Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2007. CVR nr. 26 08 65 31"

Transkript

1 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007 CVR nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Fund Governance...10 Anvendt regnskabspraksis...12 Global High Yield Bonds...14 Forhold vedrørende ledelsen...18 Nærværende årsrapport 2007 for Specialforeningen TRP-Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde medio februar Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i årsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport

4 Foreningsoplysninger Specialforeningen TRP-Invest blev stiftet den 20. juni Ultimo 2007 omfattede foreningen afdelingen Global High Yield Bonds. Specialforeningen TRP-Invest Otto Mønsteds Plads København V Tlf.: Fax: FT. reg. nr CVR-nr.: Bestyrelse Hans Ejvind Hansen, formand Niels Elmo Jensen Hasse Nilsson Per Pedersen Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Depotselskab Nordea Bank Danmark A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Porteføljerådgiver T. Rowe Price Global Investment Services 2 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 for Specialforeningen TRP-Invest med en afdeling. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. februar 2008 Bestyrelse Hans Ejvind Hansen Niels Elmo Jensen Hasse Nilsson Per Pedersen formand Direktion Tage Fabrin-Brasted Peter Jørn Jensen Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport

6 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Specialforeningen TRP-Invest Vi har revideret årsrapporten for Specialforeningen TRP-Invest med en afdeling for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007, der indeholder ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Ledelsens ansvar for årsrapporten Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. København, den 19. februar 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab John Ladekarl Per Rolf Larssen Statsautoriserede revisorer 4 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt Årets afkast i procent Global High Yield Bonds 1,97 6,81 2,76 9,58 19,03 Indre værdi pr. andel Global High Yield Bonds , , , , ,00 Udlodning pr. andel (i kr.) Global High Yield Bonds , Omkostningsprocent Global High Yield Bonds 0,59 0,54 0,59 0,60 0,58 Sharpe ratio Global High Yield Bonds 1,18 1, Årets nettoresultat (i kr.) Global High Yield Bonds Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Global High Yield Bonds Andele ultimo (i stk.) Global High Yield Bonds Værdipapiromsætning (i kr.) Global High Yield Bonds Kursværdi af køb Kursværdi af salg Omsætningshastighed Global High Yield Bonds 0,59 0,53 0,55 0,64 0,78 ÅOP Global High Yield Bonds 0, Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport

8 Ledelsesberetning Specialforeningen TRP-Invest i 2007 Foreningens afdeling Global High Yield Bonds gav i 2007 et afkast på 2,0%. Foreningens formue udgjorde mio. kr. ved udgangen af På foreningens generalforsamling i april 2007 blev det vedtaget, at foreningens afdeling Global High Yield Bonds blev omdannet fra en udloddende afdeling til en akkumulerende afdeling med virkning fra 1. januar Der vil derfor på den kommende generalforsamling og fremover ikke blive indstillet en udbetaling af udlodning fra afdelingen. På generalforsamlingen i april 2007 udtrådte Torben Nordquist af bestyrelsen. Den økonomiske udvikling i 2007 Fortsat høj, men aftagende vækst i 2007 Den internationale økonomi udviste i begyndelsen af 2007 en fortsat høj vækst. Væksten i USA viste som ventet tegn på afmatning, hvorimod den økonomiske vækst i Europa og især i Tyskland overraskede positivt. Opbremsningen i den amerikanske økonomi i 1. halvår kunne tilskrives en svagere udvikling i investeringerne og herunder især boliginvesteringerne som følge af en afmatning i boligmarkedet. Væksten i de europæiske økonomier skyldtes øgede investeringer samt den gunstige udvikling på arbejdsmarkederne med stigende beskæftigelse og faldende ledighed, der understøttede en vækst i privatforbruget. Over sommeren opstod den såkaldte subprimekrise i USA, der hurtigt bredte sig som en kreditkrise i den finansielle sektor. Selvom effekten af kriserne ikke umiddelbart kunne aflæses i væksttallet for den amerikanske økonomi i 3. kvartal, der overraskende viste en vækst på 4,9%, kom der mod slutningen af året tegn på afmatning i form af mindre jobskabelse og en stigende arbejdsløshed til 5% i december. De europæiske økonomier udviklede sig positivt efter sommeren med stigende beskæftigelse og faldende arbejdsløshed til følge. Denne udvikling skete trods kreditkrise og en styrket euro. Subprime-krisen Gennem en lang årrække frem til 2006 steg priserne på det amerikanske ejendomsmarked. Samtidig blev der i stigende omfang udstedt realkreditlån til huskøbere med lav kreditværdighed (subprime). I de senere år er mange lån til denne gruppe udstedt på favorable vilkår i de første to år, hvorefter rente- og afdragsbetingelserne bliver skærpet væsentligt. Så længe ejendomspriserne steg kraftigt, udgjorde disse lån ingen problemer. De amerikanske ejendomspriser er dog det seneste år faldet mærkbart, og antallet af tvangsauktioner ventes at stige kraftigt i de kommende år. Subprime-lånene er gennem de senere år samlet i obligationsudstedelser, som er blevet solgt direkte eller indirekte via såkaldte CLO -er og CDO -er til banker, pensionskasser og andre finansielle aktører i hele verden. Da de første tab for alvor opstod medio 2007, bredte der sig derfor en usikkerhed om tabenes omfang og ofre. I kølvandet på usikkerheden om tab i den finansielle sektor udvikledes i efteråret en kreditkrise, hvor pengemarkedet bankerne imellem i perioder ophørte med at fungere, idet bankerne ikke turde låne hinanden penge. Likviditeten i bankerne blev et problem, og bankernes finansieringsrente steg markant i 2. halvår 2007, trods en koordineret indsats med øget likviditetsudbud af Federal Reserve og Den Europæiske Centralbank. Konsekvenserne af subprime-krisen har i 2007 primært været koncentreret i den finansielle sektor. En række store banker har i 2. halvår meddelt om anseelige tab på amerikanske boliglån. Tabene har været større end, hvad markedet havde ventet ved krisens start. Selvom der ventes meddelelser om yderligere tab, skønnes disse ikke at blive så store, at de vil komme til at udgøre et fundamentalt problem for den finansielle sektor. Effekten af subprime-krisen på den øvrige økonomi ventes i det kommende halve år at blive et tilbagevendende tema. Stigende udlånsrente samt strammere kreditgivning må forventes at påvirke investeringer og forbrug, hvilket vil dæmpe den økonomiske vækst i Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007

9 Ledelsesberetning Stigende inflation I 2007 har der i de finansielle markeder været en frygt for stigende inflation som følge af stigende råvarepriser. Forøget efterspørgsel fra Kina og Indien efter en række metaller, olie og fødevarer har bevirket et opadgående prispres på de internationale råvarebørser. I 1. halvår 2007 blev der registreret faldende inflationstal i USA, ligesom inflationen i Europa lå omkring 2% p.a., der er maksimum i Den Europæiske Centralbanks målsætning for inflationen. I Europa hjalp svækkelsen af den amerikanske dollar til at reducere inflationsniveauet. I 4. kvartal begyndte inflationsraterne at stige i såvel USA som i Europa. Inflationsraten steg til over 4% i USA og til over 3% i eurolandene. Rentenedsættelse i USA Den amerikanske centralbank fastholdt styringsrenten uændret på 5,25% i 1. halvår. Da subprime-krisens omfang blev mere tydeliggjort i august, indledte Federal Reserve en rentereduktion, således at styringsrenten i USA over tre gange blev reduceret med 1 procentpoint til 4¼ % ultimo Styringsrenten er blevet reduceret yderligere til 3% i januar Som ventet primo året hævede Den Europæiske Centralbank (ECB) den toneangivende rente med ½ procentpoint i 1. halvår til 4%. Efter fremkomsten af subprime-krisen fastholdt ECB rentesatserne uændret i 2. halvår for at stabilisere de finansielle markeder. Markedsforhold i 2007 Urolige obligationsmarkeder i 2007 De globale obligationsmarkeder blev i 1. halvår præget af en nervøs og negativ stemning. Den 10-årige rente på statsobligationer i USA steg som følge heraf fra 4,8% til 5,1% gennem 1. halvår 2007, ligesom renten på de 10-årige eurostatsobligationer steg fra 3,9% til 4,6% i samme periode. I 2. halvår blev obligationsmarkederne påvirket af subprime-krisen samt de frygtede konsekvenser heraf på økonomierne. Obligationsmarkederne blev positivt påvirket af risikoen for recession eller markant nedgang i den amerikanske økonomi. Stigende inflationsrater skabte dog perioder med negativ kursudvikling på obligationer. Den 10-årige rente på statsobligationer i USA faldt fra 5,1% til 4,0% gennem 2. halvår 2007, ligesom renten på de 10-årige euro-statsobligationer faldt fra 4,6% til 4,3% i samme periode. Stigende rentespænd på high yield markedet Nervøsiteten i de finansielle markeder bevirkede en flugt mod sikre investeringer i Dette betød, at markedet efterspurgte statsobligationer, der afkastmæssigt klarede sig bedre end erhvervsobligationer. High yield-markedet havde dermed svære vilkår i I årets første fem måneder klarede high yield-markedet sig udmærket på grund af gode fundamentale forhold blandt udstederne, stigende kreditratings og en generel positiv stemning i markedet. I juni kollapsede to Bear Stearns-sponsorerede hedgefonde, hvilket sendte chokbølger gennem verdens markeder for strukturerede udstedelser. Omgående steg marginkrav og tvangssalg, og ultimativt opstod en situation med nærmest total mangel på likviditet i markedet for commercial papers, leveraged loans samt high yieldobligationer. Resultatet var kraftige kursfald i juni og juli måned og en kraftigt forhøjet volatilitet i markedet. Den amerikanske centralbanks aggressive kurs på baggrund af krisen var succesfuld, idet likviditeten gradvist kom tilbage i markedet, og tilliden blev genoprettet mod slutningen af tredje kvartal. I fjerde kvartal opstod der imidlertid yderligere usikkerhed omkring krisens omfang, da det kom frem, at det amerikanske finansministerium stod bag forhandlinger mellem de største banker om en fond, der skulle yde krisehjælp til såkaldte short term investment funds (SIV). Disse optager kortfristede lån mod at investere i blandt andet subprime-gæld. Der opstod på baggrund heraf frygt for, at solvensproblemer hos fondene skulle medføre yderligere tvangssalg af subprime og relaterede udstedelser. Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport

10 Ledelsesberetning Den fornyede usikkerhed medførte fjerde kvartals rentesænkninger, men året sluttede stadig med pessimisme i high yield-markedet. Som resultat af ovennævnte udvikling steg rentespændet mellem højt forrentede erhvervsobligationer og statsobligationer med samme varighed på det amerikanske marked fra 317bp primo året til 589bp ultimo året. Den gennemsnitlige effektive rente for højt forrentede obligationer i USA steg fra 7,9% ultimo 2006 til 9,5% ultimo Konkursraten i high yield-markedet forblev lav i 2007 med blot 10 konkurser svarende til under 1%. Afd. Global High Yield Bonds Afdelingen investerer primært i amerikanske højt forrentede obligationer, hvor kreditratingen normalt vil ligge mellem BB+ og CCC-. Endvidere kan afdelingen investere i præferenceaktier og strukturerede værdipapirudstedelser samt i europæiske højt forrentede obligationer. Afdelingen valutakurssikrer positioner, der ikke er i euro eller kr. Afdelingen rådgives af T. Rowe Price. Benchmark for afdelingen er JP Morgan Global High Yield Index 98% kurssikret over i kr. Afdelingen gav et afkast på 2,0% i 2007, hvilket var højere end afkastet for sammenligningsgrundlaget, der gav et afkast på 1,5% i året. Årets nettoresultat for afdelingen blev 129 mio. kr. Heri indgik kursreguleringer på obligationer og kapitalandele med et nettotab på 99 mio. kr. bl.a. som følge af dollarkursfaldet, og valutakurssikring bidrog med en gevinst på 237 mio. kr. Afdelingens politik om valutakurssikring har således i 2007 bidraget positivt til årets resultat. Formuen i afdelingen blev som følge af omfattende indløsningsaktivitet reduceret fra mio. kr. primo til mio. kr. ultimo året. Afdelingen har i året bibeholdt en forsigtig investeringsstrategi, hvorved standardafvigelsen på afkastet har været lavere end for benchmark. Diversifikationen på enkeltudstedere er fortsat høj, således at der ultimo året var 319 obligationer i afdelingens portefølje. I overensstemmelse med den forsigtige investeringsstrategi har afdelingen opretholdt en konservativ krediteksponering i året og har været undervægtet i obligationer med en kreditrating på CCC og derunder. I første halvår klarede de laveste kvaliteter sig bedre end de øvrige segmenter, men i andet halvår steg risikoaversionen, og investorerne flygtede op i de bedre kvaliteter. Derved fik afdelingen fordel af undervægten i CCC og lavere. Afdelingens investeringsstil var generelt velanlagt til de turbulente forhold i anden halvdel af Afdelingen positionerede sig mod de mere defensive sektorer som energi, gas, elektricitet og sundhedssektoren. Positioneringen bevirkede, at afdelingen har været mindre påvirket af nedgangen i det amerikanske forbrug og mindre følsom over for den økonomiske udvikling. Omvendt har afdelingen undervægtet de mere cykliske sektorer. Afdelingens positionering i forhold til finansrelaterede selskaber, som gav de ringeste afkast i 2007, har bidraget positivt. Årets positive relative afkast skal primært ses i lyset af implementeringen af afdelingens konservative stil gennem undervægt i boligrelaterede udstedelser og finanssektoren samt undervægt i B udstedelser relativt til BB. På denne baggrund klarede afdelingen sig bedre end sammenligningsgrundlaget i andet halvår med 0,8 procentpoint. Dette skal ses i forhold til et negativt merafkast i første halvår på 0,3%. På udstederniveau bidrog blandt andet undervægten i General Motors Acceptance Corporation (GMAC) til det relative afkast. GMAC måtte i oktober måned offentliggøre en markant nedjustering af forventningerne til årets resultat. Afdelingen havde nedbragt eksponeringen til undervægt i selskabet allerede i første halvår. Positionen blev opbygget i andet halvår 2006 og leverede den gang som overvægt et betragteligt, positivt afkastbidrag. Foreningens ledelse har i 2007 undersøgt mulighederne for at inkludere bank loans i investeringsuniverset for afdeling Global High Yield Bonds. På basis af oplysninger fra afdelingens rådgiver og foreningens depotbank har ledelsen konkluderet, at disse finansielle instrumenter på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad 8 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007

11 Ledelsesberetning kan betegnes som værdipapirlignende efter dansk praksis. På den baggrund ønsker foreningens ledelse ikke for nærværende at inkludere denne form for investeringer i afdelingen. Omkostninger Foreningens samlede omkostninger til administration, rådgivning og depotgebyrer m.v. beløb sig i 2007 til 18,8 mio. kr. Administrationsomkostningerne opgjort efter vedtægternes 23, stk. 5 udgjorde for afd. Global High Yield Bonds 0,32% af afdelingens højeste formue i regnskabsårets løb. Opgjort efter bekendtgørelsen om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. udgjorde administrationsomkostningerne for afd. Global High Yield Bonds 0,59% af afdelingens gennemsnitlige månedlige formue i Øvrige forhold Ledelsens øvrige hverv For oplysninger omkring ledelsens øvrige hverv henvises der til afsnittet Forhold vedrørende ledelsen. Dette afsnit indgår som en del af den samlede ledelsesberetning. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter. Herudover er der ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Forventninger til 2008 High yield-markedet begyndte 2008 i en tøvende og usikker kontekst med mørke udsigter for den generelle økonomiske udvikling og dårligt nyt fra det amerikanske boligmarked og de amerikanske forbrugere. Konkursniveauet er historisk lavt, men foreningen forventer en tilbagevenden til mere normaliserede niveauer, navnlig set i lyset af de usikre økonomiske omgivelser. På denne baggrund forventer foreningens ledelse, at afdeling Global High Yield Bonds i 2008 vil generere et afkast under middel, men højere end i Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport

12 Fund Governance Generelt Der er detaljerede myndighedsregler for ledelsen af investeringsforeninger og specialforeninger. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. fastsætter de grundlæggende rammer. Hertil kommer konkrete anvisninger i bindende vejledninger fra Finanstilsynet. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der blandt sine opgaver har at vælge en bestyrelse og en revision. Bestyrelsen udpeger en eller flere investeringsrådgivere - her T. Rowe Price - et investeringsforvaltningsselskab her Nykredit Portefølje Administration A/S (NPA) til som direktion at lede foreningens daglige virksomhed, ligesom bestyrelsen vælger en depotbank her Nordea Bank Danmark A/S til at stå for opbevaring af foreningens aktiver og afvikling af betalingsstrømme. De forskellige organers funktion er beskrevet i foreningens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion samt aftaler mellem foreningen og dets samarbejdspartnere. Fund Governance drejer sig om bestyrelsens og investeringsforvaltningsselskabets forvaltning af deres ansvar. InvesteringsForeningsRådet (IFR), som er investeringsforeningernes brancheorganisation, udsendte i 2005 et sæt anbefalinger til sine medlemmer om Fund Governance eller god foreningsledelse. Samtidig har Københavns Fondsbørs besluttet, at de børsnoterede selskaber fremover på følg-eller-forklar basis - skal forholde sig til et nyt sæt regler for god selskabsledelse. Det er bestyrelsens holdning, at IFR s anbefalinger som udgangspunkt bør følges, og at foreningen herudover bør være opmærksom på de til enhver tid gældende Corporate Governanceregler for børsnoterede selskaber. Generalforsamling og medlemsforhold Foreningens vedtægtsmæssige bindeled til medlemmerne er generalforsamlingen, som ordinært afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamling søges udformet og udsendt, så medlemmerne har mulighed for i god tid at få indblik i de spørgsmål, der er til behandling. Den vigtigste kommunikationskanal til medlemmerne mellem generalforsamlingerne er en månedlig rapportering om afdelingens afkast og udvikling. Hertil kommer afholdelse af medlemsmøder med deltagelse af investeringsrådgiver. Bestyrelse og øvrig ledelse af foreningen Foreningens bestyrelse består af fire medlemmer, der er omtalt på side 19. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i vedtægter og forretningsorden. Blandt disse lægger bestyrelsen særlig vægt på - at kontrollere, at myndighedskrav, aftaler og bestyrelsens beslutninger overholdes af NPA og af andre samarbejdspartnere - at sikre, at aftaler med investeringsforvaltningsselskab, depotbank, investeringsrådgiver og andre udformes således, at der opnås det bedst mulige forhold mellem ydelse og pris for foreningen i forhold til alternative samarbejdspartnere - at udforme en investeringsstrategi i overensstemmelse med vedtægterne og prospekt samt løbende justere heri. Bestyrelsen og dens medlemmer er uafhængige af T. Rowe Price, Nordea Bank og Nykredit koncernen. Bestyrelsen er opmærksom på, at der kan være interessekonflikter mellem foreningen og de selskaber, som foreningen samarbejder med, herunder T. Rowe Price. Bestyrelsen gennemgår årligt sin forretningsorden. Bestyrelsen har på baggrund af sin beherskede størrelse ikke hidtil fundet det nødvendigt at vælge en næstformand. Alle bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Bl.a. under hensyn til erfaringens betydning ved udførelse af kontrolopgaverne i bestyrelsen finder bestyrelsen ikke, at der bør fastsættes en overgrænse for antallet af valgperioder for et bestyrelsesmedlem. Der er dog i foreningens vedtægter sat en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsens medlemmer. 10 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007

13 Fund Governance Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering på grundlag af et forud udsendt spørgeskema. Da foreningen ikke har en egentlig direktion, men har ansat NPA som investeringsforvaltningsselskab, har foreningens bestyrelse ingen direkte indflydelse på vederlagspolitik og direktionsaflønning i NPA. Disse fastsættes af NPA s bestyrelse, som er uafhængig af foreningen og uden personsammenfald. Aflønningen af NPA finder sted i henhold til særlig aftale, jf. foreningens prospekt. Bestyrelsen gennemfører årligt en evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og investeringsforvaltningsselskabet (NPA) og dettes direktion. Forretningsgange Der er på alle vigtige områder for foreningen udarbejdet skriftlige forretningsgange. Endvidere er der i NPA en funktionsadskillelse i den daglige drift, ligesom der er etableret en uafhængig kontrolfunktion, der skal sikre en løbende kontrol af overholdelse af lovgivning, placeringsregler samt indre værdi-beregning m.v. Denne enhed rapporterer til såvel bestyrelsen som direktionen. Uddelegering og eksterne leverandører af serviceydelser Foreningen har for tiden uddelegeret følgende opgaver: Investeringsrådgivning. Aftaler angående uddelegering indgås i henhold til i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Bestyrelsen sikrer gennem aftaler og rapportering fra NPA, at markedsføring af foreningen sker korrekt og fair, og at distributørerne overholder god skik-reglerne samt har det fornødne kendskab til foreningens produkter. Risikostyring Foreningens finansielle risici styres inden for rammerne af vedtægter, tegningsprospekter og investeringsretningslinier, fastsat i aftaler med NPA, investeringsrådgiver og depotbank. NPA rapporterer løbende til bestyrelsen om overholdelsen af rammerne i såkaldte complianceoversigter. Bestyrelsen fører tilsyn med, at NPA har den fornødne it-sikkerhed. Dette sker ved stillingtagen til rapportering samt ved indhentelse af erklæringer fra revisionen. Foreningens risikostyring evalueres mindst en gang årligt i forbindelse med forberedelsen af årsrapporten. Revisionen På generalforsamlingen vælges årligt en revision. Bestyrelsen mødes med revisionen i forbindelse med behandlingen af årsrapport og ledsagende revisionserklæring. Efter behov tager bestyrelsens formand herudover kontakt til revisionen. Der har ikke hidtil været behov for et omfang af ikkerevisionsydelser fra revisor, som kunne begrunde fastlæggelse af en overordnet ramme herfor. De uddelegerede opgaver bliver løbende kontrolleret af direktionen i NPA og evalueres årligt med hensyn til pris og kvalitet af bestyrelsen. Handel med investeringsbeviser samt forhold til rådgiver Vilkårene for værdifastsættelse samt for emission, indløsning og handel med foreningens investeringsbeviser er beskrevet i vedtægter og i tegningsprospekter, der kan rekvireres hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Bestyrelsen er bekendt med, at T. Rowe Price i visse tilfælde har indgået separate aftaler med foreningens medlemmer med henblik på refusion af dele af rådgivningshonoraret. Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport

14 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Resultatopgørelsen Renteindtægter omfatter renter på obligationer og kontantindestående i depotselskab. Udbytter omfatter de i regnskabsåret indtjente udbytter. Tilbageholdt udbytteskat, som ikke kan refunderes, fratrækkes i posten Skat. Såvel realiserede som urealiserede kursavancer og -tab indgår i resultatopgørelsen. Realiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem kursværdien ultimo året og primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. De samlede direkte handelsomkostninger består af kurtage og udenlandske omkostninger, som fremgår af handelsnotaerne samt af et spread. Opgørelsen sker ved at summere: 1. Kurtager og omkostninger, der sammentælles ifølge de enkelte handelsnotaer 2. Et spreadbeløb, som opgøres ved at multiplicere det totale provenu ved periodens køb og salg af aktier og obligationer med spreadsatsen. Alene aftalte kursspreads indregnes som handelsomkostninger. Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, overføres til medlemmernes formue. Administrationsomkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Udlodning I udloddende afdelinger udloddes de for regnskabsåret udlodningspligtige beløb efter fradrag af omkostninger i henhold til skattelovgivningen. I hovedtræk består det udlodningspligtige beløb dels af rente- og udbytteindtægter, dels af realiserede kursgevinster på værdipapirer med fradrag af administrationsomkostninger. Udlodningsregulering hidrørende fra regnskabsårets emissioner og indløsninger indgår i de respektive afdelingers resultat til udlodning, således at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner/indløsninger. Balancen Finansielle instrumenter omfatter finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver består af likvide midler, kapitalandele, obligationer, afledte finansielle instrumenter med positiv markedsværdi, tilgodehavender vedrørende handelsafvikling og tilgodehavende renter, udbytter m.v. Finansielle forpligtelser omfatter afledte finansielle instrumenter med negativ markedsværdi samt gæld vedrørende handelsafvikling. Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi og herefter løbende til dagsværdi. Dagsværdien for noterede kapitalandele og obligationer opgøres som lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien af udtrukne obligationer er dog nutidsværdien af obligationerne. Dagsværdien for unoterede kapitalandele og afledte finansielle instrumenter opgøres efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter og en analyse af tilbagediskonterede pengestrømme samt options- og andre modeller baseret på observerbare markedsdata. Det er ledelsens opfattelse, at de anvendte metoder og skøn, der indgår i værdiansættelsesteknikkerne, resulterer i et pålideligt billede af instrumenternes dagsværdi. Likvide midler opgøres til den nominelle værdi. Posten Tilgodehavende renter, udbytter m.m. indeholder tilgodehavende obligationsrenter, udbytter m.v. Aktuelle skatteaktiver indeholder tilgodehavende rente- og udbytteskatter. Posterne måles til dagsværdi. 12 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007

15 Anvendt regnskabspraksis Den foreslåede udlodning for regnskabsåret medregnes i medlemmernes formue. Nettoemissionsindtægter består af tillæg til emissionskursen med fradrag af udgifter i forbindelse med emissionen. Nettoindløsningsindtægter består af fradrag i indløsningskursen efter modregning af udgifter i forbindelse med indløsningen. Nettoemissions- og indløsningsindtægter er overført til medlemmernes formue ultimo regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdag, indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Værdipapirbeholdninger, afledte finansielle instrumenter, likvide midler og tilgodehavender i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs, opgjort som GMT-valutakursen. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for værdipapirbeholdningens anskaffelse eller tilgodehavendets opståen indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Nøgletal Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt retningslinier fra InvesteringsForeningsRådet. I årsrapporten indgår følgende nøgletal: Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i året. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo året med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i året. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo året. Udlodning pr. andel Foreslået udlodning i forhold til cirkulerende andele ultimo året. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for året divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i året. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60-måneders periode. Værdipapiromsætning I værdipapiromsætningen indgår handel i forbindelse med emissioner og indløsninger samt almindelig porteføljepleje. Omsætningshastighed Omsætningshastigheden opgøres som gennemsnittet af de i regnskabsåret foretagne køb og salg af værdipapirer justeret for emissioner, indløsninger og udbetalte udlodninger, sat i forhold til den gennemsnitlige formue. Den gennemsnitlige formue opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. ÅOP: Årlige omkostninger i procent er et udtryk for summen af administrationsomkostninger i procent, direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent samt summen af maksimalt emissionstillæg og maksimalt indløsningsfradrag divideret med 7, idet 7 år anses som investors gennemsnitlige investeringshorisont. Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport

16 Global High Yield Bonds Resultatopgørelse i kr Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 2 Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Formuebevægelser Udlodningsregulering I alt formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning til cirkulerende andele Overført til udlodning næste år Overført til formuen Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007

17 Global High Yield Bonds Balance pr. 31. december 2007 i kr. Note AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede obligationer I alt obligationer Kapitalandele Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Mellemværende vedrørende handelsafvikling I alt andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER 7, 8 Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedrørende handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport

18 Global High Yield Bonds Noter til regnskabet i kr Renteindtægter Indestående i depotselskab Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede obligationer Øvrige indtægter I alt renteindtægter Kursgevinster og -tab, obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede obligationer I alt kursgevinster og -tab, obligationer Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Direkte handelsomkostninger dækket af emissions- og indløsningsindtægter Direkte handelsomkostninger ved løbende drift Afd. direkte Andel af Adm. omk. 4 Administrationsomkostninger 2007 omk. fællesomk. i alt Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Administrationsomkostninger 2006 Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Til rådighed for udlodning Renter og udbytter Ikke refunderbare udbytteskatter Kursgevinst til udlodning Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregulering ved emission/indløsning I alt til rådighed for udlodning Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007

19 Global High Yield Bonds Noter til regnskabet i kr. 6 Obligationer 2007 % Regionsfordeling Asien ,95 Europa ,74 Latin amerika ,52 Nord amerika , ,00 Specifikation af værdipapirbeholdningen pr og pr kan rekvireres ved henvendelse til foreningen Medlemmernes formue Medlemmernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag Udlodningsregulering ved emission og indløsninger Overført til udlodning næste år Foreslået udlodning til cirkulerende andele Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) Cirkulerende andele primo Emissioner i året Indløsninger i året I alt cirkulerende andele (1.000 stk.) Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 90,77 88,90 Øvrige finansielle instrumenter 9,23 11,10 I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport

20 Forhold vedrørende ledelsen Bestyrelse Direktør Hans Ejvind Hansen, formand Hegelsvej 12, 2920 Charlottenlund Født: 1942 Indvalgt i bestyrelsen siden Øvrige tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Freja Ejendomme A/S, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Specialforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, ATP Invest, ATP Invest I, ATP Invest II og, ATP Invest III F.M.B.A. og ATP Invest IV. Næstformand for Styrelsen af Danmarks Statistik. Medlem af bestyrelsen i FIH Erhvervsbank A/S, FMS Holding af 2004 A/S, Fåmandsforeningen LD, Den Professionelle forening LD F.M.B.A., Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Novo Nordisk Fonden. Bestyrelsens aflønning Som honorar til bestyrelsen for 2007 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på 230 t.kr. Heraf aflønnes formanden med 80 t.kr. og menigt bestyrelsesmedlem med 50 t.kr. Der har i 2007 ikke været afholdt yderligere udgifter til honorering af bestyrelsesmedlemmer for udførelse af særskilte opgaver for foreningen. Direktion Adm. direktør Tage Fabrin-Brasted Nykredit Portefølje Administration A/S Øvrige hverv: Bestyrelsesmedlem i Investerings- ForeningsRådet. Direktør Peter Jørn Jensen Nykredit Portefølje Administration A/S Investeringschef Niels Elmo Jensen Lægernes Pensionskasse Esplanaden 8A, 1263 København K Født: 1959 Indvalgt i bestyrelsen siden Direktør Hasse Nilsson Alcifor Advisory Associates Vingårds Allé 19, 2900 Hellerup Født: 1950 Indvalgt i bestyrelsen siden Øvrige hverv: Bestyrelsesformand i Peter Mohr Invest A/S. Medlem af bestyrelsen i Artekta Formstof A/S, Copenhagen Invest A/S og Copenhagen Investor A/S. Obligationschef Per Pedersen PKA A/S Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Født: 1950 Indvalgt i bestyrelsen siden Øvrige hverv: Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros. Bestyrelsens møder Bestyrelsen har i 2007 afholdt 5 ordinære møder. 18 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Investeringsforeningen. Danmark

Investeringsforeningen. Danmark Investeringsforeningen Årsrapport for 2007 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere