Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter"

Transkript

1 Eksamensnummer: Vejleder: René Franz Henschel 1. maj 2013 Institut: Business and Social Science Århus Universitet Juridisk Institut Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter Udarbejdet af Marie Hessner Anslag uden mellemrum:

2 Indholdsfortegnelse... 0 Abstract Indledning: Problemformulering Metode Juridisk Økonomisk Virksomhedscase empirisk behandling af den juridiske og økonomiske teori Sammenfatning af metode Litteratur Vurderingskriterier Credibilitet Transferabilitet Dependabilitet Confirmabilitet Opgavens struktur Afgræsning Beskrivelse af den anvendte teori Udviklingen Den Konventionelle jura Proaktiv jura Contract management Proaktive Kontrakter: Værdi Porters værdikæde Risiko Product life cycle Sammenfatning: Teoretisk behandling af Contract Management IFT. Virksomheders værdikæder Aktiviteter i værdikæden Støtteaktiviteter: Virksomhedens struktur: Side 1 af 62

3 5.3.2 Teknologiudvikling Indkøb: Primær aktiviteter: Produktion: Sammenfatning Teoretisk behandling af Contract Management IFT. PLC Contract Management i et produktlivscyklusforløb Vurdering Fokuspunkter i forhold til anvendelse af proaktive kontrakter Hvad bør den proaktive kontrakt indeholde Proaktiv tilgang til løsning af konflikter Kan en proaktiv kontrakt skabe værdi? Empirisk behandling af contract management IFT. Virksomhedens værdikæde Kvalitativ metode Research question: Valg af kvalitativ metode: Interviews: Tematisering Design Interviewgennemførelse Beskrivelse af virksomheden - Semann og Tipsmark Sammendrag af interviews Interview 1 Peter Bach Pedersen Interview 2 Claus Tipsmark Nuværende Situation Virksomhedens struktur: Problemstillinger Optimering og effektivisering af værdikæden Indkøb Teknologi PLC Contract Management i et empirisk produktlivscyklusforløb Beskrivelse af Serman og Tipsmark produkter PLC kurven Side 2 af 62

4 10. Validering af den empiriske undersøgelse Crediabilitet Transerabilitet Dependabilitet Confirmabilitet Konklusion Litteraturfortegnelse Bilag Interviews bekræftelse Side 3 af 62

5 Abstract Contract management - a proactive tool for companies managing contracts This paper sets out to discover if and how contract management can create more value in a coorporation. Todays companies face a new reality, where fast moving inovation and tough competition makes it necessary to think in new ways. One aspect in this new reality is law. In todays fast pace society, companies are looking at how to use law in a more proactive way. Instead of seeing law as a reactive tool, law is use to preempt the occurrence of conflict. Conventially law is used to settle disputes and resolve issues after the occurance of a given event. Proactive law is a tool that can be used to gain competitive advantages and value. It is a tool that combines the economic school and the law school, and can be used to formulate strategies of how to create more value. Contract management can be used to create more value, by minimizing risk and maximizing operational performance. Porters value chain is a tool that is used to identify the activities in a firm that deliver a product. After identifying the different processes, it is possible to easier establish where it is possible to create more value. By benchmarking against other companies you can identify where the firm can create more value. In this paper I have choocen to focus on specifik parts of the value chain, these are the parts i have found most interesting in the quest for encreasing value. These are firm infrastructure, technology development and procurement, categorised as support activities and operation being a primary activity. I look into how contract management in used in these different activities. The paper also look into how the products position in the product lifecycle effects how to proberly use contract management. Proactive contracting is an important tool to create more value. It entails a closer bond between the company and its surpliers. The goal is to on one hand to handle and preempt a conflict, and on the other hand manage and optimize the colaboration between the two parties. In this paper I use the company Semann og Tipsmark, to validate my findings empirically. I try to discover how the company can use contract mangament to reduce risk and optimize the different processes in the value chain to create greater value. In the analysis I use both product life cycle and the value chain as tools to achieve these goals. Side 4 af 62

6 1. Indledning: Virksomheder står i dag overfor flere og flere udfordringer. Med konstant forandrende konjunkturer og markedsudfordringer, både i form af nye konkurrencesituationer og verdenshandlen generelt. Grundet dette er der et stigende behov for nye tilgange til hvordan juraen kan anvendes med henblik på at skabe succes for en virksomhed, både for at manøvrere i det skiftende handelsmiljø, samt for at være bedre rustet til at tackle de fremtidige forandringer. Når der tales om proaktiv jura og værdiskabelse kan det tolkes på mange måder. I denne afhandling anvendes det til at belyse og analysere hvorledes en proaktiv tankegang kan være værdiskabende. Der ses på hvordan skiftet fra den konventionelle jura, der er præget af en reaktiv tilgang, til en tankegang der benytter proaktive redskaber til at styre virksomheders adfærd, kan være værdiskabende. Når man ser på historien bag udviklingen, fra det konventionelle juridiske paradigme til proaktiv jura, står det klart at jurister og forretningsfolk har forskellige meninger og holdninger til hvordan der sikres og skabes værdi. Jurister har deres fokus rettet mod at mulige ricisis skal afdækkes så udfyldende som muligt, hvorimod forretningsfolk fokuserer på at skabe muligheder og vækst. 1 En proaktiv tilgang kan begunstige et samspil mellem de 2 ovennævnte fokuspunkter, hvilket kan resultere i at de to grupper kan komplementere hinanden. Derved kan der fokuseres på eventuelle juridiske uenigheder og ønsket om at skabe muligheder og vækst. Det kan være svært at definere, hvorfor anvendelsen af en proaktiv tankegang kan være værdiskabende for en virksomhed. Begrebet værdi kan have mange betydninger, og det kan være svært at se hvorledes en implementering af proaktiv kontrakthåndtering kan skabe en direkte værdi for en virksomhed. Kontraktlige aftaler er en af de vigtigste elementer i en succesfuld virksomhed. Kontrakter er meget vigtige for alle profitable virksomheder, lige fra at indgå aftaler, afslutte aftaler og definere relationer med kunder, leverandører eller interessenter. I betragtning af den vidtfavnende karakter af kontrakter, er det ikke overraskende, at god kontraktstyring kan gøre en verden til forskel for en virksomhed succes. 1 PAMPAL Sorsa, K. (2011). Proactive Management and Proactive Business Law A Handbook. Turku University of Applied Sciences. Side Side 5 af 62

7 Hvis en virksomhed ikke formår at forvalte en kontrakt, har den i høj grad øget den juridiske eksponering. I værste tilfælde kan den kontraherende part beslutte, ikke at kun opsige kontrakten, men også fortsætte videre med sagsanlæg. Undgåelse af disse potentielle retslige tvister, kombineret med enhver mulighed for omkostninger og udnyttelse af eventuelle muligheder er en vigtig grund til, hvorfor en investering i god kontakt management reducerer den samlede langsigtede udgifter til administration af kontrakter. Grundet overstående finder jeg det interessant, at undersøge hvorledes anvendelsen af en proaktiv håndtering af virksomheders kontrakter kan skabe strategiske fordele, og hvilken effekt det har på virksomheders succes. 1. Problemformulering Med udgangspunkt i proaktiv jura ønskes det undersøgt, hvordan en virksomhed kan drage fordele af contract management med henblik på at skabe øget succes. Hvordan kan en virksomheds anvendelse af contract management være værdiskabende? Ovenstående hovedspørgsmål besvares ud fra følgende problemstillinger og områder der ønskes belyst. - Hvilke kontraktmæssige forhold er væsentlige i forhold til øget værdi? - Hvilket formål og anvendelse har kontrakter i forbindelse med virksomheders opnåelse af værdiskabelse? - Hvad skaber værdi for en virksomhed ved anvendelse af Contract Management? Side 6 af 62

8 3.Metode Dette afsnit klarlægger det metodiske fundament for opgaven, herunder hvilken tilgang der anvendes i opgaven, hvilke teorier samt en kort gennemgang af anvendt litteratur. Afsnittet beskriver derudover også, hvordan cases vil underbygge de teoretiske elementer med empirisk data fra interviews. 3.1Juridisk Denne afhandling består både af økonomiske og juridiske aspekter. Kombination af økonomiske og juridiske værktøjer gør det vanskeligt at anvende den traditionelle retsvidenskab. Det betyder, at opgaven ikke kan kategoriseres under de retsvidenskabelige kernediscipliner. ( retsdogmatik, retspolitik, retssocologi, og retshistorie. 2 I stedet anvendes en nyere tilgang til juridisk metode. Law and economic, som også kan betegnes erhvervsjuridisk. Det er en teori, hvor økonomiske metoder bliver anvendt i det juridiske. Da afhandlingen har til formål at vurderer effekten af en proaktiv kontrakthåndtering, hvor både juridiske og økonomiske elementer vil blive inddraget, vil den juridiske metode i denne afhandling betegnes som erhvervsjuridisk. 3.2 Økonomisk Dette afsnit beskriver de økonomiske teorier, som anvendes til analyser i denne opgave. Teorierne beskrives i det omfang nødvendigt for en forforståelse af emnet og der refereres til hvilke områder i opgaven de vil blive anvendt. Til afdækning af hvilke kontraktmæssige forhold, der er væsentlige i forhold til øget værdi for en virksomhed ved anvendelse af contract management, anvendes Porter værdikædeteori. Denne teori behandler virksomhedens interne konkurrencemæssige situation og via de enkelte faser og støtteaktiviteter i modellen, beskrives formål og anvendelse af kontrakter, samt hvad der skaber strategiske fordele. Derefter kigges der et niveau længere ned i virksomhedsmæssig forstand dvs. hvad er afgørende for et produkts livscyklus set ud fra et contract management perspektiv. Et produkt gennemlever mange faser fra start til slut og vil deraf være afhængig af forskellige contract management elementer. For at afdække denne problemstilling anvendes teorien om PLC og de faser et produkt 2 Jens Evald & Sten Schaumburg-Müller Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave/2. oplag, 2004, s Side 7 af 62

9 typisk gennemlever. Der vil her være en redegørelse for, hvilke kontraktelementer, der er relevante for de forskellige faser, samt hvilket kontraktindhold, der kan være afgørende i en enkelt fase. 3.3 Virksomhedscase empirisk behandling af den juridiske og økonomiske teori Til underbyggelsen af de teoretiske elementer anvendes en virksomhedscase, der skal danne et supplement til konklusionerne i afhandlingen, har Virksomheden Semann og Tipsmark har indvilget i at give input vedr. problemstillinger ift. deres kontraktmæssige situation, dette vil indgå i denne afhandling som empirisk datagrundlag. Data er indsamlet via interviews med medarbejdere i virksomheden, samt efterfølgende telefonsamtaler for afklaring af spørgsmål og øvrige temaer. Grunden til disse er lavet er for at, identificerer de relevante problemstillinger der måtte være, i forhold til håndteringen af deres kontrakter, samt at få belyst virksomhedens situation, mål og ønsker. Der har igennem forløbet med interviews været anvendt forskellige tilgange. Dette skyldes, at de interviewede personers forskellige baggrunde og at de arbejder under forskellige diskurser. Der er derfor både blevet foretaget semi-strukturede og orienterings interviews. Derudover er det også blevet lavet opfølgnings interviews, der er gjort for at opnå større kendskab til de allerede kendte problemstillinger. Dette interview gjorde det også muligt at sikrer sig, at der var overensstemmelse i forhold til det første interview. I opfølgnings interviewet var der et bedre kendskab til hvilke problemstillinger der ønskes belyst, derfor blev der anvendt en mere struktureret tilgang, interviewguiden var denne gang mere struktureret, og spørgsmålene gjort mere specifikke, så de relevante problemstillinger blev belyst mere konkret og detaljeret. 3.4 Sammenfatning af metode Den overordnede metode tilgang er illustreret nedenfor, og tager udgangspunkt i den teoretiske metode, herunder Porter værdikæde på virskomhedsniveua og PLC-teorien på produktniveau. Den teoretiske tilgang suppleres med empiri fra casen og alle 3 elememter danner tilsammen grundlaget for at besvare på undersøgelsens problemformulering. Side 8 af 62

10 Kilde: Egen til vending 3.5 Litteratur De anvendte informationer og kilder er baseret på kendte teorier og artikler, og empirisk case der understøtter teorien. Denne afhandlings emnne, er stadig relativ nyt og er derfor begrænset hvor meget etableret litteratur der findes. Derfor er der blev anvendt en lang række artikler, og suppleret med relevante bøger. Bøgerne er især blevet brugt til at sikrer en forforståelse for udvalgte emner, og til at finde anerkendte definitioner og forklaringer af de anvendte begreber og modeller der er anvendt i afhandling. Den primære litteratur der er anvendt i denne afhandling er skrevet af ledende forskere på området, herunder George J. Siedel og Helena Haapio. En stor del af den nødvendige baggrundsviden er søgt i bogen Contract and commercial Management The Operational Guide, og andre relevante rapporter der er udarbejdet af IACCM( International Assocation for Contract and Commercial Management). Derudover er bogen ProActive Management and ProActive Law, et resultat af PAM PAL-projektet, blevet benyttet i stor grad. Ligeledes har der også været rettet fokus mod The Nordic School of proactive Law. Side 9 af 62

11 George J. Siedel er Williamson Family Professor of Business Administration og Thurnau Professor of Business Law at the Ross School of Business. Siedel s undersøgelser fokuserer på international business, forhandling, konfliktløsning og -forebyggelse. kilde Helena Haapio arbejder for Lexpert Ltd i Finland, som International Contract Counsel. Hun hjælper virksomheder med at blive mere succesfulde i deres relationer, ved at anvende en proaktiv tilgang. Hun har derudover arbejdet med research der fokuserer på proaktiv kontraktsanvendelse, som et middel til at skabe et samspil mellem økonomi og jura. Hun er medlem af IACCM advisory council og grundlægger og koordinator for IACCM Finland, samt af stor betydning for udviklingen af Nordic School of Proactive Law og ProActive ThinkTank. kilde 3.6 Vurderingskriterier Til slut i denne afhandling, vil der blive foretaget en vurdering af de konklusioner den empiriske undersøgelse viser, dette vil blive gjort gennem de fire kvalitative vurderingskriterier. credibilitet, transferabilitet, depenabilitet og confirmalitet Credibilitet Under dette punkt medtages nogle af de af Maaløe(Maaløe 2002:286) diskuterende sandhedskriterier for at sikre, at der hersker troværdighed, i såvel data, som i de endelige konklusioner. Dette skal bruges til at understøtte mine konklusioner har hold i virkeligheden Transferabilitet For at påvise om der eksisterer transferabilitet, skal mine konklusioner kunne overføres til en anden kontekst. Dvs. det skal undersøges, om der kan ske en generalisering Dependabilitet Dependabilitet er en vurdering af i hvor stor grad, mine konklusioner afhænger af de valgte informanter, og om jeg kunne have valgt anderledes eller udvalgt et større antal. Derudover vurderes der også om tidspunktet, samt locationen for undersøgelsens interviews kunne have haft indflydelse på de samlede resultat Confirmabilitet Det sidste vurderingskriterium, har til formål at bekræfte mine konklusioner fra anden side. Dette gøres da man ubevidst påvirker casen med egne bias, 4 herunder både personlige- og 3 Maaløe,Erik m.fl. (2004). Adfærdsvidensakbelig Metode- kvalitativ metode.institut for Organisation og Ledelse. Side 10 af 62

12 erkendelsesmæssige bias. Den udefra kommende vurdering er vigtig, da der i en kvalitativ case sker en betydningsfuld vekselvirkning mellem informanter og den der undersøger, hvilket konklusionen afhænger meget af. 3.7 Opgavens struktur Denne opgave indledes med en introduktion til det valgte emne, derefter bliver problemformuleringen fastlagt. Det følgende afsnit beskriver den metodiske analyseramme, som skal bruges til at belyse problemstillingen. I afsnit 3 beskrives den anvendte teori og præsentere det analyse apparat, som vil blive anvendt senere i afhandlingen. Man kan dele dette afsnit op i to, da der dels præsenteres juridiske teorier og begreber, og et analyse apparat hentet fra økonomi. I den juridiske del vil begrebet proaktiv jura blive beskrevet, jeg har vurderet at forståelsen af den proaktive tankegang, er en vigtig del af denne afhandling. Derfor vil dette afsnit ikke kun indeholde en beskrivelse af selve begrebet, men også en beskrivelse af udviklingen fra det traditionelle juridiske paradigme til proaktiv jura. I den økonomiske del vil værdibegrebet blive belyst, for at illustrer dette vil Porters værdikæde blive anvendt. Inddragelsen af denne model gøres for bedre at kunne forstå, hvordan kontrakter kan skabe værdi. Modellen har til formål, at analysere virksomhedsaktiviteter for at identificere, hvor virksomheden opnår konkurrencemæssige fordele, og derved kan skabe værdi. Desuden vil der forekomme en præsentation af begreberne Product Life Cycle, og risiko. I afsnit 5 vil der blive undersøgt, hvor i værdikæden man kan skabe mere værdi ved brug af contract management. I afsnit 6, undersøges der om man kan bruge PLC i udviklingen af virksomhedens tilgang til contract management. I afsnit 7, vil der med udgangspunkt i mine definitioner og det teoretiske analyse apparat, blive foretaget en vurdering af hvorvidt en proaktiv tilgang til virksomheders kontrakter, kan ses, som et værktøj til at skab værdi for virksomheder. Den empiriske behandling har i denne afhandling til formål at underbygge og eksemplificere den anvendte teori der er blevet behandlet i de foregående afsnit. I afsnit 10 af denne afhandling, vil de fire valideringskriterier, som er beskrevet i afsnit 3.6, blive anvendt. Dette gøres for at vurderer afhandlingens empiriske undersøgelse og de konklusioner der er blevet foretaget. Afslutningsvis vil der blive givet en konklusion. 4 Heldbjerg,Grethe (2003): Grøftegravning i metodisk perspektiv. Frederiksbjerg C:Samfundslitteratur. Side 11 af 62

13 3.8 Afgræsning Contract management er et bredt og omfattende område, hvor det ikke vil være muligt at afdække alle aspekter i denne afhandling. I afhandlingen vil baggrundsretten ikke blive beskrevet, da det antages at læsere af afhandlingen er bekendt med disse. Når kontrakter og virksomheders kontrakthåndtering bliver belyst og analyseret, vil der hovedsageligt være fokus på downstream aktiviteter i forsyningskæden. Dette vil betyde, at fokus er rettet på virksomheders relationer og kontrakter til dens leverandører, dvs. verticale relationer. I starten af PLC kan det være vigtigt, at den lovgivning der muligvis skal skabes indenfor et område, ikke er til skade for en virksomhed. Men dette kræver en mere omfattende undersøgelse. Når kontrakter og virksomheders kontrakthåndtering bliver belyst og analyseret, vil der hovedsageligt være fokus på downstream aktiviteter i forsyningskæden. Dette vil betyde at fokus er rettet på virksomheders relationer og kontrakter til dens leverandører, dvs. verticale relationer. I den teoretiske behandling af Contract Management ift. Værdikæden, undersøges kun relevante aktiviteter af værdikæden. Det vil være de aktiviteter, hvor det er vurderet at der er en høj grad af værdi at hente ved brug af Contract Management. 4. Beskrivelse af den anvendte teori 4. 1Udviklingen Samfundet udvikler sig hele tiden, og bevæger sig mere og mere hen mod et individualistisk og globaliseret samfund. Denne ændring har flere åbenlyse konsekvenser med sig; det påvirker de mellemmenneskelige relationer, måden hvorpå vi udformer regler og love, advokater og udformningen af deres faglige holdning. Denne ændring i samfundet kræver en mere proaktiv tilgang 5 5 PAMPAL Sorsa, K. (2011). Proactive Management and Proactive Business Law A Handbook. Turku University of Applied Sciences.side 128 Side 12 af 62

14 4.1.2Den Konventionelle jura Som det første vil den konventionelle jura blive kort beskrevet. Det konventionelle juridiske paradigme kan være vanskeligt at karakteriserer, men grundlæggende handler jura om et sæt regler, der skal definerer hvad der forstås ved lovlig handlemåde og straffeadfærd. I ethvert retssystem har lovgiveren traditionelt til opgave at fortolke, hvad der er i samfundets fælles interesse og hvis det er nødvendigt fastlægge dette ved lov. Retssystemet indeholder regler om de rettigheder og pligter borgerne har og regler der mulighed for at træffe juridiske beslutninger. Derudover omfatter det også de regler der er i forbindelse med den retsvirkning der er når der handles i strid med disse regler(kilde.) I den traditionelle jura udvises der en ex post adfærd, med det menes, at der først reageres når problemerne er realiserede. Fokus er altså i på konflikter og løsninger af disse. Traditionelt set har kontrakten haft til formål at sikre de rettigheder man har når der indgås en aftale, fokus har altså været på at ens rettigheder skulle sikres. Ud fra ovenstående antages det at den konventionelle jura anvender en reaktiv orienteret tankegang. Her fokuseres der på fortiden, og de erfaringer man har gjort sig i forhold til fejl og problemer. Ved denne reaktive adfærd anvendes den konventionelle kontrakt, når en konflikt opstår, her findes den frem, for at løse konflikten. Det er flere steder i den relevante litteratur på området, blevet slået fast at der er behov for ændringer, bland andet i The European Economic and Social comittee, der i a further step towards better regulation at EU, fastslår behovet for et paradigmeskift. Tiden er nu inde til, at man går bort fra det århundredegamle reaktive syn på ret til fordel for en tilgang baseret på proaktiv ret. Tiden er til et andet syn på ret og lovgivning: At se fremad i stedet for bagud, at fokusere på hvordan loven anvendes og virker i dagligdagen, og på hvordan den modtages i det lokalsamfund, den søger at regulere 6. På trods af ovenstående er det fortsat vigtigt at reagere og løse problemer, men der skal ligeledes være fokus på at forebygge årsagerne til problemerne opstår. Derved gøres den proaktive kontrakt mellem virksomheden og den kontraherende part lettere. Gennem deres udtalelse The proactive law approach: A step forward to better regulation understreger Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vigtigheden af nye former for regulatoriske metoder og holdninger fra lovgivers side. Dette skal være med til at sikre et mere overskueligt internationalt erhvervsmiljø. Ligeledes 6 Side 13 af 62

15 mener Siedel og Haapio at det konventionelle syn på kontrakter, hvor de kun anvendes, som et juridisk redskab er for indskrænket. De mener derimod, at kontrakten skal ses som et ledelsesredskab, der skal skabe og fordele rettigheder og forpligtigelser imellem virksomheder og de kontraherende parter Proaktiv jura Proaktiv jura udspringer fra den præventive jura. Et nøgleord i den præventive jura er forebyggelse, som skal medvirke til at konflikter og problemer ikke indtræffer. Når der tales om den præventative jura har Luise M. Brown en betydelig rolle. Han har det berømte motto: It usually cost less to avoid getting into trouble than to pay getting out of trouble. 8 Dette beskriver den tankegang der er bagved den præventive jura, hvor fokus er på at håndterer konflikter igennem forebyggelse. Et andet vigtig element i den præventive jura er at fokus ikke længere kun er rettet mod et juridisk perspektiv med også mod et forretnings perspektiv. Pampal: figur 1 9 Proaktiv tilgang er en reaktion på den reaktive adfærd, der ofte præger management og jura. Reaktiv adfærd kan defineres som en adfærd, der sigter til at håndtere problemer, når de realiseres. 7 Siedel, G. J. & Haapio, H. (2011). Proactive Law for Managers: A Hidden Source of Ceompetetive Advantage. Burlington, VT.:Ashgate Publishing Co., print. 8 Brown, L. M. (1986). Lawyering Through Life: The Origin of Preventive Law. Littleton, Colorado. F. B. Rothman, print. 9 PAMPAL Sorsa, K. (2011). Proactive Management and Proactive Business Law A Handbook. Turku University of Applied Sciences. Side 122 Side 14 af 62

16 Håndtering af problemer, når de opstår, kan det være en bekostelig affære, og medfører et tab af muligheder. I modsætning hertil fokuserer proaktiv adfærd på, hvordan man skaber succes, undgår omkostninger og skaber nye muligheder. Proaktiv adfærd handler derfor ikke kun om at analysere årsagerne til fejl og forhindre dem i fremtiden, men om at analysere, skabe og gennemføre strategier for at levere succes og nye muligheder. Den proaktive tilgang bringer herved et innovativt element til traditionelle juridiske og erhvervsøkonomiske uddannelser ved at fokusere på, hvorledes man ved at kombinere proaktiv management og proaktiv jura kan påvirke selskabets konkurrencemæssige miljø og værdikæde i positiv retning. Traditionel lov reagerer og arbejder ud fra fejl og mangler, hvorimod proaktiv lov indebærer, at man handler i forventning og tager kontrol. Traditionel lov og jura er meget omkostningsfuldt, idet man først reagerer når skaden er sket. Bæredygtige forhold og et godt samarbejde er vigtig for private og virksomheder. I Gennem proaktiv lov forsøger man at udvikle begreber, værktøjer og teorier, der kan bruges som juridiske instrumenter med henblik på at nå disse mål. 10. En proaktiv tankegang har fokus på forandringer, og på at reagerer forud for problemer der kan opstå på længere sigt. Hvis man kigger på The Nordic School of Proactive Law, defineres proaktiv jura, på følgende måde: en fremtidsorienteret tilgang til retten, der lægger vægt på, at juridisk viden skal anvendes før et problem opstår. Det omfatter en særlig juridisk tangegang, samt et sæt færdigheder, praksis og procedurer, der kan være behjælpelige med at identicificerer muligheder rettidigt, for at opnå konkurrencemæssige fordele, heraf, samt opdage potentielle problemer, mens indsats stadig er mulig 11 Som det er beskrevet i afsnit 4.1 er der sket en udvikling i forhold til anvendelse af juridiske tangegange. Førhen blev der handlet reaktivt på eventuelle forandringer, og formålet var hovedsageligt at beskytte de interesser en virksomhed måtte have. Som det også fremgår af den ovenstående definition, er der ved anvendelsen af proaktiv jura, fokus på at reagerer før der sker 10 PAMPAL Sorsa, K, Henschel.m.f. (2011). Proactive Management and Proactive Business Law A Handbook. Turku University of Applied Sciences.side Nordic School of Proactive Law, N. D. Set d. 22/ Side 15 af 62

17 forandringer og opstår problemer. Den proaktive tilgang, søger at skabe de bedst mulige forudsætninger for en virksomheds succes, og har bl.a. til formål, at forebygge eventuelle konflikter, skabe og imødegå muligheder. Dette underbygges ligeledes i The Nordic School of proactive Law, der beskriver det på følgende måde: Udover at undgå twister, retssager og andre farer, søger proaktiv ret måder, hvorpå retten kan anvendes til at skabe værdi, styrke relationer og håndtere risici 12 Proaktiv jura har to formål. På den ene side har den til formål at forebygge, hvilket betyder at virksomheder skal reagerer på eventuelle problemer før de opstår, og derved minimerer risicis for at undgå juriske konflikter. På den anden side sigter den proaktive tankegang efter at indfri virksomheders ønske om succes i form af en effektiv risiko håndtering, værdiskabelse og relationer. Proaktiv jura handler altså om at skabe muligheder og realiserer dem på en ansvarlig måde. EU, har formuleret visionen bag dette på følgende måde: Visionen er et samfund, hvor personer og virksomheder er bekendt med deres rettigheder og forpligtigelser og kan udnytte loven fordele 13 De allerede beskrevne mål med anvendelsen af proaktiv jura, skal opnås ved at virksomheder kombinerer evnen til at håndterer de juridiske regler og evnen til at fastlægge mål og de strategier der skal anvendes for at opnå disse. I bogen Proactive Law for managers: formuleres målet med anvendelsen af proaktiv jura: - Promovering af succesfuld indsats og relationer, identificerer og elimere kilder til potentielle problemer - Optimering af risk and return, minimerer skadelige elementer når der opstår et problem - Håndtering af konflikter, forebygge retsager, og minimering af tab og omkostninger, hvor dette er uundgåeligt Nordic School of Proactive Law, N. D. Set d. 22/ Eu-lex: Behov for paradigme skift. 14 Siedel, G. J. & Haapio, H. (2011). Proactive Law for Managers: A Hidden Source of Ceompetetive Advantage. Burlington, VT.:Ashgate Publishing Co., print. Side 16 af 62

18 4.3 Contract management Contract management er i de senere år kom i langt større fokus hos virksomheder. Contract management er en proaktiv disciplin, der sigter efter at optimere virksomheders håndtering af deres kontrakter. 15 Contract management sigter efter at skabe en effektiv og forbedret håndtering af kontrakter, og derved opnå succesfulde relationer. Dette skal medvirke til en reducering af risici der forbundet med de konflikter og overensstemmelser der kan opstå imellem to parter. Contract management kan ses som et redskab til at sikrer at håndteringen og anvendelsen af virksomhedens kontrakter sker på den mest optimale måde. Disse konflikter og uoverensstemmelser kan både direkte og indirekte påvirke begge parter med omkostningsfulde bekostninger, hvilket understreger vigtigheden af en succesfuld kontrakthåndtering. 16 Langt de fleste business to business (B2B), relationer og transaktioner er omfattet af en kontrakt. Derfor er Contract management også en vigtig del af virksomheders håndtering af deres relationer såsom deres leverandører Proaktive Kontrakter: Når der tales om proaktive kontrakter er fokus rettet mod virksomhedens succes. Anvendelsen af en proaktiv håndtering af kontrakter, kan ses som et værktøj, der har til formål at fremme virksomheders succes. 17 Dette ledelsesværktøj skal både ses som et juridisk værktøj såvel som et økonomisk. Dette betyder, at kontrakten ikke kun skal ses som et juridisk redskab der har til formål at beskytte virksomheden, men også som et økonomisk redskab der skal medvirke til at fremme virksomhedens succes. Konflikter og juridiske tvister kan koste en virksomhed dyrt, derfor er det også essentielt at reducerer risikoen for dette. En succesfuld håndtering af kontrakter kræver at der rettes fokus mod minimering af risicis i forhold til de problemer der kan opstå imellem virksomheden og den kontraherende part, såsom uenigheder om levering. Ved at forbedrer ens håndtering af kontrakter PAMPAL Sorsa, K, Henschel.m.f. (2011). Proactive Management and Proactive Business Law A Handbook. Turku University of Applied Sciences. 17 Siedel, G. J. & Haapio, H. (2011). Proactive Law for Managers: A Hidden Source of Ceompetetive Advantage. Burlington, VT.:Ashgate Publishing Co., print. Side 17 af 62

19 kan fremtidige konflikter med virksomhedens leverandører eller andre kontraherende parter, foregå mere gnidningsfri og derved også medvirke til en forbedring af virksomhedens ry. Som det fremgår af ovenstående er der en tydelig forskel imellem anvendelsen af proaktive og traditionelle tilgange. Ifølge Haapio og Baines er et vigtig element i den proaktive tilgang relationer. Disse relationer skal skabes og danne grundlag for et gensidigt samarbejde. 18 Den proaktive kontrakt skal bruges til at sætte rammerne for hvordan dette opnås. I den bogen Proactive law for Mangers,berøres dette emne også, her vurderes der at kontrakten skal ses som et ledelsesværktøj, som skal bidrage til at opnå og varetage relationer på en succesfuld måde. Ligeledes bliver der i bogen belyst hvad de to forfattere, Siedel og Haapio, mener kontrakter kan bidrage med. 19 Kontrakten skal som den altid har gjort, håndterer de juridiske forpligtigelser der er ved håndteringen af en virksomheds forretning. Den proaktive kontrakt skal også anvendes som et redskab, til at håndtere virksomheders risicis og minimering af disse. Ligeledes er det et redskab til at forebygge eventuelle fremtidige problemer, så disse ikke udvikler sig til konflikter. Ved anvendelsen af den proaktive tilgang fremgår en kombination af juridiske og økonomiske elementer. Den proaktive kontrakt kan altså ses som et interdisciplinært ledelsesværktøj. Med dette menes, at den juridiske disciplin anvendes i samspil med de øvrige discipliner i en virksomhed. I en verden af øget samarbejdsafhængighed og voksende usikkerhed, kan en proaktiv tilgang, hjælpe sine virksomhedsenheder og ledelse til at tage bedre vare på deres transaktioner og forhold. Ved at arbejde sammen via proaktiv jura og kvalitetsfylde kontrakter, kan der opnås større arbejdssucces: opdage og fjerne de svage led, styrke forhold, give klarhed og sikkerhed, skabe harmoni og forebyggelse af disputser. Når en virksomhed beslutter sig for at inddrage en kontraherende part, til at levere varer eller servicer som dennes selv har produceret, vil man som virksomhed blive konfronteret med mange logistiske og ledelsesmæssige spørgsmål, størsteparten af disse vil være juridiske implikationer. Det samme gælder, når en virksomhed som ellers beskæftiger sig med domestiske handler går ind i udenrigshandler, uanset om det er som køber eller sælger. Virksomhedens processer, kontrakt 18 Haapio, H. & Baines, L. (2007). An Overview of Proactive Contracting. (http://www.iaccm.com/members/library/?id=2307#top) Set Siedel, G. J. & Haapio, H. (2011). Proactive Law for Managers: A Hidden Source of Ceompetetive Advantage. Burlington, VT.:Ashgate Publishing Co., print Side 18 af 62

20 formularer og dokumenter er muligvis ikke korrekt justeret til brug i outsourcing og internationale handler. De er måske ikke klarificerende på de specifikke opgaver og skemaer og hjælper ikke virksomheden til at håndtere eventuelle kontraktlige risicis. De kan endda gøre det direkte modsatte. I en handel mellem to parter kan der nemt opstå problemer og uenigheder. Hvis dine leverandører ikke ved, hvad der menes med levering, hvordan kan det så leveres i tide? Hvordan kan de personer som udfylder ordren eller sørger for transport udføre deres job? Når der opstår problemer mistes der mange timer på at forebygge yderligere problemer. Både personlige - og arbejdsmæssige forhold lider, venner bliver til fjender og et skadet ry kan blive permanent, men alt dette behøver ikke at ske. Som det vil blive klargjort senere i dette afsnit, kan simple ændringer i indkøbspraksisser gøre forskel og give en værdifuldt bidrag til bundlinjen. Traditionelt set, har vejen til juridisk hjælp været meget tilsvarende et patientforløb: diagnose, behandling og henvisning det er alle trin som sker efter, at klienten eller patienten har fået problemer. Plejen har altså været reaktiv. Du bliver syg og du søger behandling. Du støder på en diskurs og du søger juridisk hjælp. Vi er nødsaget til at bevæge os væk fra den model. Både den professionelle og klienten vil have gavn af en proaktiv tilgang, som fokuserer på at sikre succes og afhjælpe virksomheder fra juridiske problemer. 20 Det er en anerkendt viden, at des tidligere en diskurs eller en potentiel diskurs bliver adresseret, des bedre er chancerne for en retfærdig og hurtig løsning. I juridisk kontekst, blev ideen om en præventiv tilgang første gang introduceret af Louis M. Brown. Han både praktiserede og var professor i jura. I et forsøg på at hjælpe befolkningen med at minimere risikoen for juridiske problemer og maksimere juridiske fordele, udgav han Preventive Law i 1950, efterfulgt af adskillige andre bøger og artikler om emnet. Proaktiv juridisk rådgivning har dets oprindelse i præventiv jura. Det er baseret på en overbevisning om, at juridisk bistand fungerer bedst når det bliver adresseret førend problemet opstår. Ligesom med præventiv jura har det ligheder med lægevidenskaben: en del af lægevidenskaben arbejder med metoder (så som vaccine), som forebygger sygdomme. I denne sammenhæng kan man sige at proaktiv jura arbejder sig hen imod at vaccinere virksomheder imod sygdommen juridiske problemer, diskurser og retssager. Målet er at opbygge et system som beskytter samarbejdspartneren, dennes ledelse og personale og gør dem modstandsdygtige og stærke; holder dem ved godt juridisk helbred og immune overfor de juridiske risikoer der kan opstå i al 20 Cummins, T., David, M. & Kawamoto, K. (2011). Contract and Commercial Management: The Operational Guide. 1. udg, 1. oplag. Netherlands: Van Haren Publishing, print. Side 19 af 62

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

CONTRACT KONFERENCE MANAGEMENT. NSCCM Nordic School of Contract and Commercial Management. 25.-26. november 2015 København

CONTRACT KONFERENCE MANAGEMENT. NSCCM Nordic School of Contract and Commercial Management. 25.-26. november 2015 København KONFERENCE CONTRACT MANAGEMENT FORUM FOR VIDEN & ERFARINGS UDVEKSLING & DISKUSSION 25.-26. november 2015 København ORGANISERING & INTERNE CONTROLLER KONTRAKTERNES INDHOLD CONTRACT MANAGEMENT I PRAKSIS

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere