Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked"

Transkript

1 Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk bedst stillede lejere har de største gevinster ved huslejereguleringen. Huslejereguleringen indebærer yderligere, at boligmarkedet fungerer dårligt, og der derfor bl.a. opstår køer til lejeboliger, og priserne på ejerboliger presses op. Huslejereguleringen bør derfor afskaffes. Ejerne af udlejningsejendomme vil få en kapitalgevinst i forbindelse med ophævelsen af huslejereguleringen. Via beskatning af kapitalgevinsten kan det offentlige dog helt eller delvist inddrage den opståede kapitalgevinst. Det er teknisk muligt at ophæve huslejereguleringen samtidig med, at de nuværende lejere, der tilfældigvis har fået en økonomisk gevinst ved huslejereguleringen, kan fastholde denne, hvis det er et politisk ønske at undgå fordelingsvirkninger. 1. Indledning Boligmarkedet er en vigtig del af velfærdsstaten, og der sker en betydelig subsidiering og regulering af boligmarkedet. En del af reguleringen af boligmarkedet finder sted i form af huslejeregulering, der indebærer, at huslejen fastsættes lavere end den frie markedsleje. Et argument for huslejereguleringen er, at også borgere med lave indkomster skal have mulighed for gode boligforhold. Det er derfor helt nødvendigt at få klarhed over, om det rent faktisk er sådan, at familier med de laveste indkomster har mest glæde af den førte boligpolitik. Der kan også være andre økonomiske årsager til, at der er behov for offentlig intervention og subsidiering i en velfærdsstat. Et argument kunne være, at gode boliger har betydning for sundhedstilstanden og dermed sundhedsudgifterne og arbejdsstyrkens sygefravær, og et ureguleret boligmarked ikke af sig selv ville sikre et tilstrækkeligt antal boliger af rimelig kvalitet. Med dagens boligstandard og økonomiske velstandsniveau er de sundhedsskadelige boliger stort set forsvundet, og den type af argument kan derfor næppe tillægges nogen betydning nu om dage. Der kan være behov for en vis beskyttelse af lejere i eksisterende lejemål for at sikre lejerne mod, at udlejeren bruger sin styrkeposition over for lejeren til at presse lejen op over markedslejen, når først lejekontrakten er indgået. Udlejerens styrkeposition i forhold til lejeren opstår, fordi det er 1 Kollegaer og formandskabet takkes for kommentarer. Vurderinger og synspunkter er alene forfatternes ansvar.

2 forbundet med både økonomiske og personlige omkostninger at fraflytte et lejemål, hvilket udlejeren kan udnytte, men det er ikke et argument for, at der er behov den nuværende generelle regulering af huslejerne. Det er derfor især fordelingsmæssige forhold, der kan være argument for, at der er behov for den nuværende lovgivning om huslejeregulering. 2. Reguleringsgevinster og indkomstforhold Det Økonomiske Råds formandskab har i Dansk Økonomi, Foråret 2001 undersøgt, hvilke personer der har økonomisk fordel af huslejereguleringen. Det er sket ved at analysere, hvilke karakteristika som f.eks. indkomst, stilling og andre socio-økonomiske karakteristika, der kendetegner de personer, som får de største huslejebesparelser som følge af huslejereguleringen. Huslejebesparelsen er beregnet som forskellen mellem den faktiske husleje og den husleje, der ville gælde, hvis boligen ikke var omfattet af huslejeregulering. Den beregnede huslejebesparelse betegnes i det følgende som reguleringsgevinsten. Det er antaget, at udlejeren uden huslejeregulering vil tage en husleje, der indebærer, at investeringen forrentes svarende til den bedste alternative forrentning. Prisen på udlejningsboligen er beregnet ved hjælp af Told- og Skattestyrelsens vurderingsmodel for ejerboliger, hvor bl.a. størrelse, alder, installationsforhold mv. indgår i bestemmelsen. Den samlede økonomiske gevinst ved huslejereguleringen for private udlejningsboliger, almene boliger og ældre andelsboliger er beregnet til ca. 15 mia. kr. for Undersøgelsen dokumenterer samtidigt klart, at personer med gode økonomiske vilkår har de største økonomiske gevinster af huslejereguleringen, jf. Det Økonomiske Råd (2001). Figur 1 viser sammenhængen mellem indkomsten for hele befolkningen opdelt på deciler og størrelsen af den gennemsnitlige reguleringsgevinst pr. lejer. Det fremgår, at reguleringsgevinsten er stigende med indkomsten og størst for de velstillede. Den gennemsnitlige reguleringsgevinst for en lejer i den øverste indkomstdecil er således godt kr. og kun knap kr. for en lejer i den nederste decil.

3 Figur 1 Huslejeregulering især en fordel for de bedst stillede kr. 25 Reguleringsgevinst pr. lejer Indkomstdecil Anm: I figuren er hele befolkningen inddelt efter indkomst. Indkomsten er opgjort som den husholdningsækvivalerede disponible indkomst pr. person. Der er således taget højde for antallet af personer i husholdningen og stordriftsfordele, når der er flere voksne personer i familien. Reguleringsgevinsten er opgjort som gennemsnittet pr. lejer. Kilde: Dansk Økonomi (2001). Fordelingen af reguleringsgevinster på indkomstdeciler giver et aggregeret billede af, hvem der har de største økonomiske fordele af huslejereguleringen. Ved hjælp af statistiske analyser i form af regressioner er det muligt at få yderligere viden om, hvorvidt socio-økonomiske forhold som uddannelse, alder, beskæftigelse og indkomst har statistisk signifikant betydning for størrelsen af reguleringsgevinsten. Resulatet af analyserne angiver også den størrelsesmæssige betydning af de enkelte variable. I tabel 1 er vist betydningen af udvalgte variable fra regressionen. Det fremgår, at husstande i private udlejningsboliger med en husstandsindkomst på kr., i gennemsnit kan forventes at have en reguleringsgevinst, der er kr. større, end husstande med en indkomst på kr. Det overordnede billede, der fremgår af tabellen er, at jo højere indkomst, alder og uddannelse en person har, jo højere er den pågældendes forventede reguleringsgevinst. Samtidig er den gennemsnitlige reguleringsgevinst mindre for førtidspensionister og for langtidsledige i almene boliger. Den er også mindre for indvandrere end for andre danskere i almene boliger og andelsboliger, men større i private udlejningsboliger.

4 Tabel 1 Forskel i reguleringsgevinst Indkomst: Ú kr. Alder: 30Ú50 år Uddannelse: faglærtúlvu Privat udlejning Almene boliger Andelsboliger kr Indvandrer Førtidspensionist Langtidsledig Anm.: Hver række i tabellen angiver, hvor meget reguleringsgevinsten ændres, når en af referencepersonens karakteristika ændres. Referencepersonen er en dansker på ca. 30 år, der er faglært, i beskæftigelse og har en disponibel husstandsindkomst på kr. Kilde: Dansk Økonomi (2001). 3. Indvendinger mod beregningerne Resultaterne af fordelingsberegningerne er bl.a. blevet anfægtet af formanden for Lejernes Landsorganisation i København (LLO), jf. Busk (2001) og formanden for Boligselskabernes Landsforening (BL), jf. Boligselskabernes Landsforening (2001) og Nielsen (2002). De har taget som udgangspunkt, at lejerne i gennemsnit har lavere indkomster end boligejere, og selvom der findes få rige lejere med høje reguleringsgevinster, så må det være sådan, at størstedelen af den samlede reguleringsgevinst tilfalder dem med de laveste indkomster. Den statistiske analyse, som er refereret ovenfor, omfatter signifikanstest af variablerne i estimationen. Den dokumenterer klart, at der er tale om en systematisk positiv sammenhæng mellem størrelsen af reguleringsgevinsten og indkomstens størrelse. Påstanden om, at huslejereguleringen først og fremmest er til gavn for familier med lave indkomster, og at der kun findes få familier med høje indkomster og store reguleringsgevinster, holder altså ikke for en nærmere analyse. LLO og BL har den opfattelse, at fordelingen af de samlede reguleringsgevinster på ca. 15 mia. kr. på de forskellige indkomstgrupper er central information. Denne fremgår kun indirekte af vismandsrapporten. I rapporten er vist den gennemsnitlige reguleringsgevinst for hver decil. En fordeling af den samlede reguleringsgevinst på 15 mia. kr. på indkomstdeciler foretages løst sagt ved at fordele de 15 mia. kr. i forhold til den gennemsnitlige reguleringsgevinster og antallet af personer i husholdningerne i hver indkomstdecil. Beregninger viser, at 2,7 mia. kr. går til lejerne i den nederste indkomstdecil, og dette beløb er støt faldende fra 1,9 til 1,1 mia. kr. fra 2. til 10.

5 decil, jf. tabel 2. Der er også foretaget en opdeling af reguleringsgevinsten på private udlejningsboliger, almene boliger og andelsboliger. Tabel 2 Reguleringsgevinster fordelt på indkomstdeciler, 1999 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Alle kr Maksimumindkomst a 133 a Andel i pct Ejere Privat udlejning Almene boliger Andelsboliger I alt b Samlet reguleringsgevinst, mia. kr Privat udlejning 1,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 7,6 Almene boliger 0,7 0,9 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 5,9 Andelsboliger 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0 I alt b 2,7 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 15,5 a) For 10. decil og Alle er angivet gennemsnittet. b) Pga. afrunding svarer i alt ikke nødvendigvis til summen af de enkelte boligtyper. Anm: Indkomstbegrebet er den husholdningsækvivalerede disponible indkomst. Der er således taget højde for antallet af personer i husholdningen og stordriftsfordele, når der er flere voksne personer i familien, jf. Det Økonomiske Råd (2001). Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. Der er ingen modsætning i, at den samlede reguleringsgevinst hen over deciler stiger, og at de gennemsnitlige reguleringsgevinster aftager med stigende deciler. Beregningerne af de samlede reguleringsgevinster fordelt på deciler giver derfor den samme indsigt som beregningerne i vismandsrapporten. Personer i de nederste indkomstdeciler modtager en højere samlet reguleringsgevinst af den simple årsag, at der her er væsentlig flere lejere end i de øverste deciler. Lejerne har i gennemsnit lavere indkomster end ejerne, men det betyder ikke, at alle lejere har en lav indkomst. Hvis man beregner reguleringsgevinsten pr. lejer og dermed ser bort fra ejerne, der jo ikke kan modtage reguleringsgevinster, så får man et mere retvisende billede af sammenhængen mellem indkomst og reguleringsgevinst. Dette blev gjort i figur 1, og det fremgår klart, at reguleringsgevinsten pr. lejer stiger med indkomsten. Der er således tale om en generel tendens til, at man får højere reguleringsgevinst, jo højere indkomst man har. Denne sammenhæng fremgår endnu tydeligere af regressionerne af reguleringsgevinsterne på socio-økonomiske forhold som indkomst, uddannelse, alder m.v.

6 4. Dårligt fungerende boligmarked Reguleringsgevinsterne kommer ikke primært de dårligst stillede til gode og dertil kommer, at huslejereguleringen har en lang række uheldige virkninger på boligmarkedets funktionsmåde. For det første hæmmes mobiliteten, da lejere, der har været heldige at få en god billig lejlighed, kun har en ringe tilskyndelse til at fraflytte lejligheden. I Munch og Svarer (2001) er det således dokumenteret, at en typisk husstand vil blive boende godt seks år længere i en bolig med høj reguleringsgevinst end i en med lav gevinst. Dette medvirker til, at der opstår køer til de billige lejeboliger, og det fastlåser lejeboligmarkedet specielt i København og de store provinsbyer. For det andet er der en tendens til, at kvadratmeterudnyttelsen i de mest regulerede boliger er dårlig. Vismandsrapporten viser, at boligforbruget målt i m 2 pr. person i private udlejningsboliger er større, jo større reguleringsgevinsten er. Har man en billig lejebolig, er det ofte overkommeligt at blive boende i tilfælde af skilsmisse og dødsfald, eller når børnene flytter hjemmefra. Enlige kan bo i store herskabslejligheder, mens store børnefamilier bor i små lejligheder. Omfanget af dette ville blive mindre, hvis huslejerne svarede til boligernes pris og kvalitet. For det tredje har udlejerne kun ringe incitament til at vedligeholde udlejningsboligerne, når lejen er under markedslejen. Det giver sig udslag i nedslidning af lejeboligmassen. Endelig for det fjerde er de, der ikke har været heldige at få en lejebolig, tvunget til at købe deres egen bolig, hvilket er med til at presse priserne op på ejerboligmarkedet. Huslejereguleringen er mest effektiv for de store lejemål, og de vil derfor opleve de største procentvise huslejestigninger ved en ophævelse af den nuværende huslejeregulering. Samtidig er der sammenhæng mellem lejeboligernes størrelse og beboernes indkomst, idet både reguleringsgevinsterne og husstandsindkomsten er stigende med boligens størrelse, jf. Jespersen og Munch (2001). Derfor kunne et første skridt mod et mere frit lejeboligmarked være at starte med at frigive huslejen for de store lejligheder, da det fordelingspolitisk vil være mindre kontroversielt. 5. Veje til et frit boligmarked Vismandsrapporten anbefaler, at boligmarkedet i Danmark liberaliseres, men går ikke i detaljer med mulige veje til et frit boligmarked. Der er imidlertid fremført det principielle synspunkt, at det er bedre at støtte lavindkomstgrupperne med personlige indkomstoverførsler frem for med lave huslejer, der forvrider incitamenterne på boligmarkedet, og i øvrigt ikke kun tilfalder husstande med lave indkomster. Boligsikring er et eksempel på en personlig indkomstoverførsel, der er klart målrettet mod lavindkomstgrupperne. I modsætning til reguleringsgevinsten tildeles boligsikringen således, at den aftager med husstandsindkomsten. Således går ca. 93 pct. af den samlede udbetaling af boligsikring til den fattigste halvdel af befolkningen, mens kun ca. 60 pct. af de samlede reguleringsgevinster tilfalder den fattigste halvdel af befolkningen. Dertil kommer, at reguleringsgevinsterne er fordelt langt mere tilfældigt blandt lavindkomsthusstandene, end boligsikringen er det. Eksempelvis er det kun - af lejerne i de nederste indkomstdeciler, der opnår

7 positive reguleringsgevinster. Resten betaler en husleje, der ikke er lavere end markedslejen, og får derfor ikke støtte til deres boligforbrug via huslejereguleringen. Når boligsikringen fremdrages som eksempel, er det udelukkende for at illustrere, at man kan støtte lavindkomstfamilierne langt mere målrettet via personlige indkomstoverførsler end ved at holde fast i reguleringen af huslejerne. Boligsikringen tildeles både på baggrund af indkomstmæssige forhold og boligforbruget. Selvom boligstøtten i form af boligsikring og boligydelse er indkomstafhængig, gives den alligevel til ca. ½ mio. husstande, og de samlede udgifter var i 1999 knap 9 mia. kr. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om permanente personlige indkomstoverførsler skal ske i form af øremærket støtte til boligforbrug frem for en generel støtte til lavindkomstfamilier. Omfordelingen sker almindeligvis bedst i form af generelle indkomstoverførsler. En liberalisering af boligmarkedet kunne således med fordel ske sammen med tidsbegrænsede personlige overførsler, der giver nuværende lejere gode muligheder for at tilpasse deres boligforbrug til huslejerne på et frit boligmarked. Herved vil man også bedre kunne sikre, at der ikke er grupper, der gennem længere tid oplever meget høje sammensatte marginalskatter. Disse kan opstå, hvis boligsikringen øges permanent, idet højere indkomst ud over højere marginalskat på indkomst også giver anledning til lavere boligsikring. Hvis det praktisk eller politisk ikke er muligt at gennemføre en liberalisering af boligmarkedet, hvor de ramte lavindkomstgrupper kompenseres via højere personlige indkomstoverførsler, findes der andre veje til et frit boligmarked. Lejelovskommissionen omtalte fri leje ved genudlejning som en mulighed, der ikke rammer de nuværende lejere med højere huslejer. Denne løsning har dog ulemper i form af indlåsningseffekter, idet incitamentet til at fraflytte en reguleret bolig er ringe, når man ikke har mulighed for at finde en anden reguleret bolig, og der kan derfor gå lang tid, inden man når et frit lejeboligmarked med en sådan reform. Det har også været fremført, at åbne ventelister til private udlejningsboliger og andelsboliger kan fjerne bivirkninger ved huslejereguleringen i form af penge under bordet og gode forbindelser. Sådanne ventelister sikrer derimod på ingen måde, at de billige boliger tilfalder lavindkomsthusstandene. I den almene sektor, hvor der føres ventelister, er det jo netop sådan, at reguleringsgevinsten stiger med indkomsten, jf. tabel 1. En stor del af forklaringen er givetvis, at man med ventelister først kommer i betragtning til de attraktive boliger med store reguleringsgevinster, når man har ventet længe og dermed har nået en vis alder og indkomst. Der er med andre ord intet i almindelige ventelister, der sikrer, at familierne med de største behov får tildelt de billigste boliger. Desuden undgår man med ventelister heller ikke, at man bliver boende, når behovet for en stor bolig bliver mindre, f.eks. når børnene flytter hjemmefra. Der er tre parter, der er involveret i fordelingen af de økonomiske gevinster forbundet med huslejeregulering. Det drejer sig om de nuværende lejere, udlejerne og staten. De nuværende lejere nyder godt af huslejereguleringen, men fjerner man reguleringen uden at gøre andet, overgår gevinsten til udlejerne i form af kapitalgevinster. Alternativt kan man ved fjernelse af huslejeregu-

8 leringen samtidig indføre særbeskatning af udlejernes gevinster, således at staten inddrager gevinsten helt eller delvist. Problemet med begge løsninger er, som anført af Arnott (1995), at det ud fra et politisk synspunkt kan være problematisk at fjerne regulering af huslejer, fordi det indebærer omfordeling fra mange lejere til få udlejere eller staten. Det er imidlertid muligt at afskaffe huslejereguleringen, uden at de nuværende lejere rammes. De nuværende lejere kan få den juridiske ret til at bebo lejeboligen til den regulerede husleje, jf. Glaeser og Luttmer (1997). Denne rettighed kan senest ved fraflytning sælges til udlejeren, som derefter sætter markedslejen. Alternativt kan lejerne også vælge at sælge rettigheden med det samme og samtidig blive boende. Dermed kan lejerne i princippet kapitalisere de fremtidige reguleringsgevinster, men skal til gengæld betale en højere husleje i deres nuværende bolig. 2 En del af lejerne bor i deres nuværende regulerede lejebolig, fordi den er billig, og hvis den ikke passer til deres krav og behov, vil de have tilskyndelse til at sælge rettigheden med det samme og finde en anden bolig. Der skabes dermed overensstemmelse mellem pris og kvalitet, og mange af problemerne med et dårligt fungerende boligmarked fjernes. Denne fremgangsmåde i forbindelse med en afskaffelse af huslejereguleringen indebærer imidlertid, at de bedst stillede lejere vil få den største kapitalgevinst. Det er helt parallelt til, at de økonomisk bedst stillede lejere har de største gevinster ved den nuværende huslejeregulering. Hvis det er et politisk krav, at denne fordeling af reguleringsgevinsterne skal fastholdes, er det således muligt, samtidigt med at huslejereguleringen fjernes for at skabe et mere velfungerende boligmarked. 6. Afslutning Der er et politisk ønske om at sikre, at også familier med lave indkomster har mulighed for gode boligforhold. Det er bl.a. baggrunden for den nuværende huslejeregulering. Beregningerne, som fremgår af denne artikel, dokumenterer det, mange nok har en fornemmelse af, nemlig at de økonomisk bedst stillede har de største gevinster ved huslejereguleringen. Huslejereguleringen er derfor ikke en effektiv måde at føre fordelingspolitik på. Samtidig betyder huslejereguleringen, at boligmarkedet ikke fungerer ordentligt, og at det er vanskeligt at finde en bolig for unge og andre, der f.eks. af arbejdsmæssige årsager skal flytte til et nyt område. Der er derfor behov for at fjerne den nuværende huslejeregulering, hvis boligmarkedet skal blive velfungerende. Det ville være oplagt at starte med at fjerne huslejereguleringen på store lejemål, fordi 2 Ved at få denne rettighed, der kan sælges, bliver de overkompenseret for de omkostninger, de har ved huslejeforhøjelsen. De nuværende lejere overkompenseres, fordi de får den kapitaliserede værdi af alle fremtidige reguleringsgevinster, hvor imod de bør kompenseres for huslejeforhøjelsen i den periode, de bor i det pågældende lejemål. Det kan derfor diskuteres, om prisen for rettigheden udelukkende skal bestemmes i en forhandling mellem lejer og udlejer, eller om myndighederne i en eller anden form skal inddrages.

9 reguleringsgevinsterne her er størst, og det er de mest velstillede blandt lejerne, der bor i store lejemål. Hvis den manglende politiske vilje til at fjerne huslejereguleringen alene skyldes, at politikerne ønsker, at de nuværende lejere skal fastholde de erhvervede reguleringsgevinster, er det teknisk muligt at opnå dette, som det fremgår af artiklen. De kapitalgevinster, der opstår, hvis huslejereguleringen fjernes, kan dog også beskattes. Det er således muligt at bestemme, hvilke fordelingspolitiske konsekvenser en fjernelse af huslejereguleringen skal have. Det fordelingspolitiske spørgsmål bør derfor ikke stå i vejen for en fjernelse af huslejereguleringen og dermed sikringen af et mere velfungerende boligmarked. 7. Litteraturliste Arnott, R. (1995): Time for Revisionism on Rent Control?, Journal of Economic Perspectives, 9, pp Boligministeriet (1997): Lejeforhold Lejelovskommisionens betænkning. Betænkning København. Boligselskabernes Landsforening (2001): Boligmarkedet Skævt og ineffektivt ( en kommentar til Vismandsrapporten) Busk, N. (2001): Ejere får det hele. Information d. 10. oktober. Det Økonomiske Råd (2001): Dansk Økonomi, forår København. Glaeser, E. L. and F. P. Luttmer (1997): The Misallocation of Housing under Rent Control. NBER Working Paper No Cambridge, Massachusetts. Jespersen, S. og J. R. Munch (2001): Hvem har glæde af huslejereguleringen? Nationaløkonomisk Tidsskrift 139, s Munch, J. R. and M. Svarer (2001): Rent Control and Tenure Duration. Working Paper 2001:5, Det Økonomiske Råds Sekretariat, København. Nielsen, G. (2002): Skal de almene boliger sælges, malkes eller udvikles? Samfundsøkonomen, nr. 2002/1.

Hvem har glæde af huslejereguleringen?

Hvem har glæde af huslejereguleringen? Nationaløkonomisk Tidsskrift 139 (2001): 258-277 Hvem har glæde af huslejereguleringen? Svend Jespersen Det Økonomiske Råds Sekretariat Jakob Roland Munch Det Økonomiske Råds Sekretariat SUMMARY: This

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere