Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret til Cristinavej og Engvej ved vejudlæg 7 Planlægning for Sygehusgrunden 12 Kloakeringsprincip i Rungsted Nord m.m. 17 Indkøb af ny julebelysning til gågaden 24 Bilagsoversigt 27 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Resume Borgmesteren orienterede om reglerne for ophængning af valgplakater og henviste til administrationens notat herom, som blev omdelt på mødet. Notatet vedhæftes. Der var enighed om at henholde sig til vejlovgivningens regler, herunder for hvornår der må påbegyndes ophængning (lørdag, den 26. oktober 2013 ved døgnets begyndelse). Borgmesteren orienterede om status for Sjælsmark Kaserne. Henrik Klitgaard orienterede om borgermødet med teaterforeningen Hørsholm Scenen den 9. oktober Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Bilag - Notat til borgmesteren vedr. ophæng af valgplakater Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 13/4165 Journalnr.: S00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Marker Økonomisk politik for Hørsholm Kommune Resume Staten og KL har fået et konsulentfirma til at kortlægge økonomistyringen i kommunerne og er på den baggrund blevet enige om en række målepunkter for den politiske og administrative økonomistyring. Et væsentligt målepunkt er, at kommunalbestyrelsen har en økonomisk politik. Administrationen har opdateret og revideret Hørsholm Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, som beskriver den administrative økonomistyring og den økonomiske politik. Det opdaterede Kasse- og Regnskabsregulativ skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, inden det træder i kraft. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen: At drøfte målepunkterne for den politiske økonomistyring og den eksisterende økonomiske politik med særligt fokus på punkterne om lånoptagelse og kassebeholdning. At godkende det opdaterede Kasse- og Regnskabsregulativ, herunder den økonomiske politik. At beslutte, at den økonomiske politik skal drøftes hvert år i forbindelse med budgetarbejdet. Sagsfremstilling Målepunkter for politisk økonomistyring God politisk økonomistyring i en kommune er kendetegnet ved følgende: 1. Udvikling af kommunens økonomistyring sker inden for rammestyring 2. Kommunens økonomistyringsprincipper understøtter mulighed for prioritering på tværs i kommunen 3. Kommunen fastlægger konkrete mål for arbejdet med effektiviseringer 4. Kommunen har en økonomisk politik med konkrete finansielle målsætninger for udviklingen i kommunens økonomi Hørsholm Kommune lever i vid udstrækning op til de fire målepunkter. Således er økonomien rammestyret, budgetprocessen understøtter tværgående prioritering og digitaliseringspuljerne i de seneste års budgetaftale er eksempler på konkrete mål for Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 effektiviseringer. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009 en økonomisk politik, så også på dette punkt lever Hørsholm Kommune op til anbefalingerne. Den er gengivet i sin helhed nedenfor (i kursiv). Administrationen ønsker især, at Økonomiudvalget drøfter punktet om Gæld og lånoptagelse samt punktet om Kassebeholdning. På Hørsholm Kommunes hjemmeside er den økonomiske politik gengivet og uddybet en smule. Det fremgår her, at kassebeholdningen vurderes at være robust, når den udgør 5 pct. af de årlige bruttodriftsog anlægsudgifter. Kassebeholdning i budgetoplægget for 2014 udgør 13 pct. af de budgetterede bruttodrifts- og anlægsudgifter. Økonomisk politik for Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Økonomisk Politik, som indeholder anvisninger på budget og regnskabsmæssig styring. Skatter: Beskatningsgrundlaget fastholdes blandt landets laveste. Gæld og låneoptagelse: Kommunens lånemuligheder i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse udnyttes fuldt ud, hvis det er økonomisk fordelagtigt. Takster/brugerfinansiering: Brugerbetaling udnyttes maksimalt, dog under hensyntagen til at brugerbetaling ikke indebærer udtalt social slagside. Salgsindtægter: Kommunalbestyrelsen budgetterer ikke med jordsalg. Kommunalbestyrelsen tager i budgetprocessen stilling til anvendelsen af nettoindtægter fra jordsalg. Som hovedprincip anvendes salgsindtægter til engangsudgifter. Kassebeholdning: Kommunens samlede likvide beholdning i budgetperioden skal være robust og overholde Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til den gennemsnitlige kassebeholdning. Økonomistyring: Tillægsbevillinger er undtagelsen, idet aktivitetsudvidelser (nye mål) skal ledsages af forslag til finansiering inden for fagudvalgets egen ramme. Et opdateret Kasse- og Regnskabsregulativ Kasse- og Regnskabsregulativet er fundamentet i kommunens økonomistyring. Det beskriver på overordnet plan og i detaljer hvordan økonomistyring skal udføres. Kasse- og Regnskabsregulativet indeholder blandt andet bestemmelser og vejledninger om: Bevillingsregler Regler for bogføring, attestation og anvisning Principper for budgetlægning Organiseringen af økonomistyringen Økonomistyring af anlægsprojekter Regler for takstberegning Administrationen har revideret Kasse- og Regnskabsregulativet, fordi det skal afspejle Hørsholm Kommunes nye styringsprincipper og nye administrative organisering med centre og enhedsdirektion. Ved samme lejlighed er Kasse- og Regnskabsregulativet gjort mere læsevenligt og opdateret i forhold til gældende lovgivning. Kasse- og Regnskabsregulativet Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 afspejler derfor nu gældende praksis, og revisionen baserer sig i det store hele på de principper, der i dag ligger til grund for den daglige økonomistyring. De væsentligste ændringer i det nye Kasse- og Regnskabsregulativ er beskrevet nedenfor. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er skrevet ind i Kasse- og Regnskabsregulativet. Det slås fast, at Hørsholm Kommune anvender aktivitetsbaseret budgettering. Det indebærer, at budgetterne på alle områder, hvor det er meningsfuldt, er beskrevet med henvisning til forventet aktivitet og gennemsnitspriser. Områder hvor der er denne sammenhæng mellem aktivitets og udgiftsniveau er f.eks.: dagpasning, hjemmepleje, folkeskole samt kontantydelser. Råderumsprocessen hvor der skabes et økonomisk råderum til politiske prioritering i budgetprocessen, er nu beskrevet. Det er nu beskrevet, hvordan den økonomiske politik om tillægsbevillinger administreres i praksis. Processen er, at budgetproblemer som udgangspunkt løses administrativt: først i centret og herefter i Chefforum. Den tætte opfølgning på forbrug af anlægsmidler er nu beskrevet. Der fastholdes det samme tætte fokus på styringen af anlægsudgifter som på styringen af driftsudgifter. Bilag - Kasse- og Regnskabsregulativ for Hørsholm Kommune - Bilag 1: Finansiel strategi - Bilag 2: Bevillingsregler - Bilag 3: Regler for totalrammestyring - Bilag 4: Pjece - budgetansvar i Hørsholm Kommune - Bilag 5: Regler for budgetlægning - Bilag 6 Regler for takstberegning - Bilag 7: Regler for regnskabsaflæggelse - Bilag 8: Regler for registrering af anlægsaktiver - Bilag 9 Regler for styring af anlægsarbejder samt regnskab - Bilag 10 Regler for god bogføringsskik - Bilag 11: Regler for anvisning og attestation - Bilag 12: Regler for registrering og afstemning af bogføring - Bilag 13:Regler for decentral regnskabsføring/kassefunktion - Bilag 14: Regler for arkivering af bilag - Bilag 15: Regler for kassefunktioner ved Borger Service (hovedkassen) - Bilag 16: Regler for konti i pengeinstitutter - Bilag 17: Regler for kassefunktioner ved forskudskasser - Bilag 18: Regler for debitorpleje og betalingsfrister - Bilag 19: Regler for afstemning af mellemregnings- og restancekonti - Bilag 20: Regler for opbevaring og registrering af midler Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 - Bilag 21: Regler for deponerede effekter og garantier - Bilag 22: Regler for anvendelse af IT-systemer ved betalingsformidling - Bilag 23 Retningslinjer for budgetkorrektioner Noter til bilag Selve Kasse- og Regnskabsregulativet fylder 22 sider. Hertil kommer 23 bilag. Beslutning Økonomiudvalget den Sagen blev udsat til økonomiudvalgets møde den Fraværende: Gitte Burchard (O) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget drøftede målepunkterne for den politiske økonomistyring og den eksisterende økonomiske politik med særligt fokus på punkterne om låneoptagelse og kassebeholdning. Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med den ændring, at punktet om takster/brugerfinansiering udgår, og med den ændring, at punktet om gæld og låneoptagelse formuleres således: Gæld og låneoptagelse: Kommunens lånemuligheder i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse udnyttes fuldt ud, hvis det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Økonomiudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/21692 Journalnr.: G01 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jacob Gulstad Tildeling af vejret til Cristinavej og Engvej ved vejudlæg Resume Udstykning af ny ejendom kan muliggøres med tildeling af vejret til Cristinavej og Engvej ved vejudlæg efter privatvejslovens 23 stk. 3. Forslag Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler ØU og KB, at ejendommen matr. nr. 12ev Vallerød By, Rungsted tildeles vejret til de private fællesveje Cristinavej og Engvej ved vejudlæg efter privatvejslovens 23 stk. 3, hvorved den planlagte udstykning kan muliggøres. Sagsfremstilling Administrationen har inviteret en juridisk ekspert med særlig viden om privatvejsloven, nemlig Grethe Lykke Skov, til MPU s møde. Privatvejslovens 23, stk. 3 Behandling af denne sag, startede inden den nye privatvejslov trådte i kraft, hvorfor sagen fortsat skal behandles efter bestemmelserne i den gamle privatvejslov (Lov om private fællesveje LBK nr. 433 af ). Kommunen kan som vejmyndighed benytte 23, stk. 3 til bl.a. at tildele en grundejer en vejret til en privat fællesvej. I Vejdirektoratets svarbrev af til vejejers advokat anføres det: Efter Vejdirektoratets praksis kan kommunen lovligt tildele en nyudstykket parcel vejret til en eksisterende privat fællesvej efter 23, stk. 3, når den pågældende vejadgang efter kommunens vurdering er den, der er mest hensigtsmæssig, jf. de vej- og planmæssige hensyn, der er nævnt i privatvejslovens 24, stk. 2, eller andre almindeligt anerkendte offentligretlige hensyn. Hørsholm Kommune kan således lovligt tildele en nyudstykket parcel vejret til Cristinavej, hvis den konkret vurderer, at dette er den mest hensigtsmæssige adgang ud fra vej- og planmæssige hensyn. Baggrund Denne sag tog sin begyndelse i 1992, og endte foreløbigt med at Kommunalbestyrelsen godkendte, at samme ejendom (ejet af ansøger Knud Tommerup) blev tildelt vejret til Cristinavej og Engvej. Afgørelsen blev påklaget til Vejdirektoratet, som Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 efterfølgende afgjorde, at Hørsholm Kommunes afgørelse om tildeling af vejret var ulovlig, idet kommunen ikke havde overholdt procedurereglerne. Administrationen blev i marts 2008 bekendt med, at grundejer Knud Tommerup havde tabt en privatretslig sag i landsretten omkring servitutbestemmelser på sin ejendom. Dette betød, at Knud Tommerup ikke kunne danne en matrikel hvilket igen betød, at han ikke havde behov for vejadgang til matriklen. Administrationen vurderede på denne baggrund, at sagen om vejadgang ikke skulle genoptages, før vi modtog en fornyet ansøgning som viste, at det alligevel var muligt at danne en matrikel. Sagen genoptages (juni 2008) I brev af (Bilag 1) ansøgte Knud Tommerup om, at hans ejendom blev tildelt vejret til Cristinavej og Engvej. Kommunalbestyrelsens beslutning af Kommunalbestyrelsen sendte sagen tilbage til Teknik og Miljøudvalget for en nærmere undersøgelse af betydningen af en servitut fra Ovennævnte servitut med påtegning viste sig ikke at være til hinder for tildeling af vejret som foreslået. Opmærksomheden henledtes endvidere på, at deklarationen er privatretlig og at Hørsholm Kommune ikke har nogen påtaleret, ligesom Hørsholm Kommune som betingelse for tildeling af vejret ikke kan håndhæve servituttens ordlyd om én beboelsesbygning, idet påtaleretten for så vidt angår dette tilkommer de nævnte påtaleberettigede naboer. Vejret tildeltes i 2009 og kendtes ugyldig i 2010 På møde godkendte TMU beslutning om vejadgang. ØU og KB godkendte beslutningen På grundlag heraf blev afgørelse truffet jf. brev af Afgørelsen blev af Vejdirektoratet den kendt ugyldig som følge af, at kommunen efter Vejdirektoratets opfattelse har afskåret klager fra at fremkomme med yderligere bemærkninger inden kommunen traf sin afgørelse. Afslag på tildeling af vejret meddeltes i 2011 og kendtes ulovlig i 2012 I forlængelse af Vejdirektoratets afgørelse genoptog administrationen i januar 2011 sagsbehandlingen. På møde besluttede MPU, at kommunen ikke var indstillet på at tildele vejret, med den begrundelse at vejadgangen til Cristinavej og Engvej skal etableres ved forhandling mellem parterne. Dette meddeles sagens parter Afgørelsen påklages til Vejdirektoratet, som kender kommunens afgørelse ulovlig. Vejdirektoratet mente ikke, at kommunen havde udøvet et konkret skøn i forbindelse med afgørelsen. Kommunen kan ikke begrunde et afslag på at tildele vejret med, at der ikke har været forhandlet mellem parterne. Ligeledes er privatvejslovens bestemmelser ikke til hinder for, at vejmyndigheden tildeler vejret til fordel for en enkelt grundejer. Sagen genoptages i december 2012 I forlængelse af Vejdirektoratets afgørelse genoptog administrationen i december 2012 sagsbehandlingen. Der har været foretaget en ny partshøring. Administrationens begrundelser for tildeling af vejret Ejendommen, der ønskes udstykket, er omfattet af kommunes byplanvedtægt nr. 6, der åbner mulighed for udstykning til en vis grundstørrelse. Ejendommen overholder byplanvedtægtens krav hertil. Ejendommen, som ønskes udstykket, har facadelinie til Cristinavej og kun til Cristinavej. Kommunen har ikke mulighed for at stille krav om en anderledes udformning af Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 udstykningen, hvorfor kommunen her kun kan tage stilling til den ansøgte udformning af udstykningen. Administrationen har ved vurderingen af sagen overordnet taget hensyn til at opnå den åbenlyst bedste løsning for området som helhed. Den væsentligste faktor for administrationens vurdering har været, at den samlede udstykningsplan giver den bedste løsning for parcelstrukturen i området. Udover at vejadgangen til grunden, set fra et trafikalt synspunkt, er mest hensigtsmæssig via Cristinavej og Engvej, er den også den mest hensigtsmæssige adgang set fra et byplanmæssigt synspunkt. Trafikalt set, har den ejendom som ansøger ønsker at udstykke kun mulighed for at få vejadgang via Cristinavej og Engvej. Ejendommen støder ikke op mod andre vejarealer. Netop det forhold at ejendommen kun støder op mod vejareal et sted, nemlig mod Cristinavej, betyder at der i praksis kun er mulighed for at skabe vejadgang her. Der er derfor ingen tvivl om, at den klart mest hensigtsmæssige vejadgang, er via Cristinavej og Engvej. Det er den vejadgang der skaber den mest harmoniske udvikling af området og direkte afvikling af trafikken med færrest gener. Det er desuden administrationens opfattelse, at et ekspropriativt indgreb efter privatvejslovens 23 stk. 3 er minimalt overfor vejejeren, da der er tale om tildeling af vejret til en eksisterende vej, der har været anlagt i mere end 40 år. Desuden vurderes indgrebet at medføre en meget lille ekstra belastning af vejen og ingen tab der berettiger til erstatning. Det vurderes at være hensigtsmæssigt og sagligt begrundet hvis den ansøgte udstykning kan gennemføres med henblik på opførelse af byggeri der betjenes fra Cristinavej. Hensynet til almenvellet er endvidere iagttaget i sagen og ved den foreslåede løsning opnås en hensigtsmæssig udformning af parcellen med en hensigtsmæssig vejadgang. Desuden kan det nævnes, at i forbindelse med en udstykning, kan der tages hensyn til de fremkomne parcellers størrelse og især funktionalitet. Det er vigtigt, at de friarealer, der er omkring en bebyggelse, kan bruges hensigtsmæssigt netop som friarealer for ejendommen. Derfor vil det være fordelagtigt for ejendommens udnyttelse, hvis kørselsarealer kan minimeres. Muligheden for at betjene en ejendom med et koteletben benyttes normalt kun de steder, hvor det ikke er muligt at give en ejendom den mest hensigtsmæssige vejadgang nemlig en adgang direkte på facadelinien med et vejareal. Et oversigtskort indgår i dette dagsordenspunkt som bilag 2. Kommunikation Når afgørelsen foreligger, vil denne blive meddelt pr. brev til de berørte vejejere, samt ansøger. Afgørelsen vil blive ledsaget af den nødvendige klagevejledning. Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet som del af udstykningssagen Projekt for 5 boliger vejadgang fra Cristinavej, sagsnummer: : TMU, den 4. maj 2005, pkt. 40 TMU, den 10. august 2005, pkt 66 ØU, den 18. august 2005 TMU, den 7. september 2005, pkt 73 TMU, den 2. november 2005, pkt. 95 UDSAT TMU, den 30. november 2005 lukket pkt. UDSAT TMU, den 22. december 2005 pkt. 110 ØU, den 19. januar 2006 UDSAT Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 ØU, den 23. januar 2006 KB, den 30. januar 2006 TMU, den 27. september 2006 ØU, den 12. oktober 2006 KB, den 30. oktober 2006 Sagen som den forelå her var sat til behandling på TMU , men blev udsat efter anmodning fra ansøger, da denne ønskede tid til at kommentere de indkomne bemærkninger fra ejeren af Cristinavej. Advokat Krüger meddelte efterfølgende et ønske om at kommentere dagsordenspunktet som det så ud i januar Begge sæt kommentarer blev vedlagt og indgik i udarbejdelsen af dagsordenpunktet. TMU 25. februar 2009 ØU 26. februar 2009 KB 30. marts 2009 ØU 23. april 2009 KB 27. april 2009 Kommunalbestyrelsen sendte sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget for nærmere undersøgelse af betydningen af en servitut fra TMU 17. juni 2009 ØU 22. juni 2009 KB 22. juni 2009 MPU 31. august 2011 Udsat til næste møde MPU 28. september 2011 Bilag - Bilag 1 - Ansøgning fra grundejer v. Landinspektør Henrik Hjorth - Bilag 2 - Oversigtskort området Cristinavej og grundejers ejendom - Bilag 3 - Agter-brev til vejejere Cristinavej og Engvej, samt ansøger - Bilag 4 - Indkommende bemærkninger (svar på agter-brev) fra adv. Holt på vegne af vejejer Carmen Tuero - Bilag 5 - Knud Tommerup's kommentarer til vejejers brev - Bilag 6 - Kommentarer til Knud Tommerup's brev, fra adv. Holt på vegne af vejejer Carmen Tuero - Bilag 7 - Administrationens kommentarer til de 3 breve, bilag 4, 5 og 6 Noter til bilag Bilag 1: Ansøgning fra grundejer v. Landinspektør Henrik Hjorth. Brev af Bilag 2: Oversigtskort over området Cristinavej og grundejers ejendom Bilag 3: Agter-brev til vejejere Cristinavej og Engvej, samt ansøger. Brev af Bilag 4: Indkomne bemærkninger (svar på agter-brev) fra adv. Holt på vegne af vejejer Carmen Tuero. Brev af Bilag 5: Knud Tommerup s kommentarer til vejejers brev. Brev af Bilag 6: Kommentarer til Knud Tommerup s brev, fra adv. Holt på vegne af vejejer Carmen Tuero. Brev af Bilag 7: Administrationens kommentarer til de 3 breve af henh (bilag 4), (bilag 5) og (bilag 6) Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Anne Ehrenreich undlod at stemme. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Ove Petersen stemte imod. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget udsatte punktet til Thorkild Gruelund (C) havde forladt mødet. Fraværende: Thorkild Gruelund (C), Gitte Burchard (O) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde. Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i punktets behandling. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Økonomiudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 13/15900 Journalnr.: P16 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Schulz Schovsbo Planlægning for Sygehusgrunden Resume Som led i Region Hovedstadens hospitalsplan lukkede Hørsholm Sygehus for aktivitet i januar Regionen ønsker nu at sælge ejendommen og er i den forbindelse ved at forberede et offentligt udbud af ejendommen. Som konsekvens af sygehuslukningen ligger således i dag et centralt udviklingsområde, der ikke forventes igen at blive anvendt til sygehusformål. Hørsholm Kommune er planmyndighed på området. Forslag Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Region Hovedstaden i forbindelse med kommende udbud gøres opmærksom på, at Hørsholm Kommune for nuværende sigter mod en fremtidig planlægning for Sygehusgrunden, der tager udgangspunkt i gældende rammebestemmelser fra kommuneplanen for området: 1) Primær anvendelse: Boliger og offentlige formål 2) Maks. bebyggelsesprocent: 50 3) Maks. etageantal: 3 Supplerende oplyses, at enkelte bygninger i det samlede bygningskompleks er omfattet af bevarende Lokalplan 143. Administrationen indstiller endvidere, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Hørsholm Kommune for nuværende - og med forbehold for kommende planproces og endelig politisk beslutning om plangrundlaget - sigter mod en fremtidig planlægning for Sygehusgrunden, der tager udgangspunkt i: 4) Der sigtes mod en boligudbygning, der gøres attraktiv for børnefamilier 5) Der sigtes mod en boligudbygning med tæt-lav bebyggelse, idet der mod Usserød Kongevej evt. kan åbnes mulighed for etagebebyggelse. Langs Usserød Kongevej kan der endvidere overvejes alternative anvendelser, der er forenelige med området som attraktivt boligområde. Der kan ikke planlægges for detailhandel med dagligvarer 6) Den nødvendige parkering skal kunne udlægges inden for området, jf. parkeringsnormer beskrevet i forslag til Kommuneplan ) Udbygning af området, herunder adgangsforhold og øvrige trafikale forhold, skal ses i lyset af og i sammenhæng med det øvrige byområde Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 8) Bæredygtighed og klimatilpasning bør indgå som en naturlig del af områdets fremtidige udvikling 9) Mulighed for forskellige ejerformer og etapeopdeling af områdets udbygning bør indtænkes Den kommende planproces mv. kan evt. også omfatte en ændring af rammebestemmelserne i kommuneplanen samt Lokalplan 143, og der må derfor også overfor regionen tages forbehold herfor. Sagsfremstilling Som led i Region Hovedstadens hospitalsplan lukkede Hørsholm Sygehus for aktivitet i januar Regionen ønsker nu at sælge ejendommen og er i den forbindelse ved at forberede et offentligt udbud af ejendommen. Det offentlige udbud vil ske efter prisevalueringsmodellen højeste bud og godkendes af Region Hovedstaden. Udsendelse af udbudsmateriale forventes at ske januar 2014, og det påregnes, at de bydende har ca. 3 mdr. til at udarbejde tilbud. Efter aflevering af tilbud i marts 2014 vil der i løbet af april 2014 skulle foregå en vurdering og bedømmelse af indkomne tilbud. I forbindelse med udbuddet overvejer Regionen at lade de bydende fremsende en kort projektbeskrivelse, evt. suppleret af et par enkelte skitser. Dette gøres for at sikre, at eventuelle betingede bud i forhold til fremtidig vedtagelse af ny lokalplan for området og ændring af kommuneplanen er realistiske i forhold til, hvad Hørsholm Kommune kan have af ønsker om en fremtidig lokalplan og kommuneplanændring af området. For at sikre, at den part som Region Hovedstaden ønsker at sælge arealerne til, også i sidste ende kan gennemføre projektet, har Regionen til hensigt at præsentere det vindende projekt for Hørsholm Kommune, inden betinget købsaftale underskrives. Regionen ønsker, at kommunen i forbindelse med præsentationen tilkendegiver over for Regionen, om kommunen finder projektet realistisk i forhold til en fremtidig planlægning for området. Kommunen vil i denne forbindelse tage forbehold for planprocessen og den endelige politiske beslutning om plangrundlaget. Regionen har tilkendegivet, at øvrige projekter ikke nødvendigvis vil blive præsenteret for kommunen, ligesom prisen, der er tilbudt Regionen, ikke vil blive oplyst til Hørsholm Kommune. Efter politisk godkendelse i Regionen underskrives betinget købsaftale. Region Hovedstaden har som en del af udbudsforberedelserne udarbejdet en vision for området. Regionens vision er vedlagt som bilag. Beskrivelse af området Det tidligere Hørsholm Sygehus udgør et område med et samlet areal på ca m². Området ligger mellem Højmosen og Bolbrovej og grænser op til Usserød Kongevej mod vest. Arealet består af matr.nr. 6e, 6g, 6h, 6i, 7a, 7dæ og 7hz, Usserød By, Hørsholm. Oversigtskort er vedlagt som bilag. Sygehusgrunden afgrænses mod nord af Højmosen og en 1-plans tæt-lav boligbebyggelse fra 1970 erne. Boligbebyggelsen afskærmes visuelt af en bøgehæk. Der er meget få overgange fra boligområdet til sygehusgrunden og ingen sammenhæng mellem, hvor disse er placeret ifht. gennemgang/flow for bløde trafikanter mellem de to områder. Mod øst grænser sygehusgrunden op til plejeboligbebyggelsen Sophielund. Plejeboligerne er beliggende på en hævet flade ca. 3,5 m over den eksisterende interne vej på Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Sygehusgrunden. Afgrænsningen mod øst markeres således af en tydelig fysisk forskydning i terrænet, der skaber en visuel afstand mellem de to områder. Mod syd afskærer Bolbrovej Sygehusgrunden fra et større område karakteriseret af åbenlav parcelhusbyggeri. Der findes ingen eksisterende overgange mellem sygehusgrunden og parcelhuskvarteret. På nuværende tidspunkt understreger et fast hegn langs Sygehusgrundens sydlige skel, at der ikke er mulighed for passage gennem området. Bebyggelsen langs kanten af parcelhusområdet er karakteriseret af et-plans boliger med saddeltag/fladt tag. Boligerne har deres primære opholdsarealer beliggende mod syd og henvender sig således hovedsageligt mod Bolbrovej og Sygehusgrunden ifht. vejadgang. Usserød Kongevej løber som en vestlig grænse for sygehusgrunde. På modsatte side af hovedfærdselsåren ligger et bygningsmæssigt og funktionelt meget sammensat område, bestående af bl.a. rækkehusbebyggelse, ældre kontorbyggeri og enkelte boliger i tilknytning til detailhandel/servicevirksomhed. De eksisterende forhold rummer ingen aflæselige strukturelle træk, og således fremstår byrummet langs denne del af Usserød Kongevej meget diffust og utilnærmeligt. Eksisterende plangrundlag Området er omfattet af Lokalplan 126. Område A i lokalplanen omfatter det tidligere Hørsholm Sygehus. Ifølge planbestemmelserne må område A kun anvendes til offentlige formål: Sygehus, undervisning, institutioner o.l. Anvendelsen til sygehusformål omfatter sygdomsbehandling, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme med tilhørende personalefællesfaciliteter, tjenesteboliger og institutions- og undervisningsformål. Inden for en række byggefelter må der maksimalt opføres m 2 etageareal. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager. Sygehusgrunden er endvidere i Helhedsplan og forslag til Kommuneplan omfattet af bestemmelserne for rammeområde 1.O14. Følgende rammebestemmelser er gældende for området: Anvendelse: Boliger og offentlige formål Maks. bebyggelsesprocent: 50 Maks. etageantal: 3 Supplerende oplysninger: Stationsnært område uden for kerneområdet Naturstyrelsen har i forbindelse med den offentlige høringsperiode for Kommuneplan indgivet foreløbig kommentar til administrationen om, at der ønskes en uddybende begrundelse for, at Sygehusgrunden er udpeget som stationsnært område. Det er således uafklaret, om området kan vedblive med at være udpeget som stationsnært område i Kommuneplan Lokalplan 143 -bevaringsværdige bygninger Sygehusgrunden omfatter fem eksisterende bygninger, der er udpeget bevaringsværdige i SAVE kategorierne 2 og 3. Bygningerne er omfattet af Lokalplan 143 Bygningerne må som udgangspunkt ikke nedrives. Administrationen anbefaler, at der tages stilling til, hvorvidt de bevaringsværdige bygninger bør indgå i en fremtidig bebyggelse og udbygning af Sygehusgrunden med henblik på, dels at fastholde en række arkitektonisk værdsatte bygninger i bymiljøet omkring Usserød Kongevej, dels som et givende kulturhistorisk element i en ny bebyggelse. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Politisk udmelding om fremtidig anvendelse I budgetaftale er det besluttet, at boligudbygningen i Hørsholm først og fremmest knytter sig til udviklingen af Sygehusgrunden. Blandt aftaleparterne er der enighed om, at der arbejdes for, at udbygningen sker, så der opnås en blanding af ejerboliger, lejeboliger og almene boliger i tæt-lav bebyggelse af en størrelse, der kan appellere til børnefamilier. Administrationens vurdering af området som byudviklingsområde Sygehusgrunden omfatter et område på ca m ², beliggende i periferien af det centrale Hørsholm. Området udgør et felt mellem to typer boligbebyggelse, men spiller i kraft af sin beliggenhed også en rolle i relation til Hørsholm Bymidte. Området har med sin beliggenhed fat i forskellige typer by og vurderes i forhold til karakteren af den bebyggelsesmæssige kontekst (bebyggelsesstrukturer, højder, bygningsudtryk og byrumskarakterer) således at kunne udvikles relativt uafhængigt. Med dette udgangspunkt vurderes Sygehusgrunden at rumme en mulighed for etablering af en boligbebyggelse og et kvartermæssigt omdrejningspunkt, der vil kunne rumme en integration af forskellige funktioner, som knytter sig til og er forenelig med et boligområde med liv og aktivitet. Nærheden til indkøbsmulighed ved Kongevejscentret danner allerede en del af fundamentet for en bæredygtig bebyggelse, idet afstanden hertil kan tilbagelægges til fods eller på cykel. Udvikling af Sygehusgrunden bør således tilstræbe at kunne tilbyde byrum og byliv af en sammensathed og med en organisering, så området kan udgøre et mangfoldigt, rekreativt fortætningspunkt i Hørsholm og samtidig fungere som en attraktiv lokal boligbebyggelse for børnefamilier. Med fokus på at skabe et attraktivt byområde bør bæredygtighed og klimatilpasning indtænkes i den fremtidige planlægning. Økonomi/personale Der er, jf. budgetaftale , afsat 5 mio. kr. i 2016 til at yde 10 % kommunalt indskud i almene boliger. Hørsholm Kommune har ikke mulighed for i forbindelse med lokalplanlægning for området at træffe bestemmelse om fremtidige ejerforhold. Bilag - Volumenstudier - Referencer - Prognoser - Oplæg_Region Hovedstaden - Oversigtskort - Oplæg til Augustkonferencen 2013 Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med den ændring i forslagets nr. 8, at bæredygtighed og klimatilpasning skal indgå som en naturlig del af områdets fremtidige udvikling. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Lars Iversen (F) deltog ikke i mødet. Gitte Burchard (O) deltog ikke i punktets behandling. Annette Wiencken (V) forlod mødet kl Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Økonomiudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/20470 Journalnr.: P20 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Frank Steen Kloakeringsprincip i Rungsted Nord m.m. Resume Efter udarbejdelse af forskellige rapporter og notater, afholdelse af borgermøde, modtagelse af indsigelser og bemærkninger skal der nu tages stilling til, hvilke principper, der skal lægges til grund for kloakeringen i Rungsted Nord området. Forslag Administrationen anbefaler, at Miljø- og planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, - at der besluttes en model for Rungsted Nord, som indeholder følgende elementer: 1. Der gennemføres fuld separering af vejvand. Vejvandsledningerne dimensioneres, således at de også kan modtage overfladevand fra befæstede arealer på alle de private grunde. 2. Der forberedes til eventuel fremtidig frivillig eller påbudt kloakseparering af private parceller ved at fremføre stikledning for regnvand til skel. 3. Der etableres et moniteringsprogram, når vejvandssepareringen er gennemført med det formål at dokumentere, at såvel recipientkvalitetskrav som servicekrav overholdes. 4. Såfremt det måtte vise sig med tiden, at man ikke kan leve op til disse krav, skal der tages stilling til valg af andre løsninger, f.eks. enten i form af påbud om kloakseparering af private parceller eller udbygning af bassinkapacitet. 5. Der gennemføres kampagner, som opfordrer borgerne til frivillig separering, nedsivning af regnvand, opsamling og genanvendelse af regnvand m.m. Det skal tilstræbes at give borgerne længst mulig frist for at beslutte, om man ønsker at frakoble sit regnvand og kunne opnå hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. - at modellen indarbejdes i et tillæg til spildevandsplanen omfattende Rungsted Nord for at sikre dialog med borgerne og et godt arbejdsgrundlag for Hørsholm Vand ApS, Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 - at denne model også danner udgangspunkt for valg af kloakeringsprincip for andre tilsvarende områder i kommunen. Sagsfremstilling Sagsforløb Miljø- og Planlægningsudvalget behandlede på sit møde den en sag Redegørelse for løsninger på oversvømmelser i Rungsted Nord. Sagen havde baggrund i kommunens spildevandsplan, der blev endelig vedtaget Inden den endelige vedtagelse blev et forslag om at separere kloakkerne i Rungsted Nord taget ud af planen og man ønskede en uvildig undersøgelse til at belyse problemerne omkring kloakseparering. På MPU s møde den blev denne uvildige rapport, udarbejdet af Niras, forelagt sammen med et notat, udarbejdet af Advokatfirmaet Molt Wengel, om de juridiske forhold, et notat om habilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer, som også er medlem af Hørsholm Vand ApS s bestyrelse samt et resumé af de modtagne indsigelser mod kloakseparering og administrationens bemærkninger hertil. Der henvises til kommunens hjemmeside: MPU-dagsordenpunkt MPU besluttede den , - at Niras skal udarbejde et tillæg til rapporten, som belyser kombinationsmuligheder, - at der afholdes et borgermøde den 28. maj kl. 19, og - at den endelige afgørelse om valg af grundlag for tillægget til spildevandsplanen træffes på et efterfølgende møde i Miljø og Planlægningsudvalget. Niras s tillæg til rapporten blev udsendt til MPU s medlemmer den 17.5 og blev gennemgået på et møde for MPU s medlemmer den 22.5 af Niras. Rapporten kan ses på hjemmesiden: Niras-tillægsrapport. I alt 10 scenarier er beskrevet i Niras s to rapporter. Den 16.5 afholdt administrationen et møde med 5 af de mest aktive borgere med henblik på at gennemgå baggrunden for kloakeringsproblemerne og løsningerne samt besvare opklarende spørgsmål. Den 28.5 blev afholdt borgermøde med deltagelse af over 200 borgere. Referatet af mødet kan læses på hjemmesiden: Referat fra borgermøde På borgermødet blev der fra politisk side orienteret om en løsning, som ikke her og nu betød pligt for grundejerne til at separere på egen grund. Et sådan forslag vil blive beskrevet senere i dagsordenpunktet. På borgermødet blev der opfordret til at indsende sine skriftlige kommentarer og/eller melde sig til et opfølgningsmøde. Der blev modtaget indsigelser/bemærkninger fra 6 borgere samt en indsigelse underskrevet af 162 borgere. Til det opfølgende møde den 29.6 deltog 7 borgere. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Der har løbende været en omfangsrig korrespondence med borgere, som har haft synspunkter eller opklarende spørgsmål. Der er blevet udarbejdet et spørgsmål og svar notat, som kan ses på hjemmesiden: Spørgsmål/svar-notat Der vedlægges som bilag bemærkninger fra borgere modtaget efter borgermødet og administrationens svar herpå. Beskrivelse af løsningsmuligheder Af MPU s dagsordenpunkt den fremgår beskrivelse af 6 scenarier, som angivet i Niras s redegørelse. I Niras s tillægsredegørelse er beskrevet yderligere 4 scenarier: 1. Separering af vejvand. Overløb fra fællessystemet føres til Øresund i ny havledning. 2. Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem ledes til Bolbrorenden. 3. Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem ledes til Øresund i ny havledning. 4. Separatkloakering med frist for intern separering på 10 år. Af de i alt 10 beskrevne løsninger er der sat pris på de 6, idet dette ikke er relevant for nedennævnte 4 løsninger: - Brug af LAR: Muligheden for at nedsive regnvand i området er meget begrænset og for lille til, at det kan bruges som en realistisk løsning på områdets problemer. - Kun separering af nyopførte ejendomme: Udskiftningen i boligmassen er for lille til, at man realistisk kan basere en løsning herpå. - Brug af veje til at lede regnvand til Øresund: Denne løsning er ikke nok i sig selv, så der skal under alle omstændigheder laves en anden løsning. - Separatkloakering med en frist på 10 år: Ikke relevant at regne økonomi på, da det alene er en udskydelse af projektet, der er tale om. Nedenfor er angivet de seks scenarier, som opfylder kommunens serviceniveau og miljøkrav. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 På side 20 i Niras s tillægsredegørelse er endvidere beskrevet en række fordele og ulemper ved de beskrevne løsninger. Indsigelser/bemærkninger fra borgere I bilag fremgår indsigelser/bemærkninger fra borgerne. Indsigelserne har primært været fokuseret på følgende forhold: - Er det nødvendigt at kloakseparere på private parceller - Hvor meget vil det koste hver enkelt grundejer - Er de tekniske beregninger, klimaforudsætninger m.m. korrekte - Er der habilitetsproblemer for Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Er Niras en uafhængig rådgiver - Kan en anvendelse af flere værktøjer og virkemidler give en sådan effekt, at separering på private parceller ikke er nødvendig Herudover har der været meget kritik af at Hørsholm Vand ApS iværksatte gravearbejde og separering af vejvand inden beslutning om separering på private parceller er taget samt kritik af entreprenørarbejdet og gener forbundet hermed. Disse forhold er blevet beklaget og håndteret af Hørsholm Vand. Administrationen finder, at de faktuelle forhold og stillingtagen til konkrete tekniske spørgsmål er tilfredsstillende belyst og fremgår af spørgsmål/svar ark og svarene på de enkelte indsigelser. Det er administrationens vurdering, at fuld kloakseparering i Rungsted Nord er den optimale tekniske løsning. Men det er omvendt klart, at en tvungen separering på egen grund vil påføre den enkelte grundejer en engangsomkostning, der for nogle grundejere kan være en stor økonomisk belastning. Der er derfor politisk udtrykt ønske om at finde en løsning midlertidig eller permanent, som tager højde herfor. Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelse 2 Kloakeringsprincip i Rungsted Nord m.m.

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 7. oktober 2010 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Vinnie Brodersen (VBR) Kirsten Lindof (KLI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW) Klaus Poulsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag 27.04.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2009 Torsdag 26.11.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere