CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING"

Transkript

1 CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

2 Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report Økonomi Financial Overview 8 10 Forskning Research Uddannelse Education Specielle indsatsområder Special Programmes Forskning set fra virksomhederne IT Personale Nye projekter CITs bestyrelse 1998 Members of the Supervisory Board of CIT Øvrige igangværende projekter i Publikationer Center for IT-forskning The Danish National Centre for IT Research RESEARCH 34

3 Kort om CIT What is CIT? 3 Center for IT-forskning (CIT) blev oprettet i 1996 som en selvstændig institution under Forskningsministeriet. CITs mission er at fastholde og udbygge dansk forskning inden for informationsteknologi (IT), med udgangspunkt i de stærkeste IT-forskningsmiljøer og i samarbejde med dansk erhvervsliv. CITs budget er på 130 mill. kroner for perioden Bevillingen anvendes til at medfinansiere samarbejdsprojekter mellem universiteter og erhvervsliv inden for IT-forskning, at igangsætte specielle initiativer for at fremme udvalgte områder inden for IT-forskningen, at fremme erfarings- og vidensudveksling, også på nordisk basis og internationalt, at styrke universitetsuddannelserne, herunder efteruddannelse og Ph.D.-uddannelse. Web-adresse: The Danish National Centre for IT Research (CIT) was created in 1996 by the Ministry of Research and Information Technology. CIT is an independent institution under the Ministry. The mission of CIT is to promote Information Technology Research in Denmark. It was given a funding of 130 million Danish Kroner (18.5 M USD) for the four years 1996 through This is used to co-finance joint research projects between university research and industry, for special programmes promoting selected areas of IT research, to facilitate cooperation and information exchange nationally and internationally, primarily in the Nordic countries, to promote graduate and post graduate PhD education programmes. Web site: 3 CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

4 Beretning Der er et højt aktivitetsniveau inden for IT-forskning i Danmark, men samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv har været mindre udbygget end i mange andre lande. En anden velkendt udfordring er, at tilskyndelse til innovation og iværksættervirksomhed synes at være utilstrækkelig, såvel ud fra et økonomisk synspunkt som med hensyn til anerkendelse fra omgivelser og samfund. CITs vision er, at der vil opstå betydelig synergi, når forskere fra universiteter og erhvervsliv samarbejder. I løbet af 1998 blev der igangsat yderligere 10 projekter med IT-forskningssamarbejde mellem virksomheder og universitetsforskere. Endvidere blev to nye projekter startet inden for Center for Objekt-Teknologi. Der var fire projekter, der blev afsluttet som planlagt i 1998, men i to af dem valgte partnerne at fortsætte samarbejdet i efterfølgende projekter. Den samlede sum bevilget af CIT i 1998 til medfinansiering af disse projekter udgjorde 43 mill. kroner. De samlede budgetter til disse, omfattende bidrag fra alle parterne, udgør tre gange så meget. Forskningsresultaterne i projekterne har i mange tilfælde ført til nye produkter og nye udgaver af eksisterende produkter, og der er indgivet fire patentansøgninger i 1998 fra forskere i projekterne. Der er blevet udviklet applikationer inden for helt nye områder, som for eksempel nye typer robotter, avanceret prototyping med anvendelse af objektteknologi, beslutningsstøtte baseret på matematiske modeller og nye måder til målinger og kvalitetskontrol i industrien ved hjælp af computer vision. Der er udviklet og afprøvet nye metoder og teknikker, i områder så forskellige som industrielt design af højteknologiske produkter og forundersøgelser ved indførelse af informationssystemer. Arbejde inden for systemer til IT-støttet samarbejde har ført til, at nye processer er indført, og der er udført flere undersøgelser inden for elektronisk handel. Softwareudvikling har været emnet for adskillige projekter, med det formål at forbedre processer, metoder og værktøjer i firmaerne. Her har et bredt samarbejde med de involverede brugere ført til afprøvede og forbedrede teknikker og ny erfaring og viden. Der arbejder et stort antal Ph.D.-studerende i projekterne. I begyndelsen af 1998 var der over 20 aktive Ph.D.- studerende i CIT-projekter, hvor deres Ph.D.-stipendium var finansieret som en del af projektbudgettet. I løbet af 1998 blev der yderligere finansieret 15 Ph.D.-stipendier som led i de nye projekter. Som led i CITs Ph.D.-program afholdtes en nordisk forskerskole inden for interaktive multimedier i 1998, og der blev oprettet et forskernetværk blandt Ph.D.-studerende inden for IT. Et vigtigt område for CIT er interaktive multimedier, den underliggende teori og teknologi, de fremtidige anvendelsesområder og perspektiver og de sociale og kulturelle aspekter. I løbet af 1998 blev der etableret tre tværfaglige multimedielaboratorier ved henholdsvis Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og DTU. Der planlægges yderligere to sådanne InterMedia laboratorier, et ved den kommende IT-højskole i København og et ved Syddansk Universitet/Odense Universitet. Inter- Media er det navn som CIT har givet dette fælles initiativ, som blev taget af CIT og de nævnte universiteter. Der blev indgået en aftale om, at CIT skulle stå for koordineringen, og i løbet af 1998 blev denne landsdækkende netværksorganisation udviklet og konsolideret. Inter-Medias Århus-lokation, samme sted som CIT i Åbogade 34, blev indviet i november. Visionen er, at InterMedia - med de enkelte multimedielaboratorier forbundet med højhastighedsnet - skal være et uformelt distribueret Multimedieuniversitet, et nationalt forum for multi-medieforsknings- og udviklingsaktiviteter, udveksling af erfaring, afprøvning af ideer, uddannelse og teknologisk service. Med hensyn til internationalt samarbejde har hovedvægten været lagt på interaktive multimedier inden for Norden. Der har været afholdt konferencer og forskerskoler, som nævnt ovenfor. Parterne har nu planer om at formalisere dette samarbejde som et fællesnordisk initiativ i løbet af juni 1999 med henblik på en konstruktion, der vil skulle omfatte InterMedia i Danmark og tilsvar-ende initiativer i de andre lande. Andre internationale kontakter findes i projekter, hvor partneren er et internationalt firma, som Nokia, Hewlett-Packard eller WM-data. Samarbejdet finder sted med det danske datterselskab, men i nogle tilfælde omfatter forskningsaktiviteten væsentlige kontakter til aktiviteter i andre lande. CIT er endvidere leder af det danske DANIT, en netværksorganisation, som indgår i det europæiske ERCIM netværk. 4

5 5 CIT har taget aktivt del i debatten i 1998 vedrørende krav og forventninger til en kommende IT-højskole. CITs direktør var i sin personlige egenskab faglig rådgiver for ministeriet ved det udvalgsarbejde vedrørende IT-højskoler i Øst- og Vestdanmark, som nu har ført til etableringen af disse. CIT bidrager som rådgiver i den indledende fase af iværksættelsen af IT-Vest, og CIT har aftalt foreløbig samarbejdsmodel for samarbejdet med IT-højskolen i København. CIT har været aktivt engageret i at fremme IT-uddannelse gennem projekter og initiativer på udvalgte områder, og er fuldt ud enig i vigtigheden af en samlet indsats til styrkelse, synliggørelse og fornyelser af IT-uddannelse. Som led i det aftalte samarbejde flytter CITs afdeling i København til IT-højskolens adresse den 1. august Bestræbelserne på at øge omfanget af anvendelsesorienteret IT-forskning i det danske samfund og bestræbelserne for at opnå en dramatisk forøgelse i antallet af kandidater inden for IT skulle gerne gensidigt styrke hinanden. Dette kræver imidlertid fortsat en målrettet ledelsesindsats og afsatte midler til hvert formål. Michael Mathiesen 5 Foto: Jakob & Weiland CIT/InterMedia - Århus

6 Annual Report The level of IT research activities in Denmark is high, but the cooperation between universities and industry has been week compared to other countries. Another recognised challenge is that the incentives for entrepreneurship - financially and socially - seem to be insufficient. The vision of CIT is that both research and business communities will benefit from synergy when cooperating. The projects engage a large number of PhD students. At the beginning of 1998, over 20 PhD students were active in CIT projects, the financing of their 3-year PhD period part of the project funding. In 1998, funding for another 15 PhDs was allocated as part of new projects initiated. As part of its PhD programme, CIT arranged a Nordic Research School in interactive multimedia in 1998, and took initiatives to facilitate networking among the doctoral students in the field of IT. During 1998, 10 new joint research projects between university research groups and industry partners were established. Another two started as part of the project framework called Center for Object Oriented Technology. Four projects were concluded according to schedule in 1998, but in two of these the parties agreed to continue the cooperation in follow-on projects. The new commitments for CIT project contributions made in 1998 were 43 million Danish kroner. The total budgets of these projects established in 1998, including funding from all the partners, add up to almost three times that amount. The IT research in the joint projects has in many cases led to new products and new versions of existing products. Four patent applications have been filed in 1998 by the project researchers. Applications breaking new ground have been designed. Examples are robot design, advanced object oriented prototyping, decision support based on mathematical models, new ways to measure properties of objects using computer vision. Tools and techniques have been tested and refined, in areas as different as industrial design of high tech products and feasibility studies of IT solutions. Computer supported cooperative work systems have resulted in new methods being adopted, and several studies in electronic commerce have been done. Software development has been the subject of several projects, with the aim to improve processes, tools and techniques of the companies. New experience and theoretical knowledge was gained and techniques validated and refined based on interaction and response from the users. Again in 1998, the research has resulted in a large number of publications in scientific journals as well as presentations at conferences or information exchange seminars. The knowledge gained is used systematically to influence and update the contents of the university courses, as it is reflected in the teaching of the researchers involved. An important area for CIT is interactive multimedia, its general techniques and theories, future applications and perspectives, and social and cultural aspects. During 1998, three interdisciplinary multimedia laboratories have been established at the University of Aarhus, Aalborg University and the Technical University of Denmark. Two more such InterMedia laboratories are planned, at the coming IT University in Copenhagen and at the University of Southern Denmark in Odense. InterMedia is the name of a joint initiative taken by CIT and the universities mentioned above. It was agreed that CIT would coordinate, and during 1998 this national network organisation was developed and consolidated. The InterMedia Aarhus site at the address in Aabogade 34, Aarhus, was inaugurated in November. The vision is that InterMedia - with locations at inter-linked multimedia laboratories - should be an informal distributed Multimedia University, a national forum where multimedia research and development activities, information exchange, education and technological service come together to benefit from the laboratory facilities and each other s know-how. In international cooperation priority has been given to the field of interactive multimedia in the Nordic region. Seminars are organised, and classes for doctoral students, as mentioned above. Plans for formalising this cooperation during 1999 are now being negotiated with the other Nordic countries with a view to create a Nordic association or entity encompassing InterMedia in Denmark and the counterparts in the other countries by June Other international links are joint projects where the industry partner is an international company, such as Nokia or Hewlett-Packard or WM-data. The cooperation of the Danish university researchers is with the Danish subsidiary of the company, but in some cases the research includes important links to activity in other countries. CIT is also head of Danish DANIT, a networked organisation, which is part of the European ERCIM network. 6

7 7 CIT has taken an active part in the discussions during 1998 concerning the requirements and duties of new higher education establishments in the field of IT. In his personal capacity, the director of CIT was engaged as an advisor to the committees appointed by the Ministry of Research and IT. These committees prepared the proposals for the initiatives to promote IT higher education in eastern and western Denmark. The initiatives are now being implemented. CIT is contributing as advisor in the initial phase in the western region, and is planning the future mode of cooperation together with the universities of the western region and with the Copenhagen IT University. While CIT has been actively promoting the IT higher education through projects and programmes in selected areas, CIT also recognises the need for a dedicated and comprehensive IT education effort in the Danish system of higher education. CIT has made agreements to move its Copenhagen location to the site of the new IT University by August 1st The efforts to provide more and better research within the field of applied IT and to dramatically increase the numbers of IT university graduates should mutually support one another. This requires continued focus and dedication of resources for both Michael Mathiesen 7 IT-FORSK Maersk Line and Odense Steel Shipyard are two of the industrial partners in Center for Object Technology (COT). The Steel Shipyard builds container ships for Maersk Line. In COT, object technology has been applied to support construction of ships at the Shipyard as well as customer service for Maersk Line. Photo: Maersk Line

8 Økonomi Financial Overview 8 CITs samlede bevilling var på 130 mill. kr. for perioden , hvilket nu som følge af de almindelige justeringer udgør 131,5 mill. kr. Heraf er 35 mill. kr. afsat til drift af centeret og til specielle initiativer og projekter, mens 96 mill. kr. er afsat til finansiering af forskningsprojekter. I perioden anvendte CIT 15 mill. kr. fra centerbevillingen til specielle projekter og initiativer inden for uddannelse, informationsvirksomhed, nationalt og internationalt samarbejde samt konferencer og seminarer. Det overordnede mål var at fremme tværfaglig forskning og uddannelse navnlig inden for multimedier, virtual reality og elektronisk handel. Budgettet for 1999 til disse aktiviteter er på 7 mill. kr. Ledelse og administration af selve centeret for perioden beløb sig til 10 mill. kr. med et budget for 1999 på 3 mill. kr. I løbet af 1998 blev i alt 43 mill. kr. ud af den samlede bevilling på 96 mill. kr. bevilget af CIT til forskningsaktiviteter, hvilket bragte det samlede disponerede beløb op på 91 mill. kr. ved udgangen af De samlede budgetter for alle forskningssamarbejdsprojekterne udgjorde i alt 251 mill. kr. ved udgangen af 1998, hvoraf de deltagende virksomheders andel udgør halvdelen. CITs andel udgør en tredjedel, mens resten udgøres dels af universiteternes egne bidrag, dels af midler fra andre offentlige instanser, hovedsageligt Erhvervsfremmestyrelsen. CIT 32% The total CIT funding was 130 million Danish Kroner for the years 1996 through 1999, later adjusted to 131 million Danish Kroner. Of these, 35 million Kroner are for Centre operation, initiatives and programmes, while 96 million Kroner are reserved for research projects funding. In the period CIT spent 15 million Danish Kroner of the Centre operation funding on programmes and initiatives for education, information exchange, domestic and international cooperation and events. The main goals have been to promote interdisciplinary research primarily in the areas of multimedia, virtual reality and electronic commerce. The plan for 1999 is 7 million Kroner. Management and administration of the centre itself for the period amounted to 10 million kroner, with a plan of 3 million Kroner for During 1998, a total of 43 million Danish Kroner out of the 96 million Kroner were committed for research activities, bringing the total amount allocated by the end of 1998 to 91 million Kroner. The total budgets of all the CIT joint research projects added up to 251 million Danish Kroner by the end of 1998, half of which the industry partners contribute. CIT provides one third, while the remaining part is supplied by the universities themselves and by other government funds, mainly the Danish Agency for Trade and Industry. 32% CIT 8 Institutioner 7% 7% Higher Education Institutions Virksomheder 50% 50% Business Enterprises Anden offentlig 11% 11% Other Government Forskningsprojekternes samlede budgetter (251 mill. kr.) fordelt på finansieringskilde. The sources of funding in the CIT R&D projects (Total amount 251 M DKK).

9 9 Centerbevilling for CIT Note CIT Centre Activities 1998/t. kr. 9 Bevilling Grant Overført fra Transfer 764 Budget i alt Budget Løn Compensation Rejser Travel 472 Udstyr 1 Equipment Anden drift 2 Other Udgifter i alt Actual Expenses Overført til 1999 Transfer to Note Note 1 Inkluderer udstyr indkøbt til CITs aktiviteter inden for 1 Equipment includes multimedia investments interaktiv multimedieteknologi og virtual reality. and virtual reality. 2 Inkluderer udgifter til personer ansat på konsulentvilkår. 2 Includes consultants fees.

10 Forskning 10 CITs rolle Forskning af internationalt anerkendt kvalitet Der udvises stor omhu under udformning af projekter og bevilling af CIT-midler. Det er et krav, at det drejer sig om forskning på internationalt anerkendt niveau, så vel som at der er et klart forretningsmæssigt perspektiv. CIT støtter samarbejdsprojekterne på den måde, at midlerne går til at finansiere de offentligt ansatte forskere i projektet, under forudsætning af at partneren eller partnerne forpligter sig til et engagement af tilsvarende omfang. I virkeligheden er den faktiske resourceindsats fra virksomhedernes side betydeligt større end CITfinansieringen: for hver to kroner fra CIT svarer virksomhedernes indsats til tre kroner. CIT har spillet af afgørende rolle i kraft af sin viden om IT-forskningen i Danmark og ved sin erfaring i at udforme egentlige samarbejdsprojekter. Projekterne er hverken kontraktforskning, hvor de kommercielle hensyn er afgørende, eller universitetsforskning med feltstudier. De forudsætter samarbejde på lige fod, med et fælles mål. Hver part forventer, at fordelene fra samarbejdet vil mere end opveje de ulemper, som kan forekomme som følge af, at de to parter prioriterer forskelligt og måske ligefrem har modstridende interesser. På det sidste punkt kan det være helt afgørende, hvilke aftaler der indgås vedrørende intellektuelle rettigheder. Derfor har dette også være en meget vigtig del af udformningen af CITs standardkontrakt til brug for projekterne, og det er en meget vigtig del hver gang ved den individuelle tilpasning og udformning af kontrakten. Anvendelsesorienteret forskning Den proces og de metoder, der anvendes ved udvikling af software, har været et nøgleområde for CIT også i Software udvikling fra mange forskellige aspekter har været emnet for et antal projekter, herunder de to største. De er henholdsvis "IT Procesforbedring" og "Center for Objekt-Teknologi". Begge er omfattende satsninger, der involverer et antal firmaer og forskergrupper ved flere universiteter. De startede i 1997 og fortsætter i 1998 og Der er direkte links til deres web-steder fra CITs hjemmeside. Imidlertid omfatter projekterne mange andre områder, såsom robotteknologi, computer vision, co-design, kunsterisk udtryk med multimedieteknologi, beslutningsstøtte, systemer til IT-støttet samarbejde, validering af indlejret software osv. Nogle af firmaerne i projekterne er leverandører af IT. Andre er firmaer uden for IT branchen, som er aktivt engageret i IT-forskning og udvikling for at skabe eller forbedre deres egne produkter eller processer eller for at udnytte mulighederne på nye markeder. Faktisk er leverandørerne af IT og deres kunder nogenlunde ligeligt repræsenteret. Der er såvel små pionervirksomheder som de største danske og internationale firmaer repræsenteret. Formidling CIT udgiver et nyhedsbrev, CIT Nyt, fire gange om året. Det kan også downloades fra CITs websider. Der organiseres konferencer og seminarer af CIT eller af projekterne selv. Mange retter sig direkte mod erhvervslivet, som for eksempel en konference om helt nye måder at udforme Usability Laboratories på. CIT arrangerer også mere formelle informationsudvekslingsseminarer, som for eksempel en årlig nordisk mulitmediekonference. Information om de enkelte projekter er tilgængelig på CITs websider. Der er en projektoversigt på side i denne publikation. Hvert enkelt projekt har også været omtalt i CIT Nyt. 10 Foto: Ivar Mjell Robot fra LEGO Lab.

11 Research 11 The role of CIT Research of international quality CIT has been instrumental by its knowledge of the IT community and by its experience in engineering the projects as true joint ventures. The projects are neither contract research, where commercial aspects prevail, nor pure academic field studies. They imply cooperation on an equal basis, with a common goal. Each party expects that the benefits from the joint effort will more than offset any inconvenience resulting from differences of priorities or even conflicting interests between the parties. To address the latter, provisions for intellectual property rights may be crucial. This has been a priority item in setting up the CIT template agreement and adapting it to suit the individual agreements. Application Oriented Research The processes and technologies involved in software development have been a key theme for CIT also in Software development in various aspects is the subject of a number of the projects, including the two largest. These are Improving the Software Development Process and Object Oriented Design And Development. Both are major efforts involving a number of companies and research groups at several universities. They started in 1997 and continue in 1998 and Their web sites may be accessed directly from the homepage of CIT. However, the projects span many other fields, such as robotics, computer vision, co-design, artistic expression in multimedia, computer supported decision systems, computer supported cooperative work, methods for systematic validation and verification of complex embedded software and many others. Some of the partners are companies providing IT products and services. Others are companies or organisations outside the IT industry who actively engage in IT R&D to create or improve their own products or processes or to take advantage of new market opportunities. The providers and exploiters of IT technology, as it happens, are almost equally represented. They range from small start-up companies to large Danish and international corporations. The CIT financial resources have been judiciously allocated to the projects. Internationally recognised academic quality is a condition, as well as a clear business perspective. CIT funds for joint projects are awarded to co-finance the university researchers in a project, on the condition that the partner or partners up front will commit comparable resources to the project. In fact, the actual contribution of the industry or commercial partners far exceeded the CIT funding: For every two kroner allocated by CIT, the industry partner committed to spend three kroner. Information dissemination CIT publishes a newsletter, CIT Nyt, four times a year. It may also be accessed via CITs web site. Seminars and workshops are organised by CIT or by the projects themselves. Many are directly targeted at the industry, such as for example a conference about radically new ways of implementing Usability Laboratories. CIT also organises more formal information exchange workshops, for example an annual multimedia Nordic conference. Information about the individual projects is available at the CIT web site. The projects are listed on pages in this report. Descriptions have also been given in CIT Nyt as the projects started. 11 Sharíng experience and results

12 Uddannelse 12 Projekterne bidrager også til IT-uddannelserne ved universiteterne. Der er tale om en tredobbelt effekt. For det første vil forskerne i projekterne opnå ny erfaring og indsigt på deres felt, når de stilles over for nye krav og forventninger til resultater baseret på de udfordringer, som erhvervslivet ser. For det andet er der omkring 35 Ph.D.-studerende, hvis arbejde er finansieret af og indgår i projekterne. For det tredje er der mange eksempler på, at speciale- og eksamensprojektstuderende har fundet tema inden for et af projekterne. Også på en mere direkte måde har CIT bidraget til styrkelse af uddannelser og forskeruddannelser. CIT har afholdt nordiske forskerskoler og organiseret et netværk for Ph.D.-studerende. CIT har udviklet et kursus under åbent universitet ved Aarhus Universitet i objekt-orienteret programmering. Inden for multimedier har CIT bidraget aktivt til udviklingen af nye uddannelser, for eksempel den nye Informatik-uddannelse ved Aalborg Universitet, et fem-årigt multidisciplinært forløb. Der er også oprettet et tilbud om multimediespecialisering ved civilingeniøriuddannelsen på DTU, ligesom der er mange andre multimedie-tilbud på kandidatniveau ved forskellige højere læreanstalter. På InterMedias websider kan man finde en samlet oversigt. 12 Foto: Ivar Mjell Robotter lærer at spille fodbold

13 Education 13 An important contribution to IT education at university level is made by the CIT projects. They have a triple effect. Firstly, the researchers working in the projects acquire new experience and knowledge from leading edge research with the real life challenges of business today, and they bring this knowledge to their teaching. Secondly, around 35 PhD grants have been financed by the projects, and the work of the PhD students on their theses is an integrated part of the projects. Thirdly, in many cases students have selected topics associated with one of the projects for their Master s thesis. More directly, CIT has organised classes and initiated networks for PhD students within IT, in Denmark and across the Nordic countries. CIT has also developed an Open University course in Object Oriented Programming at the University of Aarhus. In the area of multimedia, CIT has contributed actively to the development of new study programmes at Masters level, such as the new Informatics Study Programme at Aalborg University, a 5-year multidisciplinary programme started in the autumn semester of There is also multimedia specialisation of the Master of Civil Engineering programme at the Technical University of Denmark, as well as several other new multimedia studies at the Danish universities. A comprehensive overview of the multimedia education at university level may be found at InterMedias web site. 13 Photo: Jakob & Weiland Aalborg University

14 Specielle indsatsområder 14 InterMedia InterMedia er betegnelse for de sammenkoblede multimedielaboratorier ved de danske universiteter og de forskningsaktiviteter, der forgår omkring dem. Inter- Media er således en netværksorganisation, koordineret af CIT. Målet med InterMedia er at fremme forskning og uddannelse inden for multimedieområdet bredt fortolket: Distribuerede multimedier, samarbejdsstøtte, animation og kunstigt "liv", enhanced reality osv. Intentionen er, at InterMedia skal virke som et uformelt distribueret multimedie-universitet, men også at det skal tilbyde teknologisk service til omverdenen og give interesserede virksomheder muligheder for mindre eksperimenter og demonstrationer. InterMedia er i færd med at forberede etablering af et laboratorium ved Syddansk Universitet/ Odense Universitet og ved IT-højskolen i København, knyttet sammen med de øvrige tre lokationer i højhastighedsnetværk med mulighed for applikationsdeling i realtid. 14 På InterMedias websider er der mere information om forskningen og aktiviteterne. A I D E R M E I N T Foto: Ivar Mjell Holobench til 3D Virtual Reality

15 Special Programmes 15 InterMedia InterMedia is the name of the inter-linked multimedia laboratories at the Danish universities and the research activities around them, a national network organisation coordinated by CIT. The aim of InterMedia is to promote university research and education within multimedia broadly speaking: distributed multimedia, computer supported cooperative work, animation and artificial life, enhanced reality etc. The idea is to act as an informal distributed Multimedia University, but also to offer technological service and information exchange to the outside world. InterMedia is taking steps to establish a laboratory at The University of Southern Denmark and at the new IT University in Copenhagen, inter-linked with the other InterMedia locations via high speed connections allowing real time shared multimedia applications. 15 For more information about InterMedia and the research programmes and other activities, see I D E M Lars Qvortrup Photo: Jakob & Weiland InterMedia - Aalborg

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Liste over CIT-projekter igangsat i perioden 1996 1999.

Liste over CIT-projekter igangsat i perioden 1996 1999. Liste over CIT-projekter igangsat i perioden 1996 1999. Projekt nr: 8 Lyd i virtuelle rum (Virtual 3D audio) Aalborg Universitet er AM Multimedia TC Electronic Henrik Møller Peter Petersen Kim Rishøj Start

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere