Marine Kundskabsbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marine Kundskabsbehov"

Transkript

1 Marine Kundskabsbehov Fremtidens kundskabsbehov, med særlig fokus på forskning, uddannelse og samarbejdsmuligheder indenfor den nordiske fiskesektor. Udarbejdet af NordFisk for Nordisk Ministerråd Forfatter og redaktør Jesper Heldbo TemaNord 2004:550

2 Marine Kundskabsbehov Fremtidens kundskabsbehov, med særlig fokus på forskning, uddannelse og samarbejdsmuligheder indenfor den nordiske fiskesektor. TemaNord 2004:550 Nordisk Ministerråd, København 2004 ISBN ISSN Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K DK-1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Telefax (+45) Telefax (+45) Det nordiske fiskerisamarbejde Den første nordiske fiskerikonference blev arrangeret i På fiskeriområdet er der siden udviklet et omfattende samarbejde mellem politikere, forvaltning, erhvervsorganisationer, enkelte erhvervsudøvere og interessegrupper. Gennem Nordisk Ministerråd (fiskeriministrene) bidrages finansielt til samarbejdstiltag der har bred interesse i de nordiske lande. De mange fællestræk og den effektive samarbejdsform der kendetegner den nordiske fiskerisektoren, er vigtige redskaber til at sikre en balanceret udvikling af fiskeriet samt det bedst mulige marine miljø i Norden. Samarbejdets motiv er derfor at bidrage til en bæredygtig og rationel udnyttelse af de levende marine ressourcer. Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger - afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene.

3 Indhold Sammendrag...9 Summary in English Havets dynamik: En baggrund Nogle fakta om havet og menneskene Havets serviceydelser Biologisk produktion Primær produktion Havets fysiske processer Havet et klima skjold Havets fødenet produktion og høst Kundskabsbehov Samfund Information Legitimitet Forvaltning Økonomi Økosystemer Påvirkning af havmiljø Havmiljøets påvirkning Ressource HMS Fangst Opdræt Produkt Marked Helse Kvalitet Forskningsbehov Samfund Legitimitet Forvaltning Økonomi Økosystem Effekter af fiskeri, udledninger og klimaændringer Datafangst og håndtering Ressource Biprodukter og bioteknologi HMS Fangst Opdræt Produkt Marked Helse

4 Kvalitet Uddannelsesbehov Samfund Legitimitet Forvaltning Økosystem Fiskeri-system-økolog Ressource Biprodukter HMS Fangst & opdræt Produkt Levnedsmiddelteknikere og maskinteknikere Fiskeri-ingeniør Mere vægt på erhvervsforsker uddannelserne Samarbejdsformer Centres of Excellence Forskerskoler Udvekslingsophold Fælles undervisningsmateriale Fælles uddannelser Nordiske rammeprogrammer Netværk Ressourcedisponering Årsmøder Kundskaber - Omstilling Hvori består det nordiske fiskerisamarbejde? Norden globalt anerkendt som førende Adel forpligter Der er stemmer i marine konflikter Hvem bestemmer udviklingsretningen Død som en sild spændstig som en laks? Hvor langt rækker den nordiske krone? Revitaliseret nordisk dialog?...63 Anneks 1: Statistik...65 Anneks 2: Udsendte spørgeskemaer

5 Forord Denne rapport beskriver behovet for at styrke kundskaber indenfor det marine område i de 8 nordiske lande. Der er sat særlig fokus på behov for at styrke forskning og uddannelse. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor repræsentanter for det primære fiskeri, videreforarbejdning, forvaltning, uddannelse, politik og presse, forskning, interesseorganisationer og andre grupperinger er blevet spurgt. Baggrunden for analysen tager blandt andet udgangspunkt i følgende forhold: Udarbejdelsen af en nordisk hvidbog om forskning og innovation. Sammenlægning af tre ministerråd til ét og deraf afledte ønsker om at samle og styrke forskning og uddannelse indenfor ministerrådets fagområder. Udarbejdelse af ny handlingsplan for det nordiske samarbejde indenfor områderne fiskeri, jord- og skovbrug og fødevarer. Statsministrenes strategi om Norden som en bæredygtig region. Den politiske ambition om udviklingen af Europa, og ikke mindst Norden, til et videnbaseret samfund. Rapporten giver ikke endegyldige anvisninger ganske som den biologiske fiskerirådgivning gives i dag, hvor der gives en række scenarier, men det lades op til politikerne og deres embedsværk at indarbejde andre hensyn i den endelige politik. Rapporten er med andre ord et idekatalog til inspiration, innovation og debat til gavn for et fortsat frugtbart nordisk samarbejde indenfor det marine område. Rapporten er udarbejdet af NordFisk for Nordisk Ministerråd som et debatoplæg. Analyser, kommentarer og konklusioner er alene NordFisk. Alle respondenter i spørgeskemaundersøgelsen takkes for bidrag, Keith Brander, ICES, for inspirerende kildemateriale og en særlig tak til Fiskerirådgiver Ásmundur Guðjónsson. Brøndby Strand, den 21. juni 2004 Jesper Heldbo Erhvervsforsker Ph.D., M.Sc., Biolog 7

6 8

7 Sammenfatning Denne analyse om fremtidens kundskabsbehov indenfor den nordiske fiskesektor er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. I alt 557 spørgeskemaer er sendt til aktører indenfor fiskesektoren i de 8 nordiske lande. Aktørerne er delt i følgende grupperinger: primært fiskeri, sekundært fiskeri (forædling), forvaltning, uddannelse, politik og presse, interesseorganisationer, forskning og andet. I alt 72 svar blev modtaget svarende til 13 %. Rapporten fra spørgeskemaundersøgelsen er opdelt i 6 kapitler. Det første; Havets dynamik en baggrund er, fra forfatterens side ment, som et oplæg og en forståelsesbaggrund. Det primære sigte er at sætte perspektiv på debatten om nordisk fiskerisamarbejde ved at vise at fiskeri bare er et element i de uhyre komplekse forhold, der påvirker de marine økosystemer og i debatten om menneskenes brug af disse. Forfatterens baggrund har betinget hans biologiske udgangspunkt for dette kapitel, mens andre med ligeså stor ret kunne have taget udgangspunkt i den sociale eller den økonomiske dimension i bæredygtighedsprincippet. Selv om økosystembaseret marin forvaltning står højt på den politiske dagsorden, og debatten i princippet bør være fokuseret på forvaltning af menneskers brug af de marine økosystemer og dermed sidestille de sociale og økonomiske dimensioner, er realiteten, at der er mest fokus på den biologiske dimension og på fiskeriet. Kapitlerne 2 5 behandler de indkomne svar fra spørgeskemaundersøgelsen: Først de generelle tilkendegivelser om kundskabsbehov efterfulgt af to kapitler med fokus på forsknings- og uddannelsesbehov henholdsvis. I kapitel 5 angives mulige samarbejdsformer for det nordiske samarbejde indenfor fiskerisektoren. Rapportens hovedafsnit afsluttes med kapitlet Kundskaber Omstilling, hvor de indkomne svar perspektiveres. Sidst i rapporten findes anneks 1 og anneks 2, hvor grafiske fremstillinger giver en statistisk oversigt for spørgeskemaundersøgelsens fordeling på lande - og aktør-grupperinger, samt henholdsvis gengiver de udsendte spørgeskemaer. Herunder gengives hovedpunkterne fra kapitel 2 5: Kapitel 2: Kundskabsbehov Information er essentiel for forbedrede kundskaber. Forskerne skal blive bedre til at sprede deres kundskaber på en mere forståelig, sproglig entydig måde til offentligheden. De offentlige myndigheder, herunder EU-Kommissionen, OSPAR HEL- COM, ICES etc., samt politikere, bør udvise rettidig omhu, når de præsenterer nyheder. Der er stadig udpræget behov for kundskabsspredning gennem dialog for at sikre, at fiskere/forskere/administratorer har samme begrebsapparat og opfattelse af de tiltag, som må gennemføres. Ikke mindst er der behov for øgede kundskaber hos fiskere, om hvilke informationer forskerne behøver og om konsekvenserne, hvis de ikke får dem, samt øget kundskab hos forskerne, om hvilke informationer fiskerne har brug for. Blandt respondenterne er der stor overensstemmelse om, at de eksisterende forvaltningsregimer ikke fungerer - hverken for fiskeriet, for forvalterne, for samfundet eller for fiskebestandene. Man ønsker, at et nyt forvaltningssystem baseret på en større 9

8 grad af egenkontrol skal have stimulerende strukturer, og i første række handler det om at inddrage alle aktører og deres kundskaber. Kompetence er et godt ord i denne sammenhæng det kan nemlig både betyde viden og ansvar. Det tilkendegives også, at det må være muligt at simulere forvaltningsmodeller, hvor flere parametre inddrages og på denne måde give myndigheder, politikere og næringsorganisationer mulighed for at vurdere konsekvenser og nødvendige kompromisser, før politikken realiseres. Næsten samtlige respondenter påpeger behovet for at få registeret al fangst og stoppe udkast/discard. Der efterlyses forvaltningsmæssige incitamenter, der kan afstedkomme dette! Med evolutionen af en økosystembaseret marin forvaltning står vi overfor behovet for at inddrage mange nye parametre, hvorom der hersker endog større usikkerhed end ved de eksisterende analyser af fiskebestande! Fremtidig, helhedsorienteret, forvaltning og rådgivning, bør tage højde for forskellige former for usikkerhed. Den biologiske fiskerirådgivning har taget højde for noget af usikkerheden ved at indføre forsigtigheds-princippet i vurdering af fiskebestandenes tilstand og fangstmulighederne fra disse. I fiskeriøkonomisk sammenhæng findes forholdsvis robuste modeller, men de er tilsyneladende kun tilgængelige i teorien! Der er behov for flere og mere sikre data og deraf følgende fyldestgørende kundskaber om relevante og funktionelle sammenhænge. Kundskaber og teknologier, der gør det muligt at hæve udbyttet af råstof fra niveauet i dag på %, er også efterspurgt. Videre spores der interesse for at se nærmere på fiskens velfærd under fangst/opdræt og aflivning og betydning for produktkvalitet, men også det etiske aspekt indgår i besvarelserne. Begrænsninger i placeringer af opdrætsanlæg, begrundet i konkurrerende brug og miljø og epidemiologiske hensyn, gør, at recirkuleringsanlæg må forventes at finde stigende indpas og disse skal naturligvis leve op til nordiske krav om intensiv, teknologitung og automatiseret drift foruden at tage hensyn til miljø og dyrevelfærd. Hvis opdrætsnæringen skal distancere sig fra landbruget i forbrugernes bevidsthed, må sammenhæng mellem opvækstvilkår (tæthed, foder, adfærd, aflivningsform etc.) tages seriøst. For at sikre positionen på de vigtigste, bedst betalende markeder vil sporbarhed og udbygning af sporbarhedssystemer med detailoplysninger om oprindelse, etik, miljø, bæredygtighed etc. være et vigtigt redskab. For øvrigt fremhæves, at fangst er styret af reguleringer/forvaltning og markedshensyn/-ønsker har slet ingen gennemslag. Større kundskaber om muligheden for at få en markeds/kvalitetsstyret fangstregime ønskes. Kapitel 3: Forskningsbehov Der anbefales igangsat studier, der kan forbedre vores teoretiske og praktiske evne til (forvaltningsmæssigt) at håndtere den store usikkerhed i fiskeriet og de bagvedliggende data. Mere specifikt foreslås en samnordisk forskergruppe etableret med henblik på et målrettet studie for nye forvaltningsmodeller. Ikke mindst er der kraftigt behov for forvaltningssystemer, der kan reducere eller helt fjerne udkast (discard). Kan den samfundsmæssige værdi af naturbeskyttelse og den rekreative brug af naturressourcer gøres op i penge? I givet fald, er værdien da større end den værdi den producerende (marine) næring genererer? Vækst- og reproduktionsvariationer i bestande som følge af ændrede miljøforhold foreslås undersøgt. De mange nye parametre, der skal moniteres, fører til kolossale datamængder. Der er derfor generelt behov for automatiseret dataindsamling og gerne 10

9 med en høj grad af automatiseret førstebehandling og dataoverførsel til centrale databaser. Der skal udvikles datastandarder, der muliggør udveksling af data fra de mange discipliner, og hertil kommer enkeltstående forskningsindsatser for at udvikle nye former for sensorer for at sikre datafangst, samt at få disse integreret i systemer der er anvendelige under de forhold, der hersker på/i havet. Når data begynder at strømme ind, må en parallel forskningsindsats have sikret, at datahåndteringsudstyr og modeller for analyse af disse store datamængder er tilvejebragt. En samnordisk redskabsforskning burde kunne lede til ibrugtagning af redskaber med større selektivitet og skånsomhed end de, som findes i dag. Forskningen må sandsynligvis være multidisciplinær og inddrage erfaringer fra fiskerne, forsvaret og offshore industri og nye felter. Der bør forskes i og udvikles teknologiske løsninger til håndtering af biprodukter ombord på fiskeflåden og den nødvendige råvarelogistik. Produktudvikling af biprodukter og markedsforskning og udvikling, herunder biprodukter til human konsumption og disses holdbarhed, bør også prioriteres. Der skal forskes i offshore opdræt og recirkuleringsanlæg. Forskning i nye fodertyper med alternativer til marint råstof herunder resulterende produktkvalitet. Strategier for faseforskudt fodring med alternative fodertyper bør indgå. Forskning i muligheder for nye arter i opdræt under vore himmelstrøg - med særligt fokus på skaldyr (muslinger, snegle, krebsdyr og pighuder). Forskning på specifikke komponenter i sømad og deres virkninger på human helse i et samarbejde mellem biokemikere, læger, ernæringsforskere er et behov for fremtiden. Der er ligeledes behov for forskning, der kan føre til entydige anbefalinger for humant indtag, herunder praktiske tiltag for at nedbringe koncentrationer af uønskede stoffer i de færdige tilberedte produkter til human konsumption. Med hensyn til sporbarhedssystemer er disse nu så udviklede, at der er behov for at demonstrere disses anvendelighed i praksis indenfor fiskesektoren. Kapitel 4: Uddannelsesbehov Formidling av forskningsresultater bør populariseres, og denne formidling bør blive akademisk meriterende. Tværfaglig uddannelse og kompetence bliver uhyre vigtig for en økosystemtilpasset forvaltning. Her bør også utraditionelle uddannelser inddrages eksempelvis matematikere og terrestriske økologer, økonomer, assessmentsbiologer, redskabsforskere, fiskere, forvaltere, jurister, økologer, ingeniører etc. Efteruddannelse med samme formål kan også være højst relevant evt. i form af forskerskoler/nordiske sommerkurser. Forvaltere burde gives mulighed for at forøge deres kundskaber om, hvordan forskellige forvaltningstiltag påvirker fiskernes og deres motivering for at ændre deres fiskeri. Man kan måske reelt tale om nødvendigheden af at indrette en uddannelse som fiskeri-systemolog. Uddannelsen skal være på universitetsniveau og foruden allerede nævnte fagdiscipliner (ovenfor) kan akustik, fiskeri- og procesteknologi, oceanografi, fiskeriøkonomi, international havret og andre inddrages i uddannelsesforløbet. Da efterspørgslen på en sådan uddannelse ikke forventes at være tilstrækkelig høj for nationalt opretholdelse, er der god grund til at etablere en sådan uddannelse på ét nordisk universitet med studerende fra alle (nordiske) lande. Fiskeritekniske uddannelser er udelukkende målrettet traditionel forarbejdning. Enten må sidstnævnte uddannelser udbygges 11

10 med moduler for at dække biproduktindustriens efterspørgsel eller det kan overvejes at etablere en sådan målrettet uddannelse ét sted i Norden. Uddannelse indenfor helse, arbejdsmiljø og sikkerhed må styrkes. Da forholdene i de nordiske lande er forholdsvis ens, kan det med fordel overvejes at udarbejde fælles informationsmateriale og undervisningsmateriale. Sidstnævnte kan da bruges lokalt ved efteruddannelse eller i de formelle uddannelser. Blandt redskabsforskere drøftes muligheden for at få etableret et centralt fiskeriforskningscenter med tilhørende undervisningsdel på universitetsniveau. Det kan være særdeles formålstjenligt at etablere en sådan institution i Norden! Traditionelle uddannelser indenfor levnedsmiddelteknik og maskinteknik dækker ikke dagens behov. På den anden side forventes akademisk uddannet personale ikke at kunne varetage disse opgaver i næringen. Der er derfor behov for at modernisere/udvide uddannelserne indenfor levnedsmiddelteknologi og maskinteknologi. Det anbefales samtidigt at genetablere en uddannelse i stil med den nu nedlagte fiskeriingeniøruddannelse. Efterspørgslen ventes at kunne dækkes af et universitet/høyskole i Norden. Ph.d. uddannelser i samarbejde mellem virksomheder og universiteter - erhvervsforskeruddannelser - er nok den bedste metode til at øge kompetenceniveauet i industrien og sikre en afsætning af den højtuddannede arbejdskraft. Nordisk Industrifond stod tidligere for en Nordisk erhvervsforskeruddannelse. Det anbefales, at man genetablerer en nordisk erhvervsforskeruddannelse i et samarbejde mellem Nordisk Industrifond og Nordisk Forskerakademi. I fiskerisammenhæng gerne med relationer til Nordic Marine Academy 1 og/eller kommende centres of excellence. Kapitel 5: Samarbejdsformer De nordiske lande er hver for sig små; måske for små til hver især at have et komplet forsknings- og undervisningsmiljø indenfor alle områder med relation til det marine miljø. Nordisk samarbejde bør ikke koncentreres om at bygge nye institutioner men på at udvikle samarbejdet med udgangspunkt i allerede eksisterende institutioner og stræbe mod at få en samnordisk struktur, som dækker alle prioriterede marine områder. Der eksisterer allerede en høj grad af samarbejde på fiskeriforskningsområdet med synergieffekter, og der er etableret netværk Større synergieffekter kan forventes, hvis man kunne samle ressourcerne i fællesnordiske fiskeriforskningsinstitutioner. Dette kan gøres i såkaldte centres of excellence eller virtuelle institutioner, hvor Nordens eksisterende lærerkræfter og forskere kan samvirke. Vidensområder som praktisk fiskeri, økosystem-biologi, fiskeriøkonomi, fiskeriforvaltning, statistik, matematik, datamanagement, social-/sociologisk-/samfundsvidenskab og politiske videnskabsgrene kan inddrages. Nordic Marine Academy er en nyligt oprettet forskerskole. Marine forskerskoler udover denne bør afvente etablering af centres of excellence. Respondenterne peger på, at der på alle uddannelsesniveauer, generelt er behov for bedre støttemulighed til uddannelsesophold 1 NorFA (Nordisk Forskeruddannelses Akademi) har lanceret muligheden for oprettelse af 5-årige forskerskoler.i denne sammenhæng har NAF (Nordisk Arbejdsgruppe for Fiskeriforskning) og NorFA besluttet at etablere en forskerskole (Nordic Marine Academy ) for at styrke forsker træning, innovation og kompetence relateret til marine økosystemer (ferskvand inkluderet), herunder også den menneskelige udnyttelse af ressourcer (fiskeri og akvakultur) samt forskning for at styrke bæredygtighed og miljøhensyn relateret til fiskeri. 12

11 i andre nordiske lande. Som noget nyt peges der på, at studieophold ved fiskeriskoler og ophold på fiskefartøjer i andre nordiske lande burde kunne indgå i de formelle uddannelser og som en del af et efteruddannelsesprogram. I afsnittene om forskningsbehov og uddannelsesbehov peges der flere steder på det formålstjenlige i at udarbejde fællesnordisk undervisningsmateriale. Som eksempler kan nævnes redskabsteknik og HMS (Helse, arbejdsmiljø og sikkerhed). Der er behov for en fælles nordisk uddannelse indenfor fiskeriøkonomi, da det er sandsynligt, at kun få nordiske lande vil magte at løfte opgaven alene. Blandt andre emner, som har været trukket frem som egnede for en fælles nordisk uddannelse er; uddannelse for/af redskabsteknologer, fiskerisystemolog og en akvakulturuddannelse. Alternativt kan der også være tale om overbygninger til eksisterende uddannelser. I begge tilfælde vil uddannelserne kunne placeres ved centres of excellence. Det er ønskeligt at etablere blivende multidisciplinære netværk. Der er et potentiale for en fælles nordisk ressourcedisponering af dyrt udstyr (havforskningsskibe f.eks.) Det kan anbefales at undersøge mulighederne/interessen for at afholde årsmøder mellem beslægtede nordiske institutioner (forskningschefer fra havforskningsinstitutioner, ledere af fiskeriskoler, kontrolmyndigheder etc.). Dette vil kunne fremme informationsudveksling om blandt andet nationale prioriteringer og pågående projekter, kunne medvirke til netværksdannelse, projektsamarbejde (ansøgninger), udvekslingsophold, konference idéer samt ressource-deling/disponering. 13

12 14

13 Summary The analysis in this report is focused on the future need for knowledge within the Nordic fisheries sector. A total of 557 questionnaires were sent to players within the sector in the 8 Nordic countries. The players are divided in primary fisheries, secondary (processing and alike), administration/management, education, politicians and the news media, NGO s, research & science, and others. A total of 13% returned the questionnaire. The report is divided in 6 chapters. The first, The dynamics of the Sea a background is from the author s side meant as an introductory presentation and comprehensive basis hoping to creating a perspective for the discussion of the Nordic cooperation in the area of fisheries, and also indicating fishery as just one of many elements influencing the complex relationships in the marine ecosystems and thus in the ongoing discussion on the human use of these. The author s background is reflected in the biological approach in the introductory chapter others might have taken point of departure in the economic or social dimension of the sustainable principle. Ecosystem based management is high ranking on the political agenda, and the debate ought, in principle, to be focussed on the management of human activities affecting the marine environment and thus giving social and economic dimensions the same footing as the biological but in reality focus remains mainly on the biological dimension and especially on fisheries. The chapters 2 5 are covering the responses from the questionnaire. In chapter 2 general expression on the need for strengthen the knowledge in the future is presented. Chapter 3 and 4 more specific deals with research and educational requirements respectively. Chapter 5 states the possible ways for future cooperation. The main section of the report is concluded in chapter 6, Knowledge Reorganization addressing perspectives of the responses from the questionnaire and to the future Nordic cooperation within the fisheries or the marine sector. Annex 1 and 2 include some statistical analytic diagrams and copies of the questionnaires respectively. Main points from chapter 2 5 are reproduced below: Chapter 2: Knowledge demands. Information, knowledge sharing, is essential in order to strengthen the overall knowledge base. Scientists must be better to publish and communicate their results to the public in an easily understandable unequivocal form. Public authorities, including the EU-Commission, OSPAR, HEL- COM, ICES etc., and politicians, must show timely solicitude when they present news to the public. There is still a distinct need for spreading knowledge through dialogue to secure uniform interpretation of concepts among managers, fishermen, organisations, scientists and other stakeholders. Fishermen, not at least, need to fully understand that the scientific community needs data from the fisheries, and they need to understand the consequences if the data are not delivered. Scientists, on the other side, must broaden and secure improvement of the perception 15

14 of the information given to and needed in the fisheries. By common consent among the respondents the existing fisheries management systems has failed. It is not working either for the fisheries, the management, the society or the fish stocks. There is a marked need for a new management system, based on a wider degree of selfgovernance and monitoring, having stimulating structures and involving all stakeholders and their knowledge. Competence, meaning knowledge and responsibility, are key-words in this context. The respondents also indicate, that it must be possible to simulate management-models and their impact, and in this way create knowledge for authorities, politicians, organisations and other stakeholders about the consequences of such models before they are realised. Almost all respondents comment on the need to have all catches registered and reduced/abandoned discards and they call for management incitements to achieve this. With the evolution of an ecosystem based marine management we are faced with demands to include a lot of new parameters about which the uncertainty is even greater than the uncertainty connected to existing analyses of fish stocks. Prospects for a holistic management and advice must take these kinds of uncertainty into account. To some degree, fisheries biologists have already included parts of the uncertainty using the precautious principle in their evaluation of the state of the fish stocks and the possibilities for exploiting them. In the fields of fishery-economics comparatively robust models are available, but it seems to be only in theory. There is a demand for more, and more solid, input-data to create usable models to explain relevant and workable coherence. The respondents take great interest in creating knowledge and technologies enabling the yield in the processing industries to grow from the level of today (45 65%). Further, concern is expressed regarding the welfare of the fish/seafood during catch/ breeding for both ethical reasons and the quality of the final products. Arguments for further exploration of the possibilities for off-shore breeding and/or land-based recirculation installations are the limitations in the placements of aquaculture breeding plants, for epidemiologic reasons and due to rival use of coastal waters. To cope with the cost of labour, advanced and automated technology intensive production plants are expected to be developed, designed to cope with environmental and animal welfare demands as well. To dissociate the aquacultural sector and their products from agriculture in the mindsets of the consumers, documentation on the conditions during breeding and slaughtering (densities in the cages, fodder, medicine used, killing method etc.) must be available. An asset in order to ensure the future position of Nordic seafood on the important best paying markets is traceability systems, delivering information to the consumer on origin and sustainability of the actual stock, environmental and ethical aspects. In addition, the respondent emphasizes the fact that catch is directed by regulations and management schemes and consumer demands have no impact on this. It is suggested to look into the possibilities to establish management systems which are able to include consumer/market needs/requirements and taking into account quality variations due to gear used and season. Chapter 3: Research needs. It is strongly recommended to initiate studies, aimed to enhance the capabilities, in theory and practice, in order to handle the 16

15 great uncertainty in fisheries and the data behind. More specifically, it is recommended to establish a Nordic study group with the aim of investigating and developing new managerial models. The majority of respondents emphasize the need to strongly reduce or if possible, eliminate discards. It is also pointed out, that the societal value of nature protection should be weighted against the societal value of the producing marine/seafood sector in economical studies. Growth and reproductive variations in marine organisms, as a result of altered environmental conditions (contaminants, ocean climate, fisheries), should be a prioritised area of research. The many new parameters to be monitored, on the road to an ecosystem based management, lead to immense amount of data, indicating the need of further development of automatic datacollecting sensors preferably with builtin ability to give the data the first treatment and to automatically transfer results to central databases. Further, equipment should be able to withstand the rough conditions in the marine environment. There is also a need to develop standards to enable exchange of data from many different sources and disciplines. A parallel development must in the meantime have ensured development of data equipment and models available to handle and analyse the vast quantity of data. A coordinated Nordic research on fishing gears ought to result in the use of more selective and careful fishing methods. The research should be multidisciplinary and include experience from fisheries, off-shore industry, marine defence (war-fare technologies) etc. Research and development in the field of technologies to take care of by-catch and by-products aboard fishing vessels and the accompanying logistic systems is highly needed. Product development based on by-products, aimed for human consumption as well as ingredients for the food-, pharmaceutical-, chemical- and other industries is requested and should include studies on shelf life and market development. Expansion possibilities for breeding of fish and other valuable seafood in off-shore and recirculation installations should be studied. Research on new types of fodder including alternatives to marine supply and resulting product quality, as well as strategies for alternating feeding at different stages through the breeding should be conducted. New species in breeding is also a research field of interest for the Nordic counties with special focus on shellfish (bivalves, crustaceans, echinoderms, snails and slugs). Biochemists, medical and nutrition scientists should cooperate in research on specific components in seafood and their potential beneficial impact on human health. Seafood might also hold unwanted/alien components, e.g. contaminants, and studies should also investigate ways to reduce the concentration of these in the ready made meals. Finally the results of the above studies should lead to achievement of clear-cut recommendations for human intake. Traceability systems are well developed in other sectors and there is a need to demonstrate the applicability of traceability systems in the fisheries/seafood sector. Chapter 4: Education requirements Dissemination of results from the scientific communities must be in a more popular form in order to enhance the perception of these by the public and the popularisation should be given merit in the academic world. 17

16 Cross sector education and competence will be crucial to an ecosystem management approach. Untraditional educations should be included e.g. mathematicians, terrestrial biologists, economists, assessments biologists, gear researchers, fishermen, managers, jurists, ecologists, engineers etc. In-service training with the same goal is also relevant - if possible supplementary training within the frame of Nordic Research Academy and/or summer-courses should be offered. Managers should be given the possibility to enhance their knowledge, to be able to evaluate how change of management will influence the fisheries and the fishermen s livelihood, thus anticipating how changes will be perceived and how this will influence the motivation to change prevalent practice. In reality a dedicated education as Fisheries-systemist is considered as a need and requirement. This should be at university level and, apart from elements of the above mentioned educations, disciplines like acoustics, fisheryand processing technology, oceanography, fisheries-economies, international law (of the oceans) should be incorporated. The needs on a national basis is not expected to reach a level to justify this new education individually per country however it is recommended to establish the education on a Nordic university, allowing students from all (Nordic) countries. Educational courses within the field of fish technology are mainly focused on traditional processing of seafood. To cover the industries need for people trained in processing by-products, the existing educations must be supplied with modules covering these fields. A specific education for by-product processing on a common Nordic basis could be considered. Courses in human health, work environment and safety must be strengthened. The conditions for these areas are similar through the Nordic countries thus, joint information materiel and teaching aids could be developed. The latter could also be used nationally for in-service-training and for modules in the formal training of fishermen and alike. Among gear-researchers the possibilities to establish a common central researchinstitution, also covering educational needs, is discussed. It is advised to establish such an institution on a common Nordic basis. Traditional educational courses within the fields of food-technology and machinetechnology are not covering the needs of to-day. Academic trained personnel are not expected to handle these types of jobs therefore there is a need to modernise/broaden these types of educations. It is recommended to re-establish an education along the lines of the now abolished fisheries-engineer-course (Aalborg University). In order to cover the common Nordic demand, it is expected that the course should be conducted at one Nordic university. Ph.D. courses in cooperation with private enterprises so called Industrial Ph.D. fellowship is probably the best way of enhancing the knowledge level in the industries. The educational programme is a three-year research education which leads to the achievement of the Ph.D. degree. Nordic Industrial Fund was earlier host for a, now ceased, Nordic Industrial Ph.D. fellowship. It is recommended to re-establish a Nordic Industrial Ph.D. fellowship in cooperation between Nordic Industrial Fund and Nordic Academy for Advanced Study 2,and in the field of fisheries science 2 NorFA 18

17 create a link to Nordic Marine Academy 3 and/or coming Nordic Centres of Excellence. Chapter 5: Collaborating framework The Nordic countries are individually relatively small countries maybe too minor for each of them to fully cover the needs for research and development for the whole marine sector. Nordic cooperation should not focus on building entirely new institutions from the ground, but instead use existing institutions in the 8 countries as a starting point on the way to create a Nordic structure covering all prioritised areas with the marine sector. A higher degree of synergy is expected if the resources are to be united into common Nordic fisheries science institutions. Centre of Excellence or virtual institutions could host existing teaching staff and researchers. Knowledge in fisheries, ecosystem-biology, fisherieseconomics, fisheries-management, statistics, mathematics, and data management, societal/socioeconomics and political science could be included. It is recommended to wait with further Nordic Research Schools until positive result from Nordic Marine Academy has been achieved. The respondents indicates, that at all levels, there are demands for subsidising funds to create better opportunities 3 NorFA has promoted five-year initiatives concerning Nordic Research Schools. In this connection NAF (Nordic Working Group on Fisheries Research) and NorFA has decided to establish a Nordic Research School (Nordic Marine Academy) in order to strengthen research training, innovation and competence related to marine ecosystems (marine and fresh water) including exploitation of resources related to fisheries and aquaculture as well as sustainability and environmental research related to fisheries. and flexibility for people to study across the Nordic countries. Also the option for skippers and/or apprentice to have educational visits at schools and/or vessels in other Nordic countries, and have merits for this in the national formal education or as an in-service-training, is emphasized. In the chapters dealing with research and educational needs there are several times noted the expediency in developing common Nordic educational material. Also common Nordic academic course in fisheries-economics, education as gearresearcher, as fisheries-systemists and a common aquaculture-education, are among the respondent s wishes. Alternatively these special courses can be developed as superimposed courses. In both cases the educations could be placed in connection to centres of excellence. It is a wish and recommendation to establish multi-disciplinary permanent networks. There exists a potential to create a common Nordic resource- organizing-committee to organise the utilisation of a common Nordic pool of expensive research-equipment e.g. research vessels, rare analysing equipment etc. Finally, it is recommended to elaborate and evaluate into the interest in having annual Nordic meetings among Nordic senior officers e.g. research-directors from fisheries-research institutions, masters of fisheries-schools, fisheries controls-authorities etc. It is anticipated that such annual knowledge sharing could benefit and stimulate the exchange of information, e.g. on national priorities, ongoing projects, thereby facilitating creation of networks, project-cooperation, common proposals, ideas for conferences, exchange-visits, management of research-resources etc. 19

18 20

19 1. Havets dynamik: En baggrund Figur 1-1 Klorofyl (i planteplankton) om foråret ( ), set fra rummet af 'SeaWIFS'. (http://seawifs.gsfc.nasa.gov/seawifs.html. Kommerciel gengivelse kun efter aftale med ORBIMAGE: Nogle fakta om havet og menneskene Når man ser Jorden fra rummet er navnet misvisende da det meste jo er hav. Den Blå Planet er faktisk et bedre navn, da 70 % af kloden er dækket af vand, heraf er kun 3 % ferskvand. Der er 360 mil. km 2 hav med 1.4 milliarder km 3 vand. Af dette fordamper km 3 hvert år og km 3 falder som ferskvand (regn) over land. I alt 50 % af havene er mere end m dybe, og kun 10% af havbunden er kortlagt. Havstrømme fører enorme mængder vand, mudder og næring rundt på kloden. Golfstrømmen fører mere alene end samtlige floder. Havstrømmenes opvældning giver grundlag for produktion i havet, og kystregionerne er de mest produktive. Man regner med, at verdens samlede økosystemer producerer værdier for ca. 33 billioner US$/år. Af disse kommer 63 % (21 billioner $) fra havet - mere end halvdelen (12.6 billioner $) fra kystnære områder. Sømad alene har en årlig værdi på 70 milliarder US $. Mellem blev der i 21

20 gennemsnit landet 84 mil. tons sømad årligt % af al fiskeri sker indenfor en afstand af 320 km fra kysten. Der er 200 mil. mennesker beskæftiget med fiskeri, og op imod 500 mil. mennesker er direkte afhængige af fiskeri (inklusiv relaterede erhverv). Som globalt gennemsnit regner man med, at 20 % af menneskehedens indtag af dyrisk protein kommer fra havet, men i visse regioner udgør fiskeprotein 90 % (Sydøstasien og sydlige Stillehav). Så mange som 950 millioner mennesker er afhængige af sømad som deres vigtigste proteinkilde! tredjedel er fra marint opdræt resten fra ferskvand. Rejeopdræt er vokset mere end 6 gange i de seneste 10 år Havets serviceydelser I figuren herover fremstilles havet de marine økosystemer skematisk og meget forenklet, som grundlæggende bestående af fysiske (og kemiske) og biologiske elementer. I et senere afsnit vil der blive fokuseret på havets produktion. Menneskets udnyttelse af havet, output på tegningen, er ikke begrænset til høstning af ressourcer men omfatter også havet som transportvej og vores rekreative og fritidsrelaterede brug af havet og kystområder samt den kulturelle Figur 1-2 Forenklet skematisk fremstilling af havet og dets serviceydelser Mens vækstkurven for de globale fangster af vild fisk siden 1989 er fladet ud eller faldet, er produktionen fra opdræt steget: 20 % af verdens fiskeproduktion kommer i dag fra opdræt - fra 6.7 mil. tons i 1984 til 23 mil. tons i En påvirkning og samspil. En del af output kan henføres til havets metabolisme, herunder, men ikke begræn- 4 Kilde: FAO 22

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Kaare Manniche Ebert Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Fevik, den 23. marts 2017 Forvaltning af havørrederne i Danmark titeltypografi i undertiteltypografien i 28-03-2017 1 Dansk-nordisk ordbog Lystfiskeri

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi s prioriteringer i 2006

1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi s prioriteringer i 2006 1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi fordeler i 2006 sine midler til henholdsvis 3 eksisterende projekter (alle igangsat i 2005) og 5 nye projekter (projektstart 2006). Dertil kommer et eller flere

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig 8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig A Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Young Sund er et fjordsystem, der ligger i Nordøstgrønland i det højarktiske område. Det arktiske marine økosystem

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere