Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011"

Transkript

1 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden gennem flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i fået bevilliget ca. 3 mio. årligt til at gennemføre central analyse- og prognosevirksomhed (CAP) på EUD området. Baggrunden for indsatsen er at forbedre grundlaget for den fortsatte udvikling af erhvervsuddannelsessystemet, for systematisk at identificere behovet for nye eller tværgående uddannelser, udvikling af eksisterende uddannelsers struktur og indhold samt for tilrettelæggelsen af undervisningen i uddannelsernes skole- og praktikdele (se ) Ministeriet sender gennemførelse af CAP projekter i udbud en gang årligt. Ved hver ansøgningsrunde fastsætter ministeriet udbudstemaer. I ansøgningsrunden for 2010 var hovedtemaet Udfordringer for erhvervsuddannelsessystemet. Hovedtemaet blev af Ministeriet konkretiseret i 4 undertemaer. Industriens Uddannelser valgte t ansøge om projekter under hhv. undertemaet Innovative kompetencer hvad er det i en erhvervsuddannelsessammenhæng og undertemaet Nye teknologier, nye produkter og services og ændringer i arbejdsmetoder herunder i arbejdsorganisatoriske forhold, der vil ændre erhvervsuddannelserne. Konkret har IU s to projekter fokuseret på følgende: 1. Udvikling af elevernes innovative kompetencer i de industrielle erhvervsuddannelser 2. Samspillet mellem elevernes faglige kompetencer og virksomhedernes anvendelse af produktionsog performance management koncepter, inden for industriens område Resultaterne af IU s to ansøgte CAP projekter på 2010 bevillingen, blev offentliggjort i Det er herefter en opgave for de faglige udvalg, at drøfte, hvorvidt der er konklusioner og anbefalinger fra disse rapporter, der kan kalde på udvikling af udvalget eksisterende uddannelser. I det følgende er udarbejdet et oplæg, som gerne skulle inspirere til drøftelse af IU s to CAP projekter. Drøftelse hvordan? De to CAP projekter indeholder hver især en række konklusioner omkring hvilke udviklingstendenser i der viser sig på industriens område i forhold til det tema, som rapporten fokuserer på. emne Endvidere indeholder begge CAP projekter en række anbefalinger til, hvilke kompetencer, der bør være til stede i erhvervsuddannelserne, for at dække de identificerede udviklingstendenser. Drøftelserne af de to CAP projekter kan foretages på flere niveauer. Fra de faglige udvalgs vinkel er det særligt relevant at drøfte rapportens konklusioner og anbefalinger ud fra to niveauer: 1. Målniveau: Har de faglige udvalg de teoretiske og praktiske kompetencemål som anbefales? 2. Undervisningsniveau: Understøtter de faglige udvalg den undervisningspraksis som anbefales? I det følgende er der valgt en struktur, hvor rapportens konklusioner og anbefalinger drøftes i to dele. Indledningsvist skitseres de to rapporters indhold og hovedkonklusioner. Herefter gennemgås rapporternes anbefalinger i forhold til beklædningshåndværkeruddannelses målniveau. Herefter opridses rapporternes konklusioner og anbefalinger i forhold til undervisningsniveauet med forslag til, hvad det faglige udvalg kan vælge at tage af handlinger. 1

2 Bilag 1 CAP rapporternes indhold og hovedkonklusioner CAP projekt 1: Udvikling af elevernes innovative kompetencer i erhvervsuddannelserne Denne undersøgelse afdækker og vurderer: Hvordan faglærte medvirker til innovation i virksomheder, og hvilke kompetencer dette kræver. Hvordan faglærtes innovative kompetencer spiller sammen med faglige kompetencer. Hvordan faglærte gennemfører innovation i samspil med andre faggrupper i virksomheden. Hvordan faglærte bidrager til innovative processer i samspil med brugere og kunder. Innovation er resultatet af en kreativ proces, hvor man ser muligheder, får en idé, afprøver den, gennemfører den, og ideen skaber værdi i et fagligt, kommunikativt og læringsmæssigt samspil med kolleger og ledelse i virksomheden samt eventuelt med kunder og brugere. Samlet konkluderer rapporten at: o o o o o En mindre del af de faglærte inddrages og kun når virksomheden arbejder fokuseret med udvikling af produkter, arbejds- og produktionsproces eller kundeservice. De fleste virksomheder involverer ikke systematisk elever i udviklingsopgaver. Sjældent samarbejde mellem virksomheder og erhvervsskolen om udvikling af elevernes innovative kompetencer. Virksomhederne efterspørger en større sammenhæng mellem læring på skolen og de udviklingsopgaver i virksomhederne som eleverne tager del i. Virksomhederne har ikke overblik over hvilke kompetencer faglærte skal have for at medvirke ved udvikling og innovation CAP-projekt: Faglærtes kompetencer i en verden af produktions- og ledelseskoncepter Denne undersøgelse afdækker og vurderer: Grundlaget for, at de industrielle erhvervsuddannelser kan forberede de kommende faglærte på at deltage kompetent i mødet med Lean, Performance Management og andre produktions- og ledelseskoncepter De udfordringer koncepterne stiller medarbejderne overfor herunder beskriver, hvordan medarbejderne kan bidrage til, at koncepterne bliver meningsfulde i den arbejdspladsnære sammenhæng Lean handler grundlæggende om at optimere værdistrømme i produktions- og forretningsprocesser. Hertil anvendes en række redskaber, der blandt andet sætter fokus på at reducere spild og nedbringe gennemløbstider. Performance Management er et ledelsessystem til at forbinde virksomhedens overordnede strategi med medarbejdernes præstationer. Grundtanken er at strukturere og planlægge arbejdet ud fra resultatmål for enkeltpersoner, team og afdelinger Samlet konkluderer rapporten at: o o o o Hvordan produktions- og ledelseskoncepter som Lean og Performance Management praktiseres i danske industrivirksomheder, afhænger af hvordan de faglærte medarbejdere forstår og involveres i processerne Lean ikke bare er Lean, og at Performance Management (PM) ofte gennemføres forskelligt og skønt begge koncepter har en fast kerne, bliver de altid omformet og oversat til noget særligt på den enkelte arbejdsplads Virksomhedskultur, traditionen for teamarbejde og tilgangen hos de konsulenter, der hjælper virksomheden, er nogle af de faktorer, der afgør, hvordan den slags projekter udfolder sig i praksis I nogle virksomheder bliver de faglærte passive ofre for koncepterne. I andre får de chancen for at bruge deres kompetencer til at udforske, udfordre og forme, hvordan koncepterne bliver oversat og tilpasset det daglige arbejde 2

3 Bilag 1 CAP rapporternes anbefalinger vedr. kompetencemål, som bør være til stede i erhvervsuddannelserne, set i forhold til beklædningshåndværkeruddannelsen kompetencemål I tabellen nedenfor er oplistet de kompetencer, som CAP rapporterne anbefaler, at der bør være til stede i erhvervsuddannelser inden for industriens område. Bekn. Kompetencer fælles for de 2 rapporter Teknisk-faglige kompetencer Almen-faglige kompetencer Personlige kompetencer 1. Faglige kernekompetencer, den erhvervsfaglige uddannelse Metodiske kompetencer: 2. Kunne abstrahere 3. Indsamle og analysere data 4. Anvende værktøjer i koncepterne (lean, innovation) 5. Forstå kvalitetsnormer/-systemer 6. Arbejde med dilemmaer Kommunikative kompetencer: 7. Kunne kommunikere fagligt 8. Kunne fagligt engelsk 9. Kunne tale om faglige temaer 10. Anerkende forskellighed 11. Arbejde konstruktivt med fejl 12. Forstå og håndtere konflikter 13. Arbejde på tværs af faggrupper 14. Samarbejde i teams 15. Turde udfordre egne vaner Kompetencer specielt for produktions- og ledelseskoncepter Almen-faglige kompetencer Teknisk-faglige kompetencer Organisatoriske kompetencer: 16. Vurdere arbejdsmiljø/sikkerhed 17. Forstå værdistrømme 18. Forretnings- /helhedsforståelse 19. Kende konceptprincipper (Lean og Performance Management) 20. Kende mulighedsrum 21. Læse og lave statistikker/diagrammer 22. IT kompetencer 23. Kunne forstå oppe-tider, effektivitetsmål og udnyttelsesgrad Kompetencer specielt for innovation Almen faglige Kompetencer Brancherettede kompetencer 24. Kunne dokumenter løsningsvalg, udviklingsproces og afprøvning 25. Kendskab til tilgrænsende fagområder f.eks. værktøjskendskab og programmering samt kendskab til hvordan salgs- og udviklingsafdelingen arbejder Personlige kompetencer 26. Initiativrig, løsningsorienteret, samarbejdsevne, åben over for andres forslag, mod på at kaste sig ud i nyt, nysgerrighed, stædighed, tålmodighed og turde rådgive andre I det følgende sammenlignes beklædningshåndværkeruddannelsens overgangsmål fra grundforløb til hovedforløbs samt uddannelsens slutmål med de anbefalede kompetencer i CAP rapporten. Dette for at vurdere, om der en eller flere af de anbefalede kompetencemål i CAP rapporten, som helt eller delvist mangler i beklædningshåndværkeruddannelsen. 3

4 Bilag 1 Sammenligning af beklædningshåndværkeruddannelsens gærdehøjderne med de i CAP rapporten anbefalede kompetencer Beklædningshåndværkeruddannelsens særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet ( gærdehøjder ) Eleverne kan: Svarende til følgende anbefalede kompetencemål i CAP rapporterne 1. udføre en simpel grundkonstruktion og simpel moduludvikling, 1. Faglig kernekompetence 2. betjene og vedligeholde de mest anvendte maskintyper inden for beklædningshåndværk, herunder anvende simple syteknikker, samt planlægge og fremstille mindst et beklædningsprodukt, 3. udføre enkle grundkonstruktioner ud fra forskellige arbejdstegninger samt anvende de i uddannelsen forekommende beregnings- og målingsmetoder, 4. udføre enkle arbejds- og modeltegninger efter fagrelevante grundprincipper og rette terminologi, 5. udføre mindre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans samt redegøre for forholdet mellem form og funktion med udgangspunkt i konkrete designeksempler, 6. redegøre for elementer og faser i designprocessen fra idé til færdigt produkt samt analysere og vurdere designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive behov og brugersynspunkter, 7. beskrive karakteristiske træk i stilarter med relevans for mode og livsstilsbranchen 8. redegøre for almindeligt forekommende materialer og deres anvendelsesmuligheder. 1. Faglig kernekompetence 1. Faglig kernekompetence 1. Faglig kernekompetence 1. Faglig kernekompetence 1. Faglig kernekompetence 24. Kunne dokumentere løsningsvalg, udviklingsproces og afprøvning 1. Faglig kernekompetence 2. Kunne abstrahere 1. Faglig kernekompetence 3. Indsamle og analysere data Sammenligning af beklædningshåndværkerens slutmål med de i CAP rapporten anbefalede kompetencer Beklædningshåndværkeruddannelsens slutmål Svarende til følgende anbefalede kompetencemål i Eleverne kan: CAP rapporterne 1. anvende deres sproglige og kommunikative færdigheder i både faglige, personlige og internationale situationer i virksomheden, 2. udvise arbejdsmiljø- og miljøbevidst adfærd ved udførelse af alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder 3. arbejde teamorienteret og udvise forståelse for ekstern og intern kundebetjening, 4. udføre arbejdsopgaver ressourcebevidst under iagttagelse af opsatte kvalitetsstandarder, 5. udvise kendskab til virksomhedens kvalitetsstyringssystemer og produktionsmåder, herunder forståelse for globaliseringens indflydelse på virksomhedens arbejdsprocesser 6. udvise innovative og kreative kompetencer i forbindelse med udførelse af produktionsforberedelse, produktion og produktionsopfølgning inden for uddannelsens jobområder, 7. Kunne kommunikere fagligt 8. Kunne fagligt engelsk 16. Vurdere arbejdsmiljø/sikkerhed 14. Samarbejde i teams 27. Samarbejdsevne 5. Forstå kvalitetsnormer/-systemer 5. Forstå kvalitetsnormer/-systemer 26. Initiativrig, løsningsorienteret, mod til at kaste sig ud i nyt, nysgerrighed, stædighed, tålmodighed, turde rådgive andre 7. udvise kendskab til fagområdets gængse IT-teknologiske værktøjer, 22. IT -kompetencer 8. foretage, ananlysere og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg ud fra tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer, 9. udføre design- og produktudviklingsopgaver inden for branchens materialer og produkter, 3. Indsamle og analysere data 16. Vurdere arbejdsmiljø/ sikkerhed 18. Forretnings-/helheds-forståelse 20. Kende mulighedsrum 1. Faglige kernekompetencer 4

5 Bilag udføre simple grundkonstruktioner, modeludvikling og tilretning samt fremstille produktionsfærdige mønstre til tekstil og beklædningsprodukter, 11. varetage generelle syoperationer/forarbejdningsprocesser i forbindelse med produktions- og modelsyning under hensyntagen til krav om ressourcebevidsthed og ønsket kvalitetsniveau, 12. betjene relevante maskiner og udstyr inden for branchens produktionsområder, 1. Faglig kernekompetence 1. Faglig kernekompetence 5. Forstå kvalitetsnormer/-systemer 1. Faglig kernekompetencer 13. udarbejde materiale- og priskalkulation til et planlagt produkt, 1. Faglig kernekompetence 14. planlægge, beskrive og udføre procesforløb i forbindelse med gængse produktionsforberedende og -opfølgende arbejdsopgaver inden for valgt fagområde, 15. anvende og kommunikere ved hjælp af teknisk tegning i forbindelse med produktdokumentation, 24. Kunne dokumentere løsningsvalg, udviklingsproces og afprøvning 1. Faglig kernekompetence 7. Kunne kommunikere fagligt 16. udvise indsigt i og kan medvirke i kvalitetsstyring og kontrol, 5. Forstå kvalitetsnormer/-systemer 17. udføre arbejdstegninger på relevante IT programmer 1. Faglig kernekompetence 22. IT kompetencer 18. udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed, 26. Initativrig, løsningsorienteret, mod til at kaste sig ud i noget nyt 19. arbejde med produktudvikling og produktmodning, herunder finde og bearbejde inspiration til nye produkter, 20. udarbejde oplæg til beklædnings- og tekstilprodukter ud fra en forståelse for samfundsmæssige betingelser for beklædningsdesign, herunder forskellige menneskelige værdier og behov, 21. udføre kompliceret grundkonstruktioner, modeludvikling og foretage tilretning samt fremstille produktionsfærdige mønstre på tekstil og beklædningsprodukter, 22. planlægge, beskrive og udføre de gængse produktionsforberedende arbejdsopgaver, som knytter sig til konstruktion af beklædnings- og tekstilprodukter, 23. planlægge, beskrive og fremstille et eller flere beklædnings eller tekstilprodukter 24. anvende de gængse håndværksmæssige og industrielle teknikker, som knytter sig til produktion af et eller flere beklædningsprodukter Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 16, gælder for alle trin i uddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens trin For elever med profilen design på trin 2, gælder udover de i afsnit 4.3. nævnte kompetencemål tillige kompetencemål nr. 19 og For elever med profilen konstruktion på trin 2, gælder udover de i afsnit 4.3. nævnte komptencemål tillige komptencemål nr. 21 og For elever med profilen produktion på trin 2, gælder udover de i afsnit 4.3. nævnte komptencemål tillige komptencemål nr. 23 og Faglig kernekompetence 2. Kunne abstrahere 3. Indsamle og analysere data 1. Faglige kernekompetence 2. Kunne abstrahere 3. Indsamle og analysere data 18. Forretningsforståelse- /helhedsforståelse 1. Faglig kernekompetence 1. Faglig kernekompetence 24. Kunne dokumentere løsningsvalg, udviklingsproces og afprøvning 1.Faglig kernekompetence 1. Faglig kernekompetence Konklusion på sammenligningen af beklædningshåndværkeruddannelsens kompetencemål og CAP rapporternes anbefalinger vedr. kompetencemål Ovenstående sammenligning af beklædningshåndværkeruddannelsens gærdehøjder og slutmål med de kompetencemål, som CAP rapporten anbefaler, er foretaget på et rent sprogligt grundlag. Muligvis dækker beklædningshåndværkeruddannelsen flere af de anbefalede kompetencer, end der her er redegjort for. Tabellen nedenfor giver en oversigt over, hvilke af de i CAP rapporten anbefalede kompetencer, der allerede er i beklædningshåndværkeruddannelsen og hvilke der ikke er: 5

6 Bilag 1 Anbefalede kompetencer som er indeholdt i beklædningshåndværkeruddannelsens kompetencemål Teknisk-faglige kompetencer 1. Faglige kernekompetencer, den erhvervsfaglige uddannelse Almen-faglige kompetencer 2. Kunne abstrahere 3. Indsamle og analysere data 5. Forstå kvalitetsnormer/-systemer 7. Kunne kommunikere fagligt 8. Kunne fagligt engelsk 14. Samarbejde i teams 16. Vurdere arbejdsmiljø/sikkerhed 18. Forretnings- /helhedsforståelse 20. Kende mulighedsrum 22. IT kompetencer 24. Kunne dokumenter løsningsvalg, udviklingsproces og afprøvning Personlige kompetencer 26. Initiativrig, løsningsorienteret, samarbejdsevne, åben over for andres forslag, mod på at kaste sig ud i nyt, nysgerrighed, stædighed, tålmodighed og turde rådgive andre Anbefalede kompetencer som ikke er indeholdt i beklædningshåndværkeruddannelsens kompetencemål Teknisk-faglige kompetencer 23. Kunne forstå oppe-tider, effektivitetsmål og udnyttelsesgrad Almen-faglige kompetencer 4. Anvende værktøjer i koncepterne (lean, innovation) 6. Arbejde med dilemmaer 17. Forstå værdistrømme 19. Kende konceptprincipper (Lean, Performance Management) 21. Læse og lave statistikker/diagrammer Personlige kompetencer 9. Kunne tale om faglige temaer 10. Anerkende forskellighed 11. Arbejde konstruktivt med fejl 12. Forstå og håndtere konflikter 13. Arbejde på tværs af faggrupper 15. Turde udfordre egne vaner Brancherettede kompetencer 25.Kendskab til tilgrænsende fagområder f.eks. værktøjskendskab og programmering samt kendskab til hvordan salgs- og udviklingsafdelingen Af ovenstående gennemgang fremgår det klart, at mange af de anbefalede kompetencemål, som beklædningshåndværkeruddannelsen ikke indeholder i dag er almen-faglige kompetencer i relation til ledelses- og produktionskoncepter i form af Lean og Performance Management. Beklædningshåndværkeruddannelsens slutmål mangler også en række af de anbefalede personlige kompetencer. Udvalget bør drøfte, om der er nogle af de i uddannelsen udeladte kompetencer, som bør integreres i beklædningshåndværkeruddannelsen slutmål/gærdehøjder. I den forbindelse bør udvalget særligt overveje følgende: Er Lean og Performance Management en del af beklædningshåndværkernes arbejdsfelt og som sådan nødvendig at afspejle i uddannelsens gærdehøjder/slutmål? Er det muligt at dække de personlige kompetencer gennem undervisningen, uden at dette skrives ind som et slutmål i undervisningen, men er kompetencer som opstår gennem opfyldelse af andre slutmål? Såfremt at udvalget vurderer, at der behov for indførelse af nye kompetencer, bør følgende forhold overvejes: Hvornår i forløbet er det mest relevant, at eleverne klædes på til at beherske en given kompetence? Sker det bedst i et specifikt fag? o Hvis ja, som grundfag, områdefag, valgfrit eller bunden specialefag? o Eller sker det bedst ved en hensigtsmæssig pædagogisk metode, som anvendes i forbindelse med den teknisk-fagligt rettede undervisning? Eller begge dele? 6

7 Bilag 1 Anbefalinger vedr. praktikmål CAP rapporten vedr. udvikling af elevernes innovative kompetencer i erhvervsuddannelserne peger på, at innovation i uddannelserne også skal fremmes gennem tiltag i forhold til indholdet af praktikmålene. For alle erhvervsuddannelser på industriens område anbefales, at: der udvikles praktikmål, der specifikt har fokus på at fremme elevernes innovative kompetencer der i uddannelsesordningernes beskrivelse af svendeprøven tilføjes bedømmelses kriterier, der omhandler innovation Særligt til praktikvirksomhederne anbefales det at: praktikperioderne tilrettelægges sådan, at eleverne især i de sidste praktikperioder får mulighed for at udvikle deres innovative kompetencer i samspil med faglærte inden for samme jobområde samt med medarbejdere fra andre jobområder i virksomheden Anbefalinger på undervisningsniveau CAP rapporten vedr. udvikling af elevernes innovative kompetencer i erhvervsuddannelserne peger på, at innovation i uddannelserne også skal fremmes gennem tiltag på undervisningsniveau. Der er anbefalinger både til undervisningen på grundforløbet og hovedforløbet. Det Faglige Udvalg bør her vurdere, om der skal gøres særlige initiativer fra udvalgets side i forhold til at få fremmet de anbefalede initiativer på undervisningsniveau. CAP rapportens anbefalinger til skoler og Faglige Udvalg vedr. undervisningsniveau er gengivet i tabellen neden for. Anbefaling skole Grundforløb: Det anbefales, at erhvervsskolerne gennemfører tværfaglig projekt- og problemorganiseret undervisning på grundforløbene, som bidrager til udvikling af elevernes kreativitet og innovative kompetencer. Anbefaling IU/UU/UG At De Faglige Udvalg eventuelt bidrager med inspirationsmateriale til, hvordan innovationsforløb kan tilrettelægges ved at udarbejde en eksempelsamling fra erhvervsskoler, der har erfaring med at arbejde med innovation i grudforløbene. Hovedforløb Det anbefales at skolerne: gennemfører tværfaglig projekt- og problemorganiseret undervisning på hovedforløbene, som støtter op omkring de grundfag, områdefag og/eller specialefag, der sætter fokus på innovation gennemfører undervisningsforløb, hvor eleverne har mulighed for at indgå i innovationssamarbejde med elever inden for andre uddannelsesområder I forbindelse med svendeprøverne understøtter elevernes mulighed for at dokumentere og præsentere deres innovative kompetencer Bidrager til, at elevernes innovative kompetencer løbende udvikles i et samspil mellem skole og virksomhed, f.eks. ved at eleverne arbejder med innovationsprojekter, der udspringer af ideer til innovation fra elevernes praktikvirksomheder. 7

8 Bilag 2 UDDRAG FRA UDDANNELSESORDNING-FORSLAG TIL ÆNDRINGER Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen. Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Tekstil og Beklædningsassistent Grundfag Præstationsstandard 4 uger 1 Engelsk F 2 uger X Trin 2 Beklædningshåndværker 1,3 Læring, Kommunikation og Samarbejde F 1 uge X 6, 18 Iværksætteri og innovation F 1 uge X Områdefag Præstationsstandard 12 uger 2, 4,8 Materialekendskab 1 Begynder 1 uge X 2,4,10 Modelkonstruktion 1 Rutineret 2 uger X 2, 4,6,7,11 Produktfremstilling 1 Rutineret 2 uger X 2,3, 4,5,11,12 Maskinbetjening, produktion Rutineret 1,5 uge X og logistik 1 Produktfremstilling 1 3,5 uger 2,4,6,7, 9,13 Produktudvikling og kalkulation 1 Begynder 2 uger X 2, 4, 5, 14, 15,16 6,8,9 Design, stil og mode 1 Design og produktudvikling Begynder 1,5 uger X Begynder Rutineret 1 uge 3 uger Dokumentation 1, kvalitetskontrol og kommunikation 1 (logistik flyttes hertil) Faget omdøbes til dokumentation 7 Faglig IT 1 Begynder 1 uge X Bundne specialefag, trin 2 Præstationsstandard 2 uger 2, 4, 5,14, 15, Dokumentation, kvalitetskontrol Rutineret 1 uge X 16,17 og kommunikation 2 Faget omdøbes til Dokunemtation 2. 7,17 Teknisk sprog Begynder 1 uge X Valgfri specialefag, Trin 1 Præstationsstandard 4 uger X Formateret: Ikke Gennemstreget Formateret: Ikke Gennemstreget 8

9 Bilag 2 5 Logistik Begynder 1 uge X 9, 11,12,13 Boligtekstiler Begynder 2 uger X 9,11,12,13 Produktprofil 1 Begynder 2 uger X 5,11,16 Reklamation, fejlretning og Begynder 1 uge X kvalitetskontrol 1 6, 9 Modens historie 1 Begynder 1 uge X 10 Tilretning 1 Begynder 1 uge X 12 Tilskæring 1 Begynder 1 uge X 1,3 Salg og markedsføring 1 Begynder 1 uge X 6,9 Design 1 Begynder 1 uge X 9,11,12,13 Modist profil 1 Begynder 2 uger X 9,11,12,13 Buntmagerprofil 1 Begynder 2 uger X 2, 4, 5,14, 15, 16,17 2, 4,6,7,11, 23, 24 2,4,10,19,21, 22 Dokumentation og kvalitetskontrol Rutineret 1 uge X Produktfremstilling 2 Avanceret 2 uger X Valgfri specialefag, trin 2 Præstationsstandard 3 uger Modelkonstruktion 2 Rutineret 2 uger X 6,8,9 Design, Stil og Mode 2 Rutineret 2 uger X 6,9 Design 2 Rutineret 2 uger X 2, 4,8, 23 Materialekendskab 2 Rutineret 1 uge X 2,4,6,7,9,13,2 1, 22 Produktudvikling og kalkulation 2 Design og produktudvikling 2 Rutineret Avanceret 2 uger X 2, 4,6,7,11, Produktfremstilling 2 Avanceret 2 uger X 23, 24 5,11,16,23,24 Reklamation, fejlretning og Begynder 1 uge X kvalitetskontrol 2 10, 21, 22 Tilretning 2 Begynder 1 uge X Formateret: Ikke Gennemstreget Formateret: Ikke Gennemstreget Formateret: Ikke Gennemstreget 12, 23, 24 Tilskæring 2 Begynder 1 uge X 1, 3, 23, 24 Salg og markedsføring 2 Begynder 1 uge X 7,17 Faglig IT 2 Rutineret 1 uge X 9,11,12,13, Modistprofil 2 Avanceret 3 uger X 23,24 9

10 Bilag 2 9,11,12,13, 23, 24 Buntmagerprofil 2 Avanceret 3 uger X Øvrige valgfrie specialefag, trin 2 3 uger Profil: Design 19,20 Design profil Avanceret 3 uger X Profil: Konstruktion 21,22 Konstruktion - profil Avanceret 3 uger X Profil: Produktion 23,24 Produktion-profil Avanceret 3 uger X Valgfag 2 uge X (1 uge) X (1 uge) Svendeprøve trin 2 (Beklædningshåndværker) Indholdsmæssige krav til skitsen til eksamensprojektopgaven: Projektet skal mindst indeholde følgende elementer Fagområder, der indgår i projektet (profilfag samt bundne og valgfrie specialefag) Praktikuddannelsens elementer Detaljeret beskrivelse af projektide og det planlagte produkt Indholdsmæssige krav til eksamensprojektopgaven Eksamensprojektet skal indeholde mindst et produkt og en rapport: Produktet skal indeholde opgaver fra profilfag (øvrige valgfrie specialefag), bundne og valgfrie specialefag og praktikelementer En rapport med følgende indhold o Forord med ideoplæg og beskrivelse af praktikvirksomheden o Skitsen til eksamensprojektet o Redegørelse for opgaveløsningen og herunder produktdokumentation o Beskrivelse af eksamensprojektets procesforløb o Konklusion på sammenhængen mellem eksamensskitsen og det færdige resultat samt den aktuelle læring Præstationsstandard Ved bedømmelsen af eksamensprojektet giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende vægtede bedømmelseselementer indgår: Emne/ Vægtnings Del skriterier område % Kursus-og projektdel Produkt Profilfag (øvrige valgfrie specialefag), bundne og valgfrie specialefag og praktikelementer Vurderes i forhold til eksamensprojektskitsen samt de aktuelle opgaver for de fagområder, der indgår i projektet Faglig indsigt i forhold til produktdokumentationen kan svare på det adspurgte Den faglige indsigt fra den mundtlige fremlægning af eksamensprojektet 85 % 10

11 Bilag 2 Mundtlige del Forside med navn og titel Rapport Rapporten indeholder indholdsfortegnelse, sidenummer, forord, eksamensskitse, produktdokumentation, beskrivelse af eksamensprojek- (den skriftlige del) tets procesforløb og konklusion Beskrivelse af projektets forløb Refleksioner over sammenhængen mellem eksamensskitsen og det færdige resultat (konklusion) Reflektioner over den aktulle læring (konklusion) Læsbarhed, orden og opstilling Fremlægning Selvstændig og fyldestgørende præsentation Fremtoning og form 10 % 5 % Total Eksamensprojektet 100 % I forbindelse med bedømmelsen af eksamensprojektet gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og de valgte metoder og derved til yderligere at demonstrere sine tekniskeog faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse... Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Områdefag, trin 1 Materialekendskab 1 Begynder Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven får kendskab til materialers egenskaber og behandlingsmuligheder og kan definere kvalitetskrav 2 Eleven kan foretage og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg på baggrund af tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer 3 Eleven kan redegøre for relevante materialers bearbejdningsevner og forarbejdningsmuligheder Modelkonstruktion 1 Rutine Vejledende varighed 2 uger. Mål 1 Eleven kan anvende måltagning/målskema 2 Eleven kan udføre grundkonstruktioner 3 Eleven kan foretage modeludvikling og tilretning 4 Eleven kan fremstille produktionsfærdige mønstre 5 Eleven kan udføre arbejdstegninger 11

12 Bilag 2 Produktfremstilling 1 Rutine Vejledende varighed 2 uger. 3,5 uger Mål 1 Eleven får kendskab til principper for fremstilling af forskellige produkttyper Formateret tabel 2 Eleven kan anvende og vedligeholde de mest anvendte maskintyper inden for ranchens produktionsområder 2 Eleven kan sammensætte og afprøve metoder/teknikker ved hjælp 3 af delemner til fremstilling af et produkt 3 Eleven kan foretage valg af metoder/teknikker under iagttagelse af 4 opsatte miljø-, arbejdsmiljø-, effektivitets og kvalitetskrav og synliggøre dette i deres produkt 4 Eleven kan fremstille forholdsvis simple produkter og deltage i 5 produktionsplanlægning produkter under iagttagelse af tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige normer samt krav om kvalitet og ressourcebevidsthed. Formateret: Ikke Gennemstreget Maskinbetjening, produktion og logistik 1 Rutine Vejledende varighed 1, 5 uger. Mål 1 Eleven kan anvende og vedligeholde de mest anvendte maskintyper inden for branchens produktionsområder 2 Eleven kan sammensætte metoder/syteknikker til et produktionsforløb og g ennemføre det i praksis 3 Eleven får indsigt i fordele og ulemper ved produktion i udlandet 4 Eleven får kendskab til og kan deltage i produktionsplanlægning 5 Eleven kan planlægge og fremstille produkter 6 Eleven kan arbejde med praktiske eksempler og redegøre for planmæssige, økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper Stand punktskarakter Produktudvikling og kalkulation 1 Design og produktudvikling 1 Begynder Vejledende varighed 2 uger. Mål 1a 1 Eleven får kendskab til relevante designbegreber inden for tekstilindustrien Eleven kan arbejde med konceptbeskrivelse 2 Eleven kan arbejde med tegneteknikker til præsentationsmateriale 3 Eleven kan udvise innovative og kreative kompetencer ved at omsætte inspiration til ide til praktisk løsning Formateret: Ikke Gennemstreget 12

13 Bilag 2 4 Eleven kan arbejde ressourcebevidst med design - og produktudviklingsopgaver inden for branchens materialer og foretage hensigts mæssigt materialevalg 5 Eleven kan vælge og anvende værktøjer, programmer og materialer i forbindelse med planlægning og fremstilling af et beklædningsprodukt 6 Eleven udviser arbejdsmiljø- og miljøbevidst adfærd ved planlægning og fremstilling af et produkt 7 Eleven har kendskab til materialekalkulation til et planlagt produkt 8 Eleven har kendskab til priskalkulation til et planlagt produkt Formateret: Ikke Gennemstreget Formateret: Ikke Gennemstreget 9 Eleven udviser forståelse for proportioner, farver og materialets betydning for godt beklædningsdesign Dokumentation, 1 kvalitetskontrol og kommunikation 1 Begynder Vejledende varighed 1,5 uger. Mål 1 Eleven kan udføre teknisk tegning 2 Eleven kan definere kvalitetskrav og tolerancer på produkter og processer 3 Eleven får kendskab til kvalitetskontrol 4 Eleven får kendskab til den skriftlige og mundtlige kommunikation i forbindelse med produktmodning og produktion 5 Eleven kan udarbejde blanketter til produkt- og procesdokumentation 6 Eleven kan planlægge og fremstille produkter Formateret: Understregning, Gennemstreget Formateret tabel Formateret: Ikke Gennemstreget 5, 3. Eleven kan dokumentere en produktionsproces Eleven får indsigt i fordele og ulemper ved produktion i udlandet Formateret: Ikke Gennemstreget Design, stil og mode 1 Begynder Vejledende varighed 1 uge Mål 1 Eleven får kendskab til relevante designbegreber inden for tekstilindustrien 13

14 Bilag 2 2 Eleven kan udføre en praktisk opgave inden for design af beklædning innovativt og kreativt 3 Eleven udviser forståelse for proportioner, farver og materialets betydning for godt beklædningsdesign 4 Eleven har forståelse for at vælge hensigtsmæssige materialevalg ud fra tekniske, miljømæssige og økonomiske faktorer. Faglig IT 1 Begynder Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven får kendskab til relevante tegneprogrammer, billedbehandlingsprogrammer og dokumentationsprogrammer 2 Eleven får kendskab til filhåndtering og konvertering af programmer 3 Eleven kan udføre simple arbejdstegninger og teknisk tegning elektronisk Bundne specialefag trin 2 Dokumentation 2, kvalitetskontrol og kommunikation 2 Rutineret Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven kan udarbejde, procesbeskrivelse og teknisk tegning i forbindelse med produktdokumentation 2 Eleven kan udføre kvalitetskontrol 3 Eleven kan selvstændigt udarbejde dokumentation på produktionsprocessen fra tilskæreri til færdigt produkt 4 Eleven har indsigt i kvalitets- og miljøhensyn i fremstillingsforløbet 5 Eleven kan anvende almindeligt anvendte kvalitetsstyringssystemer 6 Eleven får kendskab til kvalitetsstyring og kvalitetssikring 7 Eleven kan kommunikere ved hjælp af fagterminologi og teknisk tegning Teknisk sprog Begynder Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven kan anvende de mest almindelige fagudtryk 2 Eleven kan læse og udarbejde arbejdsbeskrivelser og branchetypiske blanketter 3 Elven kan kommunikere skriftligt ved brug af IT-programmer 14

15 Bilag 2 4 Eleven kan kommunikere teknisk sprog mundtligt Valgfrie specialefag, trin 1 Dokumentation og kvalitetskontrol Rutine Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven kan anvende teknisk tegning i forbindelse med produktdokumentation 2 Eleven kan udføre kvalitetskontrol 3 Eleven kan udarbejde dokumentation på produktionsprocessen fra tilskæreri til færdigt produkt 4 Eleven får indsigt i kvalitets- og miljøhensyn i fremstillingsforløbet 5 Eleven får kendskab til almindeligt anvendte kvalitetsstyringssystemer 6 Eleven kan medvirke i kvalitetsstyring og kvalitetssikring 7 Eleven kan kommunikere ved hjælp af fagterminologi og teknisk tegning Logistik Begynder Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven får kendskab til og kan deltage i produktionsplanlægning 2 Eleven får kendskab til beregning af produktionsudstyr og personale 3 Eleven får kendskab til beregning af råvarebehov 4 Eleven får indsigt i papirgangen i en virksomhed 5 Eleven får indsigt i omkostningsbehov og styring 6 Elven kan udarbejde blanketter til produkt- og procesdokumentation 7 Eleven kan dokumentere en produktionsproces Boligtekstiler Begynder Vejledende varighed 2 uger. Mål 1 Eleven har kendskab til fremstilling af boligtekstiler inden for gardiner, sengetøj, møbler og tilbehør 2 Eleven kan betjene relevante maskiner og udstyr og fremstille et eller flere boligtekstiler 3 Eleven har kendskab til kvalitetskrav og kvalitetskontrol i forhold til boligtekstiler 15

16 Bilag 2 4 Eleven har kendskab til materialets funktion og egenskaber inden for boligtekstiler 5 Eleven kan foretage materiale og priskalkulation i forhold til produkt af forskellige boligtekstiler 6 Eleven kan vejlede kunder om valg af materialer og produkttype inden for boligtekstiler Produktprofil 1 Begynder Vejledende varighed 2 uger. Mål 1 Eleven kan specialisere sig inden for valgt fagområde ved at designe/produktudvikle, snitudvikle og forarbejde et eller flere produkter 2 Eleven kan opsy finesser/delemner, anvende presseteknikker ved hjælp af relevante maskiner og redskaber 3 Eleven kan vælge materialer til et eller flere produkter 4 Eleven kan udføre og dokumentere materialekalkulation ressourcebevidst Reklamation, fejlretning og kvalitetskontrol 1 Begynder Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven får kendskab til reklamationsmodtagelse 2 Eleven får kendskab til håndtering af reklamationssager 3 Eleven udfører kvalitetskontrol og fejlregistrering 4 Eleven kan modtage og registrere reklamationer 5 Eleven kan deltage i fejlretning Modens historie 1 Begynder Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven får kendskab til karakteristika indenfor dragt, hovedtøj, skotøj, accessories og de mest anvendte materialer, farver og snit inden for de enkelte stilperioder 2 Eleven kan foretage en tidstypisk snitudvikling fra en udvalgt stilperiode og opsy et emne Tilretning 1 Begynder Vejledende varighed 1 uge Mål 1 Eleven får kendskab til lettere tilretning 2 Eleven får kendskab til at analysere og vælge metode til tilretning 16

17 Bilag 2 3 Eleven kan foretage simple tilretninger 4 Eleven kan foretage finish på detaildele Tilskæring 1 Begynder Vejledende varighed 1 uge Mål 1 Eleven får kendskab til relevante teknikker og metoder 2 Eleven får kendskab til at anvende relevant tilskæriudstyr 3 Eleven får kendskab til at udskære med optimal ressourceudnyttelse 4 Eleven får kendskab til tilskæringsprocesserne 5 Eleven kan anvende forskelligt tilskæri udstyr Salg og markedsføring 1 Begynder Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven kan arbejde teamorienteret og udvise forståelse for ekstern og intern kundebetjening 2 Eleven får kendskab til regnskaber 3 Eleven får kendskab til indkøb 4 Eleven kan foretage salg af produkter Design 1 Begynder Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven kan udføre simple design og produktudviklingsopgaver inden for tekstil og beklædningsbranchen 2 Eleven får kendskab til at analysere mode og design 3 Eleven viser forståelse for mode, design, proportioner og materialer 4 Eleven arbejder innovativt og kreativt med produktmodning Modistprofil 1 Begynder Vejledende varighed 2 uger. Mål 1 Eleven kan konstruere mønstre til huer og kasketter 2 Eleven får kendskab til forskellige materialer af relevans for fremstilling af modistprodukter 3 Eleven kan anvende forskellige maskin og håndsyningsteknikker som indgår ved fremstilling af modistprodukter 4 Eleven får kendskab til relevante metoder, blokke, udstyr og håndværkstøjer der anvendes ved fremstilling af modistprodukter 5 Eleven kan kalkulere pris for fremstilling af modistprodukt 17

18 Bilag 2 6 Eleven får kendskab til forarbejdnings-, modellerings og tilskæringsmetoder i forbindelse med fremstilling af modistprodukter 7 Eleven kan konstruere simple mønstre til hatte 8 Eleven får kendskab til pels, filt eller strå 9 Eleven får kendskab til garneringer. Buntmagerprofil 1 Begynder Vejledende varighed 2 uger Mål 1 Eleven får kendskab til oplæg og beregninger i forhold til fremstilling af buntmagerprodukter 2 Eleven får kendskab til relevante pelsarter 3 Eleven får kendskab til sortering, opstrækning, zwekning, samling og anbragninger i hele skind 4 Eleven får kendskab til relevante metoder, udstyr og håndværktøjer af relevans for fremstilling af buntmagerprodukter 5 Eleven får kendskab til forskellige maskin- og håndsyningsteknikker som anvendes ved fremstilling af buntmagerprodukter 6 Elven får kendskab til indlægsmaterialer og foringsteknikker af relevans for fremstilling af buntmagerprodukter 7 Eleven får kendskab til finish teknikker af relevans for buntmagerprodukter 8 Eleven kan kalkulere pris for fremstilling af buntmagerprodukt Produktfremstilling 2 Avanceret Vejledende varighed 2 uger. Mål 1 Eleven kan planlægge og beskrive procesforløb 2 Eleven kender til almindeligt forekommende problemstillinger i forbindelse med produktfremstilling 3 Eleven kender til test/afprøvning af færdige produkter 4 Eleven kan fremstille produkt/produkter inden for et selvvalgt område 5 Eleven kan planlægge og beskrive et procesforløb indenfor et selvvalgt område 6 Eleven kan løse problemer i forbindelse med produktfremstilling Valgfrie specialefag, trin 2 Modelkonstruktion 2 Rutine Vejledende varighed 2 uger. Mål 1 Eleven kan udføre arbejdstegning og produktdokumentation 18

19 Bilag 2 2 Eleven kan modeludvikle produkter 3 Eleven kan foretage tilretning af pasform 4 Eleven kan fremstille produktionsfærdige mønstre til komplicerede produkter 5 Eleven får kendskab til beregning af målskema Design, stil og mode 2-1 Rutine Vejledende varighed 2 uger. Mål 1 Eleven kan anvende designfaglige teorier og redskaber 2 Eleven kan omsætte inspiration fra forskellige temaer 3 Eleven kan produktudvikle ved at omsætte ide til nye tekstil og beklædningsprodukter 4 Eleven har forståelse for samfundsmæssige betingelser ved udarbejdelse af tekstil og beklædningsprodukter 5 Eleven kan arbejde med og redegøre for problemstillinger i forbindelse med formgivning, æstetik og innovation 6 Eleven kan arbejde innovativt og kreativt med produktudvikling og produktmodning 7 Eleven kan udarbejde præsentationsmateriale elektronisk 8 Eleven kan formidle og reflektere over proces og metode Design 2 Rutine Vejledende varighed 2 uger. Mål 1 Eleven kan udføre design- og produktudviklingsopgaver inde for tekstil og beklædningsbranchen 2 Eleven kan analysere mode og design 3 Eleven kan anvende sin viden om mode, design, proportioner og materialer i forbindelse med udførelse af design- og produktudviklingsopgaver 4 Eleven kan arbejde innovativt og kreativt ved udvikling af nye produkter Materialekendskab 2 Rutine Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven kan redegøre for materialernes anvendelsesmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger 2 Eleven kan foretage og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg på baggrund af tekniske miljø- og arbejdsmæssige samt økonomiske faktorer 3 Eleven kan teste og anvende testmetoder på materialer 4 Eleven får kendskab til relevante forædlingsmetoder 19

20 Bilag 2 Materialekendskab 3 (jf. tabel 2) Avanceret Vejledende varighed 1 uge. Mål 1 Eleven kan vurdere komplicerede materialernes anvendelsesmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger 2 Eleven kan selvstændigt og ressourcebevidst foretage og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg på baggrund af tekniske miljø- og arbejdsmæssige samt økonomiske faktorer 3 Eleven kan anvende testmetoder på komplicerede materialer 4 Eleven kan udføre forædlingsmetoder Design og Produktudvikling 2 og kalkulation 2 Rutine Avanceret Vejledende varighed 2 uger. Mål 1 Eleven kan indsamle, udvælge, dokumentere og formidle inspiration til nye produkter 2 Eleven kan i samarbejde med relevante samarbejdspartnere udføre innovative og kreative opgaver i produktudvikling og produktmodning 3 Eleven kan udarbejde mindre oplæg til kollektion ved brug af ITværktøjer 4 Eleven kan vælge og redegøre miljøbevidst for relevante materialer, maskiner og teknikker 5 Eleven kan vælge og redegøre miljøbevidst for relevante materialer, maskiner og teknikker 6 Eleven kan udføre rationelle og ressourcebevidste metoder ud fra opsatte kvalitetsstandarder 7 Eleven kan udarbejde præsentationsmaterialer elektronisk 8 Eleven kan udarbejde materiale og priskalkulation til et produkt Produktfremstilling 2 Avanceret Vejledende varighed 2 uger. Mål 1 Eleven kan planlægge og beskrive procesforløb 2 Eleven kender til almindeligt forekommende problemstillinger i forbindelse med produktfremstilling 3 Eleven kender til test/afprøvning af færdige produkter 4 Eleven kan fremstille produkt/produkter inden for et selvvalgt område 5 Eleven kan planlægge og beskrive et procesforløb indenfor et selvvalgt område 6 Eleven kan løse problemer i forbindelse med produktfremstilling 20

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Akkreditering af eksisterende grunduddannelse (kommende bacheloruddannelse) i design Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere