Telemedicinsk platform, pejlemærker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telemedicinsk platform, pejlemærker 2014 16"

Transkript

1 Telemedicinsk platform ØKOSYSTEM P13 P12 Borgeren Produktion og forbrug af helbredinformation P1 Audio Kalender Billeder Video Beskeder Journal P9 P11 Alarmer Borgeren Anvendere Forretningssystemer Proces MidtEPJ Lab Milou E-journal P-journal Etablerede behandlingssystem Praksis Hospitaler Klinikker Data Referencearkitektur for opsamling af Helbredsdata hos borgeren EHR, PHR, PHMR P11 XDS P8 Nationalt Danmark XCA Cloud NSP XCA XCA Affinity Domain Affinity Domain Centrale opsamlingspunkt Referencearkitektur for deling af dokumenter ob billeder Rammer og regler Sundhed.dk Sammenhørende pejlemærker P1 Telepsykiatri (2014) P8 Opbevaring af data (2015) P9 Telesår (2015) Borgeren P11 Sundhedsjournal (2016) P12 Mobile enheder (2016) P13 Telemedicinsk platform (2016) Fig. 1: Relevante pejlemærker , set i relation til Telemedicinsk platform (P13). Indledning Med udgangspunkt i National handlingsplan for udbredelse af telemedicin, Fonden for Velfærsdsteknologi, juni 2012 og efterfølgende vedtagelse af Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren, National Sunheds-It 2013 og senest det påbegyndte arbejde med udarbejdelsen af Dansk profilering af HL7 PHMR under MedCom8 ses nu en mere klar struktur for en Telemedicinsk platform. Den Telemedicinske platform ses tæt integreret med øvrige sundhedsfaglige områder, eksempelvis Interregionalt billedindeks hvilket relaterer til Referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder, National Sunheds-It Ud fra ønsket om et sammenhængende sundhedsvæsen er det naturligt at se på hvilke samspil / ligheder der er mellem de forskellige pejlemærker, et ønske der også udtrykkes internationalt. Lars Simesen 1 Jan. 2014

2 Kilde: EHTEL Sustainable Telemedecine: paradigms for future-prof healthcare. Umiddelbart ses et tæt fællesskab mellem pejlemærkerne: P1 Telepsykiatri (2014), P8 Opbevaring af data(2015), P9 Telesår (2015), P11 Sundhedsjournal (2016), P12 Mobile enheder (2016) og P13 Telemedicinsk platform (2016). I nedenstående gennemgås først grundstrukturen i den Telemedicinske platform der p.t. tager form, efterfølgende ses på de relaterede pejlemærker for at påpege sammenhængen/relationen til den Telemedicinske platform. Telemedicinske platform. Under henvisning til Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren, National Sunheds-It 2013 har vi i Danmark valgt at følge Continua, HL7 og IHE. Princip for dataopsamling hos borgere Fig. 2. Sammenhæng mellem Continua, HL7 og IHE Lars Simesen 2 Jan. 2014

3 Kort fortalt beskriver Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren hvorledes data opsamles hos borgeren, men ikke eksplicit hvorledes de opsamlede data anvendes eller efterfølgende udstilles overfor borgeren. Referencearkitektur Deling af dokumenter og billeder beskriver hvorledes data opbevares og distribueres, men ikke eksplicit hvorledes data udstilles eller gøres tilgængelig for slutbrugere. Referencearkitekturerne beskriver iht. fig. 1 vejen fra data opsamles hos borgeren og sendes til det centrale opsamlingspunkt og derfra videre til arkivering (XDS). Forbrug og produktion af information, som ses i området Økosystem på fig. 1, forholder referencearkitekturen sig ikke eksplicit til. Her kan det være relevant at se på andre IHE profiler, eller eksempelvis se på konsumer modulet, som udviklet af Sytematic i forbindelse med det Danske NPI-projekt, i relation til MidtEPJ. Økosystemet forbrug og produktion af information vil være bestemt af og følge den teknologiske udvikling. I dag er det en udfordring at få de leverandørproprietære video løsninger til at fungere sammen (jf. kassettebåndsproblematikken årtier tilbage), i fremtiden må dette anses for løst, enten som de facto standard eller som international standard. Funktionalitet som indeholdt i en Telemedicinsk platform. Forholdene vedr. monitorering, basal opsamling af helbredsinformation herunder basal monitorering hos borgeren (blodtryk, vægt, CTG etc.) og efterfølgende arkivering af disse målinger er lagt i faste rammer iht. vedtagen standard (vi har fået en standard for kassettebånd). Tilbage står kun en færdiggørelse af profileringen, at gøre standarden opperationel for daglig brug. Selve Økosystemet i den Telemedicinsk platform er det interessante, det at kunne tilgå viden (forbruge data) og skabe ny viden (producere data) ved en optimal anvendelse teknologi og dette givet vis i en sammenstilling/sammenhæng som ikke tidligere er set. Eksempel fra projekt Horsens på forkant Horsens på forkant er en kombination af hotspottet og en række støttefunktioner der understøtter hotspottet Hotspot indeholder IKKE data, men er en samling processer, der understøtter brugernes behov. Støttesystemer er services og håndterer data. Horsens på forkant udvikler hotspottet samt kompenserer for de støttesystemer der ikke umiddelbart kan integreres til eller som ikke findes i dag Nedenfor findes en indplacering af services og komponenter efter ovenstående definition. Denne indplacering vil blive tilpasset gennem projektet. Hotspot Telemedicin Telemedicin Audio-/video Evaluering og fejlregistrering Planer Statistik Logistik Servicecenter Forløbsplaner Samarbejdsproces Alarm og triagering Informationsadgang Kalendersammenstilling Grafvisning løsning A Med hotspot komponenter løsning B (*) Uden hotspot komponenter Dokumenterede snitflader (standard eller aftalte) Støttesystemer CPR Kalendersystemer Dataopsamling Dataopsamling validering Arkivering (herunder måledata) Lars Simesen 3 Jan. 2014

4 (*) Løsninger af denne type er fremadrettet ikke interessante for RM. Disse løsninger har typisk ingen integration med hotspot eller støttesystemer, men foretager i bedste fald integration på dataniveau. Fig. 3. For Interregionalt billedindeks og Telemedicinske platform er der valgt at samle data person centreret og arkiveringen pågår pt. sektorielt, dvs. fastholdes indenfor samme administrative enhed håndtering af love og regler vedr. samtykke er pt. under afklaring. Om data fremadrettet skal arkiveres i et selskab, sektor opdelt, geografisk opdelt, fag opdelt, delt mellem privat og offentlig er bestemt af dels politiske hensyn og dels af teknologisk muligheder. Sektor opdeling Stat Kommuner Regioner Private Et selskab Fagopdeling. Radiologi Telemedicin. EKG Forskning Fig Geografisk opdeling Privat / offentlig P1 Telepsykiatri Indenfor telemedicin tales ofte om muligheden for video konference. En videokonference kan pågå mellem en patient og en sundhedsfaglig person eller mellem flere patienter/pårørende og flere sundhedsfaglige personer, inddragelse af tolk skal ligeledes være muligt. Under konference skal det være muligt for fremsøge og vise information til en eller flere deltagere i konferencen (standard konference funktionalitet), dette i respekt til gældende love og regler, eksempelvis korrekt samtykkehåndtering. Det skal ligeledes være muligt at vise/skrive/optage/afspille og arkivere video, audio, notater etc. Telepsykiatri ses jf. ovenstående indeholdt/løst med den Telemedicinske platform. P8 Opbevaring af data. Data arkivering og distribution indenfor den Telemedicinske platform følger referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder, for standardisering af dataindhold henvises til Dansk profilering Lars Simesen 4 Jan. 2014

5 af PHMR under MedCom8. For telemedicinske platform følges de samme principper og standarder som er gældende for Interregionalt billedindeks. Opbevaring af data generelt bør følge de samme principper, om data skal være samlet sektorielt, geografisk, fagspecifikt etc. er dels bestemt af politiske hensyn og dels af teknologisk muligheder. I regi af HL7 er der stort set fastlagt standarder for alt klinisk information, der udestår udarbejdelsen af en Dansk profilering - at gøre standarden opperationel for daglig brug. P9 Telesår. Telesår kan løses med den Telemedicinske platform, se evt. tidligere P1 Telepsykiatri. Optagelse, arkivering og adgang til stand billeder og noter. P11 Sundhedsjournal. Ved at anvende fælles principper og standarder for arkivering og distribution bliver det fremadrettet muligt at tilgå patient relateret information i den rette kontekst. I telemedicinske projekter ses på mulighederne for kontekst baseret informationssøgning, CAD etc. er også relevant. I fremtiden bør det eksempelvis være muligt, at en borger kan få vist sin egen journal, hvor latinske udtryk er oversat til dansk suppleret med henvisning til yderligere information. Samme journal kan eksempelvis overfor en læge blive vist i en fagspecifik kontekst, hvor indholdet er suppleret med relevante laboratorier svar og radiologiske optagelser. At data i dag samles i siloer (FMK, laboratorieportalen, Sundhedsjournalen) er nærmere udtryk for at vi endnu ikke helt har accepteret internationale standarder og strukturer for information arkivering og distribution. Behovet for kontekstbaseret informations søgning og visning vil øges i takt med de teknologiske muligheder, eks. indenfor Big Data 1. Første generation af løsningerne vil givet vis blive i stil med overblik over pensionsordninger. En borger kan i dag gå ind på en hjemmeside, foretage en søgning på alle pensionsselskabernes hjemmesider og derved få et samlet overblik over egne pensions ordninger. Fig Big data er et begreb indenfor datalogi, der bredt dækker over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af enorme mængder af data. Som mange andre IT-ord har Big data ingen dansk oversættelse. Lars Simesen 5 Jan. 2014

6 P12 Mobile enheder. Muligheden for at se information skal være mangfoldig, vi skal være med til at påvirke udviklingen. Service Center. Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren Kommuner Hospitaler Praksis Apoteker Alarmer I referencearkitekturen er gjort op med den silobaserede takkegang et system til det hele. Fig. 6. Skematisk fremstilling af Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren En centralt begreb indenfor referencearkitekturen (fig. 6) er Centrale Opsamlingspunkter. Målet er, at man ved at standardisere den måde, opsamlede data kommunikeres fra måleudstyr og lokale opsamlingsenheder (A) til centrale opsamlingspunkter (B) kan fremskynde udbredelsen og reducere udgifterne til udvikling og videreudvikling af telemedicinske løsninger. Ved at stille data til rådighed for sundhedsvæsenets parter (D) som hele datasæt eller dokumenter, jf. referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder (C), betyder det også, at man på en enkel og effektiv måde kan gøre data tilgængelige for alle relevante parter, som indgår i samarbejdet om borgeren. Referencearkitekturens hovedanbefaling er, at man arkitekturmæssigt baserer sig dels på rammeværket fra Continua Health Alliance (fig. 2), som er en profilering af en række eksisterende standarder for kommunikation af data fra sundhedsfagligt måleudstyr, dels på den HL7-standard (PHMR) dels IHE Patient Care Device PCD-01. Med denne anbefaling sikres det, at referencearkitekturen også kan indgå i en international sammenhæng (fig. 1). Hvad forstås ved Service Center Er der tale om et kontaktcenter, et kundeservicecenter eller en form for call center, der ofte er udstyret til at håndtere store mængder af kundens telefon anmodninger om en organisation - udover at håndtere andre kundekommunikation - fra en enkelt facilitet. Et call center fokuserer primært på telefonisk kommunikation, medens et kundeservicecenter typisk håndterer andre typer af kundernes kommunikation, såsom breve, , fax og live chat, foruden telefonsamtaler. En kunde service center er udstyret til at dirigere kommunikationen til de korrekte medarbejdere i en organisation, og er yderligere defineret som en del af en organisations samlede CRM (customer relationship management) strategi. Lars Simesen 6 Jan. 2014

7 Det anbefales, at begrebet Service Center forstås som den borgervendte service (B fig. 6), heri er indeholdt alt nødvendigt borgerservice etc. for at opsamle helbredsinformation hos borgeren (A fig. 6) og dette med efterfølgende forsendelse til arkivering (C fig. 6). Det skal bemærkes at Service Center er sekundært (evt. ikke eksisterende) set i relation til kontakten mellem borger og behandler (A-D fig. 6), herunder kan de anvendte principper og anvendt udstyr og løsninger være vidt forskellig dels mellem borger-systemer (A fig. 6) og Service Center-systemer (B fig. 6) og dels mellem de enkelte Service Centre. Eksempelvis en service center funktion der skal betjene få brugere (ca. 30 borgere), vil givet vis ikke blive etableret med samme teknik og de samme procedurer som et Service Center der skal betjene borgere (eller Region Midt med ca borgere). Det må forventes ved storskala at udstyr der skal serviceres hos borgerne er mangfoldig samt borgernes egenmestring er meget varierende. Eksempelvis må det formodes at en sengeliggende borger kunne ønske et stor TV, hvor det er muligt både at se TV, film, surfe på internet håndtere hjemmemonitorering etc. En mere mobil borger kunne ønske udstyr som er nemt at medbringe på rejse også til udlandet. Tilsvarende forskelligheder i udstyr må forventes mellem Borger-systemer (A fig. 6) og behandlersystemer (D fig. 6). Det er ikke givet at apotekerne (D fig. 6) har den samme interesse i at kunne afholde video konference med borgerne som behandlere på hospitalerne (D fig. 6). Borgene kunne ønske tæt integration med sociale medier (Facebook etc.), hvilket nødvendigvis ikke er hensigtsmæssigt at integrere med i de offentlige behandlings-systemer. Opgaver der løses i Service Center Som nævnt tidligere er forholdene vedr. monitorering, basal opsamling af helbredsinformation herunder basal monitorering hos borgeren (blodtryk, vægt, CTG etc.) og efterfølgende arkivering af disse målinger er nu lagt i faste rammer. Det at opstille udstyr, vedligeholde udstyr, vejlede borgerne i brug af udstyret, modtage og kontrollere målinger og videre sendelse af disse målinger til de offentlige arkiv-systemer tilbydes i dag som standard leverancer. Standard arkiv-system (C fig. 6) har som standard indbygget funktionalitet for videresendelse af information (data) til mere proprietære systemer. Eksempel med forskellige opgaver (implicit indikering af arbejdsgange) Borger-systemer (A) Service Center (B) Arkiv-systemer (C) Behandler-systemer (D) Opstilling af måleudstyr (3) Optage målinger (1) Tilgå/forbruge information Kontakt til behandler Modtage bestilling, for opsætning af udstyr hos borgeren. Give tilbagemelding til bestiller. (2) Modtage målinger, borgerkontakt ved afvigelser (alarm håndtering) (2) Udstille brugervejledninger. Fig 7. De enkelte søjler kan igen niveaudeles. Modtage, evt. videresende data til specialsystemer. (3) Gøre borgerens data tilgængelig Bestilling af telemedicinsk monitorering. Rekvisition/(svar modul) (1) Gøre brug af opsamlet information (4) Udstille sundhedsviden, forbruge information Planlægge og udføre behandling Lars Simesen 7 Jan. 2014

8 Eksempel med forskelligt udstyr (implicit indikering af snitflader) Borger-systemer (A) Service Center (B) Arkiv-systemer (C) Behandler-systemer (D) Udsyr for deltagelse i videokonference Udsyr for deltagelse i videokonference Arkivere video Udsyr for afholdelse af videokonference Udsyr for video optagelse Udstede Arkivere Se samtykkeerklæring samtykkeerklæring Billedoptager/fremviser Billedfremviser Sociale medier Klassificering 2 og kvalitetssikring af data Fig 8. De enkelte søjler kan igen niveaudeles. samtykkeerklæring Billed-, film- audioarkivering Billedoptager/fremviser Vigtige principper for Service Center Et vigtigt princip er, at den samme information (data) kun findes et sted. Eksempelvis hvis det er besluttet at oplysningerne om hvilke borgere der har fået tildelt hvilket udstyr skal gemme i Hjælpemiddel-systemet, så Service Center-systemet integrere til Hjælpemiddel-systemet for at hente disse oplysninger. Et andet princip adskillelse mellem proces og data Fig. 9 Eksempel på proces og data adskillelse Standarder Snitfladerne mellem Service Center-systemerne og omlæggende systemer skal baseres på åbne internationale anerkendte standarder og principper (iht. referencearkitekturer, OIO-katalog 3 mv.) Referencearkitektur for Deling af dokumenter og billeder Ved at anvende fælles principper og standarder for arkivering og distribution bliver det fremadrettet muligt at tilgå patientrelateret information i den rette kontekst. 2 Sikre metadata, dvs. oplysninger der er nødvendigt for arkivering og genfinding, oplysninger så som klassificering, kilde angivelse, troværdighed etc. 3 OIO-Kataloget svarer til det, der i EU-sammenhæng kaldes det Nationale Interoperabilitetsrammeværk (National Interoperability Framework - NIF) for Danmark. Lars Simesen 8 Jan. 2014

9 I fremtiden bør det eksempelvis være muligt, at en borger kan få vist sin egen journal, hvor faglige udtryk er oversat til lettere forståeligt dansk suppleret med henvisning til yderligere information. Samme journal kan eksempelvis overfor en læge blive vist i en fagspecifik kontekst, hvor indholdet er suppleret med relevante laboratoriesvar og radiologiske optagelser. At data i dag samles i siloer (FMK, laboratorieportalen, Sundhedsjournalen) er nærmere udtryk for, at vi endnu ikke helt har accepteret internationale standarder og strukturer for information arkivering og distribution. Lars Simesen 9 Jan. 2014

10 Hyppigt anvendte forkortelser ATNA CAD CCOW CDA CPR CT DICOM EHR EMPI EPJ EpSOS EUA HIS HL7 IHE ILM IOCM IP ISO MPI MPPS NPI NSI NSP OIO PDF PHMR PHR RSI UID VNA WADO XCA XDS XDS-I XML Cloud Source Manifest Repository Registry Audit Trail and Node Authentication Computer Aided Detection Clinical Context Object Workgroup Clinical Document Architecture (HL7 CDA XML-based) Det Centrale Personregister Consistent Time Digital Imaging and Communications in Medicine Elektronisk patientjournal (dataindhold) Enterprise Master Patient Index Elektronisk Patientjournal (forretningsproces) epsos er et europæisk sundheds-it projekt der skal understøtte borgernes fri bevægelighed inden for EU. Enterprise User Authentication Hospital Information System Health Level Seven Integrating the Healthcare Enterprice Information Lifecycle Management IHE Imaging Object Change Management Internet Protocol International Standards for Business, Government and Society Master Patient Index Modality Performed Procedure Step Nationalt Patient Index National Sunheds IT National Service Platform services for samtykke, relevans, etc. OIO-kaloget - Nationale Interoperabilitetsrammeværk for Danmark. Portable Document Format Personal Healthcare Monitoring Report Den personlige patientjournal (dataindhold) Regionernes Sundheds IT Unique Identifiers Vendor Neutral Archive Web Access to DICOM Objects IHE Cross-Community Access IHE Cross-Enterprise Document Sharing Integration Profile IHE Cross-Enterprise Document Extensible Markup Language Cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product Lager for originale dokumenter, billeder (file) Metadata og link til source, (oplysninger om indhold og placering) Lager for Manifest Indeks til Repository Lars Simesen 10 Jan. 2014

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN Pia Jespersen Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET. Inddragelse af kommunale leverandører

END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET. Inddragelse af kommunale leverandører END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET Inddragelse af kommunale leverandører BAGGRUND Problemet - Patienterne med kroniske sygdomme tager mange ressourcer, - Der skal findes modeller, systemer og processer til

Læs mere

PHMR En dansk HL7 standard & Et meddelelseshotel bl.a. som overgang til HL7. Michael Due Madsen, MDM@Medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, JRN@medcom.

PHMR En dansk HL7 standard & Et meddelelseshotel bl.a. som overgang til HL7. Michael Due Madsen, MDM@Medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, JRN@medcom. PHMR En dansk HL7 standard & Et meddelelseshotel bl.a. som overgang til HL7 Michael Due Madsen, MDM@Medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, JRN@medcom.dk PHMR En dansk HL7 standard HL7 (Health Level Seven):

Læs mere

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER MedCom 28. Oktober 2013 Thor Schliemann OM REFERENCEARKITEKTURER (I) Tager udgangspunkt i forretningsmæssige målsætninger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator. 4. juni 2013. Michael Christensen. Datalogisk Institut Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITY. Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator. 4. juni 2013. Michael Christensen. Datalogisk Institut Aarhus Universitet Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator 4. juni 2013 Datalogisk Institut Aarhus Universitet UNIK Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patients Fokus: Kronisk Syge Vision øget brug

Læs mere

IT på tværs Danmark som telemedicinsk foregangsland

IT på tværs Danmark som telemedicinsk foregangsland IT på tværs Danmark som telemedicinsk foregangsland Morten Kyng, professor, dr. scient. Pervasive Healthcare, forskningschef Alexandra Instituttet 1 Udfordringer Fra telemedicin og patienter til telesundhed

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 C2 Komponentopdelt applikationslandskab... 2 2 Serviceplatform... 3 3 Opsamling af data i borgers hjem... 4 3.1 LOP... 5 3.2 Centralt opsamlingspunkt ()... 7 3.2.1 XDS og converter... 8 3.2.2

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange René Roalf Jensen & Else Lund Mikkelsen 2013

Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange René Roalf Jensen & Else Lund Mikkelsen 2013 Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Systemlandskab RM RIS-PACS midt RIS-PACS vest E P J RIS-PACS øst Baggrund / Historik

Læs mere

Baggrunden for CDA for aftaler

Baggrunden for CDA for aftaler Baggrunden for CDA for aftaler 1. møde vedr. profilering af CDA Aftaledeling MedCom den 14. December 2016 Jane Christiansen & Thor Schliemann Én samlet aftalevisning udviklet i flere steps Digital understøttelse

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 B3 Forretningsservices... 2 2 Forretningsservices der udstilles af Den Digitale Landevej... 2 3 Forretningsservices der udstilles af andre... 4 3.1 De nationale forretningsservices som tilbydes

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

National adgang til INR-data til brug for AK løsninger

National adgang til INR-data til brug for AK løsninger National adgang til INR-data til brug for AK løsninger Guide til Anvendere National adgang til INR-data til brug for AK løsninger, version 1.0 Side 1 af 6 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Velkomst ved Direktør for Regional IT og konstitueret direktør for Syddansk Sundhedsinnovation, Søren Lindgaard

Velkomst ved Direktør for Regional IT og konstitueret direktør for Syddansk Sundhedsinnovation, Søren Lindgaard Velkomst ved Direktør for Regional IT og konstitueret direktør for Syddansk Sundhedsinnovation, Søren Lindgaard Velkommen til teknisk dialogmøde Formål med dagens møde: Præsentation af projektet Sikre

Læs mere

Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis. Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform. Tirsdag den 13. januar 2015

Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis. Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform. Tirsdag den 13. januar 2015 Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform Tirsdag den 13. januar 2015 1 Veltek2015 Hvem er vi? Karina Kusk Godiksen Projektleder og projektmedarbejder Ingeniør

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Thor Schliemann, it-arkitekt, Sundhedsdatastyrelsen

Thor Schliemann, it-arkitekt, Sundhedsdatastyrelsen Nordisk referencearkitektur Kan de nordiske lande sammen stimulere innovation inden for Personal Connected Health til gavn for borgeren, lægen og industrien? Thor Schliemann, it-arkitekt, Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Notat om KIH arkitektur

Notat om KIH arkitektur Bilag 2b Notat om KIH arkitektur Version 0.9.2, 23. oktober 2012 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 KIH arkitektur... 4 Overordnet indhold i tre versioner af arkitekturen...

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

NATIONAL PATIENTINDEKS

NATIONAL PATIENTINDEKS NATIONAL PATIENTINDEKS Perspektiver i standardiseret og sikker adgang til data på tværs af sektorer Parallelsession A3 i Auditoriet Onsdag 10.10.2012 fra kl.11.00 til 12.30 REFERENCEARKITEKTUR OG NPI PROBLEMER

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

XDS-I. Erfaringer fra IBI

XDS-I. Erfaringer fra IBI XDS-I Erfaringer fra IBI En lille forhistorie Situationen i Region Sjælland Hvad vi havde AD Situationen i Region Sjælland Hvad vi har Opus Clinical Workstation Situationen i Region Sjælland Hvad vi havde

Læs mere

MaTIS. Modning af Telemedicinsk Infrastruktur NATIONAL SERVICE PLATFORM OPSAMLINGS- PUNKTER KIH XDS REPOSITORY. Dokumentdelingsservice Samtykke MinLog

MaTIS. Modning af Telemedicinsk Infrastruktur NATIONAL SERVICE PLATFORM OPSAMLINGS- PUNKTER KIH XDS REPOSITORY. Dokumentdelingsservice Samtykke MinLog MaTIS Modning af Telemedicinsk Infrastruktur NATIONAL SERVICE PLATFORM OPSAMLINGS- PUNKTER KIH XDS REPOSITORY Dokumentdelingsservice Samtykke MinLog Behandlingsrelation service HJEMMET PRAK. LÆGE KOMMUNE

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A1 Målbillede af arkitekturen... 2 2 Målbilledet... 2 3 Kort om komponenterne... 4 3.1 Sikkerhed... 4 3.2 Opfølgning... 4 3.3 Service udstilling... 4 3.4 Logistik og bestilling... 4 3.5 Stamkort...

Læs mere

Notat vedrørende dansk profilering af HL7/CDA standarder til brug for BRO (spørgeskemaer)

Notat vedrørende dansk profilering af HL7/CDA standarder til brug for BRO (spørgeskemaer) Notat vedrørende dansk profilering af HL7/CDA standarder til brug for BRO (spørgeskemaer) Understøttelse af deling og udveksling af Borgerrapporterede Oplysninger (BRO) (tidligere Patientrapporterede Oplysninger

Læs mere

National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/

National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/ National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/10 2012 Resume MedCom s Kroniker Datasæt (KD) har til formål at IT understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV

TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV TELEMEDICIN INFRASTRUKTUR KOMMUNALE BEHOV TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV 18. april 2016 Telemedicin Side 2 af 5 Baggrund Dette dokument er udarbejdet på baggrund af en workshop i

Læs mere

CAMSS vurdering af IEEE standarder

CAMSS vurdering af IEEE standarder CAMSS vurdering af IEEE 11073-standarder 1. Baggrund For at understøtte interoperabilitet mellem telemedicinske aktører er der behov for at fastlægge standarder, der kan sikre ensartet og standardiseret

Læs mere

Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren

Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren Version 0.18 Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it April 2013 Indhold 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 HVAD ER EN REFERENCEARKITEKTUR?...

Læs mere

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Præsentationens fokus Megen fokus på hvordan der kan skabes lettere adgang til relevante sundhedsfaglige

Læs mere

Samspillende personlige sundhedsapplikationer. Bo Løye Hejl Chief clinical architect

Samspillende personlige sundhedsapplikationer. Bo Løye Hejl Chief clinical architect Samspillende personlige sundhedsapplikationer Bo Løye Hejl Chief clinical architect Logica 2008 Min baggrund Kliniker siden 1972, gynækolog Sexolog, terapeut psykosomatik SundhedsIT fra 2000 Medical director

Læs mere

e-journal - adgang til journaldata fra alle offentlige sygehuse og fra almen praksis Seniorkonsulent Jens Rahbek Nørgaard jrn@medcom.

e-journal - adgang til journaldata fra alle offentlige sygehuse og fra almen praksis Seniorkonsulent Jens Rahbek Nørgaard jrn@medcom. e-journal - adgang til journaldata fra alle offentlige sygehuse og fra almen praksis Seniorkonsulent Jens Rahbek Nørgaard jrn@medcom.dk Data fra offentlige sygehuse - fra 2007 Borger Praksis Hospital Datatyper

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Referat fra PHMR-møde

Referat fra PHMR-møde Dato: 11.11.13 Vor ref.: MDM Referat fra PHMR-møde Dato: Mandag den 28. oktober 2013 Sted: Deltagere: MedCom, Odense Lars Simensen, Region Midtjylland (LSI) Allan Nasser, Region Syddanmark (ALN) Morten

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

Temadag om MedCom8 VELKOMMEN

Temadag om MedCom8 VELKOMMEN MedCom Danish Centre for Health Telematics Temadag om MedCom8 VELKOMMEN MedCom Danish Centre for Health Telematics Temadag om MedCom8 Program 10.00-10.30 Velkomst, program og MedCom8 kort fortalt v. souschef,

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN National Sundheds-it Juni 2013 Indhold 1 RESUMÉ...3 2 INDLEDNING...3 2.1 HVAD ER EN REFERENCEARKITEKTUR?... 4 2.2 REFERENCEARKITEKTURENS CENTRALE

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

HL7 FHIR Introduktion: Fleksibilitet versus ensartethed

HL7 FHIR Introduktion: Fleksibilitet versus ensartethed HL7 FHIR Introduktion: Fleksibilitet versus ensartethed Torben M. Hagensen Lead Architect, Systematic Healthcare / HL7 Denmark Member / FHIR Working Group Member Indhold Hvordan balanceres muligheden for

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017

Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017 Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Agenda 1. Velkomst v/ formandskabet for FUT, Mette Harbo og Christian

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016.

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016. Bilag 6 til pkt. 5 Ref.: MOWI/ABRA 14. oktober 2016 Notat vedr. model for lokal telemedicinsk infrastruktur Indledning På baggrund af drøftelser i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af

Læs mere

Oversigt telemedicinske retningslinjer

Oversigt telemedicinske retningslinjer Oversigt telemedicinske retningslinjer Indholdsfortegnelse Oversigt telemedicinske retningslinjer 1 MedCom: 1 Landkortet har til formål at bidrage til et samlet og systematisk overblik over hvilke telemedicinske

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK

ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK Oplæg på Vitalis 9. april 2014 Chefkonsulent, MD Ivan Lund Pedersen Statens Serum Institut HOVED PUNKTER Lang tradition for at arbejde med e-medication i Danmark.

Læs mere

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 National sundheds-it (NSI) & Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 Præsentation for Norsk Helsenett 04-03-2014 V/ Enhedsleder Martin Bagger Brandt (NSI) NSI (NATIONAL SUNDHEDS-IT) - ny organisation

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

EPJ udviking visionen og vejen derhen

EPJ udviking visionen og vejen derhen EPJ udviking visionen og vejen derhen Hans Erik Henriksen, IBM Industry Leader, North East Region EPJ-Observatoriets årskonference 2006 Nyborg 25. Oktober, 2006 Evolution of Patient Centric Payer Centric

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

US AARH. Notat vedrørende OpenTele og KIH Database snitflader og kommunikation

US AARH. Notat vedrørende OpenTele og KIH Database snitflader og kommunikation US AARH Notat vedrørende OpenTele og KIH Database snitflader og kommunikation Opgave vedr. vurdering / dokumentation for snitflader mellem OpenTele og KIH Databasen Version 1.0, 1. april 2015 Michael Christensen,

Læs mere

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Gruppeinddeling: Repræsentanter fra kommuner, KL og EOJ-leverandører. Bliver i lokalet. Dorthe er tovholder. Repræsentanter

Læs mere

Datamonitorering. Tværsektoriel platform

Datamonitorering. Tværsektoriel platform Datamonitorering Tværsektoriel platform Overordnet Karakteristika Genbrug af eksisterende løsninger TeleSkejby Trifork Mobile platform National Service Platform Hurtig tilpasning og udrulning Indikatorer

Læs mere

Lægesystemleverandørmøde. 26. januar 2012

Lægesystemleverandørmøde. 26. januar 2012 MedCom Danish Centre for Health Telematics Lægesystemleverandørmøde Dagsorden: 1. Velkomst 26. januar 2012 2. Referat fra sidste møde 3. Meddelelser bl.a. status LÆ-blanketter, MedCom8 konference 4. 2011

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

OpenTele3. Michael Christensen! Chef Softwarearkitekt, Alexandra Instituttet,! Koordinator for Softwaregruppen i 4S!

OpenTele3. Michael Christensen! Chef Softwarearkitekt, Alexandra Instituttet,! Koordinator for Softwaregruppen i 4S! 4S OpenTele3 Michael Christensen! Chef Softwarearkitekt, Alexandra Instituttet,! Koordinator for Softwaregruppen i 4S! Vision Muliggøre udvikling af! bedre og mere effektive løsninger! til brugerne!! via!!

Læs mere

HL7 næste generation af MedCom standarder

HL7 næste generation af MedCom standarder MedCom Danish Centre for Health Telematics HL7 næste generation af MedCom standarder Michael Due Madsen MDM@medcom.dk HL7 næste generation af MedCom standarder Agenda 1) Status på MedComs standardiseringsarbejde

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A5 Vision, mål og strategier... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Mål... 3 1.3 Strategier... 4 1 Produkt Perspektiv Strategi Produkt A5 Vision, mål og strategier Dato 2016-09-27 Forfatter Version 0.9 Status

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform behovsbeskrivelse. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Baggrund og strategiske overvejelser for anskaffelse

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Test og certificering af Sundheds-IT systemer i Danmark

Test og certificering af Sundheds-IT systemer i Danmark r 1 1 08.06.2015 MedCom Center for Sundheds-telematik- Test og certificering af Sundheds-IT systemer i Danmark Ib Johansen, MedCom ijo@medcom.dk www.medcom.dk 1 3.1 Consolidation process Agenda Test og

Læs mere

Del 1: Afprøvning af referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren

Del 1: Afprøvning af referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren PROJEKTKOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation ID + titel Hjemmemonitorering Del 1: Afprøvning af referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren Dato + version 4.09.2014

Læs mere

NPI, MedCom, sundhed.dk og økonomiaftalen

NPI, MedCom, sundhed.dk og økonomiaftalen 17-08-2010/HBJ NPI, MedCom, sundhed.dk og økonomiaftalen Visionen for den nationale EPJ har været at give borgere og klinikere adgang til relevante patientjournal data på tværs af sygehuse, almen praksis

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

National adgang til INR-data til brug for AK løsninger

National adgang til INR-data til brug for AK løsninger National adgang til INR-data til brug for AK løsninger Snitfladebeskrivelse National adgang til INR-data til brug for AK løsninger, version 1.0 Side 1 af 12 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Shared Care Service- I

Shared Care Service- I Business Unit or Product Name S CS Shared Care Service- I Integration Udfordringer og muligheder jbsvendsen@dk.ibm.com 07-03-07 2003 IBM Corporation Vision for Shared Care Service Integration Ambulatorier

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

IT infrastruktur og standarder

IT infrastruktur og standarder MedCom Danish Centre for Health Telematics IT infrastruktur og standarder MedCom Danish Centre for Health Telematics IT infrastruktur og standarder Relationen til National Sundheds IT VANS net og Sundhedsdatanet

Læs mere

Oplæg til National Kroniker Infrastruktur

Oplæg til National Kroniker Infrastruktur Oplæg til National Kroniker Infrastruktur Oplæg til teknik-gruppen i forbindelse med Fælles Kroniker Data MedCom og NSI Baggrund Der er startet en del kronikerprojekter i Danmark de fleste stadig på forsøgsbasis.

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom 2004 Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom udvikler og udbreder en elektronisk samarbejdsplatform til informationsudveksling og dialog mellem sundhedsvæsenets parter. 1

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Konkretisering af MedComs aktuelle basisopgaver

Konkretisering af MedComs aktuelle basisopgaver Konkretisering af MedComs aktuelle basisopgaver 1. Tværsektoriel koordinering af udbredelse 2. Standarder, test og certificering 3. Drift og videreudvikling af sundhedsdatanet og nationale datakilder 4.

Læs mere

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital.

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Januar 2012 MidtEPJ Rul 4 WANTED Årsafslutning Uddata og forskning Ledelsesinfo Sygehussystemet og PDOK Ny funktionalitet: RM8 Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ Modellering og Standardisering Datalivscyklus G-EPJ Fordele ved EPJ i forhold til PPJ Ingen redundante data Forskning Kvalitetssikring og udvikling Automatiske indberetninger Rekvisition og svar funktionalitet

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere