Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid"

Transkript

1 Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet eller blandingen Vandfortyndbare acrylat-baserede mærkning maling. Må kun bruges til vejafmærkning Anvendelser som frarådes Andre anvendelsesformål end de ovenfor nævnte er ikke tilladt Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firma: Gade: By: Postboks: PLASTIROUTE GmbH Renkenrunsstrasse 16 D Muellheim/Baden 1348 D Muellheim/Baden Telefon: Telefax: Kontaktperson: Product Management Telefon: -13 / -14 / Internet: Informationskilde: Leverandør Firma: Product Management GEVEKO LKF VEJMARKERING A/S Gade: Longelsevej 34 By: Telefon: Kontaktperson: Internet: Informationskilde: DK-5900 Rudkøbing Telefax: Product Management Product Management 1.4. Nødtelefon: Producent: Dette nummer betjenes kun indenfor kontortid. (8:00-16:30) 08:00-16:30 PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Denne blanding er ikke klassificeret som farligt i henhold til direktiv 1999/45/EF. Klassificering: Produktet er klassificeret og mærket efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning. GHS-klassificering Blandingen er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2 Side 2 af Mærkningselementer 2.3. Andre farer Mærkning (EU-GHS): Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning. Pga. ph-værdien (se kapitel 9) kan en irritation af hud eller øjne ikke udelukkes. Forarbejdningsdampe kan irritere åndedrætsveje, hud og øjne. Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vpvb. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Kemisk karakterisering Vandig blanding af akryl polymerdispersioner med tilsætningsstoffer og mineralske fyldstoffer. Klassificering: Blandingen er ikke klassificeret som farlig jævnfør forordning (EF) nr. 1272/2008 [GHS]. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). Giv intet lægemiddel ved bevidstløshed eller krampe. Ved fare for bevidstløshed placeres personen i stabil sideliggende stilling under transport. Hvis det indåndes Sørg for frisk luft. Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro. I tilfælde af hudkontakt Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand og sæbe. Renses med detergenter. Undgå opløsningsmidler. Anvend fedtholdige hudplejemidler efter rensning. I tilfælde af øjenkontakt I tilfalde af at produktet lander i øjnene skylles omgående med rigeligt vand i mindst 5 minutter. Konsulter derefter øjenlæge. Ved indtagelse Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Hidtil ingen symptomer kendt Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Produktet selv kan ikke brænde.

3 Side 3 af 10 Uegnede slukningsmidler ingen 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter Anvisninger for brandmandskab åndedrætsværn uafhængigt af den omgivne luft (isoleringsapparat) (DIN EN 133). Afstem slukningsmidler efter omgivelserne. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Udluft det berørte område. Undgå indånding af damp. hyppig og varig hudkontakt kan føre til irritationer af huden Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Pågældende myndigheder underrettes i tilfælde af indtrængen i vand, jord eller afløb Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Rens grundigt beskidte flader. Fortyndes med meget vand. Skal optages mekanisk og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling. Hold beskidt vaskevand tilbage og få det bortskaffet. Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne Henvisning til andre punkter Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikkerhedsinformation Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Særlige forholdsregler er ikke påkrævet. Særlige forholdsregler er ikke påkrævet Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser Emballagen skal holdes tæt lukket. Sæt straks låget på igen efter brug. Lad det ikke indtørre. Samlagringshenvisninger Lagerklasse: 12 (www.vci.de) Må ikke lagres sammen med: 1, 6.2, 7. Yderligere information om opbevaringsforhold Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Beskyt mod: hede. frost. UV-bestråling/sollys. Opvarmning fører til forøget tryk og fare for brist. Må ikke opbevares ved temperaturer under: 10 C. Bemærk teknisk datablad Særlige anvendelser

4 Side 4 af 10 Må kun bruges til vejafmærkning De nationale lovbestemmelser skal også iagttages! PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for luftforurening CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m³ fib/cm³ Kategori Kilde Ethanol Gennemsnit 8 h 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Må kun bruges på steder med god ventilation. Hygiejniske foranstaltninger På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Anvend fedtholdige hudplejemidler efter rensning. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Beskyttelse af øjne/ansigt Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. Håndværn Langvarig/gentagen hudkontakt kan virke affedtende og føre til dermatitis. Anvend fedtholdige hudplejemidler efter rensning. Hudværn Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Åndedrætsværn Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for for god udluftning af arbejdsområdet. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.: Filtermaske (helmaske eller mundstykssæt) med filter: K Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet Produktrelaterede forholdsregler til undgåelse af eksponering: Luk omgående beholderen med låget efter brug. Undgå indånding af gas/damp/aerosol-tågen. Vask hænder grundigt efter brug. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Farve: Lugt: flydende hvid karakteristisk Metode ph-værdien (ved 21 C): 9-10 DIN Tilstand-ændringer Smeltepunkt: Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Sublimeringstemperatur: Blødgørelsespunkt: 100 C DIN 51751

5 Side 5 af 10 Flammepunkt: Antændelighed fast stof: gas: Eksplosive egenskaber ikke Eksplosiv. Laveste Eksplosionsgrænser: Højeste Eksplosionsgrænser: Antændelsestemperatur: Selvantændelsestemperatur fast stof: gas: Oxidierende egenskaber Ikke brandnærende. Ikke antændelig. Ikke antændelig. Damptryk: ikke oplyst (ved 20 C) Damptryk: ikke oplyst (ved 50 C) Relativ massefylde (ved 23 C): 1,65 g/cm³ DIN Vægtfylde: Vandopløselighed: fuldstændig blandbar (ved 20 C) Opløselighed i andre opløsningsmidler Den polymere bestanddel er opløselig i: ketoner., ester, Alkohol. Fordelingskoefficient: Viskositet/dynamisk: (ved 23 C) Viskositet/kinematisk: (ved 23 C) Udløbstid: (ved 23 C) Dampmassefylde: Fordampningshastighed: (ved 20 C) Opløsningsmiddel separat Test: Opløsningsmiddeldampe: 9.2. Andre oplysninger Faststof indhold: mpa s mm²/s ikke oplyst 1,37 %, vand: 19,34 % 78,1 % 6 DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN ISO 2431 Viskositet (21 C): K.U. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen særligt nævneværdige farer. Vær i ethvert tilfælde opmærksom på sikkerhedsinformationens data Kemisk stabilitet Ingen særligt nævneværdige farer.

6 Side 6 af Risiko for farlige reaktioner Særlige forholdsregler er ikke påkrævet Forhold, der skal undgås Der kræves ingen særlige forholdsregler. Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys Materialer, der skal undgås Syre. Lewis syre. Opløsningsmiddel Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Toksikokinetik, stofskifte og fordeling Akut toksicitet Bemærkningen er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Irriterende og ætsende virkninger Irriterer øjnene og huden. Sensibiliserende virkninger ikke sensibiliserende. Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne): Hidtil ingen symptomer kendt. Specifikke virkninger i dyreforsøg Praktiske erfaringer Klassificerende iagttagelser Andre iagttagelser hyppig og varig hudkontakt kan føre til irritationer af huden. Ikke godkendt blanding. Der foreligger ingen toksikologiske data. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Bemærkningen er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale. På grundlag af de foreliggende data om elimineringsevne/nedbrydning og bioakkumulationspotentiale er en langsigtet beskadigelse af miljøet usandsynlig Mobilitet i jord

7 Side 7 af Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vpvb Andre negative virkninger Ikke godkendt blanding. Negative økologiske virkninger er ikke at forvente udfra det nuværende kendskab. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Overvejelser ved bortskaffelse Bortskaffelse jfr. EF-direktiverne 75/442/EØF og 91/689/EØF om affald og om farligt affald i de respektivt aktuelle udgaver. Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAKV. Affaldet kræver overvågning. Kontakt det ansvarlige og godkendte renovationsselskab ved bortskaffelse. Overdragelse til godkendt renovationsselskab. Affaldsnummer - overskud AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak; Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under Affaldsnummer - produktet after brug AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak; Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under Affaldsnummer - forurenet emballage EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Plastemballage Bortskaffelse af forurenet emballage Kontamineret emballage skal tømmes helt, og kan genanvendes efter passende rengøring. Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug. Hold beskidt vaskevand tilbage og få det bortskaffet. Overdragelse til godkendt renovationsselskab. PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport (ADR/RID) UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Faresedler: Klassifikationskode: Særlige bestemmelser:

8 Side 8 af 10 Flydende kvantitet (LQ): Befordringskategori: Fare-nr.: Tunnelrestriktionskode: Andre relevante oplysninger (Landtransport) Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser. Indenrigsskibstransport (ADN) UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Faresedler: Klassifikationskode: Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ): Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport) Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser. Skibstransport (IMDG) UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Faresedler: --- Marine pollutant: Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ): EmS: Andre relevante oplysninger (Skibstransport) Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser. Fly transport (ICAO) UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Faresedler: ---

9 Side 9 af 10 Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ) Passenger: IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: Andre relevante oplysninger (Fly transport ) Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser Miljøfarer MILJØFARLIGT: nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren Undgå transport i køretøjer, hvis lastrum ikke er adskilt fra kabinen. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre oplysninger Der foreligger ingen oplysninger. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU oplysninger om regulering 1999/13/EF (VOC): 1 % (16,5 g/l) Klassificering: Produktet er klassificeret og mærket efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning. National regulativ information Beschæftigelsesbegrænsning: Vandforurenende-klasse (D): MAL: Kemikaliesikkerhedsvurdering Overholdelse af beskæftigelsesrestriktioner for unge mennesker. 1 - Svagt vandforurenende 00-1 Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding. PUNKT 16: Andre oplysninger Forkortelser og akronymer REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals CLP: Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer (Regulations concerning the International Transport of Dangeroeus Goods by Rail ) IMDG: International Maritime Code for Dangeraous Goods

10 Side 10 af 10 IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organization VOC: Volatile Organic Components / COV: Composants Organiques Volatiles Yderligere information Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme. (Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens sikkerhedsdatablad.)

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere