400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m"

Transkript

1 ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten omkring KFK's nye suea.nlreg. De hcir simpelthen givet os kniven. 400 kr. i bod til 61 af os. /" i:<;n kcempebod f ordi vi krcever rielige arbejdsforhold omkring en ncesten ulideligt st~vende og st~jende arbejdsproces. En krempebodv fordi vi protesterer imod, at nye tekniske fremskridt altid betyder: vrek med nogle arbe jdere. En krempebod, fordi vi finder det urimeligt, at der foretages nedskreringer i arbejdshold, der skal arbejde i 15 timer i trrek, bare fordi man rejser et nyt sugeanlceg, der oven i k~bet s~ger mere end dobbelt så hurtigt som det gamle. Havnearbejderne samledes tirsdag d for at diskutere denne uh~rte provokation fra arbejds- givere og arbejdsret. Stemningen var ophidset og der var enighed om, at h~is det v~r krig arbejdsgiverne ~nskede, så skulle de fanden gale mig få det. Vi nedlagde straks arbejdet, og.der var ligeledes enighed om, at alt det der med overarbejde, det kunne de for ~vrigt godt stoppe skråt op, indtil vi fik den mand ovre ved KFK. Frerdig arbejde.

2 Og så var vores nrestformand i KQ} benhavn torsdag d For. arbejdsgiverne ringer selvf~lgelig straks til Kq,benhavn og srette.r himmel og jord i bevregelse for at få indkaldt til mregline;sm~de. Hvorfar????????? Jo, for at fortrelle, at de Q}nskede forholdene normaliseret!!! Hertil er der kun et relevant svar. At det gq,r vi ogs~. Derfor dette lille varsel.til stevedore og arbejdsgiverne ved.b,,rhus Havn:. Lad vrere med a.t l<egge al tf or faste. planer oe; bude;etter f ~r forholdene er normaliseret ved KFK. Eller sagt på en anden måde: S L I P S Å D E N ~ A N D : Fq}r bliver der ikke ro på Århus Havn. Torsdag d. 15/6. Stevedore Kompagniet provokerer havnearbe jderne og truckf0rerne til at nedlregge arbejdet til middag. Grunden er at formrendene jagter rundt på havnen og hiver truckf0rerne ud af f0rerhuset og krrever svar på om de vil arbejde over. Svaret er selvf0lgelig et NEJ, hvorefter den pågreldende truckf 0rer afkrreves arbejdsnummer og navn. Formålet ira arbejdsgivernes side er naturligvis at få-et NEJ fra sarntlige truckf0rere, hvorefter de kan indklages for arbejdsretten for kollektiv overarbejdsvregring,d\ ~... Så er afg~relsen faldet. Efter over et års tovtr<ekkeri har de endelig fundet ud af, hva.d vi ~ka). ha.ve som gara.ni;ibeta.ling, og ved hvad de fandt ud af'? De fa.ndt ud af, at vi ikke sku.lle have en skid mere end det vi altid har fået. Det vil altså sige at vi skal n~jes med de 28,70 -kr. hvor langt den stq,rste del af arbejdsmarkedet som mind,stelrtm har Jo, 2o kr. Holder du for regn, venter du på gods eller skib da. må du gå for 28,70 kr. Og hvorfor nu det?? Jo, ser du, vil de hitije herrer sige. Litinsystemet på Arhus Havn er et såkaldt prrestationslitinsystem.til forskel fra et akkordl~nsysterr:.. Og hvad er så f orskellen. I et prresta.tfonslq,nsystem er det timelq,nnen der udgitir det brerende grun~lag i lq,nnen, hvorimod det i et akkordlitinsystem er akkorden der udg~r den vresentl1gste del af lqmne'n. '!)enne forskel i a.flqmning kan r a.fstedkomme de mest 19'>jerlige situationer. På Kq,benhavns Havn er der f. ex. havnea.rbe jdere der a.flq,nnes efter enten det ene eller det andet system. Regner det så en dag, da skal en havnearbejder på den ene kaj gå for 28,70, h'yor kammera.ten på en anden kaj far Jo,2o. Men det anfregter sel vf1;hgelig ikke de juridiske hoveder. Ronald Sq,gård, forma.nd for la.stopta.gerne i Esbjerg kaldte det ikke m~ndre end en f aglig sk an-. dale pa den nyligt afholdte havnearbe jd erkonf er enc e. Og det vil vi helhje~tet tilslutte os. RED.

3 ;: Week-enden d maj blev der afholdt ha.vnekonference i Randers. Her m~dtes alle landets fagforeningsbestyrelser indenfor havnene. Hovedemnet var formuleringen af kra.vene til de kommende f orhandlinger omkring frellesoverenskomsterne ("den grå" overenskomst). Kravene koncentrerede sig om- '-ring f<,hgende områder: ar be jdsiden, overarbejde, ventetid, mindstebetaling, sikkerhedsreprresentanten, milj~loven. Der blev rejst krav i forhold til del andre problemer,. men lad os begrrense os til at nrevne disse. ~!-~-E-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-! Der var fuld enighed om endnu engang at rejse kr~vet om?5 timers arbejdsuge. Bade set 1 forhold til den store arbejdsl~shed, og set i forhold til at få mere fritid forekommer dette krav at vrere absolut rimeligt. A t det så '-plejer at vc.ere et af de krav man ~~rst srelger ud af er jo noget elt andet. Det nye er derfor ikke a.t kravet bliver stillet, men hvor meget vregt man tillregger det i forhandlingerne..!_9_y_~-e-~)~: _!?_~_j_ ~- ~ -.! Kravene omkring overarbe.jde og betalingen for dette har også vreret fremf~rt mange gange. Der er dog sket mange f orbedringer i årenes l~b. ~ldre havnearbejdere på konferencen kunne berette, at det ikke ' var så forfrerdelig mange år siden man opererede med satser på Jo og 60 procentv hvor vi nu har satser på 5o og loo procent. Men alligevel var der almindelig tilslutning til kravet om at intet overarbejde kunne afl~nnes med mindre end loo %. Og at al overarbejde på s~n- og helligdage skulle betales med 200 %. regninger 11 ~iels Winther ). v e n t e t i d, Der blev rejst krav om at alle de indskrrenkninger vi har i ~jeblikket med hensyn til betaling af ventepenge skulle bortfalde. Det drejer sig om alle de her regler med at man ikke skal ha.ve ventepenge hvis man skal m~de efter 18.Jo, og at man ikke skal have ventepenge fra om moreenstunden hvi~ _ man m~der efter klokken 13, og mange andre sjove regler. Altså kort sagt: ventepenge under alle forhold, hvor arbejdsgiverne disponerer over arbejdskraften og der skal ventes. fl~ed hensyn til bete.lingen af ventid blev der ligesom mange gange f~r rejst krav om at det skulle vrere lig akkordgennemsnittet.

4 4 4. m i n d s t-~~9-~-~-~-!_!_~-~ De nugreldende satser: 140 til hverdag, 180 om l~rda. gen kl. 7.oo, og 220 efter l~rdag kl. 7 og om s~nd.a.gen skal forhq'.ljes Dette er jo ret selvfq'.llgeligt, og dette er også.. et af de få punkter. hvor det normalt lykkes at komme i~enne~ med no~le forbedrin~er. 5. s i k k e r h e d s r e p r re - s e n t a n t e r n e ~ Der bq'.lr srettes en stopper f or det her med at sikkerhedsarbejdet er såda.n en sla ~s hobby for sikker-. hedsreprresentanten. Jobbet skal va:re lq'.lnnet og det skal selvfq'.>1- gelif, vrere arbejdsgiverne der betaler manden, nix weiter. ~-~-~-~-j-~-1-~-y-~-~~ I ha.vnene har vi jo den pudsige regel, at arbejdsmarkedets almindelige regel om, at der skal hviles il timer pr. dqign er sat ud af kraft. Hos os skal der blot pustes ud 9 timer mellem hver stykke påbegyndt arbejde. Og vi har i en artikel andetsteds i bladet taget dette problem op. Dette var konferencen ehige om skulle laves om s.åledes a t der skete - harmonisering mep det qivrige arbe jdsmarked. Det er så op til havnekonferencens forhandlingsudval~ at få s :~ meget igennem som muligt. Nen gar det som det plejer er der ingen grund til den store optimisme. IL og E\Zi VERDEN RUNDT FRA VOR UDSE:i>JDTE!!!! Liverpool: 100 Reprresentanter fra 18 engelske havne og forbund, har afholdt en konference for at diskutere statsovertagelse af havnene. Fra udtagelsen fra konferencen hadder det bla. : Havnene tilh0rer stadigvcek ikke folket, derfor skal de nationaliseres, og talsmand skal vrelges til bestyrelsen. Teknologiske fremskridt må accepteres, men ikke med arbejdsl0shed som f0lge, der imod en kortere arbejdsuge. Over strejkedage. I england blev antallet af strejkedage 3 doplet i 1977, if0lge Arbejdsministeriet. Hawai: 7200 Havne og transport arbejder sikrede sig ved en 2 uge lang strejke vresentlige 10nforh0jelser, og bedre arbejdsforhold. Italien: Den startede italiebke havnearbe jder en landsdgekkend e karnpanj e mod Chile, ved at boykotte alle skibe.under Chile flag. Den aktuelle anledning var den säkaldte f olkeafstemning om Chile var diktatue eller ej.,_.. KRAN Kranf0rene k0rc i 0jeblikket også 10nforhandlinger, som skal vrare afsluttet tirsdag i nreste uge. Hvis resultatet går kranf0rene i mod, har de vedtaget at starte en overarbe jds boykot, fra og med onsdag. 1 den forbindelse vil vi gerne opfordre kammeraterne til ikke som det desvrerre f0r er sket, at starte me d at k0re Winch, när kranf0rene er k0rt hjern. red. '

5 5 esbjerg Vores forhenvrerende kollega Eivin "amerika:heren" er jo draget til staterne for at finde lykken. Han gjorde ophold i Esbjerg og tog arbejde på havnen. Han har sendt os et lille exempel på lwn- og arbejdsforholdene dernede. Vi citerer: "Det eneste arbejde jeg har haft indtil nu varede 2 1/2 time. Det var sildemel i srekke som skulle fyldes i banevogne fra sildeoliefabrikkens pakhus. Vi var 4 mand i banevognen og 2 mand som lagde srekkene på transportbåndet. Da jeg h~rte, at der var 180 tons troede jeg, at der var arbejde nok til hele dagen, men jeg blev snart klogere. Vi havde pause fra 8,)o til 9.00 og vi var frerdige 9,55, L~nnen var Joq kr." Terminalarbejde afl~nnes åbenbart meget forskelligt i de enkelte h2vne! RED. De turde ikke! Tegninger af Niels Winther ~. Jl maj blev der Rfholdt fag, ~ g voldgi ft ~mgåend e mand s~abstallet ved Arhus Oliefabriks sugeanlreg. Baggrunden var, a t ~.r hus S teve- - dore Co. ville opsige den kotumemressige aftale omkring ma.ndskabsantallet ved oliem~llens sugeanlceg. _Arbejdsi:siverne var af den formening, at de kunne opsige aftalen med 1 måneders varsel med henvisning til at mandskabsrntallet var kotumemressigt og ikke overenskomstmcessigt som det f.ex. er tilfceldet ved DLG's og KFK's sugeanlceg. Fagforeningen protesterede herimod, og anf~rte at eftersom mandskabsantallet blev fastsat da sugeanlceggene blev opf~rt for ca. 15 år siden og ikke var blevet anfce~tet siden måtte det betragtes som en del af overenskomsten. Fagforenin~ens konklusion måtte da ~ blive, at mandskabs::mtallet kun kunne forhandles som en del af qverenskomsten. Den faglige voldgift gav fagforeningen medhold i denne onfattelse. ~i må derfor betragte. saeen som endelig Rfgjort, Og mon ikke stevedore inderst inde er meget god t tilfreds med denne afg~relse. Sagen omkring KFK's nye sugeanlceg har jo vist stevedore og mreglere, at havnearbejderne i Århus ikke la.der sig b.yde alting. RED.

6 6 I I 3är.J.. i;~.. Så er bladet eksistens sikret, endnu et år. På vores 3 års f0dselsdagsfest fik vi et overskud til bladet på ==== 7859,85 kr. Vi vil hermed gerne takke Clausen & Petersen, Sonjas S0stre, Mucok 13, Personalet på "HUSET" Havne Trioen, og Teatergruppen "Rygskaden" Uden de ovenn~vntes medvirken, ville festen ikke ha'. nået de stonn "ful de" h0jder. Det V<U' en go 'go'aften.

7 Jamel\ ska vi da aldrig sove111 7 Ah~ nej, tcenk hvis vi havde 11 timers hvil pr. d0gnl!!! Hele problemstillingen omkring havnearbejdernes hviletidsbestemmelser trrenger efter vores mening til en grunclig kulegnwning. S om bekendt eksisterer der for det ~vrige arbejdsmarked den helt klare og fornuftige regel, at man skal ' have 11 timers hvil pr, dqp-;n. Undtaget fra denne regel er bl.a. havnearbejdere. Hvorfor, ja, ddet må guderne vide. w:en for os grel- - der altså, at vi skal. holde 9 timers hvil mellem hver stykke påbegyndt arbejde, Nu er der imidlertid også opstäet -.uenighed ar.i. fortolkningen af denne regel. F'agforeningen og SID har al tid fortolket reglen således, at det var ulovligt et oveiflytte på overtid. Det vil altså sige, at man efter at have frerdiggjort et skib klokken 19 f.ex. ikke kunne overflyttes til et andet skib. Til st~tte for denne fortolkning ligger bl,a. et gammelt brev fra stevedore i Arhus til fagf oreningen, hvori man beklager at have overflyttet havnearbejdere på overtid. Dette skete i 1971, og der har ik~e siden hersket tvivl om hviletidsreglen. I.'. en så skete der det, at arbe jdsgi verne på et mre~ lingsm~de d, 16. februar d.å. nrotesterede imod den greldende- fortolkning, og krrevede at retten til 2t afg~ re hvornir et overarbejde var slut alene tilkom arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne vil altså fortolke hviletidsrer:;len sålede:::, at bliver man varskoet til overarbejde, så betyder det overarbe jde i a lmindeli ~h ed, og ikke et bestemt skibs frerdigg~relse. Fagforeningen har selvf~lgelig prötesteret, og har bl.a, anf~rt, at arbejdsgivernes fortolkning vil kunne medf~re, at arbejderne vil kunne overf lyttes nresten ubegrrenset. Vi vil derfor opfordre folk til at vrere meget opmrerksomme omkring dette problem, og så simpeltheh n<p.gte at lade sig overflytte på overtid. Faren for at få 5 ugers karantrene f orekornmer i denne f orbindelse at vcere minima.l, idet jo både vores egen fagforening og SID st~tter os i dette problem. RED

8 .. generalforsamlingen Ja så har vi i~0n afhold"t ordinrer Generalf orsam1 infs. Det s}«~ t.? i; 1 ifordre varr.1.e stu0 den ~4 a.1)ri.l. Som dirigent bl Pv Niels M0ll er enstemmigt val Rt. Vied ~nmer.ne ner blev diskuteret, ~å ~an je nok sige at det er en af de v.i.~ti r;stf' ~eneral - f orsmalinger vi har 1.ai't lcenge. Vi diskuterede nerr,,_ ; g.:1vl)~ 1 l~ -1 vi skulle forholde 08 -+;il container C1'. terminal a rbejde"t. Er~ lanr-:t overvejend e del af general.forsc:j",11 inf:en bsk kede den akt ive lin1e op, i bestyrelsens skriftlice debat oplrog, som gik ud på at det kun er havnearbejd(=r der arbejder på tenninalen. Envidre blev hvilc-t:. d8n disk'...t ~E::::.'C'T her har ar bejdsk0~er~e igen en af deres mange dispensat.ioner, n 8mlig at en havnearbejder ikke skal have så meget hvll 8Cr1 1ndre arbejder, dettevar der mange voldsomme protester imod, kravet v3.r 11 t i mers hvil p~. d0gn, og ikke som nu hvor vi kan arbejde i 24 timer, sove 9 t i mer, for så igen at arbe jde 24 timer: Fl ere af indlederne mente at vi kun skulle arbejde 8 time r om dagen. Det viste si ~ at vmre et stort problem med Stevedor fom<bndene der 11 :t}j relper 11 t il med havnearbejde (morakkeri). 1"on11anden lovede mpdlemmerne ~ fagforeningens opbakning i disse sar,er. Alle blev genvalgt uden modkandida Kasser Svend Christensen. Bestyrelsen Carsten Andersen,Eli Lyt, og Erik 0stergaard. som suplanter Keld Anders en og Tommy Jacobsen. Fanebrere Ku:r-'- J 0rgensen, s uplant l:'a.ili Eldrup. Under punktet fanen 1 maj, blev det med overvejende majoitet besluttet at sende fanen til ballon-f est i ~IVOLI, samt til Enhedsdemonstrationen. Generalfors~nlingen blev afholdt under meget vanskelige f orhold, da 4 af medlemmernehavde spist en hel kasse 01 hver til deres aftensmad. Sådanne u kammeratligheder vil vi godt vrere fri for i fremtiden '.i. 1 0 Havnearbe jdere.

9 Nandag d havde ski bsmrei::rl er Bill Kierkgaard nogle meget tynde og 10gnagtige udtalelser i Horsens Folkeblad. Han udtaler, at vi (havnearbejderne) vil 0delregge vo~es arbejdsplads ved at arbejde langsomt, så 2 trrebåde, der plejer at vare 1 til 2 dage tog 3 dage, og at vi havdesat tempoet ned og forlangt 42 garanteret i timen, hvad vi sagtens kunne indtjene hvis vi holde et passende tempo i en TUsser som skulle have malt. Desuden påstod han (B.K.) at der af disse grunde var orndirigeret 0 korn- og f oderstofbåde til andhavne. ~~lle Hvad angår de to ornäirigerede skibe, skal der jo ikke meget hjerne til at se, at der nå Vffire gr amser for hvad 4 kranf0rere og 4o havnearbejdere kan losse og laste uden at skulle arbejde rc?jven ud af bukserne, når der i forve j en lå mindst 5 ski be i havn.en. Vi gad nok vide om B.K. kan regne ud hvorfor de t o skibe blev omdirigeret??? Da Bill Kierkgaard udtaler sig om tempoet i de to trrebå~e nrevner han :cke, at der kun kom 1 hold i gang ra starten, hvor der plejer at starte 2 hold på den ene båd, og at der i den anden ikke var stropner om traiet. ad angik tempoet i malt nrevner B.K. heller ikke, at det er en gammel pram med store parter, mellemdrek og tunnel i agterlugerne, plus at der var mellem 3o og 4o graders varme i lasten. Så sretter han prikken over iet med en bemrerkning om, at hvis vi vil, kan vi holde de 42 kr i timen. Det mente vi var en grovhed uden lige, og derfor nedlagde vi arbejdet kl. 14 med krav om at få en per sonlig undskyldnj.ng og et dementi i Horseris Folkeblad. Horsens Tirsdag morgen m!zldtes vi på varmestuen, hvor der selvf0lgelig stadigvc:3k var stemning for det krav vi havde stillet dagen i forvejen. Il0bet af f ormiddagen f 0rte f ormanden for S.I.D. Ole Sohn og formanden for klubben, Willy Langballe, samtaler r11ed arbejdsgiveren. Det, blev päla~t B.K. at give en undskyldning, hvilket han ikke 0nskede. Tirsdag middag blev det alligevel til noget der skulle ligne en skriftlig undskyldning. Det eneste han hav.de trukket tilbage var påstanden om, at vi kunne holde en timel0n på 42 kr n~n blev selvf0lgelig forkastet onsdag morgen, hvorefter der atter blev forhandlet. Kl. lo kon vore reprresentanter tilbage med det resultat, at B.K. ville give en uforbeholden undskyldning, hvis han kunne få garanti for at ingen ville spytte på harn eller kaste med flasker. Han må ha'vreret klar over hvad han fortjente. Efter at B.K. havde givet undskyldningen genoptog vi arbejdet. Vi sp0rger os s 2lv, hvem er det der 0- delwgger arbejdsklimaet og dermed også arbejdspladsen????????? Havnearbejderne i Hors ens

10 10 Tar containerne magten? Arbejdsforholdene i containerhavnen er efterhånden blevet så kritiske, at vi er ved at miste alle vores kotumemressige rettigheder. Hvis mart tager en båd som POLARIS (også kaldet havnens skrrek) må man nok erkende, at vores drikkepauser er ved at ryge sig en tur. Måske er det ikke så galt for os havnearbejdere endnu, men for trucksf<t>rerne er der i hvert fald ikke noget, ~er hedder drikkepauser. De må simpelthen k<t>re uafbrudt fra båden kommer ind til den er frerdig med at losse og laste..,,,,,{ I En anden ting er afstanden mellem mafivognene, som simpelthen er diskriminerende. For har man en nogenlunde prem livvidde, er det u muligt at komme mellem vognene. Derfor må mindstekravet vrere, at a.fstanden mellem voe:nene bliver på mindste 1 meter~ For vi må jo nok se i <t>jnene at dette bliver fremtidens både, og det ville jo ikke lige vrere sagen, hvis man var n<t>dt til at finde et andet arbejde, fordi man ikke kunne komme mellem mafivognene. Et andet sted, hvor vores kotumemressige rettigheder er ved at ryge sig en tur er containerbådene. Ikke nok med a t man ikke holder drikkepause, hvad man jo nok kunne have behov for, i hvert fald om vinteren, hvor det kunne vrere rart, hvis man kunne srette sig hen og få varmen en gang imellem, for i de b4de,-hvor man laster Of! losser i forbindelse med trailer, skal man jo stå der hele tiden for at läse og åbne containerlåsen. Det er jo nok også kun et sp<t>rgsmål om tid, f<t>r de finder på nye metoder med ro-ro bådene. ~ an kunne f orestille sig noget hen i retnirn~: af et system, hvo~~ det vil vrere muligt at losse og laste båden på samme tid. Dette vil jo så medf<t>re, at lige s~ snart man har f jernet en surring, kan man gå hen og srette en på den mafivogn, der lige er k<t>rt ind. Dette vil i hvert fald kunne nedsrette den tid båden sk8l ligge i havn. Det vil blive svrert for os på lrengere sigt at få vores kotumemressige drikkepauser tilbage, og så bliver det ikke sagen at skulle arbejde i den larm og alt det kulilte, som kommer fra bol-nreserne i 3-4 timer uden at kunne holde lo minuters pause en gang imellem. ~ En anden ting er at man heller ikke holder for regnvejr og det endda til trods for, at man i nogle både skal kra.vle rundt og srette surringer på. '

11 11 0~ i SEA-LAND bådene er ået efterhanden lykkedes at få folk til a~ gå lidt senere til frokost og middag, selv om afstanden til varmestuerne er lrengere. Og stevedorernes begrundelse er, at det er for dyrt a.t have kranen til at stå uden den k~rer. Hvis man ser på de and~e både, er det havnearbejderne, der bestemmer farten. Er det en dårlig båd ma.n er i, og det går lidt trregt, ja så må kranen indstille sig efter d'1kte og det samme må trucksf~rer Th61i' og når det går s trygende, ja så må kranf~reren og trucksf~rerne srette tempoet i vejret. Men ude i containerhavnen er det kran:n der bestemmer farten, og vi har 1kke en skid at skulle have sagt. F.ex. starter kranen klokken 7 om morgenen, hvis der er gjort klart og det uanset om der er kommet havnearbejdere derud, og det til trods for, a.t der skal vrere en varskomand, f~r kranen må k~re.. Så det nreste bliver nok at kra.nf~rerne får besked på at k~re til klokken 8.Jo og 12.oo prrecis og 16.Jo prrecis, og inden vi har set os om, bliver vi nok bare stående derude til kranen holder. Og så er alle vores kotumemressige goder solgt. RED. Så enkelt er det Blhkibet..Ollve _A~ 17 philipinske s0mrend fik farleden takket vrere bl. a. havnearbejderne i Århus udbetalt Baggrunden for denne "julegave" var f0lgende: De philipinske s0- mrend på skibet Olive Ace, der e jes af et japansk rederi og som sejler under bekvemmelighedsflag, blev ved ansrettelsen lovet en 10!1 på mindst 1320 kr om månedeno Det var en klar aftale melle~ rederiet og s0mren.dene. Oveni havde rederne skrevet overenskornst med ITF om at betale 2700 kr i 10n om måne den. h en hvad skete? Da skibet havde lagt fra kaj, blev s0mrendene spist af med 180 kr om rtåneden. Vrers go og spis. Bare ikke for meget. Det er der sku ikke råd til. Arbejdsgiverne br0d en aftale og sn0d ulovligt de ansatte Den gik bare ikke. Dansk r. 1askinbesrotningsforbund, der havde fäet et praj fra ITF, bad havnearbejderne om hjrelp. Den hjrelp fik de. Skibets kaptajn og rederne fik at vide, at deres skib fik lov at ligge, indtil s0m~ndene havde fäet hvad de havde krav på. Dagen efter var pengene der. Så enkelt kunne det altså g0res.

12 TIL: A.S. SLAVEKOMPAGNIET EUROPAPLADp ÅRHUS C AFS: HOLD UTI KAMMERATER EN lilotoko:pi KOSTER KUN O, 50 kr. "HAVNEARBEJDER.E1'J 11 er et arbejds:pladsblad, Det laves af havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm0derne.er åbne for alle havnearbe jdere. Tid.og sted står i hvert nummer. Alle indlreg optages uden cencur. Indlreg til nummer 24 skal sendes til "HA V:NEARBEJDERNE", 0stergade aooo Århus c. Inden 15 august Nreste bladtn0de afholde~ onsdag d. 2 august. Adressen er 0stergade og tidspunktet er kl Abonnement kan bestilles hos ovenstående adresse. EFTERTRYK ANBEFALES!

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22 ' Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarli~ overfor presseloven Niels m SUGER I ; I. Sugerne. F~rst a.nskaffer arbejdsgiverne en suger, der har dobbelt så stor kapasitet,

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

36. 6rgong. Nr. 10. Okfober 1978.

36. 6rgong. Nr. 10. Okfober 1978. 36. 6rgong Nr. 10 Okfober 1978. /Jll\ Eigil R.Petersen ~Sen~. INTERNATIONAL TRANSPORT ENERGIVEJ B. TLF. (06) "32 22 66. TELEX 63 402. 8500 GRENAA MONBERG& THORSEN A/S Aalborg Stevedorekompagni A/s FREDERICIA

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere