CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING"

Transkript

1 CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

2 Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report Økonomi Financial Overview 8 10 Forskning Research Uddannelse Education Specielle indsatsområder Special Programmes Forskning set fra virksomhederne IT Personale Nye projekter CITs bestyrelse 1998 Members of the Supervisory Board of CIT Øvrige igangværende projekter i Publikationer Center for IT-forskning The Danish National Centre for IT Research RESEARCH 34

3 Kort om CIT What is CIT? 3 Center for IT-forskning (CIT) blev oprettet i 1996 som en selvstændig institution under Forskningsministeriet. CITs mission er at fastholde og udbygge dansk forskning inden for informationsteknologi (IT), med udgangspunkt i de stærkeste IT-forskningsmiljøer og i samarbejde med dansk erhvervsliv. CITs budget er på 130 mill. kroner for perioden Bevillingen anvendes til at medfinansiere samarbejdsprojekter mellem universiteter og erhvervsliv inden for IT-forskning, at igangsætte specielle initiativer for at fremme udvalgte områder inden for IT-forskningen, at fremme erfarings- og vidensudveksling, også på nordisk basis og internationalt, at styrke universitetsuddannelserne, herunder efteruddannelse og Ph.D.-uddannelse. Web-adresse: The Danish National Centre for IT Research (CIT) was created in 1996 by the Ministry of Research and Information Technology. CIT is an independent institution under the Ministry. The mission of CIT is to promote Information Technology Research in Denmark. It was given a funding of 130 million Danish Kroner (18.5 M USD) for the four years 1996 through This is used to co-finance joint research projects between university research and industry, for special programmes promoting selected areas of IT research, to facilitate cooperation and information exchange nationally and internationally, primarily in the Nordic countries, to promote graduate and post graduate PhD education programmes. Web site: 3 CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

4 Beretning Der er et højt aktivitetsniveau inden for IT-forskning i Danmark, men samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv har været mindre udbygget end i mange andre lande. En anden velkendt udfordring er, at tilskyndelse til innovation og iværksættervirksomhed synes at være utilstrækkelig, såvel ud fra et økonomisk synspunkt som med hensyn til anerkendelse fra omgivelser og samfund. CITs vision er, at der vil opstå betydelig synergi, når forskere fra universiteter og erhvervsliv samarbejder. I løbet af 1998 blev der igangsat yderligere 10 projekter med IT-forskningssamarbejde mellem virksomheder og universitetsforskere. Endvidere blev to nye projekter startet inden for Center for Objekt-Teknologi. Der var fire projekter, der blev afsluttet som planlagt i 1998, men i to af dem valgte partnerne at fortsætte samarbejdet i efterfølgende projekter. Den samlede sum bevilget af CIT i 1998 til medfinansiering af disse projekter udgjorde 43 mill. kroner. De samlede budgetter til disse, omfattende bidrag fra alle parterne, udgør tre gange så meget. Forskningsresultaterne i projekterne har i mange tilfælde ført til nye produkter og nye udgaver af eksisterende produkter, og der er indgivet fire patentansøgninger i 1998 fra forskere i projekterne. Der er blevet udviklet applikationer inden for helt nye områder, som for eksempel nye typer robotter, avanceret prototyping med anvendelse af objektteknologi, beslutningsstøtte baseret på matematiske modeller og nye måder til målinger og kvalitetskontrol i industrien ved hjælp af computer vision. Der er udviklet og afprøvet nye metoder og teknikker, i områder så forskellige som industrielt design af højteknologiske produkter og forundersøgelser ved indførelse af informationssystemer. Arbejde inden for systemer til IT-støttet samarbejde har ført til, at nye processer er indført, og der er udført flere undersøgelser inden for elektronisk handel. Softwareudvikling har været emnet for adskillige projekter, med det formål at forbedre processer, metoder og værktøjer i firmaerne. Her har et bredt samarbejde med de involverede brugere ført til afprøvede og forbedrede teknikker og ny erfaring og viden. Der arbejder et stort antal Ph.D.-studerende i projekterne. I begyndelsen af 1998 var der over 20 aktive Ph.D.- studerende i CIT-projekter, hvor deres Ph.D.-stipendium var finansieret som en del af projektbudgettet. I løbet af 1998 blev der yderligere finansieret 15 Ph.D.-stipendier som led i de nye projekter. Som led i CITs Ph.D.-program afholdtes en nordisk forskerskole inden for interaktive multimedier i 1998, og der blev oprettet et forskernetværk blandt Ph.D.-studerende inden for IT. Et vigtigt område for CIT er interaktive multimedier, den underliggende teori og teknologi, de fremtidige anvendelsesområder og perspektiver og de sociale og kulturelle aspekter. I løbet af 1998 blev der etableret tre tværfaglige multimedielaboratorier ved henholdsvis Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og DTU. Der planlægges yderligere to sådanne InterMedia laboratorier, et ved den kommende IT-højskole i København og et ved Syddansk Universitet/Odense Universitet. Inter- Media er det navn som CIT har givet dette fælles initiativ, som blev taget af CIT og de nævnte universiteter. Der blev indgået en aftale om, at CIT skulle stå for koordineringen, og i løbet af 1998 blev denne landsdækkende netværksorganisation udviklet og konsolideret. Inter-Medias Århus-lokation, samme sted som CIT i Åbogade 34, blev indviet i november. Visionen er, at InterMedia - med de enkelte multimedielaboratorier forbundet med højhastighedsnet - skal være et uformelt distribueret Multimedieuniversitet, et nationalt forum for multi-medieforsknings- og udviklingsaktiviteter, udveksling af erfaring, afprøvning af ideer, uddannelse og teknologisk service. Med hensyn til internationalt samarbejde har hovedvægten været lagt på interaktive multimedier inden for Norden. Der har været afholdt konferencer og forskerskoler, som nævnt ovenfor. Parterne har nu planer om at formalisere dette samarbejde som et fællesnordisk initiativ i løbet af juni 1999 med henblik på en konstruktion, der vil skulle omfatte InterMedia i Danmark og tilsvar-ende initiativer i de andre lande. Andre internationale kontakter findes i projekter, hvor partneren er et internationalt firma, som Nokia, Hewlett-Packard eller WM-data. Samarbejdet finder sted med det danske datterselskab, men i nogle tilfælde omfatter forskningsaktiviteten væsentlige kontakter til aktiviteter i andre lande. CIT er endvidere leder af det danske DANIT, en netværksorganisation, som indgår i det europæiske ERCIM netværk. 4

5 5 CIT har taget aktivt del i debatten i 1998 vedrørende krav og forventninger til en kommende IT-højskole. CITs direktør var i sin personlige egenskab faglig rådgiver for ministeriet ved det udvalgsarbejde vedrørende IT-højskoler i Øst- og Vestdanmark, som nu har ført til etableringen af disse. CIT bidrager som rådgiver i den indledende fase af iværksættelsen af IT-Vest, og CIT har aftalt foreløbig samarbejdsmodel for samarbejdet med IT-højskolen i København. CIT har været aktivt engageret i at fremme IT-uddannelse gennem projekter og initiativer på udvalgte områder, og er fuldt ud enig i vigtigheden af en samlet indsats til styrkelse, synliggørelse og fornyelser af IT-uddannelse. Som led i det aftalte samarbejde flytter CITs afdeling i København til IT-højskolens adresse den 1. august Bestræbelserne på at øge omfanget af anvendelsesorienteret IT-forskning i det danske samfund og bestræbelserne for at opnå en dramatisk forøgelse i antallet af kandidater inden for IT skulle gerne gensidigt styrke hinanden. Dette kræver imidlertid fortsat en målrettet ledelsesindsats og afsatte midler til hvert formål. Michael Mathiesen 5 Foto: Jakob & Weiland CIT/InterMedia - Århus

6 Annual Report The level of IT research activities in Denmark is high, but the cooperation between universities and industry has been week compared to other countries. Another recognised challenge is that the incentives for entrepreneurship - financially and socially - seem to be insufficient. The vision of CIT is that both research and business communities will benefit from synergy when cooperating. The projects engage a large number of PhD students. At the beginning of 1998, over 20 PhD students were active in CIT projects, the financing of their 3-year PhD period part of the project funding. In 1998, funding for another 15 PhDs was allocated as part of new projects initiated. As part of its PhD programme, CIT arranged a Nordic Research School in interactive multimedia in 1998, and took initiatives to facilitate networking among the doctoral students in the field of IT. During 1998, 10 new joint research projects between university research groups and industry partners were established. Another two started as part of the project framework called Center for Object Oriented Technology. Four projects were concluded according to schedule in 1998, but in two of these the parties agreed to continue the cooperation in follow-on projects. The new commitments for CIT project contributions made in 1998 were 43 million Danish kroner. The total budgets of these projects established in 1998, including funding from all the partners, add up to almost three times that amount. The IT research in the joint projects has in many cases led to new products and new versions of existing products. Four patent applications have been filed in 1998 by the project researchers. Applications breaking new ground have been designed. Examples are robot design, advanced object oriented prototyping, decision support based on mathematical models, new ways to measure properties of objects using computer vision. Tools and techniques have been tested and refined, in areas as different as industrial design of high tech products and feasibility studies of IT solutions. Computer supported cooperative work systems have resulted in new methods being adopted, and several studies in electronic commerce have been done. Software development has been the subject of several projects, with the aim to improve processes, tools and techniques of the companies. New experience and theoretical knowledge was gained and techniques validated and refined based on interaction and response from the users. Again in 1998, the research has resulted in a large number of publications in scientific journals as well as presentations at conferences or information exchange seminars. The knowledge gained is used systematically to influence and update the contents of the university courses, as it is reflected in the teaching of the researchers involved. An important area for CIT is interactive multimedia, its general techniques and theories, future applications and perspectives, and social and cultural aspects. During 1998, three interdisciplinary multimedia laboratories have been established at the University of Aarhus, Aalborg University and the Technical University of Denmark. Two more such InterMedia laboratories are planned, at the coming IT University in Copenhagen and at the University of Southern Denmark in Odense. InterMedia is the name of a joint initiative taken by CIT and the universities mentioned above. It was agreed that CIT would coordinate, and during 1998 this national network organisation was developed and consolidated. The InterMedia Aarhus site at the address in Aabogade 34, Aarhus, was inaugurated in November. The vision is that InterMedia - with locations at inter-linked multimedia laboratories - should be an informal distributed Multimedia University, a national forum where multimedia research and development activities, information exchange, education and technological service come together to benefit from the laboratory facilities and each other s know-how. In international cooperation priority has been given to the field of interactive multimedia in the Nordic region. Seminars are organised, and classes for doctoral students, as mentioned above. Plans for formalising this cooperation during 1999 are now being negotiated with the other Nordic countries with a view to create a Nordic association or entity encompassing InterMedia in Denmark and the counterparts in the other countries by June Other international links are joint projects where the industry partner is an international company, such as Nokia or Hewlett-Packard or WM-data. The cooperation of the Danish university researchers is with the Danish subsidiary of the company, but in some cases the research includes important links to activity in other countries. CIT is also head of Danish DANIT, a networked organisation, which is part of the European ERCIM network. 6

7 7 CIT has taken an active part in the discussions during 1998 concerning the requirements and duties of new higher education establishments in the field of IT. In his personal capacity, the director of CIT was engaged as an advisor to the committees appointed by the Ministry of Research and IT. These committees prepared the proposals for the initiatives to promote IT higher education in eastern and western Denmark. The initiatives are now being implemented. CIT is contributing as advisor in the initial phase in the western region, and is planning the future mode of cooperation together with the universities of the western region and with the Copenhagen IT University. While CIT has been actively promoting the IT higher education through projects and programmes in selected areas, CIT also recognises the need for a dedicated and comprehensive IT education effort in the Danish system of higher education. CIT has made agreements to move its Copenhagen location to the site of the new IT University by August 1st The efforts to provide more and better research within the field of applied IT and to dramatically increase the numbers of IT university graduates should mutually support one another. This requires continued focus and dedication of resources for both Michael Mathiesen 7 IT-FORSK Maersk Line and Odense Steel Shipyard are two of the industrial partners in Center for Object Technology (COT). The Steel Shipyard builds container ships for Maersk Line. In COT, object technology has been applied to support construction of ships at the Shipyard as well as customer service for Maersk Line. Photo: Maersk Line

8 Økonomi Financial Overview 8 CITs samlede bevilling var på 130 mill. kr. for perioden , hvilket nu som følge af de almindelige justeringer udgør 131,5 mill. kr. Heraf er 35 mill. kr. afsat til drift af centeret og til specielle initiativer og projekter, mens 96 mill. kr. er afsat til finansiering af forskningsprojekter. I perioden anvendte CIT 15 mill. kr. fra centerbevillingen til specielle projekter og initiativer inden for uddannelse, informationsvirksomhed, nationalt og internationalt samarbejde samt konferencer og seminarer. Det overordnede mål var at fremme tværfaglig forskning og uddannelse navnlig inden for multimedier, virtual reality og elektronisk handel. Budgettet for 1999 til disse aktiviteter er på 7 mill. kr. Ledelse og administration af selve centeret for perioden beløb sig til 10 mill. kr. med et budget for 1999 på 3 mill. kr. I løbet af 1998 blev i alt 43 mill. kr. ud af den samlede bevilling på 96 mill. kr. bevilget af CIT til forskningsaktiviteter, hvilket bragte det samlede disponerede beløb op på 91 mill. kr. ved udgangen af De samlede budgetter for alle forskningssamarbejdsprojekterne udgjorde i alt 251 mill. kr. ved udgangen af 1998, hvoraf de deltagende virksomheders andel udgør halvdelen. CITs andel udgør en tredjedel, mens resten udgøres dels af universiteternes egne bidrag, dels af midler fra andre offentlige instanser, hovedsageligt Erhvervsfremmestyrelsen. CIT 32% The total CIT funding was 130 million Danish Kroner for the years 1996 through 1999, later adjusted to 131 million Danish Kroner. Of these, 35 million Kroner are for Centre operation, initiatives and programmes, while 96 million Kroner are reserved for research projects funding. In the period CIT spent 15 million Danish Kroner of the Centre operation funding on programmes and initiatives for education, information exchange, domestic and international cooperation and events. The main goals have been to promote interdisciplinary research primarily in the areas of multimedia, virtual reality and electronic commerce. The plan for 1999 is 7 million Kroner. Management and administration of the centre itself for the period amounted to 10 million kroner, with a plan of 3 million Kroner for During 1998, a total of 43 million Danish Kroner out of the 96 million Kroner were committed for research activities, bringing the total amount allocated by the end of 1998 to 91 million Kroner. The total budgets of all the CIT joint research projects added up to 251 million Danish Kroner by the end of 1998, half of which the industry partners contribute. CIT provides one third, while the remaining part is supplied by the universities themselves and by other government funds, mainly the Danish Agency for Trade and Industry. 32% CIT 8 Institutioner 7% 7% Higher Education Institutions Virksomheder 50% 50% Business Enterprises Anden offentlig 11% 11% Other Government Forskningsprojekternes samlede budgetter (251 mill. kr.) fordelt på finansieringskilde. The sources of funding in the CIT R&D projects (Total amount 251 M DKK).

9 9 Centerbevilling for CIT Note CIT Centre Activities 1998/t. kr. 9 Bevilling Grant Overført fra Transfer 764 Budget i alt Budget Løn Compensation Rejser Travel 472 Udstyr 1 Equipment Anden drift 2 Other Udgifter i alt Actual Expenses Overført til 1999 Transfer to Note Note 1 Inkluderer udstyr indkøbt til CITs aktiviteter inden for 1 Equipment includes multimedia investments interaktiv multimedieteknologi og virtual reality. and virtual reality. 2 Inkluderer udgifter til personer ansat på konsulentvilkår. 2 Includes consultants fees.

10 Forskning 10 CITs rolle Forskning af internationalt anerkendt kvalitet Der udvises stor omhu under udformning af projekter og bevilling af CIT-midler. Det er et krav, at det drejer sig om forskning på internationalt anerkendt niveau, så vel som at der er et klart forretningsmæssigt perspektiv. CIT støtter samarbejdsprojekterne på den måde, at midlerne går til at finansiere de offentligt ansatte forskere i projektet, under forudsætning af at partneren eller partnerne forpligter sig til et engagement af tilsvarende omfang. I virkeligheden er den faktiske resourceindsats fra virksomhedernes side betydeligt større end CITfinansieringen: for hver to kroner fra CIT svarer virksomhedernes indsats til tre kroner. CIT har spillet af afgørende rolle i kraft af sin viden om IT-forskningen i Danmark og ved sin erfaring i at udforme egentlige samarbejdsprojekter. Projekterne er hverken kontraktforskning, hvor de kommercielle hensyn er afgørende, eller universitetsforskning med feltstudier. De forudsætter samarbejde på lige fod, med et fælles mål. Hver part forventer, at fordelene fra samarbejdet vil mere end opveje de ulemper, som kan forekomme som følge af, at de to parter prioriterer forskelligt og måske ligefrem har modstridende interesser. På det sidste punkt kan det være helt afgørende, hvilke aftaler der indgås vedrørende intellektuelle rettigheder. Derfor har dette også være en meget vigtig del af udformningen af CITs standardkontrakt til brug for projekterne, og det er en meget vigtig del hver gang ved den individuelle tilpasning og udformning af kontrakten. Anvendelsesorienteret forskning Den proces og de metoder, der anvendes ved udvikling af software, har været et nøgleområde for CIT også i Software udvikling fra mange forskellige aspekter har været emnet for et antal projekter, herunder de to største. De er henholdsvis "IT Procesforbedring" og "Center for Objekt-Teknologi". Begge er omfattende satsninger, der involverer et antal firmaer og forskergrupper ved flere universiteter. De startede i 1997 og fortsætter i 1998 og Der er direkte links til deres web-steder fra CITs hjemmeside. Imidlertid omfatter projekterne mange andre områder, såsom robotteknologi, computer vision, co-design, kunsterisk udtryk med multimedieteknologi, beslutningsstøtte, systemer til IT-støttet samarbejde, validering af indlejret software osv. Nogle af firmaerne i projekterne er leverandører af IT. Andre er firmaer uden for IT branchen, som er aktivt engageret i IT-forskning og udvikling for at skabe eller forbedre deres egne produkter eller processer eller for at udnytte mulighederne på nye markeder. Faktisk er leverandørerne af IT og deres kunder nogenlunde ligeligt repræsenteret. Der er såvel små pionervirksomheder som de største danske og internationale firmaer repræsenteret. Formidling CIT udgiver et nyhedsbrev, CIT Nyt, fire gange om året. Det kan også downloades fra CITs websider. Der organiseres konferencer og seminarer af CIT eller af projekterne selv. Mange retter sig direkte mod erhvervslivet, som for eksempel en konference om helt nye måder at udforme Usability Laboratories på. CIT arrangerer også mere formelle informationsudvekslingsseminarer, som for eksempel en årlig nordisk mulitmediekonference. Information om de enkelte projekter er tilgængelig på CITs websider. Der er en projektoversigt på side i denne publikation. Hvert enkelt projekt har også været omtalt i CIT Nyt. 10 Foto: Ivar Mjell Robot fra LEGO Lab.

11 Research 11 The role of CIT Research of international quality CIT has been instrumental by its knowledge of the IT community and by its experience in engineering the projects as true joint ventures. The projects are neither contract research, where commercial aspects prevail, nor pure academic field studies. They imply cooperation on an equal basis, with a common goal. Each party expects that the benefits from the joint effort will more than offset any inconvenience resulting from differences of priorities or even conflicting interests between the parties. To address the latter, provisions for intellectual property rights may be crucial. This has been a priority item in setting up the CIT template agreement and adapting it to suit the individual agreements. Application Oriented Research The processes and technologies involved in software development have been a key theme for CIT also in Software development in various aspects is the subject of a number of the projects, including the two largest. These are Improving the Software Development Process and Object Oriented Design And Development. Both are major efforts involving a number of companies and research groups at several universities. They started in 1997 and continue in 1998 and Their web sites may be accessed directly from the homepage of CIT. However, the projects span many other fields, such as robotics, computer vision, co-design, artistic expression in multimedia, computer supported decision systems, computer supported cooperative work, methods for systematic validation and verification of complex embedded software and many others. Some of the partners are companies providing IT products and services. Others are companies or organisations outside the IT industry who actively engage in IT R&D to create or improve their own products or processes or to take advantage of new market opportunities. The providers and exploiters of IT technology, as it happens, are almost equally represented. They range from small start-up companies to large Danish and international corporations. The CIT financial resources have been judiciously allocated to the projects. Internationally recognised academic quality is a condition, as well as a clear business perspective. CIT funds for joint projects are awarded to co-finance the university researchers in a project, on the condition that the partner or partners up front will commit comparable resources to the project. In fact, the actual contribution of the industry or commercial partners far exceeded the CIT funding: For every two kroner allocated by CIT, the industry partner committed to spend three kroner. Information dissemination CIT publishes a newsletter, CIT Nyt, four times a year. It may also be accessed via CITs web site. Seminars and workshops are organised by CIT or by the projects themselves. Many are directly targeted at the industry, such as for example a conference about radically new ways of implementing Usability Laboratories. CIT also organises more formal information exchange workshops, for example an annual multimedia Nordic conference. Information about the individual projects is available at the CIT web site. The projects are listed on pages in this report. Descriptions have also been given in CIT Nyt as the projects started. 11 Sharíng experience and results

12 Uddannelse 12 Projekterne bidrager også til IT-uddannelserne ved universiteterne. Der er tale om en tredobbelt effekt. For det første vil forskerne i projekterne opnå ny erfaring og indsigt på deres felt, når de stilles over for nye krav og forventninger til resultater baseret på de udfordringer, som erhvervslivet ser. For det andet er der omkring 35 Ph.D.-studerende, hvis arbejde er finansieret af og indgår i projekterne. For det tredje er der mange eksempler på, at speciale- og eksamensprojektstuderende har fundet tema inden for et af projekterne. Også på en mere direkte måde har CIT bidraget til styrkelse af uddannelser og forskeruddannelser. CIT har afholdt nordiske forskerskoler og organiseret et netværk for Ph.D.-studerende. CIT har udviklet et kursus under åbent universitet ved Aarhus Universitet i objekt-orienteret programmering. Inden for multimedier har CIT bidraget aktivt til udviklingen af nye uddannelser, for eksempel den nye Informatik-uddannelse ved Aalborg Universitet, et fem-årigt multidisciplinært forløb. Der er også oprettet et tilbud om multimediespecialisering ved civilingeniøriuddannelsen på DTU, ligesom der er mange andre multimedie-tilbud på kandidatniveau ved forskellige højere læreanstalter. På InterMedias websider kan man finde en samlet oversigt. 12 Foto: Ivar Mjell Robotter lærer at spille fodbold

13 Education 13 An important contribution to IT education at university level is made by the CIT projects. They have a triple effect. Firstly, the researchers working in the projects acquire new experience and knowledge from leading edge research with the real life challenges of business today, and they bring this knowledge to their teaching. Secondly, around 35 PhD grants have been financed by the projects, and the work of the PhD students on their theses is an integrated part of the projects. Thirdly, in many cases students have selected topics associated with one of the projects for their Master s thesis. More directly, CIT has organised classes and initiated networks for PhD students within IT, in Denmark and across the Nordic countries. CIT has also developed an Open University course in Object Oriented Programming at the University of Aarhus. In the area of multimedia, CIT has contributed actively to the development of new study programmes at Masters level, such as the new Informatics Study Programme at Aalborg University, a 5-year multidisciplinary programme started in the autumn semester of There is also multimedia specialisation of the Master of Civil Engineering programme at the Technical University of Denmark, as well as several other new multimedia studies at the Danish universities. A comprehensive overview of the multimedia education at university level may be found at InterMedias web site. 13 Photo: Jakob & Weiland Aalborg University

14 Specielle indsatsområder 14 InterMedia InterMedia er betegnelse for de sammenkoblede multimedielaboratorier ved de danske universiteter og de forskningsaktiviteter, der forgår omkring dem. Inter- Media er således en netværksorganisation, koordineret af CIT. Målet med InterMedia er at fremme forskning og uddannelse inden for multimedieområdet bredt fortolket: Distribuerede multimedier, samarbejdsstøtte, animation og kunstigt "liv", enhanced reality osv. Intentionen er, at InterMedia skal virke som et uformelt distribueret multimedie-universitet, men også at det skal tilbyde teknologisk service til omverdenen og give interesserede virksomheder muligheder for mindre eksperimenter og demonstrationer. InterMedia er i færd med at forberede etablering af et laboratorium ved Syddansk Universitet/ Odense Universitet og ved IT-højskolen i København, knyttet sammen med de øvrige tre lokationer i højhastighedsnetværk med mulighed for applikationsdeling i realtid. 14 På InterMedias websider er der mere information om forskningen og aktiviteterne. A I D E R M E I N T Foto: Ivar Mjell Holobench til 3D Virtual Reality

15 Special Programmes 15 InterMedia InterMedia is the name of the inter-linked multimedia laboratories at the Danish universities and the research activities around them, a national network organisation coordinated by CIT. The aim of InterMedia is to promote university research and education within multimedia broadly speaking: distributed multimedia, computer supported cooperative work, animation and artificial life, enhanced reality etc. The idea is to act as an informal distributed Multimedia University, but also to offer technological service and information exchange to the outside world. InterMedia is taking steps to establish a laboratory at The University of Southern Denmark and at the new IT University in Copenhagen, inter-linked with the other InterMedia locations via high speed connections allowing real time shared multimedia applications. 15 For more information about InterMedia and the research programmes and other activities, see I D E M Lars Qvortrup Photo: Jakob & Weiland InterMedia - Aalborg

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

It-sikkerhed på tværs af grænser

It-sikkerhed på tværs af grænser It-sikkerhed på tværs af grænser Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Bjørn Bedsted, projektleder Jonas Egmose Mortensen, projektmedarbejder

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav Den Danske Ingeniør 2020 Jobfunktioner og Kompetencekrav Analyse og Erhvervsfremme Maj 2013 Indhold RESUMÉ... 4 SUMMARY IN ENGLISH... 7 1. INDLEDNING...10 1.1. FORMÅL... 10 1.2. BAGGRUND... 10 1.3. METODE

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden B3-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 150609 1. Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Afslutningsrapport juni 2012

Afslutningsrapport juni 2012 Afslutningsrapport juni 2012 Title of Report: Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrapport June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref.: Carsten Melchiors Author(s): Peter Sinding, Jørgen

Læs mere