!"#$%$#&$&'$()*$+,+-.$*!/*0.$*+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%$#&$&'$()*$+,+-.$*!/*0.$*+"

Transkript

1 !"#$%$#&$&'$()*$+,+-.$*!/*0.$*+

2 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning Problemoptakt Problemformulering Projektdesign Videnskabsteoretisk ståsted og metode Videnskabsteoretisk ståsted Definition og karakteristika ved case studier Kvalitative data Kvantitative data Litteratursøgning Definitioner Oplevelsesdesign Oplevelsescentre Kystturisme Stedbundne potentialer Yderområder Afgrænsning Mors, det eksisterende Molermuseum og ønsker til Moleroplevelsescenteret Morsø Kommune Præsentation af det eksisterende Moler Museum Morsø Kommunes ønsker til et Moleroplevelsescenter Delkonklusion Præsentation af den empiriske undersøgelse Kriterier for udvælgelsen Undersøgelsens design og tilrettelæggelse Valg af fokuspunkter Valg af datakilder Kvalitative interviews Metodeovervejelser om de kvalitative interviews Præsentation af oplevelsescentrene Beliggenhed Geo Center Møns Klint NaturBornholm Skagen Odde Naturcenter Historiecenter Dybbøl Banke Centrenes egne tilfredsundersøgelser Centrenes destinationskontekst Bornholm som destination Skagen som destination Møn som destination Turismen på Mors Thy-Mors som destination Delkonklusion

3 11. Oplevelsescentre og kystturisme i Danmark Oplevelsescentre i Danmark Turismen i yderområder Kystturisme i Danmark Målgrupper i dansk turisme Udviklingen i besøg på attraktioner i Danmark Delkonklusion Attraktioner i yderområder Primær, sekunder og tertiære attraktioner Flagskibe og destinationsudvikling Delkonklusion Oplevelser og oplevelsesdesign Definition på en oplevelse Oplevelsesdesign Den nye forbrugertype Kriterier for det oplevelsesorienterede produkt Delkonklusion Analyse Kvalitet af oplevelsesdesignet Oplevelsesdesignet på Geo Center Møns Klint Oplevelsesdesignet på NaturBornholm Oplevelsesdesignet på Skagen Odde Naturcenter Oplevelsesdesignet på Historiecenter Dybbøl Banke Delkonklusion Kritik af Jantzens metode Arkitektur og indhold i tilblivelsen af centeret Delkonklusion Forskningspotentialet Delkonklusion Marked og kundegrundlaget for et Moleroplevelsescenter på Mors Delkonklusion Beliggenhed i relation til de stedbundne potentialer Delkonklusion Udfordringer de næste 5 år Delkonklusion Levedygtighed i forhold til økonomi Delkonklusion Diskussion Oplevelsesdesignet Markedet og destinationskonteksten Fremtiden og økonomi Konklusion Perspektivering Kildeliste Bilag: Spørgeguides 2

4 Abstract The present study is based on Morsø Municipality wishing to create a visitor centre based on the unique deposits of moler (diatomaceous earth) on the island of Mors. Based on a comparative study of three visitor centres located in different peripheral areas of Denmark an assessment is made on how the study may contribute to the development of a new moler visitor centre on Mors. The study aims to work out recommendations for the management group involved in the developing of a moler visitor centre on the island of Mors. The study focuses specifically on the prospective experience product including: 1. The quality of the experience design 2. The architecture and contents of the visitor centre 3. Research potential and The destination context of the visitor centres 5. Assessment of the customer base for a moler visitor centre on Mors 6. Location with regard to local assets 7. Challenges within the next 5 years The scientific theory behind the project is one of critical realism using the methodology of a comparative case study. The project is theoretically based on experience design and actions in peripheral areas. Furthermore the project is supported by a series of statistical data. The comparative case studies have been performed on the following three visitor centres: Geo Center Møns Klint, NaturBornholm and Skagen Odde Naturcenter with the addition of Historiecenter Dybbøl Banke. The study includes qualitative data in the form of interviews with the managers of the three centres and a qualitative analysis of the experience design of the centres based on perience design. The study also includes quantitative data analyzing the location of the three centres in comparison with the location of the regions Thy and Mors in order to assess the expected customer base of a moler visitor centre on Mors. The primary conclusions of the study, being also the main recommendations to the management group at Morsø Municipality, are: The decision to establish a visitor centre should rest on a critical assessment of the estimated customer base and of strategies for promoting the product. The best experiences are based on staff communication and interaction with visitors and it is recommendable to allow visitors to cocreate the experience, both with regard to the structure of the experience design and the experience itself. The study concludes that after ten years the existing visitor centres are stuck with massive and expensive exhibition concepts that need renewing but will cost millions to change. A new visitor centre in Mors should address this problem by employing a more organic exhibition concept based on storytelling, workshops and experiences allowing the visitor to cocreate a unique adventure. Finally the study highlights the fact that prior to a possible competition for the architectural design of the visitor centre, the story and the exhibition concept and design must be carefully planned in every detail in order to achieve the best possible interaction between content and architecture. 3

5 1. Indledning Der er indenfor de sidste år etableret en række såkaldte oplevelsescentre i Danmark. Ofte udspringer etableringen af et ønske om at formidle noget unikt, for eksempel naturværdier, naturhistorie eller historie. Centrene er ofte stort anlagte; der etableres faste udstillinger for tocifrede millionbeløb, der benyttes kendte arkitekter og der investeres for millionbeløb i størrelsesordnen millioner kroner. Udover at skabe helt unikke oplevelser, er der for centrene i yderområderne også et ønske om at kunne udvikle destinationens turisme og skabe yderligere vækst i området. På Mors findes der enestående naturværdier i form af molerlandskaber af hel unik værdi. Moleret er med sin tykkelse på 60 meter en verdensberømt lokalitet, intet andet i sted i verden findes så tykt et molerlag. Det rummer verdens bedst bevarede vulkanske askelagsserie og 55 millioner år gamle, velbevarede fossiler fra dyre- og planteriget. Og så findes det i hele verden kun på Mors og Fur. Det er så unikt, at molerklinterne i dag er på den danske kandidatliste til UNESCOs Verdensarv og der er fundet hundredvis af danekræ i skrænterne. 1 Moleret repræsenterer derfor en helt unik, stedbunden lokalitet og muligvis et potentiale i forhold til at tiltrække turister og skabe oplevelsesøkonomi på den baggrund. I dag formidler Moler Museet på Nordmors molerets historie og de fossiler, der kan findes i moleret. Moler Museet har til huse i en stor, uopvarmet kostald, hvor fossilerne ligger side og om side, hvor formidlingen og oplevelsen slet ikke udfoldes i forhold til, hvor unikt moleret er. Der har derfor ad flere omgange været taget initiativ til, af forskellige grupper på Mors, at give moleret og oplevelsen heraf et løft ved at etablere et oplevelsescenter af en slags. Ingen af projekterne er imidlertid lykkes. Senest tilbage i 1996 havde den verdenskendte japanske arkitekt Tadao Ando givet tilsagn om at ville tegne et an- og Molercenter på Mors. 2 Der skulle skabes et center af international karakter, og projektet var tæt på at få et større millionbeløb fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Imidlertid blev fondens midler trukket tilbage af staten, kun få dage før bevillingen skulle være behandlet i bestyrelsen og planerne faldt dermed til jorden. I 2012 sker der noget skelsættende på Mors. Øens store bank, Fjordbank Mors, krakker og Mors er i chok. Øens mange landmænd er i fare for at gå konkurs og flere gør det. Øens bank har mange kunder og forretninger på øen, og både enkeltpersoner og virksomheder får problemer. Kommunalbestyrelsen på Mors reagerer ved at sætte et særligt arbejde i gang for at udarbejde en plan for vækst på øen. I vinteren 2012 offentliggør kommunalbestyrelsen - og kompetenceudvikling på Mors 3 Her vækkes planerne om at gøre noget særligt ud af moleret og via dette skabe udvikling og vækst, til.a. skabe en fysisk formidlings- og oplevelsesplatform, som i sig selv har en generel tilgængelig attraktionskraft, men som samtidig giver en anderledes synsvinkel på moleret og mulighed for 4 Målet med businesscasen er at skabe en ny arkitektonisk platform, der i sig selv er en oplevelse, der iscenesætter landskabet og geologien på en ny måde, så man får et oplevelsesmæssigt fyrtårn. 5 Morsø Kommune har medio 2012 nedsat en styregruppe, der skal konkretisere og kvalificere projektideen, og kommunen har i oktober og Molercenter å Mors 3 - Syv Business cases. En del af Udviklingsplan Mor

6 indsendt en ansøgning til Realdania om midler til en forundersøgelse, der skal belyse en lang række relevante emner, idet kommunen ønsker et projekt, der er levedygtigt. 6 magtpåliggende, at der ikke bare skal laves et projekt, men at der skal laves et projekt, der er levedygtigt. Det betyder ikke, at der skal tænkes småt, nærmest det modsatte, men der skal i projektetableringen være en realistisk tilgang til opgaven, og beslutningsgrundlaget for opbygningen af et Moleroplevelsescenter skal bygge på grundige analyser frem for håb, tro og 7 Det er forfatterens vurdering, at Kommunens businesscase er meget optaget af det arkitektoniske i et nyt oplevelsescenter; deres beskrivelse viser, at de har forhåbninger om, at arkitekturen i sig selv, skal kunne tiltrække turisterne. Der er imidlertid ingen garanti for, at dette vil ske. Businesscasen forholder sig således ikke særligt til indholdet af centeret eller selve oplevelsen. Det vil være særdeles problematisk, hvis arkitektur og indhold ikke tænkes sammen, da de tilsammen danner helhedsoplevelsen af oplevelsescenteret. Det fremgår af kommunes oplæg, at Moleroplevelsescenteret 8 skal være et svar på den lokale økonomiske krise; der skal skabes en attraktion, der kan have afsmittende effekt på eksisterende erhvervsliv og turismeaktører. Hvis dette skal lykkes, er det efter forfatterens opfattelse dog væsentlig at afklare, hvem man skal samarbejde med for at opnå dette. Det vil også være afgørende, at fokusere på den destinationskontekst, Mors står i og tage afsæt i den turisme, der eksisterer. Den regionalpolitiske dagsorden er at rette op på øens økonomi men Moleroplevelsescenteret i sig selv skal overleve på en oplevelsesøkonomisk dagsorden for at kunne klare sig på markedet. Når man står overfor at realisere en så kompleks ide om et Moleroplevelsescenter, har man ikke umiddelbart en vejledning eller konkret viden om, hvad der virker og ikke virker, man kan tage udgangspunkt i. Men der findes allerede i Danmark en række oplevelsescentre i yderområder, som har mange erfaringer. Derfor vil dette projekt undersøge 3 andre oplevelsescentre i yderområder. Målet er at indsamle viden om disse centres erfaringer med at etablere og drive et oplevelsescenter i et yderområde. Forfatterens ønske er, at det kan være et væsentligt bidrag til styregruppens arbejde hen imod et levedygtigt Moleroplevelsescenter på Nordmors. 6 Ansøgning om forundersøgelse for Moleroplevelsescenter på Nordmors 7 Ansøgning om forundersøgelse for Moleroplevelsescenter på Nordmors 8 hvis det realiseres. 5

7 2. Problemoptakt Moleret på Mors er en unik stedbunden ressource og har formentlig et potentiale, da det kun findes her (og på nabo-øen Fur) i hele verden. At moleret er unikt kan for så vidt ikke diskuteres, men det gør det ikke nødvendigvis automatisk unikt i oplevelsesmæssig forstand, da der først skal arbejdes med, hvordan det unikke formidles. Dansk landdistriktsudvikling har de senere år kredset omkring stedet som potentiale og 9 er blevet et af det nye landdistriktsparadigmes grundpiller. 10 Senest er dette blevet diskuteret kun forskere og praktikere lokale udviklingsprojekter med udgangspunkt i stedbundne potentialer, der alle viste succes. Konklusionen på konferencen blev derfor, at stedbundne potentialer formentlig ikke kun er et modeord i dansk landdistriktsudvikling. Også Realdanias 6-årige kommuner beliggende i yderområder; Thisted, Lolland og Bornholm, der netop er evalueret, viser, at succeserne skabes med udgangspunkt i de stedbundne potentialer. 11 Udgangspunktet for at arbejde med at udfolde molerets potentiale ser derfor ud til at være en beslutning, der er i tråd med forskning omkring udvikling af landdistrikter. Moler er imidlertid umiddelbart ikke særlig interessant for en bred målgruppe, og det er heller ikke umiddelbart let at formidle, så det bliver spændende for publikum. Man må derfor formode, at moler i sig selv kun har en relativ lille, forhåndsinteresseret målgruppe. Om dette siger attraktionskraft til det nordlige Mors, og dermed få en markant afsmittende effekt på eks I styregruppens ansøgning om en forundersøgelse er der en lang række punkter, som styregruppen ønsker belyst: 14 a. behovsanalyse; herunder vurdering af besøgstal og vurdering af, om indholdet i et oplevelsescenter kan skabe baggrund for varig eksistens af centeret b. på baggrund af behovsanalysen anbefale ambitionsniveau og størrelse af centeret eventuelt udbygget etapevis c. overvejelser om synergieffekt med allerede etablerede turistfaciliteter på Mors og opland og/eller anvise betydeligt vækstpotentiale d. beskrivelse af hvordan oplevelsescenteret skal omfatte både egentlig geologisk højkvalitetsudstilling samt oplevelsesområde, der indeholder moderat fysisk krævende udendørs/indendørs aktivitet for at se og opleve moleret samt tilskynde til, at gæsterne kan arbejde med moleret i kortere eller længere tid. e. anbefaling af den bedste placering af et center f. skitse til tegninger af centret og/eller forslag til arkitektur g. tidsplan for etablering, herunder overvejelser om etapedelt opbygning 9 Se definition i afsnit Agenda Y yderområdernes potentiale, s Ansøgning om forundersøgelse for Moleroplevelsescenter på Nordmors Ansøgning om forundersøgelse for Moleroplevelsescenter på Nordmors 6

8 h. forslag til finansiering af projektet på kort og langt sigt Spørgsmålene er, som det kan ses, mange. Det er tydeligt, at der er usikkerhed om en lang række emner, som skal ligge til grund for udviklingen af Moleroplevelsescenteret. Spørgsmålet er, hvordan et Moleroplevelsescenter kan lykkes og får succes og hvordan man griber det rigtigt an ud fra forsknings- og erfaringsbaseret viden om oplevelsesdesign og gerne ud fra andre oplevelsescentres erfaringer. Der findes i dag en række større oplevelsescentre i Danmark, der på flere måder kan sammenlignes med det center, man ønsker at etablere på Mors. For at skabe et grundigt og kvalificeret materiale til udviklingen af det kommende Moleroplevelsescenter, vil denne undersøgelse derfor foretage en empirisk undersøgelse af tre sammenlignelige oplevelsescentre i yderområder, der formidler geologiske og/eller naturvidenskabelige emner. Undersøgelsen vil samtidig inddrage teoretisk viden om attraktioner i yderområder og oplevelsesdesign samt forbrugernes krav til oplevelser og indsamle statistisk, der kan belyse de stillede spørgsmål i problemformuleringen. 7

9 3. Problemformulering Med udgangspunkt i teori om oplevelsesdesign og attraktioner i yderområder, indsamlet statistik og en komparativ analyse af 3 oplevelsescentre i yderområder i Danmark, der formidler geologiske/naturvidenskabelige emner og analyseres og diskuteres det: Hvad kan en komparativ analyse af 3 danske oplevelsescentre bidrage med til udviklingen af et nyt Moleroplevelsescenter på Mors? Der fokuseres særligt på det potentielle oplevelsesprodukt herunder: 1. Kvaliteten af oplevelsesdesignet 2. Arkitektur og indhold i tilblivelsen af centeret 3. Forskningspotentialet og destinationskonteksten oplevelsescentrene indgår i: 4. Marked og kundegrundlaget for et Moleroplevelsescenter på Mors 5. Beliggenhed i relation til de stedbundne potentialer 6. Udfordringer de næste 5 år I afsnit argumenteres for, hvorfor netop disse fokuspunkter er udvalgt. Projektet vil arbejde hen i mod anbefalinger til styregruppen for Moleroplevelsescenteret på Nordmors. 8

10 4. Projektdesign I dette afsnit vil projektets designopbygning blive gennemgået og forklaret. Efter indledningen blev projektets problemstilling præsenteret og problemet blev indsnævret, således at den egentlige problemformulering kunne præsenteres. Herefter forklares projektets design for læseren og der redegøres i kapitel 5 for de metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser, der har været i forbindelse med undersøgelsen. Det skal sikre, at læseren er klar over de valg, som er truffet på baggrund af metoden. Herefter redegøres der i kapitel 6 for de væsentligste definitioner, som projektet benytter og i kapitel 7 forklares de afgrænsninger, der er foretaget i projektet, så det står klart, hvad projektets omfang er. For at klargøre den aktuelle situation på Mors og afsættet for undersøgelsen præsenteres herefter i kapitel 8 Morsø Kommune og det eksisterende Moler Museum og der forklares om de foreløbige planer og ønsker, som Morsø Kommune har for det kommende Moleroplevelsescenter på Nordmors. Derefter præsenteres i kapitel 9 den empiriske undersøgelse og tilrettelæggelse samt de overvejelser, der er gjort i den forbindelse, så undersøgelsens design og metode står klart. I dette afsnit præsenteres de udvalgte oplevelsescentre også. I kapitel 10 analyseres centrenes destinationskontekst for at kunne vurdere, hvor centrene kan sammenlignes og for at kunne vurdere kundegrundlaget for et Moleroplevelsescenter på Mors. Herefter redegøres der i kapitel 11 for oplevelsescentrenes oprindelse i Danmark og den kystturisme, der er i Danmark særligt i forhold til oplevelsescentre. Målet er at skabe et overblik over de overordnede tendenser på området, så de kan benyttes i analysen. Kapitel 12 redegør for teori om attraktioner i yderområder og præsenterer fem kriterier, der skal opfyldes for at attraktioner i yderområder kan skabe succes, så disse kan benyttes i analysen. I kapitel 13 præsenteres den teori, som undersøgelsen ifht. oplevelsesdesign tager afsæt i, så det bliver muligt at udarbejde en kvalitativ vurdering af de udvalgte oplevelsescentre. Der præsenteres en definition på, hvad en oplevelse er og oplevelsesdesign indkredses. Herefter præsenteres den nye forbrugertype og ti kriterier for det oplevelsesorienterede produkt, der benyttes i analysen. Herefter præsenteres analysen i kapitel 14, hvor der dels bliver taget udgangspunkt i Jantzens teori om godt oplevelsesdesign, dels vil der gennem empirien og teorien blive analyseret på de fokuspunkter, der er nævnt i problemformuleringen med udgangspunkt i de kvalitative og kvantitative data, som undersøgelsen har præsenteret. Analysen munder i kapitel 15 ud i en diskussion af undersøgelsen, hvorefter der konkluderes med en række anbefalinger til Morsø Kommune i kapitel 16. Til slut bliver der i kapitel 17 perspektiveret på projektets konklusioner. 9

11 5. Videnskabsteoretisk ståsted og metode I dette afsnit redegøres for det videnskabsteoretiske ståsted og projektets metode. Projektet er metodisk bygget op som et komparativt case studie. Derfor redegøres kort for case studiet og hvilke konsekvenser det metodiske valg har for projektets udformning. Desuden vurderes de kvalitative og kvantitative data, og der redegøres for litteratursøgningen. 5.1 Videnskabsteoretisk ståsted Dette projekt tager sit udgangspunkt i kritisk realisme, idet de konkrete fænomener, der studeres, ses i sammenhæng med mere generelle sociale strukturer og samfundsforhold. 15 Kritiske realister er kendetegnet ved at bevæge sig fra det faktiske niveau til det dybe niveau og tilbage igen, idet fænomener på samfundets overflade herigennem forsøgsvis forklares ud fra uobserverbare mekanismer, strukturer og relationer på det dybe niveau. 16 Det er også hensigten i dette projekt. 5.2 Definition og karakteristika ved case studier Det er valgt at foretage et komparativt casestudie for at svare bedst muligt på problemformuleringen. Robson giver følgende definition af casestudiet: strategi til empirisk udforskning af et udvalgt nutidigt fænomen i sin naturlige sammenhæng ved 17 Denne definition benyttes i dette projekt, idet de tre oplevelsescentre, er et nutidigt fænomen, der udforskes i sin naturlige sammenhæng ved hjælp af en række datakilder og som forfatteren anvender i en bevisførelse i projektets analyse. Et case studie har ifølge Knud Ramian, følgende karakteristiske træk. Et casestudie er: 18 - En empirisk undersøgelse kan studere, hvilke hændelser, der faktisk foregår, og hvad de fører med sig. I dette projekt vil den empiriske undersøgelse studere tre oplevelsescentres erfaringer på udvalgte fokuspunkter. - Et udvalgt fænomen Case studiet kan interessere sig for tre hovedtyper af fænomener: systemer, forløb og personer. Dette projekts fænomen er et forløb; erfaringerne fra tre oplevelsescentre. - Et nutidigt fænomen i sin naturlige sammenhæng Case studiet er som oftest studier af fænomenerne i nutiden, og case studiet gennemføres dér, hvor fænomenet udspiller sig. Derfor skal både fænomenet og dets kontekst studeres. Analyseenheden skal være veldefineret og observerbar. I dette projekt er analyseenheden de tre udvalgte oplevelsescentre og deres oplevelsesdesign. Derudover studeres centrenes kontekst i sin naturlige sammenhæng: destinationen. - Forskellige datakilder Studerer man nutidige fænomener i deres naturlige sammenhæng, er der et utal af mulige datakilder. En enkelt datakilde vil være alt for usikker for i et nutidigt fænomen, er der ofte mange variable på spil. Som datakilder anvendes derfor både observationer, samtaler, 15 Juul og Bransholm Pedersen (2012), s Juul og Bransholm Pedersen (2012), s Robson (2002) 18 Ramian (2007) kap. 2 10

12 dokumenter og interviews med forskellige mennesker om det samme fænomen. Forskellige datakilder kan underbygge de samme konklusioner. Man taler om triangulering, når man belyser det samme fænomen med flere datasæt og understøtter de det samme resultat, siger man, at data konvergerer. Case studiets argumentationskraft styrkes, når der anvendes både kvantitative og kvalitative data. Det kan for eksempel være: spørgeskemaundersøgelser, interviews, observationer, arkivmateriale, registerundersøgelser mv. I et casestudie er observation, evt. deltager-observation, dybdegående kvalitative interviews, detaljeret beskrivelse og kvalitative feltnoter vigtige forskningsmetoder. I dette projekt er der bl.a. benyttet følgende datakilder: kvalitative interviews, observation, materialer fra centrene. Valg af datakilder uddybes i afsnit I det følgende redegøres for de kvalitative og kvantitative data, der er benyttet for at belyse problemstillingen bedst muligt: 5.3 K valitative data For at kunne dykke ned i projektets fokusområder, er det er valgt at indsamle kvalitative data i form af kvalitative interviews med lederne af de tre oplevelsescentre. Data herfra benyttes i projektets analyseafsnit, hvor der analyseres der på de kvalitative interviews. De kvalitative interviews er subjektive og giver mulighed for at komme i dybden med fokusområderne. Men netop fordi de er subjektive, havde det kvalificeret undersøgelsen, hvis der havde været udarbejdet flere kvalitative interviews med medarbejdere på centrene. Dette er fravalgt af tidsmæssige årsager. (dette uddybes i afsnit 9.2.4) Det er valgt at udarbejde en kvalitativ analyse af oplevelsesdesignet på de tre centre, for at kunne vurdere kvaliteten af oplevelsesdesignet samt indsamle eventuelle erfaringer til Mors. Den kvalitative analyse af oplevelsesdesignet er udarbejdet på baggrund af et analyseskema fra Jantzen (dette uddybes i afsnit 13.4). En styrke her er, at det derved er muligt direkte at sammenligne de tre udvalgte centres oplevelsesdesign som kan lede hen imod anbefalinger til Mors. Et metodisk problem for denne del af undersøgelsen er, at vurderingen af oplevelsesdesignet blev besværliggjort af, at centrene var lukket ned for vinteren. Udstillingerne var derfor ikke fuldt fungerende med lyd, lys mv. Vurderingen af oplevelsesdesignet er derfor sket på indtryk, forklaringer og egne observationer. Det havde kvalificeret undersøgelsen, at foretage undersøgelsen, hvor centeret havde helt åbent. Et andet metodisk problem for undersøgelsen er, at det ikke var muligt at indsamle viden om, hvordan gæsterne oplever centeret eller foretage egne observationer, hvor der er gæster til stede, da oplevelsesstederne havde vinterlukket i undersøgelsesperioden. Det havde kvalificeret undersøgelsen, at have inddraget dette. På NaturBornholm og Geo Center Møns Klint har centeret selv udarbejdet brugerundersøgelser, som er inddraget i projektet. 5.4 K vantitative data Der er indsamlet kvantitative data, som skal muliggøre den ønskede komparation mellem de tre centre. De kvantitative data retter sig primært mod at kunne beskrive centrenes destinationskontekster samt mod at kunne vurdere kundegrundlaget for at eventuelt center på Mors. Der er derfor indsamlet besøgstal fra centrene, statistik fra VisitDenmark (bl.a. attraktionslisten 2011), Center for Regional- og Turismeforskning og Videncenter for Kystturisme om overnatning på destinationerne og turismeforbrug. Data fra centrene selv er meget svage og er derfor ikke sammenlignelige, mens resten af de kvantitative data fra de nævnte er komparative. De kvantitative data er objektive og kan være med til at belyse de kvalitative data og skabe triangulering i projektet. 11

13 5.5 Litteratursøgning I dette projekt blev der indledningsvist søgt på internettet efter oplevelsescentre, der kunne være sammenlignelige med det, der er ønsker om på Mors. Samtidig blev der søgt på litteratur omkring oplevelsesdesign særlig oplevelsesdesign, der relaterede sig til oplevelsescentre. Der er også søgt på litteratur omkring attraktioner i yderområder, attraktionsudvikling i yderområder og destinationsudvikling i yderområder. Undervejs er litteraturens litteraturlister benyttet. Der blev også søgt efter rapporter og statistik, der kunne bidrage med de ønskede statistiske oplysninger. Her er primært benyttet VisitNordjylland.dk og VisitDenmark.dk samt Center for Regional- og Turismeforskning og Videncenter for Kystturisme som ligger inde med stor viden på området. Bibliotek.dk og RUCs databaser (særligt SUMMON og GeoCite) er benyttet til litteratursøgningen. 12

14 6. Definitioner I dette afsnit redegøres for væsentlige begreber og definitioner, der benyttes i projektet. 6.1 Oplevelsesdesign I dette projekt benyttes Jantzens definition af oplevelsesdesign: - oplevelsesdesign handler om at tilrettelægge rammer, udvikle genstande, planlægge situationer og hændelsesforløb, - der kan bidrage til at brugere, borgere eller konsumenter får interessante og relevante oplevelser - på et fysiologisk, emotionelt og kognitivt plan Oplevelsescentre Der findes ikke umiddelbart en officiel definition på, hvad et oplevelsescenter er. VisitDenmark oplyser, at de ikke har en definition på oplevelsescenter. Tilskudsordningen for Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC) definerer de centre, de yder tilskud til således: 20 vanskeligt tilgængelige fænomener og som bygger på vidensformidling via publikumsaktiv deltagelse. VPAC er et statsstøttet oplevelsescenter, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige, praktisk orienterede og udfordrende aktiviteter for alle sa 21 Et oplevelsescenter adskiller sig fra museer ved ikke at have museale forpligtelser som de museer, der er omfattet af museumsloven har. Af de udvalgte oplevelsescentre i undersøgelsen får de to; Geo Center Møns Klint og NaturBornholm støtte fra VPAC ligesom Historiecenter Dybbøl Banke gør. Skagen Odde Naturcenter modtager ikke støtte fra VPAC. 6.3 K ystturisme I dansk turisme opererer man ikke med yderområder som begreb. I stedet arbejdes der med begrebet kystturisme, der er defineret Stedbundne potentialer Realdania, der arbejder med at aktivere de stedbundne potentialer i yderområder, definerer stedbundne potentiale således: sted. Det kan være kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed til storslåede naturområder eller en levende, lokal håndværkstradition. Det kan også være lokal kultur, lokale værdier og selvforståelse, lokal viden og sociale netværk., der er opstået over tid på et sted. Fælles for dem Jantzen (2011) s De 15 centre der modtog tilskud i 2012: Vadehavscentret, Ribe Vikingecenter, Geocenter Møns Klint, Økolariet, Kulturcentret Assistens, Naturbornholm, Aqua, Tycho Brahe Planetarium, Fjord og Bælt, Bornholms Middelaldercenter, Middelaldercenter Nyk F., Experimentarium, Historiecenter Dybbøl Banke, Sagnlandet Lejre, Lille Vildmosecentret. 21 og- dagtilbud/paa- tvaers- af uddannelserne/puljer/videnspaedagogiske- aktivitetscentre 22 Videncenter for Kystturisme (2012) 23 Realdania (2012) 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE...

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE... Abstract Med projektet ønsker vi at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende i det oplevelsesorienterede samfund. Her er der særligt fokus på, hvordan nutidens forbrug og forbruger karakteriseres

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Anholt - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Projektgruppe: Guilla J. Ridgewell, Mille Jensen, Søren Lerche Mørck, Jens Peter Houe Vejleder: Michael Haldrup

Læs mere

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2.

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Kapitel: Metode... 13 2.1 Videnskabsteoriens konsekvenser

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev.

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. - En kvalitativ undersøgelse af et brev fra SKAT. Af Maryam Mirkhani Signe Holm Nielsen Rólant Waag Dam Freja Nissen Eilertzen Maya Krone Janne Flintholm

Læs mere

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Service EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Kontrol Økonomi AF MAJA KASPERSEN OG LEA WILLUMSEN FORVALTNING

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 Indholdsfortegnelse 1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 4. Metodiske og teoretiske overvejelser... 6 4.1. Det kommunikative

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Indhold Sammenfatning...5 Baggrund, statistik og teori...15

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere