Kulturstyrelsen sendte den 2. maj 2013 et udkast til forslag til lov om mediestøtte i høring med frist til torsdag den 30. maj 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturstyrelsen sendte den 2. maj 2013 et udkast til forslag til lov om mediestøtte i høring med frist til torsdag den 30. maj 2013."

Transkript

1 NOTAT 20. juni 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag om lov om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 2. maj 2013 et udkast til forslag til lov om mediestøtte i høring med frist til torsdag den 30. maj Formålet med lovudkastet er at skabe grundlag for en ny støtteordning til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, herunder indhold via apps og tablets, som skal afløse de nuværende distributions- og projektstøtteordninger til dagblade og dagbladslignende publikationer. I alt 48 organisationer m.v. har afgivet høringssvar, jf. bilag 1. I det følgende redegøres for hovedbemærkningerne i de modtagne høringssvar og Kulturministeriets kommentarer hertil. Forslag til sproglige og redaktionelle forbedringer eller lignende er ikke gengivet. Forslag til ændringer for så vidt angår Bladpuljen vil ikke blive medtaget i denne sammenhæng, da Bladpuljebekendtgørelsen vil blive sendt i særskilt høring. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Ingen bemærkninger: Advokatrådet, Danske Universiteter, Forbrugerombudsmanden og Samarbejdsforum for danske lyttere- og seerorganisationer (SLS). 1. Generelle bemærkninger Forslaget om lov om mediestøtte hilses generelt velkomment. Der er umiddelbart i de indkomne høringssvar en positiv indstilling over for, at støtteordningen omlægges fra distributionsstøtte til støtte til redaktionelt indhold uanset platform, ligesom der gives mulighed for, at internetmedier nu også kan komme i betragtning til mediestøtte. I en del af høringssvarene bemærkes det dog, at lovudkastet og bemærkninger primært afspejler det trykte omnibusmediemarked, og det fremhæves, at en stor del af originaljournalistikken sandsynligvis fremover vil komme fra nichemedier og emneportaler, hvorfor det forventes, at mediebrugerne i stadig stigende grad vil sammensætte deres medieforbrug. Bemærkningerne giver ikke anledning til, at der skal foretages ændringer i de grundlæggende principper i lovudkastet. Dok. nr

2 Side 2 2. Konkurrenceforhold Dansk Magasinpresses Udgiverforening har fremført, at momsområdet ikke er berørt i den foreslåede lovgivning, hvorfor magasinerne og fritstående internetmedier stilles ringere i konkurrencen med dagbladene, som også har internetudgaver og magasinlignende udgivelser. DI ITEK, Grafisk Arbejdsgiverforening, Altinget, Dknyt og Aller Media har fremført tilsvarende synspunkter. Det fremhæves tillige af Interessenetværkene for interaktive medier (FDIM) og for Interessentnetværket Specialmedierne (Specialmedierne), at magasinportaler og nichemedier skal kunne få direkte mediestøtte på lige fod med omnibusmedier og disses portaler, idet der konkurreres om de samme brugere. Det påpeges, at en ligestilling af omnibusmedier og nichemedier vedrører flere af adgangskriterierne, så som en bred kreds af brugere, krav om kulturelt stof samt ejerskabskriterierne. FOA, Avisen.dk og TV 2/DANMARK A/S finder også, at ejerskabskriterierne skaber ulige konkurrenceforhold, jf. nedenfor under ejerskab. Søndagsavisen A/S har fremført, at lovudkastet lægger op til en forskelsbehandling af betalte aviser og gratisaviser på grund af kravene om levering på ens vilkår i hele landet samt om mindst 50 pct. redaktionelt stof. Søndagsavisen A/S finder, at det er nødvendigt, at der er mellem 55 pct. og 65 pct. annoncer i en gratisavis, for at økonomien kan balancere, og at distribution uden for trafiksystemerne eller de udvalgte husstandsomdelingsområder er uforholdsmæssigt dyrt for en gratisavis. Berlingske Media anfører, at den permanente supplementsordning for de trykte medier virker konkurrenceforvridende ved at tilgodese visse medier frem for andre, hvorfor den bør udfases over 3 år. Dagbladenes 0-moms ordning indgår ikke som en del af den politiske aftale om mediestøtten. Bemærkningerne giver ikke anledning til at foretage ændringer i lovudkastet. 3. Levende billeder og lyd Producentforeningen, Magasinet ATLAS, Third Ear og Batavia Media ApS anfører, at det forhold, at den nye mediestøtteordning er reserveret til skrevne internetmedier, kan virke konkurrenceforvridende. Endvidere finder medieforsker Erik Nordahl Svendsen, at betingelsen giver asymmetri mellem de private medier og DR, og at betingelsen kan give anledning til vilkårlige afgørelser, når det skal vurderes om eventuel lyd og billeder understøtter tekstindholdet og dermed ikke diskvalificerer mediet fra støtte.

3 Side 3 Producentforeningen tilføjer, at udelukkelse af medier, der består af billeder og lyd fra den nye mediestøtteordning er utidssvarende og i modstrid med aftalen mellem regeringen og Enhedslisten. Batavia Media ApS har tilsvarende synspunkt. FDIM, Specialmedierne, Dansk Magasinpresses Udgiverforening og DI ITEK fremfører, at de internetbaserede medier åbner for anderledes brug af medieindhold fremover ved nye kombinationer af skrevne ord, levende billeder m.m., hvorfor det anbefales at fjerne ordet skrevne foran internetmedier. Magasinet ATLAS og Third Ear har tilsvarende synspunkt. Third Ear anfører videre, at begrænsningen er i modstrid med selve ideen med Innovationspuljen. Dansk Journalistforbund gør særligt opmærksomhed på, at netbaserede publicistiske medier i stadig højere grad integrerer lyd og billeder, hvilket der især bør være opmærksomhed på i forhold til Innovationspuljen. Boxer TV A/S fremhæver, at kravet bidrager til, at ordningen hurtigt forældes, og udviklingen bør følges og ordningen tilpasses i forhold hertil. Dansk Journalistforbund har tilsvarende synspunkt men anerkender, at den delvis platformneutrale model forudsætter en adskillelse af støtte til skriftbaserede medier og radio og tv. Der lægges ikke op til at udvide ordningen til audiovisuelle internetbaserede nyhedsmedier. Lovudkastet giver mulighed for at støtte skrevne internetbaseret nyhedsmedier, der primært består af tekstindhold. Billeder og lyd, eventuelt i form af videoindslag kan indgå, hvis det understøtter tekstindholdet. Billeder og lyd kan således ikke i sig selv udgøre det indhold, der er en forudsætning for at opnå tilskud i henhold til loven. Bemærkningerne giver ikke anledning til at foretage ændringer i lovudkastet. Støtteordningen evalueres tre år efter lovens ikrafttræden blandt andet i lyset af udviklingen på mediemarkedet. 4. Kriterierne for tildeling af støtte 4.1 Kultur Aller Media, Grafisk Arbejdsgiverforening, FDIM, Specialmedierne, Dansk Magasinpresses Udgiverforening og Forbrugerrådet kan ikke tilslutte sig, at den kulturelle vinkel indgår i kravet til det redaktionelle stof i alle støtteberettigede medier. De anbefaler derfor, at Mediestøtteudvalgets formulering om, at det redaktionelle stof primært skal omhandle politiske og samfundsrelaterede emner. Alternativt foreslår FDIM, Specialmedierne og Forbrugerrådet at tilføje et eller til lovteksten for så vidt angår de kulturelle temaer. Forbrugerrådet finder det uhensigtsmæssigt, at støtteordningen kan få indflydelse på stofvalget i et publicistisk medie. Avisen.dk anfører, at indholdskravet om kulturelt stof ikke er i overensstemmelse med intentioner i Mediestøtteudvalgets rapport. Ifølge Avisen.dk tages der ikke

4 Side 4 tilstrækkeligt højde for, at publicistisk kvalitet med høj demokratisk værdi i stigende grad leveres af nichemedier. Avisen.dk finder tillige, at hvis kravet fastholdes, kan det føre til ændrede koncepter og uhensigtsmæssige prioriteringer, der bl.a. vil udvande de enkelte mediers profil. Licitationen Byggeriets Dagblad finder, at lovudkastets krav om bred kulturel dækning er at gå for vidt, og finder, at der vil skulle ske en tolkning af, hvad der er kultur, og hvad der ikke er kultur, idet der ellers er risiko for, at smagsdommeri bliver afgørende for tildeling af støtte. Dagbladene og Altinget.dk er enige i, at det redaktionelle stof primært skal behandle politiske, samfundsrelaterede og kulturelle emner. Altinget.dk finder dog, at sport, bolig, rejse og madstof ikke bør tælle med. Danske Fagmedier, DITEK, Motormagasinet og Samvirke finder, at kultur såvel som politik og samfundsforhold generelt skal fortolkes så bredt som muligt for ikke at komme til at sætte uhensigtsmæssige begrænsninger for mediestøtten. Dagbladet Børsen påpeger, at der er usikkerhed omkring definitionen kulturelle temaer og ønsker, at kriteriet præciseres, således at det enten direkte står, at der ingen ændring er i vurderingen af kriteriet eller, alternativt, hvis kriteriet skal forstås anderledes, at det ledsages af beskrivelse af mængdekrav og form. Kulturministeriet finder, at et nyhedsmedie i lighed med de gældende krav skal behandle kulturelle temaer for at kunne modtage støtte. Det bemærkes, at der stilles relativt begrænsede krav for så vidt angår omfang m.v. af det kulturelle stof. Bemærkningerne har ikke givet anledning til at foretage ændringer i lovudkastet. 4.2 Ejerskab Arbejderen finder det tilfredsstillende, at det tidligere forslag om, at partiejede nyhedsmedier ikke skulle kunne modtage mediestøtte, er fjernet. Dagbladene finder, at grænsen for arbejdstager-, arbejdsgiver- og brancheorganisationers ejerskabsandel af et medie fjernes, så at der ikke kan gives støtte til medier, der har tilknytning til denne form for organisationer uanset størrelsen af ejerskabet. Dansk Journalistforbund, Avisen.dk, FOA, Ingeniørforeningen IDA, FDIM og Specialmedierne anfører, at ejerskabskriteriet hvorefter der ikke kan gives støtte til nyhedsmedier, hvor en arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisation ejer to tredjedele eller mere strider imod mediestøttens formål om at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder.

5 Side 5 Avisen.dk, FOA, FDIM og Specialmedierne finder, at kriteriet skaber et uheldigt konkurrenceforhold. FOA, FDIM og Specialmedierne finder, at kriteriet er diskriminerende. Avisen.dk påpeger, at lovudkastet savner konsekvens og sammenhæng, idet der samtidig er åbnet op for, at nyhedsmedier, der er partiejede, kan opnå mediestøtte. TV 2/DANMARK A/S finder det problematisk, at der ikke ydes tilskud til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner, offentligt finansierede selskaber eller lignende, idet det alene er de formelle ejerforhold, der dermed afgørende for, om et medie kan opnå støtte eller ej. TV 2/DANMARK A/S finder, at det i stedet bør være afgørende, hvorledes et medie, der i øvrigt opfylder kriterierne for støtte, er finansieret. TV 2/DANMARK A/S finder, at bestemmelsen er konkurrenceforvridende og i strid med mediestøttens formål. Kulturministeriet anerkender, at nyhedsmedier ejet med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer også kan publicere meriteret indhold om faglige emner, der er af relevans for den brede offentlighed. Ministeriet lægger imidlertid fortsat vægt på, at mediet har en vis uafhængighed af bl.a. enkelte gruppers særinteresser. Bemærkningerne har ikke givet anledning til at foretage ændringer i lovudkastet. 4.3 Årsværk Antal redaktionelle årsværk Dagbladene påpeger, at et medie som minimum skal have fem redaktionelle medarbejdere for at kunne give det redaktionelle stof tyngde nok. Endvidere anfører Dagbladene, at der er risiko for, at et mindstekrav på tre redaktionelle medarbejdere vil betyde, at mange små medier kan opnå støtte, hvilket vil reducere ordningen for de øvrige. Resultatet vil ifølge Dagbladene være, at en del af produktionsstøtten gives til medier, der selv på kort sigt ikke er økonomisk bæredygtige. Samsø Posten finder, at kravet er vilkårligt og uden relevans for avisens redaktionelle virke med den begrundelse, at Samsø Postens 1,8 redaktionelle årsværk fuldt ud er i stand til at efterleve hensigten med produktionsstøtten, bl.a. fordi øvrige medarbejdere og ejere er med til at sikre et fagligt fællesskab. Bladet ønsker på den baggrund en dispensationsmulighed. Ulønnede årsværk Dagbladene anfører, at det kan være konkurrenceforvridende at medtælle ulønnede årsværk, da det vil være svært for de medier, der har en lønnet stab at konkurrere med de medier, som i høj grad benytter sig af frivillig arbejdskraft, samt at det vil udtynde produktionsstøtten for de medier, der producerer nyheder med betalt arbejdskraft. Dansk Journalistforbund stiller sig kritisk over for

6 Side 6 medregning af ulønnede årsværk med den begrundelse, at det reducerer den redaktionelle kapacitet. Netavisen Modkraft.dk påpeger, at værdien af de ulønnede årsværk skal kunne udløse tilskud. Sammensætning af årsværk Korrespondenterne påpeger, at deres forretningsplan bygger på, at alt indhold skal produceres af freelancere for at sikre bredde i indholdet og for at kunne afdække mange egne af verdenen, hvorfor de anbefaler, at freelancejournalister kan medregnes i årsværk på lige fod med ulønnet arbejdskraft. Forbrugerrådet har udtrykt usikkerhed om omfanget af grupper af medarbejdere, der kan betragtes som redaktionelle årsværk. De ønsker at slå fast, at medarbejdere, der arbejder fuldtid på mediet indgår i årsværkopgørelsen, uanset om de er journalister, testmedarbejdere, researchere etc. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til ændringer i lovudkastet. 4.4 Andet vedrørende adgangskriterier Specialmedierne, Danske Fagmedier, DI ITEK, Licitationen, Motormagasinet og Samvirke anfører, at de ønsker indholdskriterierne defineret så bredt som muligt, og at forståelsen af, hvad der er politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer bliver tolket bredt og ikke ud fra, hvordan traditionelle medier dækker disse temaer. Søndagsavisen finder, at kriteriet om, at mediet skal have et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof, bør afskaffes, da økonomien i en gratisavis er skruet sådan sammen, at over halvdelen af avisen skal være annoncer, for at annonceindtægterne kan betale for det journalistiske indhold, tryk og distribution. Med kravet udelukkes ifølge Søndagsavisen gratisaviser reelt fra at få støtte. Professor Frands Mortensen ønsker ligeledes kriteriet udeladt, idet han finder det unødigt diskriminerende og irrelevant i forhold det overordnede formål med støtten om at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder. Dagbladene påpeger i forhold til kriteriet om selvstændigt journalistisk bearbejdet indhold med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie, at arkivstof ikke bør kunne medregnes til egenproduktion mere end en gang. Medieforsker Erik Norddahl Svendsen anfører, at de artikler, der medtælles som selvstændigt journalistisk bearbejdede, bør ligge inden for de politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer. Berlingske Media finder det uhensigtsmæssigt, at der i lovudkastet ikke er et specifikt krav til, at et nyhedsmedie skal have abonnenter for at kunne komme i

7 Side 7 betragtning til støtte, hvilket Berlingske Media finder, vil åbne op for muligheden for, at der gives støtte til medier med få læsere, ingen abonnenter, lille annonceandel, men med relativt store redaktionelle omkostninger. Altinget giver i sit høringssvar udtryk for, at mediestøtten kun bør gives til medier, der udgives på dansk eller et andet officielt EU-sprog. Dagbladene har anført, at Post Danmark har indført differentierede priser på distribution i forhold til by og land, hvilket kan medføre, at det kan blive uforholdsmæssigt dyrt at distribuere enkelte trykte udgaver i få eksemplarer til visse dele af landet. Medierne bør derfor ifølge Dagbladene have mulighed for at henvise sådanne brugere til en elektronisk udgave af mediet, uden at mediet dermed mister muligheden for mediestøtte. Kulturministeriet kan bekræfte, at indholdskriterierne skal fortolkes bredt og finder ikke anledning til at ændre i lovudkastet. Ministeriet skal i øvrigt bemærke, at når der i lovudkastet indgår en bestemmelse om, at mediet skal leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne, og at mediet skal være tilgængeligt for alle eventuelt mod betaling, skyldes det en hensigt om, at der ikke skal være forskel i prisen i forhold til, hvor brugerne måtte bo. 5. Udregning af tilskud redaktionelle omkostninger Aller Media, Dansk Magasinpresses Udgiverforening, Altinget og Grafisk Arbejdsgiverforening foreslår, at støtten udmåles på baggrund at det meriterede stof frem for de samlede redaktionelle omkostninger. Dermed sikres en mere ligelig konkurrence om magasinstof som bil, bolig, rejse, sport, mode og mad. Dansk Journalistforbund fremfører, at der ikke bør tildeles støtte til det samme stof mere end én gang samt anbefaler et koncernloft, som foreslået af Mediestøtteudvalget for at sikre spredning af støtten på flere ejere og dermed understøtte pluralismen. Modkraft.dk påpeger, at civilsamfundsmedier i høj grad bæres af ulønnet arbejdskraft. Dermed bliver de samlede redaktionelle omkostninger små, og tilskud vil af samme grund ikke kunne opnås. For at imødegå dette foreslår Modkraft.dk at indregne værdien af frivillige årsværk i de redaktionelle omkostninger med baggrund i den gennemsnitlige journalistløn på området. Specialmedierne finder til gengæld, at der ikke bør gives støtte til ikkeprofessionelle medier, som udelukkende bruger ulønnet arbejdskraft. Foreningen af Danske Videnskabsredaktører finder det uhensigtsmæssigt at anvende de redaktionelle omkostninger som mål for den redaktionelle indsats, idet kun all-round forfattere som journalister vil blive støttet og ikke eksperter såsom forskere.

8 Side 8 Kulturministeriet finder, at udmålingen af støtten skal ske på baggrund af omkostningerne til at producere politisk, samfundsrelateret og kulturelt stof, idet dette understøtter formålet med mediestøtten. Et medie kan højest opnå 35 pct. af de redaktionelle omkostninger i støtte. Der vil således være 65 pct. af indholdsproduktionen, som skal betales af mediet. Det vurderes desuden, at en opdeling af redaktionel tid anvendt på støtteberettiget produktion og ikkestøtteberettiget produktion vil kræve indførelse af tidsregistreringssystemer eller tilsvarende i branchen, hvorfor et udmålingskriterium som foreslået efter ministeriets opfattelse vil pålægge branchen unødige administrative byrder. Ministeriet er ligeledes af den opfattelse, at for at der kan blive tale om kompensation for afholdte redaktionelle omkostninger, må der have været omkostninger forbundet med den redaktionelle produktion. Ulønnet produktion vil således ikke kunne kompenseres, uanset om der er tale om forskere eller andre skribenter. Bemærkningerne giver ikke anledning til at foretage ændringer i lovudkastet. 6. Supplementsordning Generelt er der en accept af, at der skal ydes supplerende tilskud til skrevne internet baserede nyhedsmedier med det mål at fremme alsidigheden i medieudbuddet. Dansk Journalistforbund påpeger, at supplementsordningen er med til at understøtte medier, som ikke har de samme kommercielle muligheder for at sikre en stærk annoncemedfinansiering for det enkelte medie som de traditionelle kommercielle medier. Altinget påpeger, at supplementsordningen, ud fra et lighedsprincip medier imellem, bør ses som en helhed, og at puljestørrelsen til fritstående medier bør øges i takt med, at disse medier omfangs- og antalsmæssigt udgør en større andel af det samlede mediebillede. Avisen.dk har tilsvarende bemærkninger. Modkraft.dk ønsker også puljen for internetbaserede medier øget ved at overføre flere midler fra hovedordningen til supplementsordningen. Dette begrunder Modkraft.dk med, at det ikke er muligt at opfylde hensigten med puljen med de midler, som er afsat på nuværende tidspunkt. Formålet med ordningen bør ifølge Modkraft.dk tydeliggøres, så det kommer til at fremgå, at målet er at yde støtte til ikkekommercielle internetbaserede civilsamfundsmedier, hvis nyhedsformidling har særlig betydning for den politiske og demokratiske debat. Dknyt ønsker, at formuleringen skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som ikke har samme ejer eller udgiver som et andet nyhedsmedie, der direkte eller indirekte

9 Side 9 ændres til skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som ikke er ejet af et andet nyhedsmedie, der direkte eller indirekte. På den måde præciseres, at der ikke kan ydes tilskud til internetmedier, der er ejet af subsidierede mediehuse. Dknyt finder, at de dermed ligestilles med dagbladene momsmæssigt. Arbejderen påpeger, at kravet om en dækningsgrad på mindst 0,1 pct. i 6 ud af 11 bladkredse er et kriterium, som er svært at honorere for blade med små oplag. Arbejderen foreslår, at definitionen i stedet ændres til, at bladet er landsdækkende, hvis bladet har abonnementer i alle 11 bladkredse, og ingen bladkreds udgør mere end 60 pct. af de samlede abonnementer. Samsø Posten ønsker også kravet om at være landsdækkende ændret, da bladet ikke kan opfylde kriteriet pga. dets begrænsede oplag. Sjællandske Medier anfører, at supplementsordningen også bør omfatte lokalforankrede dagblade, som Mediestøtteudvalgets rapport lægger op til. Berlingske Media påpeger, at ordningen er konkurrenceforvridende. Ordningen til små landsdækkende blade er en del af den gældende ordning, som er godkendt af EU. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i lovudkastet. 7. Innovationspuljen I alle høringssvar vedrørende innovationspuljen udtrykkes der tilfredshed med, at puljen både kan tildeles trykte og internetbaserede nyhedsmedier. Third Ear og Dansk Journalistforbund finder, at det også i mindre omfang bør være muligt at inddrage projekter med lyd og levende billeder på nettet. TV 2/ DANMARK A/S ønsker innovationsstøtte til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber. Dagbladsnævnet udtrykker ønske om, at støtte til forundersøgelser ikke begrænses til ansøgninger om etableringsstøtte men også omfatter udviklingsstøtte. Korrespondenterne ønsker puljen udvidet til også at omfatte medier, der allerede er i en etableringsfase, så de ikke risikerer hverken at kunne modtage etableringseller udviklingsstøtte. Magasinet ATLAS og Zetland finder, at puljen kun bør støtte nye, selvstændige medievirksomheder, som ikke i forvejen modtager produktionsstøtte. Dagbladsnævnet og Magasinet ATLAS finder egenfinansieringskravet uhensigtsmæssigt. Dagbladsnævnet finder, at det vil begrænse støttemulighederne til medier i økonomiske vanskeligheder. Magasinet ATLAS påpeger, at fokus må være at sikre indholdsmæssig innovation snarere end forretningsmæssig innovation, og anfører i forlængelse heraf, at støtten til de enkelte projekter må være anseelig, og at egenfinansieringskravet bør nedsættes fra 60 til 40 pct.

10 Side 10 Modkraft.dk foreslår, at der overføres midler fra produktionsstøtten til Innovationspuljen, og at puljen opdeles i tre beløb til henholdsvis eksisterende medier, nye medier og ikke-kommercielle civilsamfundsmedier. Korrespondenterne anfører, at støtten til den fysiske etablering i form af lokaler, fremstillingsanlæg m.m. vægter uforholdsmæssigt højt i forhold til, hvad der er brug for som nyetableret internetmedie. Danske Fagmedier ønsker, at fagmedierne skal kunne få del i udviklingsstøtten. Kulturministeriet kommentarer: Kulturministeriet finder, at kredsen af potentielle støttemodtagere fra Innovationspuljen også bør kunne omfatte projekter, hvori der i mindre grad indgår audiovisuelle elementer, blot der overordnet er tale om et skrevet internetbaseret nyhedsmedie. Ligeledes finder Kulturministeriet, at der fra Innovationspuljen skal kunne ydes støtte til forundersøgelser både til ansøgninger om etableringsstøtte og om udviklingsstøtte. Lovudkastet vil i forlængelse heraf blive tilrettet i overensstemmelse hermed. Herudover finder Kulturministeriet ikke anledning til at foretage ændringer i lovudkastet. 8. Opmåling Dansk Journalistforbund anbefaler at ændre kriteriet om, at mindst en sjettedel af det samlede indhold skal være selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie, til i stedet at være en tredjedel af det redaktionelle stof som i dag. Det vil ifølge Dansk Journalistforbud være enklere at opmåle, idet det på den måde undgås at foretage opmålinger af annoncer på internetsider, hvor annonceringen har en anden karakter end i de trykte medier. Dansk Journalistforbund påpeger, at deres anbefaling er i tråd med de gældende regler og Mediestøtteudvalgets anbefalinger. Avisen.dk påpeger, at mange nyhedssider har en form for nyhedsrulle, der opdateres løbende, og hvor nyheder kommer fra et nyhedsbureau. Nyhedsrullen har den fordel, at den er med til skabe dynamik og trafik på siden, men den udgør samtidig en stor andel af det redaktionelle stof, hvorved visse medier kan have svært ved at opfylde kriteriet om selvstændigt journalistisk indhold. Videre påpeger Avisen.dk, at der er en udfordring i at måle annoncer, herunder særligt pop-up annoncer, hvis areal typisk er tilpasset den mængde browserareal, der er til rådighed for brugeren, ligesom de typisk er frekvensstyrede og dermed ikke altid er en del af brugerens oplevelse på siden. Ændringen af kriteriet om andelen af selvstændigt journalistisk bearbejdet indhold er foretaget med henblik på ikke at stille nyhedsmedier med en høj andel af redaktionelt stof dårligere end de øvrige medier. Dette er tilfældet, hvis andelen udregnes med udgangspunkt i det redaktionelle stof frem for det samlede indhold.

11 Side Øvrigt Berlingske Media påpeger, at det har stor betydning for branchen, at der er fuld klarhed over vilkårene for efterlevelse af lovudkastets bestemmelser. Som det foreligger nu, er lovudkastet ikke ifølge Berlingske Media detaljeret nok, hvilket vil betyde, at det nedsatte Medienævn skal foretage et skøn i mange sager, hvilket vil give Medienævnet en uhensigtsmæssig magt. Berlingske Media ønsker derfor klarhed i forhold til en række bestemmelser, så der bliver klarhed over vilkårene for udbetaling af tilskud, præcisering af begrebet selvstændigt medie samt klarhed over, hvad der indgår i opgørelse af redaktionelle omkostninger, herunder muligheden for at medregne ulønnede medarbejdere. Endelig påpeger Berlingske Media, at det er uhensigtsmæssigt, at vilkårene og fordelingskriterierne for overgangsordningen udelukkende er beskrevet i de specielle bemærkninger. Dagbladene påpeger, at lovtekst og bemærkninger bør præciseres, så nævnet skal foretage færrest mulige subjektive vurderinger. Dagbladsnævnet ønsker en præcisering af de skønsmæssige kriterier, så det bliver nemmere for ansøgerne at vurdere, hvilke krav de skal opfylde, lige som det vil give Medienævnet et mere sikkert grundlag at træffe afgørelser ud fra. Medieforsker Erik Norddahl Svendsen finder, at begrebet alsidighed skal præciseres, så det fremkommer tydeligt, at det relaterer sig til, at mediet emnemæssigt skal indeholde både politiske, samfundsrelaterede og kulturelle emner, og at der ikke er tale om begrebet journalistisk balance, som indebærer, at alle parter i en sag skal have mulighed for at medvirke eller blive behandlet i en given sag. Professor Frands Mortensen finder formålsparagraffen bør omformuleres i forhold til kravet om antallet af medier og hvilken holdning, et medie udtrykker. Korrespondenterne opfordrer til, at det gøres mere klart, hvordan Medienævnet skal forholde sig til etableringsstøtten til internetmedier, som allerede er i en etableringsfase. Mediet påpeger, at det vil virke i strid med lovens hensigt, hvis nyopstartede medier ikke vil kunne opnå støtte, fordi de falder ned mellem to stole etableringsstøtten og produktionsstøtten. Kulturministeriet finder ikke anledning til at foretage ændringer i lovudkastet. Medienævnet vil i sin praksis udmønte reglerne som de fremgår af lov, bemærkninger og bekendtgørelse. 10. Medienævnets sammensætning Magasinhusene, Dagbladene, FDIM og Specialmedierne finder, at det er vigtigt at Medienævnet kommer til at rumme ekspertise om de forskellige dele af

12 Side 12 medieverdenen. Dagbladene, FDIM og Specialmedierne anbefaler, at nævnet sammensættes, således at der er tre medierepræsentanter med ekspertise henholdsvis for dagblade, specialmedier og internetmedier. Third Ear og Zetland foreslår begge, at der eksempelvis nedsættes et underudvalg, der står for tildeling af midler i Innovationspuljen, og at medlemmerne i dette udvalg vil kunne udvælges på baggrund af deres ekspertise indenfor innovative tiltag i journalistikken, hvormed det sikres, at støtten udelukkende gives med øje på graden af nytænkning, uprøvede innovationsmuligheder og fremtidsorienterede løsninger. Korrespondenterne anfører, at der i Medienævnet bør sidde en repræsentant, der har internetmediernes udvikling som speciale, idet de finder, at det er uhensigtsmæssigt, at det kun er repræsentanter fra den etablerede branche, der skal bedømme nye koncepter og ideer. Magasinet ATLAS foreslår, at der i nævnet skal være mindst én person med erfaring inden for innovation på medieområdet og tilsvarende kompetencer indenfor bedømmelse af den indholdsmæssige kvalitet i andre fortælleformer end de traditionelle dagbladsformater. Kulturministeriet finder ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at udvide antallet af personer i Medienævnet, eller at der bør oprettes underudvalg til Medienævnet. Det skal i den sammenhæng understreges, at ét medlem vil kunne dække flere kompetencer, ligesom flere medlemmer vil kunne være i besiddelse af samme kompetence. Kulturministeriet anerkender vigtigheden af, at de ovenfor nævnte kompetencer er repræsenteret i nævnet. Det vil derfor blive præciseret i lovudkastet, at der skal være medlemmer, der besidder ekspertise for så vidt angår dagblade, specialmedier og internetmedier, ligesom der skal være medlemmer, der besidder ekspertise inden for journalistisk innovation. 11. Overgangsordning Altinget finder, at hvis støtten ikke træder i kraft den 1. januar 2014, bør der oprettes en overgangsordning til de digitale medier. Dagbladene finder det hensigtsmæssigt, at der findes midler til at mildne overgangen for de medier, der vil få mindre i mediestøtte efter den nye produktionsstøtte, så disse medier kan nå at omstille sig til de nye vilkår. Samtidig finder Dagbladene, at der bør fremskaffes midler, således at medier, der modtager mindre i den kommende produktionsstøtteordning i forhold til i dag, får tilpasset støtten lineært over en treårig periode med henholdsvis 75 pct., 50 pct. og 25 pct. af forskellen mellem de to støtteordninger.

13 Side 13 Specialmedierne ønsker en overgangsordning til dem, der umiddelbart vil falde helt uden for produktionsstøtteordningen. Samsø Posten anfører, at det vil lette en overgang til en ugeavis, hvis bladet tillige får del i overgangspuljen. Sjællandske ønsker en overgangsordning til de, der står til at miste, således at de højest mister en tredjedel af deres nuværende støtte i et år. Overgangsordningen vil nærmere blive beskrevet i bekendtgørelsesform, som efterfølgende sendes i høring. Bilag 1: Liste over organisationer m.v., der har afgivet høringssvar Bilag 2: Høringssvar

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

22 dec 11 Notat. Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte

22 dec 11 Notat. Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte 22 dec 11 Notat Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte Dansk Journalistforbund (DJ) har været repræsenteret direkte med forbundets formand Mogens

Læs mere

Bekendtgørelse om mediestøtte

Bekendtgørelse om mediestøtte BEK nr 1653 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-015513 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte 16. maj 2011 Henning Dyremose Formand for Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte Program for høringen Kl. 10.00-10.20 Velkomst Kl. 10.20-11.30

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016 Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Indhold Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketten... 2 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 2 Fane 2: Oplysninger om

Læs mere

Forslag. Lov om mediestøtte

Forslag. Lov om mediestøtte Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om mediestøtte Kapitel 1 Tilskudsordninger 1. Tilskud til trykte nyhedsmedier og

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015 29. august 2014 Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015 Indhold Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketten... 2 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 2 Fane 2: Oplysninger om

Læs mere

Medienævnet. Årsrapport 2014

Medienævnet. Årsrapport 2014 Medienævnet Årsrapport 2014 Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Økonomi... 4 4. Medienævnets aktiviteter i 2014... 5 4.1 Redaktionel produktionsstøtte... 5 4.2

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Medienævnets årsrapport Marts 2017

Medienævnets årsrapport Marts 2017 Medienævnets årsrapport 2016 Marts 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Medienævnet... 3 2. Lovgrundlag... 4 3. Økonomi... 4 4. Medienævnets aktiviteter i 2016... 5 4.1. Redaktionel

Læs mere

Høringsnotat om Mediestøtteudvalgets rapport om den fremtidige mediestøtte

Høringsnotat om Mediestøtteudvalgets rapport om den fremtidige mediestøtte NOTAT Høringsnotat om Mediestøtteudvalgets rapport om den fremtidige mediestøtte 26. januar 2012 Kulturministeren sendte den 17. november 2011 Mediestøtteudvalgets rapport i høring med frist den 2. januar

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 30 Offentligt BEK nr 1310 af 26/11/2007 Gældende (Dagsbladspuljen) Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade I medfør af 6, stk. 5, 7 og 12,

Læs mere

Forslag. Lov om mediestøtte

Forslag. Lov om mediestøtte 2013/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om mediestøtte

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012 - distributionstilskud til dagblade Hvad er Dagbladspuljen? Kulturministeriets dagbladspulje giver tilskud til distribution af kommercielt udgivne dagblade,

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

14dvokatrådei ADVOKATfl

14dvokatrådei ADVOKATfl noksifunktdk / Med venlii hilsen -hring - I ) 4 nu 2G 3 1\\ 33 37 SAMFUNDET Kulturudvalget 2013-14 L 20 Bilag 1 Offentligt Ii).\ik 235Sl Adokatrdet har ikke bemærkninger til det fremsendte horingsmateriale.

Læs mere

14dvokatrådei ADVOKATfl

14dvokatrådei ADVOKATfl / -hring - I ) 4 nu 2G 3 Ii).\ik 235Sl SAMFUNDET Adokatrdet har ikke bemærkninger til det fremsendte horingsmateriale. 14dvokatrådei ADVOKATfl heiturkninger til uvennævnie udkast. Ved e-rnaii af 02-05-2013

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST Slots- og Kulturstyrelsen Flensborg Avis AG Thorsvej 8 6330 Padborg Att. Jørgen Møllekær jm@fla.de; tk@fla.de H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 29.

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

De indberettede redaktionelle omkostninger er grundlag for udregning af tilskud i næste tilskudsår.

De indberettede redaktionelle omkostninger er grundlag for udregning af tilskud i næste tilskudsår. UDKAST 24. oktober 2013 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte Lov om mediestøtte af xx. december 2013 omhandler tilskud til trykte

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om mediestøtte Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af Kulturministeren (Mette Bock) Forslag til Lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr.

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

FORBRUGERRÅDET. 1. Mediet skal have en ansvarshavende redaktør og minimum tre lønnede re daktionelle medarbejdere

FORBRUGERRÅDET. 1. Mediet skal have en ansvarshavende redaktør og minimum tre lønnede re daktionelle medarbejdere så kan FORBRUGERRÅDET Kulturstyrel sen Att. chefkonsulenl Inge Frydenclahi i fr(aku Iturstyrelscn.dk 22. maj 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lov om mediestotte Kulturstyrelsen har ved e-mail af

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Året der kommer. Medieområdet

Året der kommer. Medieområdet Året der kommer Medieområdet Foreningen for Entertainment- og Medierets seminar den 17. januar 2013 Lars M. Banke, Kulturministeriet Disposition 1. Medieaftalen - medieaftale-instrumentet - forberedelsen

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 13. januar 2014 Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 Indhold Hvad er Innovationspuljen?... 2 Hvem kan søge om tilskud til udvikling fra Innovationspuljen?... 2 Hvad

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning... 2 Sanktioner...

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 192 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 192 Offentligt ARBEJDSGRUPPEN OM MEDIEETIK OG MEDIEANSVAR UNDER KULTURUDVALGET NOTAT 1. Høringsnotat om beretning nr. 3 afgivet af Folketingets Kulturudvalg og

Læs mere

Høringsnotat om eksterne høringssvar til forslag til lov om medieog journalisthøjskolen

Høringsnotat om eksterne høringssvar til forslag til lov om medieog journalisthøjskolen Uddannelsesudvalget 2007-08 (2. samling) L 27 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte 6. januar 2014 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til trykte

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 64 O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./. Hermed

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Kontor/afdeling Energikontor 2 HØRINGSNOTAT. Dato 29. maj J nr /Mvi, Krwjr, Jkg, Mokes, Sikja

Kontor/afdeling Energikontor 2 HØRINGSNOTAT. Dato 29. maj J nr /Mvi, Krwjr, Jkg, Mokes, Sikja HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Energikontor 2 Dato 29. maj 2017 J nr. 2017-1037 Udkast til bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer (Smart

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Public service-udvalget har i medfør af sit kommissorium en række konkrete opgaver. Udvalget ønsker i den sammenhæng

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER

NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER 3 NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER Fire balancer Med sit udspil til en ny medieaftale ønsker regeringen at sikre fire vigtige balancer. Medierne påvirker borgerne og borgerne påvirker medieudviklingen Frie

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015

Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015 3. juli 2015 Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning...

Læs mere