CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING"

Transkript

1 CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

2 Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report Økonomi Financial Overview 8 10 Forskning Research Uddannelse Education Specielle indsatsområder Special Programmes Forskning set fra virksomhederne IT Personale Nye projekter CITs bestyrelse 1998 Members of the Supervisory Board of CIT Øvrige igangværende projekter i Publikationer Center for IT-forskning The Danish National Centre for IT Research RESEARCH 34

3 Kort om CIT What is CIT? 3 Center for IT-forskning (CIT) blev oprettet i 1996 som en selvstændig institution under Forskningsministeriet. CITs mission er at fastholde og udbygge dansk forskning inden for informationsteknologi (IT), med udgangspunkt i de stærkeste IT-forskningsmiljøer og i samarbejde med dansk erhvervsliv. CITs budget er på 130 mill. kroner for perioden Bevillingen anvendes til at medfinansiere samarbejdsprojekter mellem universiteter og erhvervsliv inden for IT-forskning, at igangsætte specielle initiativer for at fremme udvalgte områder inden for IT-forskningen, at fremme erfarings- og vidensudveksling, også på nordisk basis og internationalt, at styrke universitetsuddannelserne, herunder efteruddannelse og Ph.D.-uddannelse. Web-adresse: The Danish National Centre for IT Research (CIT) was created in 1996 by the Ministry of Research and Information Technology. CIT is an independent institution under the Ministry. The mission of CIT is to promote Information Technology Research in Denmark. It was given a funding of 130 million Danish Kroner (18.5 M USD) for the four years 1996 through This is used to co-finance joint research projects between university research and industry, for special programmes promoting selected areas of IT research, to facilitate cooperation and information exchange nationally and internationally, primarily in the Nordic countries, to promote graduate and post graduate PhD education programmes. Web site: 3 CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

4 Beretning Der er et højt aktivitetsniveau inden for IT-forskning i Danmark, men samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv har været mindre udbygget end i mange andre lande. En anden velkendt udfordring er, at tilskyndelse til innovation og iværksættervirksomhed synes at være utilstrækkelig, såvel ud fra et økonomisk synspunkt som med hensyn til anerkendelse fra omgivelser og samfund. CITs vision er, at der vil opstå betydelig synergi, når forskere fra universiteter og erhvervsliv samarbejder. I løbet af 1998 blev der igangsat yderligere 10 projekter med IT-forskningssamarbejde mellem virksomheder og universitetsforskere. Endvidere blev to nye projekter startet inden for Center for Objekt-Teknologi. Der var fire projekter, der blev afsluttet som planlagt i 1998, men i to af dem valgte partnerne at fortsætte samarbejdet i efterfølgende projekter. Den samlede sum bevilget af CIT i 1998 til medfinansiering af disse projekter udgjorde 43 mill. kroner. De samlede budgetter til disse, omfattende bidrag fra alle parterne, udgør tre gange så meget. Forskningsresultaterne i projekterne har i mange tilfælde ført til nye produkter og nye udgaver af eksisterende produkter, og der er indgivet fire patentansøgninger i 1998 fra forskere i projekterne. Der er blevet udviklet applikationer inden for helt nye områder, som for eksempel nye typer robotter, avanceret prototyping med anvendelse af objektteknologi, beslutningsstøtte baseret på matematiske modeller og nye måder til målinger og kvalitetskontrol i industrien ved hjælp af computer vision. Der er udviklet og afprøvet nye metoder og teknikker, i områder så forskellige som industrielt design af højteknologiske produkter og forundersøgelser ved indførelse af informationssystemer. Arbejde inden for systemer til IT-støttet samarbejde har ført til, at nye processer er indført, og der er udført flere undersøgelser inden for elektronisk handel. Softwareudvikling har været emnet for adskillige projekter, med det formål at forbedre processer, metoder og værktøjer i firmaerne. Her har et bredt samarbejde med de involverede brugere ført til afprøvede og forbedrede teknikker og ny erfaring og viden. Der arbejder et stort antal Ph.D.-studerende i projekterne. I begyndelsen af 1998 var der over 20 aktive Ph.D.- studerende i CIT-projekter, hvor deres Ph.D.-stipendium var finansieret som en del af projektbudgettet. I løbet af 1998 blev der yderligere finansieret 15 Ph.D.-stipendier som led i de nye projekter. Som led i CITs Ph.D.-program afholdtes en nordisk forskerskole inden for interaktive multimedier i 1998, og der blev oprettet et forskernetværk blandt Ph.D.-studerende inden for IT. Et vigtigt område for CIT er interaktive multimedier, den underliggende teori og teknologi, de fremtidige anvendelsesområder og perspektiver og de sociale og kulturelle aspekter. I løbet af 1998 blev der etableret tre tværfaglige multimedielaboratorier ved henholdsvis Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og DTU. Der planlægges yderligere to sådanne InterMedia laboratorier, et ved den kommende IT-højskole i København og et ved Syddansk Universitet/Odense Universitet. Inter- Media er det navn som CIT har givet dette fælles initiativ, som blev taget af CIT og de nævnte universiteter. Der blev indgået en aftale om, at CIT skulle stå for koordineringen, og i løbet af 1998 blev denne landsdækkende netværksorganisation udviklet og konsolideret. Inter-Medias Århus-lokation, samme sted som CIT i Åbogade 34, blev indviet i november. Visionen er, at InterMedia - med de enkelte multimedielaboratorier forbundet med højhastighedsnet - skal være et uformelt distribueret Multimedieuniversitet, et nationalt forum for multi-medieforsknings- og udviklingsaktiviteter, udveksling af erfaring, afprøvning af ideer, uddannelse og teknologisk service. Med hensyn til internationalt samarbejde har hovedvægten været lagt på interaktive multimedier inden for Norden. Der har været afholdt konferencer og forskerskoler, som nævnt ovenfor. Parterne har nu planer om at formalisere dette samarbejde som et fællesnordisk initiativ i løbet af juni 1999 med henblik på en konstruktion, der vil skulle omfatte InterMedia i Danmark og tilsvar-ende initiativer i de andre lande. Andre internationale kontakter findes i projekter, hvor partneren er et internationalt firma, som Nokia, Hewlett-Packard eller WM-data. Samarbejdet finder sted med det danske datterselskab, men i nogle tilfælde omfatter forskningsaktiviteten væsentlige kontakter til aktiviteter i andre lande. CIT er endvidere leder af det danske DANIT, en netværksorganisation, som indgår i det europæiske ERCIM netværk. 4

5 5 CIT har taget aktivt del i debatten i 1998 vedrørende krav og forventninger til en kommende IT-højskole. CITs direktør var i sin personlige egenskab faglig rådgiver for ministeriet ved det udvalgsarbejde vedrørende IT-højskoler i Øst- og Vestdanmark, som nu har ført til etableringen af disse. CIT bidrager som rådgiver i den indledende fase af iværksættelsen af IT-Vest, og CIT har aftalt foreløbig samarbejdsmodel for samarbejdet med IT-højskolen i København. CIT har været aktivt engageret i at fremme IT-uddannelse gennem projekter og initiativer på udvalgte områder, og er fuldt ud enig i vigtigheden af en samlet indsats til styrkelse, synliggørelse og fornyelser af IT-uddannelse. Som led i det aftalte samarbejde flytter CITs afdeling i København til IT-højskolens adresse den 1. august Bestræbelserne på at øge omfanget af anvendelsesorienteret IT-forskning i det danske samfund og bestræbelserne for at opnå en dramatisk forøgelse i antallet af kandidater inden for IT skulle gerne gensidigt styrke hinanden. Dette kræver imidlertid fortsat en målrettet ledelsesindsats og afsatte midler til hvert formål. Michael Mathiesen 5 Foto: Jakob & Weiland CIT/InterMedia - Århus

6 Annual Report The level of IT research activities in Denmark is high, but the cooperation between universities and industry has been week compared to other countries. Another recognised challenge is that the incentives for entrepreneurship - financially and socially - seem to be insufficient. The vision of CIT is that both research and business communities will benefit from synergy when cooperating. The projects engage a large number of PhD students. At the beginning of 1998, over 20 PhD students were active in CIT projects, the financing of their 3-year PhD period part of the project funding. In 1998, funding for another 15 PhDs was allocated as part of new projects initiated. As part of its PhD programme, CIT arranged a Nordic Research School in interactive multimedia in 1998, and took initiatives to facilitate networking among the doctoral students in the field of IT. During 1998, 10 new joint research projects between university research groups and industry partners were established. Another two started as part of the project framework called Center for Object Oriented Technology. Four projects were concluded according to schedule in 1998, but in two of these the parties agreed to continue the cooperation in follow-on projects. The new commitments for CIT project contributions made in 1998 were 43 million Danish kroner. The total budgets of these projects established in 1998, including funding from all the partners, add up to almost three times that amount. The IT research in the joint projects has in many cases led to new products and new versions of existing products. Four patent applications have been filed in 1998 by the project researchers. Applications breaking new ground have been designed. Examples are robot design, advanced object oriented prototyping, decision support based on mathematical models, new ways to measure properties of objects using computer vision. Tools and techniques have been tested and refined, in areas as different as industrial design of high tech products and feasibility studies of IT solutions. Computer supported cooperative work systems have resulted in new methods being adopted, and several studies in electronic commerce have been done. Software development has been the subject of several projects, with the aim to improve processes, tools and techniques of the companies. New experience and theoretical knowledge was gained and techniques validated and refined based on interaction and response from the users. Again in 1998, the research has resulted in a large number of publications in scientific journals as well as presentations at conferences or information exchange seminars. The knowledge gained is used systematically to influence and update the contents of the university courses, as it is reflected in the teaching of the researchers involved. An important area for CIT is interactive multimedia, its general techniques and theories, future applications and perspectives, and social and cultural aspects. During 1998, three interdisciplinary multimedia laboratories have been established at the University of Aarhus, Aalborg University and the Technical University of Denmark. Two more such InterMedia laboratories are planned, at the coming IT University in Copenhagen and at the University of Southern Denmark in Odense. InterMedia is the name of a joint initiative taken by CIT and the universities mentioned above. It was agreed that CIT would coordinate, and during 1998 this national network organisation was developed and consolidated. The InterMedia Aarhus site at the address in Aabogade 34, Aarhus, was inaugurated in November. The vision is that InterMedia - with locations at inter-linked multimedia laboratories - should be an informal distributed Multimedia University, a national forum where multimedia research and development activities, information exchange, education and technological service come together to benefit from the laboratory facilities and each other s know-how. In international cooperation priority has been given to the field of interactive multimedia in the Nordic region. Seminars are organised, and classes for doctoral students, as mentioned above. Plans for formalising this cooperation during 1999 are now being negotiated with the other Nordic countries with a view to create a Nordic association or entity encompassing InterMedia in Denmark and the counterparts in the other countries by June Other international links are joint projects where the industry partner is an international company, such as Nokia or Hewlett-Packard or WM-data. The cooperation of the Danish university researchers is with the Danish subsidiary of the company, but in some cases the research includes important links to activity in other countries. CIT is also head of Danish DANIT, a networked organisation, which is part of the European ERCIM network. 6

7 7 CIT has taken an active part in the discussions during 1998 concerning the requirements and duties of new higher education establishments in the field of IT. In his personal capacity, the director of CIT was engaged as an advisor to the committees appointed by the Ministry of Research and IT. These committees prepared the proposals for the initiatives to promote IT higher education in eastern and western Denmark. The initiatives are now being implemented. CIT is contributing as advisor in the initial phase in the western region, and is planning the future mode of cooperation together with the universities of the western region and with the Copenhagen IT University. While CIT has been actively promoting the IT higher education through projects and programmes in selected areas, CIT also recognises the need for a dedicated and comprehensive IT education effort in the Danish system of higher education. CIT has made agreements to move its Copenhagen location to the site of the new IT University by August 1st The efforts to provide more and better research within the field of applied IT and to dramatically increase the numbers of IT university graduates should mutually support one another. This requires continued focus and dedication of resources for both Michael Mathiesen 7 IT-FORSK Maersk Line and Odense Steel Shipyard are two of the industrial partners in Center for Object Technology (COT). The Steel Shipyard builds container ships for Maersk Line. In COT, object technology has been applied to support construction of ships at the Shipyard as well as customer service for Maersk Line. Photo: Maersk Line

8 Økonomi Financial Overview 8 CITs samlede bevilling var på 130 mill. kr. for perioden , hvilket nu som følge af de almindelige justeringer udgør 131,5 mill. kr. Heraf er 35 mill. kr. afsat til drift af centeret og til specielle initiativer og projekter, mens 96 mill. kr. er afsat til finansiering af forskningsprojekter. I perioden anvendte CIT 15 mill. kr. fra centerbevillingen til specielle projekter og initiativer inden for uddannelse, informationsvirksomhed, nationalt og internationalt samarbejde samt konferencer og seminarer. Det overordnede mål var at fremme tværfaglig forskning og uddannelse navnlig inden for multimedier, virtual reality og elektronisk handel. Budgettet for 1999 til disse aktiviteter er på 7 mill. kr. Ledelse og administration af selve centeret for perioden beløb sig til 10 mill. kr. med et budget for 1999 på 3 mill. kr. I løbet af 1998 blev i alt 43 mill. kr. ud af den samlede bevilling på 96 mill. kr. bevilget af CIT til forskningsaktiviteter, hvilket bragte det samlede disponerede beløb op på 91 mill. kr. ved udgangen af De samlede budgetter for alle forskningssamarbejdsprojekterne udgjorde i alt 251 mill. kr. ved udgangen af 1998, hvoraf de deltagende virksomheders andel udgør halvdelen. CITs andel udgør en tredjedel, mens resten udgøres dels af universiteternes egne bidrag, dels af midler fra andre offentlige instanser, hovedsageligt Erhvervsfremmestyrelsen. CIT 32% The total CIT funding was 130 million Danish Kroner for the years 1996 through 1999, later adjusted to 131 million Danish Kroner. Of these, 35 million Kroner are for Centre operation, initiatives and programmes, while 96 million Kroner are reserved for research projects funding. In the period CIT spent 15 million Danish Kroner of the Centre operation funding on programmes and initiatives for education, information exchange, domestic and international cooperation and events. The main goals have been to promote interdisciplinary research primarily in the areas of multimedia, virtual reality and electronic commerce. The plan for 1999 is 7 million Kroner. Management and administration of the centre itself for the period amounted to 10 million kroner, with a plan of 3 million Kroner for During 1998, a total of 43 million Danish Kroner out of the 96 million Kroner were committed for research activities, bringing the total amount allocated by the end of 1998 to 91 million Kroner. The total budgets of all the CIT joint research projects added up to 251 million Danish Kroner by the end of 1998, half of which the industry partners contribute. CIT provides one third, while the remaining part is supplied by the universities themselves and by other government funds, mainly the Danish Agency for Trade and Industry. 32% CIT 8 Institutioner 7% 7% Higher Education Institutions Virksomheder 50% 50% Business Enterprises Anden offentlig 11% 11% Other Government Forskningsprojekternes samlede budgetter (251 mill. kr.) fordelt på finansieringskilde. The sources of funding in the CIT R&D projects (Total amount 251 M DKK).

9 9 Centerbevilling for CIT Note CIT Centre Activities 1998/t. kr. 9 Bevilling Grant Overført fra Transfer 764 Budget i alt Budget Løn Compensation Rejser Travel 472 Udstyr 1 Equipment Anden drift 2 Other Udgifter i alt Actual Expenses Overført til 1999 Transfer to Note Note 1 Inkluderer udstyr indkøbt til CITs aktiviteter inden for 1 Equipment includes multimedia investments interaktiv multimedieteknologi og virtual reality. and virtual reality. 2 Inkluderer udgifter til personer ansat på konsulentvilkår. 2 Includes consultants fees.

10 Forskning 10 CITs rolle Forskning af internationalt anerkendt kvalitet Der udvises stor omhu under udformning af projekter og bevilling af CIT-midler. Det er et krav, at det drejer sig om forskning på internationalt anerkendt niveau, så vel som at der er et klart forretningsmæssigt perspektiv. CIT støtter samarbejdsprojekterne på den måde, at midlerne går til at finansiere de offentligt ansatte forskere i projektet, under forudsætning af at partneren eller partnerne forpligter sig til et engagement af tilsvarende omfang. I virkeligheden er den faktiske resourceindsats fra virksomhedernes side betydeligt større end CITfinansieringen: for hver to kroner fra CIT svarer virksomhedernes indsats til tre kroner. CIT har spillet af afgørende rolle i kraft af sin viden om IT-forskningen i Danmark og ved sin erfaring i at udforme egentlige samarbejdsprojekter. Projekterne er hverken kontraktforskning, hvor de kommercielle hensyn er afgørende, eller universitetsforskning med feltstudier. De forudsætter samarbejde på lige fod, med et fælles mål. Hver part forventer, at fordelene fra samarbejdet vil mere end opveje de ulemper, som kan forekomme som følge af, at de to parter prioriterer forskelligt og måske ligefrem har modstridende interesser. På det sidste punkt kan det være helt afgørende, hvilke aftaler der indgås vedrørende intellektuelle rettigheder. Derfor har dette også være en meget vigtig del af udformningen af CITs standardkontrakt til brug for projekterne, og det er en meget vigtig del hver gang ved den individuelle tilpasning og udformning af kontrakten. Anvendelsesorienteret forskning Den proces og de metoder, der anvendes ved udvikling af software, har været et nøgleområde for CIT også i Software udvikling fra mange forskellige aspekter har været emnet for et antal projekter, herunder de to største. De er henholdsvis "IT Procesforbedring" og "Center for Objekt-Teknologi". Begge er omfattende satsninger, der involverer et antal firmaer og forskergrupper ved flere universiteter. De startede i 1997 og fortsætter i 1998 og Der er direkte links til deres web-steder fra CITs hjemmeside. Imidlertid omfatter projekterne mange andre områder, såsom robotteknologi, computer vision, co-design, kunsterisk udtryk med multimedieteknologi, beslutningsstøtte, systemer til IT-støttet samarbejde, validering af indlejret software osv. Nogle af firmaerne i projekterne er leverandører af IT. Andre er firmaer uden for IT branchen, som er aktivt engageret i IT-forskning og udvikling for at skabe eller forbedre deres egne produkter eller processer eller for at udnytte mulighederne på nye markeder. Faktisk er leverandørerne af IT og deres kunder nogenlunde ligeligt repræsenteret. Der er såvel små pionervirksomheder som de største danske og internationale firmaer repræsenteret. Formidling CIT udgiver et nyhedsbrev, CIT Nyt, fire gange om året. Det kan også downloades fra CITs websider. Der organiseres konferencer og seminarer af CIT eller af projekterne selv. Mange retter sig direkte mod erhvervslivet, som for eksempel en konference om helt nye måder at udforme Usability Laboratories på. CIT arrangerer også mere formelle informationsudvekslingsseminarer, som for eksempel en årlig nordisk mulitmediekonference. Information om de enkelte projekter er tilgængelig på CITs websider. Der er en projektoversigt på side i denne publikation. Hvert enkelt projekt har også været omtalt i CIT Nyt. 10 Foto: Ivar Mjell Robot fra LEGO Lab.

11 Research 11 The role of CIT Research of international quality CIT has been instrumental by its knowledge of the IT community and by its experience in engineering the projects as true joint ventures. The projects are neither contract research, where commercial aspects prevail, nor pure academic field studies. They imply cooperation on an equal basis, with a common goal. Each party expects that the benefits from the joint effort will more than offset any inconvenience resulting from differences of priorities or even conflicting interests between the parties. To address the latter, provisions for intellectual property rights may be crucial. This has been a priority item in setting up the CIT template agreement and adapting it to suit the individual agreements. Application Oriented Research The processes and technologies involved in software development have been a key theme for CIT also in Software development in various aspects is the subject of a number of the projects, including the two largest. These are Improving the Software Development Process and Object Oriented Design And Development. Both are major efforts involving a number of companies and research groups at several universities. They started in 1997 and continue in 1998 and Their web sites may be accessed directly from the homepage of CIT. However, the projects span many other fields, such as robotics, computer vision, co-design, artistic expression in multimedia, computer supported decision systems, computer supported cooperative work, methods for systematic validation and verification of complex embedded software and many others. Some of the partners are companies providing IT products and services. Others are companies or organisations outside the IT industry who actively engage in IT R&D to create or improve their own products or processes or to take advantage of new market opportunities. The providers and exploiters of IT technology, as it happens, are almost equally represented. They range from small start-up companies to large Danish and international corporations. The CIT financial resources have been judiciously allocated to the projects. Internationally recognised academic quality is a condition, as well as a clear business perspective. CIT funds for joint projects are awarded to co-finance the university researchers in a project, on the condition that the partner or partners up front will commit comparable resources to the project. In fact, the actual contribution of the industry or commercial partners far exceeded the CIT funding: For every two kroner allocated by CIT, the industry partner committed to spend three kroner. Information dissemination CIT publishes a newsletter, CIT Nyt, four times a year. It may also be accessed via CITs web site. Seminars and workshops are organised by CIT or by the projects themselves. Many are directly targeted at the industry, such as for example a conference about radically new ways of implementing Usability Laboratories. CIT also organises more formal information exchange workshops, for example an annual multimedia Nordic conference. Information about the individual projects is available at the CIT web site. The projects are listed on pages in this report. Descriptions have also been given in CIT Nyt as the projects started. 11 Sharíng experience and results

12 Uddannelse 12 Projekterne bidrager også til IT-uddannelserne ved universiteterne. Der er tale om en tredobbelt effekt. For det første vil forskerne i projekterne opnå ny erfaring og indsigt på deres felt, når de stilles over for nye krav og forventninger til resultater baseret på de udfordringer, som erhvervslivet ser. For det andet er der omkring 35 Ph.D.-studerende, hvis arbejde er finansieret af og indgår i projekterne. For det tredje er der mange eksempler på, at speciale- og eksamensprojektstuderende har fundet tema inden for et af projekterne. Også på en mere direkte måde har CIT bidraget til styrkelse af uddannelser og forskeruddannelser. CIT har afholdt nordiske forskerskoler og organiseret et netværk for Ph.D.-studerende. CIT har udviklet et kursus under åbent universitet ved Aarhus Universitet i objekt-orienteret programmering. Inden for multimedier har CIT bidraget aktivt til udviklingen af nye uddannelser, for eksempel den nye Informatik-uddannelse ved Aalborg Universitet, et fem-årigt multidisciplinært forløb. Der er også oprettet et tilbud om multimediespecialisering ved civilingeniøriuddannelsen på DTU, ligesom der er mange andre multimedie-tilbud på kandidatniveau ved forskellige højere læreanstalter. På InterMedias websider kan man finde en samlet oversigt. 12 Foto: Ivar Mjell Robotter lærer at spille fodbold

13 Education 13 An important contribution to IT education at university level is made by the CIT projects. They have a triple effect. Firstly, the researchers working in the projects acquire new experience and knowledge from leading edge research with the real life challenges of business today, and they bring this knowledge to their teaching. Secondly, around 35 PhD grants have been financed by the projects, and the work of the PhD students on their theses is an integrated part of the projects. Thirdly, in many cases students have selected topics associated with one of the projects for their Master s thesis. More directly, CIT has organised classes and initiated networks for PhD students within IT, in Denmark and across the Nordic countries. CIT has also developed an Open University course in Object Oriented Programming at the University of Aarhus. In the area of multimedia, CIT has contributed actively to the development of new study programmes at Masters level, such as the new Informatics Study Programme at Aalborg University, a 5-year multidisciplinary programme started in the autumn semester of There is also multimedia specialisation of the Master of Civil Engineering programme at the Technical University of Denmark, as well as several other new multimedia studies at the Danish universities. A comprehensive overview of the multimedia education at university level may be found at InterMedias web site. 13 Photo: Jakob & Weiland Aalborg University

14 Specielle indsatsområder 14 InterMedia InterMedia er betegnelse for de sammenkoblede multimedielaboratorier ved de danske universiteter og de forskningsaktiviteter, der forgår omkring dem. Inter- Media er således en netværksorganisation, koordineret af CIT. Målet med InterMedia er at fremme forskning og uddannelse inden for multimedieområdet bredt fortolket: Distribuerede multimedier, samarbejdsstøtte, animation og kunstigt "liv", enhanced reality osv. Intentionen er, at InterMedia skal virke som et uformelt distribueret multimedie-universitet, men også at det skal tilbyde teknologisk service til omverdenen og give interesserede virksomheder muligheder for mindre eksperimenter og demonstrationer. InterMedia er i færd med at forberede etablering af et laboratorium ved Syddansk Universitet/ Odense Universitet og ved IT-højskolen i København, knyttet sammen med de øvrige tre lokationer i højhastighedsnetværk med mulighed for applikationsdeling i realtid. 14 På InterMedias websider er der mere information om forskningen og aktiviteterne. A I D E R M E I N T Foto: Ivar Mjell Holobench til 3D Virtual Reality

15 Special Programmes 15 InterMedia InterMedia is the name of the inter-linked multimedia laboratories at the Danish universities and the research activities around them, a national network organisation coordinated by CIT. The aim of InterMedia is to promote university research and education within multimedia broadly speaking: distributed multimedia, computer supported cooperative work, animation and artificial life, enhanced reality etc. The idea is to act as an informal distributed Multimedia University, but also to offer technological service and information exchange to the outside world. InterMedia is taking steps to establish a laboratory at The University of Southern Denmark and at the new IT University in Copenhagen, inter-linked with the other InterMedia locations via high speed connections allowing real time shared multimedia applications. 15 For more information about InterMedia and the research programmes and other activities, see I D E M Lars Qvortrup Photo: Jakob & Weiland InterMedia - Aalborg

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere