104.c.100.b. Ekstra generelt bidrag til International AIDS Vaccine Initiative. IAVI. 7,5 mio. kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "104.c.100.b. Ekstra generelt bidrag til International AIDS Vaccine Initiative. IAVI. 7,5 mio. kr. 2012-2013"

Transkript

1 UFT 104.c.100.b. Ekstra generelt bidrag til International AIDS Vaccine Initiative. IAVI 7,5 mio. kr : 65 mio. kr., 2010: 10 mio. kr., 2012: 10 mio. kr. Bidraget knytter sig til de danske udviklingsprioriteter vedr. bekæmpelse af hiv/aids Bevillingen er en del af opfølgningen på reviewet i 2011 af den hidtidige danske støtte til hiv/aids, som anbefalede yderligere støtte til vaccineudvikling. Formålet med bevillingen på 7,5 mio. DKK er at bidrage til udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner. Hvert år smittes mere end 2,5 millioner mennesker med hiv og særligt unge mellem 15 og 24 år rammes. Effektiv bekæmpelse af hiv/aids epidemien kræver en bred indsats fra forebyggelse over behandling til udvikling af nye innovative tilgange. Udvikling af en effektiv vaccine, der kan forhindre overførsel af hiv-smitte er bredt anerkendt som det tiltag, der mest effektivt vil kunne bremse epidemien og på sigt helt udrydde aids. Det Internationale AIDS Vaccine Initiativ IAVI blev etableret i 1996 med formål at fremme udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner, især med henblik på anvendelse i udviklingslandene. IAVI samarbejder tæt med forskningsinstitutioner og private medicinalvirksomheder om at identificere og udvikle vaccinekandidater med det største potentiale og har desuden et tæt samarbejde med laboratorier og forskningscentre i syd bl.a. med henblik på at opbygge kapacitet til at gennemførelse af kliniske tests af vacciner. IAVI er bredt anerkendt som den førende organisation på området og Danmark har støttet IAVIs aktiviteter siden Ved at opprioritere støtten vil Danmark medvirke til, at de betydelige forskningsresultater, der er opnået konsolideres samtidig med, at man bidrager til at skabe positivt momentum på et tidspunkt hvor der er fornyet optimisme om de seneste forskningsresultater der giver håb om, at der vil være en effektiv vaccine inden udgangen af dette årti. 1

2 Formålet er at bidrage til udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner, især til anvendelse i udviklingslandene, gennem støtte til det Internationale AIDS Vaccine Initiativ (IAVI). Udviklingen af en effektiv vaccine og udbredelse af denne anerkendes bredt som det tiltag, der mest effektivt vil kunne bremse HIV/AIDS epidemien. Støtte til vaccineudvikling er et langsigtet engagement og vil altid være behæftet med en vis risiko. Fra dansk side er der ydet støtte til udvikling af hiv-vacciner via IAVI gennem en årrække. IAVI betragtes som den førende organisation på området og søger med et strategisk fokus at støtte forskning i udvikling af de mest lovende vaccine-kandidater. Denne indsats er koblet med støtte til kapacitetsudvikling, overvejende af partnere i Syd, herunder støtte til udbredelse af vaccinen, når den foreligger. IAVIs forsknings- og udviklingsaktiviteter fokuserer på at udvikle og gennemføre kliniske tests af lovende vaccinekandidater. En mindre del af budgettet er allokeret til fortalervirksomhed og ressourcemobilisering for fortsatte investeringer i udvikling af en hivvaccine. I den forbindelse ydes der direkte finansiel støtte til offentlige forskningsinstitutioner og private bioteknologiske virksomheders forskning i udvikling af hiv-vacciner og deres kliniske afprøvning. Som led heri foretages en kontinuerlig afsøgning af forskningsindsatser med henblik på at identificere og støtte videreudviklingen af de mest lovende vaccinekandidater. En række af forskningsaktiviteterne gennemføres i samarbejde med laboratorier og forskningscentre i syd, bl.a. i Sydafrika, Kenya, Rwanda og Uganda, hvor IAVI bl.a. bidrager til udvikling af forskningskapacitet bl.a. med henblik på gennemførelse af kliniske test af vaccinekandidater. Her samarbejder IAVI tæt med lokalsamfundene igennem klinkker og lokale sundhedstilbud og driver opsøgende arbejde bl.a. i forhold til lokale ledere, civilsamfundsorganisationer og netværk baseret på en rettighedsbaseret tilgang med fokus på ligestilling og kvinders sårbarhed overfor hiv/aids samtidig med, at der arbejdes med at inddrage særligt sårbare grupper herunder mænd der har se med mænd. De seneste år har set en række videnskabelige gennembrud i hiv-vaccineforskningen og det anses i dag for sandsynligt, at man vil være i stand til at fremstille en vaccine, der beskytter mod overførelse af hiv-smitte inden for de næste 8 år. Baggrunden for den fornyede optimisme er bl.a. en række succesfulde resultater fra test af vaccinekandidater i Thailand og gennembrud på forskningsområdet med identifikation af en række antistoffer, der har vist sig virkningsfulde over for at neutralisere hiv-virus. I tilknytning til forsknings- og udviklingsaktiviteterne udfører IAVI global fortalervirksomhed og ressourcemobilisering. Dette sker gennem tætte samarbejder med fortalere for hiv/aids bekæmpelse og beslutningstagere fortrinsvis i lande, der er hårdt ramt af hiv/aids epidemien og på globalt plan i forhold til politiske ledere, donorer og civilsamfundsrepræsentanter. 2

3 IAVI lancerede en ny strategisk plan i 2011 dækkende perioden Visionen i den strategiske plan er uforandret at arbejde for udvikling af en hiv-vaccine, der kan gøres tilgængelig for hele verden men den forholder sig til det ændrede landskab både de forskningsmæssige gennembrud og den verdensomspændende økonomiske og finansielle krise, der skærper behovet for skarp fokusering af indsatsen. Der lægges bl.a. op til en række besparelser på administrations- og advocacy budgettet samtidig med at støtten til at fremme udviklingen af en effektiv vaccine vil fokusere på at identificere muligheder og mangler i vaccine-forskningen og målrette IAVIs ressourcer så de giver mest merværdi. Særlige hensyn og prioriteter: I strategien for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv lægges der op til en fortsættelse af den hidtidige aktive danske indsats i kampen mod hiv/aids. I 2011 gennemførtes et review af den hidtidige danske støtte til bekæmpelse af hiv/aids. Heri blev støtte til forskning betegnet som et høj-risikoområde men samtidig fremhævet som et område med potentielt stor gevinst. Reviewet anbefalede i forlængelse heraf, at støtten til udvikling af en hiv-vaccine blev øget og i opfølgningsplanen for reviewet blev det foreslået, at man senest i 2013 øgede støtten til IAVI. IAVIs indtægter udgjorde i 2010 og 2011 ca. 458,5 mio. DKK årligt. Siden 2007, hvor organisationens indtægter toppede, har IAVI tilpasset udgifterne for at matche faldet i indtægter. Fsva. de fremtidige indtægter forudser IAVI et svagt yderligere fald. Forudsigelserne for er på 423 mio. DKK årlig, men tallene er behæftet med en betydelig usikkerhed p.gr.a. den finansielle og økonomiske krise. Som nævnt oven for har forventningerne til fremtidig finansiering foranlediget udarbejdelse af en ny strategisk plan for perioden Planen blev præsenteret for donorerne i marts 2012, hvor den blev positivt modtaget. Danmark har ydet bidrag til IAVI siden 2002 og har gennem en lang og vedholdende indsats medvirket til at der har kunnet opnås betydelige forskningsresultater bl.a. et af de hidtil største gennembrud, da det for første gang blev demonstreret ifm. kliniske test i Thailand, at en vaccinekandidat forhindrede overførsel af hiv-smitte. Der ydes et generelt dansk bidrag på 7,5 mio. DKK til IAVIs generelle budget for perioden Bidraget gives som et additionelt bidrag til det tidligere bevilligede bidrag på 15 mio. DKK for perioden Det danske bidrag vil indgå i IAVIs samlede budget der udgør 355 mio. DKK i 2013 og vil dermed bl.a. bidrage til at gennemføre kliniske test af vaccinekandidater samt opbygning af kapacitet i IAVIs samarbejdslande. Samtidig vil et additionelt dansk bidrag medvirke til at sende et positivt signal i forhold til gennemførelsen af IAVIs nye strategiske plan. Bevillingen på 7,5 mio. DKK gives i opfølgning af reviewet af den danske hiv/aids indsats fra Investering i forskning i udvikling af en hiv-vaccine er ikke uden risiko. Der er tale om et forskningsområde, der har været præget af såvel tilbageslag som fremskridt. Den seneste tids positive forskningsresultater giver imidlertid grundlag for betydelig optimisme og det anses for sandsynligt, at der vil være en vaccine der beskytter mod overførsel af hiv-smitte inden for en overskuelig fremtid. Et sådant resultat vil ændre afgørende på mulighederne for effektivt at bremse og på sigt helt udrydde sygdommen. Som led i IAVIs arbejde med at identificere og udvikle nye vacciner forskes desuden i udvikling af vacciner til særlige målgrupper, herunder 3

4 til mænd der har se med mænd. IAVI fremstår som en attraktiv samarbejdspartner idet man ikke alene fokuserer på at støtte udviklingen af en effektiv vaccine men også beskæftiger sig med hvorledes en vaccine kan produceres i stor skala og anvendes i udviklingslandene. Danmark har samarbejdet med IAVI gennem en årrække og har et godt kendskab til organisationen. 4

5 IAVI blev stiftet i 1996 med det formål at fremme udviklingen af sikre, effektive og tilgængelige hiv-vacciner, især til anvendelse i udviklingslandene. IAVI har været en pioner inden for udvikling af såkaldte produktudviklingspartnerskaber, der samler offentlige og private interesser og ekspertise med henblik på at accelerere udvikling og udbredelse af nye sundhedsteknologier til gavn for verdens fattigste. Samarbejdet med den private sektor omfatter bl.a. samarbejde med bioteknologiske virksomheder som Crucell og Astra- Medimmune samt den farmaceutiske virksomhed GlaoSmithKline. Danmark har tidligere støttet IAVI fra med i alt 65 mio. DKK og genoptog i 2010 støtten med et toårigt tilsagn på i alt 10 mio. DKK og en to årig bevilling i 2012 på 15 mio. DKK. Foruden bidrag fra Danmark modtager IAVI bidrag fra en række statslige udviklingsinstitutioner samt fra private fonde. De statslige donorer omfatter Irland, Japan, Spanien, Nederlandene, UK, Sverige, Norge og USA, der modtages desuden bidrag fra private fonde bl.a. Gates Fonden samt en række bidrag fra den private sektor bl.a. Bristol-Meyrs- Squibb, Carlsberg, Glao-Smith-Kline, Pfizer, Google m.fl. Støtten gives som et generelt bidrag til IAVI, der udgøres af et sekretariat i New York, et europæisk kontor i Haag samt regionalkontorer i Kenya, Indien og Sydafrika. 5

6 Hiv/aids epidemien udgør fortsat en stor udfordring, særligt for de hårdest ramte lande. I 2011 levede 34,2 millioner mennesker med hiv-smitte og i samme år blev 2,5 millioner smittet med hiv. Epidemien rammer især unge mellem 15 og 24 år og unge kvinder er særligt udsatte med dobbelt så høj infektionsrate som unge mænd. Effektiv bekæmpelse af hiv/aids kræver en flerstrenget indsats fra forebyggelse over behandling til udvikling af nye innovative tilgange. Forskning i produktudvikling, som f.eks. vacciner, er en del af den samlede indsats mod hiv/aids og IAVI er den ledende partner på området. I 2011 blev den danske hiv/aids indsats fra vurderet og konklusionerne var overordnet positive over for omfanget og karakteren af de dansk støttede indsatser. Reviewet pegede samtidig på behov for at justere elementer med henblik på at sikre mest målrettet og effektiv udnyttelse af den danske støtte. I forlængelse heraf anbefaledes en opprioritering af støtten til forskningsindsatser via IAVI og det internationale microbicide initiativ (IPM) 6

7 I forlængelse af den seneste strategiske plan dækkende perioden er der opstillet en række resultatmål for de enkelte indsatsområder. For hvert af resultatmålene er der opstillet outputs og indikatorer. For hovedindsatsområdet forskning og udvikling er det væsentligste output udvikling og afprøvning af nye vaccinekandidater. Indikatorerne defineres bl.a. som antallet af vaccinekandidater, der er screenet og godkendt til klinisk afprøvning samt antallet af vaccinekandidater der er bragt gennem de forskellige stadier af klinisk afprøvning. Oversigt over indikatorer og resultatmål præsenteres neden for: SUMMARY & DETAILED PERFORMANCE FRAMEWORK IMPACT: Availability of safe, effective, accessible, preventive AIDS vaccines for use throughout the world, especially in developing countries most affected by AIDS, as part of a comprehensive & sustainable response to ending the AIDS pandemic OUTCOME: To stimulate significant advances in the AIDS vaccine field that harness partnerships to epand the number, quality & diversity of AIDS vaccine candidates in the clinical pipeline OUTPUT 1: Development, design & clinical testing of novel vaccine approaches that elicit broadly neutralising antibodies (bnabs) against HIV OUTPUT 2: Selected replicating viral vector-based vaccine candidate(s) advanced to clinical testing OUTPUT 3: Broader variety of vaccine candidates advanced to clinical development supported through IAVI s partnerships OUTPUT 4: Sustainable & effective clinical research capacity in developing countries supported by global R&D collaborations Key Milestones / Achievements (by March 2018) 2 leading neutralising antibody-inducing vaccine candidates will have entered Phase1 trials, if manufacturable & safe in pre-clinical models 2 additional vaccine candidates from IAVI s vector-based vaccine portfolio will have entered Phase 1 trials, if manufacturable & safe in pre-clinical models IAVI will have contributed to development of at least 2 vaccine candidates from portfolios of others via Central Services Facility (CSF), & participated in 1 Phase 2b efficacy trial. CSF incorporated as a permanent support mechanism for the field IAVI s clinical, lab & data management standards & capacity will be fully utilised in trials & epidemiological studies for IAVI or others. New collaborative agreements, especially in emerging economies, will be further epanding scope & scale of AIDS vaccine initiatives Assumptions - International governments support a comprehensive HIV prevention approach to ending AIDS, which includes an effective vaccine, & remain committed to financing HIV/AIDS programming including vaccine R&D - AIDS vaccine candidates meet target profile in terms of immune response, acceptability & accessibility, especially in developing countries for those at higher risk of HIV infection - Perceived continuing need for an AIDS vaccine is evident at community & national levels - New global R&D collaborations diversify the pipeline & epand number of AIDS vaccine candidates advancing to Phase 2b efficacy trials - Adequate clinical trial capacity & infrastructure in Africa can be 7

8 ÒUTPUT 5: Sustained global investment in AIDS vaccine R&D with strengthened political & community support for clinical trials OUTPUT 6: Organisational systems & resources optimised for efficiency, effectiveness & added value to the field IAVI will implement an evidence-based policy/advocacy agenda partnering with others in the field, illustrating impact & cost effectiveness of AIDS vaccines, & ensuring meaningful participation of people from regions most affected by HIV & AIDS Internal business & operational practices will have increased organisational efficiency & consistently demonstrating effective partnering and value added to the field; overhead reduced to 10% of the budget. sustained - Resource sharing partnerships with other (vaccine) PDPs/ collaborators are successful mechanisms for strengthening technical & nontechnical efficiencies & effectiveness in order to achieve intended outcomes faster IMPACT: Availability of safe, effective, accessible, preventive AIDS vaccines for use throughout the world, especially in developing countries most affected by AIDS, as part of a comprehensive & sustainable response to ending the AIDS pandemic OUTCOME: To stimulate significant advances in the AIDS vaccine field that harness partnerships to epand the number, quality & diversity of AIDS vaccine candidates in the clinical pipeline Year: Output 1 Development, design, clinical testing of novel vaccine approaches that elicit broadly neutralising antibodies (bnabs) against HIV Indicator 1.1: No of immunogens/yr screened, tested for immune response Indicator 1.2: No of 1 st generation immunogens that meet criteria to advance Indicator 1.3: No of 2nd generation immunogens that meet criteria to advance Indicator 1.4: Novel alternative strategy (vectormediated gene transfer) advanced Milestone 1.1: Immunogens screened Milestone 1.2: 1 st Env immunogen selected as candidate Preclinical assessment completed Regulatory dossier filed with FDA. Advance to Phase 1 trial Complete Phase 1 testing, determine level of induced bnabs Make go/no go decision to advance to Phase 2b trial Milestone 1.3: 2 nd -generation immunogens that are epitope-directed & trimer-directed, tested for binding to bnabs Go/no go decision made to focus immunogen testing on ~10 immunogen leads Test elicitation of bnabs in animal models & select potential 2-3 candidates for advancement to product development 2 vaccine candidates advanced to Phase 1 trial, if manufacturable and safe in preclinical models (2018) Milestone 1.4: Vector-mediated gene transfer strategy advanced 2 nd multi-bnab candidate to Phase 1 trial, if safe & effective 8

9 Output 2 Selected replicating viral vector-based vaccine candidate(s) advanced to clinical testing Indicator 2.1: Test of concept replicating virus vector vaccine candidate selected for advancement to Phase 1 trials Indicator 2.2: No of replicating virus vector candidates advanced to preclinical product development (based on NHP safety and immunogenicity) &, as appropriate, advanced to Phase 1 trials Year: Milestone 2.1: Prototype vaccine candidate based on Sendai virus vector enters Phase 1 trial Multi-antigen Sendai vaccine candidate developed & advance to Phase 2b trials, if successful Milestone 2.2: Test 2 replicating vector platforms for immunogenicity in animal models, select 1 to advance to protection studies in SIV Construct replicating vectors with HIV genes as vaccine candidates & test immunogenicity in NHPs Complete preliminary safety testing of vectors Select 1replicating vector candidate to enter product development Preclinical manufacturability & safety assessment completed Regulatory dossier filed with US FDA. Advance to Phase 1 trial, if successful Output 3 Broader variety of vaccine candidates advanced to clinical development supported through IAVI s partnerships Indicator 3.1: Vaccine candidates prioritised & selected for Phase 1 & 2 trials Indicator 3.2: No of Phase 2b trials initiated Indicator 3.3: Central Services Facility (CSF) established as a new initiative for provision of services to the field Milestone 3.1: Launch of first of Phase 1 studies for replicating vectors (Sendai), incl. implementation of new mucosal sampling & analysis techniques in studies Launch of 1 st of novel HIV approaches w/aav as vector for gene delivery of bnabs Complete immunological analysis of heterologous Adeno prime / boost and comparison with homologous prime boost. Complete analysis of trial using epdna IL12 & Ad35 Complete immunological analysis of Ad35/protein (IAVI portf.) Manufacture & release of Ad26/MVA candidate (NIAID, MHRP, Harvard) with selection of 1 or more to advance to Ph 2a trial Data review & launch of Phase 1 combination study building on data from efficacy studies of 2015 & best of Env candidates Preparation for net efficacy study for Phase 1 testing 2016/17 Milestone 3.2: Year:

10 Output 4 Sustainable & effective clinical research capacity in developing countries supported by global R&D collaborations Indicator 4.1: No of trainings completed to maintain clinical, lab & data management quality standards as prep for trials with key populations (KPs) Indicator 4.2: No of epidemiological studies to support product development & testing Indicator 4.3: Programme for immunogen design & disc. established with Govt of India as part of NAC Indicator 4.4: IAVI s clinical research network capacity fully utilised in clinical trials & epi studies Output 5 Indicator 5.1: Evidence of Milestone 5.1: Comparative assessments made of Phase1 data & selection of appropriate leads for advanced studies. Regulatory approvals secured for Phase 2b trial Enrollment completed Launch of net efficacy study for heterologous prime boost carrier vaccines (MVA & Ad26 or conserved sequence inserts), likely to form new basal vaccine-control of viral replication Milestone 3.3: CSF pilot study successful & incorporated as permanent support mechanism CSF supports multiple prod. concepts-at least 2 adv to Phase 1 trials CSF broadens beyond BMGF supported projects, & new collaborations formed. Year: Milestone 4.1: All relevant CRC staff complete GCP&GLCP training All CRCs to retain GCLP accreditation Milestone 4.2: At least 3 epi studies contribute to vaccine design, trial planning & prep of efficacy training (incl. Protocol B incidence study to select KP s at 3 CRCs) Protocol C 400 participants are followed during eligibility for the acute infection study at 5 CRCs Mucosal studies undertaken in Nairobi (KAVI) with epansion planned to Uganda & Rwanda Milestone 4.3: Collaborative lab w/ Govt of India functioning Focus collaboration w/projects directed at identification of a vaccine that elicits bnabs Milestone 4.4: Clinical research network fully engaged in prevention trials of NPTs Year:

11 Sustained global investment in AIDS vaccine R&D with strengthened political & community support for clinical trials Output 6** IAVI s systems & resources optimised for efficiency, effectiveness & added value to the field** increased support from key decision-makers and in key policies for AIDS vaccine R&D Indicator 5.2: Evidence of IAVI policy analysis contributions used in key fora/by decision makers Indicator 5.3: Engage in/ support policy -advocacy at regional/ country level to stimulate support for investment in & ownership of vaccine R&D Indicator 5.4: Global advocacy initiatives increase or maintain commitments to AIDS vaccine R&D Indicator 6.1: Business & operational practices in place to increase & sustain efficient operating levels Indicator 6.2: % of staff turnover compared to annual target Indicator 6.3: Satisfaction levels from eternal stakeholders with IAVI as a partner of choice consistently high Indicator 6.4: Maintain secure & stable funding At least 15 public epressions by key global & national decision makers include AIDS vaccine R&D Support for AIDS vaccine R&D features in key policy docs (UN, post- MDGs) Milestone 5.2: At least 8 policy papers completed (incl. impact modelling & cost-effectiveness studies) with evidence of key data/arguments used in key fora or by key decision-makers Milestone 5.3: At least 3 new strategically selected policy & advocacyfocused collaborations formed that address regions and/or populations most affected by HIV Milestone 5.4: Implementation of IAVI s global advocacy strategy with key strategic partners results in 3 key advocacy efforts per year with measureable outcomes relating to global financial support for AIDS vaccine R&D Year: Milestone 6.1: G&A is lowered to 10% annually Milestone 6.2: Annual staff turnover levels maintained at 15% Milestone 6.3: Annual survey of AIDS vaccine field, conducted with key stakeholders and SAC, shows level of satisfaction at XX% or above [TBD] Milestone 6.4: Annual ependitures match revenue within 5% 11

12 ** Indicators/related milestones in Output 6 are under development as part of the wider review of IAVI s M&E System. TBC by Dec

13 13

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Innovation og Porteføljestyring Hanne Damgaard Jensen. Symbion Science Park, 6. November 2006

Innovation og Porteføljestyring Hanne Damgaard Jensen. Symbion Science Park, 6. November 2006 Innovation og Porteføljestyring Hanne Damgaard Jensen Symbion Science Park, 6. November 2006 1 Agenda Kort om Genmab Fra innovation til eksekvering Genmab visionen Udfordringer Her er vi i dag Her er vi

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Det rigtige kompetencemix bidrager til at sikre virksomheden profitabel vækst. SEMCO MARITIME energy experience

Det rigtige kompetencemix bidrager til at sikre virksomheden profitabel vækst. SEMCO MARITIME energy experience 1 Det rigtige kompetencemix bidrager til at sikre virksomheden profitabel vækst SEMCO MARITIME energy experience DEDICATED PEOPLE exceeding expectations with projects, solutions and competences for the

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

England: Hvad er Carbon Trust?

England: Hvad er Carbon Trust? England: Hvad er Carbon Trust? Jørn Scharling Holm, Technology Development Manager, DONG Energy Power Medlem af styregruppen for Carbon Trust Offshore Wind Accelerator MEGAVIND konference den 15. marts

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

The North Sea Region Programme København, 30 Oktober 2008 Christian Byrith & Erik Fuglsang

The North Sea Region Programme København, 30 Oktober 2008 Christian Byrith & Erik Fuglsang The North Sea Region Programme 2007-2013 København, 30 Oktober 2008 Christian Byrith & Erik Fuglsang Hvad er Nordsø-programmet? Interreg IVB program Har eksisteret siden 1997 Tæt samarbejde med North Sea

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Internationale / danske. vedr. måling af

Internationale / danske. vedr. måling af Internationale / danske erfaringer / trends vedr. måling af advocacy Lisbet Fich Hvorfor måle advocacy? For hvis skyld? Upwards accountability Resultatkontrakter value for money Eller: Downwards accountability

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

19-03-2011. PETS/Distriktssamling D-2290 18.-19. marts 2011. Rotary i verden. Rotarys internationale engagement

19-03-2011. PETS/Distriktssamling D-2290 18.-19. marts 2011. Rotary i verden. Rotarys internationale engagement Rotary i verden Rotarys internationale engagement 1 RI - en forening af klubber Startet i Chicago i 1905 Hovedsæde i Evanston, Chicago 7 regionale kontorer, bl.a. i Zürich (Europa og Afrika) En stor størrelse!

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

BioPorto. 25. november 2015 Smallcap seminar ØU

BioPorto. 25. november 2015 Smallcap seminar ØU BioPorto 25. november 2015 Smallcap seminar ØU Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such as believe, expect, may, plan, strategy, estimate, target and

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012. Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network

ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012. Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012 Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network SEAP workshop i Skanderborg, 23-24 nov 2011 Hvad er Borgmesteraftalen (Covenant

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU

AARHUS UNIVERSITET 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU præsen TATION 1 ERA-NET CORE ORGANIC II PROPIG (2011-2014) 9 Partnere i 8 Lande (AT, CH, CZ, DE, DK, FR, IT, UK)

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

DLI-NOTAT. FN s Post-2015 udviklingsmål. Baggrund. Processen hen mod vedtagelsen af Post-2015 målene 18/12 2014 MDH

DLI-NOTAT. FN s Post-2015 udviklingsmål. Baggrund. Processen hen mod vedtagelsen af Post-2015 målene 18/12 2014 MDH 18/12 2014 MDH FN s Post-2015 udviklingsmål Fundamentet i FN s post-2015 udviklingsmål er en sammenhæng mellem fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling i forhold til at sikre klodens overlevelse på

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Standardrum 19. april 2010. Om Hillingdon Hospital, London

Standardrum 19. april 2010. Om Hillingdon Hospital, London Om Hillingdon Hospital, London The Hillingdon Hospital Trust er hovedleverandør af sundhedsydelser til mere end 300.000 mennesker i London-bydelen Hillingdon samt ca. 50.000 mennesker i områderne Ealing,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Innovation that matters

Innovation that matters Innovation that matters 19. september 2006 Mads Øvlisen Innovative Drug Use Year of introduction Follower drug Exclusivity period Inderal Agina 1965 1987 Loporessor 22 years Tagamet Antiulcer 1977 1983

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

SAN FRANCISCO ESTUARY INSTITUTE & THE AQUATIC SCIENCE CENTER. Strategic Plan. September Strategic Priorities # s 1, 2 and 3

SAN FRANCISCO ESTUARY INSTITUTE & THE AQUATIC SCIENCE CENTER. Strategic Plan. September Strategic Priorities # s 1, 2 and 3 SAN FRANCISCO ESTUARY INSTITUTE & THE AQUATIC SCIENCE CENTER Strategic Plan September 2011 TAB 1 TAB 2 TAB 3 TAB 4 Preamble Vision, Mission, Goals, & Objectives Strategic Priorities # s 1, 2 and 3 Table

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil?

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? Teamleder Pernille Moll Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? E-Sundheds observatoriet 12-10-17 Danske Regioners bestyrelse: Vores mål er at opnå de bedst mulige resultater

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur?

Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur? Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur? Nye muligheder for investering i transportinfrastruktur, herunder havne, og koblingen til Den Europæiske Investeringsplan. Michael Vedsø,

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 2 s årlige lønundersøgelse v/ Claus Høegh-Jensen, Partner, 3 Aflønning af ledelser s lønundersøgelse

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser?

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2017 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent,

Læs mere

DANSK TEKNOLOGI I EN GLOBALISERET VERDEN

DANSK TEKNOLOGI I EN GLOBALISERET VERDEN 5. maj 2011 DANSK TEKNOLOGI I EN GLOBALISERET VERDEN Per Falholt, Koncerndirektør, Forskning og Udvikling, Novozymes A/S NOVOZYMES KORT FORTALT Fordeling af salg (2009) 5% 3% Global tilstedeværelse Verdens

Læs mere

Leading Relational Welfare building capacity for collaboration. Jody Hoffer Gitttell Ph.d. Carsten Hornstrup Ph.d. carsten@joint-action.

Leading Relational Welfare building capacity for collaboration. Jody Hoffer Gitttell Ph.d. Carsten Hornstrup Ph.d. carsten@joint-action. Leading Relational Welfare building capacity for collaboration Jody Hoffer Gitttell Ph.d. Carsten Hornstrup Ph.d. carsten@joint-action.dk Hvem er joint action? Forsknings- og konsulenthus, der arbejder

Læs mere

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU Guide to Programme Cycle Management in CKU STAGE ACTION RESPONSIBLE FORMAT OUTPUT 1. GO/NO GO Request Embassy Request form Request Go/No go CKU/MFA Meeting Conclusion

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere