Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune."

Transkript

1 Næstved Kommune, Skoleafdelingen. April ilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune. ilagene knytter sig til 16 i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Næstved Kommune om skolebestyrelsens beføjelser. Indhold. Skolestrukturen: ilag 1: Skoleoversigt. ilag 2: Skoledistrikter. ilag 3: Skolernes ordning og omfang. ilag 4: Skolefritidsordninger. ilag 5: Undervisning af tosprogede elever. Undervisningens ordning: ilag 6: Normalundervisningen. ilag 7: Specialundervisningen. Andre forhold. ilag 8: Indsatsområder. ilag 9: De pædagogiske servicecentre. ilag 10: Læseplaner. ilag 11: Ferieplan. ilag 12: Transport til skole. ilag 13: yrådets kvalitetsrapport. ilag 14: Kompetencefordelingsplan. 1

2 ilag 1. Skoleoversigt. Skolenummer Skole/skoleleder Adresse Capionskolen Skoleleder Ole Thestrup Schmidt Fladsåskolen Skoleleder Leon Lindevang Fuglebjerg/Grønbro Skole Skoleleder Anne-Louise oelsmand Heldagsskolen Skoleleder Jørn Klemmensen Holmegaardskolen Skoleleder Alice Jelen Holsted Skole Skoleleder Conny Spetzler Pedersen Hyllinge Skole Skoleleder Lars Ebert Kalbyrisskolen Skoleleder Lars Nedergaard Karrebæk Skole skoleleder Mette Thonke Kildemarkskolen Skoleleder Gregers Lau Hansen Korskildeskolen Skoleleder - vakant Lille Næstved Skole Skoleleder Poul Jørgensen Sjølundskolen Skoleleder Torben Møller Nielsen Lundebakkeskolen Skoleleder Helle Due ense Rønnebæk Skole Skoleleder Therese Flensbak Sct. Jørgens Skole Camilla Hoffmann Susålandets Skole Skoleleder Alexander Osmund Sydbyskolen Skoleleder Hans Stokholm eren Konst. skoleleder Jette Amundsen Helgesvej Herlufmagle Mogenstrup Parkvej 10 A 4700 Næstved Sandvedvej Fuglebjerg Kirkebakken Karrebæksminde Villavej 2, Fensmark 4684 Holmegaard Holsted Alle Næstved Søndergade 20, Hyllinge 4700 Næstved Ved Skolen Næstved Kirkebakken Karrebæksminde Kildemarksvej Næstved Korskildevej 2, røderup 4733 Tappernøje Herlufsholmvej Næstved Nygårdsvej Næstved Tokesvej 1, Toksværd 4684 Holmegaard Englebjergvej Næstved Manøvej Næstved Åsøvej Glumsø Parkvej Næstved Nygårdsvej Næstved 2

3 ilag 2. Skoledistrikter Skoledistrikter og valg af skole. Til hver skole hører et skoledistrikt. Næstved Kommune har 16 distriktsskoler. Link til webkort over skoledistrikter Tilflyttere til kommunen har altid ret til at få deres barn/børn optaget i distriktsskolen. Forældre kan søge om, at deres barn optages i en anden skole end distriktsskolen. I så fald sker det ved henvendelse til den ønskede skole. Skolelederen ved distriktsskolen kan visitere elever med specialpædagogisk behov til foranstaltning på en anden skole end distriktsskolen Frit skolevalg. Folkeskoleloven giver mulighed for frit skolevalg inden for og over kommunegrænser. Det betyder, at forældre har krav på optagelse af deres barn i en folkeskole i kommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Skolelederen kan ikke afvise et barns optagelse ud fra en pædagogisk vurdering. Elever der bor i skoledistriktet har ret til at blive indskrevet i den lokale skole, dersom de ikke tidligere har fravalgt den til fordel for en anden. Dersom distriktsskolen er fravalgt kan indmeldelse kun ske i overensstemmelse med reglerne for frit skolevalg. Ved flytning fra et skoledistrikt til et andet betragtes den nye skole som fravalgt, dersom eleven ikke er indskrevet inden for 3 måneder eller senere indskrivning er aftalt senest 3 måneder efter flytningen. yrådet har fastsat følgende retningslinjer for frit skolevalg ved optagelse af elever i Næstved Kommunes folkeskoler: A. Af hensyn til at skolen skal kunne optage tilflyttede elever i eget skoledistrikt, uden at dette medfører oprettelse af flere klasser på skolen, optages ikke elever, der er bosiddende uden for skoledistriktet, hvis der i forvejen er 24 elever i klassen. For Ll. Næstved Skole, Holmegaardskolen og Holsted Skole er grænsen 22 elever på grund af stor udbygning i skoledistrikterne.. Ved optagelse af elever fra andre distrikter eller andre kommuner inden for rammen af 24 elever, 22 elever i Ll. Næstved, Holmegaard og Holsted skoledistrikter, fastsættes følgende retningslinjer i prioriteret rækkefølge: a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. b. Søskende til elever på skolen går forud for andre. c. Nærmere boende går forud for fjernere boende. d. Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden. 3

4 For tilbagevendte elever fra f.eks. efterskoleophold, som ønsker at genoptage skolegangen i Næstved, har distriktsskolen - eller den skole eleven sidst var indskrevet på - ansvaret for skolegangen, indtil endelig skoleplacering har fundet sted Indskrivning i børnehaveklassen. ørnehaveklassen er fra 1. august 2009 obligatorisk. Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Et barn kan efter forældrenes anmodning indskrives i folkeskolen fra begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år. Et barns skolegang kan udsættes efter forældrenes anmodning. Udsættelse kan kun ske efter en individuel vurdering og skal være begrundet i barnets udvikling. Indskrivningen sker på distriktsskolen i januar måned med efterfølgende skolestart i august måned samme år. Indskrivningen sker på baggrund af direkte besked fra Næstved Kommune og/eller gennem annoncering i dagspressen og på kommunens hjemmeside opælsændring. Ved bopælsændring fra et skoledistrikt til et andet skoledistrikt har eleven ret til at fortsætte i den oprindelige distriktsskole. Medfører dette transportudgifter for eleven, er det kommunen uvedkommende. 4

5 ilag 3. Skolernes ordning og omfang. Skolens navn h..kl årg. 10. årg. -6.årg. Capionskolen X X Fladsåskolen X X Fuglebjerg Skole X X /Grønbroskolen Holmegaardskolen X X Holsted Skole X X Hyllinge Skole X Kalbyrisskolen X X Karrebæk Skole X Heldagsskolen * X Kildemarkskolen X X Korskildeskolen X X Lille Næstved Skole X X Sjølundskolen X 10 eren** X*** Lundebakkeskolen X X Rønnebæk Skole X Sct. Jørgens Skole X X Susålandets Skole X X Sydbyskolen X X Ad *: Fra 1. august 2012 er Heldagsskolen en afdeling af Karrebæk Skole Ad **:Fra 1. august 2012 er 10 eren en afdeling af Sjølundskolen Ad ***: Skolen har ud over 10. årgang modtageklasse for de årige tosprogede elever. Fladsåskolen, Lille Næstved Skole, Lundebakkeskolen og Sydbyskolen har skoleafdelinger beliggende på selvstændige geografiske matrikler. Fra efteråret 2012 har Fladsåskolen kun en matrikel. På skoler med afdelinger på selvstændige matrikler oprettes klasser ud fra skolebestyrelsens principper for oprettelse af klasser. Skolelederen kan således under iagttagelse af principperne beslutte, at fx indskolingen samles på den ene afdeling. 5

6 ilag 4. Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger. SFO. yrådet har besluttet et administrationsgrundlag, der fastlægger rammerne for planlægning og drift af SFO erne. Alle selvstændige skoler med undtagelse af Sjølundskolen, Heldagsskolen og 10 eren har SFO. Ved skoler med afdelinger på selvstændige matrikler oprettes SFO svarende til klassetrin på hver enkelt afdeling. Lille Næstved Skole og Fuglebjerg/Grønbro har hver to selvstændige SFO er, en på hver af skolernes to afdelinger. Sydbyskolen rummer dels en special-sfo og en almindelig SFO. I henhold til folkeskolelovens 36, stk. 7 har forældrene krav på at få deres barn optaget i en etableret SFO ved den skole, hvor barnet er optaget. SFO en er et fritidstilbud til børn, der er optaget i den enkelte skoles klasse Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger. yrådet fastsætter jf. folkeskolelovens 40, stk. 4, mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne Mål - og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. servicelovens 19, stk Mål - og indholdsbeskrivelsen skal inden for rammerne af folkeskolens formål angive mål for samspillet mellem skolefritidsordningens aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. eskrivelsen skal endvidere angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i skolefritidsordningen Det skal blandt andet fremgå af mål - og indholdsbeskrivelsen, i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen tilbyder lektiestøtte gør en målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov, forudsætninger m.v. inddrager krop og bevægelse i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger eller lignende 6

7 Mål - og indholdsbeskrivelsen skal indeholde overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen Mål - og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning, herunder ved videregivelse af oplysninger om børnene. eskrivelsen skal i de tilfælde, hvor børnene starter i skolefritidsordningen på et tidligere tidspunkt end i forbindelse med skoleårets start i børnehaveklassen, angive, om og i givet fald på hvilken måde arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start. Der er politisk vedtaget en minimumsmodel for brobygningen mellem dagtilbud og skole Fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelse for den enkelte skolefritidsordning delegeres til den enkelte skolebestyrelse Åbningstider. Der åbnes kl og lukkes kl (fredag kl ). På skoledage er der lukket i undervisningstiden svarende til 24 lektioner i skoleåret svarende til 40 uger Ferielukning. yrådet har besluttet, at der holdes ferielukket i gennemsnit 25 dage om året. Den konkrete ferielukning fastlægges for hvert skoleår. Udgangspunktet er, at der holdes lukket i sommerferien i uge , 3 dage op til påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt mulige lukkedage i juleferien. Med henblik på at sikre pasningsmulighed på dage med ferielukning, har yrådet besluttet, at der holdes åbent i SFO erne, på Fladsåskolen, Fuglebjerg Skole, Holmegaardskolen, Holsted Skole og Susålandets Skole på alle dage med ferielukning. Den enkelte SFO informerer forældrene om tilmelding m.v SFO II. yrådet har besluttet et administrationsgrundlag, der fastlægger rammerne for planlægning og drift af SFO II erne. I Næstved Kommune har følgende skoler SFO II: Capionskolen, Fladsåskolen, Fuglebjerg Skole Grønbroskolen, Holmegaardskolen, Korskildeskolen, Lundebakkeskolen og Susålandets Skole, og SFO II-tilbuddet følger skoledistriktet, og ligger i forlængelse af SFO-tilbuddet. Der er ikke kontrolleret fremmøde i SFO II. SFO II er et fritidstilbud til børn, der er optaget skolens klasse. I den enkelte SFO II kan der indskrives et maksimalt antal børn, og SFO II er ikke omfattet af pasningsgaranti. Åbningstiden i SFO II svarer til åbningstiden i SFO fratrukket tiden til morgenåbning i 40 uger. På skolefridage åbnes kl. 9. SFO II har således ikke morgenåbning. 7

8 På skoledage åbner SFO II efter 5 lektion. De årlige åbningstimer fordeles lokalt i forhold til ringetider og andre forhold, der vægtes på den enkelte skole. SFO II har samme ferielukkedage som SFO, og der er ikke feriepasningsordning for SFO II børnene. Der er mulighed for efter lokal beslutning at ferielukke yderligere 1 uge i sammenhæng med de fastlagte lukkeuger i skolesommerferien i SFO Førskoleordninger. Førskoleordningen er etableret under folkeskoleloven og organiseret under skolernes SFO. ørnehavebørn overflyttes til en førskoleordning i skolernes SFO pr. 1. april samme år, hvor de skal starte i børnehaveklasse. For Holmegaardskolen gælder, at førskolegruppen starter 1. august året før, de skal starte i børnehaveklasse. Førskoleordningen har samme indholdsmæssige rammer som øvrige dagtilbud indtil 1.april, hvor den overgår til SFO normering og indholdsmæssigt til SFO ens mål- og indholdsbeskrivelser. ørnehavebørn overflyttes på nuværende tidspunkt ikke til Holsted Skole og Lille Næstved Skole, da de fysiske ramme ikke giver mulighed for det. For alle gælder, at normeringen pr. 1. april fastsættes til samme niveau, som er gældende for SFO. For alle børn, der overføres til SFO pr. 1. april, gælder, at tilbuddets indhold er beskrevet i SFO ens mål- og indholdsbeskrivelser. ørn, som allerede er visiteret til vidtgående specialundervisning, overflyttes først til SFO, når de starter i specialundervisningstilbuddet. ørn, der skal starte på en privatskole, bliver i deres dagtilbud til skolestart. 8

9 ilag 5. Undervisning af tosprogede elever Dansk som andetsprog. Skolerne tildeles midler til alle 2-sprogede elever. Det forventes ikke at alle 2-sprogede har behov. De Nationale tests skal bl.a. danne baggrund for, hvilke tosprogede elever fra børnehaveklasse 9. klasse, der skal modtage undervisning i dansk som andetsprog. Gennemførelsen af tests foretages af de enkelte faglærere på skolerne. Tosprogede elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, evalueres en gang årligt ved hjælp af intersprogsanalyser. Tolkebistand er en central foranstaltning og betales via en fælles pulje Årlig evaluering af tosprogede elever. Det er målet, at en årlig systematisk evaluering af alle tosprogede elever i form af både nationale faglige tests samt intersprogsanalyser skal: danne baggrund for, hvilke elever der har behov for at modtage undervisning i dansk som andetsprog målrette undervisningens indhold og omfang målrette resurserne, som skolerne modtager til tosprogede elever dokumentere indsatsen af undervisningen i dansk som andetsprog anvendes til kommunal statistik Modtageklasser. Der er tre modtageklasser på Kildemarkskolen, som optager de 6-14 årige tosprogede elever. Der er en modtageklasse på 10 eren optager de årige tosprogede elever. Efter modtageklassen udsluses eleverne til folkeskolens almindelige klasser, hvilket typisk vil være på distriktsskolen. Resursetildelingen til skolerne gælder også for udslusede elever fra modtageklasserne. 9

10 ilag 6. Normaludervisningen. Med udgangspunkt i de tildelte timer tilrettelægger skolen undervisningen og de tilhørende aktiviteter, herunder bl.a. tværfaglige emner, temadage, projektarbejder, lejrskole, praktik, ekskursioner og prøver Elevernes timetal. Elevernes timetal på de enkelte klassetrin i Næstved Kommune sammenlignet med Undervisningsministeriets minimums- og vejledende timetal: Klassetrin UVM UVM Næstved Kommune 1. Minimum 690 Vejledende , , , , Den viste fordeling betyder, at eleverne i 1. til 3. klasse har i alt 15 timer mindre end det vejledende (1 lektion) mens eleverne i 4. til 6. klasse har i alt 15 timer (½ lektion) mere end den vejledende plan. Timefordelingsplanen udformes således at Undervisningsministeriets minimumstimetal for de enkelte fag/faggrupper opfyldes. Det betyder, at den enkelte skole har et råderum i forhold til placering af timerne på fagene. Skolebestyrelserne på skoler, der er henholdsvis fødeskole og modtageskole, har en forpligtelse til koordinering skolerne imellem. Den enkelte skoles udmøntning af timefordelingsplanen fremgår af kvalitetsrapporten. 10

11 6.2. Den enkelte skoles råderum. Folkeskoleloven har flere minimumsbestemmelser, dels for timetallet i fagene dansk og matematik på klassetrin og historie på klassetrin dels et grundminimum for antallet af lektioner på de enkelte årgange og et minimum for det samlede antal lektioner gennem det obligatoriske grundskoleforløb fra klasse. Endelig gælder en række minimumskrav til fordelingen af timer mellem fagblokke med humanistiske fag, naturfag, praktisk/musiske fag og klassens tid, fordelt på de tre faser: og samt klassetrin. Inden for disse rammer fastsætter skolebestyrelsen principper for den enkelte skoles timefordelingsplan, således at Undervisningsministeriets minimumstimetal for de enkelte fag opfyldes, og således at det samlede besluttede timetal sikres set over hele skoleforløbet. Det betyder, at den enkelte skole har et råderum i forhold til placering af timerne på fagene, dog således at skolen er bundet af, at det samlede besluttede timetal skal udmøntes. I denne forbindelse er der en forpligtelse til koordinering mellem skolebestyrelserne på skoler, der er henholdsvis fødeskole og modtageskole Tildeling af undervisningstimer til skolerne. Ressourcetildelingen sker ud fra elevtalsrelaterede parametre. Resurserne fordeles mellem skolerne ud fra følgende principper: Normalundervisning fordeles efter et vægtet elevtal, idet der tages højde for, hvor mange ugentlige undervisningslektioner de enkelte klassetrin har. Samtidig laves en garantiberegning ud fra, at der skal sikres midler til at gennemføre undervisningen på hvert klassetrin ved maksimal klassestørrelse. Dette er med udgangspunkt i folkeskolelovens regel om maksimalt 28 elever i en klasse. Almindelig specialundervisning fordeles på baggrund af elevtal og socialfaktor. For skoleåret 2011/2012 sker det dog med beregning af vægtede gennemsnit i forhold til sammenlagte distrikter, da det ikke er muligt at nå at genberegne socialfaktormodellen. I beregningen laves en vægtning af resurserne med henblik på at styrke resurserne til tidlig indsats Klassedannelse. Den enkelte skole beslutter hvor mange børnehaveklasser, der oprettes. Dersom skolen ønsker at oprette flere klasser end antallet af indskrevne distriktselever på årgangen berettiger til, skal det aftales med forvaltningen. Klasser dannes som udgangspunkt med 18 til 26 elever i skoler med flere spor, men det er den enkelte skole, der ud fra såvel et pædagogisk hensyn som et overordnet hensyn til skolens økonomiske ramme beslutter, hvor mange klasser der oprettes. ørnehaveklasse på enkeltsporede skoler oprettes med det elevtal, der indskrives. 11

12 De beskrevne regler for oprettelse af børnehaveklasser gælder også for klasser på klassetrin samt for overflyttede klasser til overbygningsskoler Valgfag. Lovgrundlaget for valgfag findes i 9 i folkeskoleloven og i ekendtgørelse nr. 593 af 24/ Følgende fag og emner kan tilbydes som valgfag: Fransk, tysk, tekstbehandling, teknologi, medier, billedkunst, fotolære, filmkundskab, drama, musik, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, motorlære, andre værkstedsfag og arbejdskendskab. Skolernes valgfagsordninger etableres inden for de gældende bestemmelser og under hensyntagen til, at skolerne råder over de nødvendige faglokaler og lærerkræfter. yrådet har uddelegeret beføjelserne til at godkende andre valgfag i henhold til folkeskolelovens 9, stk. 7 til skolebestyrelsen ved den enkelte skole. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens udbud af valgfag. I øvrigt kan der etableres samarbejde mellem skolerne og med Ungdomsskolen, ligesom der kan etableres valgfag på tværs af flere klassetrin klasse. Kommunens 10. klasser er samlet på 10 eren, der fysisk er placeret på Sjølundskolen. Fra august 2012 er 10 eren en afdeling under Sjølundskolen. 10. klasse er målrettet de elever, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne målretning kommer blandt andet til udtryk i nye elementer i 10. klasse som obligatorisk brobygning, en række nye fag målrettet ungdomsuddannelserne og ved forstærkede krav til uddannelsesvejledningen og uddannelsesplanen. De nye regler, der trådte i kraft 1. august 2008, fremgår af folkeskoleloven, men også af vejledningsloven (LK 671), der regulerer vejledning og brobygning i 10. klasse Konfirmationsforberedelse Tiden til konfirmationsforberedelse fastsættes ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Folkeskoleloven 53 Der pågår i foråret 2011 forhandlinger om at finde fleksible aftaler bl.a. i forbindelse med, at eleverne på Sjølundskolen kommer fra mange forskellige sogne. Afsnittet opdateres når forhandlingerne er afsluttet. 12

13 ilag 7. Specialundervisningen Faglig bistand til skolerne. Skoleafdelingens konsulenter og psykologgruppen understøtter skolerne med råd og vejledning af skoleledelse, lærere og pædagoger og yder vejledning til skoler, der arbejder med LPmodellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse). Skoleafdelingens konsulenter koordinerer netværk for skolernes læsevejledere, specialcenterkoordinatorer, AKT-lærere og tosprogslærere. Chefen for skolernes it- og mediecenter koordinerer netværk for skolernes it-vejledere og ledere af pædagogisk servicecenter. Skoleafdelingens konsulenter arrangerer og afholder kurser for skolerne. Al vejledning og kurser bygger på den rummelige tankegang, som vægter elevernes læringsmiljø frem for at fokusere på den enkelte elevs fejl og mangler 7.2. Tværfagligt samarbejde For at sikre en fælles og koordineret indsats i forhold til børn og unge som ikke trives eller som har vidtgående behov, er der iværksat et tværfagligt samarbejde. Målet er at børnene og forældrene skal opleve en helhedsorienteret og sammenhængende håndtering af deres behov. Arbejdet og organiseringen er beskrevet i pjecen Tværfagligt Samarbejde i Praksis 7.3. Skolens interne specialundervisning. Ressourcerne til skolernes egen specialundervisning er fordelt til skolerne efter en faktorfordelingsmodel, som bygger på skoledistriktets elevers sociale status (ud fra forældrene), hvori indgår følgende elementer: Forældres uddannelse, bruttoindkomst, ledighed, civilstatus, alder, indvandrere, og socioøkonomisk status. Faktorerne beregnes for alle elever på alle klassetrin i skoledistriktet. Ressourcerne er fordelt med 1/3 efter elevtal og 2/3 efter de 10 % svageste elever. Resurserne til skolens specialpædagogiske bistand anvendes primært forebyggende i indskolingen. På grundlag af sprog- og læsetest tilrettelægger skolen støtteundervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs standpunkt, herunder bl.a. læsekurser samt vejledning for lærere/lærerteam om undervisningsdifferentiering og andre undervisningsmetoder og - principper. Alle lærere har ansvar for elevernes læsning, idet dansklæreren underviser i læseteknik og alle lærere i læseforståelse. Der henvises i øvrigt til Handleplan for læsning i Næstved Kommune. På de øvrige klassetrin gives støtteundervisningen primært som periodevis ekstrahjælp uden for elevens normale skema. På de ældste klassetrin kan støtte også gives som led i elevens uddannelsesplan. 13

14 7.4. Vidtgående specialundervisning. Fra august 2009 er økonomi og ansvar for den vidtgående specialundervisning udlagt til de enkelte skoler. Proces og indhold er beskrevet i Retningslinjer for udlægning af den vidtgående specialundervisning i Næstved Kommune Formålet med udlægningen er at sikre en hurtigere og tidligere indsats, større fleksibilitet, hurtigere sagsbehandling, standsning af progressionen i antal henviste elever, samt at der ydes konsultativ bistand i højere grad end undersøgelser og kontrol. Der er derfor opstillet en målsætning om højere kvalitet, maksimal inklusion og om, at resurser flyttes fra indgribende til foregribende indsats. En arbejdsgruppe og en styregruppe varetager udlægningen og udarbejde grundlaget for den. Udlægningen sker i tre faser. I 1. fase er budgettet udlagt efter de konkret visiterede børn og i 3. fase, skal budgettet fordeles efter objektive kriterier. 2. fase er en overgangsfase fra fase 1 til fase 3. På baggrund af en undersøgelse af hvilke socialfaktorer (biologiske forældres uddannelse, bruttoindkomst, ledighedsgrad, civilstatus, alder, indvandrere, socioøkonomiske status), der havde sammenhæng med tildeling af vidtgående specialundervisning, sammenlignet med alle elever i Næstved Kommune, er der udarbejdet en ressourcefordelingsmodel. Modellen er baseret på elevtal og en social faktor. yrådet har på baggrund af undersøgelsen og med virkning fra 1. august 2011 besluttet en ressourcefordelingsmodel, hvor distriktets 5 % mest udsatte elever vægter med halvdelen, og elevtallet i distriktet vægter med halvdelen Visitation. Fra 1. august 2009 er det skolelederen på distriktsskolen, der beslutter, om en elev skal have vidtgående specialundervisning, og som står for visitationen hertil. Forvaltningens udlægningsansvarlige konsulent indgår i visitationerne. Der er udarbejdet en procedure. Skolerne kan i øvrigt trække på forvaltningens udlægningsansvarlige konsulent i forbindelse med etablering af foranstaltninger m.v Specialklasser. På en række skoler er der oprettet specialklasser for elever med vidtgående behov. Skolernes foranstaltningstilbud er beskrevet på skolernes Fællesnet og revideres løbende af skolerne. U&-klassen - Undervisnings- og behandlingsklassen på Sydbyskolen. Heldagsskolen: Skolen er for elever fra klasse med adfærds-, kontakt- og trivselsproblematik. Skolen er en selvstændig skole til 31. juli

15 Enkeltintegration og dobbeltklasser. For at tilgodese Næstved Kommunes principper om mindsteindgreb, nærhed, helhed og inklusion kan skolerne enkeltintegrere elever med vidtgående behov eller oprette dobbeltklasser, hvis flere elever har særlige behov. En dobbeltklasse består af to klasser, som udgør en pædagogisk enhed, hvor lærere, skema og lokale er fælles for alle elever. Der undervises efter folkeskolelovens almindelige bestemmelser, men undervisningen tilrettelægges således, at der tages hensyn til de elever, der har særlige behov Kildemarksprojektet. Kildemarksprojektet varetager arbejdet med distriktets børn, der har særlige behov. Økonomi og kompetence til formålet er udlagt til en tværfaglig gruppe i Kildemarkskolens distrikt. Projektet startede den 1. januar 2004 og udløber med udgangen af ørn i pleje. ørn i pleje er at betragte som andre børn i den enkelte skoles distrikt, og er således berettiget til den nødvendige støtte på samme vilkår. Henvisning til den almindelige specialundervisning er således skolens udgift. 15

16 ilag 8. Indsatsområder Vision. Næstved Kommunes skolevæsen skal være præget af værdier, der bygger på et inkluderende fællesskab og menneskesyn, som fremmer elevernes og medarbejdernes trivsel. Faglige og personlige kompetencer prioriteres ligeværdigt, og elevernes kompetencer evalueres og dokumenteres løbende ligesom undervisningens kvalitet vurderes i et udviklingsperspektiv. Læringsmiljøer og læringsformer udvikles til stadighed, så alle elever udfordres under hensyntagen til deres individuelle behov og muligheder. Ledelsens mål er ambitiøse og tydelige for alle i skolens organisation, og pædagogisk involvering og opfølgning præger hverdagen Kommunal skolestrategi. Der er politisk vedtaget en skolestrategi gældende fra 1. august 2011 juni Skolestrategien sætter retningen for skolevæsenet. Skolestrategien angiver, at alle skoler skal arbejde med fokusområderne: Kvalitet i kerneydelsen/faglighed Rummelighed/inklusion Attraktive arbejdspladser/rekruttering Kost og sundhed Den enkelte skole planlægger og beskriver arbejdet med fokusområderne og hvilke tiltag, der arbejdes med hvert af strategiens år. Skolens beskrivelse skal angive skolens mål, intensitet, omfang og rækkefølge for arbejdet. eskrivelsen skal fremgå af skolens kvalitetsrapport Skolens egne indsatsområder. Den enkelte skole kan herudover vælge egne indsatsområder og fastlægge mål og succeskriterier herfor. eskrivelsen skal fremgå af skolens kvalitetsrapport. Den enkelte skole afsætter resurser til arbejdet med skolestrategien og egne indsatsområder, så der sikres sammenhæng mellem mål og midler. udget for de enkelte indsatsområder samt tids- og handleplaner indarbejdes i skolens kvalitetsrapport, ligesom det gælder for resurseregnskab og indsatsområdernes evaluering og dokumentation. Kvalitetsrapporten er udgangspunkt for en evalueringssamtale mellem den enkelte skole og Skoleafdelingen. 16

17 ilag 9. De pædagogiske servicecentre. Skolebibliotekerne er etableret i henhold til folkeskolelovens 19, stk. 2 og 3 og ekendtgørelse nr. 174 af 13. marts Skolebibliotekerne fungerer som pædagogiske servicecentre og er en del af skolernes virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det er besluttet at oprette kombi-bibliotek på Korskildeskolen. Skolebibliotekets budget er en del af den enkelte skoles budget. Der er etableret fælles materialevalg, der tilrettelægges og koordineres af lederen af Skolernes IT- og Mediecenter. ilag 10. Læseplaner. yrådet har besluttet, at skolerne følger Undervisningsministeriets vejledende forslag til læseplaner for fag, tilbudsfag, valgfag og obligatoriske emner, såfremt der ikke er udarbejdet og godkendt lokale læseplaner. Den enkelte skole kan udarbejde egne læseplaner. Forslag til lokale læseplaner udarbejdes af skolen og godkendes af yrådet efter skolebestyrelsens indstilling. 17

18 ilag 11. Ferieplaner. Skoleafdelingen udarbejder forslag til vejledende ferieplan, der udsendes til høring på skoler og i skolebestyrelser. I den vejledende ferieplan er der 200 skoledage for at sikre, at eleverne kan få det timetal, der er fastlagt i Folkeskoleloven. Da det udarbejdede forslag til ferieplan er vejledende, har den enkelte skole mulighed for at justere ferieplanen inden for lovens rammer. Såfremt den vejledende ferieplan fraviges, skal forvaltningen underrettes herom. Skolen skal sikre, at eleverne får det af Næstved Kommune besluttede timetal. Vejledende ferieplan for skoleåret 2011/12 Sommerferie 25. juni august 2011 Efterårsferie 15. oktober oktober 2011 Juleferie 21. december januar 2012 Vinterferie 11. februar februar 2012 Påskeferie 31. marts april 2012 St. ededag 4. maj 2012 Kristi Himmelfartsdag 17. maj 2012 Fridag 18. maj 2012 Pinseferie 26. maj maj 2012 Grundlovsdag 5. juni 2012 Sommerferie 30. juni august 2012 Skolestart mandag den 13. august 2012 Vejledende ferieplan for skoleåret 2012/13 Sommerferie 30. juni august 2012 Efterårsferie 13. oktober oktober 2012 Juleferie 21. december januar 2013 Vinterferie 9. februar februar 2013 Påskeferie 23. marts april 2013 St. ededag 26. april 2013 Kristi Himmelfartsdag 9. maj 2013 Fridag 10. maj 2013 Pinseferie 18. maj maj 2013 Grundlovsdag 5. juni 2013 Sommerferie 29. juni august 2013 Skolestart mandag den 12. august

19 Vejledende ferieplan for skoleåret 2013/14 Sommerferie 29. juni august 2013 Efterårsferie 12. oktober oktober 2013 Juleferie 21. december januar 2014 Vinterferie 8. februar februar 2014 Påskeferie 12. april april 2014 St. ededag 16. maj 2014 Kristi Himmelfartsdag 29. maj 2014 Fridag 30. maj 2014 Grundlovsdag 5. juni 2014 Pinseferie 7. juni juni 2014 Sommerferie 28. juni august 2014 Skolestart mandag den 11. august 2014 ilag 12. Transport til skole. Eleverne i Næstved Kommunes folkeskoler tilbydes transport med trafikselskabet Movia eller de lukkede ruter. Forskellen er, at de lukkede ruter ikke kan benyttes af øvrige borgere Afstandskriteriet for buskort. Næstved Kommune yder fri befordring til børn, hvis skolevejen er længere end: 2½ km i børnehaveklasse til og med 3. klasse 6 km i klasse 7 km i klasse 9 km i 10. klasse Elever, der har kortere skolevej, kan i særlige tilfælde ydes fri befordring, hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. Der er ikke fri befordring for elever, som undervises et andet sted end distriktsskolen, bortset fra de elever, der er henvist til en anden skole end distriktsskolen. efordringen retter sig efter den vejledende ferieplan Hvor får eleverne et buskort? Kort eller adgang til de lukkede ruter bestilles via skolens kontor. Kort til de offentlige ruter bestilles via skolens kontor. Dette gælder kun for transportberettigede elever. 19

20 ilag 13. yrådets kvalitetsrapport. I folkeskolelovens 40a er der fastsat bestemmelser om kommunalbestyrelsens kvalitetsrapport om folkeskolen, der har til formål at beskrive kommunens skolevæsen og skolernes faglige niveau samt de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau og opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal efter høring i skolebestyrelserne - drøftes på et møde i yrådet med henblik på stillingtagen til opfølgning herpå. Kvalitetsrapporten bliver gjort til genstand for en drøftelse mellem repræsentanter for den enkelte skole og forvaltningen. Som opfølgning på drøftelserne anmodes skolerne om at udarbejde og fremsende en handleplan. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole - ud fra en helhedsvurdering i forhold til skolens testresultater og prøveresultater ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde og vedtage en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Handlingsplanen skal forinden høres i den pågældende skoles skolebestyrelse. Yderligere er kommunalbestyrelsen forpligtet til at offentliggøre kvalitetsrapporter på internettet. 20

21 ilag 14. Kompetencefordelingsplan. I Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Næstved Kommune kapitel 2 om skolebestyrelsens beføjelser er det fastlagt, at skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder inden for de mål og rammer, der er fastsat af yrådet, og som fremgår af bilag til denne vedtægt. Endvidere fremgår det, at yrådet har delegeret sine beføjelser efter styrelsesbestemmelserne i folkeskoleloven, bortset fra de beføjelser, som følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen, det der er underlagt delegationsforbud samt beslutninger om skolestruktur. Herudover henvises til folkeskolelovens kapitel 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen, hvor skolebestyrelsens pligter og rettigheder er fastlagt i 44 og skolelederens kompetence i 45. Nedenfor er en oversigt med udgangspunkt i lovens bestemmelser om kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen (K), der dækker såvel yrådet, ørneudvalget og ørne- og Kulturdirektøren, Skolebestyrelsen (S) og skolens leder (LEDER). - beslutningstager iht. Loven. () - beslutningstager efter intern delegation til skolens leder eller ekstern delegation til skolebestyrelsen. F - udarbejder forslag. U - udtaleret iht. Loven. (U) - udtaleret efter kommunalbestyrelsens beslutning. I indstiller. De økonomiske rammer K S LEDER 40, stk. 2, fastsættelse af de økonomiske rammer for de enkelte skoler 44, stk. 3, godkendelse af skolens budget F 50, stk. 1, nr. 1, 50, stk.1, nr. 2, 50, stk.1, nr. 3, fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i undervisning i fritiden efter 3, stk. 3, fastsættelse af evt. betaling for voksnes deltagelse i undervisning efter 3, stk. 5, fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i kulturcenteraktiviteter, jf. 3, stk. 6, 21

22 K S LEDER 50, stk. 2, fastsættelse af betaling for SFO, jf. 3, stk. 4, 50, stk. 7, betaling af forplejning på ekskursioner, lejrskoler og skolerejser () Ansættelse og afsked 40, stk. 2, nr. 2, og 44, stk. 7, 40, stk. 2, nr. 2, og 44, stk. 7, 40, stk. 2, nr. 2, og 44, stk. 7, ansættelse af skoleleder U ansættelse af lærere U () afsked af skoleleder og lærere (U) Skolens struktur og indhold 40, stk. 1, fastlæggelse af mål og rammer for skolernes virksomhed U 24, stk. 3, og stk. 4 beslutning om nedlæggelse af selvstændig skole U 40, stk. 2, nr. 2, 40, stk. 2, nr. 3, antallet af skoler U fastlæggelse af skoledistrikter U 36, stk.3, retningslinjer for evt. frit skolevalg 36, stk. 5, fastsættelse af tidsfrist for indskrivning (U) (U) 34, stk. 2, godkendelse af udsættelse af barns undervisning med et år ud over undervisningspligtens indtræden () 40, stk. 2, antal klasser/ klassetrin på hver enkelt skole 40, stk. 2, omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand jf. 3 og 4 40, stk. 2, omfang af undervisning i fritiden jf. 3, stk. 3, 40, stk. 2, omfang af skolefritidsordning, jf. 3, stk. 4 U U U U 22

23 K S LEDER 40, stk. 2, rammer for klassedannelse 40, stk. 2, rammer for timetal 40, stk. 2, rammer for specialundervisning 40, stk. 2, generelle retningslinjer jf. 3, stk. 5, voksne i undervisningen på klassetrin 40, stk. 2, generelle retningslinjer jf. 3, stk. 6, kulturcenteraktiviteter 40, stk. 2, retningslinjer om indskrivning og optagelse 40, stk. 2, beslutning om hel eller delvis forplejning, ex skolemælk 40, stk. 2, beslutning om skolebiblioteksordning 40, stk. 2, beslutning om andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler (Fx fastlæggelse af ferieplan) (U) (U) (U) (U) (U) (U) 40, stk. 3, godkendelse af læseplaner I 40, stk. 4, mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne U 40a, stk. 2, nr. 3 og 4, kommunalbestyrelsens årlige kvalitetsrapport U 26 befordring 33, stk. 4, godkendelse af visse børns opfyldelse af undervisningspligten uden for folkeskolen 23

Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015. Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune.

Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015. Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune. Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015 ilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune. Indhold Skolestrukturen... 3 ilag 1. Skoleoversigt... 3 ilag 2. Skoledistrikter... 4 2.1. Skoledistrikter

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kerteminde kommunes skolevæsen 28-06-2007 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1- yrådet...3 Kapitel 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg...3 Mødevirksomhed...4 Forretningsorden...4

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen Direktørområdet for Børn og Kultur Indholdsfortegnelse 1 Skolestruktur... 4 1.1 Antal skoler... 4 1.2 Skoledistrikter... 4 1.2.1 Optag i anden

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed Udkast til Styrelsesvedtægt Et fælles skolevæsen Redelighed Mulighed Helhed Halsnæs Kommunes skolevæsen 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 2: Pædagogisk råd... 3 Kapitel

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen Bilag til Vedtægt for styrelsen af Fredericia Kommunale Skolevæsen Fredericia Kommunale Skolevæsen Juni 2013 (13/3722) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt side 4 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 2. Skoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2012 Godkendt af Byrådet den 13.11 2012 Revideret august 2014 som følge af skolereformen Generelt Billund Kommunes Skolevæsen er

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven 5, stk. 4 Eleverne kan tilbydes undervisning i fransk i stedet for tysk på 7.-9. klassetrin 5, stk. 5 Der er mulighed for at give undervisning i fag tidligere end angivet i 5, stk. 2-4 5, stk. 6 Der gives

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside: kolestart.

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside:  kolestart. Bilag 1 til skolestyrelsesvedtægten for Furesø Kommune Januar 2011 0.0 Værdigrundlag & Børneog Ungepolitik Byrådet har vedtaget en vision for Furesø Kommune Vi skal ber løsninger sammen og en Børne- og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen x Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen Vedtaget i Byrådet den 6. juni 2012 Forord Ishøj Kommune er, på linje med alle andre danske kommuner, forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for det

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2012 Godkendt af Byrådet den 13.11 2012 Generelt Billund Kommunes Skolevæsen er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler UNDERVISNINGENS ORDNING

Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler UNDERVISNINGENS ORDNING Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen... 2 1. KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler.... 2 2. UNDERVISNINGENS ORDNING... 5 3. ANDRE FORHOLD... 6 4. SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune ilag til styrelsesvedtægt for skoleområdet i rønderslev Kommune, skoleåret 2016-17 og frem ilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i rønderslev Kommune Indhold 1. Indledning... 2 1.1 egrebsafklaring...

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for Ikast Brande kommunes skolevæsen

Bilag til styrelsesvedtægt for Ikast Brande kommunes skolevæsen Indholdsfortegnelse Bilag 1: Skoleoversigt... 3 Bilag 2: Skoledistrikter og valg af skole... 4 Nye skoledistrikter for skolerne i Ikast.... 4 Generelle bestemmelser gældende for hele kommunen.... 4 2.1

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE December 2011 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommunes Skolevæsen er det muligt at søge udsættelse

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Vedtaget på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 7. sep. 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed...

Læs mere

Skoleforvaltningen Kompetencefordelingsplan ( ) Kompetencens placering

Skoleforvaltningen Kompetencefordelingsplan ( ) Kompetencens placering Folkeskolen Kompetencens placering Bemærkninger Uddelegering af rådmandens kompetence Overordnet ansvar for folkeskolen for drift af folkeskolen Jvf. Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt folkeskolen for opfyldelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Forslag til ny organisering af skolerne i. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Udsendt 17. september 2015. Høringsfrist 12.

Forslag til ny organisering af skolerne i. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Udsendt 17. september 2015. Høringsfrist 12. Forslag til ny organisering af skolerne i Næstved Kommune Høringsmateriale Udsendt 17. september 2015 Høringsfrist 12. november 2015 Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved 5588 5010 www.naestved.dk

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 med de ændringer, der følger af lov nr. 360 af 19. maj 2004, lov nr. 477 af

Læs mere

2. Kompetencefordeling

2. Kompetencefordeling 2. Kompetencefordeling 7 Kompetencefordelingen imellem de forskellige aktører på skoleområdet kan overordnet beskrives som følger: Byrådet fastlægger de konkrete rammer for skolens opbygning, indhold og

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere