11. mødedag, fredag den 10. oktober Dagsordenens punkt 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101"

Transkript

1 11. mødedag, fredag den 10. oktober Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget). (Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Første behandling. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget). Forslagsstilleren, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit fremlægger sagen. Agathe Fontain, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit. Begrundelsen for at Landstyret ikke ville godkende det indeværende forslag fra mig under Landstingets vintersamling i 2006 var, at forskellige udregninger var nødvendige. Udregningerne er nu sket, ligesom landsstyret i sin redegørelse om forskellige bidrag også har meddelt, at blandt andet alimentationsbidraget ikke er ændret siden Landsstyret har forhøjet børnebidraget hos familier med lave indkomster, dette er i sig selv i orden. Men hvis grænsen for børnebidrag overskrides blandt enlige forsørgere/bidragspligtige er der ingen bidrag, at hente. 1

2 Forskellige og en række redegørelser viser, hvor omkostningstungt det er at være børneforsørger, og børneunderholdsbidraget er ikke ændret i løbet af de sidste 10 år, og med hensyn til prisudviklingen i dag, mener jeg underholdsbidraget til børn bør forhøjes. Landsstyret har ikke længere grund til at nøle med at godkende dette forhold, derfor inviterer jeg Landstinget til at pålægge Landsstyret til at bedre enlige forsørgeres vilkår. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landsstyremedlem for Familie og Sundhed. Derefter Otto Jeremiassen, Siumuts talsmand. Arkaluk Abelsen, Landsstyremedlem for Familie og Sundhed, Atassut. Jeg vil gerne takke landstingsmedlem, Agathe Fontain, fra Inuit Ataqatigiit for at fremføre et fornuftigt og rimeligt forslag, der fortjener et udredende svar. Landsstyret er enigt i, at underholdsbidraget til børn har ligget på et for lavt niveau de seneste år, og har på den baggrund foreslået i forslag til Finansloven 2009 at hæve taksten fra 758 kroner til 1000 kroner i måneden fra og med 1. januar Det er Landsstyret magtpåliggende, at alle børn skal føle sig velkomne i livet og vokse op under kærlige og omsorgfulde forhold. Det gælder ikke mindst for børn, der er født i familier med vanskelige kår. Derfor skal forældre med forsørger- og omsorgspligt have den fornødne støtte til at leve op til deres ansvar. En afgørende forudsætning for, at en familie kan varetage omsorgen for et barn, er, at familiens økonomi hænger sammen. I den forbindelse har Landsstyret fundet det nødvendigt at se nærmere på en række ydelser på børne - og ungeområdet i Redegørelse om støtte og tilskud på børne- og ungeområdet, der blev afleveret på forårssamlingen i Heri konstateres det, at værdien af en række ydelser på børne - og ungeområdet langsomt og utilsigtet er blevet udhulet på grund af manglende reguleringer. For at modvirke denne tendens og forbedre levevilkårene for landets børnefamilier, har Landsstyret hævet taksterne til det almindelige plejevederlag og børnetilskud gældende fra 1. juli Næste skridt en hævelse af underholdsbidraget til børn - vil have den afledte effekt, at børnetillægget til 2

3 alders og førtidspensionister samt studerende også bliver hævet, samtidig med at tilskuddet til kost til børn i familiepleje vil få et tiltrængt løft. Med disse initiativer er det Landsstyrets holdning, at der er taget en række positive skridt i retning af at forbedre levevilkårene for landets børnefamilier generelt og i særdeleshed de svagest stillede børnefamilier. Da forslaget allerede indgår i Landstyrets forslag til finanslov for 2009 indstilles forslaget til forkastelse, idet emnet kan behandles i forbindelse med finanslovsdebatten. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Første partitalsmand, Otto Jeremiassen, Siumut. Derefter Esmar Bergstrøm, Inuit ataqatigiit. Otto Jeremiassen, Siumuts ordfører. Til Landstingsmedlem Agathe Fontain Inuit Ataqatigiit skal Siumut komme med følegnde kommentarer. Agathe Fontain fra Inuit Ataqatigiit fremkommer med et forslag som man ikke kan lade være med at være enig i, for det kan nemlig ses, at børnebidraget (alimentationsbidraget) har været for lille det sidste mange år og med baggrund i dette er det blevet foreslået i Landstingets Finanslov, at bidraget forhøjes fra kr. 758 til kr med virkning fra 1. januar Siumut bemærker, at forslaget prioriteres hos Landsstyret. Siumut har bemærket, at på dette punkt har det fra Landsstyret været påtrængende, at kigge nærmere på børne og unge bidraget. Dette kan også ses i Redegørelse om støtte og tilskud på børne og unge området der blev afleveret i foråret Det kan nemlig herfra udledes, at på grund af flere bidragsformer til børn og unge ikke er blevet tilpasset i flere år, så er værdien af disse nærmest devalueret. 3

4 For at modvirke og forebygge denne tendens og for at forbedre forholdene for familier med børn, så har Landsstyret forhøjet taksterne til det almindelige plejevederlag og børnetilskud med virkning fra 1. juli Med disse udspil er det Landsstyrets holdning, at der er taget en linje faktiske skridt i kurs mod at forbedre forholdene for landets børnefamilier almengyldigt og i særdeleshed de svagest stillede børnefamilier. Forhøjelse af underholdsbidrag indgår i forvejen i Landsstyrets forslag til finanslov for 2009, også for at tilpasse området til det Nordiske landes forhold. Derfor tager vi landsstyrets svar til efterretning. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Esmar Bergstrøm, Inuit ataqatigiit. Derefter Knud Kristiansen, Atassut. Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiits ordfører. Inuit Ataqatigiits landstingsmedlem Agathe Fontain stiller igen et forslag om forhøjelse af A- bidraget, vi har diskuteret emnet flere gange her i salen. Alle indrømmer at det er på tide der sker noget på dette område, der har desværre manglet en vilje når vi skulle realisere forslaget. Jeg har selv stillet forslag om forhøjelse af A-bidraget tidligere, dengang prøvede jeg at få en aftale i stand med forskellige partier, der var flere der sagde ja dengang men, selv om man var medunderskriver så stemte man imod, dengang var en af mine væsentligste årsager at det var næsten 12 år siden at der var sket en regulering, nu er der gået næsten 14 år, der er stadig ikke sket noget. En af begrundelserne for afslaget var at der var for meget gæld på området, den er ikke blevet mindre, selv om man har centraliseret gældsinddrivelsen. Inuit Ataqatigiit vil gerne spørge 4

5 Landsstyret hvornår de forventer, at centraliseringen af inkassoområdet vil give den forventede effekt. Inuit Ataqatigiit mener at det er på tide og mindst fem år for sent for, at der sker en forhøjelse af A- bidraget. Alle undersøgelser er færdige, der er ikke flere undskyldninger for ikke at godkende forslaget. Landsstyrets undskyldning for ikke at godkende forslaget er, at de har sat det som en bemærkning til konto , at der er afsat penge til formålet, men det er kun et forslag, forslaget er ikke vedtaget endnu, så længe det ikke er vedtaget, at det skal stige til 1000 kr. om måneden, så er dette forslag meget relevant. Landsstyret foreslår at, A-bidraget sættes til 1000 kr. om måneden, dette anser Inuit Ataqatigiit for at være en god start. Der skal også udarbejdes retningslinjer for hvordan det skal reguleres i fremtiden, således at vi ikke skal spørge landsstyret eller landstinget hver gang der skal ske en ændring. Frem til 1995 havde man en dyrtidsregulering på alimentationsbidraget, det kunne man genindføre, eller man kunne lade det regulere efter Pris og løn indexet efter det offentliggjorte pris og løn index fra Grønlands Statistik. Inuit Ataqatigiit mener at udgangspunktet for fastsættelse af prisen for alimentationsbidraget skal sættes efter en nordisk standard, som er højere end i Grønland. Siden man sidst lavede en regulering i 1995, er det blevet væsentligt dyrere at købe tøj, huslejen er steget, mad er blevet dyrt, dagpleje af forskellig slags er steget flere gange siden. Inuit Ataqatigiit indstiller forslaget til behandling i finansudvalget og i familieudvalget. Tak Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. 5

6 Knud Kristiansen, Atassut. Derefter Anemarie Schmidt Hansen, Demokraterne. Knud Kristiansen, Atassuts ordfører. Vi skal fra ATASSUT fremkomme med følgende bemærkninger til nærværende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at forhøje underholdsbidraget til børn, fremsat af Landstingsmedlem Agathe Fontain fra Inuit Ataqatigiit: Den forælder der ikke lever sammen med et eller flere børn under opvæksten kan blive forpligtiget til at betale det såkaldte underholdsbidrag. Som det forholder sig i dag er den årlige betaling kr. pr. barn, og med mindre der er aftalt andet bliver disse penge udbetalt hver halve år, og det gennemsnitlige betaling pr. barn ligger således på omkring 25 kr. pr. barn pr. døgn. Derudover er der i forbindelse med den sidste del af graviditeten og tiden efter fødslen betaling på kr. i alt, og i forbindelsen med barnets fødsel, barnedåb og konfirmation er der kr. i engangsbetalinger. Den gennemsnitlige betaling for et barn som i dag er på 758 kr. og Landsstyret foreslår igennem finanslovsforslaget at denne skal forhøjes med 242 kr., dette svarer til en stigning på 32 procent. Selvom det er ønskeligt at børnepengene bliver forhøjet er der desværre en bagside af dette, der kræver opmærksomhed, nemlig det store efterslæb og restancer i forbindelse med børnepengene. Vi mener i ATASSUT at såfremt børnepengene skal forhøjes må dette modsvares med at der bliver iværksat intensivt arbejde for at formindske restancerne på området. Restancerne på området er i dag på omring 210 mio. kr., og såfremt man ikke laver tiltag for at få det reduceret, er der grund til at være foruroliget for at restancepuklen på området vil stige. Derfor skal vi fra ATASSUT, i forbindelse med arbejdet for at forhøje børnepengene, kraftigt opfordre Landsstyret til at arbejde målrettet for en intensiveret indsats for at reducere restancerne på området. 6

7 Med denne opfordring til Landsstyret, og med henvisning til at arbejdet for at forhøje underholdsbidraget allerede er igangsat, skal vi fra ATASSUT indstille nærværende forslag til forkastelse og dermed sendt til andenbehandling i dens nuværende form. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Nu kommer Anemarie Schmidt Hansen, Demokraterne. Derefter Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anemarie Schmidt Hansen, Demokraternes ordfører. At sætte børn i verden er et stort ansvar. Dette gælder begge forældre. Det er en kendsgerning, at børn fylder en del på et budget. Der er mange omkostninger forbundet med det at have børn. Der skal både afsættes penge til tøj, bolig, daginstitution og lommepenge m.v. Selv om den ene af forældrene er alene med et barn, fritager det ikke den anden forælder ansvaret for barnets underhold. Således har man en pligt til at bidrage til barnets opvækst. I øjeblikket er alimentationsbidraget på 4.548,00 kr. pr. barn pr. halvår. Et beløb, der er beskedent i forhold til de samlede omkostninger, der er forbundet med at have barn. Som eksempel kan det langt fra dække omkostningen til en dagsinstitutionsplads. Alimentationsbidraget er ikke blevet reguleret siden 1994, selvom lønninger, mad, tøj - for slet at tale om - priserne i daginstitutionerne er forhøjet mange gange siden Derfor støtter Demokraterne, at bidraget bliver forhøjet For enlige, der kæmper for at have en sammenhæng i økonomien, vil en forhøjelse muligvis kunne skabe mere tid til at være sammen med sit barn, hvilket kun kan være godt for barnet. Tilskud til adoption bør på lige fod med alimentationsbidraget hæves og pristalsreguleres, således dette også svarer til dagens mønt. Demokraterne støtter forslaget og beder Landstinget om at sende det til behandling i familieudvalget inden anden behandlingen. 7

8 Ane Hansen, suppleant til 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det var Anemarie Schmidt Hansen, Demokraterne. Næste taler Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Vær så god. Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Jeg vil på vegne af Kattusseqatigiit Parti kommentere Landstingsmedlem Agathe Fontain s beslutningsforslag således: Kattusseqatigiit Parti har vist og givet stort støtte for hver gang underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget) kommer på tale. Ikke mindst når forbedringer til børnenes vilkår fremlægges, hvorfor Kattusseqatigiit Parti atter vil udtrykke et ønske om stort støtte til forslaget. På grundlag af følgende, strengere levevilkår i løbet af ti år pga. prisstigninger på uundværlige dagligvarer. Kontingenter til børnehaver er hævet markant i løbet af ti år, ligeledes priserne for husleje, vand og varme. Det samme med livsnødvendige og uundværlige frugter, ikke mindst bleer og andre undværlige ting til opvoksende spædbørn. Heri er det tydeligt at enlige forældre rammes hårdt ved vilkårene, idet de må anstrenge sig for at følge med. Vi ved at dette kræver mange kræfter for forsørgerne og endvidere er vi klar over at der findes mange enlige forældre, der ønsker det bedste for deres barn, men må anstrenge sig for at følge med. Der findes mange enlige forældre, der passer godt på deres børn og byder dem gode kår, hvor de ønsket er at føre et liv med mål. 8

9 Dog kan det ses udfra kontinuerlige forringelse af levevilkår, hvor dagligvarepriserne er skudt op i vejret og der ikke er foretaget lønreguleringer mens inflationen hærger, at der er konstante forhindringer. Jeg vil give forslagsstilleren ret i at Landsstyret ikke længere har grund til at give afslag, idet ti år er nok og der er ikke grundlag for yderligere udsættelser. Der er konkrete grundlag. Der må derfor vurderes og irettesættes ved underholdsbidraget for børn (alimentationsbidraget) snarest muligt. Med disse korte bemærkninger støtter Kattusseqatigiit Parti beslutningsforslaget fuldt ud. Med indstilling til behandling i udvalg inden anden behandling. Ane Hansen, suppleant til 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det var Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Næste taler forslagsstilleren, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Vær så god. Agathe Fontain, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit. Tak. Der er enighed over hele linien og derfor kan det ikke undgås at underholdsbidraget bliver forhøjet. Når vi først ser på landsstyrets besvarelse, så sagde de, at for børnefamilierne er pasningsbidrag og børnetilskud er blevet forhøjet fra 1. juli. Vi skal huske på at disse forhøjelser kun gælder for familier med under kr. i årlig indtægt. De næste, fra 180 til 380, og kun dem. Hvis du har indtægt på kr. får du ingenting, uanset om du så er enlig mor. 9

10 Derfor bør landsstyret i deres svar have sagt: for nogle. Nogle af børnefamilierne. Da kun nogle af dem kan få disse tilskud. Derefter foreslår landsstyret at forslaget skal afvises, da de allerede har taget med i den foreslåede finanslov. Men landsstyret, kan de ikke være sikre på at bare fordi den er med i forslaget, at forslaget kommer igennem. Når vi kommer til partiernes bemærkninger, så er Siumut fuldstændig enig i at det er strengt nødvendigt. De henviser landsstyrets besvarelse, partiet var imod men henviser til finanslovsforslaget. Siumut, I har heller ikke sikret den, da finansloven endnu ikke er vedtaget. Atassut har også god forståelse for sagen og støtter forslaget. Der vil jeg også takke Atassut da de ved siden af månedlig tilskud har noteret rettigherne. Det er meget godt også det giver en god information en del andre ting. Men også Atassut, efter de har godtaget forslaget, indstiller de til landsstyret at forslaget under sin nuværende form skal til andenbehandling. Det vil igen sige, at man sikrer sig ikke resultatet, før finansloven eventuelt bliver vedtaget. Atassut henstiller også i deres svar, at man skal skele lidt på stadigt stigende gæld. Det er måske ikke så mærkeligt gælden er jo til stadighed i vores baghoved. Efter min mening ligger problemet ikke der. Problemet er på et andet sted, nemlig i ens personlige gæld. Her i mit forslag er barnet i centrum, ikke hvad der eventuelt er i samfundet, men der er barnet der er her tale om. I Inuit Ataqatigiits svar er også tydeligt, at sagen har været fremme i landstinget adskillige gange tidligere. Jeg selv har haft den fremme, også Esmar Bergstrøm, Inuit ataqatigiit, har haft den fremme. 10

11 Nu kan vi, langt om længe sige, at de beregningsrelaterede hindringer, der altid dukker op, er blevet overvundet. Derfor understreger jeg endnu engang at der er god grund til at vedtage forslaget. Demokraterne har også udtrykt god forståelse og indstiller at man vedtager forslaget. Kattusseqatigiit Partiiat er også enig og indstiller også at sagen skal i. Med Siumuts og Atassuts manglende indstilling til sagen skal i udvalgsbehandling betyder det at man ikke kan gå ind for et forslag samtidig med at anbefale at der laves en betænkning og så stemme om det. Vi har endnu ikke sikret vedtagelse. Uanset hvor enige vi udtrykker os, kan vi ikke satse arbejdet kobles til en finanslov, som endnu ikke er i behandling og dermed meget usikker, hvordan udfaldet bliver. Derfor er det en god ting, hvis sagen overføres til udvalgsbehandling og derfra kan man sikre at forslaget sættes ind i finanslovforslaget. Jeg håber I tænker lidt over det. Her kan vi måske sige, at landsstyret lov er at den skal i finanslovsforslaget. Alle partier har accepteret forslaget som sådan. Derfor må den accept fra alle partier udmønte sig i at vi af alle kræfter sørger for at den kommer i vores prioritering i finansloven. Det vil være allerbedst, hvis vi kan sikre allerede i dag. Derfor vil jeg anbefale, I genovervejer at bruge jeres mulighed for at indstille til udvalgsbehandling en gang til. Hvis det bliver accepteret vil jeg takke mange gange på vegne af enlige forsørgere, da de nu vil få at få flere penge, som i mange år har haft uændrede. Selv og andre forslag med betydning for børn kan få bedre forhold er blevet afvist indtil nu, håber jeg inderligt at dette forslag bliver vedtaget. Tak. 11

12 Ane Hansen, suppleant til 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Ja, det var forslagsstilleren Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Næste er landsstyremedlem for Familie og Sundhed. Vær så god. Arkalo Abelsen, Landsstyremedlem for Familie og Sundhed, Atassut. Tak. Forslagsstilleren har ret, da hun sagde, at vi alle er enige om at det skal sættes op. Jeg har også under forårssamlingen udtalt at de første kommer forbedringer træder i kraft fra 1. juli; det skete jo også. Jeg sagde også, at vi har planer om at til finansloven, der træder i kraft fra 1. januar medtage alimentationsbidragets forhøjelse. Det gjorde vi også. Derfor regner jeg fuldstændig med, at finansudvalget og Landstinget vil støtte dette forslag, som landsstyret har placeret i finanslovsforslaget. Dvs. stigning på 1000 kroner. Selvfølgelig har Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, ret at man ikke kan sikre sig, bare forslaget er i fonanslovsforslaget. Det sidste ord vil komme fra landstingsmedlemerne, da det er dem, der skal vedtage loven. Men da alle partierne støtter forslaget om stigning af alimentationsbidraget kan vi være helt sikre på, at landstinget vedtager det punkt landsstyret har sat i finansloven. Ladnsstyret er fast besluttet på at det skal se, og vi ændrer ikke vores beslutning. Tak. Ane Hansen, suppleant til 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var landsstyremedlem for Familie og Sundhed. Næste taler er Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit. Vær så god. Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiits ordfører. Vi er meget glade for, at Siumut er enig i den ændring. 12

13 Lad os udarbejde betænkning i udvalget, det er sikkert at der kommer mange ting op, når vi begynder at forhandle os om besparelsespunkter under finansloven. Så kan vi måske sikre forslaget om forhøjelse på 1000 kr. pr. måned komme igennem. Så får vi flere muligheder at spare på. Indtægterne er også markant gået ned i løbet af de to sidste år. Der er vist gået 14 år. Siden man har reguleret sidste gang. Hvis vi ikke reguler dem op, kan der går 14 år igen, før der bliver regulering med 50 kr. pr. dag. Det behøver ikke at være sådan. Dette beløb er bare et underholdsbidrag, 758 kroner pr. måned er ikke mange penge. Det er udgifterne til barnets ophold i daginstitutionen. Dertil skal man huske på barnet skal have tøj, mad noget at bo i osv. Uanset om vi sætter bidraget 32 % op, så er bidraget stadig lille i forhold til andre nødvendige udgifter for en enlig forsørger. Det skal nok have været man skal tænke på, at det er et par man tænker på med det bidrag. Man skal jo også tænke på at man skal være med udgifterne til et barns opvækst. Lad Siumut sige ja til udvalgsbehandling. Når vi når dertil, så kan vi forhandle os om betingelserne. Ane Hansen, suppleant til 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vær så god. Per Berthelsen, Landsstyremdlem for Finanser og Udenrigsanliggender, Siumut. Jeg kom til talerstolen bl.a. fordi Esmar Bergstrøm efterlyser centralt inkassomyndighed, som allerede er oprettet, og spurgte hvornår den får effekt. Jeg kan meddele at central inkassofunktion er indført fra 1. april Man har jo brugt masser af kræfter til at skaffe dokumentation for at sikre sig, at grundlaget er helt i orden. Hertil kan jeg også sige, at dette arbejde ikke har stoppet arbejdet med at kræve skyldige penge ind. I løbet af de første fire, inkasso har fungeret blev der inddrevet over 10 mio. kr. 13

14 Nu arbejdes der for fuldt drøn og nu planlægges en henvendelse til kommunerne om at igangsætte fælles informations arbejde om at fremtidig gældsætning. Med hensyn til alimentationsgæld kan jeg sige at dokumenteret gæld på over 700 mio. kr. udgør alimentationsgælden over 200 mio. kr. Der er problemet at gælden gennem mange år har hobet så meget op, at det har nået astronomiske højder. Nu undersøger man disse minutiøst og registrerer dem, og vurdering foregår også om noget af gælden kan afskrives som uerholdeligt. Der registreres også hvem som anses for at have råd til at betale, så inkasso forretningen kan fortsætte for at opdrive gælden. Her kan det godt siges, at arbejdet, som al andet nyt er svært i starten og kræver en masse tid. Men inkassoarbejdet fortsætter ufortrødent videre. Samtidig planlægges samarbejde med kommunerne, så ved information kan lette en del af vanskelighederne. Det er det svar, jeg kan give på nuværende tidspunkt. Ane Hansen, suppleant til 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender. Forslagsstilleren Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit ønsker at sige noget igen. Vær så god. Agathe Fontain, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit. Her vil jeg lige gøre det klart, alimentanten ofte er faderen, men der er enkelte mødre i mellem, og afdragene på denne gæld kan trækkes i selvangivelsen. Så deres gæld er ikke de omtalte 700 mio. Når man tager indbetalte afdrag med, så er gælden endnu mindre. Den kan også hjælpe at bidraget er inden for faste tilskudrammer og når man trækker de faste fradrag, kan ratevis afbetaling hjælpe i selvangivelsen. 14

15 Og det er ikke en mulighed fædre eller mødre, der har barnet, har. Sådan er det, dem der betaler deres gæld får fradragsmuligheden. Husk lige det. Tak. Ane Hansen, suppleant til 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var forslagsstilleren Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Nu er der ikke flere, der vil have ordet i forbindelse med dagsordenspunkt 101 og debatten stopper her. Siumut afviser forslaget. Inuit Ataqatigiit er for forslaget, eller støtter forslaget. Atassut afviser forslaget. Demokraterne er positive for forslaget og Kattusseqatigiit Partiiat støtter forslaget.. Da flertallet afviser forslaget går forslaget ikke videre til udvalgsbehandling og skal andenbehandles i den nuværende form. Nu kommer vi til dagsordenspunkt

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre.

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre. 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november. 22. mødedag onsdag den 19. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 103 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103.

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. 4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut) 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 143 Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut) Mødeleder: Palle Christiansen,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 8. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsdag den 6. maj Landstinget

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato:13. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsag den 13. maj 2008. Landstinget

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 1. oktober 2007 FM 2007/79 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 4. mødedag, tirsdag den 11. marts 2008. Dagsordenens punkt 73. Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet.

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt Tak for ordet. Jeg har valgt at besvare spørgsmålene samlet. Men før jeg gør det, vil jeg gerne lige starte med at slå fast

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere