Telemedicinsk platform, pejlemærker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telemedicinsk platform, pejlemærker 2014 16"

Transkript

1 Telemedicinsk platform ØKOSYSTEM P13 P12 Borgeren Produktion og forbrug af helbredinformation P1 Audio Kalender Billeder Video Beskeder Journal P9 P11 Alarmer Borgeren Anvendere Forretningssystemer Proces MidtEPJ Lab Milou E-journal P-journal Etablerede behandlingssystem Praksis Hospitaler Klinikker Data Referencearkitektur for opsamling af Helbredsdata hos borgeren EHR, PHR, PHMR P11 XDS P8 Nationalt Danmark XCA Cloud NSP XCA XCA Affinity Domain Affinity Domain Centrale opsamlingspunkt Referencearkitektur for deling af dokumenter ob billeder Rammer og regler Sundhed.dk Sammenhørende pejlemærker P1 Telepsykiatri (2014) P8 Opbevaring af data (2015) P9 Telesår (2015) Borgeren P11 Sundhedsjournal (2016) P12 Mobile enheder (2016) P13 Telemedicinsk platform (2016) Fig. 1: Relevante pejlemærker , set i relation til Telemedicinsk platform (P13). Indledning Med udgangspunkt i National handlingsplan for udbredelse af telemedicin, Fonden for Velfærsdsteknologi, juni 2012 og efterfølgende vedtagelse af Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren, National Sunheds-It 2013 og senest det påbegyndte arbejde med udarbejdelsen af Dansk profilering af HL7 PHMR under MedCom8 ses nu en mere klar struktur for en Telemedicinsk platform. Den Telemedicinske platform ses tæt integreret med øvrige sundhedsfaglige områder, eksempelvis Interregionalt billedindeks hvilket relaterer til Referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder, National Sunheds-It Ud fra ønsket om et sammenhængende sundhedsvæsen er det naturligt at se på hvilke samspil / ligheder der er mellem de forskellige pejlemærker, et ønske der også udtrykkes internationalt. Lars Simesen 1 Jan. 2014

2 Kilde: EHTEL Sustainable Telemedecine: paradigms for future-prof healthcare. Umiddelbart ses et tæt fællesskab mellem pejlemærkerne: P1 Telepsykiatri (2014), P8 Opbevaring af data(2015), P9 Telesår (2015), P11 Sundhedsjournal (2016), P12 Mobile enheder (2016) og P13 Telemedicinsk platform (2016). I nedenstående gennemgås først grundstrukturen i den Telemedicinske platform der p.t. tager form, efterfølgende ses på de relaterede pejlemærker for at påpege sammenhængen/relationen til den Telemedicinske platform. Telemedicinske platform. Under henvisning til Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren, National Sunheds-It 2013 har vi i Danmark valgt at følge Continua, HL7 og IHE. Princip for dataopsamling hos borgere Fig. 2. Sammenhæng mellem Continua, HL7 og IHE Lars Simesen 2 Jan. 2014

3 Kort fortalt beskriver Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren hvorledes data opsamles hos borgeren, men ikke eksplicit hvorledes de opsamlede data anvendes eller efterfølgende udstilles overfor borgeren. Referencearkitektur Deling af dokumenter og billeder beskriver hvorledes data opbevares og distribueres, men ikke eksplicit hvorledes data udstilles eller gøres tilgængelig for slutbrugere. Referencearkitekturerne beskriver iht. fig. 1 vejen fra data opsamles hos borgeren og sendes til det centrale opsamlingspunkt og derfra videre til arkivering (XDS). Forbrug og produktion af information, som ses i området Økosystem på fig. 1, forholder referencearkitekturen sig ikke eksplicit til. Her kan det være relevant at se på andre IHE profiler, eller eksempelvis se på konsumer modulet, som udviklet af Sytematic i forbindelse med det Danske NPI-projekt, i relation til MidtEPJ. Økosystemet forbrug og produktion af information vil være bestemt af og følge den teknologiske udvikling. I dag er det en udfordring at få de leverandørproprietære video løsninger til at fungere sammen (jf. kassettebåndsproblematikken årtier tilbage), i fremtiden må dette anses for løst, enten som de facto standard eller som international standard. Funktionalitet som indeholdt i en Telemedicinsk platform. Forholdene vedr. monitorering, basal opsamling af helbredsinformation herunder basal monitorering hos borgeren (blodtryk, vægt, CTG etc.) og efterfølgende arkivering af disse målinger er lagt i faste rammer iht. vedtagen standard (vi har fået en standard for kassettebånd). Tilbage står kun en færdiggørelse af profileringen, at gøre standarden opperationel for daglig brug. Selve Økosystemet i den Telemedicinsk platform er det interessante, det at kunne tilgå viden (forbruge data) og skabe ny viden (producere data) ved en optimal anvendelse teknologi og dette givet vis i en sammenstilling/sammenhæng som ikke tidligere er set. Eksempel fra projekt Horsens på forkant Horsens på forkant er en kombination af hotspottet og en række støttefunktioner der understøtter hotspottet Hotspot indeholder IKKE data, men er en samling processer, der understøtter brugernes behov. Støttesystemer er services og håndterer data. Horsens på forkant udvikler hotspottet samt kompenserer for de støttesystemer der ikke umiddelbart kan integreres til eller som ikke findes i dag Nedenfor findes en indplacering af services og komponenter efter ovenstående definition. Denne indplacering vil blive tilpasset gennem projektet. Hotspot Telemedicin Telemedicin Audio-/video Evaluering og fejlregistrering Planer Statistik Logistik Servicecenter Forløbsplaner Samarbejdsproces Alarm og triagering Informationsadgang Kalendersammenstilling Grafvisning løsning A Med hotspot komponenter løsning B (*) Uden hotspot komponenter Dokumenterede snitflader (standard eller aftalte) Støttesystemer CPR Kalendersystemer Dataopsamling Dataopsamling validering Arkivering (herunder måledata) Lars Simesen 3 Jan. 2014

4 (*) Løsninger af denne type er fremadrettet ikke interessante for RM. Disse løsninger har typisk ingen integration med hotspot eller støttesystemer, men foretager i bedste fald integration på dataniveau. Fig. 3. For Interregionalt billedindeks og Telemedicinske platform er der valgt at samle data person centreret og arkiveringen pågår pt. sektorielt, dvs. fastholdes indenfor samme administrative enhed håndtering af love og regler vedr. samtykke er pt. under afklaring. Om data fremadrettet skal arkiveres i et selskab, sektor opdelt, geografisk opdelt, fag opdelt, delt mellem privat og offentlig er bestemt af dels politiske hensyn og dels af teknologisk muligheder. Sektor opdeling Stat Kommuner Regioner Private Et selskab Fagopdeling. Radiologi Telemedicin. EKG Forskning Fig Geografisk opdeling Privat / offentlig P1 Telepsykiatri Indenfor telemedicin tales ofte om muligheden for video konference. En videokonference kan pågå mellem en patient og en sundhedsfaglig person eller mellem flere patienter/pårørende og flere sundhedsfaglige personer, inddragelse af tolk skal ligeledes være muligt. Under konference skal det være muligt for fremsøge og vise information til en eller flere deltagere i konferencen (standard konference funktionalitet), dette i respekt til gældende love og regler, eksempelvis korrekt samtykkehåndtering. Det skal ligeledes være muligt at vise/skrive/optage/afspille og arkivere video, audio, notater etc. Telepsykiatri ses jf. ovenstående indeholdt/løst med den Telemedicinske platform. P8 Opbevaring af data. Data arkivering og distribution indenfor den Telemedicinske platform følger referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder, for standardisering af dataindhold henvises til Dansk profilering Lars Simesen 4 Jan. 2014

5 af PHMR under MedCom8. For telemedicinske platform følges de samme principper og standarder som er gældende for Interregionalt billedindeks. Opbevaring af data generelt bør følge de samme principper, om data skal være samlet sektorielt, geografisk, fagspecifikt etc. er dels bestemt af politiske hensyn og dels af teknologisk muligheder. I regi af HL7 er der stort set fastlagt standarder for alt klinisk information, der udestår udarbejdelsen af en Dansk profilering - at gøre standarden opperationel for daglig brug. P9 Telesår. Telesår kan løses med den Telemedicinske platform, se evt. tidligere P1 Telepsykiatri. Optagelse, arkivering og adgang til stand billeder og noter. P11 Sundhedsjournal. Ved at anvende fælles principper og standarder for arkivering og distribution bliver det fremadrettet muligt at tilgå patient relateret information i den rette kontekst. I telemedicinske projekter ses på mulighederne for kontekst baseret informationssøgning, CAD etc. er også relevant. I fremtiden bør det eksempelvis være muligt, at en borger kan få vist sin egen journal, hvor latinske udtryk er oversat til dansk suppleret med henvisning til yderligere information. Samme journal kan eksempelvis overfor en læge blive vist i en fagspecifik kontekst, hvor indholdet er suppleret med relevante laboratorier svar og radiologiske optagelser. At data i dag samles i siloer (FMK, laboratorieportalen, Sundhedsjournalen) er nærmere udtryk for at vi endnu ikke helt har accepteret internationale standarder og strukturer for information arkivering og distribution. Behovet for kontekstbaseret informations søgning og visning vil øges i takt med de teknologiske muligheder, eks. indenfor Big Data 1. Første generation af løsningerne vil givet vis blive i stil med overblik over pensionsordninger. En borger kan i dag gå ind på en hjemmeside, foretage en søgning på alle pensionsselskabernes hjemmesider og derved få et samlet overblik over egne pensions ordninger. Fig Big data er et begreb indenfor datalogi, der bredt dækker over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af enorme mængder af data. Som mange andre IT-ord har Big data ingen dansk oversættelse. Lars Simesen 5 Jan. 2014

6 P12 Mobile enheder. Muligheden for at se information skal være mangfoldig, vi skal være med til at påvirke udviklingen. Service Center. Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren Kommuner Hospitaler Praksis Apoteker Alarmer I referencearkitekturen er gjort op med den silobaserede takkegang et system til det hele. Fig. 6. Skematisk fremstilling af Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren En centralt begreb indenfor referencearkitekturen (fig. 6) er Centrale Opsamlingspunkter. Målet er, at man ved at standardisere den måde, opsamlede data kommunikeres fra måleudstyr og lokale opsamlingsenheder (A) til centrale opsamlingspunkter (B) kan fremskynde udbredelsen og reducere udgifterne til udvikling og videreudvikling af telemedicinske løsninger. Ved at stille data til rådighed for sundhedsvæsenets parter (D) som hele datasæt eller dokumenter, jf. referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder (C), betyder det også, at man på en enkel og effektiv måde kan gøre data tilgængelige for alle relevante parter, som indgår i samarbejdet om borgeren. Referencearkitekturens hovedanbefaling er, at man arkitekturmæssigt baserer sig dels på rammeværket fra Continua Health Alliance (fig. 2), som er en profilering af en række eksisterende standarder for kommunikation af data fra sundhedsfagligt måleudstyr, dels på den HL7-standard (PHMR) dels IHE Patient Care Device PCD-01. Med denne anbefaling sikres det, at referencearkitekturen også kan indgå i en international sammenhæng (fig. 1). Hvad forstås ved Service Center Er der tale om et kontaktcenter, et kundeservicecenter eller en form for call center, der ofte er udstyret til at håndtere store mængder af kundens telefon anmodninger om en organisation - udover at håndtere andre kundekommunikation - fra en enkelt facilitet. Et call center fokuserer primært på telefonisk kommunikation, medens et kundeservicecenter typisk håndterer andre typer af kundernes kommunikation, såsom breve, , fax og live chat, foruden telefonsamtaler. En kunde service center er udstyret til at dirigere kommunikationen til de korrekte medarbejdere i en organisation, og er yderligere defineret som en del af en organisations samlede CRM (customer relationship management) strategi. Lars Simesen 6 Jan. 2014

7 Det anbefales, at begrebet Service Center forstås som den borgervendte service (B fig. 6), heri er indeholdt alt nødvendigt borgerservice etc. for at opsamle helbredsinformation hos borgeren (A fig. 6) og dette med efterfølgende forsendelse til arkivering (C fig. 6). Det skal bemærkes at Service Center er sekundært (evt. ikke eksisterende) set i relation til kontakten mellem borger og behandler (A-D fig. 6), herunder kan de anvendte principper og anvendt udstyr og løsninger være vidt forskellig dels mellem borger-systemer (A fig. 6) og Service Center-systemer (B fig. 6) og dels mellem de enkelte Service Centre. Eksempelvis en service center funktion der skal betjene få brugere (ca. 30 borgere), vil givet vis ikke blive etableret med samme teknik og de samme procedurer som et Service Center der skal betjene borgere (eller Region Midt med ca borgere). Det må forventes ved storskala at udstyr der skal serviceres hos borgerne er mangfoldig samt borgernes egenmestring er meget varierende. Eksempelvis må det formodes at en sengeliggende borger kunne ønske et stor TV, hvor det er muligt både at se TV, film, surfe på internet håndtere hjemmemonitorering etc. En mere mobil borger kunne ønske udstyr som er nemt at medbringe på rejse også til udlandet. Tilsvarende forskelligheder i udstyr må forventes mellem Borger-systemer (A fig. 6) og behandlersystemer (D fig. 6). Det er ikke givet at apotekerne (D fig. 6) har den samme interesse i at kunne afholde video konference med borgerne som behandlere på hospitalerne (D fig. 6). Borgene kunne ønske tæt integration med sociale medier (Facebook etc.), hvilket nødvendigvis ikke er hensigtsmæssigt at integrere med i de offentlige behandlings-systemer. Opgaver der løses i Service Center Som nævnt tidligere er forholdene vedr. monitorering, basal opsamling af helbredsinformation herunder basal monitorering hos borgeren (blodtryk, vægt, CTG etc.) og efterfølgende arkivering af disse målinger er nu lagt i faste rammer. Det at opstille udstyr, vedligeholde udstyr, vejlede borgerne i brug af udstyret, modtage og kontrollere målinger og videre sendelse af disse målinger til de offentlige arkiv-systemer tilbydes i dag som standard leverancer. Standard arkiv-system (C fig. 6) har som standard indbygget funktionalitet for videresendelse af information (data) til mere proprietære systemer. Eksempel med forskellige opgaver (implicit indikering af arbejdsgange) Borger-systemer (A) Service Center (B) Arkiv-systemer (C) Behandler-systemer (D) Opstilling af måleudstyr (3) Optage målinger (1) Tilgå/forbruge information Kontakt til behandler Modtage bestilling, for opsætning af udstyr hos borgeren. Give tilbagemelding til bestiller. (2) Modtage målinger, borgerkontakt ved afvigelser (alarm håndtering) (2) Udstille brugervejledninger. Fig 7. De enkelte søjler kan igen niveaudeles. Modtage, evt. videresende data til specialsystemer. (3) Gøre borgerens data tilgængelig Bestilling af telemedicinsk monitorering. Rekvisition/(svar modul) (1) Gøre brug af opsamlet information (4) Udstille sundhedsviden, forbruge information Planlægge og udføre behandling Lars Simesen 7 Jan. 2014

8 Eksempel med forskelligt udstyr (implicit indikering af snitflader) Borger-systemer (A) Service Center (B) Arkiv-systemer (C) Behandler-systemer (D) Udsyr for deltagelse i videokonference Udsyr for deltagelse i videokonference Arkivere video Udsyr for afholdelse af videokonference Udsyr for video optagelse Udstede Arkivere Se samtykkeerklæring samtykkeerklæring Billedoptager/fremviser Billedfremviser Sociale medier Klassificering 2 og kvalitetssikring af data Fig 8. De enkelte søjler kan igen niveaudeles. samtykkeerklæring Billed-, film- audioarkivering Billedoptager/fremviser Vigtige principper for Service Center Et vigtigt princip er, at den samme information (data) kun findes et sted. Eksempelvis hvis det er besluttet at oplysningerne om hvilke borgere der har fået tildelt hvilket udstyr skal gemme i Hjælpemiddel-systemet, så Service Center-systemet integrere til Hjælpemiddel-systemet for at hente disse oplysninger. Et andet princip adskillelse mellem proces og data Fig. 9 Eksempel på proces og data adskillelse Standarder Snitfladerne mellem Service Center-systemerne og omlæggende systemer skal baseres på åbne internationale anerkendte standarder og principper (iht. referencearkitekturer, OIO-katalog 3 mv.) Referencearkitektur for Deling af dokumenter og billeder Ved at anvende fælles principper og standarder for arkivering og distribution bliver det fremadrettet muligt at tilgå patientrelateret information i den rette kontekst. 2 Sikre metadata, dvs. oplysninger der er nødvendigt for arkivering og genfinding, oplysninger så som klassificering, kilde angivelse, troværdighed etc. 3 OIO-Kataloget svarer til det, der i EU-sammenhæng kaldes det Nationale Interoperabilitetsrammeværk (National Interoperability Framework - NIF) for Danmark. Lars Simesen 8 Jan. 2014

9 I fremtiden bør det eksempelvis være muligt, at en borger kan få vist sin egen journal, hvor faglige udtryk er oversat til lettere forståeligt dansk suppleret med henvisning til yderligere information. Samme journal kan eksempelvis overfor en læge blive vist i en fagspecifik kontekst, hvor indholdet er suppleret med relevante laboratoriesvar og radiologiske optagelser. At data i dag samles i siloer (FMK, laboratorieportalen, Sundhedsjournalen) er nærmere udtryk for, at vi endnu ikke helt har accepteret internationale standarder og strukturer for information arkivering og distribution. Lars Simesen 9 Jan. 2014

10 Hyppigt anvendte forkortelser ATNA CAD CCOW CDA CPR CT DICOM EHR EMPI EPJ EpSOS EUA HIS HL7 IHE ILM IOCM IP ISO MPI MPPS NPI NSI NSP OIO PDF PHMR PHR RSI UID VNA WADO XCA XDS XDS-I XML Cloud Source Manifest Repository Registry Audit Trail and Node Authentication Computer Aided Detection Clinical Context Object Workgroup Clinical Document Architecture (HL7 CDA XML-based) Det Centrale Personregister Consistent Time Digital Imaging and Communications in Medicine Elektronisk patientjournal (dataindhold) Enterprise Master Patient Index Elektronisk Patientjournal (forretningsproces) epsos er et europæisk sundheds-it projekt der skal understøtte borgernes fri bevægelighed inden for EU. Enterprise User Authentication Hospital Information System Health Level Seven Integrating the Healthcare Enterprice Information Lifecycle Management IHE Imaging Object Change Management Internet Protocol International Standards for Business, Government and Society Master Patient Index Modality Performed Procedure Step Nationalt Patient Index National Sunheds IT National Service Platform services for samtykke, relevans, etc. OIO-kaloget - Nationale Interoperabilitetsrammeværk for Danmark. Portable Document Format Personal Healthcare Monitoring Report Den personlige patientjournal (dataindhold) Regionernes Sundheds IT Unique Identifiers Vendor Neutral Archive Web Access to DICOM Objects IHE Cross-Community Access IHE Cross-Enterprise Document Sharing Integration Profile IHE Cross-Enterprise Document Extensible Markup Language Cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product Lager for originale dokumenter, billeder (file) Metadata og link til source, (oplysninger om indhold og placering) Lager for Manifest Indeks til Repository Lars Simesen 10 Jan. 2014

Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange René Roalf Jensen & Else Lund Mikkelsen 2013

Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange René Roalf Jensen & Else Lund Mikkelsen 2013 Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Systemlandskab RM RIS-PACS midt RIS-PACS vest E P J RIS-PACS øst Baggrund / Historik

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Samspillende personlige sundhedsapplikationer. Bo Løye Hejl Chief clinical architect

Samspillende personlige sundhedsapplikationer. Bo Løye Hejl Chief clinical architect Samspillende personlige sundhedsapplikationer Bo Løye Hejl Chief clinical architect Logica 2008 Min baggrund Kliniker siden 1972, gynækolog Sexolog, terapeut psykosomatik SundhedsIT fra 2000 Medical director

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform behovsbeskrivelse. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Baggrund og strategiske overvejelser for anskaffelse

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Sagsnr. 1-30-82-2-11 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Region Midt tilkobling til Interregionalt Billedindeks. Bilag 2.

Sagsnr. 1-30-82-2-11 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Region Midt tilkobling til Interregionalt Billedindeks. Bilag 2. Kravspecifikation for Udbud af Region Midt s tilkobling til Interregionalt billedindeks (rev. 1.7) (1) Indhold Bilagshenvisning...5 Optioner....5 Underkriterium....6 Krav til besvarelse...6 Krav til mærkning

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Digital sundhed Status og perspektiver v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Hvad er digitaliseret i Sundhedsvæsenet? Laboratorie systemet Røntgen systemet Elektronisk patient journal (EPJ) i primær sektoren

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet

Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet Hvad vil vi med velfærdsteknologi? Er det en digitaliseringsproces for pleje og omsorg? Handler det om manglende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

JorgenR@microsoft.com

JorgenR@microsoft.com JorgenR@microsoft.com Man kan kommunikere uden at samarbejde! Men man kan ikke samarbejde uden at kommunikere! Tanken bag Unified Communications Hvor langt er vi nået? Vejen til Universal Communications

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

VistA Venerea. en OPEN source EPJ. Martin Sølvkjær Jari Friis Jørgensen. Jari@symmetric.dk

VistA Venerea. en OPEN source EPJ. Martin Sølvkjær Jari Friis Jørgensen. Jari@symmetric.dk VistA Venerea en OPEN source EPJ Martin Sølvkjær Agenda Forhistorien Hvad er Vista? Hvorfor VistA? Hvad har vi lært? Hvad er potentialet? Og så er der nok ikke mere tid... Der var engang... En Venerea

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT

NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT Møde mellem Helsedirektoratet, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse og National Sundheds-it 28-05-2015 (09:00 11:00) AGENDA (FOKUSOMRÅDER: STYRING, FINANSIERING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5. Arbejdsopgaver... 7 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5. Arbejdsopgaver... 7 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER... Arbejdsområder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5 Arbejdsopgaver... 6 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER... 6 Arbejdsopgaver... 7 SAMARBEJDER PÅ TVÆRS... 7 TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE...

Læs mere

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen Telemedicin i Grønland Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen 3 Hovedbudskaber 1. Telemedicin kan sikre at sundhedsydelserne når ud til borgeren i de yderste distrikter

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

It handlingsplan 2014

It handlingsplan 2014 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for

Læs mere

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Organisation Dannet i Juni 2006 Aftale mellem regeringen, regionerne, kommunerne Bestyrelse 3:2:1 Budget

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2012 NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR UDBREDELSE AF TELEMEDICIN KORT FORTALT TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

Udvikling af problemorienteret plan i MidtEPJ

Udvikling af problemorienteret plan i MidtEPJ Udvikling af problemorienteret plan i MidtEPJ Jeanette Finderup, Lise Simonsen, Bigitte Bigom Nielsen, Louise Grønhøj www.regionmidtjylland.dk Baggrund MidtEPJ et udviklingsprojekt 24 7 365 Fragmenteret

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD Journalnotater i kliniske forsøg Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD 1 Kildedata i journaler- og anvendelse i praksis MSDs retningslinjer: Krav til journaler

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION 1 DEN 24/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Her er din nye arkivløsning!

Her er din nye arkivløsning! Her er din nye arkivløsning! Vælg netop dét digitale arkiv, der passer til dine behov. En Plug n Play løsning lige til at gå til! KONICA MINOLTA Archive Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Carsten Jørgensen 7 marts 2012 Carsten Jørgensen 1999 2001 2006 2009 2011 CloudSecurity.dk Falck 2012 Falck 2011 Emergency Assistance Healthcare

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

OM KOMPLEKSITET I SUNDHEDSVÆSENET

OM KOMPLEKSITET I SUNDHEDSVÆSENET OM KOMPLEKSITET I SUNDHEDSVÆSENET ORGANISATION IT ØKOSYSTEMER JAKOB E. BARDRAM PERVASIVE INTERACTION TECHNOLOGY LABORATORY PIT LAB IT UNIVERSITETET I KØBENHAVN 3 ting det komplicerede versus det komplekse

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

- og bedre informerede klinikere

- og bedre informerede klinikere Selvhjulpne patienter - og bedre informerede klinikere Finn Kensing Center for IT Innovation Københavns Universitet Dias 1 Udgangspunkt Udfordring: Flere kronikere og behandlingstilbud - ikke flere klinikere

Læs mere

Go / No-go exit point! Nye standarder. Tid 2015-2016

Go / No-go exit point! Nye standarder. Tid 2015-2016 Initiativ 3.4 - Anbefalinger og Roadmap Dato: 25.03.2014 Version: 0.8 Udarbejdet af: EAD Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej 5 2300 København S Udbredelse Udvikling

Læs mere