Marine Kundskabsbehov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marine Kundskabsbehov"

Transkript

1 Marine Kundskabsbehov Fremtidens kundskabsbehov, med særlig fokus på forskning, uddannelse og samarbejdsmuligheder indenfor den nordiske fiskesektor. Udarbejdet af NordFisk for Nordisk Ministerråd Forfatter og redaktør Jesper Heldbo TemaNord 2004:550

2 Marine Kundskabsbehov Fremtidens kundskabsbehov, med særlig fokus på forskning, uddannelse og samarbejdsmuligheder indenfor den nordiske fiskesektor. TemaNord 2004:550 Nordisk Ministerråd, København 2004 ISBN ISSN Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K DK-1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Telefax (+45) Telefax (+45) Det nordiske fiskerisamarbejde Den første nordiske fiskerikonference blev arrangeret i På fiskeriområdet er der siden udviklet et omfattende samarbejde mellem politikere, forvaltning, erhvervsorganisationer, enkelte erhvervsudøvere og interessegrupper. Gennem Nordisk Ministerråd (fiskeriministrene) bidrages finansielt til samarbejdstiltag der har bred interesse i de nordiske lande. De mange fællestræk og den effektive samarbejdsform der kendetegner den nordiske fiskerisektoren, er vigtige redskaber til at sikre en balanceret udvikling af fiskeriet samt det bedst mulige marine miljø i Norden. Samarbejdets motiv er derfor at bidrage til en bæredygtig og rationel udnyttelse af de levende marine ressourcer. Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger - afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene.

3 Indhold Sammendrag...9 Summary in English Havets dynamik: En baggrund Nogle fakta om havet og menneskene Havets serviceydelser Biologisk produktion Primær produktion Havets fysiske processer Havet et klima skjold Havets fødenet produktion og høst Kundskabsbehov Samfund Information Legitimitet Forvaltning Økonomi Økosystemer Påvirkning af havmiljø Havmiljøets påvirkning Ressource HMS Fangst Opdræt Produkt Marked Helse Kvalitet Forskningsbehov Samfund Legitimitet Forvaltning Økonomi Økosystem Effekter af fiskeri, udledninger og klimaændringer Datafangst og håndtering Ressource Biprodukter og bioteknologi HMS Fangst Opdræt Produkt Marked Helse

4 Kvalitet Uddannelsesbehov Samfund Legitimitet Forvaltning Økosystem Fiskeri-system-økolog Ressource Biprodukter HMS Fangst & opdræt Produkt Levnedsmiddelteknikere og maskinteknikere Fiskeri-ingeniør Mere vægt på erhvervsforsker uddannelserne Samarbejdsformer Centres of Excellence Forskerskoler Udvekslingsophold Fælles undervisningsmateriale Fælles uddannelser Nordiske rammeprogrammer Netværk Ressourcedisponering Årsmøder Kundskaber - Omstilling Hvori består det nordiske fiskerisamarbejde? Norden globalt anerkendt som førende Adel forpligter Der er stemmer i marine konflikter Hvem bestemmer udviklingsretningen Død som en sild spændstig som en laks? Hvor langt rækker den nordiske krone? Revitaliseret nordisk dialog?...63 Anneks 1: Statistik...65 Anneks 2: Udsendte spørgeskemaer

5 Forord Denne rapport beskriver behovet for at styrke kundskaber indenfor det marine område i de 8 nordiske lande. Der er sat særlig fokus på behov for at styrke forskning og uddannelse. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor repræsentanter for det primære fiskeri, videreforarbejdning, forvaltning, uddannelse, politik og presse, forskning, interesseorganisationer og andre grupperinger er blevet spurgt. Baggrunden for analysen tager blandt andet udgangspunkt i følgende forhold: Udarbejdelsen af en nordisk hvidbog om forskning og innovation. Sammenlægning af tre ministerråd til ét og deraf afledte ønsker om at samle og styrke forskning og uddannelse indenfor ministerrådets fagområder. Udarbejdelse af ny handlingsplan for det nordiske samarbejde indenfor områderne fiskeri, jord- og skovbrug og fødevarer. Statsministrenes strategi om Norden som en bæredygtig region. Den politiske ambition om udviklingen af Europa, og ikke mindst Norden, til et videnbaseret samfund. Rapporten giver ikke endegyldige anvisninger ganske som den biologiske fiskerirådgivning gives i dag, hvor der gives en række scenarier, men det lades op til politikerne og deres embedsværk at indarbejde andre hensyn i den endelige politik. Rapporten er med andre ord et idekatalog til inspiration, innovation og debat til gavn for et fortsat frugtbart nordisk samarbejde indenfor det marine område. Rapporten er udarbejdet af NordFisk for Nordisk Ministerråd som et debatoplæg. Analyser, kommentarer og konklusioner er alene NordFisk. Alle respondenter i spørgeskemaundersøgelsen takkes for bidrag, Keith Brander, ICES, for inspirerende kildemateriale og en særlig tak til Fiskerirådgiver Ásmundur Guðjónsson. Brøndby Strand, den 21. juni 2004 Jesper Heldbo Erhvervsforsker Ph.D., M.Sc., Biolog 7

6 8

7 Sammenfatning Denne analyse om fremtidens kundskabsbehov indenfor den nordiske fiskesektor er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. I alt 557 spørgeskemaer er sendt til aktører indenfor fiskesektoren i de 8 nordiske lande. Aktørerne er delt i følgende grupperinger: primært fiskeri, sekundært fiskeri (forædling), forvaltning, uddannelse, politik og presse, interesseorganisationer, forskning og andet. I alt 72 svar blev modtaget svarende til 13 %. Rapporten fra spørgeskemaundersøgelsen er opdelt i 6 kapitler. Det første; Havets dynamik en baggrund er, fra forfatterens side ment, som et oplæg og en forståelsesbaggrund. Det primære sigte er at sætte perspektiv på debatten om nordisk fiskerisamarbejde ved at vise at fiskeri bare er et element i de uhyre komplekse forhold, der påvirker de marine økosystemer og i debatten om menneskenes brug af disse. Forfatterens baggrund har betinget hans biologiske udgangspunkt for dette kapitel, mens andre med ligeså stor ret kunne have taget udgangspunkt i den sociale eller den økonomiske dimension i bæredygtighedsprincippet. Selv om økosystembaseret marin forvaltning står højt på den politiske dagsorden, og debatten i princippet bør være fokuseret på forvaltning af menneskers brug af de marine økosystemer og dermed sidestille de sociale og økonomiske dimensioner, er realiteten, at der er mest fokus på den biologiske dimension og på fiskeriet. Kapitlerne 2 5 behandler de indkomne svar fra spørgeskemaundersøgelsen: Først de generelle tilkendegivelser om kundskabsbehov efterfulgt af to kapitler med fokus på forsknings- og uddannelsesbehov henholdsvis. I kapitel 5 angives mulige samarbejdsformer for det nordiske samarbejde indenfor fiskerisektoren. Rapportens hovedafsnit afsluttes med kapitlet Kundskaber Omstilling, hvor de indkomne svar perspektiveres. Sidst i rapporten findes anneks 1 og anneks 2, hvor grafiske fremstillinger giver en statistisk oversigt for spørgeskemaundersøgelsens fordeling på lande - og aktør-grupperinger, samt henholdsvis gengiver de udsendte spørgeskemaer. Herunder gengives hovedpunkterne fra kapitel 2 5: Kapitel 2: Kundskabsbehov Information er essentiel for forbedrede kundskaber. Forskerne skal blive bedre til at sprede deres kundskaber på en mere forståelig, sproglig entydig måde til offentligheden. De offentlige myndigheder, herunder EU-Kommissionen, OSPAR HEL- COM, ICES etc., samt politikere, bør udvise rettidig omhu, når de præsenterer nyheder. Der er stadig udpræget behov for kundskabsspredning gennem dialog for at sikre, at fiskere/forskere/administratorer har samme begrebsapparat og opfattelse af de tiltag, som må gennemføres. Ikke mindst er der behov for øgede kundskaber hos fiskere, om hvilke informationer forskerne behøver og om konsekvenserne, hvis de ikke får dem, samt øget kundskab hos forskerne, om hvilke informationer fiskerne har brug for. Blandt respondenterne er der stor overensstemmelse om, at de eksisterende forvaltningsregimer ikke fungerer - hverken for fiskeriet, for forvalterne, for samfundet eller for fiskebestandene. Man ønsker, at et nyt forvaltningssystem baseret på en større 9

8 grad af egenkontrol skal have stimulerende strukturer, og i første række handler det om at inddrage alle aktører og deres kundskaber. Kompetence er et godt ord i denne sammenhæng det kan nemlig både betyde viden og ansvar. Det tilkendegives også, at det må være muligt at simulere forvaltningsmodeller, hvor flere parametre inddrages og på denne måde give myndigheder, politikere og næringsorganisationer mulighed for at vurdere konsekvenser og nødvendige kompromisser, før politikken realiseres. Næsten samtlige respondenter påpeger behovet for at få registeret al fangst og stoppe udkast/discard. Der efterlyses forvaltningsmæssige incitamenter, der kan afstedkomme dette! Med evolutionen af en økosystembaseret marin forvaltning står vi overfor behovet for at inddrage mange nye parametre, hvorom der hersker endog større usikkerhed end ved de eksisterende analyser af fiskebestande! Fremtidig, helhedsorienteret, forvaltning og rådgivning, bør tage højde for forskellige former for usikkerhed. Den biologiske fiskerirådgivning har taget højde for noget af usikkerheden ved at indføre forsigtigheds-princippet i vurdering af fiskebestandenes tilstand og fangstmulighederne fra disse. I fiskeriøkonomisk sammenhæng findes forholdsvis robuste modeller, men de er tilsyneladende kun tilgængelige i teorien! Der er behov for flere og mere sikre data og deraf følgende fyldestgørende kundskaber om relevante og funktionelle sammenhænge. Kundskaber og teknologier, der gør det muligt at hæve udbyttet af råstof fra niveauet i dag på %, er også efterspurgt. Videre spores der interesse for at se nærmere på fiskens velfærd under fangst/opdræt og aflivning og betydning for produktkvalitet, men også det etiske aspekt indgår i besvarelserne. Begrænsninger i placeringer af opdrætsanlæg, begrundet i konkurrerende brug og miljø og epidemiologiske hensyn, gør, at recirkuleringsanlæg må forventes at finde stigende indpas og disse skal naturligvis leve op til nordiske krav om intensiv, teknologitung og automatiseret drift foruden at tage hensyn til miljø og dyrevelfærd. Hvis opdrætsnæringen skal distancere sig fra landbruget i forbrugernes bevidsthed, må sammenhæng mellem opvækstvilkår (tæthed, foder, adfærd, aflivningsform etc.) tages seriøst. For at sikre positionen på de vigtigste, bedst betalende markeder vil sporbarhed og udbygning af sporbarhedssystemer med detailoplysninger om oprindelse, etik, miljø, bæredygtighed etc. være et vigtigt redskab. For øvrigt fremhæves, at fangst er styret af reguleringer/forvaltning og markedshensyn/-ønsker har slet ingen gennemslag. Større kundskaber om muligheden for at få en markeds/kvalitetsstyret fangstregime ønskes. Kapitel 3: Forskningsbehov Der anbefales igangsat studier, der kan forbedre vores teoretiske og praktiske evne til (forvaltningsmæssigt) at håndtere den store usikkerhed i fiskeriet og de bagvedliggende data. Mere specifikt foreslås en samnordisk forskergruppe etableret med henblik på et målrettet studie for nye forvaltningsmodeller. Ikke mindst er der kraftigt behov for forvaltningssystemer, der kan reducere eller helt fjerne udkast (discard). Kan den samfundsmæssige værdi af naturbeskyttelse og den rekreative brug af naturressourcer gøres op i penge? I givet fald, er værdien da større end den værdi den producerende (marine) næring genererer? Vækst- og reproduktionsvariationer i bestande som følge af ændrede miljøforhold foreslås undersøgt. De mange nye parametre, der skal moniteres, fører til kolossale datamængder. Der er derfor generelt behov for automatiseret dataindsamling og gerne 10

9 med en høj grad af automatiseret førstebehandling og dataoverførsel til centrale databaser. Der skal udvikles datastandarder, der muliggør udveksling af data fra de mange discipliner, og hertil kommer enkeltstående forskningsindsatser for at udvikle nye former for sensorer for at sikre datafangst, samt at få disse integreret i systemer der er anvendelige under de forhold, der hersker på/i havet. Når data begynder at strømme ind, må en parallel forskningsindsats have sikret, at datahåndteringsudstyr og modeller for analyse af disse store datamængder er tilvejebragt. En samnordisk redskabsforskning burde kunne lede til ibrugtagning af redskaber med større selektivitet og skånsomhed end de, som findes i dag. Forskningen må sandsynligvis være multidisciplinær og inddrage erfaringer fra fiskerne, forsvaret og offshore industri og nye felter. Der bør forskes i og udvikles teknologiske løsninger til håndtering af biprodukter ombord på fiskeflåden og den nødvendige råvarelogistik. Produktudvikling af biprodukter og markedsforskning og udvikling, herunder biprodukter til human konsumption og disses holdbarhed, bør også prioriteres. Der skal forskes i offshore opdræt og recirkuleringsanlæg. Forskning i nye fodertyper med alternativer til marint råstof herunder resulterende produktkvalitet. Strategier for faseforskudt fodring med alternative fodertyper bør indgå. Forskning i muligheder for nye arter i opdræt under vore himmelstrøg - med særligt fokus på skaldyr (muslinger, snegle, krebsdyr og pighuder). Forskning på specifikke komponenter i sømad og deres virkninger på human helse i et samarbejde mellem biokemikere, læger, ernæringsforskere er et behov for fremtiden. Der er ligeledes behov for forskning, der kan føre til entydige anbefalinger for humant indtag, herunder praktiske tiltag for at nedbringe koncentrationer af uønskede stoffer i de færdige tilberedte produkter til human konsumption. Med hensyn til sporbarhedssystemer er disse nu så udviklede, at der er behov for at demonstrere disses anvendelighed i praksis indenfor fiskesektoren. Kapitel 4: Uddannelsesbehov Formidling av forskningsresultater bør populariseres, og denne formidling bør blive akademisk meriterende. Tværfaglig uddannelse og kompetence bliver uhyre vigtig for en økosystemtilpasset forvaltning. Her bør også utraditionelle uddannelser inddrages eksempelvis matematikere og terrestriske økologer, økonomer, assessmentsbiologer, redskabsforskere, fiskere, forvaltere, jurister, økologer, ingeniører etc. Efteruddannelse med samme formål kan også være højst relevant evt. i form af forskerskoler/nordiske sommerkurser. Forvaltere burde gives mulighed for at forøge deres kundskaber om, hvordan forskellige forvaltningstiltag påvirker fiskernes og deres motivering for at ændre deres fiskeri. Man kan måske reelt tale om nødvendigheden af at indrette en uddannelse som fiskeri-systemolog. Uddannelsen skal være på universitetsniveau og foruden allerede nævnte fagdiscipliner (ovenfor) kan akustik, fiskeri- og procesteknologi, oceanografi, fiskeriøkonomi, international havret og andre inddrages i uddannelsesforløbet. Da efterspørgslen på en sådan uddannelse ikke forventes at være tilstrækkelig høj for nationalt opretholdelse, er der god grund til at etablere en sådan uddannelse på ét nordisk universitet med studerende fra alle (nordiske) lande. Fiskeritekniske uddannelser er udelukkende målrettet traditionel forarbejdning. Enten må sidstnævnte uddannelser udbygges 11

10 med moduler for at dække biproduktindustriens efterspørgsel eller det kan overvejes at etablere en sådan målrettet uddannelse ét sted i Norden. Uddannelse indenfor helse, arbejdsmiljø og sikkerhed må styrkes. Da forholdene i de nordiske lande er forholdsvis ens, kan det med fordel overvejes at udarbejde fælles informationsmateriale og undervisningsmateriale. Sidstnævnte kan da bruges lokalt ved efteruddannelse eller i de formelle uddannelser. Blandt redskabsforskere drøftes muligheden for at få etableret et centralt fiskeriforskningscenter med tilhørende undervisningsdel på universitetsniveau. Det kan være særdeles formålstjenligt at etablere en sådan institution i Norden! Traditionelle uddannelser indenfor levnedsmiddelteknik og maskinteknik dækker ikke dagens behov. På den anden side forventes akademisk uddannet personale ikke at kunne varetage disse opgaver i næringen. Der er derfor behov for at modernisere/udvide uddannelserne indenfor levnedsmiddelteknologi og maskinteknologi. Det anbefales samtidigt at genetablere en uddannelse i stil med den nu nedlagte fiskeriingeniøruddannelse. Efterspørgslen ventes at kunne dækkes af et universitet/høyskole i Norden. Ph.d. uddannelser i samarbejde mellem virksomheder og universiteter - erhvervsforskeruddannelser - er nok den bedste metode til at øge kompetenceniveauet i industrien og sikre en afsætning af den højtuddannede arbejdskraft. Nordisk Industrifond stod tidligere for en Nordisk erhvervsforskeruddannelse. Det anbefales, at man genetablerer en nordisk erhvervsforskeruddannelse i et samarbejde mellem Nordisk Industrifond og Nordisk Forskerakademi. I fiskerisammenhæng gerne med relationer til Nordic Marine Academy 1 og/eller kommende centres of excellence. Kapitel 5: Samarbejdsformer De nordiske lande er hver for sig små; måske for små til hver især at have et komplet forsknings- og undervisningsmiljø indenfor alle områder med relation til det marine miljø. Nordisk samarbejde bør ikke koncentreres om at bygge nye institutioner men på at udvikle samarbejdet med udgangspunkt i allerede eksisterende institutioner og stræbe mod at få en samnordisk struktur, som dækker alle prioriterede marine områder. Der eksisterer allerede en høj grad af samarbejde på fiskeriforskningsområdet med synergieffekter, og der er etableret netværk Større synergieffekter kan forventes, hvis man kunne samle ressourcerne i fællesnordiske fiskeriforskningsinstitutioner. Dette kan gøres i såkaldte centres of excellence eller virtuelle institutioner, hvor Nordens eksisterende lærerkræfter og forskere kan samvirke. Vidensområder som praktisk fiskeri, økosystem-biologi, fiskeriøkonomi, fiskeriforvaltning, statistik, matematik, datamanagement, social-/sociologisk-/samfundsvidenskab og politiske videnskabsgrene kan inddrages. Nordic Marine Academy er en nyligt oprettet forskerskole. Marine forskerskoler udover denne bør afvente etablering af centres of excellence. Respondenterne peger på, at der på alle uddannelsesniveauer, generelt er behov for bedre støttemulighed til uddannelsesophold 1 NorFA (Nordisk Forskeruddannelses Akademi) har lanceret muligheden for oprettelse af 5-årige forskerskoler.i denne sammenhæng har NAF (Nordisk Arbejdsgruppe for Fiskeriforskning) og NorFA besluttet at etablere en forskerskole (Nordic Marine Academy ) for at styrke forsker træning, innovation og kompetence relateret til marine økosystemer (ferskvand inkluderet), herunder også den menneskelige udnyttelse af ressourcer (fiskeri og akvakultur) samt forskning for at styrke bæredygtighed og miljøhensyn relateret til fiskeri. 12

11 i andre nordiske lande. Som noget nyt peges der på, at studieophold ved fiskeriskoler og ophold på fiskefartøjer i andre nordiske lande burde kunne indgå i de formelle uddannelser og som en del af et efteruddannelsesprogram. I afsnittene om forskningsbehov og uddannelsesbehov peges der flere steder på det formålstjenlige i at udarbejde fællesnordisk undervisningsmateriale. Som eksempler kan nævnes redskabsteknik og HMS (Helse, arbejdsmiljø og sikkerhed). Der er behov for en fælles nordisk uddannelse indenfor fiskeriøkonomi, da det er sandsynligt, at kun få nordiske lande vil magte at løfte opgaven alene. Blandt andre emner, som har været trukket frem som egnede for en fælles nordisk uddannelse er; uddannelse for/af redskabsteknologer, fiskerisystemolog og en akvakulturuddannelse. Alternativt kan der også være tale om overbygninger til eksisterende uddannelser. I begge tilfælde vil uddannelserne kunne placeres ved centres of excellence. Det er ønskeligt at etablere blivende multidisciplinære netværk. Der er et potentiale for en fælles nordisk ressourcedisponering af dyrt udstyr (havforskningsskibe f.eks.) Det kan anbefales at undersøge mulighederne/interessen for at afholde årsmøder mellem beslægtede nordiske institutioner (forskningschefer fra havforskningsinstitutioner, ledere af fiskeriskoler, kontrolmyndigheder etc.). Dette vil kunne fremme informationsudveksling om blandt andet nationale prioriteringer og pågående projekter, kunne medvirke til netværksdannelse, projektsamarbejde (ansøgninger), udvekslingsophold, konference idéer samt ressource-deling/disponering. 13

12 14

13 Summary The analysis in this report is focused on the future need for knowledge within the Nordic fisheries sector. A total of 557 questionnaires were sent to players within the sector in the 8 Nordic countries. The players are divided in primary fisheries, secondary (processing and alike), administration/management, education, politicians and the news media, NGO s, research & science, and others. A total of 13% returned the questionnaire. The report is divided in 6 chapters. The first, The dynamics of the Sea a background is from the author s side meant as an introductory presentation and comprehensive basis hoping to creating a perspective for the discussion of the Nordic cooperation in the area of fisheries, and also indicating fishery as just one of many elements influencing the complex relationships in the marine ecosystems and thus in the ongoing discussion on the human use of these. The author s background is reflected in the biological approach in the introductory chapter others might have taken point of departure in the economic or social dimension of the sustainable principle. Ecosystem based management is high ranking on the political agenda, and the debate ought, in principle, to be focussed on the management of human activities affecting the marine environment and thus giving social and economic dimensions the same footing as the biological but in reality focus remains mainly on the biological dimension and especially on fisheries. The chapters 2 5 are covering the responses from the questionnaire. In chapter 2 general expression on the need for strengthen the knowledge in the future is presented. Chapter 3 and 4 more specific deals with research and educational requirements respectively. Chapter 5 states the possible ways for future cooperation. The main section of the report is concluded in chapter 6, Knowledge Reorganization addressing perspectives of the responses from the questionnaire and to the future Nordic cooperation within the fisheries or the marine sector. Annex 1 and 2 include some statistical analytic diagrams and copies of the questionnaires respectively. Main points from chapter 2 5 are reproduced below: Chapter 2: Knowledge demands. Information, knowledge sharing, is essential in order to strengthen the overall knowledge base. Scientists must be better to publish and communicate their results to the public in an easily understandable unequivocal form. Public authorities, including the EU-Commission, OSPAR, HEL- COM, ICES etc., and politicians, must show timely solicitude when they present news to the public. There is still a distinct need for spreading knowledge through dialogue to secure uniform interpretation of concepts among managers, fishermen, organisations, scientists and other stakeholders. Fishermen, not at least, need to fully understand that the scientific community needs data from the fisheries, and they need to understand the consequences if the data are not delivered. Scientists, on the other side, must broaden and secure improvement of the perception 15

14 of the information given to and needed in the fisheries. By common consent among the respondents the existing fisheries management systems has failed. It is not working either for the fisheries, the management, the society or the fish stocks. There is a marked need for a new management system, based on a wider degree of selfgovernance and monitoring, having stimulating structures and involving all stakeholders and their knowledge. Competence, meaning knowledge and responsibility, are key-words in this context. The respondents also indicate, that it must be possible to simulate management-models and their impact, and in this way create knowledge for authorities, politicians, organisations and other stakeholders about the consequences of such models before they are realised. Almost all respondents comment on the need to have all catches registered and reduced/abandoned discards and they call for management incitements to achieve this. With the evolution of an ecosystem based marine management we are faced with demands to include a lot of new parameters about which the uncertainty is even greater than the uncertainty connected to existing analyses of fish stocks. Prospects for a holistic management and advice must take these kinds of uncertainty into account. To some degree, fisheries biologists have already included parts of the uncertainty using the precautious principle in their evaluation of the state of the fish stocks and the possibilities for exploiting them. In the fields of fishery-economics comparatively robust models are available, but it seems to be only in theory. There is a demand for more, and more solid, input-data to create usable models to explain relevant and workable coherence. The respondents take great interest in creating knowledge and technologies enabling the yield in the processing industries to grow from the level of today (45 65%). Further, concern is expressed regarding the welfare of the fish/seafood during catch/ breeding for both ethical reasons and the quality of the final products. Arguments for further exploration of the possibilities for off-shore breeding and/or land-based recirculation installations are the limitations in the placements of aquaculture breeding plants, for epidemiologic reasons and due to rival use of coastal waters. To cope with the cost of labour, advanced and automated technology intensive production plants are expected to be developed, designed to cope with environmental and animal welfare demands as well. To dissociate the aquacultural sector and their products from agriculture in the mindsets of the consumers, documentation on the conditions during breeding and slaughtering (densities in the cages, fodder, medicine used, killing method etc.) must be available. An asset in order to ensure the future position of Nordic seafood on the important best paying markets is traceability systems, delivering information to the consumer on origin and sustainability of the actual stock, environmental and ethical aspects. In addition, the respondent emphasizes the fact that catch is directed by regulations and management schemes and consumer demands have no impact on this. It is suggested to look into the possibilities to establish management systems which are able to include consumer/market needs/requirements and taking into account quality variations due to gear used and season. Chapter 3: Research needs. It is strongly recommended to initiate studies, aimed to enhance the capabilities, in theory and practice, in order to handle the 16

15 great uncertainty in fisheries and the data behind. More specifically, it is recommended to establish a Nordic study group with the aim of investigating and developing new managerial models. The majority of respondents emphasize the need to strongly reduce or if possible, eliminate discards. It is also pointed out, that the societal value of nature protection should be weighted against the societal value of the producing marine/seafood sector in economical studies. Growth and reproductive variations in marine organisms, as a result of altered environmental conditions (contaminants, ocean climate, fisheries), should be a prioritised area of research. The many new parameters to be monitored, on the road to an ecosystem based management, lead to immense amount of data, indicating the need of further development of automatic datacollecting sensors preferably with builtin ability to give the data the first treatment and to automatically transfer results to central databases. Further, equipment should be able to withstand the rough conditions in the marine environment. There is also a need to develop standards to enable exchange of data from many different sources and disciplines. A parallel development must in the meantime have ensured development of data equipment and models available to handle and analyse the vast quantity of data. A coordinated Nordic research on fishing gears ought to result in the use of more selective and careful fishing methods. The research should be multidisciplinary and include experience from fisheries, off-shore industry, marine defence (war-fare technologies) etc. Research and development in the field of technologies to take care of by-catch and by-products aboard fishing vessels and the accompanying logistic systems is highly needed. Product development based on by-products, aimed for human consumption as well as ingredients for the food-, pharmaceutical-, chemical- and other industries is requested and should include studies on shelf life and market development. Expansion possibilities for breeding of fish and other valuable seafood in off-shore and recirculation installations should be studied. Research on new types of fodder including alternatives to marine supply and resulting product quality, as well as strategies for alternating feeding at different stages through the breeding should be conducted. New species in breeding is also a research field of interest for the Nordic counties with special focus on shellfish (bivalves, crustaceans, echinoderms, snails and slugs). Biochemists, medical and nutrition scientists should cooperate in research on specific components in seafood and their potential beneficial impact on human health. Seafood might also hold unwanted/alien components, e.g. contaminants, and studies should also investigate ways to reduce the concentration of these in the ready made meals. Finally the results of the above studies should lead to achievement of clear-cut recommendations for human intake. Traceability systems are well developed in other sectors and there is a need to demonstrate the applicability of traceability systems in the fisheries/seafood sector. Chapter 4: Education requirements Dissemination of results from the scientific communities must be in a more popular form in order to enhance the perception of these by the public and the popularisation should be given merit in the academic world. 17

16 Cross sector education and competence will be crucial to an ecosystem management approach. Untraditional educations should be included e.g. mathematicians, terrestrial biologists, economists, assessments biologists, gear researchers, fishermen, managers, jurists, ecologists, engineers etc. In-service training with the same goal is also relevant - if possible supplementary training within the frame of Nordic Research Academy and/or summer-courses should be offered. Managers should be given the possibility to enhance their knowledge, to be able to evaluate how change of management will influence the fisheries and the fishermen s livelihood, thus anticipating how changes will be perceived and how this will influence the motivation to change prevalent practice. In reality a dedicated education as Fisheries-systemist is considered as a need and requirement. This should be at university level and, apart from elements of the above mentioned educations, disciplines like acoustics, fisheryand processing technology, oceanography, fisheries-economies, international law (of the oceans) should be incorporated. The needs on a national basis is not expected to reach a level to justify this new education individually per country however it is recommended to establish the education on a Nordic university, allowing students from all (Nordic) countries. Educational courses within the field of fish technology are mainly focused on traditional processing of seafood. To cover the industries need for people trained in processing by-products, the existing educations must be supplied with modules covering these fields. A specific education for by-product processing on a common Nordic basis could be considered. Courses in human health, work environment and safety must be strengthened. The conditions for these areas are similar through the Nordic countries thus, joint information materiel and teaching aids could be developed. The latter could also be used nationally for in-service-training and for modules in the formal training of fishermen and alike. Among gear-researchers the possibilities to establish a common central researchinstitution, also covering educational needs, is discussed. It is advised to establish such an institution on a common Nordic basis. Traditional educational courses within the fields of food-technology and machinetechnology are not covering the needs of to-day. Academic trained personnel are not expected to handle these types of jobs therefore there is a need to modernise/broaden these types of educations. It is recommended to re-establish an education along the lines of the now abolished fisheries-engineer-course (Aalborg University). In order to cover the common Nordic demand, it is expected that the course should be conducted at one Nordic university. Ph.D. courses in cooperation with private enterprises so called Industrial Ph.D. fellowship is probably the best way of enhancing the knowledge level in the industries. The educational programme is a three-year research education which leads to the achievement of the Ph.D. degree. Nordic Industrial Fund was earlier host for a, now ceased, Nordic Industrial Ph.D. fellowship. It is recommended to re-establish a Nordic Industrial Ph.D. fellowship in cooperation between Nordic Industrial Fund and Nordic Academy for Advanced Study 2,and in the field of fisheries science 2 NorFA 18

17 create a link to Nordic Marine Academy 3 and/or coming Nordic Centres of Excellence. Chapter 5: Collaborating framework The Nordic countries are individually relatively small countries maybe too minor for each of them to fully cover the needs for research and development for the whole marine sector. Nordic cooperation should not focus on building entirely new institutions from the ground, but instead use existing institutions in the 8 countries as a starting point on the way to create a Nordic structure covering all prioritised areas with the marine sector. A higher degree of synergy is expected if the resources are to be united into common Nordic fisheries science institutions. Centre of Excellence or virtual institutions could host existing teaching staff and researchers. Knowledge in fisheries, ecosystem-biology, fisherieseconomics, fisheries-management, statistics, mathematics, and data management, societal/socioeconomics and political science could be included. It is recommended to wait with further Nordic Research Schools until positive result from Nordic Marine Academy has been achieved. The respondents indicates, that at all levels, there are demands for subsidising funds to create better opportunities 3 NorFA has promoted five-year initiatives concerning Nordic Research Schools. In this connection NAF (Nordic Working Group on Fisheries Research) and NorFA has decided to establish a Nordic Research School (Nordic Marine Academy) in order to strengthen research training, innovation and competence related to marine ecosystems (marine and fresh water) including exploitation of resources related to fisheries and aquaculture as well as sustainability and environmental research related to fisheries. and flexibility for people to study across the Nordic countries. Also the option for skippers and/or apprentice to have educational visits at schools and/or vessels in other Nordic countries, and have merits for this in the national formal education or as an in-service-training, is emphasized. In the chapters dealing with research and educational needs there are several times noted the expediency in developing common Nordic educational material. Also common Nordic academic course in fisheries-economics, education as gearresearcher, as fisheries-systemists and a common aquaculture-education, are among the respondent s wishes. Alternatively these special courses can be developed as superimposed courses. In both cases the educations could be placed in connection to centres of excellence. It is a wish and recommendation to establish multi-disciplinary permanent networks. There exists a potential to create a common Nordic resource- organizing-committee to organise the utilisation of a common Nordic pool of expensive research-equipment e.g. research vessels, rare analysing equipment etc. Finally, it is recommended to elaborate and evaluate into the interest in having annual Nordic meetings among Nordic senior officers e.g. research-directors from fisheries-research institutions, masters of fisheries-schools, fisheries controls-authorities etc. It is anticipated that such annual knowledge sharing could benefit and stimulate the exchange of information, e.g. on national priorities, ongoing projects, thereby facilitating creation of networks, project-cooperation, common proposals, ideas for conferences, exchange-visits, management of research-resources etc. 19

18 20

19 1. Havets dynamik: En baggrund Figur 1-1 Klorofyl (i planteplankton) om foråret ( ), set fra rummet af 'SeaWIFS'. (http://seawifs.gsfc.nasa.gov/seawifs.html. Kommerciel gengivelse kun efter aftale med ORBIMAGE: Nogle fakta om havet og menneskene Når man ser Jorden fra rummet er navnet misvisende da det meste jo er hav. Den Blå Planet er faktisk et bedre navn, da 70 % af kloden er dækket af vand, heraf er kun 3 % ferskvand. Der er 360 mil. km 2 hav med 1.4 milliarder km 3 vand. Af dette fordamper km 3 hvert år og km 3 falder som ferskvand (regn) over land. I alt 50 % af havene er mere end m dybe, og kun 10% af havbunden er kortlagt. Havstrømme fører enorme mængder vand, mudder og næring rundt på kloden. Golfstrømmen fører mere alene end samtlige floder. Havstrømmenes opvældning giver grundlag for produktion i havet, og kystregionerne er de mest produktive. Man regner med, at verdens samlede økosystemer producerer værdier for ca. 33 billioner US$/år. Af disse kommer 63 % (21 billioner $) fra havet - mere end halvdelen (12.6 billioner $) fra kystnære områder. Sømad alene har en årlig værdi på 70 milliarder US $. Mellem blev der i 21

20 gennemsnit landet 84 mil. tons sømad årligt % af al fiskeri sker indenfor en afstand af 320 km fra kysten. Der er 200 mil. mennesker beskæftiget med fiskeri, og op imod 500 mil. mennesker er direkte afhængige af fiskeri (inklusiv relaterede erhverv). Som globalt gennemsnit regner man med, at 20 % af menneskehedens indtag af dyrisk protein kommer fra havet, men i visse regioner udgør fiskeprotein 90 % (Sydøstasien og sydlige Stillehav). Så mange som 950 millioner mennesker er afhængige af sømad som deres vigtigste proteinkilde! tredjedel er fra marint opdræt resten fra ferskvand. Rejeopdræt er vokset mere end 6 gange i de seneste 10 år Havets serviceydelser I figuren herover fremstilles havet de marine økosystemer skematisk og meget forenklet, som grundlæggende bestående af fysiske (og kemiske) og biologiske elementer. I et senere afsnit vil der blive fokuseret på havets produktion. Menneskets udnyttelse af havet, output på tegningen, er ikke begrænset til høstning af ressourcer men omfatter også havet som transportvej og vores rekreative og fritidsrelaterede brug af havet og kystområder samt den kulturelle Figur 1-2 Forenklet skematisk fremstilling af havet og dets serviceydelser Mens vækstkurven for de globale fangster af vild fisk siden 1989 er fladet ud eller faldet, er produktionen fra opdræt steget: 20 % af verdens fiskeproduktion kommer i dag fra opdræt - fra 6.7 mil. tons i 1984 til 23 mil. tons i En påvirkning og samspil. En del af output kan henføres til havets metabolisme, herunder, men ikke begræn- 4 Kilde: FAO 22

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning-

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning- 54 EU, diverse Internationale fiskerikommissioner og nationale regeringer beder hvert år Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at give en status over fiskebestandene. Forvaltningen af de fleste

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12. OKTOBER, 2009

AARHUS UNIVERSITET 12. OKTOBER, 2009 12. OKTOBER, 2009 FGE - partners Aalborg Universitet Aarhus Universitet AgroTech A/S Boeing Chr. Hansen A/S Danfoss A/S DI Energibranchen DONG Energy A/S Energinet.dk GridManager A/S Grundfos A/S Landbrug

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014.

Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014. Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014. Ministerrådet for fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug Sektor program for fiskeri og havbrug Blå bioøkonomi - Bæredygtig forvaltning og

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning per 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere