400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m"

Transkript

1 ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten omkring KFK's nye suea.nlreg. De hcir simpelthen givet os kniven. 400 kr. i bod til 61 af os. /" i:<;n kcempebod f ordi vi krcever rielige arbejdsforhold omkring en ncesten ulideligt st~vende og st~jende arbejdsproces. En krempebodv fordi vi protesterer imod, at nye tekniske fremskridt altid betyder: vrek med nogle arbe jdere. En krempebod, fordi vi finder det urimeligt, at der foretages nedskreringer i arbejdshold, der skal arbejde i 15 timer i trrek, bare fordi man rejser et nyt sugeanlceg, der oven i k~bet s~ger mere end dobbelt så hurtigt som det gamle. Havnearbejderne samledes tirsdag d for at diskutere denne uh~rte provokation fra arbejds- givere og arbejdsret. Stemningen var ophidset og der var enighed om, at h~is det v~r krig arbejdsgiverne ~nskede, så skulle de fanden gale mig få det. Vi nedlagde straks arbejdet, og.der var ligeledes enighed om, at alt det der med overarbejde, det kunne de for ~vrigt godt stoppe skråt op, indtil vi fik den mand ovre ved KFK. Frerdig arbejde.

2 Og så var vores nrestformand i KQ} benhavn torsdag d For. arbejdsgiverne ringer selvf~lgelig straks til Kq,benhavn og srette.r himmel og jord i bevregelse for at få indkaldt til mregline;sm~de. Hvorfar????????? Jo, for at fortrelle, at de Q}nskede forholdene normaliseret!!! Hertil er der kun et relevant svar. At det gq,r vi ogs~. Derfor dette lille varsel.til stevedore og arbejdsgiverne ved.b,,rhus Havn:. Lad vrere med a.t l<egge al tf or faste. planer oe; bude;etter f ~r forholdene er normaliseret ved KFK. Eller sagt på en anden måde: S L I P S Å D E N ~ A N D : Fq}r bliver der ikke ro på Århus Havn. Torsdag d. 15/6. Stevedore Kompagniet provokerer havnearbe jderne og truckf0rerne til at nedlregge arbejdet til middag. Grunden er at formrendene jagter rundt på havnen og hiver truckf0rerne ud af f0rerhuset og krrever svar på om de vil arbejde over. Svaret er selvf0lgelig et NEJ, hvorefter den pågreldende truckf 0rer afkrreves arbejdsnummer og navn. Formålet ira arbejdsgivernes side er naturligvis at få-et NEJ fra sarntlige truckf0rere, hvorefter de kan indklages for arbejdsretten for kollektiv overarbejdsvregring,d\ ~... Så er afg~relsen faldet. Efter over et års tovtr<ekkeri har de endelig fundet ud af, hva.d vi ~ka). ha.ve som gara.ni;ibeta.ling, og ved hvad de fandt ud af'? De fa.ndt ud af, at vi ikke sku.lle have en skid mere end det vi altid har fået. Det vil altså sige at vi skal n~jes med de 28,70 -kr. hvor langt den stq,rste del af arbejdsmarkedet som mind,stelrtm har Jo, 2o kr. Holder du for regn, venter du på gods eller skib da. må du gå for 28,70 kr. Og hvorfor nu det?? Jo, ser du, vil de hitije herrer sige. Litinsystemet på Arhus Havn er et såkaldt prrestationslitinsystem.til forskel fra et akkordl~nsysterr:.. Og hvad er så f orskellen. I et prresta.tfonslq,nsystem er det timelq,nnen der udgitir det brerende grun~lag i lq,nnen, hvorimod det i et akkordlitinsystem er akkorden der udg~r den vresentl1gste del af lqmne'n. '!)enne forskel i a.flqmning kan r a.fstedkomme de mest 19'>jerlige situationer. På Kq,benhavns Havn er der f. ex. havnea.rbe jdere der a.flq,nnes efter enten det ene eller det andet system. Regner det så en dag, da skal en havnearbejder på den ene kaj gå for 28,70, h'yor kammera.ten på en anden kaj far Jo,2o. Men det anfregter sel vf1;hgelig ikke de juridiske hoveder. Ronald Sq,gård, forma.nd for la.stopta.gerne i Esbjerg kaldte det ikke m~ndre end en f aglig sk an-. dale pa den nyligt afholdte havnearbe jd erkonf er enc e. Og det vil vi helhje~tet tilslutte os. RED.

3 ;: Week-enden d maj blev der afholdt ha.vnekonference i Randers. Her m~dtes alle landets fagforeningsbestyrelser indenfor havnene. Hovedemnet var formuleringen af kra.vene til de kommende f orhandlinger omkring frellesoverenskomsterne ("den grå" overenskomst). Kravene koncentrerede sig om- '-ring f<,hgende områder: ar be jdsiden, overarbejde, ventetid, mindstebetaling, sikkerhedsreprresentanten, milj~loven. Der blev rejst krav i forhold til del andre problemer,. men lad os begrrense os til at nrevne disse. ~!-~-E-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-! Der var fuld enighed om endnu engang at rejse kr~vet om?5 timers arbejdsuge. Bade set 1 forhold til den store arbejdsl~shed, og set i forhold til at få mere fritid forekommer dette krav at vrere absolut rimeligt. A t det så '-plejer at vc.ere et af de krav man ~~rst srelger ud af er jo noget elt andet. Det nye er derfor ikke a.t kravet bliver stillet, men hvor meget vregt man tillregger det i forhandlingerne..!_9_y_~-e-~)~: _!?_~_j_ ~- ~ -.! Kravene omkring overarbe.jde og betalingen for dette har også vreret fremf~rt mange gange. Der er dog sket mange f orbedringer i årenes l~b. ~ldre havnearbejdere på konferencen kunne berette, at det ikke ' var så forfrerdelig mange år siden man opererede med satser på Jo og 60 procentv hvor vi nu har satser på 5o og loo procent. Men alligevel var der almindelig tilslutning til kravet om at intet overarbejde kunne afl~nnes med mindre end loo %. Og at al overarbejde på s~n- og helligdage skulle betales med 200 %. regninger 11 ~iels Winther ). v e n t e t i d, Der blev rejst krav om at alle de indskrrenkninger vi har i ~jeblikket med hensyn til betaling af ventepenge skulle bortfalde. Det drejer sig om alle de her regler med at man ikke skal ha.ve ventepenge hvis man skal m~de efter 18.Jo, og at man ikke skal have ventepenge fra om moreenstunden hvi~ _ man m~der efter klokken 13, og mange andre sjove regler. Altså kort sagt: ventepenge under alle forhold, hvor arbejdsgiverne disponerer over arbejdskraften og der skal ventes. fl~ed hensyn til bete.lingen af ventid blev der ligesom mange gange f~r rejst krav om at det skulle vrere lig akkordgennemsnittet.

4 4 4. m i n d s t-~~9-~-~-~-!_!_~-~ De nugreldende satser: 140 til hverdag, 180 om l~rda. gen kl. 7.oo, og 220 efter l~rdag kl. 7 og om s~nd.a.gen skal forhq'.ljes Dette er jo ret selvfq'.llgeligt, og dette er også.. et af de få punkter. hvor det normalt lykkes at komme i~enne~ med no~le forbedrin~er. 5. s i k k e r h e d s r e p r re - s e n t a n t e r n e ~ Der bq'.lr srettes en stopper f or det her med at sikkerhedsarbejdet er såda.n en sla ~s hobby for sikker-. hedsreprresentanten. Jobbet skal va:re lq'.lnnet og det skal selvfq'.>1- gelif, vrere arbejdsgiverne der betaler manden, nix weiter. ~-~-~-~-j-~-1-~-y-~-~~ I ha.vnene har vi jo den pudsige regel, at arbejdsmarkedets almindelige regel om, at der skal hviles il timer pr. dqign er sat ud af kraft. Hos os skal der blot pustes ud 9 timer mellem hver stykke påbegyndt arbejde. Og vi har i en artikel andetsteds i bladet taget dette problem op. Dette var konferencen ehige om skulle laves om s.åledes a t der skete - harmonisering mep det qivrige arbe jdsmarked. Det er så op til havnekonferencens forhandlingsudval~ at få s :~ meget igennem som muligt. Nen gar det som det plejer er der ingen grund til den store optimisme. IL og E\Zi VERDEN RUNDT FRA VOR UDSE:i>JDTE!!!! Liverpool: 100 Reprresentanter fra 18 engelske havne og forbund, har afholdt en konference for at diskutere statsovertagelse af havnene. Fra udtagelsen fra konferencen hadder det bla. : Havnene tilh0rer stadigvcek ikke folket, derfor skal de nationaliseres, og talsmand skal vrelges til bestyrelsen. Teknologiske fremskridt må accepteres, men ikke med arbejdsl0shed som f0lge, der imod en kortere arbejdsuge. Over strejkedage. I england blev antallet af strejkedage 3 doplet i 1977, if0lge Arbejdsministeriet. Hawai: 7200 Havne og transport arbejder sikrede sig ved en 2 uge lang strejke vresentlige 10nforh0jelser, og bedre arbejdsforhold. Italien: Den startede italiebke havnearbe jder en landsdgekkend e karnpanj e mod Chile, ved at boykotte alle skibe.under Chile flag. Den aktuelle anledning var den säkaldte f olkeafstemning om Chile var diktatue eller ej.,_.. KRAN Kranf0rene k0rc i 0jeblikket også 10nforhandlinger, som skal vrare afsluttet tirsdag i nreste uge. Hvis resultatet går kranf0rene i mod, har de vedtaget at starte en overarbe jds boykot, fra og med onsdag. 1 den forbindelse vil vi gerne opfordre kammeraterne til ikke som det desvrerre f0r er sket, at starte me d at k0re Winch, när kranf0rene er k0rt hjern. red. '

5 5 esbjerg Vores forhenvrerende kollega Eivin "amerika:heren" er jo draget til staterne for at finde lykken. Han gjorde ophold i Esbjerg og tog arbejde på havnen. Han har sendt os et lille exempel på lwn- og arbejdsforholdene dernede. Vi citerer: "Det eneste arbejde jeg har haft indtil nu varede 2 1/2 time. Det var sildemel i srekke som skulle fyldes i banevogne fra sildeoliefabrikkens pakhus. Vi var 4 mand i banevognen og 2 mand som lagde srekkene på transportbåndet. Da jeg h~rte, at der var 180 tons troede jeg, at der var arbejde nok til hele dagen, men jeg blev snart klogere. Vi havde pause fra 8,)o til 9.00 og vi var frerdige 9,55, L~nnen var Joq kr." Terminalarbejde afl~nnes åbenbart meget forskelligt i de enkelte h2vne! RED. De turde ikke! Tegninger af Niels Winther ~. Jl maj blev der Rfholdt fag, ~ g voldgi ft ~mgåend e mand s~abstallet ved Arhus Oliefabriks sugeanlreg. Baggrunden var, a t ~.r hus S teve- - dore Co. ville opsige den kotumemressige aftale omkring ma.ndskabsantallet ved oliem~llens sugeanlceg. _Arbejdsi:siverne var af den formening, at de kunne opsige aftalen med 1 måneders varsel med henvisning til at mandskabsrntallet var kotumemressigt og ikke overenskomstmcessigt som det f.ex. er tilfceldet ved DLG's og KFK's sugeanlceg. Fagforeningen protesterede herimod, og anf~rte at eftersom mandskabsantallet blev fastsat da sugeanlceggene blev opf~rt for ca. 15 år siden og ikke var blevet anfce~tet siden måtte det betragtes som en del af overenskomsten. Fagforenin~ens konklusion måtte da ~ blive, at mandskabs::mtallet kun kunne forhandles som en del af qverenskomsten. Den faglige voldgift gav fagforeningen medhold i denne onfattelse. ~i må derfor betragte. saeen som endelig Rfgjort, Og mon ikke stevedore inderst inde er meget god t tilfreds med denne afg~relse. Sagen omkring KFK's nye sugeanlceg har jo vist stevedore og mreglere, at havnearbejderne i Århus ikke la.der sig b.yde alting. RED.

6 6 I I 3är.J.. i;~.. Så er bladet eksistens sikret, endnu et år. På vores 3 års f0dselsdagsfest fik vi et overskud til bladet på ==== 7859,85 kr. Vi vil hermed gerne takke Clausen & Petersen, Sonjas S0stre, Mucok 13, Personalet på "HUSET" Havne Trioen, og Teatergruppen "Rygskaden" Uden de ovenn~vntes medvirken, ville festen ikke ha'. nået de stonn "ful de" h0jder. Det V<U' en go 'go'aften.

7 Jamel\ ska vi da aldrig sove111 7 Ah~ nej, tcenk hvis vi havde 11 timers hvil pr. d0gnl!!! Hele problemstillingen omkring havnearbejdernes hviletidsbestemmelser trrenger efter vores mening til en grunclig kulegnwning. S om bekendt eksisterer der for det ~vrige arbejdsmarked den helt klare og fornuftige regel, at man skal ' have 11 timers hvil pr, dqp-;n. Undtaget fra denne regel er bl.a. havnearbejdere. Hvorfor, ja, ddet må guderne vide. w:en for os grel- - der altså, at vi skal. holde 9 timers hvil mellem hver stykke påbegyndt arbejde, Nu er der imidlertid også opstäet -.uenighed ar.i. fortolkningen af denne regel. F'agforeningen og SID har al tid fortolket reglen således, at det var ulovligt et oveiflytte på overtid. Det vil altså sige, at man efter at have frerdiggjort et skib klokken 19 f.ex. ikke kunne overflyttes til et andet skib. Til st~tte for denne fortolkning ligger bl,a. et gammelt brev fra stevedore i Arhus til fagf oreningen, hvori man beklager at have overflyttet havnearbejdere på overtid. Dette skete i 1971, og der har ik~e siden hersket tvivl om hviletidsreglen. I.'. en så skete der det, at arbe jdsgi verne på et mre~ lingsm~de d, 16. februar d.å. nrotesterede imod den greldende- fortolkning, og krrevede at retten til 2t afg~ re hvornir et overarbejde var slut alene tilkom arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne vil altså fortolke hviletidsrer:;len sålede:::, at bliver man varskoet til overarbejde, så betyder det overarbe jde i a lmindeli ~h ed, og ikke et bestemt skibs frerdigg~relse. Fagforeningen har selvf~lgelig prötesteret, og har bl.a, anf~rt, at arbejdsgivernes fortolkning vil kunne medf~re, at arbejderne vil kunne overf lyttes nresten ubegrrenset. Vi vil derfor opfordre folk til at vrere meget opmrerksomme omkring dette problem, og så simpeltheh n<p.gte at lade sig overflytte på overtid. Faren for at få 5 ugers karantrene f orekornmer i denne f orbindelse at vcere minima.l, idet jo både vores egen fagforening og SID st~tter os i dette problem. RED

8 .. generalforsamlingen Ja så har vi i~0n afhold"t ordinrer Generalf orsam1 infs. Det s}«~ t.? i; 1 ifordre varr.1.e stu0 den ~4 a.1)ri.l. Som dirigent bl Pv Niels M0ll er enstemmigt val Rt. Vied ~nmer.ne ner blev diskuteret, ~å ~an je nok sige at det er en af de v.i.~ti r;stf' ~eneral - f orsmalinger vi har 1.ai't lcenge. Vi diskuterede nerr,,_ ; g.:1vl)~ 1 l~ -1 vi skulle forholde 08 -+;il container C1'. terminal a rbejde"t. Er~ lanr-:t overvejend e del af general.forsc:j",11 inf:en bsk kede den akt ive lin1e op, i bestyrelsens skriftlice debat oplrog, som gik ud på at det kun er havnearbejd(=r der arbejder på tenninalen. Envidre blev hvilc-t:. d8n disk'...t ~E::::.'C'T her har ar bejdsk0~er~e igen en af deres mange dispensat.ioner, n 8mlig at en havnearbejder ikke skal have så meget hvll 8Cr1 1ndre arbejder, dettevar der mange voldsomme protester imod, kravet v3.r 11 t i mers hvil p~. d0gn, og ikke som nu hvor vi kan arbejde i 24 timer, sove 9 t i mer, for så igen at arbe jde 24 timer: Fl ere af indlederne mente at vi kun skulle arbejde 8 time r om dagen. Det viste si ~ at vmre et stort problem med Stevedor fom<bndene der 11 :t}j relper 11 t il med havnearbejde (morakkeri). 1"on11anden lovede mpdlemmerne ~ fagforeningens opbakning i disse sar,er. Alle blev genvalgt uden modkandida Kasser Svend Christensen. Bestyrelsen Carsten Andersen,Eli Lyt, og Erik 0stergaard. som suplanter Keld Anders en og Tommy Jacobsen. Fanebrere Ku:r-'- J 0rgensen, s uplant l:'a.ili Eldrup. Under punktet fanen 1 maj, blev det med overvejende majoitet besluttet at sende fanen til ballon-f est i ~IVOLI, samt til Enhedsdemonstrationen. Generalfors~nlingen blev afholdt under meget vanskelige f orhold, da 4 af medlemmernehavde spist en hel kasse 01 hver til deres aftensmad. Sådanne u kammeratligheder vil vi godt vrere fri for i fremtiden '.i. 1 0 Havnearbe jdere.

9 Nandag d havde ski bsmrei::rl er Bill Kierkgaard nogle meget tynde og 10gnagtige udtalelser i Horsens Folkeblad. Han udtaler, at vi (havnearbejderne) vil 0delregge vo~es arbejdsplads ved at arbejde langsomt, så 2 trrebåde, der plejer at vare 1 til 2 dage tog 3 dage, og at vi havdesat tempoet ned og forlangt 42 garanteret i timen, hvad vi sagtens kunne indtjene hvis vi holde et passende tempo i en TUsser som skulle have malt. Desuden påstod han (B.K.) at der af disse grunde var orndirigeret 0 korn- og f oderstofbåde til andhavne. ~~lle Hvad angår de to ornäirigerede skibe, skal der jo ikke meget hjerne til at se, at der nå Vffire gr amser for hvad 4 kranf0rere og 4o havnearbejdere kan losse og laste uden at skulle arbejde rc?jven ud af bukserne, når der i forve j en lå mindst 5 ski be i havn.en. Vi gad nok vide om B.K. kan regne ud hvorfor de t o skibe blev omdirigeret??? Da Bill Kierkgaard udtaler sig om tempoet i de to trrebå~e nrevner han :cke, at der kun kom 1 hold i gang ra starten, hvor der plejer at starte 2 hold på den ene båd, og at der i den anden ikke var stropner om traiet. ad angik tempoet i malt nrevner B.K. heller ikke, at det er en gammel pram med store parter, mellemdrek og tunnel i agterlugerne, plus at der var mellem 3o og 4o graders varme i lasten. Så sretter han prikken over iet med en bemrerkning om, at hvis vi vil, kan vi holde de 42 kr i timen. Det mente vi var en grovhed uden lige, og derfor nedlagde vi arbejdet kl. 14 med krav om at få en per sonlig undskyldnj.ng og et dementi i Horseris Folkeblad. Horsens Tirsdag morgen m!zldtes vi på varmestuen, hvor der selvf0lgelig stadigvc:3k var stemning for det krav vi havde stillet dagen i forvejen. Il0bet af f ormiddagen f 0rte f ormanden for S.I.D. Ole Sohn og formanden for klubben, Willy Langballe, samtaler r11ed arbejdsgiveren. Det, blev päla~t B.K. at give en undskyldning, hvilket han ikke 0nskede. Tirsdag middag blev det alligevel til noget der skulle ligne en skriftlig undskyldning. Det eneste han hav.de trukket tilbage var påstanden om, at vi kunne holde en timel0n på 42 kr n~n blev selvf0lgelig forkastet onsdag morgen, hvorefter der atter blev forhandlet. Kl. lo kon vore reprresentanter tilbage med det resultat, at B.K. ville give en uforbeholden undskyldning, hvis han kunne få garanti for at ingen ville spytte på harn eller kaste med flasker. Han må ha'vreret klar over hvad han fortjente. Efter at B.K. havde givet undskyldningen genoptog vi arbejdet. Vi sp0rger os s 2lv, hvem er det der 0- delwgger arbejdsklimaet og dermed også arbejdspladsen????????? Havnearbejderne i Hors ens

10 10 Tar containerne magten? Arbejdsforholdene i containerhavnen er efterhånden blevet så kritiske, at vi er ved at miste alle vores kotumemressige rettigheder. Hvis mart tager en båd som POLARIS (også kaldet havnens skrrek) må man nok erkende, at vores drikkepauser er ved at ryge sig en tur. Måske er det ikke så galt for os havnearbejdere endnu, men for trucksf<t>rerne er der i hvert fald ikke noget, ~er hedder drikkepauser. De må simpelthen k<t>re uafbrudt fra båden kommer ind til den er frerdig med at losse og laste..,,,,,{ I En anden ting er afstanden mellem mafivognene, som simpelthen er diskriminerende. For har man en nogenlunde prem livvidde, er det u muligt at komme mellem vognene. Derfor må mindstekravet vrere, at a.fstanden mellem voe:nene bliver på mindste 1 meter~ For vi må jo nok se i <t>jnene at dette bliver fremtidens både, og det ville jo ikke lige vrere sagen, hvis man var n<t>dt til at finde et andet arbejde, fordi man ikke kunne komme mellem mafivognene. Et andet sted, hvor vores kotumemressige rettigheder er ved at ryge sig en tur er containerbådene. Ikke nok med a t man ikke holder drikkepause, hvad man jo nok kunne have behov for, i hvert fald om vinteren, hvor det kunne vrere rart, hvis man kunne srette sig hen og få varmen en gang imellem, for i de b4de,-hvor man laster Of! losser i forbindelse med trailer, skal man jo stå der hele tiden for at läse og åbne containerlåsen. Det er jo nok også kun et sp<t>rgsmål om tid, f<t>r de finder på nye metoder med ro-ro bådene. ~ an kunne f orestille sig noget hen i retnirn~: af et system, hvo~~ det vil vrere muligt at losse og laste båden på samme tid. Dette vil jo så medf<t>re, at lige s~ snart man har f jernet en surring, kan man gå hen og srette en på den mafivogn, der lige er k<t>rt ind. Dette vil i hvert fald kunne nedsrette den tid båden sk8l ligge i havn. Det vil blive svrert for os på lrengere sigt at få vores kotumemressige drikkepauser tilbage, og så bliver det ikke sagen at skulle arbejde i den larm og alt det kulilte, som kommer fra bol-nreserne i 3-4 timer uden at kunne holde lo minuters pause en gang imellem. ~ En anden ting er at man heller ikke holder for regnvejr og det endda til trods for, at man i nogle både skal kra.vle rundt og srette surringer på. '

11 11 0~ i SEA-LAND bådene er ået efterhanden lykkedes at få folk til a~ gå lidt senere til frokost og middag, selv om afstanden til varmestuerne er lrengere. Og stevedorernes begrundelse er, at det er for dyrt a.t have kranen til at stå uden den k~rer. Hvis man ser på de and~e både, er det havnearbejderne, der bestemmer farten. Er det en dårlig båd ma.n er i, og det går lidt trregt, ja så må kranen indstille sig efter d'1kte og det samme må trucksf~rer Th61i' og når det går s trygende, ja så må kranf~reren og trucksf~rerne srette tempoet i vejret. Men ude i containerhavnen er det kran:n der bestemmer farten, og vi har 1kke en skid at skulle have sagt. F.ex. starter kranen klokken 7 om morgenen, hvis der er gjort klart og det uanset om der er kommet havnearbejdere derud, og det til trods for, a.t der skal vrere en varskomand, f~r kranen må k~re.. Så det nreste bliver nok at kra.nf~rerne får besked på at k~re til klokken 8.Jo og 12.oo prrecis og 16.Jo prrecis, og inden vi har set os om, bliver vi nok bare stående derude til kranen holder. Og så er alle vores kotumemressige goder solgt. RED. Så enkelt er det Blhkibet..Ollve _A~ 17 philipinske s0mrend fik farleden takket vrere bl. a. havnearbejderne i Århus udbetalt Baggrunden for denne "julegave" var f0lgende: De philipinske s0- mrend på skibet Olive Ace, der e jes af et japansk rederi og som sejler under bekvemmelighedsflag, blev ved ansrettelsen lovet en 10!1 på mindst 1320 kr om månedeno Det var en klar aftale melle~ rederiet og s0mren.dene. Oveni havde rederne skrevet overenskornst med ITF om at betale 2700 kr i 10n om måne den. h en hvad skete? Da skibet havde lagt fra kaj, blev s0mrendene spist af med 180 kr om rtåneden. Vrers go og spis. Bare ikke for meget. Det er der sku ikke råd til. Arbejdsgiverne br0d en aftale og sn0d ulovligt de ansatte Den gik bare ikke. Dansk r. 1askinbesrotningsforbund, der havde fäet et praj fra ITF, bad havnearbejderne om hjrelp. Den hjrelp fik de. Skibets kaptajn og rederne fik at vide, at deres skib fik lov at ligge, indtil s0m~ndene havde fäet hvad de havde krav på. Dagen efter var pengene der. Så enkelt kunne det altså g0res.

12 TIL: A.S. SLAVEKOMPAGNIET EUROPAPLADp ÅRHUS C AFS: HOLD UTI KAMMERATER EN lilotoko:pi KOSTER KUN O, 50 kr. "HAVNEARBEJDER.E1'J 11 er et arbejds:pladsblad, Det laves af havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm0derne.er åbne for alle havnearbe jdere. Tid.og sted står i hvert nummer. Alle indlreg optages uden cencur. Indlreg til nummer 24 skal sendes til "HA V:NEARBEJDERNE", 0stergade aooo Århus c. Inden 15 august Nreste bladtn0de afholde~ onsdag d. 2 august. Adressen er 0stergade og tidspunktet er kl Abonnement kan bestilles hos ovenstående adresse. EFTERTRYK ANBEFALES!

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Advokatfirmaet Troels Lind Pedersen Advokat Seren Frichs Vej 42A 8230 Abyhej, Arhus Tlf. 70Il 0800 Fax 70Il 0801 23.1 1.2007 67616/IH Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J v/advokat Troels

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

HOVEDAFTALE. rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere

HOVEDAFTALE. rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere -, 33.00.2.1 Side I HOVEDAFTALE rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere Denne hovedaftale er indgaet rned bindende virkning for: I.

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01

https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01 https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01 Cykelstatistik Før første branchemøde og nu! Metal hovedstaden havde 152 medlemmer fra branchen, det er nu

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

ham, og nu var de kærester og holdt i hånd og var lykkelige og sagde fjollede lyde til hinanden. Men bortset fra det var Birgers dage, ja, hele liv

ham, og nu var de kærester og holdt i hånd og var lykkelige og sagde fjollede lyde til hinanden. Men bortset fra det var Birgers dage, ja, hele liv 1. Panikangst Birgers far, Bent, havde et motto; det lød nogenlunde sådan her: Intet er så skidt, at det ikke kan blive værre. Egentlig kom det af den kendte talemåde om, at intet er så skidt, at det ikke

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Lyder det latterligt? Måske åndsvagt? Si senorita. Men alligevel?

Lyder det latterligt? Måske åndsvagt? Si senorita. Men alligevel? Pas godt på dig. Det vigtigste jeg nogen sinde kommer til at bede dig om, det er, at du passer på dig. Det vigtigste på din dagsplan, måske endda i hele dit liv, det er, at du passer på dig. Det er ikke

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Formanden for bestyrelsen, Erik Larsen, byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Karl Momsen som dirigent.

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben.

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben. Side 1 af 5 Poul Otto Seidel Fra: "Poul Otto Seidel" Til: "Jørgen Andersen" Cc: "Inge-Lis Seidel" ; "Willy Søren Beck" ;

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 7 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: 32 77 66 55 1. SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 230/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Kreta. 09.07. 17.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.906 kr. Voldsomme lydgener fra naboens hane,

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 4.december

JULEPOSTHUSET. 4.december STHUSET afs. 4 side 1 JULEPOSTHUSET 4.december "" LYD: CLS GADE CLS KÆLDERLOKALE (ikke beton/cement) Klokke til døren i butikken Fløjtekedel Cykelklokke (CLS GADE) Du store stempelpude! - Postmester Juhl-Pedersen

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til septuagesima søndag 2015. Tekst. Matt. 20,1-16. Retfærdighed eller godhed? Vi mennesker tænker meget på hvad løn vi får for vores arbejde og indsats. Kan det svare

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

...?! Make Love and Money!

...?! Make Love and Money! ...?! En sjov rejse, der startede med en bagerjomfru og endte med brok, tips, kærlighed og historien om en dyne... ...? Utrolig hvad lidt lækkert morgenbrød!? kan føre til... Hallo,hvad sker der..? En

Læs mere

1. maj 2007. Kære venner

1. maj 2007. Kære venner 1. maj 2007 /2VHNUHW U0DULH/RXLVH.QXSSHUW PDMWDOH Kære venner 1. maj kommer af sig selv! Det gør de forandringer, som kan skabe endnu bedre vilkår for fagbevægelsens medlemmer, ikke. Derfor har vi skabt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere