104.c.100.b. Ekstra generelt bidrag til International AIDS Vaccine Initiative. IAVI. 7,5 mio. kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "104.c.100.b. Ekstra generelt bidrag til International AIDS Vaccine Initiative. IAVI. 7,5 mio. kr. 2012-2013"

Transkript

1 UFT 104.c.100.b. Ekstra generelt bidrag til International AIDS Vaccine Initiative. IAVI 7,5 mio. kr : 65 mio. kr., 2010: 10 mio. kr., 2012: 10 mio. kr. Bidraget knytter sig til de danske udviklingsprioriteter vedr. bekæmpelse af hiv/aids Bevillingen er en del af opfølgningen på reviewet i 2011 af den hidtidige danske støtte til hiv/aids, som anbefalede yderligere støtte til vaccineudvikling. Formålet med bevillingen på 7,5 mio. DKK er at bidrage til udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner. Hvert år smittes mere end 2,5 millioner mennesker med hiv og særligt unge mellem 15 og 24 år rammes. Effektiv bekæmpelse af hiv/aids epidemien kræver en bred indsats fra forebyggelse over behandling til udvikling af nye innovative tilgange. Udvikling af en effektiv vaccine, der kan forhindre overførsel af hiv-smitte er bredt anerkendt som det tiltag, der mest effektivt vil kunne bremse epidemien og på sigt helt udrydde aids. Det Internationale AIDS Vaccine Initiativ IAVI blev etableret i 1996 med formål at fremme udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner, især med henblik på anvendelse i udviklingslandene. IAVI samarbejder tæt med forskningsinstitutioner og private medicinalvirksomheder om at identificere og udvikle vaccinekandidater med det største potentiale og har desuden et tæt samarbejde med laboratorier og forskningscentre i syd bl.a. med henblik på at opbygge kapacitet til at gennemførelse af kliniske tests af vacciner. IAVI er bredt anerkendt som den førende organisation på området og Danmark har støttet IAVIs aktiviteter siden Ved at opprioritere støtten vil Danmark medvirke til, at de betydelige forskningsresultater, der er opnået konsolideres samtidig med, at man bidrager til at skabe positivt momentum på et tidspunkt hvor der er fornyet optimisme om de seneste forskningsresultater der giver håb om, at der vil være en effektiv vaccine inden udgangen af dette årti. 1

2 Formålet er at bidrage til udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner, især til anvendelse i udviklingslandene, gennem støtte til det Internationale AIDS Vaccine Initiativ (IAVI). Udviklingen af en effektiv vaccine og udbredelse af denne anerkendes bredt som det tiltag, der mest effektivt vil kunne bremse HIV/AIDS epidemien. Støtte til vaccineudvikling er et langsigtet engagement og vil altid være behæftet med en vis risiko. Fra dansk side er der ydet støtte til udvikling af hiv-vacciner via IAVI gennem en årrække. IAVI betragtes som den førende organisation på området og søger med et strategisk fokus at støtte forskning i udvikling af de mest lovende vaccine-kandidater. Denne indsats er koblet med støtte til kapacitetsudvikling, overvejende af partnere i Syd, herunder støtte til udbredelse af vaccinen, når den foreligger. IAVIs forsknings- og udviklingsaktiviteter fokuserer på at udvikle og gennemføre kliniske tests af lovende vaccinekandidater. En mindre del af budgettet er allokeret til fortalervirksomhed og ressourcemobilisering for fortsatte investeringer i udvikling af en hivvaccine. I den forbindelse ydes der direkte finansiel støtte til offentlige forskningsinstitutioner og private bioteknologiske virksomheders forskning i udvikling af hiv-vacciner og deres kliniske afprøvning. Som led heri foretages en kontinuerlig afsøgning af forskningsindsatser med henblik på at identificere og støtte videreudviklingen af de mest lovende vaccinekandidater. En række af forskningsaktiviteterne gennemføres i samarbejde med laboratorier og forskningscentre i syd, bl.a. i Sydafrika, Kenya, Rwanda og Uganda, hvor IAVI bl.a. bidrager til udvikling af forskningskapacitet bl.a. med henblik på gennemførelse af kliniske test af vaccinekandidater. Her samarbejder IAVI tæt med lokalsamfundene igennem klinkker og lokale sundhedstilbud og driver opsøgende arbejde bl.a. i forhold til lokale ledere, civilsamfundsorganisationer og netværk baseret på en rettighedsbaseret tilgang med fokus på ligestilling og kvinders sårbarhed overfor hiv/aids samtidig med, at der arbejdes med at inddrage særligt sårbare grupper herunder mænd der har se med mænd. De seneste år har set en række videnskabelige gennembrud i hiv-vaccineforskningen og det anses i dag for sandsynligt, at man vil være i stand til at fremstille en vaccine, der beskytter mod overførelse af hiv-smitte inden for de næste 8 år. Baggrunden for den fornyede optimisme er bl.a. en række succesfulde resultater fra test af vaccinekandidater i Thailand og gennembrud på forskningsområdet med identifikation af en række antistoffer, der har vist sig virkningsfulde over for at neutralisere hiv-virus. I tilknytning til forsknings- og udviklingsaktiviteterne udfører IAVI global fortalervirksomhed og ressourcemobilisering. Dette sker gennem tætte samarbejder med fortalere for hiv/aids bekæmpelse og beslutningstagere fortrinsvis i lande, der er hårdt ramt af hiv/aids epidemien og på globalt plan i forhold til politiske ledere, donorer og civilsamfundsrepræsentanter. 2

3 IAVI lancerede en ny strategisk plan i 2011 dækkende perioden Visionen i den strategiske plan er uforandret at arbejde for udvikling af en hiv-vaccine, der kan gøres tilgængelig for hele verden men den forholder sig til det ændrede landskab både de forskningsmæssige gennembrud og den verdensomspændende økonomiske og finansielle krise, der skærper behovet for skarp fokusering af indsatsen. Der lægges bl.a. op til en række besparelser på administrations- og advocacy budgettet samtidig med at støtten til at fremme udviklingen af en effektiv vaccine vil fokusere på at identificere muligheder og mangler i vaccine-forskningen og målrette IAVIs ressourcer så de giver mest merværdi. Særlige hensyn og prioriteter: I strategien for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv lægges der op til en fortsættelse af den hidtidige aktive danske indsats i kampen mod hiv/aids. I 2011 gennemførtes et review af den hidtidige danske støtte til bekæmpelse af hiv/aids. Heri blev støtte til forskning betegnet som et høj-risikoområde men samtidig fremhævet som et område med potentielt stor gevinst. Reviewet anbefalede i forlængelse heraf, at støtten til udvikling af en hiv-vaccine blev øget og i opfølgningsplanen for reviewet blev det foreslået, at man senest i 2013 øgede støtten til IAVI. IAVIs indtægter udgjorde i 2010 og 2011 ca. 458,5 mio. DKK årligt. Siden 2007, hvor organisationens indtægter toppede, har IAVI tilpasset udgifterne for at matche faldet i indtægter. Fsva. de fremtidige indtægter forudser IAVI et svagt yderligere fald. Forudsigelserne for er på 423 mio. DKK årlig, men tallene er behæftet med en betydelig usikkerhed p.gr.a. den finansielle og økonomiske krise. Som nævnt oven for har forventningerne til fremtidig finansiering foranlediget udarbejdelse af en ny strategisk plan for perioden Planen blev præsenteret for donorerne i marts 2012, hvor den blev positivt modtaget. Danmark har ydet bidrag til IAVI siden 2002 og har gennem en lang og vedholdende indsats medvirket til at der har kunnet opnås betydelige forskningsresultater bl.a. et af de hidtil største gennembrud, da det for første gang blev demonstreret ifm. kliniske test i Thailand, at en vaccinekandidat forhindrede overførsel af hiv-smitte. Der ydes et generelt dansk bidrag på 7,5 mio. DKK til IAVIs generelle budget for perioden Bidraget gives som et additionelt bidrag til det tidligere bevilligede bidrag på 15 mio. DKK for perioden Det danske bidrag vil indgå i IAVIs samlede budget der udgør 355 mio. DKK i 2013 og vil dermed bl.a. bidrage til at gennemføre kliniske test af vaccinekandidater samt opbygning af kapacitet i IAVIs samarbejdslande. Samtidig vil et additionelt dansk bidrag medvirke til at sende et positivt signal i forhold til gennemførelsen af IAVIs nye strategiske plan. Bevillingen på 7,5 mio. DKK gives i opfølgning af reviewet af den danske hiv/aids indsats fra Investering i forskning i udvikling af en hiv-vaccine er ikke uden risiko. Der er tale om et forskningsområde, der har været præget af såvel tilbageslag som fremskridt. Den seneste tids positive forskningsresultater giver imidlertid grundlag for betydelig optimisme og det anses for sandsynligt, at der vil være en vaccine der beskytter mod overførsel af hiv-smitte inden for en overskuelig fremtid. Et sådant resultat vil ændre afgørende på mulighederne for effektivt at bremse og på sigt helt udrydde sygdommen. Som led i IAVIs arbejde med at identificere og udvikle nye vacciner forskes desuden i udvikling af vacciner til særlige målgrupper, herunder 3

4 til mænd der har se med mænd. IAVI fremstår som en attraktiv samarbejdspartner idet man ikke alene fokuserer på at støtte udviklingen af en effektiv vaccine men også beskæftiger sig med hvorledes en vaccine kan produceres i stor skala og anvendes i udviklingslandene. Danmark har samarbejdet med IAVI gennem en årrække og har et godt kendskab til organisationen. 4

5 IAVI blev stiftet i 1996 med det formål at fremme udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner, især til anvendelse i udviklingslandene. IAVI har været en pioner inden for udvikling af såkaldte produktudviklingspartnerskaber, der samler offentlige og private interesser og ekspertise med henblik på at accelerere udvikling og udbredelse af nye sundhedsteknologier til gavn for verdens fattigste. Samarbejdet med den private sektor omfatter bl.a. samarbejde med bioteknologiske virksomheder som Crucell og Astra- Medimmune samt den farmaceutiske virksomhed GlaoSmithKline. Danmark har tidligere støttet IAVI fra med i alt 65 mio. DKK og genoptog i 2010 støtten med et toårigt tilsagn på i alt 10 mio. DKK og en to årig bevilling i 2012 på 15 mio. DKK. Foruden bidrag fra Danmark modtager IAVI bidrag fra en række statslige udviklingsinstitutioner samt fra private fonde. De statslige donorer omfatter Irland, Japan, Spanien, Nederlandene, UK, Sverige, Norge og USA, der modtages desuden bidrag fra private fonde bl.a. Gates Fonden samt en række bidrag fra den private sektor bl.a. Bristol-Meyrs- Squibb, Carlsberg, Glao-Smith-Kline, Pfizer, Google m.fl. Støtten gives som et generelt bidrag til IAVI, der udgøres af et sekretariat i New York, et europæisk kontor i Haag samt regionalkontorer i Kenya, Indien og Sydafrika. 5

6 Hiv/aids epidemien udgør fortsat en stor udfordring, særligt for de hårdest ramte lande. I 2011 levede 34,2 millioner mennesker med hiv-smitte og i samme år blev 2,5 millioner smittet med hiv. Epidemien rammer især unge mellem 15 og 24 år og unge kvinder er særligt udsatte med dobbelt så høj infektionsrate som unge mænd. Effektiv bekæmpelse af hiv/aids kræver en flerstrenget indsats fra forebyggelse over behandling til udvikling af nye innovative tilgange. Forskning i produktudvikling, som f.eks. vacciner, er en del af den samlede indsats mod hiv/aids og IAVI er den ledende partner på området. I 2011 blev den danske hiv/aids indsats fra vurderet og konklusionerne var overordnet positive over for omfanget og karakteren af de dansk støttede indsatser. Reviewet pegede samtidig på behov for at justere elementer med henblik på at sikre mest målrettet og effektiv udnyttelse af den danske støtte. I forlængelse heraf anbefaledes en opprioritering af støtten til forskningsindsatser via IAVI og det internationale microbicide initiativ (IPM) 6

7 I forlængelse af den seneste strategiske plan dækkende perioden er der opstillet en række resultatmål for de enkelte indsatsområder. For hvert af resultatmålene er der opstillet outputs og indikatorer. For hovedindsatsområdet forskning og udvikling er det væsentligste output udvikling og afprøvning af nye vaccinekandidater. Indikatorerne defineres bl.a. som antallet af vaccinekandidater, der er screenet og godkendt til klinisk afprøvning samt antallet af vaccinekandidater der er bragt gennem de forskellige stadier af klinisk afprøvning. Oversigt over indikatorer og resultatmål præsenteres neden for: SUMMARY & DETAILED PERFORMANCE FRAMEWORK IMPACT: Availability of safe, effective, accessible, preventive AIDS vaccines for use throughout the world, especially in developing countries most affected by AIDS, as part of a comprehensive & sustainable response to ending the AIDS pandemic OUTCOME: To stimulate significant advances in the AIDS vaccine field that harness partnerships to epand the number, quality & diversity of AIDS vaccine candidates in the clinical pipeline OUTPUT 1: Development, design & clinical testing of novel vaccine approaches that elicit broadly neutralising antibodies (bnabs) against HIV OUTPUT 2: Selected replicating viral vector-based vaccine candidate(s) advanced to clinical testing OUTPUT 3: Broader variety of vaccine candidates advanced to clinical development supported through IAVI s partnerships OUTPUT 4: Sustainable & effective clinical research capacity in developing countries supported by global R&D collaborations Key Milestones / Achievements (by March 2018) 2 leading neutralising antibody-inducing vaccine candidates will have entered Phase1 trials, if manufacturable & safe in pre-clinical models 2 additional vaccine candidates from IAVI s vector-based vaccine portfolio will have entered Phase 1 trials, if manufacturable & safe in pre-clinical models IAVI will have contributed to development of at least 2 vaccine candidates from portfolios of others via Central Services Facility (CSF), & participated in 1 Phase 2b efficacy trial. CSF incorporated as a permanent support mechanism for the field IAVI s clinical, lab & data management standards & capacity will be fully utilised in trials & epidemiological studies for IAVI or others. New collaborative agreements, especially in emerging economies, will be further epanding scope & scale of AIDS vaccine initiatives Assumptions - International governments support a comprehensive HIV prevention approach to ending AIDS, which includes an effective vaccine, & remain committed to financing HIV/AIDS programming including vaccine R&D - AIDS vaccine candidates meet target profile in terms of immune response, acceptability & accessibility, especially in developing countries for those at higher risk of HIV infection - Perceived continuing need for an AIDS vaccine is evident at community & national levels - New global R&D collaborations diversify the pipeline & epand number of AIDS vaccine candidates advancing to Phase 2b efficacy trials - Adequate clinical trial capacity & infrastructure in Africa can be 7

8 ÒUTPUT 5: Sustained global investment in AIDS vaccine R&D with strengthened political & community support for clinical trials OUTPUT 6: Organisational systems & resources optimised for efficiency, effectiveness & added value to the field IAVI will implement an evidence-based policy/advocacy agenda partnering with others in the field, illustrating impact & cost effectiveness of AIDS vaccines, & ensuring meaningful participation of people from regions most affected by HIV & AIDS Internal business & operational practices will have increased organisational efficiency & consistently demonstrating effective partnering and value added to the field; overhead reduced to 10% of the budget. sustained - Resource sharing partnerships with other (vaccine) PDPs/ collaborators are successful mechanisms for strengthening technical & nontechnical efficiencies & effectiveness in order to achieve intended outcomes faster IMPACT: Availability of safe, effective, accessible, preventive AIDS vaccines for use throughout the world, especially in developing countries most affected by AIDS, as part of a comprehensive & sustainable response to ending the AIDS pandemic OUTCOME: To stimulate significant advances in the AIDS vaccine field that harness partnerships to epand the number, quality & diversity of AIDS vaccine candidates in the clinical pipeline Year: Output 1 Development, design, clinical testing of novel vaccine approaches that elicit broadly neutralising antibodies (bnabs) against HIV Indicator 1.1: No of immunogens/yr screened, tested for immune response Indicator 1.2: No of 1 st generation immunogens that meet criteria to advance Indicator 1.3: No of 2nd generation immunogens that meet criteria to advance Indicator 1.4: Novel alternative strategy (vectormediated gene transfer) advanced Milestone 1.1: Immunogens screened Milestone 1.2: 1 st Env immunogen selected as candidate Preclinical assessment completed Regulatory dossier filed with FDA. Advance to Phase 1 trial Complete Phase 1 testing, determine level of induced bnabs Make go/no go decision to advance to Phase 2b trial Milestone 1.3: 2 nd -generation immunogens that are epitope-directed & trimer-directed, tested for binding to bnabs Go/no go decision made to focus immunogen testing on ~10 immunogen leads Test elicitation of bnabs in animal models & select potential 2-3 candidates for advancement to product development 2 vaccine candidates advanced to Phase 1 trial, if manufacturable and safe in preclinical models (2018) Milestone 1.4: Vector-mediated gene transfer strategy advanced 2 nd multi-bnab candidate to Phase 1 trial, if safe & effective 8

9 Output 2 Selected replicating viral vector-based vaccine candidate(s) advanced to clinical testing Indicator 2.1: Test of concept replicating virus vector vaccine candidate selected for advancement to Phase 1 trials Indicator 2.2: No of replicating virus vector candidates advanced to preclinical product development (based on NHP safety and immunogenicity) &, as appropriate, advanced to Phase 1 trials Year: Milestone 2.1: Prototype vaccine candidate based on Sendai virus vector enters Phase 1 trial Multi-antigen Sendai vaccine candidate developed & advance to Phase 2b trials, if successful Milestone 2.2: Test 2 replicating vector platforms for immunogenicity in animal models, select 1 to advance to protection studies in SIV Construct replicating vectors with HIV genes as vaccine candidates & test immunogenicity in NHPs Complete preliminary safety testing of vectors Select 1replicating vector candidate to enter product development Preclinical manufacturability & safety assessment completed Regulatory dossier filed with US FDA. Advance to Phase 1 trial, if successful Output 3 Broader variety of vaccine candidates advanced to clinical development supported through IAVI s partnerships Indicator 3.1: Vaccine candidates prioritised & selected for Phase 1 & 2 trials Indicator 3.2: No of Phase 2b trials initiated Indicator 3.3: Central Services Facility (CSF) established as a new initiative for provision of services to the field Milestone 3.1: Launch of first of Phase 1 studies for replicating vectors (Sendai), incl. implementation of new mucosal sampling & analysis techniques in studies Launch of 1 st of novel HIV approaches w/aav as vector for gene delivery of bnabs Complete immunological analysis of heterologous Adeno prime / boost and comparison with homologous prime boost. Complete analysis of trial using epdna IL12 & Ad35 Complete immunological analysis of Ad35/protein (IAVI portf.) Manufacture & release of Ad26/MVA candidate (NIAID, MHRP, Harvard) with selection of 1 or more to advance to Ph 2a trial Data review & launch of Phase 1 combination study building on data from efficacy studies of 2015 & best of Env candidates Preparation for net efficacy study for Phase 1 testing 2016/17 Milestone 3.2: Year:

10 Output 4 Sustainable & effective clinical research capacity in developing countries supported by global R&D collaborations Indicator 4.1: No of trainings completed to maintain clinical, lab & data management quality standards as prep for trials with key populations (KPs) Indicator 4.2: No of epidemiological studies to support product development & testing Indicator 4.3: Programme for immunogen design & disc. established with Govt of India as part of NAC Indicator 4.4: IAVI s clinical research network capacity fully utilised in clinical trials & epi studies Output 5 Indicator 5.1: Evidence of Milestone 5.1: Comparative assessments made of Phase1 data & selection of appropriate leads for advanced studies. Regulatory approvals secured for Phase 2b trial Enrollment completed Launch of net efficacy study for heterologous prime boost carrier vaccines (MVA & Ad26 or conserved sequence inserts), likely to form new basal vaccine-control of viral replication Milestone 3.3: CSF pilot study successful & incorporated as permanent support mechanism CSF supports multiple prod. concepts-at least 2 adv to Phase 1 trials CSF broadens beyond BMGF supported projects, & new collaborations formed. Year: Milestone 4.1: All relevant CRC staff complete GCP&GLCP training All CRCs to retain GCLP accreditation Milestone 4.2: At least 3 epi studies contribute to vaccine design, trial planning & prep of efficacy training (incl. Protocol B incidence study to select KP s at 3 CRCs) Protocol C 400 participants are followed during eligibility for the acute infection study at 5 CRCs Mucosal studies undertaken in Nairobi (KAVI) with epansion planned to Uganda & Rwanda Milestone 4.3: Collaborative lab w/ Govt of India functioning Focus collaboration w/projects directed at identification of a vaccine that elicits bnabs Milestone 4.4: Clinical research network fully engaged in prevention trials of NPTs Year:

11 Sustained global investment in AIDS vaccine R&D with strengthened political & community support for clinical trials Output 6** IAVI s systems & resources optimised for efficiency, effectiveness & added value to the field** increased support from key decision-makers and in key policies for AIDS vaccine R&D Indicator 5.2: Evidence of IAVI policy analysis contributions used in key fora/by decision makers Indicator 5.3: Engage in/ support policy -advocacy at regional/ country level to stimulate support for investment in & ownership of vaccine R&D Indicator 5.4: Global advocacy initiatives increase or maintain commitments to AIDS vaccine R&D Indicator 6.1: Business & operational practices in place to increase & sustain efficient operating levels Indicator 6.2: % of staff turnover compared to annual target Indicator 6.3: Satisfaction levels from eternal stakeholders with IAVI as a partner of choice consistently high Indicator 6.4: Maintain secure & stable funding At least 15 public epressions by key global & national decision makers include AIDS vaccine R&D Support for AIDS vaccine R&D features in key policy docs (UN, post- MDGs) Milestone 5.2: At least 8 policy papers completed (incl. impact modelling & cost-effectiveness studies) with evidence of key data/arguments used in key fora or by key decision-makers Milestone 5.3: At least 3 new strategically selected policy & advocacyfocused collaborations formed that address regions and/or populations most affected by HIV Milestone 5.4: Implementation of IAVI s global advocacy strategy with key strategic partners results in 3 key advocacy efforts per year with measureable outcomes relating to global financial support for AIDS vaccine R&D Year: Milestone 6.1: G&A is lowered to 10% annually Milestone 6.2: Annual staff turnover levels maintained at 15% Milestone 6.3: Annual survey of AIDS vaccine field, conducted with key stakeholders and SAC, shows level of satisfaction at XX% or above [TBD] Milestone 6.4: Annual ependitures match revenue within 5% 11

12 ** Indicators/related milestones in Output 6 are under development as part of the wider review of IAVI s M&E System. TBC by Dec

13 13

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Internationale / danske. vedr. måling af

Internationale / danske. vedr. måling af Internationale / danske erfaringer / trends vedr. måling af advocacy Lisbet Fich Hvorfor måle advocacy? For hvis skyld? Upwards accountability Resultatkontrakter value for money Eller: Downwards accountability

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC Manag Event København, 27 Maj 2013 Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC V/Nils Daugaard, EC Network Hvorfor energi besparelser? Økonomiske besparelser almindelig sund fornuft

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Cleantech. Accelerator

Cleantech. Accelerator Cleantech Accelerator Cleantechs muligheder Udgangspunkt Næste innovationsbølge Global efterspørgsel Er vi et skridt foran? Klimatopmøde 2009 Stærk elite Stor pipeline Stærkt fundament Vækst Faglig udfordring

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

TANKER OM IT POF CONSULTING. Nyhedsbrev om IT management. Indhold

TANKER OM IT POF CONSULTING. Nyhedsbrev om IT management. Indhold Årgang 6 nr. 16 21. august 2009 Nyhedsbrev om IT management Indhold Dansk IT s anbefalinger til statslige IT-projekter 1 CMMI, ITIL og PRINCE2: Kan de sammen? 3 Dansk IT s anbefalinger til statslige IT-projekter

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H

Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H Building resilience to disasters Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen og forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard GEUS Tre hovedtyper

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Modediagnoser og indikationsskred IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Hvad vil jeg sige noget om! Tænker industrien i modediagnoser? Har industrien legitimitet

Læs mere

The Business of the Sustainable Development Goals. Peter White Chief Operating Officer

The Business of the Sustainable Development Goals. Peter White Chief Operating Officer The Business of the Sustainable Development Goals Peter White Chief Operating Officer Why is this important for business? The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is a CEO-led organization

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

CDM-muligheder i de fattigste udviklingslande

CDM-muligheder i de fattigste udviklingslande CDM-muligheder i de fattigste udviklingslande Karen Holm Olsen, Forsker kaol@risoe.dtu.dk 20. Januar 2010, Klimaforum, Eigtveds Pakhus, Klima- og Energiministeriet UNEP Risø Centre Energi, Klima og Bæredygtig

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries 27. April 2015 Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries Anders Kristoffersen Public Affairs Manager Novozymes A/S Novozymes i tal Fordeling af salg Verdensførende i bioinnovation Mere

Læs mere