INDHOLDSFORTEGNELSE PIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE 2 3 4 PIFT"

Transkript

1 Forløbet af PIFT Beskrivelse af projektets organisering og de gennemførte indsatser og andre forandringer på arbejdspladserne i Projekt Intervention i Fravær og Trivsel Martin L. Nielsen Arbejdsmiljøinstituttet 2002

2 Forløbet af PIFT INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 PIFT s baggrund og forberedelse 5 Dataindsamling 10 Forløbet på forsøgs- og sammenligningsarbejdspladser 13 Fælles træk ved forløbet af Projekt Nærvær og Fravær på plejehjem og særforsorgsinstitutioner 28 Fælles træk ved forløbet af Projekt Andre Ledelses- og Samarbejdsformer på arbejdspladser i Stadsingeniørens Direktorat 37 Fælles træk med forløbet af Projekt Intervention i Fravær og Trivsel på Novo 39 Notat om Status på PIFT november 2000 fra Bedriftssundhedstjenesten, Novo Nordisk Appendix Beskrivelser af forløbet på de enkelte arbejdspladser Pga. personlige/følsomme oplysninger fra arbejdspladserne er appendix ikke offentligt tilgængeligt 2 Indledning 3-53 Arbejdspladser i Københavns Sundhedsvæsen Arbejdspladser i Stadsingeniørens Direktorat Arbejdspladser i Novo Nordisk 2

3 Indledning Grundmaterialtet i dette arbejdspapir er notater fra interviews med repræsentanter for arbejdspladser i PIFT-projektet om forløbet på de enkelte arbejdspladser. Notater fra disse interviews er samlet i et appendix. Pga. personlige/følsomme oplysninger fra arbejdspladserne er appendix ikke offentligt tilgængeligt. I selve arbejdspapiret beskrives projektets baggrund og organisering, og derefter sammenfattes udviklingen på arbejdspladserne i de tre organisationer, Københavns Sundhedsvæsen, Stadsingeniørens Direktorat og Novo Nordisk. PIFT er et kontrolleret interventionsstudie, som skal belyse, om forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø har positive effekter på trivsel, helbred og fravær fra arbejde, samt hvilke faktorer, der hæmmer og fremmer ændringsprocesserne. Seks faktorer i det psykiske arbejdsmiljø er i fokus for interventionerne: indflydelse, udviklingsmuligheder, arbejdspres, social støtte, mening og information/forudsigelighed. På en række arbejdspladser i Københavns Kommune og Novo Nordisk er der gennemført interventioner for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og personalets trivsel. Udviklingen i arbejdsmiljø, trivsel, helbred og fravær blev fulgt ved hjælp af spørgeskema- og fraværs-data, og sammenlignet med tilsvarende arbejdspladser uden interventioner. Det har væsentlig betydning for fortolkningen af resultater fra analyse af spørgeskema- og fraværsdata at vide, hvilke forandringer, der faktisk er sket på arbejdspladserne. Formålet med dette papir er at beskrive studiets tilbliven og forløb, specielt de forandringer der er sket på de medvirkende arbejdspladser, enten som følge af de tilsigtede indsatser i projektet, eller som følge af andre tiltag. 3

4 PIFT s baggrund og forberedelse Henvendelse fra arbejdspladser/bst er aftale om projekt Initiativet til undersøgelsen stammer fra arbejdspladser og bedriftssundhedstjenester (BSTer). I starten af 1995 blev Tage Søndergård Kristensen fra Arbejdsmiljøinstituttet kontaktet af bedriftslægerne Anders Ingemann Larsen fra Novo Nordisk BST, Klaus Stagis Hansen fra BST Københavns Sundhedsvæsen og Hans Klausen fra Københavns Kommunes Bedriftssundhedstjeneste for Teknik og Administration. De havde alle 3 haft henvendelser fra arbejdspladser, der ønskede at nedbringe fraværet. En del af arbejdspladserne oplevede at man havde udtømt mulighederne for at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, eller var i forbindelse med kortlægning af arbejdsmiljøproblemer blevet opmærksomme på problemer i det psykiske arbejdsmiljø, og overvejede i den sammenhæng at fokusere på det psykiske arbejdsmiljø, men savnede dokumentation for at indsatser på området ville have effekt. På det tidspunkt forelå kun få sammenlignende undersøgelser, der tydede på, at dårligt psykisk arbejdsmiljø kunne hænge sammen med højt fravær, men ingen publicerede interventionsundersøgelser, der kunne belyse, om forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø medfører lavere fravær. Man var derfor interesseret i at afprøve denne ide, og man planlagde et design, hvor et antal arbejdspladser med relativt højt fravær skulle arbejde med konsulentstøtte for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og udviklingen i arbejdsmiljø, trivsel og helbred skulle sammenlignes med tilsvarende arbejdspladser uden tilsvarende indsatser. Sammenligningsarbejdspladserne skulle dels udvælges med højt fravær ligesom forsøgsarbejdspladserne, dels med lavt fravær. Det blev aftalt, at Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) skulle udføre et forskningsprojekt om dette i samarbejde med arbejdspladser, BSTer, konsulenter, Novo Nordisk og Københavns Kommune. De tre BSTer gik i gang med at forberede organisationerne på projektet, og danne følgegrupper. Der blev afholdt en række møder mellem de tre bedriftslæger, Tage Søndergård Kristensen og læge Martin Lindhardt Nielsen i løbet af 1995, hvor man diskuterede udformningen af projektet, indholdet af spørgeskemaet mm. Martin Nielsen blev ansat ved AMI til at udføre projektet med vejledning fra Tage Søndergård Kristensen. Lars Smith-Hansen har gennem projektets forløb varetaget data management mv. I Københavns Kommune er aktiviteterne dels gennemført i Projekt andre ledelses- og samarbejdsformer på en række arbejdspladser i det tidligere Stadsingeniørens Direktorat, og dels i Projekt Fravær og Nærvær - Forandringsforsøg med ledelse, samarbejde, trivsel og fravær (I daglig tale Fravær og Nærvær ) inden for plejehjem og særforsorg. I Novo Nordisk har projektet haft titlen PIFT ligesom forskningsdelen. Dannelse af følgegrupper Efter at projektet var aftalt, blev der nedsat en følgegruppe i hver af de 3 organisationer. I Stadsingeniørens Direktorat varetog Vicedirektør Niels Hauberg ledelsen af følgegruppen, mens ekspeditionssekretær Willy Andreæ varetog sekretariatsfunktionen. Desuden bestod gruppen af repræsentanter for medarbejderne i form af Tillids- og Sikkerheds-Repræsentanter, repræsentanter for formænd og ledere, BST og personalefunktionen samt forskergruppen. I Københavns Sundhedsvæsen var Kontorchef Kurt Jensen formelt leder af følgegruppen, mens sekretariatsfunktion, mødeledelse og koordinering mm. blev varetaget af bedriftslæge Klaus Stagis Hansen fra BST. Desuden bestod gruppen af repræsentanter for personalets fagforeninger og for forstanderne samt forskergruppen. 4

5 I Novo Nordisk blev ledelse og sekretariat først varetaget af repræsentanter for Human Ressources afdelingen (Arne Vestergård og senere Nickie Spile) og derefter Bedriftslæge Anders Ingemann Larsen fra BST. Desuden bestod gruppen af repræsentanter for medarbejdere og afdelingsledere, men topledelsen var i praksis ikke repræsenteret. I de sidste afsnit i dette papir, som handler om fælles træk ved projektet i hver af de 3 organisationer, er bl.a. beskrevet hvordan man hvert sted valgte at beskrive opgaven for arbejdspladser og konsulenter, udvælge arbejdspladser og konsulenter samt igangsætte projektets aktiviteter. Finansiering Københavns Kommune og Novo Nordisk har betalt for konsulenter og andre udgifter i forandringsprojekterne på de enkelte arbejdspladser, og BSTerne har varetaget en omfattende koordinering, hvilket har været helt afgørende for projektets gennemførelse. Finansiering af forskningsprojektet er dels sket med interne midler på Arbejdsmiljøinstituttet, dels gennem økonomisk støtte fra Forskningsrådene, Sundhedspuljen og Sygekassernes Helsefond. Bevillingen fra Forskningsrådene er opnået gennem forskningsprogrammet SARA (Sociale og velfærdsmæssige konsekvenser af udviklingen Af de menneskelige Ressourcer i Arbejdet) hvor PIFT indgår som et af 4 fokusprojekter. En procesbeskrivelse af forløbet på 4 plejehjem er finansieret af Momsfonden og ubrugte projektmidler til formålet i KS. Dataindsamling Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om psykisk og i mindre grad fysisk arbejdsmiljø, livsstil, personlighed, belastninger i privatlivet, konflikt mellem arbejde og familie, holdninger til fravær, personlighed, helbred, trivsel og fravær mm. Spørgeskemaer blev indsamlet før interventionen og efter ca.1 år (11-18 mdr.), 3 år (34-41 mdr.) og 5 år (59-66 mdr.). Forskellene skyldes, at undersøgelsen ikke foregik helt parallelt i kommunen og Novo, og at udvælgelsen af sammenligningsarbejdspladser i Stadsingeniørens Direktorat blev en del forsinket. Tidspunkterne for udsendelse af spørgeskemaer fremgår af nedenstående skema. Runde Område Udsendelse af skema 1. rykker kun brev 2. rykker + skema 1 KS SD intervention NN SD kontrol KS NN SD Kirkegårde vejpladser SD øvrige (dog ikke adm.) Noter Kirkegårde og vejpladser Adm. udgået pga. organisationsændring 5

6 2 SD 3. Park KS Birkebo KS+NN resten* KS+SD NN Insulin Chemical Control NN, resten Primo Alle: Telefoninterview med nonrespondenter Juli-august 02 Først sendt til 2. Park ved en fejl I alt 14 arbejdspladser i KS+NN* Ca. 100 sendt senere i nov. pga. fejl 300 stk. af 2. rykker er dog sendt nogle dage senere. Telefon-interviews ved SFI sat i værk da <50% svarede på postspørgeskemaet *Deltagende arbejdspladser i 3. runde: KS: Plejehjem: Birkebo, Højdevang, Odd Fellow, Vigerslevhus, Ryholtgård, Bomi-Parken, Dortheagården, Arbejdersamaritten. Særforsorg: Stubmøllevej, Jens Warmingsvej, Otteren. NN: Protein Chemistry, HGH Filling, Catering Ka. Fraværsdata Fra personalekontorerne har vi fået oplyst hver enkelt medarbejders fraværsstatistik for perioden fra til (med mindre ansættelsen var kortere), som via CPR-nummeret kan kobles til svarene fra spørgeskemaerne. Vi har modtaget oplysning om fravær af alle registrerede årsager, og kan f.eks. vælge kun at anvende fravær på grund af egen sygdom, og ikke f.eks. barns første sygedag. Vi har modtaget oplysning om første og sidste dag i hver enkelt fraværsperiode. Behovet for oplysninger om forløbet Tidligt i projektets forløb blev vi opmærksomme på, at det ikke var tilstrækkeligt at indsamle spørgeskemadata om forandringer i arbejdsmiljøet. Hvis vi f.eks. fandt, at medarbejderne på en arbejdsplads havde fået øget indflydelse, og at fraværet var faldet, ville det være et naturligt spørgsmål hvordan de havde fået mere indflydelse. Hvad var årsagen til, at man havde valgt at gøre en indsats for øget indflydelse? Hvilke ændringer havde man faktisk foretaget? Havde der været barrierer mod disse ændringer? Fremmende faktorer? Hvem var aktive for forandringen? Imod? Hvem fik gavn af forandringen? Var den til ulempe for nogen? Svarene på den slags spørgsmål kan kaldes procesevaluering, og er af stor betydning for fortolkningen af resultaterne. Det er f.eks. en udbredt erfaring, at sygesamtaler kan være et godt tiltag med positiv effekt, hvis det indføres på en måde, så lederne har de rette forudsætninger, og medarbejderne oplever samtalerne som et tilbud om hjælp. Sygesamtaler kan derimod have negativ effekt, hvis lederne ikke har de rette forudsætninger, og medarbejderne opfatter dem som straf og kontrol. Vi talte derfor med følgegrupperne om at udvide projektet med en procesevaluering, og søgte i fællesskab penge til dette. I første omgang fik vi en bevilling fra Momsfonden, som kun kunne anvendes sammen med yderligere bevillinger til dækning af det samlede budget. Da der ikke kom andre bevillinger, måtte den planlagte omfattende evaluering opgives, og blev senere erstattet af en mindre ambitiøs evaluering af forløbet på 4 plejehjem. Denne evaluering blev udført af forsknings- 6

7 adjunkterne Annette Bilfeldt og Elsebeth Hofmeister fra Institut for miljø, teknologi og samfund ved Roskilde Universitets Center. Resultaterne er dels publiceret i instituttets forskningsrapportserie og dels i en artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv. Annette Bilfeldt og Elsebeth Hofmeister: Evaluering af Projekt Fravær og Nærvær på Plejehjemmet Birkebo, Højdevang Sogns Plejehjem, Plejehjemmet Vigerslevhus og Valby Sogns Plejehjem. Forskningsrapportserien nr. 36, juli 2001, Institut for miljø, teknologi og samfund, TEK-SAM forlaget, Roskilde Universitetscenter. Annette Bilfeldt og Elsebeth Hofmeister: Dilemmaer og læreprocesser i arbejdet med ældreomsorg - erfaringer fra et trivselsfremmende projekt på fire plejehjem i Københavns Kommune. Tidsskrift for Arbejdsliv, 3. årg., nr. 4, (Se evt: Desuden har 2 studerende skrevet opgaver, der bygger på beskrivelser af forløbet på henholdsvis Vestre Kirkegård og 2 rengøringsafdelinger i Novo Nordisk. Jan Lyng Jensen: Frihed, Lighed og Ansvar. Eksamensprojekt, DTU, December Marlene Vestergaard Jessen: Psykisk arbejdsmiljø og selvfungerende grupper. Suhr s Seminarium, Speciale, Ernærings- og husholdningsøkonom uddannelsen, Da disse tekster tilsammen kun omfatter 7 af arbejdspladserne i projektet, blev det besluttet, at Novo Nordisk BST skulle interviewe de deltagende arbejdspladser i Novo, og Martin Nielsen skulle interviewe arbejdspladserne i Københavns Kommune, for at udarbejde korte beskrivelser af forløbet på hver enkelt arbejdsplads. Andre kilder til oplysninger om forløbet Ud over de nævnte tekster foreligger der en række skriftlige kilder om forløbet. Følgegrupperne i de 3 organisationer har ført skriftlige mødereferater, som indeholder mange oplysninger om de overordnede træk af projektets forløb. Styregrupper og arbejdsgrupper på arbejdspladserne har også til en vis grad skrevet noter og referater fra møder og andre aktiviteter, men disse er ikke umiddelbart tilgængelige, og eksisterer i nogle tilfælde ikke længere. Konsulenterne blev også bedt om - som en del af opgaven - at udarbejde en beskrivelse af projektets forløb på den enkelte arbejdsplads. Det har medført, at der foreligger notater/rapporter af forskellige slags. Fra Københavns Sundhedsvæsen har Perspektivgruppens konsulenter lavet nogle kortfattede beskrivelse af de forsøgsarbejdspladser de har samarbejdet med. BST-konsulenterne har dels lavet en statusrapport i 1997, dels en samlet rapport i 1999, hvor de samler erfaringerne fra såvel de forsøgsarbejdspladser, som de selv har samarbejdet med, som dem Perspektivgruppen har samarbejdet med. Disse rapporter indeholder mest opsummeringer af emner på tværs af arbejdspladserne, og kun udvalgte eksempler fra konkrete arbejdspladser. Der er ikke oplysninger om sammenligningsarbejdspladsernes situation. Klaus Stagis: Fravær og nærvær - Forandringsforsøg med ledelse, samarbejde, trivsel og fravær. BST Københavns Kommune, december (Kan downloades fra BSTs hjemmeside på adressen: 7

8 Fra Stadsingeniørens Direktorat har konsulenterne fra CASA dels udarbejdet statusrapporter for de enkelte forsøgsarbejdspladser i 1997, og dels en samlet rapport i Denne rapport giver dels en detaljeret beskrivelse af forløbet på hver af de 4 forsøgsarbejdspladser, og indeholder desuden overvejelser om de generelle erfaringer med at gennemføre denne form for forsøg. Hans Hvenegaard, Jørgen Møller Christiansen og Peter Hasle: Andre ledelses- og samarbejdsformer - forbedringer af det psykosociale arbejdsmiljø, Stadsingeniørens Direktorat, Københavns Kommune. CASA januar (Se omtale og bestillingsmuligheder på: /arbejdsmiljo/omtaler/16-56.htm.) I Novo Nordisk havde man aftalt at anvende de interne konsulenter i Human Resources-afdelingen (HR). Disse konsulenter kom dog aldrig til at spille nogen aktiv rolle i projektet, og har heller ikke bidraget med skriftligt materiale. Novos BST har udarbejdet et notat, som er medtaget i dette arbejdspapir. Projektet har flere gange været omtalt i aviser og fagblade mm., og i nogle tilfælde er der lavet interviews på arbejdspladser, som har givet gode beskrivelse af vigtige begivenheder i projektet på den konkrete arbejdsplads. Endelig er der udgivet en videofilm med støtte fra Arbejdsmiljøfondet og Københavns Kommune, som skildrer projektarbejdet og dets problemer på Vestre Kirkegård og Plejehjemmet Vigerslevhus. Tid til ansvar, En film af Niels Frandsen, Arbejdsmiljøfondet. September (Se omtale og bestilling på: Interviews med repræsentanter for arbejdspladserne Da det ikke lykkedes at skaffe ressourcer til en egentlig procesevaluering, blev det besluttet at lave en mindre omfattende beskrivelse af de ændringer, der er sket på de enkelte arbejdspladser. Da hovedformålet er at bidrage til fortolkning af spørgeskemaresultaterne, er de dimensioner, der måles med spørgeskemaerne også i fokus for denne beskrivelse. Som forberedelse blev udarbejdet en interviewguide, som omfattede spørgsmål om ændringer i følgende forhold: Indflydelse, uddelegering, frihedsgrader Arbejdsdeling Information og forudsigelighed Uddannelse og udviklingsmuligheder Arbejdspres, krav i arbejdet Arbejdstid Sygepolitik Tilpasset arbejde for medarbejdere med helbredsproblemer Støtte fra kolleger og ledere Mening i arbejdet Forhold til kunder/klienter/beboere Ledelse Konflikter med kolleger, leder, kunder/klienter/beboere/pårørende m.v. Fysisk/ergonomisk arbejdsmiljø 8

9 Undervejs i rækken af interviews viste det sig nyttigt at tilføje et spørgsmål om Arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøarbejde i øvrigt. Der er derimod stort set ikke spurgt til interessenter og aktører, motiver, barrierer og fremmende faktorer eller selve forandringsprocessen, men der er selvfølgelig kommet kommentarer om dette alligevel. Ligeledes af ressourcemæssige grunde, blev der kun lagt op til at interviewe en person for hver arbejdsplads. Arbejdspladserne i Novo er interviewet i starten af 2000 af Novos BST, som har haft samme interviewguide til rådighed, men valgte at anvende andre spørgsmål, som det fremgår af skemaet i appendix. Martin Nielsen rettede telefonisk henvendelse til lederen af hver arbejdsplads i kommunen, og bad om et telefonisk interview af ½-1 times varighed. Interviews blev gennemført med 32 arbejdspladser og desuden valgte en at svare skriftligt. Tre lukkede og tre udgåede arbejdspladser er ikke interviewet, og to af de gennemførte interviews med ledere af lukkede arbejdspladser er ganske korte. Nitten interviews blev gennemført telefonisk med arbejdspladsens leder, souschef, afdelingsleder eller stedfortræder, mens to telefoninterviews var med menige medarbejdere lederen havde henvist til. I nogle tilfælde bad lederen om at interviewet foregik på arbejdspladsen, og evt. at supplere med andre personer, typisk fordi lederen kun havde været ansat i kort tid, og ikke havde detaljeret kendskab til arbejdspladsens historie i projektets løbetid. Der blev typisk suppleret med andre ledere, tillids- eller sikkerheds-repræsentanter, eller medarbejdere med mange års anciennitet, der havde været aktive medlemmer af arbejdsgrupper i forbindelse med projektet. Fire lederinterviews, fem interviews med lederen sammen med andre og et interview alene med en sikkerhedsrepræsentant blev gennemført på arbejdspladserne. Et enkelt interview med en leder blev gennemført på Arbejdsmiljøinstituttet, og en leder valgte at besvare spørgsmålene skriftligt. De lukkede og udgåede arbejdspladser er ikke forsøgt interviewet. Interviewpersoner og sted fremgår at notatet om den enkelte arbejdsplads i appendix. Plejehjemmene blev interviewet i november-december 2000, særforsorgsinstitutionerne blev interviewet december 2000 og januar 2001, mens arbejdspladserne i SD dels blev interviewet i januar til marts 2001, og dels i august-september Det fremgik tydeligt, at interviews med flere personer gav en bredere dækning af synspunkter, men der var desværre ikke ressourcer til at gøre det på den måde på alle arbejdspladser. Det var også tydeligt, at de stillede spørgsmål påvirkede hvilke ændringer der blev oplyst. Da jeg begyndte at spørge om Arbejdspladsvurderinger (APV), kom der langt flere emner frem inden for fysisk/ergonomisk arbejdsmiljø, og de emner der blev nævnt, blev fremstillet i en aktuel sammenhæng, evt. støttet af opslag i mapper el. lign. Andre spørgsmål kunne derfor have givet et andet indhold og en anden struktur i svarene. Der var også tegn på at hukommelsen har sine begrænsninger i forhold til at huske væsentlige detaljer af et forandringsforløb på arbejdspladsen. Selv om der blev spurgt til forandringer i perioden 96-98, hvor forsøgsarbejdspladserne og konsulenterne var aktive for at opnå forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø, var der en del fokus på senere begivenheder i svarene. Og når man sammenligner 9

10 med de grundige skriftlige beskrivelser fra CASA-konsulenterne af forløbet på forsøgsarbejdspladserne i SD, fremgår det, at en del af de beskrevne indsatser og forandringer ikke kom frem i de interviews der blev gennemført 2-4 år senere. Oplysningerne fra disse interview er derfor ikke fuldkomne, men det er sammen med de skriftlige kilder det bedste vi har. De enkelte interviews er gengivet i appendix sammen med et skema med notater fra Novo Nordisk BSTs gennemgang af projektarbejdspladserne i Novo. Hovedlinierne er sammenfattet i to afsnit om KS og SD i det følgende, og derefter er indsat et notat udarbejdet af Novos BST om projektets forløb i Novo. Forløbet på forsøgs- og sammenligningsarbejdspladser Overordnede begivenheder uafhængigt af PIFT De arbejdspladser, der indgår i PIFT, hørte ved starten i 1996 til 3 organisatoriske enheder - dels Novo Nordisk (NN) - dels 2 dele af Københavns Kommune: Københavns Sundhedsvæsen (KS) og Stadsingeniørens Direktorat (SD). I løbet af projektet er der som forventeligt sket forskellige ændringer i organisationerne. Ud over omstruktureringer har det betydet, at en mindre del af de oprindelige 51 arbejdspladser er udgået undervejs, og derfor ikke kan anvendes i opfølgningsundersøgelser. Ændringerne i de overordnede rammer er beskrevet i de følgende 3 afsnit, mens de mere detaljerede ændringer på arbejdspladserne dels er beskrevet i et notat om hver arbejdsplads i appendix, dels er sammenfattet i de efterfølgende længere beskrivelser af forandringer i de 3 sektorer. Københavns Sundhedsvæsen Københavns Sundhedsvæsen omfattede fra starten både plejehjem og særforsorgsinstitutioner, men særforsorgsinstitutionernes organisatoriske placering er ændret flere gange i perioden. Ved indgangen til 1998 blev særforsorgsinstitutionerne flyttet fra Sundhedsforvaltningen til Familie og Arbejdsmarkeds-Forvaltningen (FAF), hvor de blev placeret i distriktscentre som ikke nødvendigvis svarede til den geografiske placering. Fra juni 99 er de blevet samlet i lokale Handicapcentre. Ved hver forandring har institutionerne skullet forholde sig til nye overordnede, nye budgetter, nye organisationsformer mm., hvilket har medført en vis belastning og usikkerhed hos alle parter i overgangsperioden. Da serviceloven afløste bistandsloven blev institutionsbegrebet principielt afskaffet, og særforsorgsinstitutionerne blev omdøbt til bosteder eller pensionater, så pædagogerne i princippet er gæster i beboernes hjem. Samtidig blev pensionsreglerne ændret, så institutionernes beboere skulle have sin pension udbetalt, og selv bestemme over anvendelsen (efter evne). Det medførte dels pædagogiske udfordringer i forhold til hvor stor frihed man kunne give dårligt fungerende beboere, og dels et administrativt merarbejde med bogføring, regnskaber mm. Siden er der også tilkommet flere administrative opgaver ved udlægning af vagtplaner, løn- og personaleadministration, indtastning af medicinbestillinger på EDB, krav om handleplaner, indberetning af tvangsanvendelse mm. Der er ikke tilført personaleressourcer eller uddannelse til disse opgaver. Personalet oplever ofte, at de både skal være pædagoger og bogholdere, og at tiden til administration går fra omsorgen for beboerne. På plejehjemsområdet blev en længe udsat plan sat i gang i løbet af projektperioden. Den handlede om ombygning af plejehjemmene til moderne standarder for værelser og for plads og faciliteter til forflytning, vask og badning. Det betød desværre, at 3 forsøgs- og 1 sammenlignings-arbejdsplads 10

11 blev lukket undervejs og personalet spredt for alle vinde. Da lukningerne foregik på en måde, som medførte en del bekymringer hos medarbejderne, blev to forsøgsarbejdspladsers indsats ændret fra at tilstræbe forbedringer af det eksisterende psykiske arbejdsmiljø til at modvirke de negative konsekvenser af lukningen. Lukningen blev varslet i 1997 mens interventionerne var i gang og effektueret i Den tredje forsøgsarbejdsplads fik først besked om lukning, efter at interventionsfasen var overstået og lukkede i januar Pga. stor personaleafgang op til lukningen, og manglende follow up efter lukningen, er der indtil videre ikke gjort forsøg på at vurdere effekterne af lukningen af plejehjem med og uden konsulenter. En af særforsorgsinstitutionerne opgav kort efter projektets start at deltage som forsøgsarbejdsplads, og har derefter udelukkende deltaget ved at besvare spørgeskemaer. I 1998 gjorde et af plejehjemmene det samme efter økonomiske problemer og udskiftning af forstanderen. En anden særforsorgsinstitution fandt ikke samarbejdet med den tildelte konsulent tilfredsstillende og fik før interventionen reelt gik i gang, overført midler, så de kunne anvende dem til en konsulent, de tidligere havde haft et godt samarbejde med. Stadsingeniørens Direktorat Undervejs i forløbet er der foretaget omfattende omstruktureringer af Stadsingeniørens Direktorat (SD). Imidlertid ramte disse ændringer forsøgs- og sammenligningsarbejdspladserne nogenlunde ensartet, så man kan stadig foretage en sammenligning, hvor projektindsatsen er den væsentligste forskel. Man skal bare være opmærksom på, at der derudover også er sket store forandringer som følge af omstruktureringer. I løbet af 1997 blev diskussionen om udlicitering af kommunal service forstærket, og der var et politisk pres i Borgerrepræsentationen for at gennemføre udlicitering af omfattende driftsområder. I første omgang besluttede ledelsen i SD at ændre organisationen, så man dels i højere grad kunne sammenligne økonomien i kommunal service og service købt fra private entreprenører og dels lettere ville kunne udskille opgaver til privatisering. I efteråret 1997 blev forandringerne varslet, og fra starten af 1998 indførte man Bestiller Udfører Modellen (BUM), som går ud på at adskille den del der definerer, bestiller og betaler opgaverne (Bestillerkontoret) fra den del det gennemfører de praktiske opgaver mod betaling (Udfører-virksomhederne). Modellen omfattede bl.a. de deltagende vejpladser, værksteder og parkdistrikter, og medførte en kraftig omorganisering af kontorerne. Dette tilfredsstillede imidlertid ikke politikerne, og selv om den nye model endnu ikke var implementeret fuldt ud, gik man i september 1998 et skridt videre og ændrede den nye organisation yderligere, så SD (og andre direktorater) blev opløst, og man dannede en række forvaltninger, hvor de medvirkende arbejdspladser indgik i Bygge- og Teknik-forvaltningen (BTF) og Miljø- og Forsyningsforvaltningen. Vejpladser, værksteder, kirkegårde og parkdistriktet indgik i den nye organisation Kommune Teknik København (KTK) under BTF. Afløbskontoret, som pumpestationerne hørte under, blev først lagt sammen med Vandforsyningen til Københavns Vand, som senere blev yderligere fusioneret til en del af Københavns Energi (KE) under Miljø- og Forsyningsforvaltningen. Fra 2000 blev der yderligere indført kontraktsyring, som også omfatter de arbejdspladser der ikke er udsat for konkurrence fra private entreprenører. De årlige kontrakter indeholder en række krav og mål, der skal opfyldes inden for det tildelte budget. 11

12 De 3 medvirkende administrative kontorer blev omstruktureret så kraftigt, at det ikke længere gav mening at følge dem som "de samme" arbejdspladser, hvorfor de udgik af projektet i 98. Efter interventionsfasens afslutning blev der gennemført sammenlægninger af Parkdistrikter og af Vejpladser midt i 99. Det betyder, at det deltagende Parkdistrikt er blevet en del af en større enhed, men ifølge formanden for det oprindelige Parkdistrikt, arbejder de tilbageværende medarbejdere stort set under 2 bestemte formænd, og kan derfor fortsat følges som gruppe. De oprindelige 5 vejpladser er lagt sammen til 3, således at forsøgsarbejdspladsen er bevaret og har fået tilført folk fra andre vejpladser, mens de 4 øvrige er blevet lagt sammen til 2, på tværs af deres status som sammenligningsarbejdspladser med henholdsvis højt og lavt fravær. Desuden blev Pumpestationerne administrativt lagt sammen, og hele kloak- og afløbsområdet blev lagt ind under Københavns Vand og fik fælles ledelse med Vandforsyningen, som senere blev en del af Københavns Energi. De 3 pumpestationer har hele tiden medvirket som en fælles sammenligningsgruppe for et værksted, så det betyder næppe ret meget, at de er lagt administrativt sammen til en enhed. Novo Nordisk Novo Nordisk er overordnet blevet opdelt i to selvstændige selskaber pr ; Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Forud for dette er bl.a. kantine og rengøringsdrift lagt over i datterselskabet Novo Nordisk Servicepartner. Det har dels betydet, at de 13 arbejdspladser, der indgår i PIFT, er fordelt mellem disse selskaber, dels at Novo Nordisk BST (som er vores centrale kontakt i projektet) er delt i to selvstændige Bedriftssundhedstjenester, som varetager arbejdet med de arbejdspladser, der hører til hvert sit selskab. Før og efter opdelingen var der en længere periode, hvor der var store bekymringer for besparelser og fyringer i organisationen. Ud over de problemer der beskrives i notatet fra Novos BST, kan det være af væsentlig betydning, at den konsulenthjælp forsøgsarbejdspladserne i Novo skulle have haft fra Human Resourcesafdelingen (HR), aldrig blev til noget. To af arbejdspladserne er efter interventionsperioden blevet slået sammen med andre (mindre) enheder i Novo (Insulinpåfyldning 2H og HGH filling), så de medarbejdere, vi følger, nu er en del af en større enhed. De fleste arbejdspladser er vokset noget, mens enkelte har fået færre medarbejdere. Catering Fu, Ge, Må, der tidligere dækkede både Fuglebakken, Gentofte og Måløv dækker efter 99 kun Gentofte. Resten af Catering- og Service-området blev også omorganiseret i efteråret 99. Enzymrensning HG valgte at trække sig som forsøgsarbejdsplads i starten af 98. Herefter følger tre sammenfatninger af forløbet i de tre grupper af arbejdspladser i projektet. Til sidst følger appendix med et notat om forandringer på hver enkelt arbejdsplads. 12

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV 1 Case rapporter Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV Rapport, 7. marts 2008 Udarbejdet af: Eva Toft Hans Jørgen Limborg Kaia Nielsen Ole H. Sørensen Dette projekt er finansieret

Læs mere

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Karin Mathiesen, Maya Flensborg Jensen og Hans Hvenegaard April 2007 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Skiftende vagter i døgnbemandet arbejde

Skiftende vagter i døgnbemandet arbejde Frit valg som aflastning og belastning selvvalgt arbejdstid i døgnbemandet arbejde Helge Hvid, Anne Helene Garde, Henrik Lund, Jeppe Ajslev, Jeppe Møller, Karen Albertsen & Åse Marie Hansen Prioriteret

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere