Hot-Spot Finding. Miljøprojekt Nr Livscyklus i design og produktudvikling. Lisbeth Skytte et. Al

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hot-Spot Finding. Miljøprojekt Nr. 847 2003. Livscyklus i design og produktudvikling. Lisbeth Skytte et. Al"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Hot-Spot Finding Livscyklus i design og produktudvikling Lisbeth Skytte et. Al Royal Greenland A/S Sahva A/S System B8 møbler A/S Kansas wenaas A/S COWI A/S

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATTENDE ARTIKEL BAGGRUND OG FORMÅL KRAVSPECIFIKATION PROJEKTRESULTATER Brugen af Hot Spot værktøjet Hot Spot værktøjet i HTML-format KONKLUSION 9 SUMMARY BACKGROUND AND AIMS DEMAND SPECIFICATION PROJECT RESULTS Use of the Hot Spot tool Hot Spot tool in HTML format CONCLUSION 13 2 INDLEDNING 15 3 PROJEKTFORLØBET KRAVSPECIFIKATION VÆRKTØJSUDVIKLING VÆRKTØJS AFPRØVNING FORMIDLING 18 4 RESULTATET - HOT SPOT-VÆRKTØJET 19 GUIDE - LIVSCYKLUSTRÆ 21 SWOT-SCREENING Vurdering 25 MEKA-SCREENING Materialer Energi Kemikalier Andet 41 MILJØRIGTIGE DESIGNREGLER Designregler for råvarefasen Designregler for produktions- og transportfasen Designregler for brugsfasen Designregler for bortskaffelsesfasen EKSEMPEL PÅ BRUG AF LIVSCYKLUSTRÆ, SWOT OG MEKA-SCREENING Skitsering af livsforløb SWOT - screening MEKA-screening MEKA-skema og Hot Spot finding 63 5 HOT SPOT-VÆRKTØJET I VIRKSOMHEDERNE ROYAL GREENLAND A/S Afprøvningen Resultat 66 3

4 5.1.3 Fremtidige brug Vurdering KANSAS WENAAS A/S Afprøvningen Resultatet Fremtidige brug Vurdering SYSTEM B8 A/S Afprøvningen Resultatet Fremtidige brug Vurdering SAHVA A/S Afprøvningen Resultat Fremtidig brug Vurdering 70 6 KONKLUSION EFTERSKRIFT 73 Bilag A: Hjælpeskema 1 og 2 til SWOT-screeningen Bilag B: SWOT- skema Bilag C: MEKA-skema og MEKA-tabeller - Ressource - og energiforbrug Bilag D: Afrapportering Royal Greenland Bilag E: Afrapportering Kansas Wenaas A/S Bilag F: Afrapportering Sahva A/S Bilag G: Afrapportering System B8 møbler A/S Bilag H: Ordforklaring Bilag I: Kravspecifikation 4

5 Forord Denne rapport omhandler resultat af udviklingen af et enkelt værktøj til integrering af livscyklustankegangen i design- og produktudvikling, der er gennemført i forbindelse med projektet "Hot Spot Finding - Livscyklus i design og produktudvikling". Projektet er udført af COWI A/S i samarbejde med Royal Greenland A/S, Sahva A/S, System B8 A/S, Kansas Wenaas A/S. Projektteamet bestod af: Lisbeth Skytte, COWI A/S Anne Mette R. von Benzon, COWI A/S Ninkie Bendtsen, COWI A/S Tony Abbots, COWI A/S Poul Andreasen og Torben Laursen, Sahva A/S Kim Boeriis og Lise-Lotte Fuglsang, System B8 møbler A/S Lisbeth Due Skov og Charles Kastberg Christensen, Royal Greenland A/S Kim L. Christensen, Kansas Wenaas A/S Projektet blev fulgt af en følgegruppe bestående af: Christian Poll, Miljøstyrelsen Mariane Hounum, Miljøstyrelsen Claus Stig Pedersen, Brdr. Hartmann A/S Bjørn Bauer, Planmiljø Jesper Dahl, Dansk Design Center Projektets målgruppe er primært designere og produktudviklere i danske virksomheder og sekundært produktions-, indkøbs-, salg- og marketingsafdelinger samt ledelsen i virksomhederne, som også ofte vil have fordel af for-holdsvist hurtigt at kunne lokalisere miljømæssige Hot Spots i deres produkters livscyklus. Projektet er gennemført i perioden og er finansieret af Miljøstyrelsen. 5

6 Sammenfattende artikel Hot Spot - Et enkelt LCA værktøj Et enkelt værktøj til lokalisering af de væsentligste miljømæssige fokusområder - Hot Spots - er udviklet. Værktøjet har fået navnet Hot Spot værktøj, og dets primære formål er at integrere livscyklustankegang i design- og produktudvikling samt at synliggøre miljømæssige Hot Spots. Værktøjet er udviklet af COWI A/S i et samarbejde med virksomhederne Sahva A/S, Royal Greenland A/S, Kansas Wenaas A/S og System B8- møbler A/S, som også har stået for afprøvning af værktøjet i egne organisationer. Værktøjet kan bruges af alle faggrupper, der deltager i produktudviklingen, dvs. designere og produktudviklere samt ledelse, produktion, indkøb, salg og marketing. Hot Spot værktøjet består af enkeltdele, som under produktudviklingen kan tilgodese de enkelt faggruppers behov for viden om de væsentligste Hot Spots i produktets livscyklus. Dette er årsagen til, at Hot Spot værktøjet har tilfredsstillet de deltagende virksomheder, som alle ønsker at bruge det i deres fremtidige produktudviklingsarbejde. 1.1 Baggrund og formål Udviklingen af Hot Spot værktøjet blev initieret af et behov for et enkelt og operationelt værktøj til at integrere livscyklustankegang i design- og produktudvikling i danske virksomheder ved at gøre brugeren i stand til at afgrænse de mest miljøbelastende faser i produktets livscyklus samt ved at synliggøre miljømæssige problemer og fordele i projektet kaldet "Hot Spotfinding". For at sikre at værktøjet opbygges operationelt for brug i danske virksomheder, blev der udvalgt 4 meget forskelligartede virksomheder, som skulle indgå i samarbejdet om opstilling af kravspecifikationer til værktøjet, til udvikling af værktøjet samt til afprøvning af værktøjet. De 4 medvirkende virksomheder var: 1. Sahva A/S, Udvikling og udførelse af bandagist arbejder 2. Royal Greenland A/S, Udvikling og produktion af fiskeprodukter 3. Kansas Wenaas A/S, Udvikling og produktion af arbejdsbeklædning 4. System B8 møbler, Udvikling og produktion af kontormøbler 1.2 Kravspecifikation Kravspecifikationen til værktøjet fra de 4 virksomheder indeholdt en meget væsentlig fællesnævner; værktøjet skulle være operationelt i forhold til de eksisterende produktudviklingsfaser og rutiner i virksomhederne. Det måtte ikke blive en flaskehals i udviklingsarbejdet, og værktøjet skulle støtte 6

7 udviklingsprocessen, så de medvirkende medarbejdere får synliggjort miljømæssige Hot Spots, netop når de har behov for disse oplysninger. Værktøjet skal med andre ord være en hjælp til at stille de rette spørgsmål om livscyklusrelaterede forhold på det rette tidspunkt under produktudviklingen. Det vil sige primært til integrering i idé- og strategiformulerings- samt konceptudviklingsfasen, hvor henholdsvis frihedsgraderne er størst, og hvor materialer og produktionsmetoder fastlægges. Et andet krav var, at værktøjet skulle kunne synliggøre miljømæssig væsentlighed, så virksomheden får det bedst mulige beslutningsgrundlag for vurdering af sin indsats. Virksomhederne definerede den primære målgruppe for værktøjet til at være projektlederen for produktudviklingen samt designere og produktudviklere. Resultatet af værktøjet skulle kunne forstås og vurderes af primært virksomhedens ledelse samt sekundært af involverede medarbejdere fra produktions-, indkøbs-, salgs- og marketingsafdelinger i virksomhederne. 1.3 Projektresultater Efter udvikling og afprøvning består Hot Spot værktøjet nu af 4 delkomponenter: Livscyklustræ Livscyklustræet har til formål at skabe overblik over produktets livscyklus. Det sker ved at skitserer de hovedprocesser, der indgår i produktet i gennem hele dets livscyklus, det vil sige fra udvinding af råvarer, produktion, brug og til bortskaffelse af produktet. Livscyklustræet skitseres med udgangspunkt i den viden, som den etablerede projektgruppe har, og suppleres op med information, som de enkelte deltagere i projektgruppen indhenter. SWOT screening SWOT-screening har til formål at afdække et nuværende eller kommende produkts miljømæssige styrker, svagheder samt eksterne muligheder og trusler i hele produktets livscyklus. Projektgruppen skal afdække styrker, svagheder, muligheder og trusler fra hhv. virksomhedens og kunders, myndigheders samt andre eksterne parters synsvinkel. Når disse elementer er kortlagt, skal projektgruppen på baggrund af deres viden samt evt. eksisterende kriterier i virksomheden vurdere, hvilke miljømæssige styrker, svagheder, muligheder og trusler der kan betragtes som Hot Spots i en fremtidige optimering/udvikling af produktet. MEKA-screening MEKA-screening er en simpel kvantitativ analyse, som har til formål at afdække de væsentligste miljøbelastninger (Hot Spots) i produktets livscyklus. Det sker ved, at miljøkoordinatoren samt en person med indgående kendskab til produktet kvantificerer produktets forbrug af Materialer, Energi, Kemikalier og Andet (arbejdsmiljøforhold, risici etc.) 7

8 deraf navnet MEKA. MEKA-metoden er udviklet af Institut for produktudvikling DTU (Håndbog i miljøvurdering, 1999). Når hhv. de største Materiale-, Energi- og Kemikalieforbrug samt de væsentligste forhold inden for kategorien Andet er fundet, vurderes hvilke områder, der skal arbejdes videre med. Miljørigtige designregler Miljørigtige designregler har til formål at give inspiration til miljørigtig produktoptimering og produktudvikling uden forudgående analyse. Dette sker ved brug af 16 designregler, som identificerer miljømæssige indsatsområder for råvarefasen, produktionsfasen, brugsfasen, transportfasen samt bortskaffelsesfasen Brugen af Hot Spot værktøjet Det er erfaringen fra dette projekt, at de 4 delkomponenter kan bruges hver for sig eller i en sammenhæng, alt efter virksomhedernes målsætning med brugen af værktøjet. Det anbefales dog altid at starte med skitsering af livscyklustræet. Dette værktøj giver overblik i sig selv, og et stå sted for den videre proces uanset om der arbejdes videre med et eller flere af de andre 3 delkomponenter eller med andre værktøjer. I en række situtationer vil livscyklustræet med fordel kunne supleres med udarbejdelse af SWOT- og MEKA-screening. Disse to delkomponenter giver grundlaget for at identificere de fleste miljømæssige Hot Spots for produktet. Den fjerde delkomponent, designregler, er på en række punkter generelle. Det er en velegnet tjek/huske liste indenfor de fleste produktområder til støtte for design- og produktudviklingsprocessen. Efterhånden som produktorienteret miljøarbejde udbredes til flere og flere områder, vil det i en række tilfælde være muligt finde supplerende produktspecifikke designregler. Eksempler herpå findes indenfor elektronikområdet og træ- og møbelområdet, og tilsvarende viden forventes at blive mere udbredt i de kommende år indenfor andre produktområder Hot Spot værktøjet i HTML-format Værktøjsudviklingen blev oprindeligt planlagt til at blive afrapporteret i en papirmodel, men meget hurtigt efter blev det konstateret, at den rigtige formidling af værktøjet ville være i HTLM-format formidlet via Internettet. Projektgruppen udarbejdede på basis heraf en demo-model af første udkast af værktøjet i HTML-format. Der har imidlertid ikke været ressourcer nok i projektet til at færdigudvikle værktøjet i dette format, selvom de deltagende virksomheder i høj grad ønskede dette. 8

9 1.4 Konklusion De 4 deltagende virksomheder har givet følgende vurdering af Hot Spot værktøjet: Det er overbliksskabende, systematiserende og synliggørende af miljørelaterede forhold i produkters livscyklus. Det består af værktøjer, der kan anvendes individuelt alt efter det nødvendige vidensbehov, og som supplerer hinanden under identifikationen af væsentlige miljømæssige indsatsområder. 9

10 Det kan også anvendes til Hot Spot-finding af andre forhold i produktet livscyklus udover miljømæssige forhold, f.eks. vedrørende logistik, råvarers tilgængelighed, marketingsmuligheder, økonomi, produktionsoptimering osv. Ydermere kan det anvendes til Hot Spot-finding i eksisterende produkters livscyklus. Det, at virksomhederne har den holdning til værktøjet, vurderes at hænge sammen med værktøjets bredde. De 4 delkomponenter i værktøjer giver virksomheden mulighed for at lægge sig netop på det vidensniveau, som de har behov for. Samtidigt henvender de 4 delkomponenter sig til forskellige faggrupper og niveauer i en organisation: "Hot Spot finding", dvs. synliggørelse af miljømæssige problemer og fordele. Livscyklustræet henvender sig tilsyneladende til alle niveauer og faggrupper, da det er en enkel proces, hvor alle deltagere i projektet får en fælles forståelse for produktet og dets livscyklus. SWOT-screeningen henvender sig ligeledes til alle faggrupper og niveauer, men den tiltaler mest grupper i en organisation, som arbejder med virksomheden strategier, målsætninger og udadrettede aktiviteter. Disse faggrupper føler en tryghed i brugen af denne systematik, da de er vant til at anvende den i deres daglige arbejde. De føler derfor, at denne tilgang er med til at afmystificere miljø og integrere det på lige fod med andre parametre i produktudviklingen. Ledelsen opfatter miljøaspekter synliggjort via en SWOT-screening som overskuelige og konkrete nok til, at de føler sig klædt på til at deltage i processen. MEKA-screeningen henvender sig særligt til fagfolk inden for miljøområdet, idet værktøjet forudsætter en vis miljøfaglig kunnen og forståelse. Det er dog også erfaringen fra dette projekt, at andre faggrupper betragter systematikken som anvendelig og overbliksskabende. De miljørigtige designregler henvender sig tilsyneladende primært til konstruktører og produktudviklerne, der skal have retningslinier og tjeklister for, hvordan de kan integrere miljø- og livscyklustankegangen konkret i produktudviklingen. I og med at værktøjet henvender sig til så mange faggrupper i virksomheder og tilgodeser de forskellige ambitionsniveauer, danske virksomheder kan have, kan Hot Spot-værktøjet karakteriseres som et af de enkle gør-det-selv LCA værktøjer, som efterspørges i den offentlige miljødebat - et af de værktøjer, der kan bidrage til forankringen af den livscyklusbaserede miljøindsats ikke bare inden for miljøet og produktudviklingen men også på længere sigt i alle danske virksomheders aktiviteter. 10

11 Summary Hot Spot - A simple LCA tool A simple tool for localisation of environmental focus areas - Hot Spots - has been developed. The tool is named Hot Spot tool, and its primary objective is to integrate the life cycle approach into design and product development, and to render visible the environmental Hot Spots. The tool was developed by COWI A/S in cooperation with the companies Sahva A/S, Royal Greenland A/S, Kansas Wenaas A/S and System B8-møbler A/S, which have also been in charge of testing the tool within their organisations. The tool can be used by all professional groups participating in the development of products; i.e. designers and product developers plus management, production, purchase, sale and marketing. The Hot Spot tool consists of a number of elements, which - during product development - can make allowance for the individual groups' need for knowledge on the most important Hot Spots in the product's life cycle. Therefore, the Hot Spot tool has been to the satisfaction of the participating companies, which all wish to make use of the tool for future project development. 1.5 Background and aims The development of the Hot Spot tool was initiated from a need for a simple and operational tool for integration of the life cycle approach into design and product development in Danish companies by making the user capable of defining the phases in the life cycle of the product that are most harmful to the environment, as well as by making visible the environmental problems and advantages in the project called "Hot Spot finding". In order to ensure that the tool was made operational for use in Danish companies, four very different companies were appointed to participate in joint work to define the specification of demands on the tool, of the development of the tool and of testing of the tool. The four participating companies are: 1. Sahva A/S, development and accomplishment of surgical appliance works 2. Royal Greenland A/S, development and production of fishery products 3. Kansas Wenaas A/S, development and production of working clothes 4. System B8 Møbler, development and production of office furniture 1.6 Demand specification The demand specifications for the tool given by the four companies were characterised by one very important common denominator: the tool was to be operational in relation to existing product development phases and routines within the companies. It should not become a bottleneck in the development work, and the tool should support the development process enabling the participating employees to render visible the environmental Hot Spots exactly when they need this information. In other words, the tool 11

12 must assist in asking the right questions on lifecycle related factors at the right time during the development of the products. This means primarily for integration in the phases of ideas and strategy and of concept development, where the degree of freedom is largest, and where materials and production methods are determined. Furthermore, the companies wanted the tool to be able to render visible the environmental significance, giving the companies the best possible basis for decisions regarding the assessment of their efforts. The primary target group for the tool was defined by the companies to be the project manager in charge of the product development as well as designers and product developers. The result of the tool should, primarily, be understood and assessed by the companies' management, and, secondarily, by relevant employees from the production, purchasing, sales and marketing departments. 1.7 Project results After development and testing, the Hot Spot tool now consists of four subcomponents as follows: Lifecycle tree The lifecycle tree aims at creating a general overview on the product's lifecycle, by outlining the main processes included into the product throughout the whole of its lifecycle - that is from extraction of raw material, production, employment to disposal of the product. The lifecycle tree is outlined on the basis of the knowledge held by the formal project group, and it is supplemented with information obtained by the individual participants from the project group. SWOT screening The SWOT screening aims at revealing the strengths, weaknesses, possibilities and threats, from the point of view of clients, authorities as well as other external parties. When these elements are analysed the project group must - based on their knowledge and existing criteria within the company - assess, which environmental strengths, weaknesses, possibilities and threats can be seen as Hot Spots in the future optimisation/development of the product. MECO screening MECO screening is a simple quantitative analysis aiming at exposing the most important environmental impacts (Hot Spots) within the lifecycle of the product. During this process, the environmental coordinator as well as a person having a thorough knowledge of the product quantify the products' consumption of Materials, Energy, Chemicals and Others (working conditions, risks etc.) - in short: MECO. The MECO method was developed by the Institute of Product Development - DTU (Handbook in environmental assessment, Environmental project, No. 813, 2003 ). When the largest consumption of Material, Energy and Chemicals as well as the 12

13 most important condition within the category "Other" has been found, the areas in which work should be continued must be assessed. Environmentally sound design rules The aim of the environmentally sound design rules is to give inspiration for environmentally sound product optimisation and development without prior analysis. This is taking place by 16 design rules identifying environmentally prioritised areas within the phases of raw material, production, employment, transportation, and disposal Use of the Hot Spot tool The experience gained during this project shows that the four subcomponents can be used separately or together, depending on the companies' objectives for use of the tool. However, it is recommended both to outline of the lifecycle tree and to prepare SWOT and MECO screening, since these tools are able to define most of the environmental "Hot Spots" for production Hot Spot tool in HTML format According to the original plans, the development of the tool was to be reported on paper, but it soon became clear that the best way of presenting the tool would be in a HTLM format available on the Internet. On this basis, the project group prepared a demo model of the first design of the tool in HTML format. Unfortunately, resources within the project have not been sufficient to complete the development of the tool in this format, even though this solution was greatly called for by the participating companies. 1.8 Conclusion The four participating companies gave the following assessment of the Hot Spot tool, characterising it as follows: Establishing a general view, systematising and visualising the environmentally related factors within the products' lifecycle.hot Spot finding, visualising environmental problems and advantages Consisting of tools which can be used separately depending on the need for knowledge, supplementing each other during identification of essential environmentally prioritised areas. Easily adjustable to the individual needs in companies within the different lines of business. Applied to Hot Spot finding within other aspects in the lifecycle of the product beside the environmental matters, for instance concerning logistics, raw material accessibility, marketing possibilities, finances, optimisation of production etc. Furthermore, it can be employed for Hot Spot finding in existing product lifecycles. 13

14 The companies favourable attitude towards the tool is explained by the very broad scope of the tool. The four sub-components enable the companies to apply exactly the knowledge level they need. At the same time the four sub-components are targeted towards different professional groups and levels in the organisation: Being a simple process where all parties in the project get a common understanding of the product and its lifecycle, the lifecycle tree seems to approachall levels and professional groups. Likewise, the SWOT screening is targeted towards all professional groups and levels, but mostly addresses groups in an organisation which are working with company strategies, objectives and activities directed outwards. These professional groups have confidence in the use of this systematic approach, as they are used to this method in their daily work. Therefore, they feel that this approach contributes to demystifying the environment and integrating it on equal terms with other parameters in the product development. The management considers environmental aspects made visible through a SWOT screening to be clear and tangible, allowing them to to take part in the process. The MECO screening is targeted especially towards specialists within the environment, as the tool implies a certain environmental know-how and understanding. Still, it is also the experience from the project that other professional groups see the approach as useful, allowing them to have a general view. The environmentally sound design rules seem to be targeted primarily towards designers and product developers who need guide lines and check lists on how to integrate the environment and the life cycle approach in the product development. The tool is addressing more than one professional group within the companies and makes allowance for different levels of ambition that Danish companies can have. The Hot Spot tool is, thus, one of the simple do-ityourself LCA tools which are in so great demand in the public environment discussion - a tool which can contribute to anchoring the lifecycle based environmental performance, not only within environment and product development, but also, in the long term, within all activities that are carried out in Danish companies. 14

15 2 Indledning Metoden til livscyklusvurdring "Udvikling af Miljøvenlige Industri Produkter" UMIP - er efterhånden en vel afprøvet metode i Danmark. Imidlertid viser Arbejdsrapport nr , at metoden kun i mindre omfang er spredt bredt i danske virksomheder. Årsagen hertil er bl.a. at UMIPmetoden er tidskrævende og nødvendiggør en forholdsvis stor forhåndsviden inden for miljøområdet. Denne ekspertise og dette tidsforbrug er ressourcer, som mange virksomheder ikke ser sig i stand til at afsætte. Der er derfor behov for et værktøj, som kan anvendes til: afgrænsning af de mest miljøbelastende faser i produktets livscyklus "Hot Spot finding", dvs. synliggørelse af miljømæssige problemer og fordele. operationel implementering i produktudviklingsfaserne (Ide, Analyse, Mål, Koncept, Detaljer, Etablering, Drift). Med dette for øje blev nærværende projekt "Hot Spot-Finding - Livscyklus i design og produktudvikling" igangsat. Formålet med projektet var: at udvikle et operationelt værktøj til integrering af livscyklustankegang i design- og produktudvikling i danske virksomheder. Målgruppen for værktøjet var primært designere og produktudviklere i danske virksomheder og sekundært produktions-, indkøbs-, salgs- og marketingsafdelinger samt ledelsen i virksomhederne, som også ofte vil have fordel af forholdsvist hurtigt at kunne lokalisere miljømæssige Hot Spots i deres produkters livscyklus. at afprøve dette værktøj i praksis i design- og produktudviklingsafdelingen på 4 virksomheder. at formidle kendskab til værktøjet til danske virksomheder. Værktøjets navn er Hot Spot De 4 virksomheder, som deltog i projektet, var: Sahva A/S Sahva A/S udvikler og producerer produkter til bevægelseshæmmede. Afdelingen Sahva Bandagisten i Århus deltog i dette projekt og bidrog til udviklingen og afprøvningen af dette værktøj. Sahva A/S har ikke opbygget egentligt miljøledelsessystem og har ikke tidligere arbejde med LCA. I bilag F er en mere detaljeret beskrivelse af bl.a. virksomheden og den produktudviklingsproces, som i dag foregår i virksomheden. System B8 møbler A/S System B8 møbler A/S (B8) udvikler, producerer og forhandler møbler til kontorer og konference-/møderum som skriveborde, stole, skærmvægge, reoler og andre opbevaringsmøbler. B8, som ligger i Bjerringbro, deltog i dette projekt og bidrog til udvikling og afprøvning af værktøjet. B8 har et certificeret miljøledelsessystem efter ISO og er EMAS- registreret, men har ikke tidligere arbejdet med LCA. I bilag G er en mere detaljeret 15

16 beskrivelse af bl.a. virksomheden og den produktudviklingsproces, som i dag foregår i virksomheden. Royal Greenland A/S Royal Greenland A/S (RG)er et selskab, som har specialiseret sig i fiskeri, forædling og salg af fisk- og skaldyrsprodukter. Fabrikken i Glyngøre deltog i dette projekt og bidrog til udvikling og afprøvning af værktøjet. RG har miljøledelse, men er ikke certificeret og har tidligere i begrænset omfang arbejdet med LCA. I bilag D er en mere detaljeret beskrivelse af bl.a. virksomheden og den produktudviklingsproces, som i dag foregår i virksomheden. Kansas Wenaas A/S Kansas Wenaas A/S er Europas største producent af arbejdstøj. Kansas Danmark A/S (Kansas) deltog i dette projekt og bidrog til udvikling og afprøvning af værktøjet. Kansas har et certificeret miljøledelsessystem efter ISO og arbejder p.t. med at få udvalgte produkter miljømærket med EU- Blomsten. I bilag E er en mere detaljeret beskrivelse af bl.a. virksomheden og den produktudviklingsproces, som i dag foregår i virksomheden. Disse 4 virksomheder blev bl.a. valgt på basis af, at målgruppen for Hot Spot - værktøjet er danske design- og produktudviklingsafdelinger indenfor alle brancher. De udvalgte virksomheder repræsenterer 4 meget forskellige brancher. Samtidig er de 4 virksomheder på forskellige miljøstrategiske niveauer med hensyn til miljøledelse og kendskab til LCA, hvilket muliggjorde, at de kunne give nuancerede input og sparring til udviklingen af Hot Spot - værktøjet. Baggrunden for at virksomhederne ønskede at deltage i projektet var, at miljø- spørgsmål, herunder særligt produkternes miljøbelastning, i højere grad er og bliver en parameter, som er væsentlig for dem selv og deres kunder. De kunne derfor se en stor fordel i at deltage i processen omkring udvikling af et enkelt og brugbart værktøj til synliggørelse af produkters miljømæssige Hot Spots. 16

17 3 Projektforløbet Med udgangspunkt i formålet blev projektet bygget op om følgende 4 faser: 1. Udarbejdelse af kravspecifikation til Hot Spot-værktøj 2. Udvikling af Hot Spot-værktøj til brug i design- og produktudviklingen 3. Afprøvning af værktøj i udviklingsafdelinger på 4 danske virksomheder samt tilretning og færdigudvikling af dette 4. Formidling af værktøj og øvrige projektresultater 3.1 Kravspecifikation Denne fase omfattede udarbejdelse og fastlæggelse af en kravspecifikation til et værktøj, som kan synliggøre miljømæssige HOT SPOT under designog produktudviklingen. Et væsentligt krav til værktøjet var, at det skulle tage udgangspunkt i de operationelle design- og produktudviklingsrutiner, som allerede foregik i virksomhederne, for at undgå at værktøjet bliver en hæmsko i virksomhedernes daglige arbejde. Kravspecifikationsfasen blev derfor indledt med et møde med produktudviklingsafdelingerne på hver af de 4 virksomheder. På disse møder beskrev virksomhederne deres eksisterende produktudviklingsrutiner i detaljer herunder: a) hvilke faser udviklingsprojekter gennemgår b) hvilke organisatoriske funktioner der er inddraget i et udviklingsprojekt c) hvilke dokumenterede procedure de har for et udviklingsforløb d) hvordan miljøaspekter hidtil er håndteret i udviklingsprojekter e) hvordan et udviklingsprojekt initieres f) hvilke tekniske systemer og IT-system, der anvendes i udviklingsafdelingen g) etc. Herefter blev de 4 virksomheders generelle krav - samt forventninger og mål for Hot Spot-værktøjet defineret. På baggrund heraf udarbejdede hver virksomhed deres kravspecifikation til Hot Spot-værktøjet. Se bilag I. 3.2 Værktøjsudvikling Ud fra kravspecifikationerne blev 1. udkast til Hot Spot-værktøjet udviklet af COWI. Denne version var HTML-baseret og er vedlagt bagerst i denne rapport. 1. udkast af værktøjet blev præsenteret for de 4 virksomheder på en workshop. Virksomhederne kommenterede på værktøjet og deres væsentligste kommentarer i den forbindelse var, at værktøjet virkede brugervenligt og levede fuldt op til de forventninger, virksomhederne havde til værktøjet. Derudover havde virksomhederne nogle små kommentarer til enkeltdele af værktøjet, og på basis af dem blev værktøjet tilrettet. 17

18 Resultatet blev en ny version i papirudgave, som er beskrevet i det følgende kapitel. Denne version blev sendt til afprøvning på virksomhederne. (Red./ Virksomheder ville gerne have bevaret HTML-formatet af værktøjet i den nye version, men da projektet oprindeligt kun var budgetteret med en papirmodel, kunne der ikke findes ressourcer til at forsætte udviklingen i HTML.) 3.3 Værktøjs afprøvning Værktøjet blev sat på en vanskelig prøve, da det skulle kunne bruges til Hot Spot Finding af de 4 organisationer, som især er meget forskellige med hensyn til: Viden om miljøaspekter og LCA i organisationen Eksisterende produktudviklingsrutiner og skriftliggørelsen af disse Organisering af produktudviklingen Strategisk fokus på miljøaspekter Eksisterende praksis for videndeling i organisationen - og særligt med hensyn til den enkelte virksomheds målsætning med at bruge værktøjet. De enkelte virksomheders mål med Hot Spot-værktøjet og deres rapportering af afprøvningen af dette kan ses i bilag D G. 3.4 Formidling Det er intentionen at de 4 virksomheder vil skrive branchefokuserede artikler i tidsskrifterne: Træ og Industri Tekstil og beklædning Dansk Industri Autopædi teknik Det er endvidere COWIs intention at formidle værktøjet via artikler i tidsskrifterne: Ny viden fra Miljøstyrelsen Dansk Industri Herud over har System B8 møbler A/S og COWI præcenteret værktøjet i Dansk Industri s Design Netværk. 18

19 4 Resultatet - Hot Spot-værktøjet Hot Spot-værktøjet består af 4 individuelle værktøjer, som kan bruges hver for sig eller i en sammenhæng, alt efter virksomhedernes målsætning med brugen af værktøjet. Det anbefales dog, at skitsering af livscyklustræ samt udarbejdelse af SWOT- og MEKA-screening begge udføres, da de fleste miljømæssige Hot Spots for produktet herved identificeres. De 4 værktøjer retter sig særligt mod anvendelse i produktudviklingsfaserne: ide- og strategiformulering samt konceptudvikling. Årsagen hertil er, at de 4 værktøjer overordnet har følgende formål: Livscyklustræ: At skabe overblik over produktets livscyklus ved at skitsere dets livscyklustræ. SWOT screening: At afdække et nuværende eller kommende produkts miljømæssige styrker, svagheder samt eksterne muligheder og trusler i hele produktets livscyklus. Metoden er kvalitativ og baserer sig på en SWOT-analyse. En SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analyse er et velkendt værktøj til at lokalisere og analysere virksomheds eksterne interessenters krav og de interne kompetencer, fysiske forhold og medarbejdermæssige ressourcer. MEKA-screening At udarbejde en simpel kvantitativ livscyklusanalyse (livscyklus screening). Det sker ved at kvantificere produktets forbrug af Materialer, Energi, 19

20 Kemikalier og Andet i hele produktets livscyklus der af navnet MEKA. MEKA-metoden er udviklet af Institut for produktudvikling DTU (Håndbog i miljøvurdering, 1999). Miljørigtige designregler At give inspiration til miljørigtig produktoptimering og -udvikling uden forudgående analyse. Dette sker ved brug af 16 designregler, som identificerer miljømæssige indsatsområder for råvarefasen, produktionsfasen, brugsfasen, transportfasen samt bortskaffelsesfasen. Brugen af designreglerne kan efterfølges af opstilling af livscyklustræ, SWOT- og MEKA-screening, som en afdækning af produktets miljømæssige Hot Spots. Hot Spot-værktøjet indeholder endvidere et eksempel, som illustrerer brugen af de tre værktøjer. Dette kan bruges som støtte til anvendelsen af livscyklustræet, SWOT- og MEKA-screeningen. Endeligt indeholder værktøjet en guide til Hot Spot Finding ved brug af Hot Spot-værktøjet. Det er vigtigt at understrege, at guiden kun er ment som inspiration, ud fra hvilken den enkelte virksomhed selv kan fastlægge de procedurer, som er optimale udfra virksomhedens individuelle mål, organisation og arbejdsgang. Indholdet af guiden er vist i afsnit

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Jeg har siden 2010 har været en del af projektet tempobooking.dk, i hvilket jeg har været php/mysql programmør, designer, tester og meget andet.

Jeg har siden 2010 har været en del af projektet tempobooking.dk, i hvilket jeg har været php/mysql programmør, designer, tester og meget andet. Steen Hansen Hulvejen 76 9530 Støvring Resume Teknikum Ingeniør fra Aarhus Teknikum De stillinger jeg søger, er stillinger hvor jeg kan bidrage med min erfaring inden for områderne web udvikling, software

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

REACH undervisning til detailhandelvirksomheder

REACH undervisning til detailhandelvirksomheder REACH undervisning til detailhandelvirksomheder Undervisningsmateriale til indkøbere og butikspersonale Mette Herget, herget.dk Miljøprojekt Nr. 1400 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere