Telemedicinsk platform, pejlemærker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telemedicinsk platform, pejlemærker 2014 16"

Transkript

1 Telemedicinsk platform ØKOSYSTEM P13 P12 Borgeren Produktion og forbrug af helbredinformation P1 Audio Kalender Billeder Video Beskeder Journal P9 P11 Alarmer Borgeren Anvendere Forretningssystemer Proces MidtEPJ Lab Milou E-journal P-journal Etablerede behandlingssystem Praksis Hospitaler Klinikker Data Referencearkitektur for opsamling af Helbredsdata hos borgeren EHR, PHR, PHMR P11 XDS P8 Nationalt Danmark XCA Cloud NSP XCA XCA Affinity Domain Affinity Domain Centrale opsamlingspunkt Referencearkitektur for deling af dokumenter ob billeder Rammer og regler Sundhed.dk Sammenhørende pejlemærker P1 Telepsykiatri (2014) P8 Opbevaring af data (2015) P9 Telesår (2015) Borgeren P11 Sundhedsjournal (2016) P12 Mobile enheder (2016) P13 Telemedicinsk platform (2016) Fig. 1: Relevante pejlemærker , set i relation til Telemedicinsk platform (P13). Indledning Med udgangspunkt i National handlingsplan for udbredelse af telemedicin, Fonden for Velfærsdsteknologi, juni 2012 og efterfølgende vedtagelse af Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren, National Sunheds-It 2013 og senest det påbegyndte arbejde med udarbejdelsen af Dansk profilering af HL7 PHMR under MedCom8 ses nu en mere klar struktur for en Telemedicinsk platform. Den Telemedicinske platform ses tæt integreret med øvrige sundhedsfaglige områder, eksempelvis Interregionalt billedindeks hvilket relaterer til Referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder, National Sunheds-It Ud fra ønsket om et sammenhængende sundhedsvæsen er det naturligt at se på hvilke samspil / ligheder der er mellem de forskellige pejlemærker, et ønske der også udtrykkes internationalt. Lars Simesen 1 Jan. 2014

2 Kilde: EHTEL Sustainable Telemedecine: paradigms for future-prof healthcare. Umiddelbart ses et tæt fællesskab mellem pejlemærkerne: P1 Telepsykiatri (2014), P8 Opbevaring af data(2015), P9 Telesår (2015), P11 Sundhedsjournal (2016), P12 Mobile enheder (2016) og P13 Telemedicinsk platform (2016). I nedenstående gennemgås først grundstrukturen i den Telemedicinske platform der p.t. tager form, efterfølgende ses på de relaterede pejlemærker for at påpege sammenhængen/relationen til den Telemedicinske platform. Telemedicinske platform. Under henvisning til Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren, National Sunheds-It 2013 har vi i Danmark valgt at følge Continua, HL7 og IHE. Princip for dataopsamling hos borgere Fig. 2. Sammenhæng mellem Continua, HL7 og IHE Lars Simesen 2 Jan. 2014

3 Kort fortalt beskriver Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren hvorledes data opsamles hos borgeren, men ikke eksplicit hvorledes de opsamlede data anvendes eller efterfølgende udstilles overfor borgeren. Referencearkitektur Deling af dokumenter og billeder beskriver hvorledes data opbevares og distribueres, men ikke eksplicit hvorledes data udstilles eller gøres tilgængelig for slutbrugere. Referencearkitekturerne beskriver iht. fig. 1 vejen fra data opsamles hos borgeren og sendes til det centrale opsamlingspunkt og derfra videre til arkivering (XDS). Forbrug og produktion af information, som ses i området Økosystem på fig. 1, forholder referencearkitekturen sig ikke eksplicit til. Her kan det være relevant at se på andre IHE profiler, eller eksempelvis se på konsumer modulet, som udviklet af Sytematic i forbindelse med det Danske NPI-projekt, i relation til MidtEPJ. Økosystemet forbrug og produktion af information vil være bestemt af og følge den teknologiske udvikling. I dag er det en udfordring at få de leverandørproprietære video løsninger til at fungere sammen (jf. kassettebåndsproblematikken årtier tilbage), i fremtiden må dette anses for løst, enten som de facto standard eller som international standard. Funktionalitet som indeholdt i en Telemedicinsk platform. Forholdene vedr. monitorering, basal opsamling af helbredsinformation herunder basal monitorering hos borgeren (blodtryk, vægt, CTG etc.) og efterfølgende arkivering af disse målinger er lagt i faste rammer iht. vedtagen standard (vi har fået en standard for kassettebånd). Tilbage står kun en færdiggørelse af profileringen, at gøre standarden opperationel for daglig brug. Selve Økosystemet i den Telemedicinsk platform er det interessante, det at kunne tilgå viden (forbruge data) og skabe ny viden (producere data) ved en optimal anvendelse teknologi og dette givet vis i en sammenstilling/sammenhæng som ikke tidligere er set. Eksempel fra projekt Horsens på forkant Horsens på forkant er en kombination af hotspottet og en række støttefunktioner der understøtter hotspottet Hotspot indeholder IKKE data, men er en samling processer, der understøtter brugernes behov. Støttesystemer er services og håndterer data. Horsens på forkant udvikler hotspottet samt kompenserer for de støttesystemer der ikke umiddelbart kan integreres til eller som ikke findes i dag Nedenfor findes en indplacering af services og komponenter efter ovenstående definition. Denne indplacering vil blive tilpasset gennem projektet. Hotspot Telemedicin Telemedicin Audio-/video Evaluering og fejlregistrering Planer Statistik Logistik Servicecenter Forløbsplaner Samarbejdsproces Alarm og triagering Informationsadgang Kalendersammenstilling Grafvisning løsning A Med hotspot komponenter løsning B (*) Uden hotspot komponenter Dokumenterede snitflader (standard eller aftalte) Støttesystemer CPR Kalendersystemer Dataopsamling Dataopsamling validering Arkivering (herunder måledata) Lars Simesen 3 Jan. 2014

4 (*) Løsninger af denne type er fremadrettet ikke interessante for RM. Disse løsninger har typisk ingen integration med hotspot eller støttesystemer, men foretager i bedste fald integration på dataniveau. Fig. 3. For Interregionalt billedindeks og Telemedicinske platform er der valgt at samle data person centreret og arkiveringen pågår pt. sektorielt, dvs. fastholdes indenfor samme administrative enhed håndtering af love og regler vedr. samtykke er pt. under afklaring. Om data fremadrettet skal arkiveres i et selskab, sektor opdelt, geografisk opdelt, fag opdelt, delt mellem privat og offentlig er bestemt af dels politiske hensyn og dels af teknologisk muligheder. Sektor opdeling Stat Kommuner Regioner Private Et selskab Fagopdeling. Radiologi Telemedicin. EKG Forskning Fig Geografisk opdeling Privat / offentlig P1 Telepsykiatri Indenfor telemedicin tales ofte om muligheden for video konference. En videokonference kan pågå mellem en patient og en sundhedsfaglig person eller mellem flere patienter/pårørende og flere sundhedsfaglige personer, inddragelse af tolk skal ligeledes være muligt. Under konference skal det være muligt for fremsøge og vise information til en eller flere deltagere i konferencen (standard konference funktionalitet), dette i respekt til gældende love og regler, eksempelvis korrekt samtykkehåndtering. Det skal ligeledes være muligt at vise/skrive/optage/afspille og arkivere video, audio, notater etc. Telepsykiatri ses jf. ovenstående indeholdt/løst med den Telemedicinske platform. P8 Opbevaring af data. Data arkivering og distribution indenfor den Telemedicinske platform følger referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder, for standardisering af dataindhold henvises til Dansk profilering Lars Simesen 4 Jan. 2014

5 af PHMR under MedCom8. For telemedicinske platform følges de samme principper og standarder som er gældende for Interregionalt billedindeks. Opbevaring af data generelt bør følge de samme principper, om data skal være samlet sektorielt, geografisk, fagspecifikt etc. er dels bestemt af politiske hensyn og dels af teknologisk muligheder. I regi af HL7 er der stort set fastlagt standarder for alt klinisk information, der udestår udarbejdelsen af en Dansk profilering - at gøre standarden opperationel for daglig brug. P9 Telesår. Telesår kan løses med den Telemedicinske platform, se evt. tidligere P1 Telepsykiatri. Optagelse, arkivering og adgang til stand billeder og noter. P11 Sundhedsjournal. Ved at anvende fælles principper og standarder for arkivering og distribution bliver det fremadrettet muligt at tilgå patient relateret information i den rette kontekst. I telemedicinske projekter ses på mulighederne for kontekst baseret informationssøgning, CAD etc. er også relevant. I fremtiden bør det eksempelvis være muligt, at en borger kan få vist sin egen journal, hvor latinske udtryk er oversat til dansk suppleret med henvisning til yderligere information. Samme journal kan eksempelvis overfor en læge blive vist i en fagspecifik kontekst, hvor indholdet er suppleret med relevante laboratorier svar og radiologiske optagelser. At data i dag samles i siloer (FMK, laboratorieportalen, Sundhedsjournalen) er nærmere udtryk for at vi endnu ikke helt har accepteret internationale standarder og strukturer for information arkivering og distribution. Behovet for kontekstbaseret informations søgning og visning vil øges i takt med de teknologiske muligheder, eks. indenfor Big Data 1. Første generation af løsningerne vil givet vis blive i stil med overblik over pensionsordninger. En borger kan i dag gå ind på en hjemmeside, foretage en søgning på alle pensionsselskabernes hjemmesider og derved få et samlet overblik over egne pensions ordninger. Fig Big data er et begreb indenfor datalogi, der bredt dækker over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af enorme mængder af data. Som mange andre IT-ord har Big data ingen dansk oversættelse. Lars Simesen 5 Jan. 2014

6 P12 Mobile enheder. Muligheden for at se information skal være mangfoldig, vi skal være med til at påvirke udviklingen. Service Center. Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren Kommuner Hospitaler Praksis Apoteker Alarmer I referencearkitekturen er gjort op med den silobaserede takkegang et system til det hele. Fig. 6. Skematisk fremstilling af Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren En centralt begreb indenfor referencearkitekturen (fig. 6) er Centrale Opsamlingspunkter. Målet er, at man ved at standardisere den måde, opsamlede data kommunikeres fra måleudstyr og lokale opsamlingsenheder (A) til centrale opsamlingspunkter (B) kan fremskynde udbredelsen og reducere udgifterne til udvikling og videreudvikling af telemedicinske løsninger. Ved at stille data til rådighed for sundhedsvæsenets parter (D) som hele datasæt eller dokumenter, jf. referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder (C), betyder det også, at man på en enkel og effektiv måde kan gøre data tilgængelige for alle relevante parter, som indgår i samarbejdet om borgeren. Referencearkitekturens hovedanbefaling er, at man arkitekturmæssigt baserer sig dels på rammeværket fra Continua Health Alliance (fig. 2), som er en profilering af en række eksisterende standarder for kommunikation af data fra sundhedsfagligt måleudstyr, dels på den HL7-standard (PHMR) dels IHE Patient Care Device PCD-01. Med denne anbefaling sikres det, at referencearkitekturen også kan indgå i en international sammenhæng (fig. 1). Hvad forstås ved Service Center Er der tale om et kontaktcenter, et kundeservicecenter eller en form for call center, der ofte er udstyret til at håndtere store mængder af kundens telefon anmodninger om en organisation - udover at håndtere andre kundekommunikation - fra en enkelt facilitet. Et call center fokuserer primært på telefonisk kommunikation, medens et kundeservicecenter typisk håndterer andre typer af kundernes kommunikation, såsom breve, , fax og live chat, foruden telefonsamtaler. En kunde service center er udstyret til at dirigere kommunikationen til de korrekte medarbejdere i en organisation, og er yderligere defineret som en del af en organisations samlede CRM (customer relationship management) strategi. Lars Simesen 6 Jan. 2014

7 Det anbefales, at begrebet Service Center forstås som den borgervendte service (B fig. 6), heri er indeholdt alt nødvendigt borgerservice etc. for at opsamle helbredsinformation hos borgeren (A fig. 6) og dette med efterfølgende forsendelse til arkivering (C fig. 6). Det skal bemærkes at Service Center er sekundært (evt. ikke eksisterende) set i relation til kontakten mellem borger og behandler (A-D fig. 6), herunder kan de anvendte principper og anvendt udstyr og løsninger være vidt forskellig dels mellem borger-systemer (A fig. 6) og Service Center-systemer (B fig. 6) og dels mellem de enkelte Service Centre. Eksempelvis en service center funktion der skal betjene få brugere (ca. 30 borgere), vil givet vis ikke blive etableret med samme teknik og de samme procedurer som et Service Center der skal betjene borgere (eller Region Midt med ca borgere). Det må forventes ved storskala at udstyr der skal serviceres hos borgerne er mangfoldig samt borgernes egenmestring er meget varierende. Eksempelvis må det formodes at en sengeliggende borger kunne ønske et stor TV, hvor det er muligt både at se TV, film, surfe på internet håndtere hjemmemonitorering etc. En mere mobil borger kunne ønske udstyr som er nemt at medbringe på rejse også til udlandet. Tilsvarende forskelligheder i udstyr må forventes mellem Borger-systemer (A fig. 6) og behandlersystemer (D fig. 6). Det er ikke givet at apotekerne (D fig. 6) har den samme interesse i at kunne afholde video konference med borgerne som behandlere på hospitalerne (D fig. 6). Borgene kunne ønske tæt integration med sociale medier (Facebook etc.), hvilket nødvendigvis ikke er hensigtsmæssigt at integrere med i de offentlige behandlings-systemer. Opgaver der løses i Service Center Som nævnt tidligere er forholdene vedr. monitorering, basal opsamling af helbredsinformation herunder basal monitorering hos borgeren (blodtryk, vægt, CTG etc.) og efterfølgende arkivering af disse målinger er nu lagt i faste rammer. Det at opstille udstyr, vedligeholde udstyr, vejlede borgerne i brug af udstyret, modtage og kontrollere målinger og videre sendelse af disse målinger til de offentlige arkiv-systemer tilbydes i dag som standard leverancer. Standard arkiv-system (C fig. 6) har som standard indbygget funktionalitet for videresendelse af information (data) til mere proprietære systemer. Eksempel med forskellige opgaver (implicit indikering af arbejdsgange) Borger-systemer (A) Service Center (B) Arkiv-systemer (C) Behandler-systemer (D) Opstilling af måleudstyr (3) Optage målinger (1) Tilgå/forbruge information Kontakt til behandler Modtage bestilling, for opsætning af udstyr hos borgeren. Give tilbagemelding til bestiller. (2) Modtage målinger, borgerkontakt ved afvigelser (alarm håndtering) (2) Udstille brugervejledninger. Fig 7. De enkelte søjler kan igen niveaudeles. Modtage, evt. videresende data til specialsystemer. (3) Gøre borgerens data tilgængelig Bestilling af telemedicinsk monitorering. Rekvisition/(svar modul) (1) Gøre brug af opsamlet information (4) Udstille sundhedsviden, forbruge information Planlægge og udføre behandling Lars Simesen 7 Jan. 2014

8 Eksempel med forskelligt udstyr (implicit indikering af snitflader) Borger-systemer (A) Service Center (B) Arkiv-systemer (C) Behandler-systemer (D) Udsyr for deltagelse i videokonference Udsyr for deltagelse i videokonference Arkivere video Udsyr for afholdelse af videokonference Udsyr for video optagelse Udstede Arkivere Se samtykkeerklæring samtykkeerklæring Billedoptager/fremviser Billedfremviser Sociale medier Klassificering 2 og kvalitetssikring af data Fig 8. De enkelte søjler kan igen niveaudeles. samtykkeerklæring Billed-, film- audioarkivering Billedoptager/fremviser Vigtige principper for Service Center Et vigtigt princip er, at den samme information (data) kun findes et sted. Eksempelvis hvis det er besluttet at oplysningerne om hvilke borgere der har fået tildelt hvilket udstyr skal gemme i Hjælpemiddel-systemet, så Service Center-systemet integrere til Hjælpemiddel-systemet for at hente disse oplysninger. Et andet princip adskillelse mellem proces og data Fig. 9 Eksempel på proces og data adskillelse Standarder Snitfladerne mellem Service Center-systemerne og omlæggende systemer skal baseres på åbne internationale anerkendte standarder og principper (iht. referencearkitekturer, OIO-katalog 3 mv.) Referencearkitektur for Deling af dokumenter og billeder Ved at anvende fælles principper og standarder for arkivering og distribution bliver det fremadrettet muligt at tilgå patientrelateret information i den rette kontekst. 2 Sikre metadata, dvs. oplysninger der er nødvendigt for arkivering og genfinding, oplysninger så som klassificering, kilde angivelse, troværdighed etc. 3 OIO-Kataloget svarer til det, der i EU-sammenhæng kaldes det Nationale Interoperabilitetsrammeværk (National Interoperability Framework - NIF) for Danmark. Lars Simesen 8 Jan. 2014

9 I fremtiden bør det eksempelvis være muligt, at en borger kan få vist sin egen journal, hvor faglige udtryk er oversat til lettere forståeligt dansk suppleret med henvisning til yderligere information. Samme journal kan eksempelvis overfor en læge blive vist i en fagspecifik kontekst, hvor indholdet er suppleret med relevante laboratoriesvar og radiologiske optagelser. At data i dag samles i siloer (FMK, laboratorieportalen, Sundhedsjournalen) er nærmere udtryk for, at vi endnu ikke helt har accepteret internationale standarder og strukturer for information arkivering og distribution. Lars Simesen 9 Jan. 2014

10 Hyppigt anvendte forkortelser ATNA CAD CCOW CDA CPR CT DICOM EHR EMPI EPJ EpSOS EUA HIS HL7 IHE ILM IOCM IP ISO MPI MPPS NPI NSI NSP OIO PDF PHMR PHR RSI UID VNA WADO XCA XDS XDS-I XML Cloud Source Manifest Repository Registry Audit Trail and Node Authentication Computer Aided Detection Clinical Context Object Workgroup Clinical Document Architecture (HL7 CDA XML-based) Det Centrale Personregister Consistent Time Digital Imaging and Communications in Medicine Elektronisk patientjournal (dataindhold) Enterprise Master Patient Index Elektronisk Patientjournal (forretningsproces) epsos er et europæisk sundheds-it projekt der skal understøtte borgernes fri bevægelighed inden for EU. Enterprise User Authentication Hospital Information System Health Level Seven Integrating the Healthcare Enterprice Information Lifecycle Management IHE Imaging Object Change Management Internet Protocol International Standards for Business, Government and Society Master Patient Index Modality Performed Procedure Step Nationalt Patient Index National Sunheds IT National Service Platform services for samtykke, relevans, etc. OIO-kaloget - Nationale Interoperabilitetsrammeværk for Danmark. Portable Document Format Personal Healthcare Monitoring Report Den personlige patientjournal (dataindhold) Regionernes Sundheds IT Unique Identifiers Vendor Neutral Archive Web Access to DICOM Objects IHE Cross-Community Access IHE Cross-Enterprise Document Sharing Integration Profile IHE Cross-Enterprise Document Extensible Markup Language Cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product Lager for originale dokumenter, billeder (file) Metadata og link til source, (oplysninger om indhold og placering) Lager for Manifest Indeks til Repository Lars Simesen 10 Jan. 2014

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsinformatik 17. marts 2011 Denne rapport

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere