104.c.100.b. Ekstra generelt bidrag til International AIDS Vaccine Initiative. IAVI. 7,5 mio. kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "104.c.100.b. Ekstra generelt bidrag til International AIDS Vaccine Initiative. IAVI. 7,5 mio. kr. 2012-2013"

Transkript

1 UFT 104.c.100.b. Ekstra generelt bidrag til International AIDS Vaccine Initiative. IAVI 7,5 mio. kr : 65 mio. kr., 2010: 10 mio. kr., 2012: 10 mio. kr. Bidraget knytter sig til de danske udviklingsprioriteter vedr. bekæmpelse af hiv/aids Bevillingen er en del af opfølgningen på reviewet i 2011 af den hidtidige danske støtte til hiv/aids, som anbefalede yderligere støtte til vaccineudvikling. Formålet med bevillingen på 7,5 mio. DKK er at bidrage til udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner. Hvert år smittes mere end 2,5 millioner mennesker med hiv og særligt unge mellem 15 og 24 år rammes. Effektiv bekæmpelse af hiv/aids epidemien kræver en bred indsats fra forebyggelse over behandling til udvikling af nye innovative tilgange. Udvikling af en effektiv vaccine, der kan forhindre overførsel af hiv-smitte er bredt anerkendt som det tiltag, der mest effektivt vil kunne bremse epidemien og på sigt helt udrydde aids. Det Internationale AIDS Vaccine Initiativ IAVI blev etableret i 1996 med formål at fremme udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner, især med henblik på anvendelse i udviklingslandene. IAVI samarbejder tæt med forskningsinstitutioner og private medicinalvirksomheder om at identificere og udvikle vaccinekandidater med det største potentiale og har desuden et tæt samarbejde med laboratorier og forskningscentre i syd bl.a. med henblik på at opbygge kapacitet til at gennemførelse af kliniske tests af vacciner. IAVI er bredt anerkendt som den førende organisation på området og Danmark har støttet IAVIs aktiviteter siden Ved at opprioritere støtten vil Danmark medvirke til, at de betydelige forskningsresultater, der er opnået konsolideres samtidig med, at man bidrager til at skabe positivt momentum på et tidspunkt hvor der er fornyet optimisme om de seneste forskningsresultater der giver håb om, at der vil være en effektiv vaccine inden udgangen af dette årti. 1

2 Formålet er at bidrage til udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner, især til anvendelse i udviklingslandene, gennem støtte til det Internationale AIDS Vaccine Initiativ (IAVI). Udviklingen af en effektiv vaccine og udbredelse af denne anerkendes bredt som det tiltag, der mest effektivt vil kunne bremse HIV/AIDS epidemien. Støtte til vaccineudvikling er et langsigtet engagement og vil altid være behæftet med en vis risiko. Fra dansk side er der ydet støtte til udvikling af hiv-vacciner via IAVI gennem en årrække. IAVI betragtes som den førende organisation på området og søger med et strategisk fokus at støtte forskning i udvikling af de mest lovende vaccine-kandidater. Denne indsats er koblet med støtte til kapacitetsudvikling, overvejende af partnere i Syd, herunder støtte til udbredelse af vaccinen, når den foreligger. IAVIs forsknings- og udviklingsaktiviteter fokuserer på at udvikle og gennemføre kliniske tests af lovende vaccinekandidater. En mindre del af budgettet er allokeret til fortalervirksomhed og ressourcemobilisering for fortsatte investeringer i udvikling af en hivvaccine. I den forbindelse ydes der direkte finansiel støtte til offentlige forskningsinstitutioner og private bioteknologiske virksomheders forskning i udvikling af hiv-vacciner og deres kliniske afprøvning. Som led heri foretages en kontinuerlig afsøgning af forskningsindsatser med henblik på at identificere og støtte videreudviklingen af de mest lovende vaccinekandidater. En række af forskningsaktiviteterne gennemføres i samarbejde med laboratorier og forskningscentre i syd, bl.a. i Sydafrika, Kenya, Rwanda og Uganda, hvor IAVI bl.a. bidrager til udvikling af forskningskapacitet bl.a. med henblik på gennemførelse af kliniske test af vaccinekandidater. Her samarbejder IAVI tæt med lokalsamfundene igennem klinkker og lokale sundhedstilbud og driver opsøgende arbejde bl.a. i forhold til lokale ledere, civilsamfundsorganisationer og netværk baseret på en rettighedsbaseret tilgang med fokus på ligestilling og kvinders sårbarhed overfor hiv/aids samtidig med, at der arbejdes med at inddrage særligt sårbare grupper herunder mænd der har se med mænd. De seneste år har set en række videnskabelige gennembrud i hiv-vaccineforskningen og det anses i dag for sandsynligt, at man vil være i stand til at fremstille en vaccine, der beskytter mod overførelse af hiv-smitte inden for de næste 8 år. Baggrunden for den fornyede optimisme er bl.a. en række succesfulde resultater fra test af vaccinekandidater i Thailand og gennembrud på forskningsområdet med identifikation af en række antistoffer, der har vist sig virkningsfulde over for at neutralisere hiv-virus. I tilknytning til forsknings- og udviklingsaktiviteterne udfører IAVI global fortalervirksomhed og ressourcemobilisering. Dette sker gennem tætte samarbejder med fortalere for hiv/aids bekæmpelse og beslutningstagere fortrinsvis i lande, der er hårdt ramt af hiv/aids epidemien og på globalt plan i forhold til politiske ledere, donorer og civilsamfundsrepræsentanter. 2

3 IAVI lancerede en ny strategisk plan i 2011 dækkende perioden Visionen i den strategiske plan er uforandret at arbejde for udvikling af en hiv-vaccine, der kan gøres tilgængelig for hele verden men den forholder sig til det ændrede landskab både de forskningsmæssige gennembrud og den verdensomspændende økonomiske og finansielle krise, der skærper behovet for skarp fokusering af indsatsen. Der lægges bl.a. op til en række besparelser på administrations- og advocacy budgettet samtidig med at støtten til at fremme udviklingen af en effektiv vaccine vil fokusere på at identificere muligheder og mangler i vaccine-forskningen og målrette IAVIs ressourcer så de giver mest merværdi. Særlige hensyn og prioriteter: I strategien for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv lægges der op til en fortsættelse af den hidtidige aktive danske indsats i kampen mod hiv/aids. I 2011 gennemførtes et review af den hidtidige danske støtte til bekæmpelse af hiv/aids. Heri blev støtte til forskning betegnet som et høj-risikoområde men samtidig fremhævet som et område med potentielt stor gevinst. Reviewet anbefalede i forlængelse heraf, at støtten til udvikling af en hiv-vaccine blev øget og i opfølgningsplanen for reviewet blev det foreslået, at man senest i 2013 øgede støtten til IAVI. IAVIs indtægter udgjorde i 2010 og 2011 ca. 458,5 mio. DKK årligt. Siden 2007, hvor organisationens indtægter toppede, har IAVI tilpasset udgifterne for at matche faldet i indtægter. Fsva. de fremtidige indtægter forudser IAVI et svagt yderligere fald. Forudsigelserne for er på 423 mio. DKK årlig, men tallene er behæftet med en betydelig usikkerhed p.gr.a. den finansielle og økonomiske krise. Som nævnt oven for har forventningerne til fremtidig finansiering foranlediget udarbejdelse af en ny strategisk plan for perioden Planen blev præsenteret for donorerne i marts 2012, hvor den blev positivt modtaget. Danmark har ydet bidrag til IAVI siden 2002 og har gennem en lang og vedholdende indsats medvirket til at der har kunnet opnås betydelige forskningsresultater bl.a. et af de hidtil største gennembrud, da det for første gang blev demonstreret ifm. kliniske test i Thailand, at en vaccinekandidat forhindrede overførsel af hiv-smitte. Der ydes et generelt dansk bidrag på 7,5 mio. DKK til IAVIs generelle budget for perioden Bidraget gives som et additionelt bidrag til det tidligere bevilligede bidrag på 15 mio. DKK for perioden Det danske bidrag vil indgå i IAVIs samlede budget der udgør 355 mio. DKK i 2013 og vil dermed bl.a. bidrage til at gennemføre kliniske test af vaccinekandidater samt opbygning af kapacitet i IAVIs samarbejdslande. Samtidig vil et additionelt dansk bidrag medvirke til at sende et positivt signal i forhold til gennemførelsen af IAVIs nye strategiske plan. Bevillingen på 7,5 mio. DKK gives i opfølgning af reviewet af den danske hiv/aids indsats fra Investering i forskning i udvikling af en hiv-vaccine er ikke uden risiko. Der er tale om et forskningsområde, der har været præget af såvel tilbageslag som fremskridt. Den seneste tids positive forskningsresultater giver imidlertid grundlag for betydelig optimisme og det anses for sandsynligt, at der vil være en vaccine der beskytter mod overførsel af hiv-smitte inden for en overskuelig fremtid. Et sådant resultat vil ændre afgørende på mulighederne for effektivt at bremse og på sigt helt udrydde sygdommen. Som led i IAVIs arbejde med at identificere og udvikle nye vacciner forskes desuden i udvikling af vacciner til særlige målgrupper, herunder 3

4 til mænd der har se med mænd. IAVI fremstår som en attraktiv samarbejdspartner idet man ikke alene fokuserer på at støtte udviklingen af en effektiv vaccine men også beskæftiger sig med hvorledes en vaccine kan produceres i stor skala og anvendes i udviklingslandene. Danmark har samarbejdet med IAVI gennem en årrække og har et godt kendskab til organisationen. 4

5 IAVI blev stiftet i 1996 med det formål at fremme udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner, især til anvendelse i udviklingslandene. IAVI har været en pioner inden for udvikling af såkaldte produktudviklingspartnerskaber, der samler offentlige og private interesser og ekspertise med henblik på at accelerere udvikling og udbredelse af nye sundhedsteknologier til gavn for verdens fattigste. Samarbejdet med den private sektor omfatter bl.a. samarbejde med bioteknologiske virksomheder som Crucell og Astra- Medimmune samt den farmaceutiske virksomhed GlaoSmithKline. Danmark har tidligere støttet IAVI fra med i alt 65 mio. DKK og genoptog i 2010 støtten med et toårigt tilsagn på i alt 10 mio. DKK og en to årig bevilling i 2012 på 15 mio. DKK. Foruden bidrag fra Danmark modtager IAVI bidrag fra en række statslige udviklingsinstitutioner samt fra private fonde. De statslige donorer omfatter Irland, Japan, Spanien, Nederlandene, UK, Sverige, Norge og USA, der modtages desuden bidrag fra private fonde bl.a. Gates Fonden samt en række bidrag fra den private sektor bl.a. Bristol-Meyrs- Squibb, Carlsberg, Glao-Smith-Kline, Pfizer, Google m.fl. Støtten gives som et generelt bidrag til IAVI, der udgøres af et sekretariat i New York, et europæisk kontor i Haag samt regionalkontorer i Kenya, Indien og Sydafrika. 5

6 Hiv/aids epidemien udgør fortsat en stor udfordring, særligt for de hårdest ramte lande. I 2011 levede 34,2 millioner mennesker med hiv-smitte og i samme år blev 2,5 millioner smittet med hiv. Epidemien rammer især unge mellem 15 og 24 år og unge kvinder er særligt udsatte med dobbelt så høj infektionsrate som unge mænd. Effektiv bekæmpelse af hiv/aids kræver en flerstrenget indsats fra forebyggelse over behandling til udvikling af nye innovative tilgange. Forskning i produktudvikling, som f.eks. vacciner, er en del af den samlede indsats mod hiv/aids og IAVI er den ledende partner på området. I 2011 blev den danske hiv/aids indsats fra vurderet og konklusionerne var overordnet positive over for omfanget og karakteren af de dansk støttede indsatser. Reviewet pegede samtidig på behov for at justere elementer med henblik på at sikre mest målrettet og effektiv udnyttelse af den danske støtte. I forlængelse heraf anbefaledes en opprioritering af støtten til forskningsindsatser via IAVI og det internationale microbicide initiativ (IPM) 6

7 I forlængelse af den seneste strategiske plan dækkende perioden er der opstillet en række resultatmål for de enkelte indsatsområder. For hvert af resultatmålene er der opstillet outputs og indikatorer. For hovedindsatsområdet forskning og udvikling er det væsentligste output udvikling og afprøvning af nye vaccinekandidater. Indikatorerne defineres bl.a. som antallet af vaccinekandidater, der er screenet og godkendt til klinisk afprøvning samt antallet af vaccinekandidater der er bragt gennem de forskellige stadier af klinisk afprøvning. Oversigt over indikatorer og resultatmål præsenteres neden for: SUMMARY & DETAILED PERFORMANCE FRAMEWORK IMPACT: Availability of safe, effective, accessible, preventive AIDS vaccines for use throughout the world, especially in developing countries most affected by AIDS, as part of a comprehensive & sustainable response to ending the AIDS pandemic OUTCOME: To stimulate significant advances in the AIDS vaccine field that harness partnerships to epand the number, quality & diversity of AIDS vaccine candidates in the clinical pipeline OUTPUT 1: Development, design & clinical testing of novel vaccine approaches that elicit broadly neutralising antibodies (bnabs) against HIV OUTPUT 2: Selected replicating viral vector-based vaccine candidate(s) advanced to clinical testing OUTPUT 3: Broader variety of vaccine candidates advanced to clinical development supported through IAVI s partnerships OUTPUT 4: Sustainable & effective clinical research capacity in developing countries supported by global R&D collaborations Key Milestones / Achievements (by March 2018) 2 leading neutralising antibody-inducing vaccine candidates will have entered Phase1 trials, if manufacturable & safe in pre-clinical models 2 additional vaccine candidates from IAVI s vector-based vaccine portfolio will have entered Phase 1 trials, if manufacturable & safe in pre-clinical models IAVI will have contributed to development of at least 2 vaccine candidates from portfolios of others via Central Services Facility (CSF), & participated in 1 Phase 2b efficacy trial. CSF incorporated as a permanent support mechanism for the field IAVI s clinical, lab & data management standards & capacity will be fully utilised in trials & epidemiological studies for IAVI or others. New collaborative agreements, especially in emerging economies, will be further epanding scope & scale of AIDS vaccine initiatives Assumptions - International governments support a comprehensive HIV prevention approach to ending AIDS, which includes an effective vaccine, & remain committed to financing HIV/AIDS programming including vaccine R&D - AIDS vaccine candidates meet target profile in terms of immune response, acceptability & accessibility, especially in developing countries for those at higher risk of HIV infection - Perceived continuing need for an AIDS vaccine is evident at community & national levels - New global R&D collaborations diversify the pipeline & epand number of AIDS vaccine candidates advancing to Phase 2b efficacy trials - Adequate clinical trial capacity & infrastructure in Africa can be 7

8 ÒUTPUT 5: Sustained global investment in AIDS vaccine R&D with strengthened political & community support for clinical trials OUTPUT 6: Organisational systems & resources optimised for efficiency, effectiveness & added value to the field IAVI will implement an evidence-based policy/advocacy agenda partnering with others in the field, illustrating impact & cost effectiveness of AIDS vaccines, & ensuring meaningful participation of people from regions most affected by HIV & AIDS Internal business & operational practices will have increased organisational efficiency & consistently demonstrating effective partnering and value added to the field; overhead reduced to 10% of the budget. sustained - Resource sharing partnerships with other (vaccine) PDPs/ collaborators are successful mechanisms for strengthening technical & nontechnical efficiencies & effectiveness in order to achieve intended outcomes faster IMPACT: Availability of safe, effective, accessible, preventive AIDS vaccines for use throughout the world, especially in developing countries most affected by AIDS, as part of a comprehensive & sustainable response to ending the AIDS pandemic OUTCOME: To stimulate significant advances in the AIDS vaccine field that harness partnerships to epand the number, quality & diversity of AIDS vaccine candidates in the clinical pipeline Year: Output 1 Development, design, clinical testing of novel vaccine approaches that elicit broadly neutralising antibodies (bnabs) against HIV Indicator 1.1: No of immunogens/yr screened, tested for immune response Indicator 1.2: No of 1 st generation immunogens that meet criteria to advance Indicator 1.3: No of 2nd generation immunogens that meet criteria to advance Indicator 1.4: Novel alternative strategy (vectormediated gene transfer) advanced Milestone 1.1: Immunogens screened Milestone 1.2: 1 st Env immunogen selected as candidate Preclinical assessment completed Regulatory dossier filed with FDA. Advance to Phase 1 trial Complete Phase 1 testing, determine level of induced bnabs Make go/no go decision to advance to Phase 2b trial Milestone 1.3: 2 nd -generation immunogens that are epitope-directed & trimer-directed, tested for binding to bnabs Go/no go decision made to focus immunogen testing on ~10 immunogen leads Test elicitation of bnabs in animal models & select potential 2-3 candidates for advancement to product development 2 vaccine candidates advanced to Phase 1 trial, if manufacturable and safe in preclinical models (2018) Milestone 1.4: Vector-mediated gene transfer strategy advanced 2 nd multi-bnab candidate to Phase 1 trial, if safe & effective 8

9 Output 2 Selected replicating viral vector-based vaccine candidate(s) advanced to clinical testing Indicator 2.1: Test of concept replicating virus vector vaccine candidate selected for advancement to Phase 1 trials Indicator 2.2: No of replicating virus vector candidates advanced to preclinical product development (based on NHP safety and immunogenicity) &, as appropriate, advanced to Phase 1 trials Year: Milestone 2.1: Prototype vaccine candidate based on Sendai virus vector enters Phase 1 trial Multi-antigen Sendai vaccine candidate developed & advance to Phase 2b trials, if successful Milestone 2.2: Test 2 replicating vector platforms for immunogenicity in animal models, select 1 to advance to protection studies in SIV Construct replicating vectors with HIV genes as vaccine candidates & test immunogenicity in NHPs Complete preliminary safety testing of vectors Select 1replicating vector candidate to enter product development Preclinical manufacturability & safety assessment completed Regulatory dossier filed with US FDA. Advance to Phase 1 trial, if successful Output 3 Broader variety of vaccine candidates advanced to clinical development supported through IAVI s partnerships Indicator 3.1: Vaccine candidates prioritised & selected for Phase 1 & 2 trials Indicator 3.2: No of Phase 2b trials initiated Indicator 3.3: Central Services Facility (CSF) established as a new initiative for provision of services to the field Milestone 3.1: Launch of first of Phase 1 studies for replicating vectors (Sendai), incl. implementation of new mucosal sampling & analysis techniques in studies Launch of 1 st of novel HIV approaches w/aav as vector for gene delivery of bnabs Complete immunological analysis of heterologous Adeno prime / boost and comparison with homologous prime boost. Complete analysis of trial using epdna IL12 & Ad35 Complete immunological analysis of Ad35/protein (IAVI portf.) Manufacture & release of Ad26/MVA candidate (NIAID, MHRP, Harvard) with selection of 1 or more to advance to Ph 2a trial Data review & launch of Phase 1 combination study building on data from efficacy studies of 2015 & best of Env candidates Preparation for net efficacy study for Phase 1 testing 2016/17 Milestone 3.2: Year:

10 Output 4 Sustainable & effective clinical research capacity in developing countries supported by global R&D collaborations Indicator 4.1: No of trainings completed to maintain clinical, lab & data management quality standards as prep for trials with key populations (KPs) Indicator 4.2: No of epidemiological studies to support product development & testing Indicator 4.3: Programme for immunogen design & disc. established with Govt of India as part of NAC Indicator 4.4: IAVI s clinical research network capacity fully utilised in clinical trials & epi studies Output 5 Indicator 5.1: Evidence of Milestone 5.1: Comparative assessments made of Phase1 data & selection of appropriate leads for advanced studies. Regulatory approvals secured for Phase 2b trial Enrollment completed Launch of net efficacy study for heterologous prime boost carrier vaccines (MVA & Ad26 or conserved sequence inserts), likely to form new basal vaccine-control of viral replication Milestone 3.3: CSF pilot study successful & incorporated as permanent support mechanism CSF supports multiple prod. concepts-at least 2 adv to Phase 1 trials CSF broadens beyond BMGF supported projects, & new collaborations formed. Year: Milestone 4.1: All relevant CRC staff complete GCP&GLCP training All CRCs to retain GCLP accreditation Milestone 4.2: At least 3 epi studies contribute to vaccine design, trial planning & prep of efficacy training (incl. Protocol B incidence study to select KP s at 3 CRCs) Protocol C 400 participants are followed during eligibility for the acute infection study at 5 CRCs Mucosal studies undertaken in Nairobi (KAVI) with epansion planned to Uganda & Rwanda Milestone 4.3: Collaborative lab w/ Govt of India functioning Focus collaboration w/projects directed at identification of a vaccine that elicits bnabs Milestone 4.4: Clinical research network fully engaged in prevention trials of NPTs Year:

11 Sustained global investment in AIDS vaccine R&D with strengthened political & community support for clinical trials Output 6** IAVI s systems & resources optimised for efficiency, effectiveness & added value to the field** increased support from key decision-makers and in key policies for AIDS vaccine R&D Indicator 5.2: Evidence of IAVI policy analysis contributions used in key fora/by decision makers Indicator 5.3: Engage in/ support policy -advocacy at regional/ country level to stimulate support for investment in & ownership of vaccine R&D Indicator 5.4: Global advocacy initiatives increase or maintain commitments to AIDS vaccine R&D Indicator 6.1: Business & operational practices in place to increase & sustain efficient operating levels Indicator 6.2: % of staff turnover compared to annual target Indicator 6.3: Satisfaction levels from eternal stakeholders with IAVI as a partner of choice consistently high Indicator 6.4: Maintain secure & stable funding At least 15 public epressions by key global & national decision makers include AIDS vaccine R&D Support for AIDS vaccine R&D features in key policy docs (UN, post- MDGs) Milestone 5.2: At least 8 policy papers completed (incl. impact modelling & cost-effectiveness studies) with evidence of key data/arguments used in key fora or by key decision-makers Milestone 5.3: At least 3 new strategically selected policy & advocacyfocused collaborations formed that address regions and/or populations most affected by HIV Milestone 5.4: Implementation of IAVI s global advocacy strategy with key strategic partners results in 3 key advocacy efforts per year with measureable outcomes relating to global financial support for AIDS vaccine R&D Year: Milestone 6.1: G&A is lowered to 10% annually Milestone 6.2: Annual staff turnover levels maintained at 15% Milestone 6.3: Annual survey of AIDS vaccine field, conducted with key stakeholders and SAC, shows level of satisfaction at XX% or above [TBD] Milestone 6.4: Annual ependitures match revenue within 5% 11

12 ** Indicators/related milestones in Output 6 are under development as part of the wider review of IAVI s M&E System. TBC by Dec

13 13

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2011 F O R K O R T E LSE R 2iE L de Ouagadougou AIT Asian Institute of Technology CBS Copenhagen Business School DANIDA Danish International Development Assistance

Læs mere

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Ansættesesbekendtgørelsen giver mulighed for, at institutionerne kan ansætte professorer med andre særlige opgaver

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Udenrigsudvalget 2013-14 URU Alm.del Bilag 23 Offentligt

Udenrigsudvalget 2013-14 URU Alm.del Bilag 23 Offentligt Udenrigsudvalget 2013-14 URU Alm.del Bilag 23 Offentligt Ressourceallokeringsmodel Ressourceallokering til danske folkelige organsiationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet vedr. støtte til udviklingsprogrammer

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere