden vil blive ved årsmødet 2004 Ansøgningsfrist 23. august 2004 Bestyrelsen 21

22 New concepts in surgery of the hip - first international symposium August 26 28, 2004 Allegro Grand Casino Hotel Berne, Switzerland Symposium held in honour of Prof. Reinhold Ganz If you are interested in special and difficult surgical pathologies of the hip you are warmly welcome to participate to our international hip symposium due in August The faculty will concentrate on joint preserving procedures including minimally invasive approaches. The Symposium, held in honour of Prof. R. Ganz, will offer a unique opportunity for exchanging ideas in a field where little written information is available. August 26: Pelvic and Hip trauma: DDH: Fracture in musculoskeletal biology: Jeffrey Mast, Balz Isler Steve Murphy, Hubert Nôtzli David Helfet, Christian Gerber Friday 27: Anatomical basis for femoral blood supply: Laude Frederic Live surgery: Michael Leunic, Reinhold Ganz Assessment of the pre-arthritic hip: Michael Millis, Michael Leunic, Approaches to early OA Martin Beck, Joel Matta Tribute to Prof. Reinhold Ganz Jeffrey Mast, David Helfet Keynote lecture: Christian Gerber, Reinhold Ganz Saturday 28: Joint replacement: Klaus Siebenrock, Robert Trousdale More information and registration 22

23 Behandling af osteoporotisk fraktur i columna. E-kursus : Dansk Ortopædisk Selskab. CME point: 6 Onsdag den 8. september 2004 kl Ortopædkirurgisk afdeling O; Odense Universitetshospital. Formål: At bringe kursusdeltageren ajour med medicinske og kirurgiske behandlingsmuligheder ved osteoporotisk fraktur i columna thoracolumbalis Velkomst. Karsten Thomsen Osteoporose - epidemiologi og ætiologi. Kim Brixen Vertebras blodforsyning og biomekanik. Stig Jespersen Medicinsk behandling ved osteoporotisk columnafraktur. Otto Grove Konservativ behandling af osteoporotisk fraktur i columna. Lars Matzen Kaffepause Radiologiske aspekter. Røntgen, CT, MR. Differentialdiagnoser. Lene Bak 23

24 Kirurgisk behandling af osteoporotisk fraktur i columna. Vertebroplastik og kyfoplastik. Mikkel Andersen Frokost Vertebroplastik workshop Teori. Mikkel Andersen Kaffepause Hands-on. Vertebroplastik på model Case-præsentation Afrunding. - herefter middag på restaurant i Odense for interesserede. Arrangør: Rygsektionen, Ortopædkirurgisk afdeling O og Røntgendiagnostisk afdeling Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Kursussekretær: Mette Hansen Tilmelding: Telefon Pris: kr. 1500,- Sponsorer: Merck Sharp & Dohme og Kruuse A/S Med venlig hilsen Mikkel Andersen Lene Bak Stig Jespersen Karsten Thomsen 24

25 Idrætsmedicin - DIMS trin I Formål og indhold Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder, ankel/underben. Patientdemonstrationer med instruktion og indøvelser af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Doping. Idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at øge forståelsen for profylaktisk tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør første del af planlagt postgraduat diplomuddannelse i idrætsmedicin, 40 CME-point i DIMS-regi. Målgruppe Fortrinsvis praktiserende og yngre læger, der har interesse for idrætsmedicin og som ønsker basal indføring i emnet. Form Internat. Forelæsninger afvekslende med emneorienterede, praktiske, kliniske øvelser og patientdemonstrationer. Kursusledelse Søren Kaalund, og Stig Guldberg. Arrangør: Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste. Undervisere Søren Kaalund, Peter Faunø, Michael Voigt, Dorte Keld, John Jakobsen, Ulrik Fredberg, Gert Kristensen, Inge Kjær, Niels Mortensen, Steen Bo Kalms. 25

26 Tid og sted Uge 39, 2004 (kursusstart søndag , kl ), Aalborg Sportshøjskole, Annebergvej 55, 9000 Aalborg Kursusafgift Yngre læger, medlem af DIMS kr Andre Yngre læger kr Ikke-Yngre læger, medlem af DIMS kr Andre ikke Yngre læger kr Kursusafgift inkluderer fuld forplejning. Tilmelding Brev, e-post eller fax med navn, adresse samt påførelse af lægelig søjle og evt. medlemskab af DIMS til: lægesekretær Zita Randers Jensen, Ortopædkirurgi Nordjylland, Klinik Aalborg, Aalborg Sygehus Syd, 9000 Aalborg. fax.: Sidste frist for tilmelding: 15. august

27 DANSK IDRÆTSMEDICNSK SELSKABS TRIN 2 KURSUS Målgruppe: Et videregående kursus, der henvender sig til læger med en vis klinisk erfaring (mindst ret til selvstændig virke) samt gennemført DIMS trin 1 kursus eller fået dispensation herfor ved skriftlig begrundet ansøgning til DIMS uddannelsesudvalg. Kurset giver 40 CME point til den idrætsmedicinsk diplom uddannelse. Tid og sted: Eksternat kursus på Bispebjerg Hospital. Onsdag d. 27.oktober til lørdag d. 30. oktober 2004 Mødeledere: Afdelingslæge Gina Kollerup, Reumatologisk afdeling H og Idrætsklinikken, BBH. Overlæge Marianne Backer, Ortopædkirurgisk afdeling Amager Hospital. Indhold: Kurset er et overvejende teoretisk kursus, som fungerer som et supplement til det mere praktiske Trin 1. Kan bruges til en eventuel opnåelse af diplomlæge anerkendelse i DIMS regi. På kurset undervises i overbelastningskaders patofysiologi, biomekanik og behandling. Behandling af lyskeskader. Kursisterne undervises i generel idrætsfysioterapi og praktisk biomekanik. Træning i forhold til udvalgte medicinske lidelser gennemgås, samt rheumatologisk og ortopædkirurgisk behandling af udvalgte idrætsskader. Der vil indgå et besøg på Idrætsmedicinsk forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, samt være indlæg fra en elitetræners brug af idrætslægen samt idrætslægens oplevelse af samarbejdet med træneren. Pris: eksternat kursus kr for yngre læger medlem af DIMS, kr for speciallæger (inkl.praktiserende læger) medlem af DIMS, kr for ikke DIMS medlemmer. 27

28 Tilmelding: Senest 20. september 2004 til uddannelsesudvalgets sekretær. For at få størst udbytte af kurset, er der begrænsning i antal deltagere. Først tilmeldte har fortrinsret, og vær opmærksom på, at først når kursusafgiften er betalt er man registreret tilmeldt. Uddannelsesudvalgets sekretær Pia Søderberg på E mail: Fax.: Indbetaling senest 20.september 2004 på giro:

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2009 38. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2009........................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS...................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS............ 4 BESTYRELSEN INFORMERER......................

Læs mere

DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG

DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2003.......................... 3 TILMELDING TIL FORÅRSMØDET.................. 7 GENERALFORSAMLING I DOS................... 10 GENERALFORSAMLING I DOO...................

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG LEDER....................................... 3 FORÅRSMØDET 2009........................... 5 UDSTILLLING.................................. 7 MØDEOVERSIGT...............................

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34 NR 2 14. ÅRGANG MARTS 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Formandsberetning 3 Årsmøde 6 Generalforsamling 9 Fotokonkurrence 34 Ny RADS behandlingsvejledning for RA 36 Reumatologi

Læs mere

SPORTSMEDICIN DANSK AKTUEL BEHANDLING AF FORRESTE KORSBÅNDSSKADER ÆLDRE OG TRÆNING DIMS/FFI ÅRSMØDE 2004. NR. 1, 8. årgang, FEBRUAR 2004

SPORTSMEDICIN DANSK AKTUEL BEHANDLING AF FORRESTE KORSBÅNDSSKADER ÆLDRE OG TRÆNING DIMS/FFI ÅRSMØDE 2004. NR. 1, 8. årgang, FEBRUAR 2004 ISSN 1397-4211 NR. 1, 8. årgang, FEBRUAR 2004 SPORTSMEDICIN DANSK AKTUEL BEHANDLING AF FORRESTE KORSBÅNDSSKADER ÆLDRE OG TRÆNING DIMS/FFI ÅRSMØDE 2004 fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXIX 30 maj 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Det Medicinske Studenterråd præsenterer:

Det Medicinske Studenterråd præsenterer: Det Medicinske Studenterråd præsenterer: BOGMARKED Bogmarkedet afholdes: mandag den 16. september kl. 1400-1630 Numre kan trækkes fra kl. 13 Bøger til salg kan indleveres: onsdag 11/9 kl. 14-16 og torsdag

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009 Dumt Design Nye beviser på at Gud ikke findes - illustreret ved Lars Løkke... Løgene Udenpå -

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XII 29. nov. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Du kan også blive 200,- spir rigere! Gør som Frederikke og send en hjemmelavet tegning til MOK -

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ny arvelov Referat fra generalforsamling Botilbud i Næstved At flytte hjemmefra Referat fra årsmøde i USA Nadja - en solstrålehistorie Nr. 4 / 2007

Læs mere