Sagsbehandler. Telefon 9. juni Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r Indtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765."

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 9. juni Tine Jørgensenn Forslag til Budget til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til den af Bestyrelsen godkendtee tidsplan for budget 2012, 2 har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne. På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dettee budgetforslag. Det foreliggende oplæg til budget for behandles på bestyrelsesmødet 17. juni 2011, hvorefter det sendes til politisk høring vedd bestillerne. Høringssvarene skal være Midttrafik i hænde senest 19. august 2011,, hvorefter det endelige budgetforslag for 2012 udarbejdes, og fremsendes til Bestyrelsen til dennes mødee 9. september I henhold til lovgivningen skal budgettet være vedtaget senestt 15. september. Samlet budget 2012 for Midttrafik Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i nedenstående tabel, som viser bud- getforslaget opdelt på forretningsområder. Midttrafik, forslag til budget 2012 samlet oversigt budget 2012 Busdrift Udgifte r Indtægter Netto Handicapkørsel Udgifte r Indtægter Netto Kan-kørsel Nettoudgifter Togdrift Udgifte r Indtægter Drift netto Anlæg I alt netto Trafikselskabet Trafikselskabet - netto udgifter Letbanen Letbanee etape Letbanesekretariatett Letbanen i alt Rejsekortet Netto Kontrolafgifter (Aarhus) Netto Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto

2 Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Som bilag er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere. Disse bestillerfordelte opgørelser, suppleret med mere detaljerede beskrivelser, fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne med henblik på den politiske høring. Busdrift udgifter Udgifterne til busdrift budgetteres i 2012 til 1.417,8 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2010 til 2012-priser er der tale om et fald på 70,9 mio. kr. i forhold til regnskabet for Som det fremgår af nedenstående tabel er det besparelserne ved de regionale effektiviseringer, den nye trafikplan i Aarhus samt omlægningerne i Herning, Horsens og Silkeborg der giver mindreforbruget. Flere kommuner har overtaget kørsel på de tidligere regionale ruter og har derfor fået merudgifter. Dette drejer sig bl.a. om Hedensted, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive og Viborg. Stigningen i udgifter i Syddjurs skyldes at Syddjurs fra sommeren 2011 har lagt telekørslen ind under Midttrafik. En del kommunerne får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene er ikke indregnet i busbudgettet, der udelukkende indeholder kørselsudgifterne. Tilskuddene er aftalt mellem regionen og kommunerne. Da regionen ikke har lovhjelm til at selv at overføre tilskuddene vil overførslen ske via Midttrafik. Midttrafik har endnu ikke en færdig og kvalitetssikret oversigt over tilskuddene, hvorfor den ikke indgår i dette materiale. Når budgettet sendes i politisk høring hos bestillerne vil der blive medsendt en oversigt over tilskuddene. Sammenligning mellem regnskabet for 2010 i 2012-priser og budget i 2010-priser 2010 i 2012-priser Budget 2012 Difference (budget 2012 minus regnskab 2010 i 2012-priser) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt I budgettet er der på udgiftssiden anvendt fremskrivningsprocenter på 4,3 % fra 2010 til 2011 og ligeledes 4,3 % fra 2011 til Indeksreguleringen er baseret på udviklingen i de relevante delindeks fra Danmarks Statistik. Der er tale om et foreløbigt indekstal, idet det pt. er usikkert om der fra efteråret 2011 skal anvendes det nye omkostningsindeks i alle kontrakter. Fra og med 15. udbud og frem afregnes vognmændene med det nye månedlige omkostningsindeks mens ældre kontrakter pt. reguleres efter et halvårligt reguleringsindeks, som Trafikselskaberne i Danmark ikke længere laver prognoser for. 2

3 Som noget nyt er busudgifterne budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2010 med indregning indeksregulering og aktivitetsændringer. I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der dog udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser. De rutebaserede budgetter har været sendt i administrativ høring hos den enkelte bestiller, der således har kunnet se den budgetterede udgift og det budgetterede køreplantimetal på ruteniveau. Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2010 til budget Udviklingen i tabellen afspejler udviklingen i udgifterne. Køreplantimer i budget Budget 2012 Difference (budget 2012 minus regnskab 2010) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Totale køreplantimetal inkl. alle rabatkøreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantimetal der er anvendt i fordelingen af køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt.. For alle bestillere med almindelig telekørsel er der indregnet køreplantimer for denne kørsel. Disse timer har ikke tidligere været indregnet i køreplantimetallet, da hovedparten af vognmændene ikke oplyser et timetal. I de tilfælde vognmanden ikke oplyser et køreplantimetal er dette estimeret med udgangspunkt i timeprisen i Norddjurs Kommune. Det skal bemærkes, at køreplantimerne for telekørslen indgår som rabatruter i beregningen af de køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet. Administrationen af teletaxaen ordningen opgøres særskilt og fremgår af bilaget for busadministration. Region Midtjylland har foretaget store kørselsomlægninger med kommunale effekter i Der har været en meget lang beslutningsproces omkring kørselsomlægningerne og den afsmittende effekt for alle bestillere. Planlægningsgrundlaget er indarbejdet, og området vil blive fulgt meget tæt, idet kompleksiteten er stor. Usikkerheden i udgiftsbudgettet gælder også for effekten af de store ændringer, der er foretaget i den nye trafikplan i Aarhus Kommune. 3

4 Busdrift - indtægter Indtægter ved busdrift i 2012 budgetteres til 674,8 mio. kr. I skemaet er vist Indtægter Busdrift budget sammenlignet med det reviderede budget for 2011 og regnskab Budget Revideret 2010 Mio. kr Budget 2011 Hovedkategorier: Passagerindtægter Erhvervskort HyperCard/Uddannelseskort Kompensation HyperCard - fritidsrejser Skolekort Kompensation Trafikstyrelsen Fragt, Gods og Post mm Fribefordring Værnepligtige Andre indt. (= indtægtsdækket kørsel) Telebus / Teletaxa Kontrolafgifter uden for Aarhus komm Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva Billetindtægter - Omstigningsrejser DSB og Arri Indtægter Busdrift Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) Passagerindtægter total Tilskud "puljemidler" Total I budgetforslaget er der forudsat følgende: Indtægtsbudgettet tager udgangspunkt i dels de konstaterede indtægter i regnskabet for 2010 og dels forventningerne til Indtægtsudviklingen i 2011 følges nøje, og på nuværende tidspunkt viser indtægterne for 1. kvartal 2011 en stigning ved sammenligning med Fra køreplanskiftet sommer 2011 gennemføres mange ændringer på de regionale ruter og på mange bybusruter. De præcise virkninger på indtægtssiden ved omlægningerne i buskørslen er vanskelige at forudsige. Færre køreplantimer medfører også mindre passagerindtægter. Virkningerne fra Regions Midtjyllands besparelser og omlægninger af det regionale rutenet, er særligt vanskelige at forudsige. Effektiviseringerne medfører reduktion på ca køreplantimer. Der er i budgetforslaget indarbejdet administrationens forventninger til passagerindtægterne i 2012 for de enkelte bestillere. Med iværksættelse af Trafikplan Aarhus fra august 2011, iværksættes et nyt bybusnet i Aarhus. Der er i forslaget til indtægtsbudget for Aarhus kommune indarbejdet kommunens forventninger til passagerindtægter i Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2012 på 3,1 %. I januar 2012 forventes gennemført en takststigning i Midttrafik på 3,1 %, svarende til Trafikstyrelsens udmeldte takststigningsloft. I budgetforslaget er der indregnet en provenueffekt på 1,0 % i passagerindtægterne. Det er et forsigtigt skøn fordi der erfaringsmæssigt ikke opnås samme provenufremgang i indtægterne, som takststigning medfører. Fra 1. aug indføres i et 2 årigt forsøg et nyt kort (HyperCard) til alle elever i ungdomsuddannelser. Kortet giver udvidede rejsegyldigheder til bus og tog, inden for det takstområde eleven bor. Egenbetaling er 300 kr. pr. kort/måned. Med det nye HyperCard estimeres omsætningen i 2012 at blive på samme niveau som salg af uddannelseskort i Midttrafik kompenseres for indtægtstabet, som følge af den udvidede rejsegyldighed med HyperCard. Kompensationens størrelse er 140 kr. pr. kort/md. Kompensationen til Midttrafik vil være afhængig af antallet udstedte kort. Midttrafik og DSB/Arriva skal aftale en fordeling af kompensationen. I budgettet er indregnet administrationens forsigtige skøn for kompensationen for udvidet rejsegyldighed. 4

5 Flextrafik Flextrafik omfatter handicapkørsel og den såkaldte kan-kørsel. Handicap og kan kørslen finansieres via bestillerbidrag, der opkræves som a conto-betalinger ved bestillerne. I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene, stiger med ca. 2,1 % som følge af udviklingen i pris- og lønniveauet. Herudover er der foretaget en prognose på baggrund af data fra de første 3 måneder i 2011 vedrørende det forventede kørselsomfang dels i 2011, dels for Dette danner baggrunden for budgettet på handicapkørslen for Kan-kørslen omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, lægekørsel, genoptræning, specialskolekørsel, flexture (før Midttur) mm. På bestyrelsesmødet 17. juni 2011 behandles en sag vedrørende harmonisering af takster og rejseregler for handicapkørsel i Midttrafik. Bestyrelsens beslutning desangående indarbejdes efterfølgende i budgettet for Togdrift Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. I forbindelse med høring af budgetoplægget for 2012, har Region Midtjylland og Midttrafik gennemgået forudsætningerne og på grundlag heraf har administrationen udarbejdet et revideret budgetoplæg. Budgetforslaget er fremskrevet med pris- og lønudvikling for regional udvikling på 2,8 %. Fra 1. okt overtager DSB Aarhus Nærbane trafikdriften på Odderbanen og fra 11. dec etableres samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. Budgetforslaget omhandler køb af togdrift hos DSB Aarhus Nærbane og en underskudsdækning ved togdrift og infrastruktur hos Midtjyske Jernbaner. Budgetrammen for driftsomkostningerne til togtrafik fastsættes på baggrund af forhandlet kontrakt mellem DSB og Midttrafik/Region Midtjylland for trafikdriften på Aarhus Nærbane. Driftsrammen for Midtjyske Jernbaner er reduceret med selskabets nuværende udgifter til togdriften på Odderbanen. Det bemærkes, at driftsrammen til Midtjyske Jernbaner er reduceret for selskabets indtægter fra DSB Aarhus Nærbane vedrørende infrastrukturafgifter og indtægter fra udleje af bygninger, værksted og Y-tog. På indtægtssiden indeholder budgetforslaget flere indtægter på Odderbanen, som følge af etableringen af samdrift. Der er indregnet en indtægtsfremgang på 1,2 mio. kr. I 2012 forventes flere passagerer og en indtægtsstigning, som følge af indsættelse af nye Desiro tog og gennemkørende tog mellem Grenaabanen og Odderbanen. Fra køreplanskiftet dec udvides omfanget af togkørsel på Odderbanen med 10 %. På Lemvigbanen forventes en mindre indtægtsfremgang i forhold til regnskab Lemvig kommune forventes fra skoleåret 2011, at købe skolekort til folkeskoleelever til brug for rejser i Lemvigbanen. Udgangspunktet for anlægsbudgettet til togdrift er den vedtagne investeringsplan fra Budgetoplægget indeholder derudover en forøgelse af investeringstilskuddet for 2012 med 3,0 mio. kr. samt efterfølgende år med 1,0 mio. kr. 5

6 Midtjyske Jernbaner har påpeget manglende midler i anlægsbudgettet for 2012 og efterfølgende år, for at imødekomme sikkerhedsmæssige forhold og andre nødvendige vedligeholdelses projekter. Midtjyske Jernbaner vurderer manglende midler til følgende: Nødvendig sporjustering på Lemvigbanen. Dette er underlagt Trafikstyrelsens krav og regler som foreskriver en gennemgående sporjusteringer minimum hvert 10. år. Estimeret udgift skønnes til 1,5 mio. kr. i Nedlæggelse af ikke sikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt at nedlægge ikke sikrede overkørsler i 2012 og efterfølgende år. I perioden ønskes afsat 2,0 mio. kr. pr. år. Deltagelse i GSM-R radiosystem på grund af udskiftning af nuværende analoge radiosystemer til et nyt anlæg. Der er vurderet en samlet udgift på 8,2 mio. kr. i 2012 og Midtjyske Jernbaner forventer at en mindre opstartsudgift i 2011 kan afholdes inden for nuværende budget. Midler til levetidsforlængelse af Y-tog på Lemvigbanen. For at kunne opretholde togkørslen i en årrække frem til 2015/16, skal der afsættes midler til nødvendig levetidsforlængelse af eksisterende tog. Midtjyske Jernbaner vurderer, at der årligt skal afsættes 1,65 mio. kr. i perioden Midttrafik har indarbejdet en forhøjelse af investeringstilskuddet på 3,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i efterfølgende år for at Midtjyske Jernbaner kan deltage i anskaffelse GSM-R radiosystem i 2012 og Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet til Midttrafik, som har videresendt midlerne til Midtjyske Jernbaner til et anlægstilskud til sporombygningen. I budgettet for 2012 er der indregnet afdrag til Regionen vedr. lånet på ca. 10,1 mio. kr. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til busadministration og administration af handicapkørsel. Busadministrationen består dels af ren administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr og markedsføring. Udgangspunktet for budget 2012 er en fremskrivning af budget 2011 med en fremskrivningsprocent på 2,3 %. Busadministration Bestyrelsen har tidligere vedtaget en samlet besparelse på 5,0 mio. kr. på busadministration grundet det faldende aktivitetsniveau med de regionale effektiviseringer og den nye trafik i Aarhus. Der er i Trafikselskabets budget for 2012 indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. i forhold til budget I budgetoverslagsårerne er der indarbejdet yderligere besparelser på 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i Herefter er den samlede besparelse på 5 mio. kr. indarbejdet. Bestyrelsen vedtog på sit møde 4. marts 2011 at Trafikselskabet betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling, uden efterregulering. Det er derfor valgt at anvende de budgetterede køreplantimer for budgetåret i budgettet for Trafikselskabet i stedet for historiske regnskabstal, som der tidligere har været anvendt. Køb af nyt billetteringsudstyr er ikke indregnet i administrationsbudgettet. Indtil videre afregnes køb af nyt billetteringsudstyr særskilt efter nærmere aftale med bestillerne. Midttrafik har i februar 2011 tilsendt en forespørgsel til SKAT vedrørende moms på tilskud til rutebilstationer. Der forventes svar fra SKAT i sommeren Udgiften til moms er indarbejdet i budget 2012, men vil bliver fjernet, såfremt Midttrafik ikke skal betale moms af tilskuddet. Som følge af at Visit Aarhus nedlægges, er der fra og med budgettet for 2012 er overført midler fra busdrift til Trafikselskabet. Aarhus Kommune har hidtil betalt ca. 2,5 mio. kr. til Visit Aarhus som provision. Provisionen er regnskabsmæssigt modregnet i billetindtægterne på den 6

7 del af busdriften, der vedrører Aarhus Kommune. Det er administrationens opfattelse at Midttrafik fremover kan varetage opgaven billigere, og af den årsag øges Trafikselskabets budget kun med 2,0 mio. kr. Aarhus Kommune får således en samlet set en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Indtægterne fra kontrolafgifter for Aarhus Kommune er i budget 2012 udskilt som et særligt område, mens de tidligere indgik som en del af busadministrationen. I tabel 7 i bilagsmaterialet er kontrolafgifterne indregnet i nettoudgiften for hhv. regnskab 2010 og budget for 2011 som derfor er lavere end budgettet for Afregningen af kontrolafgifter i Aarhus Kommune følger den tidligere aftalte model. Brutto forventer Midttrafik således at udskrive for ca. 12,4 mio. kr. afgifter. Ud af disse forventes der indbetalt ca. 5,2 mio. kroner direkte til Midttrafik, mens den resterende 7,2 mio. kr. jf. modellen overføres til opkrævning hos Aarhus Kommune. Administration af handicapkørsel For administration af handicapkørsel sker der fra og med 2012 en sammenlægning af de to nuværende kørselskontorer, hvilket giver en effektiviseringsgevinst på 10 % svarende til 1,6 mio. kr. Besparelsen er indarbejdet i budgettet Letbane Letbanesekretariatet Letbanesekretariatet nuværende budget og fordelingen heraf mellem parterne forventes uændret i forhold til 2011 budgettet. Budgettet dækker forarbejdet forud for beslutning om etape 2 af letbaneudbygningen, herunder betjening af Letbanesamarbejdets styre- og følgegruppe. Etape 1-anlæg Det seneste overslag over budgettet for 2012 for anlæg af letbanens etape 1 er på kr. Udgifterne omfatter bygherreorganisation projektering og udbud af anlæg af letbanen. Udgifterne forventes fordelt mellem Transportministeriet, Aarhus Kommune og Region Midtjylland som følger: Transportministeriet 47,0 % Aarhus Kommune 47,2 % Region Midtjylland 5,8 % I alt Det forventes at aktiviteterne omkring letbanens etape 1 i 2012 flyttes over i det anlægsselskab der vil blive etableret ved ny lov om letbane i Aarhus Kommune. Udgifterne flyttes herefter ud af Midttrafiks budget. Rejsekortet I forhold til de budgetterede udgifter til Rejsekort bemærkes, at Midttrafik ikke har tilsluttet sig fuldt ud til Rejsekortprojektet. I det omfang dette vil ske, vil der blive tale om betydelige merudgifter til både drift, administration og investeringer. På bestyrelsesmødet 17. juni 2011 behandles en sag vedrørende kapitaltilførsel til Rejsekortet A/S. Bestyrelsens beslutning desangående indarbejdes efterfølgende i budgettet for Det videre forløb Budgetoplæg sendes efter behandling i Bestyrelsen - til politisk høring ved bestillerne. Bestillerne anmodes om en tilbagemelding senest 19. august På baggrund af de politiske høringssvar, forelægges et endeligt budget for 2012 for Bestyrelsen 9. september 2011, fordi budgettet skal vedtages inden 15. september Henset til sikkerhedsmomenterne og det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen. 7

8 Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2012 Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Busdrift Handicap kørsel Kan-kørsel Togdrift Trafikselskabet Letbanen Rejsekortet Kontrolafgifter I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. Midttrafiks bestillere Staten Sydtrafik I alt vedr. øvrige Total Midttrafik

9 Tabel 2: Busdrift, forslag til budget 2012 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto budget 2012 budget 2012 budget 2012 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 9

10 Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 10

11 Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2012 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto budget 2012 budget 2012 budget 2012 Favrskov Hedensted * Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 11

12 Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 12

13 Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2012 Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter budget 2012 BO2013 BO 2014 BO 2015 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Morsø Sydtrafik NT I alt vedr. øvrige I alt Note: 1) 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, lægekørsel,specialskoletransport, flextur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 13

14 Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til budget 20 Budget 2012 Kørsel Administra-tion I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik Morsø NT I alt vedr. øvrige I alt

15 Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2012 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto budget 2012 budget 2012 budget 2012 Regionen Driftstilskud Anlægstilskud heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen I alt Note: 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. I 2010 har Midttrafik afholdt afdrag på gældsbrev til Region Midtjylland på kr ,-. Gældsbrevet vedrører et anlægstilskud til sporombygning påodderbanen. Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Regionen Driftstilskud Anlægstilskud heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen I alt Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 15

16 Tabel 7: Trafikselskabet, forslag til budget 2012 Bus-adm. budget 2012 Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Ufordelt (egenkapital) I alt Note: 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. Note: I budget 2012 og fremover er kontrolafgifter ved Aarhus kommune ikke en del af trafikselskabet. I Budget 2011 udgør posten kr 16

17 Tabel 7 (fortsat): Trafikselskabet, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene ) Bus-adm. BO 2013 BO 2014 BO 2015 Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 17

18 Tabel 8: Trafikselskabet busadministration udspecificeret, forslag til revideret budget 2012 Lønudgifter Udmøntning af besparelse Teletaxa adm Div. administration Billetkontrol Billetkontrol Rutebilstationer/gods inkl. moms Information og markedsføring Bus-adm i alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

19 Tabel 9: Letbane, forslag til budget 2012 Tabel 9a: Letbanesekretariat budget 2012 BO2013 BO 2014 BO 2015 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: 1) 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. Tabel 9b: Letbane Etape 1 budget 2012 BO2013 BO 2014 BO 2015 Aarhus N/A N/A N/A Regionen N/A N/A N/A Staten N/A N/A N/A I alt Note: 1) 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 2) Der er ikke tilgængelig budgettal for letbanen etape 1 efter

20 Tabel 10: Rejsekort, forslag til budget 2012 budget 2012 BO2013 BO 2014 BO 2015 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens N/A N/A Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen N/A N/A I alt Note: 1) 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 2) Der er ikke tilgængelig budgettal for rejsekortet i 2014 ff. 20

21 Tabel 11: Kontrolafgifter forslag til budget 2012 budget 2012 BO2013 BO 2014 BO 2015 Aarhus I alt Note: 1) 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 21

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Driftsregnskab for 2012

Driftsregnskab for 2012 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 2. januar 2016 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.484.000 (bilag 2) Indtægter -1.299.589-1.196.000-1.306.000 Regionalt tilskud

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til - 1. behandling Skive Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Kørselsudgifter 28.585.565

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.451.000 55.451.000

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.517.000 (bilag 2) Indtægter -24.119.245-24.902.000-24.140.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Kommune 1. behandling / forventet 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9)

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Norddjurs Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere