400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m"

Transkript

1 ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten omkring KFK's nye suea.nlreg. De hcir simpelthen givet os kniven. 400 kr. i bod til 61 af os. /" i:<;n kcempebod f ordi vi krcever rielige arbejdsforhold omkring en ncesten ulideligt st~vende og st~jende arbejdsproces. En krempebodv fordi vi protesterer imod, at nye tekniske fremskridt altid betyder: vrek med nogle arbe jdere. En krempebod, fordi vi finder det urimeligt, at der foretages nedskreringer i arbejdshold, der skal arbejde i 15 timer i trrek, bare fordi man rejser et nyt sugeanlceg, der oven i k~bet s~ger mere end dobbelt så hurtigt som det gamle. Havnearbejderne samledes tirsdag d for at diskutere denne uh~rte provokation fra arbejds- givere og arbejdsret. Stemningen var ophidset og der var enighed om, at h~is det v~r krig arbejdsgiverne ~nskede, så skulle de fanden gale mig få det. Vi nedlagde straks arbejdet, og.der var ligeledes enighed om, at alt det der med overarbejde, det kunne de for ~vrigt godt stoppe skråt op, indtil vi fik den mand ovre ved KFK. Frerdig arbejde.

2 Og så var vores nrestformand i KQ} benhavn torsdag d For. arbejdsgiverne ringer selvf~lgelig straks til Kq,benhavn og srette.r himmel og jord i bevregelse for at få indkaldt til mregline;sm~de. Hvorfar????????? Jo, for at fortrelle, at de Q}nskede forholdene normaliseret!!! Hertil er der kun et relevant svar. At det gq,r vi ogs~. Derfor dette lille varsel.til stevedore og arbejdsgiverne ved.b,,rhus Havn:. Lad vrere med a.t l<egge al tf or faste. planer oe; bude;etter f ~r forholdene er normaliseret ved KFK. Eller sagt på en anden måde: S L I P S Å D E N ~ A N D : Fq}r bliver der ikke ro på Århus Havn. Torsdag d. 15/6. Stevedore Kompagniet provokerer havnearbe jderne og truckf0rerne til at nedlregge arbejdet til middag. Grunden er at formrendene jagter rundt på havnen og hiver truckf0rerne ud af f0rerhuset og krrever svar på om de vil arbejde over. Svaret er selvf0lgelig et NEJ, hvorefter den pågreldende truckf 0rer afkrreves arbejdsnummer og navn. Formålet ira arbejdsgivernes side er naturligvis at få-et NEJ fra sarntlige truckf0rere, hvorefter de kan indklages for arbejdsretten for kollektiv overarbejdsvregring,d\ ~... Så er afg~relsen faldet. Efter over et års tovtr<ekkeri har de endelig fundet ud af, hva.d vi ~ka). ha.ve som gara.ni;ibeta.ling, og ved hvad de fandt ud af'? De fa.ndt ud af, at vi ikke sku.lle have en skid mere end det vi altid har fået. Det vil altså sige at vi skal n~jes med de 28,70 -kr. hvor langt den stq,rste del af arbejdsmarkedet som mind,stelrtm har Jo, 2o kr. Holder du for regn, venter du på gods eller skib da. må du gå for 28,70 kr. Og hvorfor nu det?? Jo, ser du, vil de hitije herrer sige. Litinsystemet på Arhus Havn er et såkaldt prrestationslitinsystem.til forskel fra et akkordl~nsysterr:.. Og hvad er så f orskellen. I et prresta.tfonslq,nsystem er det timelq,nnen der udgitir det brerende grun~lag i lq,nnen, hvorimod det i et akkordlitinsystem er akkorden der udg~r den vresentl1gste del af lqmne'n. '!)enne forskel i a.flqmning kan r a.fstedkomme de mest 19'>jerlige situationer. På Kq,benhavns Havn er der f. ex. havnea.rbe jdere der a.flq,nnes efter enten det ene eller det andet system. Regner det så en dag, da skal en havnearbejder på den ene kaj gå for 28,70, h'yor kammera.ten på en anden kaj far Jo,2o. Men det anfregter sel vf1;hgelig ikke de juridiske hoveder. Ronald Sq,gård, forma.nd for la.stopta.gerne i Esbjerg kaldte det ikke m~ndre end en f aglig sk an-. dale pa den nyligt afholdte havnearbe jd erkonf er enc e. Og det vil vi helhje~tet tilslutte os. RED.

3 ;: Week-enden d maj blev der afholdt ha.vnekonference i Randers. Her m~dtes alle landets fagforeningsbestyrelser indenfor havnene. Hovedemnet var formuleringen af kra.vene til de kommende f orhandlinger omkring frellesoverenskomsterne ("den grå" overenskomst). Kravene koncentrerede sig om- '-ring f<,hgende områder: ar be jdsiden, overarbejde, ventetid, mindstebetaling, sikkerhedsreprresentanten, milj~loven. Der blev rejst krav i forhold til del andre problemer,. men lad os begrrense os til at nrevne disse. ~!-~-E-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-! Der var fuld enighed om endnu engang at rejse kr~vet om?5 timers arbejdsuge. Bade set 1 forhold til den store arbejdsl~shed, og set i forhold til at få mere fritid forekommer dette krav at vrere absolut rimeligt. A t det så '-plejer at vc.ere et af de krav man ~~rst srelger ud af er jo noget elt andet. Det nye er derfor ikke a.t kravet bliver stillet, men hvor meget vregt man tillregger det i forhandlingerne..!_9_y_~-e-~)~: _!?_~_j_ ~- ~ -.! Kravene omkring overarbe.jde og betalingen for dette har også vreret fremf~rt mange gange. Der er dog sket mange f orbedringer i årenes l~b. ~ldre havnearbejdere på konferencen kunne berette, at det ikke ' var så forfrerdelig mange år siden man opererede med satser på Jo og 60 procentv hvor vi nu har satser på 5o og loo procent. Men alligevel var der almindelig tilslutning til kravet om at intet overarbejde kunne afl~nnes med mindre end loo %. Og at al overarbejde på s~n- og helligdage skulle betales med 200 %. regninger 11 ~iels Winther ). v e n t e t i d, Der blev rejst krav om at alle de indskrrenkninger vi har i ~jeblikket med hensyn til betaling af ventepenge skulle bortfalde. Det drejer sig om alle de her regler med at man ikke skal ha.ve ventepenge hvis man skal m~de efter 18.Jo, og at man ikke skal have ventepenge fra om moreenstunden hvi~ _ man m~der efter klokken 13, og mange andre sjove regler. Altså kort sagt: ventepenge under alle forhold, hvor arbejdsgiverne disponerer over arbejdskraften og der skal ventes. fl~ed hensyn til bete.lingen af ventid blev der ligesom mange gange f~r rejst krav om at det skulle vrere lig akkordgennemsnittet.

4 4 4. m i n d s t-~~9-~-~-~-!_!_~-~ De nugreldende satser: 140 til hverdag, 180 om l~rda. gen kl. 7.oo, og 220 efter l~rdag kl. 7 og om s~nd.a.gen skal forhq'.ljes Dette er jo ret selvfq'.llgeligt, og dette er også.. et af de få punkter. hvor det normalt lykkes at komme i~enne~ med no~le forbedrin~er. 5. s i k k e r h e d s r e p r re - s e n t a n t e r n e ~ Der bq'.lr srettes en stopper f or det her med at sikkerhedsarbejdet er såda.n en sla ~s hobby for sikker-. hedsreprresentanten. Jobbet skal va:re lq'.lnnet og det skal selvfq'.>1- gelif, vrere arbejdsgiverne der betaler manden, nix weiter. ~-~-~-~-j-~-1-~-y-~-~~ I ha.vnene har vi jo den pudsige regel, at arbejdsmarkedets almindelige regel om, at der skal hviles il timer pr. dqign er sat ud af kraft. Hos os skal der blot pustes ud 9 timer mellem hver stykke påbegyndt arbejde. Og vi har i en artikel andetsteds i bladet taget dette problem op. Dette var konferencen ehige om skulle laves om s.åledes a t der skete - harmonisering mep det qivrige arbe jdsmarked. Det er så op til havnekonferencens forhandlingsudval~ at få s :~ meget igennem som muligt. Nen gar det som det plejer er der ingen grund til den store optimisme. IL og E\Zi VERDEN RUNDT FRA VOR UDSE:i>JDTE!!!! Liverpool: 100 Reprresentanter fra 18 engelske havne og forbund, har afholdt en konference for at diskutere statsovertagelse af havnene. Fra udtagelsen fra konferencen hadder det bla. : Havnene tilh0rer stadigvcek ikke folket, derfor skal de nationaliseres, og talsmand skal vrelges til bestyrelsen. Teknologiske fremskridt må accepteres, men ikke med arbejdsl0shed som f0lge, der imod en kortere arbejdsuge. Over strejkedage. I england blev antallet af strejkedage 3 doplet i 1977, if0lge Arbejdsministeriet. Hawai: 7200 Havne og transport arbejder sikrede sig ved en 2 uge lang strejke vresentlige 10nforh0jelser, og bedre arbejdsforhold. Italien: Den startede italiebke havnearbe jder en landsdgekkend e karnpanj e mod Chile, ved at boykotte alle skibe.under Chile flag. Den aktuelle anledning var den säkaldte f olkeafstemning om Chile var diktatue eller ej.,_.. KRAN Kranf0rene k0rc i 0jeblikket også 10nforhandlinger, som skal vrare afsluttet tirsdag i nreste uge. Hvis resultatet går kranf0rene i mod, har de vedtaget at starte en overarbe jds boykot, fra og med onsdag. 1 den forbindelse vil vi gerne opfordre kammeraterne til ikke som det desvrerre f0r er sket, at starte me d at k0re Winch, när kranf0rene er k0rt hjern. red. '

5 5 esbjerg Vores forhenvrerende kollega Eivin "amerika:heren" er jo draget til staterne for at finde lykken. Han gjorde ophold i Esbjerg og tog arbejde på havnen. Han har sendt os et lille exempel på lwn- og arbejdsforholdene dernede. Vi citerer: "Det eneste arbejde jeg har haft indtil nu varede 2 1/2 time. Det var sildemel i srekke som skulle fyldes i banevogne fra sildeoliefabrikkens pakhus. Vi var 4 mand i banevognen og 2 mand som lagde srekkene på transportbåndet. Da jeg h~rte, at der var 180 tons troede jeg, at der var arbejde nok til hele dagen, men jeg blev snart klogere. Vi havde pause fra 8,)o til 9.00 og vi var frerdige 9,55, L~nnen var Joq kr." Terminalarbejde afl~nnes åbenbart meget forskelligt i de enkelte h2vne! RED. De turde ikke! Tegninger af Niels Winther ~. Jl maj blev der Rfholdt fag, ~ g voldgi ft ~mgåend e mand s~abstallet ved Arhus Oliefabriks sugeanlreg. Baggrunden var, a t ~.r hus S teve- - dore Co. ville opsige den kotumemressige aftale omkring ma.ndskabsantallet ved oliem~llens sugeanlceg. _Arbejdsi:siverne var af den formening, at de kunne opsige aftalen med 1 måneders varsel med henvisning til at mandskabsrntallet var kotumemressigt og ikke overenskomstmcessigt som det f.ex. er tilfceldet ved DLG's og KFK's sugeanlceg. Fagforeningen protesterede herimod, og anf~rte at eftersom mandskabsantallet blev fastsat da sugeanlceggene blev opf~rt for ca. 15 år siden og ikke var blevet anfce~tet siden måtte det betragtes som en del af overenskomsten. Fagforenin~ens konklusion måtte da ~ blive, at mandskabs::mtallet kun kunne forhandles som en del af qverenskomsten. Den faglige voldgift gav fagforeningen medhold i denne onfattelse. ~i må derfor betragte. saeen som endelig Rfgjort, Og mon ikke stevedore inderst inde er meget god t tilfreds med denne afg~relse. Sagen omkring KFK's nye sugeanlceg har jo vist stevedore og mreglere, at havnearbejderne i Århus ikke la.der sig b.yde alting. RED.

6 6 I I 3är.J.. i;~.. Så er bladet eksistens sikret, endnu et år. På vores 3 års f0dselsdagsfest fik vi et overskud til bladet på ==== 7859,85 kr. Vi vil hermed gerne takke Clausen & Petersen, Sonjas S0stre, Mucok 13, Personalet på "HUSET" Havne Trioen, og Teatergruppen "Rygskaden" Uden de ovenn~vntes medvirken, ville festen ikke ha'. nået de stonn "ful de" h0jder. Det V<U' en go 'go'aften.

7 Jamel\ ska vi da aldrig sove111 7 Ah~ nej, tcenk hvis vi havde 11 timers hvil pr. d0gnl!!! Hele problemstillingen omkring havnearbejdernes hviletidsbestemmelser trrenger efter vores mening til en grunclig kulegnwning. S om bekendt eksisterer der for det ~vrige arbejdsmarked den helt klare og fornuftige regel, at man skal ' have 11 timers hvil pr, dqp-;n. Undtaget fra denne regel er bl.a. havnearbejdere. Hvorfor, ja, ddet må guderne vide. w:en for os grel- - der altså, at vi skal. holde 9 timers hvil mellem hver stykke påbegyndt arbejde, Nu er der imidlertid også opstäet -.uenighed ar.i. fortolkningen af denne regel. F'agforeningen og SID har al tid fortolket reglen således, at det var ulovligt et oveiflytte på overtid. Det vil altså sige, at man efter at have frerdiggjort et skib klokken 19 f.ex. ikke kunne overflyttes til et andet skib. Til st~tte for denne fortolkning ligger bl,a. et gammelt brev fra stevedore i Arhus til fagf oreningen, hvori man beklager at have overflyttet havnearbejdere på overtid. Dette skete i 1971, og der har ik~e siden hersket tvivl om hviletidsreglen. I.'. en så skete der det, at arbe jdsgi verne på et mre~ lingsm~de d, 16. februar d.å. nrotesterede imod den greldende- fortolkning, og krrevede at retten til 2t afg~ re hvornir et overarbejde var slut alene tilkom arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne vil altså fortolke hviletidsrer:;len sålede:::, at bliver man varskoet til overarbejde, så betyder det overarbe jde i a lmindeli ~h ed, og ikke et bestemt skibs frerdigg~relse. Fagforeningen har selvf~lgelig prötesteret, og har bl.a, anf~rt, at arbejdsgivernes fortolkning vil kunne medf~re, at arbejderne vil kunne overf lyttes nresten ubegrrenset. Vi vil derfor opfordre folk til at vrere meget opmrerksomme omkring dette problem, og så simpeltheh n<p.gte at lade sig overflytte på overtid. Faren for at få 5 ugers karantrene f orekornmer i denne f orbindelse at vcere minima.l, idet jo både vores egen fagforening og SID st~tter os i dette problem. RED

8 .. generalforsamlingen Ja så har vi i~0n afhold"t ordinrer Generalf orsam1 infs. Det s}«~ t.? i; 1 ifordre varr.1.e stu0 den ~4 a.1)ri.l. Som dirigent bl Pv Niels M0ll er enstemmigt val Rt. Vied ~nmer.ne ner blev diskuteret, ~å ~an je nok sige at det er en af de v.i.~ti r;stf' ~eneral - f orsmalinger vi har 1.ai't lcenge. Vi diskuterede nerr,,_ ; g.:1vl)~ 1 l~ -1 vi skulle forholde 08 -+;il container C1'. terminal a rbejde"t. Er~ lanr-:t overvejend e del af general.forsc:j",11 inf:en bsk kede den akt ive lin1e op, i bestyrelsens skriftlice debat oplrog, som gik ud på at det kun er havnearbejd(=r der arbejder på tenninalen. Envidre blev hvilc-t:. d8n disk'...t ~E::::.'C'T her har ar bejdsk0~er~e igen en af deres mange dispensat.ioner, n 8mlig at en havnearbejder ikke skal have så meget hvll 8Cr1 1ndre arbejder, dettevar der mange voldsomme protester imod, kravet v3.r 11 t i mers hvil p~. d0gn, og ikke som nu hvor vi kan arbejde i 24 timer, sove 9 t i mer, for så igen at arbe jde 24 timer: Fl ere af indlederne mente at vi kun skulle arbejde 8 time r om dagen. Det viste si ~ at vmre et stort problem med Stevedor fom<bndene der 11 :t}j relper 11 t il med havnearbejde (morakkeri). 1"on11anden lovede mpdlemmerne ~ fagforeningens opbakning i disse sar,er. Alle blev genvalgt uden modkandida Kasser Svend Christensen. Bestyrelsen Carsten Andersen,Eli Lyt, og Erik 0stergaard. som suplanter Keld Anders en og Tommy Jacobsen. Fanebrere Ku:r-'- J 0rgensen, s uplant l:'a.ili Eldrup. Under punktet fanen 1 maj, blev det med overvejende majoitet besluttet at sende fanen til ballon-f est i ~IVOLI, samt til Enhedsdemonstrationen. Generalfors~nlingen blev afholdt under meget vanskelige f orhold, da 4 af medlemmernehavde spist en hel kasse 01 hver til deres aftensmad. Sådanne u kammeratligheder vil vi godt vrere fri for i fremtiden '.i. 1 0 Havnearbe jdere.

9 Nandag d havde ski bsmrei::rl er Bill Kierkgaard nogle meget tynde og 10gnagtige udtalelser i Horsens Folkeblad. Han udtaler, at vi (havnearbejderne) vil 0delregge vo~es arbejdsplads ved at arbejde langsomt, så 2 trrebåde, der plejer at vare 1 til 2 dage tog 3 dage, og at vi havdesat tempoet ned og forlangt 42 garanteret i timen, hvad vi sagtens kunne indtjene hvis vi holde et passende tempo i en TUsser som skulle have malt. Desuden påstod han (B.K.) at der af disse grunde var orndirigeret 0 korn- og f oderstofbåde til andhavne. ~~lle Hvad angår de to ornäirigerede skibe, skal der jo ikke meget hjerne til at se, at der nå Vffire gr amser for hvad 4 kranf0rere og 4o havnearbejdere kan losse og laste uden at skulle arbejde rc?jven ud af bukserne, når der i forve j en lå mindst 5 ski be i havn.en. Vi gad nok vide om B.K. kan regne ud hvorfor de t o skibe blev omdirigeret??? Da Bill Kierkgaard udtaler sig om tempoet i de to trrebå~e nrevner han :cke, at der kun kom 1 hold i gang ra starten, hvor der plejer at starte 2 hold på den ene båd, og at der i den anden ikke var stropner om traiet. ad angik tempoet i malt nrevner B.K. heller ikke, at det er en gammel pram med store parter, mellemdrek og tunnel i agterlugerne, plus at der var mellem 3o og 4o graders varme i lasten. Så sretter han prikken over iet med en bemrerkning om, at hvis vi vil, kan vi holde de 42 kr i timen. Det mente vi var en grovhed uden lige, og derfor nedlagde vi arbejdet kl. 14 med krav om at få en per sonlig undskyldnj.ng og et dementi i Horseris Folkeblad. Horsens Tirsdag morgen m!zldtes vi på varmestuen, hvor der selvf0lgelig stadigvc:3k var stemning for det krav vi havde stillet dagen i forvejen. Il0bet af f ormiddagen f 0rte f ormanden for S.I.D. Ole Sohn og formanden for klubben, Willy Langballe, samtaler r11ed arbejdsgiveren. Det, blev päla~t B.K. at give en undskyldning, hvilket han ikke 0nskede. Tirsdag middag blev det alligevel til noget der skulle ligne en skriftlig undskyldning. Det eneste han hav.de trukket tilbage var påstanden om, at vi kunne holde en timel0n på 42 kr n~n blev selvf0lgelig forkastet onsdag morgen, hvorefter der atter blev forhandlet. Kl. lo kon vore reprresentanter tilbage med det resultat, at B.K. ville give en uforbeholden undskyldning, hvis han kunne få garanti for at ingen ville spytte på harn eller kaste med flasker. Han må ha'vreret klar over hvad han fortjente. Efter at B.K. havde givet undskyldningen genoptog vi arbejdet. Vi sp0rger os s 2lv, hvem er det der 0- delwgger arbejdsklimaet og dermed også arbejdspladsen????????? Havnearbejderne i Hors ens

10 10 Tar containerne magten? Arbejdsforholdene i containerhavnen er efterhånden blevet så kritiske, at vi er ved at miste alle vores kotumemressige rettigheder. Hvis mart tager en båd som POLARIS (også kaldet havnens skrrek) må man nok erkende, at vores drikkepauser er ved at ryge sig en tur. Måske er det ikke så galt for os havnearbejdere endnu, men for trucksf<t>rerne er der i hvert fald ikke noget, ~er hedder drikkepauser. De må simpelthen k<t>re uafbrudt fra båden kommer ind til den er frerdig med at losse og laste..,,,,,{ I En anden ting er afstanden mellem mafivognene, som simpelthen er diskriminerende. For har man en nogenlunde prem livvidde, er det u muligt at komme mellem vognene. Derfor må mindstekravet vrere, at a.fstanden mellem voe:nene bliver på mindste 1 meter~ For vi må jo nok se i <t>jnene at dette bliver fremtidens både, og det ville jo ikke lige vrere sagen, hvis man var n<t>dt til at finde et andet arbejde, fordi man ikke kunne komme mellem mafivognene. Et andet sted, hvor vores kotumemressige rettigheder er ved at ryge sig en tur er containerbådene. Ikke nok med a t man ikke holder drikkepause, hvad man jo nok kunne have behov for, i hvert fald om vinteren, hvor det kunne vrere rart, hvis man kunne srette sig hen og få varmen en gang imellem, for i de b4de,-hvor man laster Of! losser i forbindelse med trailer, skal man jo stå der hele tiden for at läse og åbne containerlåsen. Det er jo nok også kun et sp<t>rgsmål om tid, f<t>r de finder på nye metoder med ro-ro bådene. ~ an kunne f orestille sig noget hen i retnirn~: af et system, hvo~~ det vil vrere muligt at losse og laste båden på samme tid. Dette vil jo så medf<t>re, at lige s~ snart man har f jernet en surring, kan man gå hen og srette en på den mafivogn, der lige er k<t>rt ind. Dette vil i hvert fald kunne nedsrette den tid båden sk8l ligge i havn. Det vil blive svrert for os på lrengere sigt at få vores kotumemressige drikkepauser tilbage, og så bliver det ikke sagen at skulle arbejde i den larm og alt det kulilte, som kommer fra bol-nreserne i 3-4 timer uden at kunne holde lo minuters pause en gang imellem. ~ En anden ting er at man heller ikke holder for regnvejr og det endda til trods for, at man i nogle både skal kra.vle rundt og srette surringer på. '

11 11 0~ i SEA-LAND bådene er ået efterhanden lykkedes at få folk til a~ gå lidt senere til frokost og middag, selv om afstanden til varmestuerne er lrengere. Og stevedorernes begrundelse er, at det er for dyrt a.t have kranen til at stå uden den k~rer. Hvis man ser på de and~e både, er det havnearbejderne, der bestemmer farten. Er det en dårlig båd ma.n er i, og det går lidt trregt, ja så må kranen indstille sig efter d'1kte og det samme må trucksf~rer Th61i' og når det går s trygende, ja så må kranf~reren og trucksf~rerne srette tempoet i vejret. Men ude i containerhavnen er det kran:n der bestemmer farten, og vi har 1kke en skid at skulle have sagt. F.ex. starter kranen klokken 7 om morgenen, hvis der er gjort klart og det uanset om der er kommet havnearbejdere derud, og det til trods for, a.t der skal vrere en varskomand, f~r kranen må k~re.. Så det nreste bliver nok at kra.nf~rerne får besked på at k~re til klokken 8.Jo og 12.oo prrecis og 16.Jo prrecis, og inden vi har set os om, bliver vi nok bare stående derude til kranen holder. Og så er alle vores kotumemressige goder solgt. RED. Så enkelt er det Blhkibet..Ollve _A~ 17 philipinske s0mrend fik farleden takket vrere bl. a. havnearbejderne i Århus udbetalt Baggrunden for denne "julegave" var f0lgende: De philipinske s0- mrend på skibet Olive Ace, der e jes af et japansk rederi og som sejler under bekvemmelighedsflag, blev ved ansrettelsen lovet en 10!1 på mindst 1320 kr om månedeno Det var en klar aftale melle~ rederiet og s0mren.dene. Oveni havde rederne skrevet overenskornst med ITF om at betale 2700 kr i 10n om måne den. h en hvad skete? Da skibet havde lagt fra kaj, blev s0mrendene spist af med 180 kr om rtåneden. Vrers go og spis. Bare ikke for meget. Det er der sku ikke råd til. Arbejdsgiverne br0d en aftale og sn0d ulovligt de ansatte Den gik bare ikke. Dansk r. 1askinbesrotningsforbund, der havde fäet et praj fra ITF, bad havnearbejderne om hjrelp. Den hjrelp fik de. Skibets kaptajn og rederne fik at vide, at deres skib fik lov at ligge, indtil s0m~ndene havde fäet hvad de havde krav på. Dagen efter var pengene der. Så enkelt kunne det altså g0res.

12 TIL: A.S. SLAVEKOMPAGNIET EUROPAPLADp ÅRHUS C AFS: HOLD UTI KAMMERATER EN lilotoko:pi KOSTER KUN O, 50 kr. "HAVNEARBEJDER.E1'J 11 er et arbejds:pladsblad, Det laves af havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm0derne.er åbne for alle havnearbe jdere. Tid.og sted står i hvert nummer. Alle indlreg optages uden cencur. Indlreg til nummer 24 skal sendes til "HA V:NEARBEJDERNE", 0stergade aooo Århus c. Inden 15 august Nreste bladtn0de afholde~ onsdag d. 2 august. Adressen er 0stergade og tidspunktet er kl Abonnement kan bestilles hos ovenstående adresse. EFTERTRYK ANBEFALES!

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: 32 77 66 55 1. SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne:

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 4.december

JULEPOSTHUSET. 4.december STHUSET afs. 4 side 1 JULEPOSTHUSET 4.december "" LYD: CLS GADE CLS KÆLDERLOKALE (ikke beton/cement) Klokke til døren i butikken Fløjtekedel Cykelklokke (CLS GADE) Du store stempelpude! - Postmester Juhl-Pedersen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

RETTEN pa FREDERIKSBERG

RETTEN pa FREDERIKSBERG . RETTEN pa FREDERIKSBERG U dskrift af domben. ANONYM/SERET Ilr Den 6. september 2002 blev i sag nr. BS 3-1840/2001: mod afsagt saiydende DOM: Under denne sag, der er anlagt den 13. september 2001, har

Læs mere

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22 ' Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarli~ overfor presseloven Niels m SUGER I ; I. Sugerne. F~rst a.nskaffer arbejdsgiverne en suger, der har dobbelt så stor kapasitet,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår!

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! PF-Info maj 2013 Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! Dejligt at kunne komme af sted om morgenen uden at skulle tænke på lange un- derbukser, skistrøm- per, halstørklæde,

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Styrk dit liv med Chris MacDonald Sådan sund holder du på jobbet Sådan holder du d PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km Træningsprogram af Henrik Jørgensen begyndere Berlingske Tidende [ begyndere] For at kunne gennemføre grundprogrammet og samtidig bevare glæden ved at motionere,

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 Advokatjirmaet Tommy V. Chri.Jt{ansen BILAGNR. L I afgerelsen har deltaget: Erik S. M. Hansen, Leif Aamand, Christen Serensen, Mogens Hjort Heinsen

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR KURSUS I FREMTIDSFORSKNING 1 VELKOMMEN - TIL DIN MENINGSFULDE FREMTID Kapitel 1, som du sidder med, byder på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere